ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A"

Transkript

1 Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl Opprop: oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av møteleder, referent og 1 til å undertegne protokollen. 4. Årsberetning 5. Årsregnskap og revisjonsberetning 6. Innkomne forslag. 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret 8. Budsjett og virksomhetsplan 9. Valg i henhold til lov og vedtektene 10. Valg av 2 interne revisorer eller et eksternt revisorfirma 11. Valg av LTP-komite 12. Valg av PR- komite 13. Valg av valgkomite Sakspapirer finner du på Ønsker du sakspapirene tilsendt pr. post må du kontakte styret. Har du epostadresse så send den til så sender vi sakspapirer og fremtidig info til deg. Enkel servering. Vel møtt! Hilsen styret Sjøhaug naturistsenter SA Per Høyem 1

2 1. OPPROP 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av møteleder, referent og 1 til å undertegne protokollen. 3 personer til tellekorps. 4. Årsberetning Å R S B E R E T N I N G 2014 Sjøhaug naturistsenter SA Virksomhetens art og lokalisering Foretaket skal drive foretakets eiendom Sjøhaug, gnr. 15, bnr. 3, Sjøhaugveien 61, Jeløy, 1514 MOSS, på forsvarlig måte til beste for utøvelse av naturisme for andelseiere og medlemmer av naturistforeninger tilknyttet International Naturist Federation (INF). Foretaket skal tilby andelseiere og andre organiserte naturister et naturistområde med overnattingsmuligheter i campingvogner, telt, hytter, båtplasser og rom, samt sanitærinnretninger og andre fasiliteter. Foretaket skal fremme selvrespekt og respekt for andre uavhengig av form, alder, kjønn, størrelse, hudfarge eller funksjonshemming. Naturisme er definert i statuttene for INF. Virksomheten har ikke erverv som formål. Avkastning blir stående i virksomheten til utvikling og ivaretakelse av denne. Etter ordinær generalforsamling 26.april 2014 sitter følgene i styret: Leder: Per Høyem 1 år Nestleder: Heidi Strømsnes 2 år Styremedlemmer: Økonomi Svein-Tore Andersen. 1 år Frank Johannessen Ole Petter Larsen Varamedlemmer: Gyri Mikkelsen Anne Kjærstad 2 år 1 år (Trakk seg 27. juli) 2 år 1 år LTP: Siv Johansen 1 år Svein Sørlie jr. 2 år Mona Ringsrød 2 år Gyri Mikkelsen 1 år Frank Johannessen. 1 år Remi Sølvberg 2 år Revisor: Valgkomite: Vara: Mai-Britt Støa Sverre Kvarsnes Remi Sølvberg Kirsten Elisabeth Lunde Ole Jan Ouff 2

3 PR: MØTER: Siv Aina Torbjørnsen Det har vært avholdt 15 styremøter Det har vært 109 saker til behandling. ØKONOMI: 2014 ble et meget godt år selv om tabellen viser at besøkende/overnattinger i 2013 var enda bedre. Styret har god styring på økonomien og det fremlegges månedlige rapporter som gir full oversikt i forhold til budsjett og ønsket investeringer. Sjøhaug har brukt en del av sin opptjente kapital til å gjøre nødvendige oppussinger og nyanskaffelser. Under er et utvalg av omsetningen i resepsjonen slått inn i kassen. Vedlagt regnskap viser at det omsettes mer i resepsjonen av varer og mat. En økning på over 20 % Hytter , Vangen , Solrabben ONF-rom 7.717, Bestyrerboligen , Telt/bobil/campingvogn , Dusj 4.247, Strøm Dagsbesøk , Vaskemaskin/tørketrommel 935, Vedsalg ca Årskort Is VEDLIKEHOLD OG ARBEID. Styret er fornøyd med de oppgavene som ble gjort i Styret har fått gjort nesten alle oppgavene vi lovte på forrige årsmøte. Det som har blitt gcajort er: Sandvolleyball banen ble ferdigstilt. Rivning av råttent gulv på Vangen og satt på presenning for å tørke huset før videre fremdrift. Takhatter på Solrabben er byttet og taket er tett. Jobb på bryggerhuset har igjen blitt forsiktig påbegynt med bl.a. ny bordkledning utvendig. Gulv på terrassen ved Solrabben er fikset slik at det ikke drysser ting ned i "maskingarasjen" Det er også laget låst dør foran maskinene Det er laget 3 utleierom på Solrabben, nytt sikringsskap og strøm med måler er innlagt på alle rom. Taket i kjelleren på Sjøhaughuset er revet og Borebillene båret ut. Det er lagt helt ny drenering rundt Sjøhaughuset slik at oversvømmelse (og Borrebiller) kan unngås. Rompa Bar er pusset opp og gjenåpnet. Alle har fått 16 A uttak til vognene og hovedtavle for strøm er byttet for å håndtere dette. Det vi ikke har fått gjort er: Nytt frostsikkert pumpehus. Ferdigstillelse av Bryggerhuset. 3

4 Dugnader ble gjennomført etter planen, med godt oppmøte. Noen ildsjeler driver jevnt og trutt med sine prosjekter til glede for oss alle på plassen. ARRANGEMENTER Ungdomshelg Petanqemesterskap og turneringer Rekeaften Familiehelg VM-pub og countrykveld på Rompa bar Quiz på Rompa bar BESTYRER Frank Johannessen, Mona Anita Ringsrød og Per Høyem har byttet på jobben. Styret har et ønske om å ha en hovedbestyrer gjennom hele sesongen og at det selvsagt skal være mulighet å få avløser i perioder. Dette er viktig for at rutiner følges og at oppgjør blir gjort riktig i kassen. Av flere grunner ble ikke bestyrerkabalen løst før sesongen var i gang. Styret er godt fornøyd med den jobben som er gjort og våre gjester er godt tilfreds. Det er en stor og viktig jobb som gjøres og styret vil be beboerne om å respektere lukketidene og bruke bestyrer kun når vi må. INFORMASSJON OG SAMARBEIDE Utdrag fra styrets møter er lagt ut på hjemmesiden i det lukkede forumet. Styret har vært representert på NNF ledermøter. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 2014 har vært et godt driftsår hvor en god sommer har gitt godt besøk og en god økonomi. For første gang har Sjøhaug hatt et eget vedlikeholdsbudsjett noe som har vært mulig pga. god økonomistyring de siste årene. Det er ingen vesentlig usikkerhet som knytter seg til årsregnskapet. Det er ingen vesentlige hendelser som er inntruffet etter balansedagen FORTSATT DRIFT Økonomien er forsvarlig, og det arbeides mot en fortsatt styrking av egenkapital i fremtiden. Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret finner at forutsetning for fortsatt drift er til stede. ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker. Andelslagets styre består av 4 menn og 3 kvinner. YTRE MILJØ Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 4

5 Oslo,

6 5 ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING Vi har mottatt regnskapet nå i påsken, og det er derfor ikke revidert. Revisjonsberetningen vil bli sendt ut så snart den er klar. 6

7 RESULTATREGNSKAP SJØHAUG NATURISTSENTER SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER Årsresultat OVERFØRINGER Overført til udekket tap Sum overføringer SJØHAUG NATURISTSENTER SA SIDE 1 7

8 BALANSE SJØHAUG NATURISTSENTER SA EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Lager av varer og annen beholdning FORDRINGER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer INVESTERINGER Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler SJØHAUG NATURISTSENTER SA SIDE 2 8

9 BALANSE SJØHAUG NATURISTSENTER SA EGENKAPITAL OG GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Andeskapital Note Plassinnskdd Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Styret i Sjøhaug Naturistsenter Sa Per Høyem Styreleder Heidi Strømsnes Nestleder Frank Johannessen Styremedlem Svein-Tore Andersen Styremedlem SJØHAUG NATURISTSENTER SA SIDE 3 9

10 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Salgsinntekter og kostnader Salgsinntekter og driftskostnader føres etter kontantprinsippet.. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. 10

11 Note 1 - Salgsinntekter Kioskdrift , ,68 Matsalg , ,23 Utleie av Sjøhaug , ,69 Mva fritt salg , ,00 Vedlikehold og strøm , ,00 Overskudd arrangementer 0, ,00 Uttak av varer 0, ,00 Tilskudd mottatt 2 500,00 0,00 Annen driftsinntekt 3 933, , , ,60 Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk: 0 Pensjonsforpliktelser Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr 0,-. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0,- 11

12 Note 3 - Andre driftskostnader Strøm , ,06 Renovasjon, vann, avløp o.l , ,74 Renhold 25,52 0,00 Leie av driftsmidler, inventar m.v ,60 0,00 Leie datasystemer 479, ,00 Annen leiekostnad 5 692, ,00 Maskiner, inventar, småutstyr 7 709, ,44 Rep/vedl.h. Bygninger , ,98 Rep/vedl.h Uteareal , ,02 Rep/vedl.h. Utstyr , ,52 Revisjonshonorarer 0, ,50 Honorarer for regnskapsføring , ,00 Honorar andre , ,00 Kontorrekvisita 1 761, ,85 Trykksaker 0, ,00 Møte, kurs, oppdatering o l 3 125, ,57 Dugnadsmat og div arrangementer 748,64 256,88 Telefon 1 927, ,06 Internett 7 011, ,96 Porto 2 870, ,00 Annen Kostnad 7 409, ,52 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , ,30 Reisekostnader 3 745, ,18 Kontingenter ikke fr.berettiget 0, ,00 Gaver, fradragsberettiget 0, ,00 Forsikringspremie , ,00 Lisenser/ Årsgebyr 2 335, ,00 Øreavrunding 2,91 1,09 Øreavrunding avg.pl 0,00-2,29 Eiendoms- og festeavgifter , ,50 Bank og kortgebyrer 3 275, ,35 Renter gebyrer og inkasso 3 689,69 0,00 Annen kostnad 5 665, ,05 Kostnadsført uten bilag 7 293,94 0,00 Tap på fordringer 0, , , ,75 12

13 Note 4 Anleggsmidler Anlegget Verktøy Inventar Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte anleggsmidler = Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid 0-25 år 5 år 3 år Note 5 Skatt Årets skattekostnad Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat Skattepliktig inntekt: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt i balansen Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Endring Varige driftsmidler Sum Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt Grunnlag for beregning av utsatt skatt Utsatt skatt (27 %) Utsatt skattefordel balanseføres ikke iht God regnskapsskikk for små foretak. 13

14 Note 6 Egenkapital Felleseid andelskapital PlassinnskuddUdekket tap Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Endringer ført mot EK 0 Pr Pr Årets resultat/tilgang Pr Note 7 - Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av: Påløpt arbeidsgiveravgift 1 513,00 Gjeld til ansatte 229,50 Feriepenger ,18 Periodiserte kostnader ,22 Oppsagte andeler 3 500,00 Sum ,90 Note 8 - Langsiktig lån Selskapet har tatt opp et gjeldsbrevlån med Eiendomskreditt som kreditor. Pr er gjelden på kr ,-. Lån fra andelseiere pr er på ,-. Lånet tilbakebetales over 15 år. Note 9 - Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler utgjør kr 3 000,- som dekker opp for skyldig skatt pr Ellers består bankinnskudd av følgende poster: 1900 Kasse 1 000, Bank , Bank , Gavekonto ,- 14

15 6 INNKOMNE FORSLAG 6.1 Forslag til årsmøtet 2015 vedr. presisering av medlemsmøtets mandat: Dagens tekst i vedtektenes 7: Medlemsmøte: Det avholdes minst ett medlemsmøte i løpet av sesongen. Saker som kan tas opp på medlemsmøtet er saker som kun berører beboere på plassen. Det kan ikke tas opp saker som normalt hører inn under årsmøtet. Medlemsmøtet er vedtaksdyktig. Sakene avgjøres med simpelt flertall. Forslag til ny tekst i vedtektenes 7: Forslag til endringer i rødt. Medlemsmøte: Det avholdes minst ett medlemsmøte i løpet av sesongen. Saker som kan tas opp på medlemsmøtet er saker som kun berører beboere på plassen. Medlemsmøtet vedtar ordensregler, regler for plassering av vogner. Dette krever 2/3 flertall. Medlemsmøtet tar stilling til revidert budsjett om dette er lagt frem fra styret. Medlemsmøtet kan diskutere og klargjøre saker til årsmøtet. Det kan ikke tas opp saker som normalt hører inn under årsmøtet. Medlemsmøtet er vedtaksdyktig. Sakene avgjøres med simpelt flertall. 6.2 Forslag til endringer i Sjøhaugs vedtekter: Forslag til endringer i rødt. Overstyrkninger skal ut. 4 Medlemmer og andelslag Som medlemmer i samvirkeforetaket kan opptas fysiske personer som er medlemmer av foreninger tilsluttet Norsk Naturistforbund (NNF), samt foreninger tilsluttet NNF. Styret kan også oppta andre organiserte naturister tilsluttet INF som medlemmer. Styret kan etter skriftlig advarsel utelukke et medlem fra foretaket hvis vedkommende har krenket foretaket ved vesentlig mislighold, eller hvis tungtveiende grunner ellers tilsier utelukking. Foretaket kan utelukke et medlem som ikke lenger oppfyller vilkårene for å være medlem. Dersom et medlem, eller forening bevist opptrer til skade for samvirket Sjøhaug, kan dette også anses som grunnlag for bortvisning/utelukking. Med skade forståes som aktiv motarbeiding av samvirkets hensikt, ref 3 i vedtekter. Gjentatte eller langvarige brudd på plikten til å melde om adresseendring kan også føre til utelukking. Vedtak kan ankes inn for årsmøtet. Styrets innstilling: Dersom et medlem, eller forening bevist opptrer til skade for samvirket Sjøhaug, kan dette også anses som grunnlag for bortvisning/utelukking. Med skade forståes som aktiv motarbeiding av samvirkets virksomhetsparagraf, ref 3 i vedtektene. Saker skal behandles i konfliktrådet før avgjørelse fattes. Forslaget foreslås vedtatt med styrets endring. 6.3 Regler for plassering av vogn På medlemsmøtet i høst ble det lagt frem et forslag fra styret for regler. Det ble da vedtatt at en gruppe skulle se på et samlet forslag til Årsmøtet. Nye regler for plassering av vogn og telt på Sjøhaug. (Inngår i Ordensreglene.) Følgende saksgang gjelder: 1. Det skal foreligge en skriftlig søknad om plass. Styrets søknadsskjema SKAL brukes. Med i søknaden skal det finnes en beskrivelse av hvordan plassen ønskes utnyttet mht. til plassering av vogn, telt og uteplass. 2. Det skal i søknaden oppgis type og modell med mål på vogn. ( bredde, høyde og lengde med og uten drag). 3. Det skal oppgis type og materiale på telt med mål (bredde, lengde og høyde). 4. Det skal oppgis hvordan uteplass er tenkt opparbeidet og bruk av materiale (heller, brostein, gress, eller annet). Treplatt godkjennes kun hvis brannforskriftene gjør dette mulig pga. avstand til naboen. 5. Når søknaden er mottatt vil styret inspiserer plassen og sjekke mål i henhold til søknaden. Styret vil så sette ut pinner for å markere hvor vogn og platting skal plasseres. Styret vil også angi høyde som er godkjent i forhold til terrenget på pinnene. 6. Plassen kan så opparbeides og når den er klar til å etablere vogn og platting skal styret godkjenne opparbeidelsen før vogn/telt/platting settes på plass. 15

16 7. Hvis ikke punkt 5 følges vil søker måtte endre plassen når inspeksjon gjøres i henhold til opprinnelig plan for egen regning. 8. Når vogn, platt, telt og uteplass er etablert og på plass vil en endelig godkjenning gjøres av styret. Ved uoverensstemmelse på det tidspunkt i forhold til det som ble inspisert i pkt. 5 så vil plassen måtte omarbeides for søkers regning. 9. Før plassen blir tatt i bruk skal medlemsavgift i Samvirket, plassinnskudd og årsleie være betalt. 10. Spikertelt er tillatt men kun av typen «ferdige seksjoner». Selvsnekrede spikertelt er ikke tillatt. Farge skal godkjennes av styret. Regler for plassen: 11. Telt/fasttelt skal ikke stikke over vognen. 12. På Sjøhaug skal det kun bruke naturmaterialer til plassene. Dvs. stein, tre, gress, sand og heller. Treplatt kan ikke brukes under vogn. 13. Hvis det skal drenes med rør på plassen må det søkes spesielt om. 14. Utslagsvann fra vognene skal samles opp og ikke ledes i jorden. 15. Det vil i utgangspunktet ikke bli gitt tillatelse til gjerder eller annen hindring mellom vognene. Det må det uansett søkes spesielt om. 16. Omarbeiding av eksisterende plass skal det søkes om til styret. 17. Plassen skal holdes ryddig. 18. Ved fraflytting fra plassen skal den være ryddet om ikke neste eier vil overta heller, platting og lignende. Plassinnskuddet vil ikke tilbakebetales før dette er ordnet. Styrets innstilling: Styret støtter forslaget. 6.4 Dugnad og vedlikehold Det betales ikke lengre depositum for ikke å delta i vår- og høstdugnad. Det opprettes et eget fond/konto for arbeide til fellesskapet på Sjøhaug. Hver fastboende plass/rom betaler årlig kr i en 3-5 årsperiode til dette fondet. Pengene øremerkes og brukes til å betale for innleide folk eller arbeide utført av fastboende. Styrets innstilling: Styret foreslår å videreføre dagens dugnadsdepositum. I tillegg økes leie med kr øremerket til et vedlikeholds fond sammen med dugnadsoverskuddet. 6.5 endring av vedtektenes 6 avsnitt 3 vedr. LTP Langtidsplanleggingskomité (LTP) En langtidsplanleggingskomité på 6 medlemmer velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Hvert år skal 3 medlemmer tre ut samtidig som nye velges inn. Gjenvalg kan finne sted. Styrets leder er dessuten selvskrevet medlem av komitéen. Langtidsplanleggingskomiteens oppgave er å planlegge Sjøhaug Naturistsenter på lengre sikt og hvert år rapportere sin virksomhet og fremsette forslag for årsmøtet. En langtidsplanleggingskomité skal være et rådgivende organ for årsmøtet. LTP- komitéen skal utrede og årlig legge frem for årsmøtet forslag til tiltak som, dersom de vedtas av årsmøtet, blir retningsgivende for styrets arbeide. Komitéen må arbeide i nær tilknytning til berørte arbeidsutvalg. Endres til: Vedlikeholdskomité Det velges en Vedlikeholdskomité på 3 personer som arbeider i samråd med styret om prioritering og utføring av oppgavene. Medlemmer velges av årsmøtet for 3 år av gangen. Hvert år skal 1 medlem tre ut samtidig som ny velges inn. Gjenvalg kan finne sted. Styrets leder er dessuten selvskrevet medlem av komitéen. Det betales ikke honorar for å sitte i denne gruppen. Det betales kun for utført arbeid og eller utlegg etter vedtak i styret. Første år velges medlemmer for henholdsvis 1. 2 og 3 år. Styrets innstilling: Støtter forslaget. 16

17 6.6 Ordensregler vedrørende nakenhet. I dagens regler kan vi lese: 1 KRAV OM MEDLEMSKAP I NATURISTORGANISASJON Sjøhaug Naturistsenter er åpent for personer og familie med medlemskap i en forening tilsluttet Internasjonal Naturist Federasjon (INF). Personer/familie uten slikt medlemskap, kan være gjester for inntil 2 døgn. Styret/bestyrer kan godkjenne opphold av lengre varighet. Endres til: Sjøhaug Naturistsenter er åpent for personer og familie med medlemskap i en forening tilsluttet Internasjonal Naturist Federasjon (INF). Personer/familie uten slikt medlemskap, kan være gjester for inntil 2 døgn, for og prøve ut naturisme. Styret/bestyrer kan godkjenne opphold av lengre varighet. Styrets innstilling: Støtter forslaget. 6.7 Forslag om åpne styremøter Vi foreslår herved å åpne alle styremøter for interesserte, slik at alle og enhver kan følge saksgangen i de sakene som er av interesse. Tillegg til 6 STYREMØTER SKAL VÆRE ÅPNE FOR ALLE EIERE. SAKSLISTE LEGGES UT 1 UKE FØR MØTET PÅ DET LUKKEDE FORUMET. PERSONSAKER FLYTTES TIL KONFLIKTRÅDET. ARBEIDSGIVERSAKER TAS I LUKKET STYREMØTE. Mvh Gyri og Espen STYRETS INNSTILLING: Agenda til styremøter legges ut på lukket forum før møtet. Styremøtet har en åpen halvtime i starten av hvert styremøte, hvor personer kan komme med innspill. Forslagsstillere deltar i behandlingen av sine forslag. Personsaker flyttes til konfliktrådet, før det eventuelt blir en sak for styret. 6.8 Anke fra Gyri og Espen Mikkelsen vedr. påfylling og styroform på plass 27 Pga avslag i styret, så ankes styrets avslag til årsmøtet. Da vi mener det må være tillatt og bruke isolasjon i bakken. Jeg ( Espen) har lagt fram HMS DATABLAD som forteller at platene er helt ufarlige og ber derfor generalforsamlingen om og omgjøre vedtaket. Sender med i saken, våres kommunikasjon med Moss kommune ang isolasjonen. Mvh Espen og Gyri 6.9 Tillegg til vedtektenes 6 Tillegg i rødt. Arbeidsutvalg Styret kan, for å få oppgaver utført, sette ned arbeidsutvalg. Utvalget velger selv en leder. Hvert arbeidsutvalg skal ha skriftlig mandat fra styret. Utvalget rapporterer direkte til styret og utvalgene kan innkalles til styremøter. Styret skal oppnevne et Konfliktråd til mekling og klarering av uoverensstemmelser blant beboere. 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for kommende periode. 17

18 8. Budsjett og virksomhetsplan 2014 Driftsbudjsett 2015 Salgsinntekt høy sats 71191, Salgsinntekt handelsvarer avgiftpl. middels sats 56440, Salgsinntekt lav sats, plassleie , Salgsinntekt handelsvarer avgiftsfri , Medlemsavgift 53900, Depositum dugnad 0, Div inntekter 6433,00 Sum inntekter , Innkjøp varer for videresalg høy sats Innkjøp varer for videresalg middels sats Timelønn Feriepenger beregnet Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Strøm Renovasjon, vann, avløp o.l Maskiner, inventar, småutstyr Rep/vedl.h. Bygninger Rep/vedl.h Uteareal Rep/vedl.h. Utstyr Honorarer for regnskapsføring Honorar andre Kontorrekvisita Trykksaker Møte, kurs, oppdatering o l Dugnadsmat og div arrangementer Telefon Internett Porto Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnader PR Forsikringspremie Lisenser/ Årsgebyr Eiendoms- og festeavgifter Bank og kortgebyrer Annen kostnad Tap på fordringer Annen rentekostnad avdrag eiendomskreditt lån til medlemer Totalt utgifter Overskudd

19 Investerings / vedlikehold budsjett. Fuktsperre i kjellertak Sjøhaug Pumpehus Drenering av bekk Bryggerhus. 0 (venter på godkjennelse fra Moss kom.) Vinduer diverse bygg Vangen Totalt Kr Valg av styre og komiteer i henhold til lov og vedtektene. Leder: gjenvalg av Per Høyem. Kasserer: Janet Taylor Tveit. Styremedlem : Gyri Kåfoss Mikkelsen. Varamedlem: Kirsti Søgstad. Valgkomiteen foreslår bruk av ekstern revisor valg av styre. Valgkomite medlem : Eirin Midtbø Johannessen. Valgkomiteen innstiller ingen til PR-komite eller LTP. 19

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG STYRET I A/L SJØHAUG INNKALLER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL 12.00 SKARMYRA ALLAKTIVITETSHUS CAFE Skolegata 2, Moss REGISTRERING OG UTDELING AV STEMMESEDDLER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag 1 Lindebergskogen Borettslag Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer