GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD"

Transkript

1 Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade MØTEINNKALLING DEL 3 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKLISTE Type 56/13 GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Side Drøbak, den Thore Vestby Ordfører

2 FROGN KOMMUNE Kommunestyret SAKNR: 56/13 FV 152 Måna - Gislerud GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Saksbehandler: Randi Margrethe Tornås Arkivsaksnr.: 12/677 Løpenr.: 4106/13 Arkiv: GNR 63/1 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 43/ Kommunestyret 56/ INNSTILLING FRA HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker vedtar planprogram for en revidert dagløsning som beskrevet i rådmannens saksfremlegg. Sammendrag: Statens vegvesen har i brev av lagt frem et forslag til endelig planprogram for fv. 152 Måna Gislerud. Statens vegvesen mener en revidert dagløsning er det totalt sett beste alternativet, og anbefaler Frogn kommune å godkjenne forslaget for videre planlegging. Statens vegvesen har kun fremmet planprogram til en revidert dagløsning. Denne veistrekningen engasjerer lokalt, og det er kommet inn 82 høringsuttalelser til forslag til planprogram. Det er ulike oppfatninger om hvilken løsning som bør detaljreguleres videre, men mange av høringspartene som har prioritert ønsker detaljregulering av et tunnelalternativ. Støy, konsekvenser for kulturlandskap og veiens barrierevirkning trekkes bl.a. frem i uttalelsene. Hovedutvalg for miljø- plan og byggesaker har tidligere anbefalt detaljregulering av alt. 2 (tunnel). Rådmannen har derfor vurdert krav både til en revidert dagløsning og tunnelløsning. Med grunnlag i Statens vegvesens forslag til planprogram, innkomne merknader og egen faglig vurdering fremmer rådmannen en innstilling til et endelig planprogram. Rådmannen anbefaler å vedta et planprogram for en revidert dagløsning, men med mer konkrete utredningskrav enn hva Statens vegvesen foreslår, spesielt med tanke på støy og innfartsparkering. Etter rådmannens vurdering gir planprogrammet et godt grunnlag for videre detaljplanlegging. Rådmannen vil fraråde å vedta planprogram for alternativ 2 (tunnel) fordi alternativet mangler en god omkjøringsløsning, gir ulemper for bebyggelsen ved tunnelåpning i Ottarsrudbakken og langs fv 76, gir en dårligere linjeføring enn en revidert dagløsning og ulemper for

3 kollektivtrafikken. Omkjøring via Heerveien/Skanseveien /Belsjøveien og Smieveien er, etter rådmannens vurdering, ingen akseptabel løsning. Det må stilles krav til utredning av omkjøringsvei om alternativet skal detaljreguleres. Dersom det ønskes å gå videre med en tunnelløsning anbefaler rådmannen å sette krav til utredning av en kombinasjon av alternativ 1 og 2 for videre detaljplanlegging, herunder å utrede muligheten for å beholde dagens veg ned Ottarsrudbakken som omkjøringsvei. Statens vegvesen har tidligere klart frarådet å gå videre med et slikt alternativ fordi det ikke gir klare fordeler som kan oppveie for de ulempene en slik kombinasjon medfører. Rådmannen mener en revidert dagløsning bør detaljreguleres fremfor en slik kombinasjonsløsning. Rådmannen mener strekningen Måna Gislerud bør være ferdigstilt før byggestart for byggetrinn 2 av Oslofjordforbindelsen, spesielt om masser skal deponeres på Holter deponiområde. Etter rådmannens vurdering er det derfor viktig å sette i gang detaljregulering av veien nå. Tunnelalternativ vil kunne gå utover en allerede stram fremdrift. Bakgrunn for saken: Saksbehandling til nå Frogn kommune mottok en forprosjektrapport fra Statens vegvesen (SVV). Forprosjektrapporten omhandler fylkesvei 152, strekningen fra Måna til Gislerud. Strekningen er en del av hovedadkomsten til Drøbak, og er en strekning med behov for endring og oppgradering til en bedre standard. Rådmannen vurderte behovet for en konsekvensutredning og konkluderte med at tiltaket ikke skal konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredninger. Rådmannen fikk i vurderingen innspill fra SVV og regionale myndigheter. I rapporten ble det lagt frem tre alternative løsninger (alternativ 1, 2 og 3). Rådmannen ba i tillegg SVV vurdere en kombinasjon av alternativ 1 og 2. Ønsket var å få vurdert muligheten for en tunnel med innslag i nord som beskrevet i alternativ 2, men med utløp i skråningen ned mot Gislerud etter alt. 1, eller en kortere kulvertløsning. Dette alternativet ble klart frarådet av Statens vegvesen. SVV med konsulent presenterte forprosjektrapporten for Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker i møte Rådmannen orienterte i samme møte om videre saksgang. Rådmannen anbefalte at alternativ 1 ble lagt til grunn for videre reguleringsprosess. Rådmannen vektla at alternativet kom best ut i forprosjektrapporten, og at fagkonsulenter og Statens vegvesen anbefalte dette alternativet. Barn- og unges representant, Mariann Hansen, ga innspill i saken og påpekte trafikksikkerhetsmessige problemer ved å stenge Skanseveien. Hun påpekte bl.a. følgende: En stenging av Skanseveien vil medføre endring i kjøremønster og det vil bli økt trafikk i Skanseveien gjennom boligområdet sør for skolen, samt Heerveien. Hun konkluderte med følgende: «Som barn og unges representant mener jeg at Skanseveien mot fv. 152 bør opprettholdes som adkomstvei til Heer skole og Heer barnehage, nettopp med hensyn til de myke trafikanter. Alternativ 2 er vurdert som det mest fordelaktige alternativet

4 for gang og sykkeltrafikk. Da blir det ikke en økning i trafikk i boligområdet rundt Heer skole og barnehage, og det blir en tryggere skolevei for de som skal til Heer barneskole» Et enstemmig Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker anbefalte i møte at det igangsettes detaljregulering av fv. 152 på strekningen Måna Gislerud etter alt. 2 i forprosjektrapport av fra Statens vegvesen. Fordi Statens vegvesen og kommunen var uenige i hvilket alternativ som skulle detaljplanlegges, ble det arrangert et samrådsmøte om videre prosess i fylkeskommunens lokaler. På møtet deltok Statens vegvesen, Frogn kommune ved administrasjonen og Akershus fylkeskommune. Statens vegvesen orienterte i møte om at de ikke ønsker å varsle oppstart av et tunnelalternativ (alt. 2). De la i møte frem et forslag om å utarbeide et planprogram for et justert dagalternativ som bl.a. holder Skanseveien åpen i nord. Det ble avtalt at Akershus fylkeskommune skulle invitere Statens vegvesen og Frogn kommune til et nytt møte med også fylkesordfører og ordfører tilstede. Hensikten med dette møtet var å få en tilbakemelding på om et planprogram for et revidert alternativ kunne være en mulig videre prosess. Den ble møte om videre prosess avholdt i fylkeskommunens lokaler. Konklusjonen fra møte var at Statens vegvesen fremmer et planprogram for et justert dagalternativ. Planprogrammet må etter høring behandles politisk. Det er viktig å presisere at det i møte, hverken fra administrasjonen i kommunen eller ordfører, ble gitt noen tilbakemelding på at alternativ 2, tunnelalternativet, ikke skulle detaljplanlegges videre. Statens vegvesen varslet oppstart av reguleringsplan og planprogram for fv. 152 Måna Gislerud. Dokumentene lå ute til høring i perioden Åpent folkemøte ble avholdt i Frogn rådhus. Det kom inn 82 uttalelser til planprogram og varsel om oppstart. Målsettingen med planprogrammet er å sikre at alle relevante tema tas hensyn til i den videre planleggingen, og at veien videre blir forankret i kommunen. Statens vegvesen har ved brev av lagt frem forslag til endelig planprogram. Vedlagt følger en liste over høringsuttalelser og et notat med sammendrag av høringsuttalelsene med Statens vegvesen sine kommentarer til uttalelsene. Statens vegvesen kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger som medfører behov for å endre planens hovedgrep. Deres anbefaling av revidert dagløsning er derfor opprettholdt. Følgende konkrete innspill til planprogrammet er fremkommet i høringsrunden og tas inn i planprogrammet: - Prosjektets virkning på Heer Skanse og Kringlerud mitraljøsestilling skal vurderes - Det vil i den videre planprosessen sees på konsekvenser for hageavfallsmottaket og eventuelle muligheter for å opprettholde eller flytte det. - Prosjektets virkning i forhold til kravene i vannforskriften skal vurderes. - Det skal dimensjoneres en bred nok undergang for løypemaskinen oppe i Heerkrysset. - Problematikk i forhold til håndtering av overflatevann til Storgrava skal beskrives Statens vegvesen anbefaler at Frogn kommune godkjenner planprogrammet og vedtar dette for videre planlegging av revidert dagløsning.

5 Med grunnlag i Statens vegvesens forslag til planprogram, innkomne merknader til planprogrammet og varsel om oppstart og egen faglig vurdering fremmer rådmannen nå en innstilling til et endelig planprogram. Rv 23 Oslofjordforbindelsen Fv. 152 Måna Gislerud må også sees i sammenheng med rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Statens vegvesen Region øst har igangsatt arbeidet med reguleringsplan for utvidelse av rv. 23 fra 2 til 4 felt mellom Vassum og Måna, nytt løp i Oslofjordtunnelen og ny kryssløsning på Verpen. Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker behandlet planinitiativ for dette prosjektet i møte og fattet følgende vedtak: «I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 anbefaler Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker at det igangsettes detaljregulering av Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet, jf. pbl ledd. Utvalget slutter seg til de rammene som er lagt for planprogram og videre planprosess, med følgende tillegg: - Konsekvensene av alternative plasseringer av bomstasjon(er) må belyses, og spesielt de trafikale konsekvensene. - Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 bør ses i sammenheng med oppgradering av Fv. 152 Måna Gislerud. Strekningen Måna Gislerud bør være ferdigstilt før byggestart for byggetrinn 2, spesielt om masser skal deponeres på Holter deponiområde.» Holter deponiområde ligger sør for Dyrløkke og ble brukt til å deponere steinmasser fra 1. byggetrinn. Området har kapasitet til å ta imot masser også fra byggetrinn 2. Det innebærer en betydelig anleggstrafikk med store kjøretøy mellom rv. 23 og deponiområdet. Det er derfor en fordel å få ferdigstilt veistrekningen Måna Gislerud før byggetrinn to igangsettes. Planprogram for Rv 23 Oslofjordforbindelsen ble sendt på høring samtidig som det ble varslet oppstart av reguleringsarbeidet, og høringsfristen for uttalelse var Statens vegvesen fikk i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide et grunnlag for å vurdere om bru bør utredes som alternativ til nytt tunnelløp. Konklusjonen er at planarbeidet fortsetter som før, men at brualternativ skal vurderes videre i Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden. Statens vegvesens rapport fra denne konseptvalgutredningen planlegges ferdigstilt til sommeren Planforhold Strekningen med en revidert dagløsning er i gjeldende kommuneplan vist som samferdselslinje, hovedveg planlagt på bakken. Alt. 2 (tunnel) berører område med status: samferdselslinje nåværende på bakken og LNF-område. Tidligere saksgang Veistrekningen er tidligere planbehandlet i kommunen. Reguleringsplan for ny fv. 152 Måna - Gislerud ble opprinnelig vedtatt Reguleringsplanen ble tatt opp til fornyet

6 behandling i 2009 fordi den var utgått på tid som hjemmelsdokument for ekspropriasjon. I medhold av plan- og bygningsloven av 1985, 27-2 nr. 1 vedtok kommunestyret den reguleringsplan for strekningen med noen mindre vesentlige endringer. Planen hadde tekniske svakheter og kunne ikke gjennomføres uten noen justeringer. Det ble derfor i 2010 bestemt at strekningen skulle planlegges på nytt. Sammenfatning av innkomne høringsuttalelser Statens vegvesen har mottatt 82 høringsuttalelser til forslag til planprogram. Statens vegvesen har sammenfattet og kommentert innspillene og dette følger vedlagt. Tre av uttalelsene kommer fra regionale etater, to fra Frogn kommune, 18 fra lag, foreninger og vel, mens øvrige er fra grunneiere og beboere i området. Her følger en sammenfatning med Statens vegvesens kommentarer til uttalelsene. Rådmannens vurdering av innspillene fremgår av kapittelet: Rådmannens vurdering. Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler i brev av at begge traséalternativ utredes videre for å få et best mulig beslutningsgrunnlag der konsekvenser for blant annet miljø og landbruk er synliggjort. De registrerer at dagløsning vil ha størst konsekvenser for biologisk mangfold, mens tunnelløsning vil gi størst inngrep i dyrket mark. De anbefaler å utrede disse to temaene videre for å veie ulike interesser opp mot hverandre og finne det alternativet som er best egnet ut i fra en helhetlig samfunnsmessig vurdering. Fylkesmannen forventer at tall på arealbeslag for dyrket og dyrkbar jord kommer frem i alle alternativene. Inngrepet må minimeres og tilpasses landskapet rundt. Videre skal eventuelt matjord som fjernes tas vare på og brukes på andre jordbruksområder. Minimering av inngrep gjelder og på midlertidige riggområder. For riggområdene må følgende sikres i planbestemmelsene: - Det må settes en tidsfrist for tilbakeføring til LNF-formål - Matjordlag skal tas av, bevares og legges på igjen - Det må settes krav til erosjonsforebyggende tiltak i anleggsfasen for å hindre skade på omkringliggende areal - Det må settes krav om at erosjonsforebyggende tiltak skal (re)etableres for å hindre skade på dyrket og dyrkbar jord, herunder at hydrotekniske anlegg (grøfter, kummer mv.) skal (re)etableres. Fylkesmannen vurderer at en vei gjennom edelløvskogen på Gislerud vil være svært uheldig for det biologiske mangfoldet. De forventer at Statens vegvesen ved eventuell videreføring av revidert alternativ har fokus på å finne tilpasninger og avbøtende tiltak som begrenser inngrepet i edel-løvskogen mest mulig. De ber også om en vurdering om behov for videre registrering av naturtypen hul eik samt andre spesielt sårbare arter og arealer innenfor naturtypeforekomsten. Statens vegvesen sin kommentar: Det er i forprosjektet gjort en grundig jobb med alternativenes virkning på miljø og samfunnsmessige forhold. Eksisterende data (kartlegginger) av naturområdene er innhentet samt at det er utført befaringer i området. Det er i tillegg gjort en vurdering av tiltaket og inngrepene i naturtypene i forhold til naturmangfoldloven Dette materialet ble oversendt til Fylkesmannen ved varsel om oppstart. Kommunen har tidligere vurdert at det ikke er krav til konsekvensutredning for tiltaket.

