GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD"

Transkript

1 Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade MØTEINNKALLING DEL 3 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKLISTE Type 56/13 GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Side Drøbak, den Thore Vestby Ordfører

2 FROGN KOMMUNE Kommunestyret SAKNR: 56/13 FV 152 Måna - Gislerud GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Saksbehandler: Randi Margrethe Tornås Arkivsaksnr.: 12/677 Løpenr.: 4106/13 Arkiv: GNR 63/1 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 43/ Kommunestyret 56/ INNSTILLING FRA HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker vedtar planprogram for en revidert dagløsning som beskrevet i rådmannens saksfremlegg. Sammendrag: Statens vegvesen har i brev av lagt frem et forslag til endelig planprogram for fv. 152 Måna Gislerud. Statens vegvesen mener en revidert dagløsning er det totalt sett beste alternativet, og anbefaler Frogn kommune å godkjenne forslaget for videre planlegging. Statens vegvesen har kun fremmet planprogram til en revidert dagløsning. Denne veistrekningen engasjerer lokalt, og det er kommet inn 82 høringsuttalelser til forslag til planprogram. Det er ulike oppfatninger om hvilken løsning som bør detaljreguleres videre, men mange av høringspartene som har prioritert ønsker detaljregulering av et tunnelalternativ. Støy, konsekvenser for kulturlandskap og veiens barrierevirkning trekkes bl.a. frem i uttalelsene. Hovedutvalg for miljø- plan og byggesaker har tidligere anbefalt detaljregulering av alt. 2 (tunnel). Rådmannen har derfor vurdert krav både til en revidert dagløsning og tunnelløsning. Med grunnlag i Statens vegvesens forslag til planprogram, innkomne merknader og egen faglig vurdering fremmer rådmannen en innstilling til et endelig planprogram. Rådmannen anbefaler å vedta et planprogram for en revidert dagløsning, men med mer konkrete utredningskrav enn hva Statens vegvesen foreslår, spesielt med tanke på støy og innfartsparkering. Etter rådmannens vurdering gir planprogrammet et godt grunnlag for videre detaljplanlegging. Rådmannen vil fraråde å vedta planprogram for alternativ 2 (tunnel) fordi alternativet mangler en god omkjøringsløsning, gir ulemper for bebyggelsen ved tunnelåpning i Ottarsrudbakken og langs fv 76, gir en dårligere linjeføring enn en revidert dagløsning og ulemper for

3 kollektivtrafikken. Omkjøring via Heerveien/Skanseveien /Belsjøveien og Smieveien er, etter rådmannens vurdering, ingen akseptabel løsning. Det må stilles krav til utredning av omkjøringsvei om alternativet skal detaljreguleres. Dersom det ønskes å gå videre med en tunnelløsning anbefaler rådmannen å sette krav til utredning av en kombinasjon av alternativ 1 og 2 for videre detaljplanlegging, herunder å utrede muligheten for å beholde dagens veg ned Ottarsrudbakken som omkjøringsvei. Statens vegvesen har tidligere klart frarådet å gå videre med et slikt alternativ fordi det ikke gir klare fordeler som kan oppveie for de ulempene en slik kombinasjon medfører. Rådmannen mener en revidert dagløsning bør detaljreguleres fremfor en slik kombinasjonsløsning. Rådmannen mener strekningen Måna Gislerud bør være ferdigstilt før byggestart for byggetrinn 2 av Oslofjordforbindelsen, spesielt om masser skal deponeres på Holter deponiområde. Etter rådmannens vurdering er det derfor viktig å sette i gang detaljregulering av veien nå. Tunnelalternativ vil kunne gå utover en allerede stram fremdrift. Bakgrunn for saken: Saksbehandling til nå Frogn kommune mottok en forprosjektrapport fra Statens vegvesen (SVV). Forprosjektrapporten omhandler fylkesvei 152, strekningen fra Måna til Gislerud. Strekningen er en del av hovedadkomsten til Drøbak, og er en strekning med behov for endring og oppgradering til en bedre standard. Rådmannen vurderte behovet for en konsekvensutredning og konkluderte med at tiltaket ikke skal konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredninger. Rådmannen fikk i vurderingen innspill fra SVV og regionale myndigheter. I rapporten ble det lagt frem tre alternative løsninger (alternativ 1, 2 og 3). Rådmannen ba i tillegg SVV vurdere en kombinasjon av alternativ 1 og 2. Ønsket var å få vurdert muligheten for en tunnel med innslag i nord som beskrevet i alternativ 2, men med utløp i skråningen ned mot Gislerud etter alt. 1, eller en kortere kulvertløsning. Dette alternativet ble klart frarådet av Statens vegvesen. SVV med konsulent presenterte forprosjektrapporten for Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker i møte Rådmannen orienterte i samme møte om videre saksgang. Rådmannen anbefalte at alternativ 1 ble lagt til grunn for videre reguleringsprosess. Rådmannen vektla at alternativet kom best ut i forprosjektrapporten, og at fagkonsulenter og Statens vegvesen anbefalte dette alternativet. Barn- og unges representant, Mariann Hansen, ga innspill i saken og påpekte trafikksikkerhetsmessige problemer ved å stenge Skanseveien. Hun påpekte bl.a. følgende: En stenging av Skanseveien vil medføre endring i kjøremønster og det vil bli økt trafikk i Skanseveien gjennom boligområdet sør for skolen, samt Heerveien. Hun konkluderte med følgende: «Som barn og unges representant mener jeg at Skanseveien mot fv. 152 bør opprettholdes som adkomstvei til Heer skole og Heer barnehage, nettopp med hensyn til de myke trafikanter. Alternativ 2 er vurdert som det mest fordelaktige alternativet

4 for gang og sykkeltrafikk. Da blir det ikke en økning i trafikk i boligområdet rundt Heer skole og barnehage, og det blir en tryggere skolevei for de som skal til Heer barneskole» Et enstemmig Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker anbefalte i møte at det igangsettes detaljregulering av fv. 152 på strekningen Måna Gislerud etter alt. 2 i forprosjektrapport av fra Statens vegvesen. Fordi Statens vegvesen og kommunen var uenige i hvilket alternativ som skulle detaljplanlegges, ble det arrangert et samrådsmøte om videre prosess i fylkeskommunens lokaler. På møtet deltok Statens vegvesen, Frogn kommune ved administrasjonen og Akershus fylkeskommune. Statens vegvesen orienterte i møte om at de ikke ønsker å varsle oppstart av et tunnelalternativ (alt. 2). De la i møte frem et forslag om å utarbeide et planprogram for et justert dagalternativ som bl.a. holder Skanseveien åpen i nord. Det ble avtalt at Akershus fylkeskommune skulle invitere Statens vegvesen og Frogn kommune til et nytt møte med også fylkesordfører og ordfører tilstede. Hensikten med dette møtet var å få en tilbakemelding på om et planprogram for et revidert alternativ kunne være en mulig videre prosess. Den ble møte om videre prosess avholdt i fylkeskommunens lokaler. Konklusjonen fra møte var at Statens vegvesen fremmer et planprogram for et justert dagalternativ. Planprogrammet må etter høring behandles politisk. Det er viktig å presisere at det i møte, hverken fra administrasjonen i kommunen eller ordfører, ble gitt noen tilbakemelding på at alternativ 2, tunnelalternativet, ikke skulle detaljplanlegges videre. Statens vegvesen varslet oppstart av reguleringsplan og planprogram for fv. 152 Måna Gislerud. Dokumentene lå ute til høring i perioden Åpent folkemøte ble avholdt i Frogn rådhus. Det kom inn 82 uttalelser til planprogram og varsel om oppstart. Målsettingen med planprogrammet er å sikre at alle relevante tema tas hensyn til i den videre planleggingen, og at veien videre blir forankret i kommunen. Statens vegvesen har ved brev av lagt frem forslag til endelig planprogram. Vedlagt følger en liste over høringsuttalelser og et notat med sammendrag av høringsuttalelsene med Statens vegvesen sine kommentarer til uttalelsene. Statens vegvesen kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger som medfører behov for å endre planens hovedgrep. Deres anbefaling av revidert dagløsning er derfor opprettholdt. Følgende konkrete innspill til planprogrammet er fremkommet i høringsrunden og tas inn i planprogrammet: - Prosjektets virkning på Heer Skanse og Kringlerud mitraljøsestilling skal vurderes - Det vil i den videre planprosessen sees på konsekvenser for hageavfallsmottaket og eventuelle muligheter for å opprettholde eller flytte det. - Prosjektets virkning i forhold til kravene i vannforskriften skal vurderes. - Det skal dimensjoneres en bred nok undergang for løypemaskinen oppe i Heerkrysset. - Problematikk i forhold til håndtering av overflatevann til Storgrava skal beskrives Statens vegvesen anbefaler at Frogn kommune godkjenner planprogrammet og vedtar dette for videre planlegging av revidert dagløsning.

5 Med grunnlag i Statens vegvesens forslag til planprogram, innkomne merknader til planprogrammet og varsel om oppstart og egen faglig vurdering fremmer rådmannen nå en innstilling til et endelig planprogram. Rv 23 Oslofjordforbindelsen Fv. 152 Måna Gislerud må også sees i sammenheng med rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Statens vegvesen Region øst har igangsatt arbeidet med reguleringsplan for utvidelse av rv. 23 fra 2 til 4 felt mellom Vassum og Måna, nytt løp i Oslofjordtunnelen og ny kryssløsning på Verpen. Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker behandlet planinitiativ for dette prosjektet i møte og fattet følgende vedtak: «I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 anbefaler Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker at det igangsettes detaljregulering av Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet, jf. pbl ledd. Utvalget slutter seg til de rammene som er lagt for planprogram og videre planprosess, med følgende tillegg: - Konsekvensene av alternative plasseringer av bomstasjon(er) må belyses, og spesielt de trafikale konsekvensene. - Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 bør ses i sammenheng med oppgradering av Fv. 152 Måna Gislerud. Strekningen Måna Gislerud bør være ferdigstilt før byggestart for byggetrinn 2, spesielt om masser skal deponeres på Holter deponiområde.» Holter deponiområde ligger sør for Dyrløkke og ble brukt til å deponere steinmasser fra 1. byggetrinn. Området har kapasitet til å ta imot masser også fra byggetrinn 2. Det innebærer en betydelig anleggstrafikk med store kjøretøy mellom rv. 23 og deponiområdet. Det er derfor en fordel å få ferdigstilt veistrekningen Måna Gislerud før byggetrinn to igangsettes. Planprogram for Rv 23 Oslofjordforbindelsen ble sendt på høring samtidig som det ble varslet oppstart av reguleringsarbeidet, og høringsfristen for uttalelse var Statens vegvesen fikk i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide et grunnlag for å vurdere om bru bør utredes som alternativ til nytt tunnelløp. Konklusjonen er at planarbeidet fortsetter som før, men at brualternativ skal vurderes videre i Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden. Statens vegvesens rapport fra denne konseptvalgutredningen planlegges ferdigstilt til sommeren Planforhold Strekningen med en revidert dagløsning er i gjeldende kommuneplan vist som samferdselslinje, hovedveg planlagt på bakken. Alt. 2 (tunnel) berører område med status: samferdselslinje nåværende på bakken og LNF-område. Tidligere saksgang Veistrekningen er tidligere planbehandlet i kommunen. Reguleringsplan for ny fv. 152 Måna - Gislerud ble opprinnelig vedtatt Reguleringsplanen ble tatt opp til fornyet

6 behandling i 2009 fordi den var utgått på tid som hjemmelsdokument for ekspropriasjon. I medhold av plan- og bygningsloven av 1985, 27-2 nr. 1 vedtok kommunestyret den reguleringsplan for strekningen med noen mindre vesentlige endringer. Planen hadde tekniske svakheter og kunne ikke gjennomføres uten noen justeringer. Det ble derfor i 2010 bestemt at strekningen skulle planlegges på nytt. Sammenfatning av innkomne høringsuttalelser Statens vegvesen har mottatt 82 høringsuttalelser til forslag til planprogram. Statens vegvesen har sammenfattet og kommentert innspillene og dette følger vedlagt. Tre av uttalelsene kommer fra regionale etater, to fra Frogn kommune, 18 fra lag, foreninger og vel, mens øvrige er fra grunneiere og beboere i området. Her følger en sammenfatning med Statens vegvesens kommentarer til uttalelsene. Rådmannens vurdering av innspillene fremgår av kapittelet: Rådmannens vurdering. Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler i brev av at begge traséalternativ utredes videre for å få et best mulig beslutningsgrunnlag der konsekvenser for blant annet miljø og landbruk er synliggjort. De registrerer at dagløsning vil ha størst konsekvenser for biologisk mangfold, mens tunnelløsning vil gi størst inngrep i dyrket mark. De anbefaler å utrede disse to temaene videre for å veie ulike interesser opp mot hverandre og finne det alternativet som er best egnet ut i fra en helhetlig samfunnsmessig vurdering. Fylkesmannen forventer at tall på arealbeslag for dyrket og dyrkbar jord kommer frem i alle alternativene. Inngrepet må minimeres og tilpasses landskapet rundt. Videre skal eventuelt matjord som fjernes tas vare på og brukes på andre jordbruksområder. Minimering av inngrep gjelder og på midlertidige riggområder. For riggområdene må følgende sikres i planbestemmelsene: - Det må settes en tidsfrist for tilbakeføring til LNF-formål - Matjordlag skal tas av, bevares og legges på igjen - Det må settes krav til erosjonsforebyggende tiltak i anleggsfasen for å hindre skade på omkringliggende areal - Det må settes krav om at erosjonsforebyggende tiltak skal (re)etableres for å hindre skade på dyrket og dyrkbar jord, herunder at hydrotekniske anlegg (grøfter, kummer mv.) skal (re)etableres. Fylkesmannen vurderer at en vei gjennom edelløvskogen på Gislerud vil være svært uheldig for det biologiske mangfoldet. De forventer at Statens vegvesen ved eventuell videreføring av revidert alternativ har fokus på å finne tilpasninger og avbøtende tiltak som begrenser inngrepet i edel-løvskogen mest mulig. De ber også om en vurdering om behov for videre registrering av naturtypen hul eik samt andre spesielt sårbare arter og arealer innenfor naturtypeforekomsten. Statens vegvesen sin kommentar: Det er i forprosjektet gjort en grundig jobb med alternativenes virkning på miljø og samfunnsmessige forhold. Eksisterende data (kartlegginger) av naturområdene er innhentet samt at det er utført befaringer i området. Det er i tillegg gjort en vurdering av tiltaket og inngrepene i naturtypene i forhold til naturmangfoldloven Dette materialet ble oversendt til Fylkesmannen ved varsel om oppstart. Kommunen har tidligere vurdert at det ikke er krav til konsekvensutredning for tiltaket.

7 Statens vegvesen har vært i kontakt med fylkesmannens saksbehandler og drøftet Fylkesmannens behov for ytterligere informasjon. Fylkesmannen ønsker først og fremst informasjon om beslag av landbruksjord for å kunne veie de forskjellige interessene mot hverandre. Statens vegvesen vil imøtekomme kravet og samarbeide med fylkesmannen rundt dette. Behov for regnskap for arealbeslag av dyrket og dyrkbar mark er tatt med i planprogrammet. Fylkesmannens innspill i forhold til minimering av inngrep av anleggs- og riggområder tas til etterretning, og tas med i det videre planarbeidet. Det vil bli utarbeidet en egen Ytre miljøplan med Rigg- og marksikringsplan som skal ivareta ovennevnte problemstilling Akershus fylkeskommune forbeholder seg i brev av retten til å komme med innsigelse om ikke planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til anleggene Heer skanse og Kringerud mitraljøsestilling. Når det gjelder automatisk fredede kulturminner, påpeker fylkeskommunen at mye er registrert før, men at det også er potensial for nye funn. De krever derfor en arkeologisk registrering av plan-området i snø og telefri tid. De anslår at arbeidet vil ta omkring 6 uker. Nyere tids kulturminner i området er de militære anleggene Heer skanse og Kringerud miltraljøse-stilling. Disse er avsatt i Landsverneplan for forsvaret, katalog 2 i verneklasse 2. Fylkeskommunen påpeker at disse har høy kulturminneverdi, og dersom ikke planforslaget tar tilstrekkelig nok hensyn til dette vil de legge frem forlag om innsigelse. Fylkeskommunen forutsetter at tiltaket ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i vann-forskriften. Vannområdene Indre Oslofjord Vest og Morsa har ambisjon om å innfri vannkvalitets-målene i 2021 Statens vegvesen sin kommentar: Statens vegvesen tar fylkeskommunen sitt innspill til etterretning. Vegprosjektets innvirkning på Skansen og Kringerud mitraljøsestilling skal vurderes. Dette tas inn som et punkt i planprogrammet, i likhet med prosjektets virkning i forhold til kravene i vannforskriften. Follo politidistrikt har i brev av ingen innspill til planarbeidet. Follo Ren IKS ønsker i brev av å opprettholde hageavfallsmottaket for innbyggerne i Frogn kommune, og anbefaler at tunnelalternativet velges, alternativt at de får et tilsvarende areal til rådighet for denne avfallstypen. De opplyser at dersom hageavfallsmottaket i Gropa ikke erstattes vil alle brukerne måtte kjøre til Bølstad i Ås eller Teigen på Nesodden. Statens vegvesen sin kommentar: Det vil i den videre planprosessen sees på konsekvenser for mottaket og eventuelle muligheter for å opprettholde eller flytte det. Frogn idrettsråd understreker i brev av at det for idrett- og friluftsliv i området er viktig med planfri kryssing av fv. 152, som ivaretar sykkel, ski og ryttere. Det er derfor av

8 betydning at løypemaskiner kan passere (2,5 m). De mener den beste løsningen for idretten er tunnelalternativet, som de mener vil gi planfri kryssing og at jordene bindes sammen. Statens vegvesens kommentar: Revidert dagløsning tar minimalt med dyrket mark, og en undergang med bredde for løypemaskinen vil gjøre denne skiløypa tryggere ved kryssing. Tunnelalternativet vil ta langt mer dyrket mark, og dermed beslaglegge et landbruks- /friområde som benyttes til skileik. Ved tunnel, vil Holtbråtveien fortsette å ligge der og skiløyper vil fortsatt måtte krysse veien. Styret i DFI skigruppa er bekymret for at gårdsdriften ved Ottarsrud gård blir ulønnsom med nedleggelse av jordveien, og de frykter for landbruksarealenes fremtid. De ser for seg at landbruksarealene dermed kan bli omregulert til boligformål, som igjen vil gå utover langrennstilbudet til Frogn. Statens vegvesens kommentar: Revidert alternativ vil i utgangspunktet ikke legge opp til endringer av betydning for gården. Tunnelløsningen vil «punktere» jordet ved asken, som i dag fremstår ganske helhetlig. Vegvesenet vurderer at dersom jordet punkteres, kan det lettere bli press for utvikling på resten av jordet i retning Måna. Viltnemndas arbeidsutvalg diskuterte veiløsningen for strekningen Gislerud-Måna i sitt møte den 8. januar 2013 og ble enige om følgende uttalelse: «Ingen av de foreslåtte løsningene er ideelle for viltet, med arbeidsutvalget støtter tunnelløsningen. Utvalget ber også om vilttiltak i Gisleruddumpa: - Viltgjerde bør settes opp fra Osloveien 145 til avkjøringen til Kykkelsrudveien. - Det bør etableres en viltovergang ved bussholdeplassen.» Statens vegvesen sin kommentar: Konsekvenser av viltet skal, som skrevet i planprogrammet, sees nærmere på. Det vil være naturlig å se på eventuelle avbøtende tiltak i den sammenheng. Barn og unges representant i Frogn kommune ønsker i notat av at det under punkt «forhold til omgivelser» ses på hvordan man kan knytte boligområdene Høilund og Steenssletta nærmere til Heerområdet. Representanten påpeker viktigheten av at tilgjengeligheten til Heer skole, Heer barnehage, nærbutikk og sosiale møtepunkter for barn og unge blir bedre. Under punktet «Vegteknisk/trafikksikkerhet» bør det vurderes hva økt trafikk vil bety for barriereeffekten. Statens vegvesen sin kommentar: Som beskrevet i planprogrammet skal barrierevirkningen som følge av ny veg vurderes i forhold til fritidsaktiviteter og ferdsel. Det skal også sees på konfliktpunkter og steder for uønsket kryssing av myke trafikanter. Med flere gang-, sykkelveger og planfrie underganger som gir økt trafikksikkerhet mener Statens vegvesen at tilgjengeligheten for barn og unge blir bedre etter gjennomføring av det reviderte dagalternativet. Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Heer skole, FAU, brev av

9 1. FAU uttrykker bekymring for eventuell bruk av Heerveien som omkjøringsveg ved stengt tunnel. Det mener avlastningsveiene må utbedres slik at de til en hver tid er trygge for myke trafikanter. 2. De påpeker viktigheten av at Skanseveien forblir åpen. 3. De skriver at det er viktig at over/undergangene er så gode og med såpass kort avstand mellom seg, at ingen fristes til snarveier over veien. 4. FAU ønsker at en ser på innfartsproblematikken på Heer i sammenheng med reguleringsplanarbeidet for fv. 152 Måna Gislerud. 5. De påpeker viktigheten av en bred nok undergang for løypemaskinen under den nye vegen. Statens vegvesen sin kommentar: - Revidert dagløsning medfører ikke behov for omkjøringsveger, og for Heerveien vil situasjonen slik sett bli som i dag. - I revidert dagløsning er Skanseveien holdt åpen. Dette legges til grunn for videre reguleringsplanlegging. - Det er lagt opp til to underganger på strekningen, samt at man skal se nærmere på mulige konfliktpunkter for uønsket kryssing. Undergangene vil forsøkes plassert slik at risikoen for uønsket kryssing av vegen blir så lav som mulig. - Det skal i den videre planleggingen vurderes om innfartsparkering skal inkluderes i reguleringsplanen. - En bred nok undergang tas til etterretning og vil innarbeides i planprogrammet. Naturvernforbundet i Oslo Akershus har i brev av følgende kommentar til anbefalt dagløsning: - Bidrar til tap av matjord - Tap av lindealléen til Ottarsrud gård - Forringelse av edelløvskogen ved Gislerud - Dagens skiterreng blir splittet opp og ødelagt - Forringelse av oppvekstmiljø for barn på Heer, da traseen vil berøre dagens skoleveg - Dagløsningen vil berøre kulturminnet Skansen og området ved Skytterjordet med hustufter fra Jernalder Naturvernforbundet ber Statens vegvesen vurdere tunnelalternativet på nytt og ikke ensidig legge vekt på kostnader ved utbyggingen av denne vegstrekningen. De mener også det ikke er så hastverk med å få gjennomført prosjektet i forhold til Oslofjordtunnelen. De henviser til at Samferdselsdepartementet har satt i gang et arbeid med å se på en brokryssing over Oslofjordtunnelen. Statens vegvesen sin kommentar: - I forprosjektet har vi dokumentert konsekvensene av de ulike alternativene. Revidert dagløsning tar lite matjord. Tunnelalternativet tar mest matjord - Revidert dagløsning vil påvirke den sørlige delen av lindealléen. Denne delen er i følge eier ikke så godt vedlikeholdt og skjøttet som den delen mot gården. Ved tunnelløsningen er det veldig usikkert om alléen kan bevares i de hele tatt, ettersom dette sannsynligvis vil være en løsmassetunnel som krever en åpen byggegrop. Dette

10 kan også føre til tap av lindealléens nordre del. Røttene i nærføring til tunnel/grop kan berøres av vannsenkning og kan i verste fall dø. - Revidert dagløsning vil føre til forringelse av edelløvskogens nordre del. Det er foretatt en vurdering opp mot naturmangfoldloven som er oversendt fylkesmannen hvor konsekvensene for edelløvskogen som følge av vegtiltaket kommer frem. - Revidert dagløsning vil ikke medføre behov endring for dagens skiløyper. Skiløypa må i dag krysse fylkesvegen og kan gjøre det i fremtiden. Det vil også kunne bli mulighet til å krysse vegen planfritt i undergangen ved Heerkrysset. Det legges opp til at undergangen blir bred nok til at løypemaskinen kommer igjennom. Ved tunnelløsning vil Heerveien fortsatt måtte krysses i plan og et større område av jordet vil ødelegges. - Et av hovedmålene for prosjektet er at trafikksikkerheten skal vesentlig forbedres og da særlig fokus på forholdene for myke trafikanter. Det er lagt opp til to underganger og et sammenhengende og utvidet gang- og sykkelvegnett. Det foreslåtte alternativet vil gi bedret sikkerhet for skolebarn sammenlignet med i dag. - Det vil i det videre arbeidet ses nærmere på konsekvensene for Heer skanse. Det vil for eksempel bli utarbeidet en fotomontasje som viser vegens virkninger fra Skansen. - Revidert dagløsning vil ikke berøre området på Skytterjordet. Tunnelalternativet vil imidlertid berøre dette området. Når det gjelder forholdet til Oslofjordtunnelen har ikke dette vært en del av grunnlaget for valg av alternativ. Norsk Ornitologisk Forening Oslo/Akershus avd. Drøbak Frogn går i brev av inn for tunnelalternativet. Foreningen mener alt. 1 vil ødelegge naturmiljøet i vesentlig grad og gi støy, og at fordelene med alt. 2 er større enn ved alt. 1. Om revidert alternativ gjennomføres ønsker de at følgende merknader tas med i planen: - Oppstart av anlegg. De ber om at oppstart av anlegg ikke legges til perioden 1. april 30. juni, da det er hekke- og yngletid for fugl og vilt. - De ønsker dekket kostnad med flytting av deres fuglekasser som berøres. - Foreningen anmoder om at så mye som mulig av edelløvskogen blir ivaretatt. De viser til et gammelt reve-/grevlinghi, samt kattugle hekker innenfor planområdet. - Sandsvaler. De anmoder om å avsette et egnet grustak/skråning til hekkeplasser for denne. De henviser til hekkekolonien på Ottarsrud, som forsvant da Frogn kommune slaket ut skråningen. - De henviser for øvrig til naturmangfoldlovens 4-5 og De ønsker videre å få delta aktivt i det videre planarbeidet og inviterer Statens vegvesen til befaring og samarbeid for disse naturlokalitetene. Statens vegvesen sin kommentar: Statens vegvesen kan ikke garantere at det ikke vil forekomme anleggsvirksomhet langs strekningen i perioden 1. april 30. juni. Statens vegvesen vil i samråd med NOF vurdere redusert anleggsvirksomhet der hvor anlegget er i direkte nærføring til hekke/ynglelokaliteter i tidsperioden 1. april-30 juni.

11 Statens vegvesen skal i videre planlegging utarbeide Ytre miljøplan med rigg og marksikringsplan hvor inngrepsfrie soner og begrensninger av inngrep i sårbare områder vil bli belyst. Statens vegvesen vil jobbe med optimalisering av veglinjer for å redusere inngrep i edelløvskogen. Statens vegvesen vil ta kontakt med NOF for en befaring hvor vi kan se på muligheten for hekkeplasser for sandsvaler. Statens vegvesen har overlevert et eget notat til Fylkesmannen i Oslo/Akershus hvor naturmangfoldloven 8-12 blir besvart. Det vil i det videre planarbeidet tas kontakt med foreningen for om mulig finne avbøtende tiltak og gode løsninger for dyrene i det berørte området. Frognmarkas venner ønsker i brev av tunnel begrunnet med lettere kryssing av fylkesveg 152 ved Heer for friluftslivfolket. De er også opptatt av kulturlandskap, kulturminner og det biologiske mangfoldet. Dagløsningen berører edelløvskogen og de mener slike biotoper bør vernes. Statens vegvesen sin kommentar: Fv. 152 vil ikke forsvinne ved tunnelløsningen, selv om deler av den ligger i tunnel. Alle kjørende som skal til Heerområdet, skolen, butikken og barnehagen vil måtte benytte Heerveien som blir liggende i dagens fylkesvegtrase. De myke trafikanter vil i dette tilfelle måtte krysse vegen i plan, noe som er mindre trafikksikkert enn å krysse en mer trafikkert veg i undergang. Revidert dagløsning vil ikke gi inngrep i kulturlandskapet rundt asken. Ved tunnelalternativet vil tunnelinnslaget i nord gi et stort inngrep i det viktige kulturlandskapet mellom asken og Måna, Skytterjordet. For kulturminnene vil justeringer av trase/skråningsutslag på veien inn mot Heer for dagalternativet gjøre de to alternativene likeverdige. For dagalternativet er inngrepet i edelløvskogen uheldig for naturverdiene. Ved en sammenstilling av alle ikkeprissatte temaer, vurderes dagløsningen som bedre enn tunnelløsningen med grunnlag i konsekvensene for lokalmiljøet (for eksempel støy og inngrep). Norsk forening mot støy fraråder i brev av en dagløsning. De mener vegen vil danne et åpent sår i landskapet mellom Gislerud og Måna og forårsake unødig store naturinngrep og mye støyplager. De kan ikke se at støyberegningene har tatt hensyn til at ny veg vil tiltrekke seg mer biltrafikk. De skriver at støytiltak er en nødløsning fordi en ikke klarer å unngå sjenerende støy på skikkelig vis. De er ikke fornøyd med at det blir lengre å gå til buss for enkelte boligområder. De er bekymret for alléen som er viktig som dempende på opplevd støy. De mener også at en alle, «uten bruk» er en rasering. Norsk forening mot støy nevner også at inngrepet i den regionalt viktige edelløvskogen er uønsket. Den henviser til T-1442 «I større upåvirkede naturområder, som for eksempel nasjonalparker, naturområder, naturområder i fjellet og kjerneområder i bymarker er all hørbar fremmed lyd uønsket. Statens vegvesen sin kommentar: Et vegprosjekt som dette vil ikke kunne gjennomføres uten inngrep. Dette gjelder mellom Heer og Gislerud for dagløsningen og rundt tunnelåpningene for tunnelalternativet. Tunnelåpningene har stor diameter og en bredde på 10,5 m, som vil gi store inngrep i

12 landskapet både i bakken og oppe på jordene. I forprosjektet er dagløsningen derfor vurdert å være bedre totalt sett for landskapsbildet. Når det gjelder støy, vil det ved nytt anlegg være strengere krav til støynivå enn til eksisterende veg. Det vil derfor være et krav til at hus som i dag ligger innenfor rød og gul sone langs vegen skal få tiltak som reduserer støyen. Ved revidert dagløsning vil flere vil få det bedre støymessig enn i dag. Staten vegvesen har foretatt støyberegninger for alle alternativene, og med revidert løsning hvor en flytter Skanseveien og innløser rekkehusene er dette det alternativet som kommer best ut i forhold til støy. Det gjelder hus i rød sone (krever større støytiltak), samt i gul sone (krever mindre støytiltak). I revidert løsning legges vegen også bort fra der hvor folk bor. For beboere på Haneborgenga og Høilundveien er revidert alternativ bedre enn tunnel. Dette fordi støy ved tunnelåpninger oppleves som verre enn annen støy, på grunn av ujevn intensitet og en annen frekvens (bass). Dette kommer ikke frem av støyberegningene. For tunnelalternativet kan det oppstå støyproblematikk ved stenging av tunnelen (20-40 ganger årlig) En del av den planlagte stengningen vil foregå på natten for ikke å stoppe trafikken. Dette kan gi sjenerende nattestøy for de som bor langs omkjøringsveiene. I dette tilfelle vil det være ved Osloveien E6 rv.23., men det kan være fare for at lokalkjente vil kjøre Heerveien istedenfor foreslått trase Alléen sør for fv. 152 vil berøres i revidert dagløsning, mens alléen nord for vegen vil bestå og fungere som adkomst for Ottarsrud gård. Trafikkaksjonen ved daglig leder Pål Jensen har i brev av samme uttalelse som «Norsk forening mot støy». Landbrukskontoret i Follo v. landbrukssjef Ole Eide anbefaler i brev av en tunnelløsning for veistrekket Måna Gislerud. Dette begrunnes med at området har meget verdifulle jordbruksarealer og et spesielt kulturlandskap. Landbrukssjefen påpeker at området er kjent for svært gode dyrkingsforhold for poteter og grønnsaker. Når det gjelder kulturlandskapet så er det bestående av gamle trær (lind og ask), vanningsdammer og ulike vekstkulturer. Adkomst og driftsforhold vil også forringes og vanskeliggjøres ved valg av dagløsning. Statens vegvesen sin kommentar: Revidert dagløsning gir veldig lite tap av landbruksjord. Tunnelløsning tar mer landbruksjord. Det samme gjelder konsekvenser for kulturlandskap (se svar til norsk forening mot støy). Når det gjelder de gamle trærne skal traseen følge den gamle regulerte traseen som ble hugget i Ved befaring var det snakk om yngre lønn som preget traseen, nede ved Gislerud var det barskog det var mest av. Drift og adkomstforhold til gården opprettholdes som i dag. Ottarsrud gård opprettholder sin adkomst ut alléen. Det er heller ikke lagt opp til at det vil bli nødvendig med endring av driftsforholdene for gården som følge av vegprosjektet. Det er lagt inn et punkt i planprogrammet hvor en skal se nærmere på temaet.

13 Frogn historielag ønsker i brev av tunnel, og er bekymret for Heer skanse og edelløvskogen. Statens vegvesens kommentar: Se kommentar til Akershus fylkeskommune. Hilde Høiland (Brukt og antikk på Osloveien) ønsker i brev av en tilfredsstillende løsning for videre drift av butikken, samt å opprettholde eksponeringsgraden og adkomst til dagens bygningsmasse. Statens vegvesens kommentar: Statens vegvesen vil vektlegge trygge adkomster i den videre planleggingen. Haneborgenga veilag støtter i brev av å velge den reviderte dagløsningen. Familier og beboere som har bodd her i lang tid har opplevd en merkbar forringelse og forverring av deres boområde de siste årene. De føler utrygghet i forhold til adkomster og trafikksikkerhet, og de har merket økning i trafikk med påfølgende trafikkstøy og forurensning. De er bekymret for fremtiden. Haneborgenga veilag understreker at tunnelløsningen vil være uakseptabel for de som bor her. Statens vegvesen sin kommentar: Med en attraktiv trasé på fv. 152 for trafikken til Oslo vil en kunne få en etterlengtet avlastning på fv. 76. Dette vil kunne gi en merkbar forbedring for bolighusene langsmed veien og tryggere adkomstforhold. Åsgård borettslag på Heer ønsker i brev av tunnel fordi: - Politikerne i Frogn enstemmig har gått inn for det - Merkostnadene er minimale i forhold til kostnadene som ble brukt på viltoverganger på ny rv. 23 til Oslofjordtunnelen - Dagløsningen vil gi mange ulemper for beboerne på Heer med farligere skolevei, mer trafikkstøy, forringelse av nærmiljøet samt større trafikale problemer. - De ønsker ikke at Heer skolekrets skal deles i to av en motorvei Statens vegvesen sin kommentar: Revidert dagløsning vil gi en stor forbedring for trafikksikkerheten for alle trafikanter og spesielt for de myke trafikantene. Det legges opp til to underganger. Støymessig viser beregningene at alle som bor langs vegen vil få en forbedring, og denne forbedringen er størst ved dette alternativet! I revidert alternativ har Statens vegvesen imøtekommet Frogn-politikernes bekymringer i forhold til Skanseveien og støy. Skanseveien er åpnet og det er stilt krav til reguleringsplanen at det skal fremkomme hvilke støytiltak som skal benyttes. Statens vegvesen har i en grundig forprosjektrapport sett på mange alternativer for fremføring av fv. 152 i dette området. Det reviderte alternative er det totalt sett det beste, etter en samlet vurdering av prissatte og ikke- prissatte konsekvenser. Investeringskostnadene har bare vært en liten del av dette, driftskostnadene ved tunnel som ligger 6-10 ganger veg i dagen, er det ikke tatt hensyn til i anbefalingen. Statens vegvesen skal ikke bygge en motorvei. Det planlegges en vanlig to-felts veg som i dag, men med to rundkjøringer som er sikrere enn dagens kryss. Vi planlegger to underganger for gående og syklende, som er sikrere enn dagens kryss i plan. Revidert alternativ legges i en trase som hovedsakelig legges vekk fra der folk bor, noe som vil oppleves som en stor forbedring for de som bor helt inntil vegen.

14 Styret i Høilundveien veilag er i e-post av enige i at alternativ 1 i stor grad dekker deres ønsker og vil være det beste alternativet. De ønsker følgende: - Ny gangvei fra Høiludveien til busstopp for buss Opprettholde busstopp for buss 541 Statens vegvesen sin kommentar: Vi tar merknadene til informasjon og vil ta med oss dette inn i det videre arbeidet. Trekanten borettslag ønsker i brev av en tunnel da de ligger i umiddelbar nærhet av fv Staten vegvesen sin kommentar: Vi har registrert deres mening og henviser til tidligere kommentarer angående støy og trafikksikkerhet (bl.a. Åsgård borettslag). Haneborgenga v/grunneiere av fremtidige boligområder (representert av Hasselbakken kontor) viser i brev av til at det er planlagt boenheter i Haneborgenga fra bruktbutikken og frem til krysset i bunnen av Ottarsrudbakken. De støtter et revidert dagalternativ av hensyn til støy og økt trafikk på Haneborgenga. De påpeker at en tunnelløsning vil medføre store støymessige ulemper for nåværende og fremtidige beboere på Hanborgenga. De er også bekymret for trafikksikkerheten omkring deres adkomst ved en tunnelløsning. Begge disse temaene mener de ikke er tillagt tilstrekkelig vekt i forprosjektrapportens sammenstilling. De er også opptatt av avkjøringen til kommunens uteseksjonsområde og Høilundveiens adkomst, noe som forsterker deres ønske om anbefalt løsning. De mener og det er viktig å påpeke at omkjøringsveiene ved en eventuell stengning av tunnelen, er dårlig rustet til å ta imot økt trafikk, samt snikkjøring i eksisterende boligområder. De er interessert i å drøfte alternative avkjøringsløsninger til Haneborgenga med Statens vegvesen. Statens vegvesen sin kommentar: Vektlegging av de forskjellige temaer vil kunne diskuteres. Dagalternativet kom frem som det klart beste alternativet i sammenstillingen Sikre adkomster vil være en del av den videre planleggingen og det vil være naturlig at Hasselbakken kontor vil være en kontakt i dette arbeidet. Når det gjelder punktet om omkjøringsveger viser vi til vår kommentar til FAU ved Heer skole. STAV AS arkitektkontor har i brev av gitt uttalelse. De er engasjert av Hasselbakken kontor for å utarbeide reguleringsplan for boligområdet på Haneborgenga. De er nå meget utålmodige på å få avklart planen for Måna Gislerud, slik at de selv kan få gjennomført og behandlet sin plan. Deres planforslag er forsinket i flere år som følge av prosessen rundt regulering for fv Statens vegvesen sin kommentar: Statens vegvesen har hatt kontakt med Stav AS underveis og vil ta opp saken med dem etter kommunens behandling av planprogrammet.

15 Frank Eiendom As, Tonje K. Marken har vært i kontakt med grunneiere ved Drøbak City og bak Holter industrifelt. De har forslag til en ny vegtrasé fra Måna Gislerud og videre til Kykkelsrud, gjennom Holter industrifelt som så kobles inn på fv. 152 syd for næringsområdet inn mot Trolldalen. De mener dette kan bli en ny hovedåre gjennom Frogn og ta unna tungtrafikken. Statens vegvesen sin kommentar: Statens vegvesen tar innspillet til informasjon. Strekningen som foreslås er utenfor planområdet for dette prosjektet og vil ikke bli en del av prosjektet. Henning Ottarsrud (grunneier) påpeker i brev av at siden Oslofjordtunnelen ble bygget har forholdene på gården forandret seg totalt med mer støy, inngrep og mer trafikk. Ottarsrud ønsker tunnel. Dette begrunnes med: - På tunneltaket blir det støyfritt til glede for beboerne og brukerne av jordet, som er tilgjengelig 8mnd i året - Gir et 400m langt og flatt tunneltak som myke trafikanter, friluftsaktiviteter og landbruksaktiviteter kan bevege seg fritt oppå - Tunnel ivaretar gårdsmiljøet og tunet på Ottarsrud gård - Tunnelløsningen er den beste for lindealléen. I verste fall ryker søndre alle, i beste fall bevares hele. Dreneringsproblematikk er hypotetisk - Tunnel opprettholder alléen som adkomst til Ottarsrud gård. Alléen er et viktig landskapselement på Heer og funksjonaliteten forsterker verdien av de flotte lindetrærne - Tunnelløsningen beslaglegger kun jordbruksarealer av dårlig kvalitet, her er mer stein og åkerholmer - Heer Skanse og andre kulturminner vil ikke preges av en nærliggende motorvei - Tunnelløsningen vil gi den korteste, mest trafikksikre, rimeligste og mest miljøvennlige utkjøringen fra Høilund og Steenssletta - Omkjøring kan foregå på tunneltaket med vippebom. Dagløsningen - Dagløsningen medfører til at gården blir liggende kloss opp til en diger rundkjøring og gårdsmiljøet ødelegges - Dagløsningen beslaglegger potetjordene på toppen av moreneryggen. Dette er den beste matjorda på Ottarsrud. Potetene selges utelukkende til Frogns innbyggere - En stor gjennomgående motorvei vil skjære gjennom det flotte kulturlandskapet og Ottarsrud mener det er feil det som står i høringsnotatet om at dagløsningen er den beste for natur, landskap og friluftsliv - Dagløsningen er ugunstig for viltet og viltpåkjørsler. Både på toppen ved asken, men og nede i edelløvskogen - Med adkomst bak låven: Lang vei mellom jorder og driftsbygninger Sammen med inngrep i landbruksjord representerer spikeren i kista for landbruksvirksomheten på Ottarsrud gård

16 Med adkomst på baksiden av gården former man et landskap uten mening og det gamle kulturlandskapet forringes Gjør virksomheten med låven som lager mindre attraktiv Ny adkomst vil bli kostbar Ny adkomst går igjennom et nyregulert, men ubebygget område som vil bli dyrt å erstatte Ny adkomst går igjennom leveområde for stor salamander Statens vegvesen sin kommentar: Til kommentaren om støy viser vi til vår kommentar til Norsk forening mot støy. Støyberegninger viser at revidert dagløsning, gir best støyforhold totalt sett, for boligene langs veien. Det vil bli utført støyskjermende tiltak. Også støyforholdene for Ottarsrud gård vil bli bedre med det reviderte forslaget, men beregninger viser at for gården, kan det bli enda bedre ved en tunnel. For dagløsningen ligger bolighusene på gården og uteplassen i gul støysone og vil kvalifisere for støytiltak. Statens vegvesen har som politikk at alle skal behandles likt. Det kan være muligheter for dialog i forhold til utforming og avbøtende tiltak som kan bedre forholdene for gården, både til støy og avskjerming. I forhold til alléen vises til kommentar til Naturvernforbundet. Når det gjelder kvaliteten på jorda, tar Statens vegvesen opplysningen til informasjon i forhold til punktet om konsekvenser for landbruksdriften. Når det gjelder begrepet motorvei, henviser vi til kommentar til Åsgård borettslag. Vurdering av konsekvenser for viltet er tatt med i planprogrammet. Kommentarene i forhold til adkomst er allerede tatt til etterretning og er avklart i forhold til trafikksikkerhet. Statens vegvesen legger opp til at adkomsten til Ottarsrud gård opprettholdes gjennom alléen. Forholdene til Heer Skanse skal sees på i den videre planprosessen. Marie-Louise Sollie og Steinar H. Hansen ønsker i brev av tunnel. Ellers ber de om at løsningen blir gitt en så god utforming som mulig i forhold til støy oppover mot deres hus og lekeområdet til skolen. Statens Vegvesen sin kommentar: Statens vegvesen følger støyforskrift T Det betyr at alle som kommer innenfor gul sone vil få en form for støytiltak. Det er i planprogrammet satt krav til at man, allerede i reguleringsplanarbeidet, skal vurdere hvilke tiltak som skal benyttes. Cecilie Bakke påpeker i e-post at de bor i Osloveien 147, tett inntil gang-, sykkelveg og fylkesveg. De flyttet inn i 1999 i den tro at vegen skulle flyttes noe vekk fra boligen, slik vedtatt reguleringsplan fra 1997 viser. For 8 år siden fikk de lydisolerte vinduer og støyisolerte vegger. De ønsker fortsatt at vegen flyttes lenger vekk fra huset.

17 Statens vegvesen sin kommentar: Ved fremlagte alternativ vil trafikken på fv. 76 reduseres. Det vil i nærmere detaljering av veglinja vurderes flytting av rundkjøring og veger i forhold til veggeometri og i forhold til nærliggende hus Mirjam Bøe er i brev av fornøyd med at Skanseveien er åpnet. Hun er redd en tunnel, som gir en omvei fra Drøbak til Heer, vil gi mer uønsket kjøring i Belsjøveien enn det allerede er i dag. Statens vegvesen sin kommentar: Vi tar innspillet til informasjon i det videre arbeidet. Gerd, Monica og Sverre Saxebøl, Flater gård gnr 17/bnr15 er i brev av bekymret for dyrket mark i flomtopper og i den sammenheng dreneringen av overflatevann. De påpeker at det er allment kjent at vassdraget til Storgrava er allerede overbelastet. De ønsker at det lages separat løsning for håndtering av overflatevann fra prosjektet, og ønsker som grunneiere å bli involvert i denne prosessen. Grunneierne er også bekymret for adkomsten til deres eiendom, og foreslår å benytte en gammel trasé nordover og benytte samme tilknytning som eiendom 17/23. De ber om at oppbremsing foran rundkjøring ved Gislerud, og akselerering opp bakken tas med i støyvurderingen. De ønsker også at det etableres veibelysning på strekningen mellom den planlagte rundkjøringen og Dyrløkke. Statens vegvesen sin kommentar: Angående flomfare for dyrket mark og drenering tar vi innspillet med videre i planarbeidet. Dialog opprettes ved behov. Adkomster til eiendommer vil bli vurdert i reguleringsplanarbeidet. Alle eiendommer skal ha adkomst også etter utbygging. Det kan bli nødvendig å legge om enkelte adkomster. Støyberegningene tar høyde for kjøring i rundkjøringer og stigninger. Statens vegvesen ønsker å etablere vegbelysning til Dyrløkke, men det vil bli gjort uavhengig av dette prosjektet. Bård Jovik og Line M. Engebretsen mener i brev av at forslaget med ny adkomst til Steensletta via rundkjøringen ved Frogn videregående ikke er en god løsning for de som bor der. Statens vegvesen sin kommentar: Adkomster skal vurderes i det videre planarbeidet. Foreløpig er forslaget til ny adkomst til Steensletta lagt vekk, slik det ble fortalt på folkemøtet. Torgrim Rolfsen mener i brev av og at det er trafikkfarlige tilstander fra Gislerud og mot Heer, og mener Statens vegvesen ikke tar ansvar for sin målsetting i prosjektet; trygt og sikkert førstevalg for adkomst til Drøbak. Han mener prosjektets planområde bør utvides til Dyrløkke for å kunne oppfylle målsettingen. Rolfsen stiller seg skeptisk til Statens vegvesen sine vurderinger i sammenstillingen. Tunnel gir flere fordeler og dagløsningen gir flere ulemper mener han. Av nye ting som tas opp er: - Driftskostnader for opprensk, hugst og sikring av steinsprang i den bratte skråningen dagløsningen skal gå i, må det tas hensyn til. Han har ingen tro på at vedlikeholdskostnader for tunnel av 600m er 6-10 ganger dyrere enn veg i dagen.

18 - Investeringskostnadene for dagløsning er for lav, da fundamentering i morenen vil koste dyrt. - Svingen ved Gislerud vil bli enda krappere og farligere - Fare for overvann og is i en skyggelagt vegbane kan skape trafikkfarlige situasjoner. - Støyen over jordet og virkningen av vegen som ligger på høyeste punkt er mer sjenerende enn det Vegvesenet tillegger det. - Fjellveggen langs skråningen fra Ottarsrud til Gislerud vil virke som et resonansevegg til et stort område - Bussholdeplassene som er tegnet inn ved Gislerud vil medføre fare Statens vegvesens kommentar: Statens vegvesen tar innspillene til etterretning og vil jobbe for at trafikksikkerheten er ivaretatt i den nye vegløsningen. Statens vegvesen gjorde i fjor en skogrydding fra Ottarsrud til Dyrløkke. Vi vil foreta en kartlegging av hva som ellers bør gjøres på strekningen og hva det vil koste. Aktuelle tiltak vil være rensing av grøfter og pigging/sikring av fjell. Litt avhengig av hva som fremkommer av kartleggingen, vil Vegvesenet forsøke å iverksette tiltak på strekningen i 2013, eventuelt i 2014 De punktene Rolfsen kommenterer i forhold til ulemper ved dagløsningen skal vi ta med oss i den videre planleggingen. Støy Myke overflater som jorder med gress eller snø virker absorberende på lyd. Uten skjerming er det en fordel med støykilder som ligger høyere enn mottaker ettersom lyden brer seg oppover. Støyberegninger viser ofte et støybilde som er verre enn realiteten. Støy er uansett veldig subjektivt og oppleves forskjellig fra person til person på samme sted. 46 beboere i nærområdet mener i e-poster en tunnel er det beste alternativet på strekningen. Halvparten har begrunnet sitt valg og det pekes bl.a. på følgende forhold: - Tunnel gir bevaring av utsikt til Heerjordene, kulturlandskap og en slipper å se veien. Dagløsningen vil ødelegge den frie utsikten, Asketreet, jordene, alléen, vanningsdammene, Heer gård og tunet på Ottarsrud. Statens vegvesens kommentar: Revidert dagløsning vil ligge i dagens trase mellom Frogn VGS og Heer-krysset. Opplevelsen blir ikke vesentlig endret sammenlignet med i dag. Vegen vil ikke forsvinne med tunnel. Tunnel-inngangen vil være et dominerende element som gjør store inngrep i Heer-jordene. Dagens Holtbråtvei vil ligge igjen på overflaten. Revidert dagløsning vil gi begrenset inngrep i området nord for Heerkrysset. Etablering av undergang vil være det elementet som gir mest forandring oppe på jordene. Alléens søndre del vil bli berørt. - Dagløsningen kommer farlig nær 1905-skansene på Heer Statens vegvesen sin kommentar: Konsekvensene for Heer Skanse skal vurderes - Dagløsningen vil skjære rett gjennom Skytterjordet med de arkeologiske funn av en landsby fra Jernalder som ble avdekket på slutten av 1990-tallet.

19 Statens vegvesens kommentar: Revidert dagløsning vil ligge i dagens trase mellom Frogn VGS og Heer-krysset. Dagløsningen vil ikke berøre Skytterjordet. - Tunnel gir støyfritt miljø på tunelltaket og for Steensletta og Heer. Dagløsningen gir et evig støysus og støytiltak vil påvirke landskapsbildet Statens vegvesens kommentar: Angående støy viser de til kommentarer til Norsk forening mot støy. Revidert alternativ vil gi bedre støyforhold enn dagens situasjon. Der hvor det er trafikk vil det aldri bli helt stille på uteområdene, uansett hvor mange tiltak man gjennomfører. Vi har foretatt støyberegninger for alle alternativene. Revidert alternativ med flytting av Skanseveien og innløsning av rekkehusene kommer best ut for alle alternativ i forhold til støy. Det gjelder hus i rød sone (krever støytiltak), samt i gul sone (krever mindre støytiltak). Eventuelle støyskjermer vil planlegges i samarbeid med en landskapsarkitekt. - Tunnel gir bedre forhold for skiløypa Statens vegvesens kommentar: Revidert dagløsning tar høyde for at skiløypa kan krysse fylkesvegen i undergangen. Ved tunnelalternativet vil skiløypa måtte legges om over tunnelen og fortsatt krysse Holtbråtveien i plan. Tunnelinngangen vil legge beslag på friområdet på Skytterjordet. - Tunnel bevarer naturen Statens vegvesens kommentar: Revidert dagløsning vil påvirke edelløvskogen i lia bak det kommunaltekniske anlegget. Tunnel vil på deler av strekningen være en løsmassekulvert, det betyr at hele området må graves opp under byggeperioden. - Tunnel er best for landbruket, da potetjorda tas ved rundkjøring på Heer, mens det er skrinn landbruksjord ved tunnelåpningen. Statens vegvesens kommentar: Vi vil optimalisere den reviderte dagløsningen for å sørge for minst mulig inngrep i potetåker og landbruksjord. Tunnelalternativet vil bryte opp et landbruksområde som i dag fremstår helhetlig. - Tunnel gir bedre kopling for Steensletta og Høylund Statens vegvesens kommentar: Det legges opp til samme påkobling som i dag for Steenssletta. Krysset med adkomsten for søndre del av Høilund vil en måtte se nærmere på, for om mulig gi en sikrere kryssløsning. - Dagløsningen gir en gjennomgående motorvei i boligområdet - Dagløsningen vil dele nærmiljøet Statens vegvesens kommentar: Det foreslås en vanlig to-felts fylkesveg, som i dag. Trafikksikre rundkjøringer erstatter dagens T-kryss. To underganger for gående og syklende. Fylkesvegen har ligget her i flere tiår. Revidert dagløsning vil ikke endre på dette. I hovedsak blir dagens veglinje beholdt mellom Frogn VGS og Ottarsrudbakken, hvor vegen legges om ned til Gislerud. Heerkrysset blir rundkjøring og det etableres undergang for gående og syklende som vil gi tryggere forbindelse mellom boligområdene.

20 - Dagløsning vil gi en kortsiktig, billig løsning, mens tunnel er litt dyrere, men en mer fremtidsrettet løsning Statens vegvesens kommentar: Dagløsningen er vurdert til å være best ut fra en helhetsvurdering der blant annet natur- og kulturmiljø, nærmiljø, trafikksikkerhet og landskap er vurdert. Driftskostnader er tillagt vekt, men ikke investeringskostnaden. - Må rive fire kommunale boliger Statens vegvesens kommentar: For å få til en akseptabel trafikal løsning for Skanseveien bør de kommunale boligene innløses. Statens vegvesen vil gi kommunen erstatning etter gjeldende lovverk. - Koblingen av Skanseveien til Heerveien vil skape kødannelse Statens vegvesens kommentar: Forslaget til ny kobling mellom Skanseveien og Heerveien, og videre til Heer-krysset vil være en langt mer trafikksikker løsning enn dagens. Trafikkbelastningen på lokalvegnettet er relativt lav, men i perioder på dagen med mye kjøring/henting er det tettere trafikk i området. Dimensjonering vurderes videre i reguleringsplanprosessen. Statens vegvesens generelle kommentarer: Flere av kommentarene kan tyde på at planprogrammet ikke er lest, og det ser også ut til å være noen misforståelser om konsekvenser av revidert dagløsning. Faktafeil forekommer også. Statens vegvesen mener at det fremlagte alternativet vil gi en bedre situasjon for beboere langs veien, både med tanke på støy og trafikksikkerheten generelt, med særlig vekt på myke trafikanter. Andre forhold som påpekes: En person ønsker at planområdet skal begynne ved Måna og ikke ved Ottarsrud. Statens vegvesens kommentar: Varslet planområde starter ved Frogn VGS. Ved revidert dagløsning mener vi det ikke er behov for større arbeidsområde for reguleringsplanen enn fra begynnelsen av rundkjøringen i nord på Ottarsrud og sørover mot Gislerud. En person mener Vegvesenet bør se på ny trasé fra Gislerud via tidligere Osloveien og over jordene øst for Oppegårdtjernet, med ny rundkjøring på rv.23. Statens vegvesens kommentar: Dette er noe som ble drøftet og forkastet i prosessen med forprosjektet. En person påpeker at det kun er trafikk som er satt som mål i prosjektet. Nærmiljø, friluft, bomiljø og skolekrets er ikke en del av målet. Statens vegvesens kommentar: Våre hovedmål er knyttet til veganlegg og trafikksikkerhet. De ulike alternativene er vurdert opp mot nærmiljø, naturmiljø osv. En person mener metodikken for sammenstilling gir feil resultat, da kortvarig anleggsarbeid gir samme verdi som forhold for gang- og sykkeltrafikk.

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Statens vegvesen FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR FV. 152 MÅNA GISLERUD Frogn kommune I henhold til plan- og bygningslovens 12-8 varsles oppstart av planarbeid for fv. 152 på strekningen Måna

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.04.2013 A-sak. Reguleringsplan for RV23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 - Forslag til planprogram. Saksnr Utvalg

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Steinnes Rø Planprogram for E18 Retvet-Vinterbro.

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Rissa kommune innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd kirke til Vemundstad

Rissa kommune innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd kirke til Vemundstad Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2761 15/708-15 30.10.2015 Rissa kommune innsigelse til kommunedelplan for fylkesveg 717 fra Stadsbygd

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

DETALJREGULERING AV BOLIG - LØKKATOPPEN - PLANID

DETALJREGULERING AV BOLIG - LØKKATOPPEN - PLANID Side 1 av 7 SANDE KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/401 DETALJREGULERING AV BOLIG - LØKKATOPPEN - PLANID 20140003 Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1782 Arkiv: Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Melding om vedtak Til adressater på vedlagte lister DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 2012/1247-137 Hallfrid Jostedt, 38273015 Q10 26.06.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker 1 Hvorfor denne høringsuttalelsen? Ringsaker Pensjonistparti vil understreke viktigheten av at det utredes flere

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Områdeplan Bomansvik Ny behandling etter 2.gangs høring

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Områdeplan Bomansvik Ny behandling etter 2.gangs høring Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 11.04.2014 Vår ref: 10/2500-256 - 14/9685 Arkivkode: L12 Saksbeh.: Gisle Rebnord Totland Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og planutvalget 06.05.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Fv. 305 Kodal E18. Møte i samarbeidsgruppa 18. januar 2011

Fv. 305 Kodal E18. Møte i samarbeidsgruppa 18. januar 2011 Fv. 305 Kodal E18 Møte i samarbeidsgruppa 18. januar 2011 Dagsorden Referatet fra forrige møte, 21.06.10 Innkomne merknader til forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning presentasjon og drøfting

Detaljer

Tunnelen II. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013

Tunnelen II. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 18.11.2013 Tunnelen II Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Anne-Grethe Nordahl prosjektleder Statens vegvesen region Øst Rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-705 2016/78-29 12.05.2016 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12 Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Søknad om dispensasjon, fradeling av parsell

Detaljer

Endringer etter offentlig høring. Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Endringer etter offentlig høring. Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Prosjekt: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg lang fv. 76 Osloveien Frogn kommune Region øst Oslo

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Konsekvensutredning støy. 3 Grenseverdier

NOTAT. 1 Orientering. 2 Konsekvensutredning støy. 3 Grenseverdier NOTAT Til: Veidekke Eiendom AS Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 3. september 2014 Emne: Åkebergmosen - Støymessige konsekvenser ved utvidelse. Revisjon 2 1 Orientering Dette notatet tar for

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 30.10.2013 059/13 Kommunestyret 07.11.2013 061/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Planarbeid for Markveien Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Agenda Bakgrunn for arbeidet Planprosessen Rammer og føringer Overordnede myndigheter Aktuelle temaer i planarbeidet Opplysninger Spørsmål og synspunkter

Detaljer

Informasjonsmøte Detaljregulering fv. 900 Holmestrand sentrum

Informasjonsmøte Detaljregulering fv. 900 Holmestrand sentrum Informasjonsmøte 25.08.2016 Detaljregulering fv. 900 Holmestrand sentrum Møteplan 1.Prosjektets status pr. 25. august 2016 2.Utredning og anbefaling av løsning for ny fv. 900 3.Videre planarbeid og framdrift

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

VURDERING AV ALTERNATIVE ADKOMSTVEGER TIL EKSISTERENDE EIENDOMMER, PLAN 0424.

VURDERING AV ALTERNATIVE ADKOMSTVEGER TIL EKSISTERENDE EIENDOMMER, PLAN 0424. Dato: 2012-03-19, revidert 11.02.13 VURDERING AV ALTERNATIVE ADKOMSTVEGER TIL EKSISTERENDE EIENDOMMER, PLAN 0424. Det er i sammenheng med utarbeidelse av reguleringsplan 0424 for firefeltsveg på Rv509

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/920-24 Tove Venaas Herskedal 18.09.2013

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/920-24 Tove Venaas Herskedal 18.09.2013 Eide kommune Resultatenhet Teknisk Statens vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6400 Molde Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/920-24 Tove Venaas Herskedal 18.09.2013 Gang- og sykkelveg Vevang langs

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

E39 ROGFAST - REGULERINGSPLANER Oppsummering av merknader til planoppstart

E39 ROGFAST - REGULERINGSPLANER Oppsummering av merknader til planoppstart E39 ROGFAST - REGULERINGSPLANER Oppsummering av merknader til planoppstart Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommuner Region vest Prosjektavdelingen Dato: 14. september 2012 E39 Rogfast Innspill til oppstartvarsel

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

Statens vegvesen. Utkast regulerinsgplan for vegprosjektet rv. 23 Dagslet - Linnes, oversendelse til politisk behandling i Lier kommune

Statens vegvesen. Utkast regulerinsgplan for vegprosjektet rv. 23 Dagslet - Linnes, oversendelse til politisk behandling i Lier kommune Statens vegvesen Lier kommune Postboks 205 3401 LIER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Anne Tønder - 32214367 2010/028814-111 24.05.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 13/2737 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 6/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 143/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 143/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2011/1380-17 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 143/2011 19.12.2011 Offentlig ettersyn, reguleringsplan for gang-

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innstilling til hovedutvalget for teknikk og miljø 11.11.2010:

SAKSFRAMLEGG. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innstilling til hovedutvalget for teknikk og miljø 11.11.2010: SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-235 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PUKKVERK VED VINTERBRO Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-235 Saknr.: 05/494 Utvalg Utv.sak nr Møtedato :::

Detaljer