7 Statens vegvesen har vært i kontakt med fylkesmannens saksbehandler og drøftet Fylkesmannens behov for ytterligere informasjon. Fylkesmannen ønsker først og fremst informasjon om beslag av landbruksjord for å kunne veie de forskjellige interessene mot hverandre. Statens vegvesen vil imøtekomme kravet og samarbeide med fylkesmannen rundt dette. Behov for regnskap for arealbeslag av dyrket og dyrkbar mark er tatt med i planprogrammet. Fylkesmannens innspill i forhold til minimering av inngrep av anleggs- og riggområder tas til etterretning, og tas med i det videre planarbeidet. Det vil bli utarbeidet en egen Ytre miljøplan med Rigg- og marksikringsplan som skal ivareta ovennevnte problemstilling Akershus fylkeskommune forbeholder seg i brev av retten til å komme med innsigelse om ikke planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til anleggene Heer skanse og Kringerud mitraljøsestilling. Når det gjelder automatisk fredede kulturminner, påpeker fylkeskommunen at mye er registrert før, men at det også er potensial for nye funn. De krever derfor en arkeologisk registrering av plan-området i snø og telefri tid. De anslår at arbeidet vil ta omkring 6 uker. Nyere tids kulturminner i området er de militære anleggene Heer skanse og Kringerud miltraljøse-stilling. Disse er avsatt i Landsverneplan for forsvaret, katalog 2 i verneklasse 2. Fylkeskommunen påpeker at disse har høy kulturminneverdi, og dersom ikke planforslaget tar tilstrekkelig nok hensyn til dette vil de legge frem forlag om innsigelse. Fylkeskommunen forutsetter at tiltaket ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i vann-forskriften. Vannområdene Indre Oslofjord Vest og Morsa har ambisjon om å innfri vannkvalitets-målene i 2021 Statens vegvesen sin kommentar: Statens vegvesen tar fylkeskommunen sitt innspill til etterretning. Vegprosjektets innvirkning på Skansen og Kringerud mitraljøsestilling skal vurderes. Dette tas inn som et punkt i planprogrammet, i likhet med prosjektets virkning i forhold til kravene i vannforskriften. Follo politidistrikt har i brev av ingen innspill til planarbeidet. Follo Ren IKS ønsker i brev av å opprettholde hageavfallsmottaket for innbyggerne i Frogn kommune, og anbefaler at tunnelalternativet velges, alternativt at de får et tilsvarende areal til rådighet for denne avfallstypen. De opplyser at dersom hageavfallsmottaket i Gropa ikke erstattes vil alle brukerne måtte kjøre til Bølstad i Ås eller Teigen på Nesodden. Statens vegvesen sin kommentar: Det vil i den videre planprosessen sees på konsekvenser for mottaket og eventuelle muligheter for å opprettholde eller flytte det. Frogn idrettsråd understreker i brev av at det for idrett- og friluftsliv i området er viktig med planfri kryssing av fv. 152, som ivaretar sykkel, ski og ryttere. Det er derfor av

8 betydning at løypemaskiner kan passere (2,5 m). De mener den beste løsningen for idretten er tunnelalternativet, som de mener vil gi planfri kryssing og at jordene bindes sammen. Statens vegvesens kommentar: Revidert dagløsning tar minimalt med dyrket mark, og en undergang med bredde for løypemaskinen vil gjøre denne skiløypa tryggere ved kryssing. Tunnelalternativet vil ta langt mer dyrket mark, og dermed beslaglegge et landbruks- /friområde som benyttes til skileik. Ved tunnel, vil Holtbråtveien fortsette å ligge der og skiløyper vil fortsatt måtte krysse veien. Styret i DFI skigruppa er bekymret for at gårdsdriften ved Ottarsrud gård blir ulønnsom med nedleggelse av jordveien, og de frykter for landbruksarealenes fremtid. De ser for seg at landbruksarealene dermed kan bli omregulert til boligformål, som igjen vil gå utover langrennstilbudet til Frogn. Statens vegvesens kommentar: Revidert alternativ vil i utgangspunktet ikke legge opp til endringer av betydning for gården. Tunnelløsningen vil «punktere» jordet ved asken, som i dag fremstår ganske helhetlig. Vegvesenet vurderer at dersom jordet punkteres, kan det lettere bli press for utvikling på resten av jordet i retning Måna. Viltnemndas arbeidsutvalg diskuterte veiløsningen for strekningen Gislerud-Måna i sitt møte den 8. januar 2013 og ble enige om følgende uttalelse: «Ingen av de foreslåtte løsningene er ideelle for viltet, med arbeidsutvalget støtter tunnelløsningen. Utvalget ber også om vilttiltak i Gisleruddumpa: - Viltgjerde bør settes opp fra Osloveien 145 til avkjøringen til Kykkelsrudveien. - Det bør etableres en viltovergang ved bussholdeplassen.» Statens vegvesen sin kommentar: Konsekvenser av viltet skal, som skrevet i planprogrammet, sees nærmere på. Det vil være naturlig å se på eventuelle avbøtende tiltak i den sammenheng. Barn og unges representant i Frogn kommune ønsker i notat av at det under punkt «forhold til omgivelser» ses på hvordan man kan knytte boligområdene Høilund og Steenssletta nærmere til Heerområdet. Representanten påpeker viktigheten av at tilgjengeligheten til Heer skole, Heer barnehage, nærbutikk og sosiale møtepunkter for barn og unge blir bedre. Under punktet «Vegteknisk/trafikksikkerhet» bør det vurderes hva økt trafikk vil bety for barriereeffekten. Statens vegvesen sin kommentar: Som beskrevet i planprogrammet skal barrierevirkningen som følge av ny veg vurderes i forhold til fritidsaktiviteter og ferdsel. Det skal også sees på konfliktpunkter og steder for uønsket kryssing av myke trafikanter. Med flere gang-, sykkelveger og planfrie underganger som gir økt trafikksikkerhet mener Statens vegvesen at tilgjengeligheten for barn og unge blir bedre etter gjennomføring av det reviderte dagalternativet. Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Heer skole, FAU, brev av

9 1. FAU uttrykker bekymring for eventuell bruk av Heerveien som omkjøringsveg ved stengt tunnel. Det mener avlastningsveiene må utbedres slik at de til en hver tid er trygge for myke trafikanter. 2. De påpeker viktigheten av at Skanseveien forblir åpen. 3. De skriver at det er viktig at over/undergangene er så gode og med såpass kort avstand mellom seg, at ingen fristes til snarveier over veien. 4. FAU ønsker at en ser på innfartsproblematikken på Heer i sammenheng med reguleringsplanarbeidet for fv. 152 Måna Gislerud. 5. De påpeker viktigheten av en bred nok undergang for løypemaskinen under den nye vegen. Statens vegvesen sin kommentar: - Revidert dagløsning medfører ikke behov for omkjøringsveger, og for Heerveien vil situasjonen slik sett bli som i dag. - I revidert dagløsning er Skanseveien holdt åpen. Dette legges til grunn for videre reguleringsplanlegging. - Det er lagt opp til to underganger på strekningen, samt at man skal se nærmere på mulige konfliktpunkter for uønsket kryssing. Undergangene vil forsøkes plassert slik at risikoen for uønsket kryssing av vegen blir så lav som mulig. - Det skal i den videre planleggingen vurderes om innfartsparkering skal inkluderes i reguleringsplanen. - En bred nok undergang tas til etterretning og vil innarbeides i planprogrammet. Naturvernforbundet i Oslo Akershus har i brev av følgende kommentar til anbefalt dagløsning: - Bidrar til tap av matjord - Tap av lindealléen til Ottarsrud gård - Forringelse av edelløvskogen ved Gislerud - Dagens skiterreng blir splittet opp og ødelagt - Forringelse av oppvekstmiljø for barn på Heer, da traseen vil berøre dagens skoleveg - Dagløsningen vil berøre kulturminnet Skansen og området ved Skytterjordet med hustufter fra Jernalder Naturvernforbundet ber Statens vegvesen vurdere tunnelalternativet på nytt og ikke ensidig legge vekt på kostnader ved utbyggingen av denne vegstrekningen. De mener også det ikke er så hastverk med å få gjennomført prosjektet i forhold til Oslofjordtunnelen. De henviser til at Samferdselsdepartementet har satt i gang et arbeid med å se på en brokryssing over Oslofjordtunnelen. Statens vegvesen sin kommentar: - I forprosjektet har vi dokumentert konsekvensene av de ulike alternativene. Revidert dagløsning tar lite matjord. Tunnelalternativet tar mest matjord - Revidert dagløsning vil påvirke den sørlige delen av lindealléen. Denne delen er i følge eier ikke så godt vedlikeholdt og skjøttet som den delen mot gården. Ved tunnelløsningen er det veldig usikkert om alléen kan bevares i de hele tatt, ettersom dette sannsynligvis vil være en løsmassetunnel som krever en åpen byggegrop. Dette

10 kan også føre til tap av lindealléens nordre del. Røttene i nærføring til tunnel/grop kan berøres av vannsenkning og kan i verste fall dø. - Revidert dagløsning vil føre til forringelse av edelløvskogens nordre del. Det er foretatt en vurdering opp mot naturmangfoldloven som er oversendt fylkesmannen hvor konsekvensene for edelløvskogen som følge av vegtiltaket kommer frem. - Revidert dagløsning vil ikke medføre behov endring for dagens skiløyper. Skiløypa må i dag krysse fylkesvegen og kan gjøre det i fremtiden. Det vil også kunne bli mulighet til å krysse vegen planfritt i undergangen ved Heerkrysset. Det legges opp til at undergangen blir bred nok til at løypemaskinen kommer igjennom. Ved tunnelløsning vil Heerveien fortsatt måtte krysses i plan og et større område av jordet vil ødelegges. - Et av hovedmålene for prosjektet er at trafikksikkerheten skal vesentlig forbedres og da særlig fokus på forholdene for myke trafikanter. Det er lagt opp til to underganger og et sammenhengende og utvidet gang- og sykkelvegnett. Det foreslåtte alternativet vil gi bedret sikkerhet for skolebarn sammenlignet med i dag. - Det vil i det videre arbeidet ses nærmere på konsekvensene for Heer skanse. Det vil for eksempel bli utarbeidet en fotomontasje som viser vegens virkninger fra Skansen. - Revidert dagløsning vil ikke berøre området på Skytterjordet. Tunnelalternativet vil imidlertid berøre dette området. Når det gjelder forholdet til Oslofjordtunnelen har ikke dette vært en del av grunnlaget for valg av alternativ. Norsk Ornitologisk Forening Oslo/Akershus avd. Drøbak Frogn går i brev av inn for tunnelalternativet. Foreningen mener alt. 1 vil ødelegge naturmiljøet i vesentlig grad og gi støy, og at fordelene med alt. 2 er større enn ved alt. 1. Om revidert alternativ gjennomføres ønsker de at følgende merknader tas med i planen: - Oppstart av anlegg. De ber om at oppstart av anlegg ikke legges til perioden 1. april 30. juni, da det er hekke- og yngletid for fugl og vilt. - De ønsker dekket kostnad med flytting av deres fuglekasser som berøres. - Foreningen anmoder om at så mye som mulig av edelløvskogen blir ivaretatt. De viser til et gammelt reve-/grevlinghi, samt kattugle hekker innenfor planområdet. - Sandsvaler. De anmoder om å avsette et egnet grustak/skråning til hekkeplasser for denne. De henviser til hekkekolonien på Ottarsrud, som forsvant da Frogn kommune slaket ut skråningen. - De henviser for øvrig til naturmangfoldlovens 4-5 og De ønsker videre å få delta aktivt i det videre planarbeidet og inviterer Statens vegvesen til befaring og samarbeid for disse naturlokalitetene. Statens vegvesen sin kommentar: Statens vegvesen kan ikke garantere at det ikke vil forekomme anleggsvirksomhet langs strekningen i perioden 1. april 30. juni. Statens vegvesen vil i samråd med NOF vurdere redusert anleggsvirksomhet der hvor anlegget er i direkte nærføring til hekke/ynglelokaliteter i tidsperioden 1. april-30 juni.

11 Statens vegvesen skal i videre planlegging utarbeide Ytre miljøplan med rigg og marksikringsplan hvor inngrepsfrie soner og begrensninger av inngrep i sårbare områder vil bli belyst. Statens vegvesen vil jobbe med optimalisering av veglinjer for å redusere inngrep i edelløvskogen. Statens vegvesen vil ta kontakt med NOF for en befaring hvor vi kan se på muligheten for hekkeplasser for sandsvaler. Statens vegvesen har overlevert et eget notat til Fylkesmannen i Oslo/Akershus hvor naturmangfoldloven 8-12 blir besvart. Det vil i det videre planarbeidet tas kontakt med foreningen for om mulig finne avbøtende tiltak og gode løsninger for dyrene i det berørte området. Frognmarkas venner ønsker i brev av tunnel begrunnet med lettere kryssing av fylkesveg 152 ved Heer for friluftslivfolket. De er også opptatt av kulturlandskap, kulturminner og det biologiske mangfoldet. Dagløsningen berører edelløvskogen og de mener slike biotoper bør vernes. Statens vegvesen sin kommentar: Fv. 152 vil ikke forsvinne ved tunnelløsningen, selv om deler av den ligger i tunnel. Alle kjørende som skal til Heerområdet, skolen, butikken og barnehagen vil måtte benytte Heerveien som blir liggende i dagens fylkesvegtrase. De myke trafikanter vil i dette tilfelle måtte krysse vegen i plan, noe som er mindre trafikksikkert enn å krysse en mer trafikkert veg i undergang. Revidert dagløsning vil ikke gi inngrep i kulturlandskapet rundt asken. Ved tunnelalternativet vil tunnelinnslaget i nord gi et stort inngrep i det viktige kulturlandskapet mellom asken og Måna, Skytterjordet. For kulturminnene vil justeringer av trase/skråningsutslag på veien inn mot Heer for dagalternativet gjøre de to alternativene likeverdige. For dagalternativet er inngrepet i edelløvskogen uheldig for naturverdiene. Ved en sammenstilling av alle ikkeprissatte temaer, vurderes dagløsningen som bedre enn tunnelløsningen med grunnlag i konsekvensene for lokalmiljøet (for eksempel støy og inngrep). Norsk forening mot støy fraråder i brev av en dagløsning. De mener vegen vil danne et åpent sår i landskapet mellom Gislerud og Måna og forårsake unødig store naturinngrep og mye støyplager. De kan ikke se at støyberegningene har tatt hensyn til at ny veg vil tiltrekke seg mer biltrafikk. De skriver at støytiltak er en nødløsning fordi en ikke klarer å unngå sjenerende støy på skikkelig vis. De er ikke fornøyd med at det blir lengre å gå til buss for enkelte boligområder. De er bekymret for alléen som er viktig som dempende på opplevd støy. De mener også at en alle, «uten bruk» er en rasering. Norsk forening mot støy nevner også at inngrepet i den regionalt viktige edelløvskogen er uønsket. Den henviser til T-1442 «I større upåvirkede naturområder, som for eksempel nasjonalparker, naturområder, naturområder i fjellet og kjerneområder i bymarker er all hørbar fremmed lyd uønsket. Statens vegvesen sin kommentar: Et vegprosjekt som dette vil ikke kunne gjennomføres uten inngrep. Dette gjelder mellom Heer og Gislerud for dagløsningen og rundt tunnelåpningene for tunnelalternativet. Tunnelåpningene har stor diameter og en bredde på 10,5 m, som vil gi store inngrep i

12 landskapet både i bakken og oppe på jordene. I forprosjektet er dagløsningen derfor vurdert å være bedre totalt sett for landskapsbildet. Når det gjelder støy, vil det ved nytt anlegg være strengere krav til støynivå enn til eksisterende veg. Det vil derfor være et krav til at hus som i dag ligger innenfor rød og gul sone langs vegen skal få tiltak som reduserer støyen. Ved revidert dagløsning vil flere vil få det bedre støymessig enn i dag. Staten vegvesen har foretatt støyberegninger for alle alternativene, og med revidert løsning hvor en flytter Skanseveien og innløser rekkehusene er dette det alternativet som kommer best ut i forhold til støy. Det gjelder hus i rød sone (krever større støytiltak), samt i gul sone (krever mindre støytiltak). I revidert løsning legges vegen også bort fra der hvor folk bor. For beboere på Haneborgenga og Høilundveien er revidert alternativ bedre enn tunnel. Dette fordi støy ved tunnelåpninger oppleves som verre enn annen støy, på grunn av ujevn intensitet og en annen frekvens (bass). Dette kommer ikke frem av støyberegningene. For tunnelalternativet kan det oppstå støyproblematikk ved stenging av tunnelen (20-40 ganger årlig) En del av den planlagte stengningen vil foregå på natten for ikke å stoppe trafikken. Dette kan gi sjenerende nattestøy for de som bor langs omkjøringsveiene. I dette tilfelle vil det være ved Osloveien E6 rv.23., men det kan være fare for at lokalkjente vil kjøre Heerveien istedenfor foreslått trase Alléen sør for fv. 152 vil berøres i revidert dagløsning, mens alléen nord for vegen vil bestå og fungere som adkomst for Ottarsrud gård. Trafikkaksjonen ved daglig leder Pål Jensen har i brev av samme uttalelse som «Norsk forening mot støy». Landbrukskontoret i Follo v. landbrukssjef Ole Eide anbefaler i brev av en tunnelløsning for veistrekket Måna Gislerud. Dette begrunnes med at området har meget verdifulle jordbruksarealer og et spesielt kulturlandskap. Landbrukssjefen påpeker at området er kjent for svært gode dyrkingsforhold for poteter og grønnsaker. Når det gjelder kulturlandskapet så er det bestående av gamle trær (lind og ask), vanningsdammer og ulike vekstkulturer. Adkomst og driftsforhold vil også forringes og vanskeliggjøres ved valg av dagløsning. Statens vegvesen sin kommentar: Revidert dagløsning gir veldig lite tap av landbruksjord. Tunnelløsning tar mer landbruksjord. Det samme gjelder konsekvenser for kulturlandskap (se svar til norsk forening mot støy). Når det gjelder de gamle trærne skal traseen følge den gamle regulerte traseen som ble hugget i Ved befaring var det snakk om yngre lønn som preget traseen, nede ved Gislerud var det barskog det var mest av. Drift og adkomstforhold til gården opprettholdes som i dag. Ottarsrud gård opprettholder sin adkomst ut alléen. Det er heller ikke lagt opp til at det vil bli nødvendig med endring av driftsforholdene for gården som følge av vegprosjektet. Det er lagt inn et punkt i planprogrammet hvor en skal se nærmere på temaet.

13 Frogn historielag ønsker i brev av tunnel, og er bekymret for Heer skanse og edelløvskogen. Statens vegvesens kommentar: Se kommentar til Akershus fylkeskommune. Hilde Høiland (Brukt og antikk på Osloveien) ønsker i brev av en tilfredsstillende løsning for videre drift av butikken, samt å opprettholde eksponeringsgraden og adkomst til dagens bygningsmasse. Statens vegvesens kommentar: Statens vegvesen vil vektlegge trygge adkomster i den videre planleggingen. Haneborgenga veilag støtter i brev av å velge den reviderte dagløsningen. Familier og beboere som har bodd her i lang tid har opplevd en merkbar forringelse og forverring av deres boområde de siste årene. De føler utrygghet i forhold til adkomster og trafikksikkerhet, og de har merket økning i trafikk med påfølgende trafikkstøy og forurensning. De er bekymret for fremtiden. Haneborgenga veilag understreker at tunnelløsningen vil være uakseptabel for de som bor her. Statens vegvesen sin kommentar: Med en attraktiv trasé på fv. 152 for trafikken til Oslo vil en kunne få en etterlengtet avlastning på fv. 76. Dette vil kunne gi en merkbar forbedring for bolighusene langsmed veien og tryggere adkomstforhold. Åsgård borettslag på Heer ønsker i brev av tunnel fordi: - Politikerne i Frogn enstemmig har gått inn for det - Merkostnadene er minimale i forhold til kostnadene som ble brukt på viltoverganger på ny rv. 23 til Oslofjordtunnelen - Dagløsningen vil gi mange ulemper for beboerne på Heer med farligere skolevei, mer trafikkstøy, forringelse av nærmiljøet samt større trafikale problemer. - De ønsker ikke at Heer skolekrets skal deles i to av en motorvei Statens vegvesen sin kommentar: Revidert dagløsning vil gi en stor forbedring for trafikksikkerheten for alle trafikanter og spesielt for de myke trafikantene. Det legges opp til to underganger. Støymessig viser beregningene at alle som bor langs vegen vil få en forbedring, og denne forbedringen er størst ved dette alternativet! I revidert alternativ har Statens vegvesen imøtekommet Frogn-politikernes bekymringer i forhold til Skanseveien og støy. Skanseveien er åpnet og det er stilt krav til reguleringsplanen at det skal fremkomme hvilke støytiltak som skal benyttes. Statens vegvesen har i en grundig forprosjektrapport sett på mange alternativer for fremføring av fv. 152 i dette området. Det reviderte alternative er det totalt sett det beste, etter en samlet vurdering av prissatte og ikke- prissatte konsekvenser. Investeringskostnadene har bare vært en liten del av dette, driftskostnadene ved tunnel som ligger 6-10 ganger veg i dagen, er det ikke tatt hensyn til i anbefalingen. Statens vegvesen skal ikke bygge en motorvei. Det planlegges en vanlig to-felts veg som i dag, men med to rundkjøringer som er sikrere enn dagens kryss. Vi planlegger to underganger for gående og syklende, som er sikrere enn dagens kryss i plan. Revidert alternativ legges i en trase som hovedsakelig legges vekk fra der folk bor, noe som vil oppleves som en stor forbedring for de som bor helt inntil vegen.

14 Styret i Høilundveien veilag er i e-post av enige i at alternativ 1 i stor grad dekker deres ønsker og vil være det beste alternativet. De ønsker følgende: - Ny gangvei fra Høiludveien til busstopp for buss Opprettholde busstopp for buss 541 Statens vegvesen sin kommentar: Vi tar merknadene til informasjon og vil ta med oss dette inn i det videre arbeidet. Trekanten borettslag ønsker i brev av en tunnel da de ligger i umiddelbar nærhet av fv Staten vegvesen sin kommentar: Vi har registrert deres mening og henviser til tidligere kommentarer angående støy og trafikksikkerhet (bl.a. Åsgård borettslag). Haneborgenga v/grunneiere av fremtidige boligområder (representert av Hasselbakken kontor) viser i brev av til at det er planlagt boenheter i Haneborgenga fra bruktbutikken og frem til krysset i bunnen av Ottarsrudbakken. De støtter et revidert dagalternativ av hensyn til støy og økt trafikk på Haneborgenga. De påpeker at en tunnelløsning vil medføre store støymessige ulemper for nåværende og fremtidige beboere på Hanborgenga. De er også bekymret for trafikksikkerheten omkring deres adkomst ved en tunnelløsning. Begge disse temaene mener de ikke er tillagt tilstrekkelig vekt i forprosjektrapportens sammenstilling. De er også opptatt av avkjøringen til kommunens uteseksjonsområde og Høilundveiens adkomst, noe som forsterker deres ønske om anbefalt løsning. De mener og det er viktig å påpeke at omkjøringsveiene ved en eventuell stengning av tunnelen, er dårlig rustet til å ta imot økt trafikk, samt snikkjøring i eksisterende boligområder. De er interessert i å drøfte alternative avkjøringsløsninger til Haneborgenga med Statens vegvesen. Statens vegvesen sin kommentar: Vektlegging av de forskjellige temaer vil kunne diskuteres. Dagalternativet kom frem som det klart beste alternativet i sammenstillingen Sikre adkomster vil være en del av den videre planleggingen og det vil være naturlig at Hasselbakken kontor vil være en kontakt i dette arbeidet. Når det gjelder punktet om omkjøringsveger viser vi til vår kommentar til FAU ved Heer skole. STAV AS arkitektkontor har i brev av gitt uttalelse. De er engasjert av Hasselbakken kontor for å utarbeide reguleringsplan for boligområdet på Haneborgenga. De er nå meget utålmodige på å få avklart planen for Måna Gislerud, slik at de selv kan få gjennomført og behandlet sin plan. Deres planforslag er forsinket i flere år som følge av prosessen rundt regulering for fv Statens vegvesen sin kommentar: Statens vegvesen har hatt kontakt med Stav AS underveis og vil ta opp saken med dem etter kommunens behandling av planprogrammet.

15 Frank Eiendom As, Tonje K. Marken har vært i kontakt med grunneiere ved Drøbak City og bak Holter industrifelt. De har forslag til en ny vegtrasé fra Måna Gislerud og videre til Kykkelsrud, gjennom Holter industrifelt som så kobles inn på fv. 152 syd for næringsområdet inn mot Trolldalen. De mener dette kan bli en ny hovedåre gjennom Frogn og ta unna tungtrafikken. Statens vegvesen sin kommentar: Statens vegvesen tar innspillet til informasjon. Strekningen som foreslås er utenfor planområdet for dette prosjektet og vil ikke bli en del av prosjektet. Henning Ottarsrud (grunneier) påpeker i brev av at siden Oslofjordtunnelen ble bygget har forholdene på gården forandret seg totalt med mer støy, inngrep og mer trafikk. Ottarsrud ønsker tunnel. Dette begrunnes med: - På tunneltaket blir det støyfritt til glede for beboerne og brukerne av jordet, som er tilgjengelig 8mnd i året - Gir et 400m langt og flatt tunneltak som myke trafikanter, friluftsaktiviteter og landbruksaktiviteter kan bevege seg fritt oppå - Tunnel ivaretar gårdsmiljøet og tunet på Ottarsrud gård - Tunnelløsningen er den beste for lindealléen. I verste fall ryker søndre alle, i beste fall bevares hele. Dreneringsproblematikk er hypotetisk - Tunnel opprettholder alléen som adkomst til Ottarsrud gård. Alléen er et viktig landskapselement på Heer og funksjonaliteten forsterker verdien av de flotte lindetrærne - Tunnelløsningen beslaglegger kun jordbruksarealer av dårlig kvalitet, her er mer stein og åkerholmer - Heer Skanse og andre kulturminner vil ikke preges av en nærliggende motorvei - Tunnelløsningen vil gi den korteste, mest trafikksikre, rimeligste og mest miljøvennlige utkjøringen fra Høilund og Steenssletta - Omkjøring kan foregå på tunneltaket med vippebom. Dagløsningen - Dagløsningen medfører til at gården blir liggende kloss opp til en diger rundkjøring og gårdsmiljøet ødelegges - Dagløsningen beslaglegger potetjordene på toppen av moreneryggen. Dette er den beste matjorda på Ottarsrud. Potetene selges utelukkende til Frogns innbyggere - En stor gjennomgående motorvei vil skjære gjennom det flotte kulturlandskapet og Ottarsrud mener det er feil det som står i høringsnotatet om at dagløsningen er den beste for natur, landskap og friluftsliv - Dagløsningen er ugunstig for viltet og viltpåkjørsler. Både på toppen ved asken, men og nede i edelløvskogen - Med adkomst bak låven: Lang vei mellom jorder og driftsbygninger Sammen med inngrep i landbruksjord representerer spikeren i kista for landbruksvirksomheten på Ottarsrud gård

16 Med adkomst på baksiden av gården former man et landskap uten mening og det gamle kulturlandskapet forringes Gjør virksomheten med låven som lager mindre attraktiv Ny adkomst vil bli kostbar Ny adkomst går igjennom et nyregulert, men ubebygget område som vil bli dyrt å erstatte Ny adkomst går igjennom leveområde for stor salamander Statens vegvesen sin kommentar: Til kommentaren om støy viser vi til vår kommentar til Norsk forening mot støy. Støyberegninger viser at revidert dagløsning, gir best støyforhold totalt sett, for boligene langs veien. Det vil bli utført støyskjermende tiltak. Også støyforholdene for Ottarsrud gård vil bli bedre med det reviderte forslaget, men beregninger viser at for gården, kan det bli enda bedre ved en tunnel. For dagløsningen ligger bolighusene på gården og uteplassen i gul støysone og vil kvalifisere for støytiltak. Statens vegvesen har som politikk at alle skal behandles likt. Det kan være muligheter for dialog i forhold til utforming og avbøtende tiltak som kan bedre forholdene for gården, både til støy og avskjerming. I forhold til alléen vises til kommentar til Naturvernforbundet. Når det gjelder kvaliteten på jorda, tar Statens vegvesen opplysningen til informasjon i forhold til punktet om konsekvenser for landbruksdriften. Når det gjelder begrepet motorvei, henviser vi til kommentar til Åsgård borettslag. Vurdering av konsekvenser for viltet er tatt med i planprogrammet. Kommentarene i forhold til adkomst er allerede tatt til etterretning og er avklart i forhold til trafikksikkerhet. Statens vegvesen legger opp til at adkomsten til Ottarsrud gård opprettholdes gjennom alléen. Forholdene til Heer Skanse skal sees på i den videre planprosessen. Marie-Louise Sollie og Steinar H. Hansen ønsker i brev av tunnel. Ellers ber de om at løsningen blir gitt en så god utforming som mulig i forhold til støy oppover mot deres hus og lekeområdet til skolen. Statens Vegvesen sin kommentar: Statens vegvesen følger støyforskrift T Det betyr at alle som kommer innenfor gul sone vil få en form for støytiltak. Det er i planprogrammet satt krav til at man, allerede i reguleringsplanarbeidet, skal vurdere hvilke tiltak som skal benyttes. Cecilie Bakke påpeker i e-post at de bor i Osloveien 147, tett inntil gang-, sykkelveg og fylkesveg. De flyttet inn i 1999 i den tro at vegen skulle flyttes noe vekk fra boligen, slik vedtatt reguleringsplan fra 1997 viser. For 8 år siden fikk de lydisolerte vinduer og støyisolerte vegger. De ønsker fortsatt at vegen flyttes lenger vekk fra huset.

17 Statens vegvesen sin kommentar: Ved fremlagte alternativ vil trafikken på fv. 76 reduseres. Det vil i nærmere detaljering av veglinja vurderes flytting av rundkjøring og veger i forhold til veggeometri og i forhold til nærliggende hus Mirjam Bøe er i brev av fornøyd med at Skanseveien er åpnet. Hun er redd en tunnel, som gir en omvei fra Drøbak til Heer, vil gi mer uønsket kjøring i Belsjøveien enn det allerede er i dag. Statens vegvesen sin kommentar: Vi tar innspillet til informasjon i det videre arbeidet. Gerd, Monica og Sverre Saxebøl, Flater gård gnr 17/bnr15 er i brev av bekymret for dyrket mark i flomtopper og i den sammenheng dreneringen av overflatevann. De påpeker at det er allment kjent at vassdraget til Storgrava er allerede overbelastet. De ønsker at det lages separat løsning for håndtering av overflatevann fra prosjektet, og ønsker som grunneiere å bli involvert i denne prosessen. Grunneierne er også bekymret for adkomsten til deres eiendom, og foreslår å benytte en gammel trasé nordover og benytte samme tilknytning som eiendom 17/23. De ber om at oppbremsing foran rundkjøring ved Gislerud, og akselerering opp bakken tas med i støyvurderingen. De ønsker også at det etableres veibelysning på strekningen mellom den planlagte rundkjøringen og Dyrløkke. Statens vegvesen sin kommentar: Angående flomfare for dyrket mark og drenering tar vi innspillet med videre i planarbeidet. Dialog opprettes ved behov. Adkomster til eiendommer vil bli vurdert i reguleringsplanarbeidet. Alle eiendommer skal ha adkomst også etter utbygging. Det kan bli nødvendig å legge om enkelte adkomster. Støyberegningene tar høyde for kjøring i rundkjøringer og stigninger. Statens vegvesen ønsker å etablere vegbelysning til Dyrløkke, men det vil bli gjort uavhengig av dette prosjektet. Bård Jovik og Line M. Engebretsen mener i brev av at forslaget med ny adkomst til Steensletta via rundkjøringen ved Frogn videregående ikke er en god løsning for de som bor der. Statens vegvesen sin kommentar: Adkomster skal vurderes i det videre planarbeidet. Foreløpig er forslaget til ny adkomst til Steensletta lagt vekk, slik det ble fortalt på folkemøtet. Torgrim Rolfsen mener i brev av og at det er trafikkfarlige tilstander fra Gislerud og mot Heer, og mener Statens vegvesen ikke tar ansvar for sin målsetting i prosjektet; trygt og sikkert førstevalg for adkomst til Drøbak. Han mener prosjektets planområde bør utvides til Dyrløkke for å kunne oppfylle målsettingen. Rolfsen stiller seg skeptisk til Statens vegvesen sine vurderinger i sammenstillingen. Tunnel gir flere fordeler og dagløsningen gir flere ulemper mener han. Av nye ting som tas opp er: - Driftskostnader for opprensk, hugst og sikring av steinsprang i den bratte skråningen dagløsningen skal gå i, må det tas hensyn til. Han har ingen tro på at vedlikeholdskostnader for tunnel av 600m er 6-10 ganger dyrere enn veg i dagen.

18 - Investeringskostnadene for dagløsning er for lav, da fundamentering i morenen vil koste dyrt. - Svingen ved Gislerud vil bli enda krappere og farligere - Fare for overvann og is i en skyggelagt vegbane kan skape trafikkfarlige situasjoner. - Støyen over jordet og virkningen av vegen som ligger på høyeste punkt er mer sjenerende enn det Vegvesenet tillegger det. - Fjellveggen langs skråningen fra Ottarsrud til Gislerud vil virke som et resonansevegg til et stort område - Bussholdeplassene som er tegnet inn ved Gislerud vil medføre fare Statens vegvesens kommentar: Statens vegvesen tar innspillene til etterretning og vil jobbe for at trafikksikkerheten er ivaretatt i den nye vegløsningen. Statens vegvesen gjorde i fjor en skogrydding fra Ottarsrud til Dyrløkke. Vi vil foreta en kartlegging av hva som ellers bør gjøres på strekningen og hva det vil koste. Aktuelle tiltak vil være rensing av grøfter og pigging/sikring av fjell. Litt avhengig av hva som fremkommer av kartleggingen, vil Vegvesenet forsøke å iverksette tiltak på strekningen i 2013, eventuelt i 2014 De punktene Rolfsen kommenterer i forhold til ulemper ved dagløsningen skal vi ta med oss i den videre planleggingen. Støy Myke overflater som jorder med gress eller snø virker absorberende på lyd. Uten skjerming er det en fordel med støykilder som ligger høyere enn mottaker ettersom lyden brer seg oppover. Støyberegninger viser ofte et støybilde som er verre enn realiteten. Støy er uansett veldig subjektivt og oppleves forskjellig fra person til person på samme sted. 46 beboere i nærområdet mener i e-poster en tunnel er det beste alternativet på strekningen. Halvparten har begrunnet sitt valg og det pekes bl.a. på følgende forhold: - Tunnel gir bevaring av utsikt til Heerjordene, kulturlandskap og en slipper å se veien. Dagløsningen vil ødelegge den frie utsikten, Asketreet, jordene, alléen, vanningsdammene, Heer gård og tunet på Ottarsrud. Statens vegvesens kommentar: Revidert dagløsning vil ligge i dagens trase mellom Frogn VGS og Heer-krysset. Opplevelsen blir ikke vesentlig endret sammenlignet med i dag. Vegen vil ikke forsvinne med tunnel. Tunnel-inngangen vil være et dominerende element som gjør store inngrep i Heer-jordene. Dagens Holtbråtvei vil ligge igjen på overflaten. Revidert dagløsning vil gi begrenset inngrep i området nord for Heerkrysset. Etablering av undergang vil være det elementet som gir mest forandring oppe på jordene. Alléens søndre del vil bli berørt. - Dagløsningen kommer farlig nær 1905-skansene på Heer Statens vegvesen sin kommentar: Konsekvensene for Heer Skanse skal vurderes - Dagløsningen vil skjære rett gjennom Skytterjordet med de arkeologiske funn av en landsby fra Jernalder som ble avdekket på slutten av 1990-tallet.

19 Statens vegvesens kommentar: Revidert dagløsning vil ligge i dagens trase mellom Frogn VGS og Heer-krysset. Dagløsningen vil ikke berøre Skytterjordet. - Tunnel gir støyfritt miljø på tunelltaket og for Steensletta og Heer. Dagløsningen gir et evig støysus og støytiltak vil påvirke landskapsbildet Statens vegvesens kommentar: Angående støy viser de til kommentarer til Norsk forening mot støy. Revidert alternativ vil gi bedre støyforhold enn dagens situasjon. Der hvor det er trafikk vil det aldri bli helt stille på uteområdene, uansett hvor mange tiltak man gjennomfører. Vi har foretatt støyberegninger for alle alternativene. Revidert alternativ med flytting av Skanseveien og innløsning av rekkehusene kommer best ut for alle alternativ i forhold til støy. Det gjelder hus i rød sone (krever støytiltak), samt i gul sone (krever mindre støytiltak). Eventuelle støyskjermer vil planlegges i samarbeid med en landskapsarkitekt. - Tunnel gir bedre forhold for skiløypa Statens vegvesens kommentar: Revidert dagløsning tar høyde for at skiløypa kan krysse fylkesvegen i undergangen. Ved tunnelalternativet vil skiløypa måtte legges om over tunnelen og fortsatt krysse Holtbråtveien i plan. Tunnelinngangen vil legge beslag på friområdet på Skytterjordet. - Tunnel bevarer naturen Statens vegvesens kommentar: Revidert dagløsning vil påvirke edelløvskogen i lia bak det kommunaltekniske anlegget. Tunnel vil på deler av strekningen være en løsmassekulvert, det betyr at hele området må graves opp under byggeperioden. - Tunnel er best for landbruket, da potetjorda tas ved rundkjøring på Heer, mens det er skrinn landbruksjord ved tunnelåpningen. Statens vegvesens kommentar: Vi vil optimalisere den reviderte dagløsningen for å sørge for minst mulig inngrep i potetåker og landbruksjord. Tunnelalternativet vil bryte opp et landbruksområde som i dag fremstår helhetlig. - Tunnel gir bedre kopling for Steensletta og Høylund Statens vegvesens kommentar: Det legges opp til samme påkobling som i dag for Steenssletta. Krysset med adkomsten for søndre del av Høilund vil en måtte se nærmere på, for om mulig gi en sikrere kryssløsning. - Dagløsningen gir en gjennomgående motorvei i boligområdet - Dagløsningen vil dele nærmiljøet Statens vegvesens kommentar: Det foreslås en vanlig to-felts fylkesveg, som i dag. Trafikksikre rundkjøringer erstatter dagens T-kryss. To underganger for gående og syklende. Fylkesvegen har ligget her i flere tiår. Revidert dagløsning vil ikke endre på dette. I hovedsak blir dagens veglinje beholdt mellom Frogn VGS og Ottarsrudbakken, hvor vegen legges om ned til Gislerud. Heerkrysset blir rundkjøring og det etableres undergang for gående og syklende som vil gi tryggere forbindelse mellom boligområdene.

20 - Dagløsning vil gi en kortsiktig, billig løsning, mens tunnel er litt dyrere, men en mer fremtidsrettet løsning Statens vegvesens kommentar: Dagløsningen er vurdert til å være best ut fra en helhetsvurdering der blant annet natur- og kulturmiljø, nærmiljø, trafikksikkerhet og landskap er vurdert. Driftskostnader er tillagt vekt, men ikke investeringskostnaden. - Må rive fire kommunale boliger Statens vegvesens kommentar: For å få til en akseptabel trafikal løsning for Skanseveien bør de kommunale boligene innløses. Statens vegvesen vil gi kommunen erstatning etter gjeldende lovverk. - Koblingen av Skanseveien til Heerveien vil skape kødannelse Statens vegvesens kommentar: Forslaget til ny kobling mellom Skanseveien og Heerveien, og videre til Heer-krysset vil være en langt mer trafikksikker løsning enn dagens. Trafikkbelastningen på lokalvegnettet er relativt lav, men i perioder på dagen med mye kjøring/henting er det tettere trafikk i området. Dimensjonering vurderes videre i reguleringsplanprosessen. Statens vegvesens generelle kommentarer: Flere av kommentarene kan tyde på at planprogrammet ikke er lest, og det ser også ut til å være noen misforståelser om konsekvenser av revidert dagløsning. Faktafeil forekommer også. Statens vegvesen mener at det fremlagte alternativet vil gi en bedre situasjon for beboere langs veien, både med tanke på støy og trafikksikkerheten generelt, med særlig vekt på myke trafikanter. Andre forhold som påpekes: En person ønsker at planområdet skal begynne ved Måna og ikke ved Ottarsrud. Statens vegvesens kommentar: Varslet planområde starter ved Frogn VGS. Ved revidert dagløsning mener vi det ikke er behov for større arbeidsområde for reguleringsplanen enn fra begynnelsen av rundkjøringen i nord på Ottarsrud og sørover mot Gislerud. En person mener Vegvesenet bør se på ny trasé fra Gislerud via tidligere Osloveien og over jordene øst for Oppegårdtjernet, med ny rundkjøring på rv.23. Statens vegvesens kommentar: Dette er noe som ble drøftet og forkastet i prosessen med forprosjektet. En person påpeker at det kun er trafikk som er satt som mål i prosjektet. Nærmiljø, friluft, bomiljø og skolekrets er ikke en del av målet. Statens vegvesens kommentar: Våre hovedmål er knyttet til veganlegg og trafikksikkerhet. De ulike alternativene er vurdert opp mot nærmiljø, naturmiljø osv. En person mener metodikken for sammenstilling gir feil resultat, da kortvarig anleggsarbeid gir samme verdi som forhold for gang- og sykkeltrafikk.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer