MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 111/11 11/147 Søknad om endring av reguleringsbestemmelser/dispensasjon fra reguleringsplan for Nordset 112/11 11/2303 Forslag til nye utleiepriser på kommunens kulturbygg - 2. gangs behandling 113/11 11/2470 Søknad om tilskudd til anskaffelse av løypemaskin fra Klæbu kommune 114/11 11/2381 Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Formannskapets innstilling Klæbu, Jarle Martin Gundersen ordfører

2 Sak 111/11 Søknad om endring av reguleringsbestemmelser/dispensasjon fra reguleringsplan for Nordset Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 111/11 Formannskapet Rådmannens innstilling 1. Formannskapet avslår med hjemmel i plan- og bygningsloven forslag til endring av reguleringsbestemmelsenes 4 e med sikte på permanent tillatelse til helårs campingdrift innenfor felt B i reguleringsplanen for Nordset. 2. Formannskapet avslår med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-3 søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 4 e med sikte på midlertidig tillatelse til helårs campingdrift innenfor felt B. 3. Avslaget begrunnes med: Negative konsekvenser for bomiljøet i området og konflikter mellom hensyn til boliger, industri og camping Helårsdrift medfører botilbud som ikke oppfyller normale krav til boliger SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Oversiktskart utsnitt av kommuneplanen 2. Nidelven Camping Trondheim v/hans Reiten søknad dat Gjeldende reguleringskart, sist endret Gjeldende reguleringsbestemmelser, sist endret Formannskapet sak 116/08 dispensasjon for vinterutleie 6. Uttalelser Saksopplysninger I gjeldende reguleringsplan for Nordset er det avsatt areal for camping, men planen gir i dag ikke åpning for helårsdrift. Formannskapet vedtok dispensasjon fra planen slik at felt B kunne benyttes til oppstillingsplass for 8 campingvogner vinterhalvåret 2008/2009 og 2009/2010. Driver av Nidelven Camping Trondheim, Hans Reiten, har søkt om endring av reguleringsplanen, slik at han får permanent tillatelse til å leie ut oppstillingsplass for 8 campingvogner/-biler på felt B innenfor planen. Alternativt søkes om forlengelse av dispensasjon i flere år, f.eks. 8 år. Side 2 av 11

3 Sak 111/11 Administrasjonen har med bakgrunn i søknaden sendt følgende forslag til endring av reguleringsbestemmelsenes 4 e, jf. vedlegg 3 og 4 (endring/tillegg med kursiv skrift): Campingdrift på Nordset sesongavgrenses til perioden 01. mai 31. oktober. Sesongavgrensningen gjelder ikke felt B. Ved utsendingen ble det opplyst om at kommunen tok sikte på å behandle søknaden som mindre reguleringsendring, i henhold til plan- og bygningsloven Det har kommet inn i alt 4 uttalelser til forslaget se gjennomgangen nedenfor. Helårs campingdrift var et viktig tema ved behandlingen av gjeldende reguleringsplan, som ble vedtatt av kommunestyret Momentene var bl.a. følgende: Campingplasser med utleie hele året er helst knyttet opp til fritidsformål, og ligger ofte i nærheten av utfartsområder med høysesong i feriehøytider som vinterferie, påske etc. Når kommunen stilte seg positiv til camping på Nordset, var det beliggenheten ved Nidelva, med de kvaliteter dette innebærer, særlig sommerstid, som var viktig Kort avstand til Trondheim tilsier at campingplassen på Nordset vil utgjøre et rimelig boalternativ for tilreisende arbeidsfolk for kortere og lengre perioder, alternativ som ikke oppfyller normale standardkrav til bolig, og lett vil få karakter av motell/ boliger Bomiljøet velforeningen fryktet at helårscamping er skadelig for bomiljøet med hensyn til trafikksikkerhet/støy, fare for økt kriminalitet og redusert verdi på boliger Utleie av campingvogner på helårsbasis har vesentlig økonomisk betydning for tiltakshaver Fra rådmannens side ble det konkludert med følgende: Eventuell tillatelse til utleie om vinteren, i et begrenset omfang og for en kortere periode, må heller gis gjennom en dispensasjon fra planen. Det vil da være mulig å følge virksomheten over tid og vurdere hvordan den fungerer i forhold til omgivelsene. Gjennomgang av uttalelser Følgende har avgitt uttalelser til forslaget: 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev av Eli og Geir Hagen, brev av Nordset velforening, brev av Sør-Trøndelag fylkeskommune mener det aktuelle delområdet ligger såpass langt fra Nidelva at det ikke innebærer risiko for privatisering av arealet langs elva. De ser ikke spesielle regionale interesser i saken og overlater til kommunen å vurdere konsekvensene. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som miljøvernmyndighet, tar utgangspunkt i bygge- og deleforbudet i 100 m-beltet langs sjø og vassdrag. De vurderer saken dit hen at verdiene som skal ivaretas i 100 m-beltet, ikke rammes i denne saken, og har ingen merknad til endringen. Eli og Geir Hagen trekker fram de negative konsekvenser som velforeningen har pekt på tidligere, og som de har vært bekymret for siden reguleringsplanen ble vedtatt. De mener alle bekymringene har slått til, slik campingplassen drives i dag. De plages med trafikkstøy til alle døgnets tider, annet bråk og støy, og kriminalitet. Dessuten mener de at det har vært drevet Side 3 av 11

4 Sak 111/11 helårscamping i området fra plassen ble åpnet, og at det i dag er fastboende både på felt B og D. Nordset velforening opprettholder tidligere synspunkt, og er bekymret for utvidelse av campingdrift. De er imot helårsdrift ut fra hensynet til grendas bomiljø, økt trafikk (barnas trafikksikkerhet), støyproblem, kriminalitet og nedsatt verdi på boliger. Vurdering Formannskapet har tidligere konkludert med en positiv holdning til helårsdrift på felt B på campingplassen, siste gang gjennom en dispensasjon for 2 år. Ved en fortsatt positiv holdning kan formannskapet vurdere dispensasjon, f.eks. for 2 nye år, eller en permanent endring av reguleringsbestemmelsene. Momentene i saken er stort sett de samme som før. Det er ikke tvil om at helårsdrift har hatt og kan ha negative konsekvenser for bomiljøet i området. Boliger, industri og camping i samme område medfører konflikter. Tillatelse til helårsdrift på campingplassen innebærer et bortimot permanent botilbud som ikke oppfyller normale krav til boliger. Eventuelle nye etableringer av industrilokaler tett opp til et slikt botilbud vil være klart uheldig, og øker konfliktgraden. Rådmannen er ut fra dette skeptisk til å tillate fortsatt helårsdrift og anbefaler at søknaden avslås. Uttalelsen fra Eli og Geir Hagen må bl.a. tolkes som at det har vært mangelfull kontroll med oppfølgingen av bestemmelsene for området. Rådmannen har prioritert økt kontroll- og tilsynsaktivitet, og vil sørge for at også campingplassen på Nordset blir vurdert i denne sammenheng. Økonomiske og administrative konsekvenser Vedtak om endring av reguleringsbestemmelsene, eller dispensasjon, har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunen. Side 4 av 11

5 Sak 112/11 Forslag til nye utleiepriser på kommunens kulturbygg - 2. gangs behandling Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Kjersti Utne Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 112/11 Formannskapet /11 Formannskapet Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar fremlagte forslag til priser på leie av kulturhus/idrettsbygg. Prisene skal fremlegges for rullering hvert år. Rådmannen gis fullmakt til justeringer i mellomværende periode når det oppleves som rimelig. SAKSUTREDNING Vedlegg Utleiepriser 2011 Utleiepriser for Trondheim kommune Saksopplysninger Saken ble første gang lagt frem i formannskapet Formannskapet gjorde følgende vedtak: På bakgrunn av diskusjonen utarbeides forslag til nye utleiepriser mot budsjettvedtak for Framsatte forslag oversendes uten realitetsbehandling. I forslag til nye priser er prisen på terminfestede kamper i regi av kretsen endret tilbake til 230,- pr.time. I tillegg har vi regnet ut at øking av leieprisene på kulturhusene, etter fremlagte forslag, vil innebære en økt inntekt på ca ,- kr pr måned. Nytt forslag gir mulighet for lokale organisasjoner med aktivitet rettet mot barn og unge, som ikke er tilknyttet landsomfattende forbund, å søke om gratis leie av lokaler til trening/øving. Klæbu kommune leier ut en del av sine lokaler til ulike aktiviteter og arrangement, når de ikke benytter dem selv. I utgangspunktet er det meningen at inntekten av utleien skal dekke de utgifter som utleien innebærer for kommunen. Side 5 av 11

6 Sak 112/11 Klæbu kommunes utleielokaler og inventar er svært preget av slitasje, og det er derfor nødvendig å gjøre en innsats med hensyn til å prioritere vedlikeholdet på disse byggene. Skal dette være gjennomførbart ser vi det nødvendig å øke inntekten. Vi er kjent med at utleieprisene som Klæbu kommune har i dag er betraktet som lave. Lag og organisasjoner som er tilknyttet landsomfattende forbund som har aktiviteter rettet mot barn og unge under 18 år, kan benytte lokaler til øvinger/ treninger gratis. Dette gjelder ikke 1.etg. Klæbuhallen. Vurdering Rådmannen vil med bakgrunn i gjeldene utleiepriser, utleiepriser i Trondheim og egne vurderinger, øke inntekten for å gi mulighet for å supplere/oppgradere slitt inventar i kommunes utleiebygg. Oversikten over gjeldene priser presenteres med forslag til nye priser for sammenligning. Lokaler Priser 2011 Forslag til nye priser Gamle festsal Fester/selskaper pr kveld 1840,- 2500,- For en helg (fredag kl16.00-søndag kl.16.00) 3060,- 6000,- Møter pr time (min 3 timer) 140,- 200,- Fastleie pr time 140,- 200,- Private som leier for kommersielle inntektsgivende arrangement , ,- Gymsal kulturhuset Fester/selskaper pr kveld 2085,- 2700,- For en helg (fredag kl16.00-søndag kl.16.00) 3060,- 6000,- Møter pr time (min 3 timer) 150,- 200,- Fastleie pr time 150,- 200,- Private som leier for kommersielle inntektsgivende arrangement , ,- Svømmebassenget Leie pr. time 430,- 550,- Samfunnshuset Sørborgen Fester/selskaper pr kveld 985,- 2000,- For en helg (fredag kl16.00-søndag kl.16.00) 1840,- 5000,- Møter pr time (min 3 timer) 125,- 200,- Fastleie pr time 125,- 200,- Private som leier for kommersielle inntektsgivende arrangement , ,- Tanemsanlegget Fester/selskaper pr kveld 1650,- 2500,- For en helg (fredag kl16.00-søndag kl.16.00) 3055,- 6000,- Møterom 620,- 800,- Side 6 av 11

7 Sak 112/11 Fastleie pr time 125,- 200,- Private som leier for kommersielle inntektsgivende , ,- arrangement Klæbuhallen Stevner, konkurranser inntektsbringende pluss pr. påbegynt time til utover 2 timer og inntil 8 timer. Utover 8 t. avtal pris. 600,- 230,- 1000,- 400,- Terminfestede kamper i regi av kretsen pr.time 230,- 230,- Trening for organisasjoner: Hall inkl. garderobe pr.time.(lokallag) 130,- 130,- Hall inkl. garderobe pr.time.(organisasjon ikke Klæbu) 230,- 400,- Kun garderobe pr. enhet pr.time 53,- 100,- Private som leier for kommersielle inntektsgivende , ,- arrangement Kulturarrangement arrangert av lokale 6000,- organisasjoner Fredag-Søndag Kulturarrangement arrangert av lokale 2700,- organisasjoner en dag Sal A Inkludert garderobe inntil 8t 82,- pr time 200,- Forslaget gir ingen øking for trening av lokale lag i Klæbuhallen. Lag og organisasjoner som er tilknyttet landsomfattende forbund som har aktiviteter rettet mot barn og unge under 18 år, kan benytte gymsaler og klasserom/møterom til øvinger/ treninger gratis. Andre lokale organisasjoner som har aktivitet rettet mot barn og unge kan søke om å få tildelt gratis øving/treningstid. Dette gjelder ikke 1.etg. Klæbuhallen. Økonomiske og administrative konsekvenser Inntektene som i dag er på kommunes ulike utleiebygg dekker ikke de utgiftene som utleien innebærer. Økt inntekt vil kunne gi økt handlingsrom mht oppgradering av disse. Fremlagt forslag til nye priser vil innebære en øking av inntektene på ca ,- kroner pr år. Side 7 av 11

8 Sak 113/11 Søknad om tilskudd til anskaffelse av løypemaskin fra Klæbu kommune Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Kjersti Utne Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 113/11 Formannskapet Rådmannens innstilling Klæbu kommune innvilger ,- fra disposisjonsfondet til delfinansiering i løypekjøringsmaskin for Klæbu Idrettslag. Tilskuddet forutsetter at Klæbu Idrettslag får på plass øvrig finansiering. Vedtaket legger ingen føringer på behandlingen av søknad til Klæbu kommunes Næringsfond (Kraftfond). SAKSUTREDNING Vedlegg Søknad fra Klæbu Idrettslag v/jennvollhytta, dat.10.november Statusrapport fra Klæbu IL v/styreleder Jennvollhytta, dat.14.september Saksopplysninger Klæbu kommune yter i 2011 et tilskudd til Klæbu Idrettslag på ,- for oppkjøring av skiløyper. Det gjelder skiløyper på Nordmarka, Lauvåsen og fra Tanem skole til Vassfjellet skisenter. Klæbu IL har orientert Klæbu kommune om at de ser store utfordringer med hensyn til å kjøre opp skiløyper vinteren 2011/2012. Dette begrunnes i at deres utstyr at så dårlig at de vanskelig kan gjennomføre oppkjøringen jfr. vedlegg om status. Det er i høst avholt to møter med Klæbu kommunes administrasjon om saken Klæbu IL søker Klæbu kommune i brev dat.10.november 2011 om støtte til å foreta innkjøp av ny løypemaskin. presentere følgende finansieringsplan: Klæbu kommune Klæbu kommunes Næringsfond (Kraftfondet) Klæbu sparebank kulturstiftelse Næringslivet i Klæbu og Trondheim Salg av andelsbrev Til sammen ,- kroner ,- kroner ,- kroner ,- kroner ,- kroner ,- kroner Side 8 av 11

9 Sak 113/11 Vurdering Det vil bli svært utfordrende, både for Klæbu som lokalsamfunn og Klæbu kommune som organisasjon, å møte vinteren uten oppkjørte skiløyper slik det konkluderes med fra idrettslaget. Det er en situasjon vi vanskelig kan se for oss. Med bakgrunn i at Klæbu Idrettslag har svært begrensede økonomi, har de invitert til et spleiselag mellom ulike aktører. Rådmannen har i møte med idrettslaget gitt utrykk for at at Klæbu kommune gjennom et engangstilskudd ser på muligheten til å delta sammen med andre samfunnsaktører i å støtte Klæbu idrettslag i finansieringen. I de møtene som er avholt, har det også vært fremlagt forslag om å selge dagens løypemaskin. Innbytteverdien er anslått til å være ca , ,- kroner. Nåværende finansieringsplan legger opp til at denne skal beholdes for oppkjøring av Lauvåsen. Det er fortsatt Klæbu Idrettslag som skal eie maskinene og utføre løypekjøringen i kommunen. I det perspektivet vil rådmannen ikke gripe inn i idrettslagets drift, men forholde seg til søknaden om støtte. Økonomiske og administrative konsekvenser Med bakgrunn i at dette er en engangsutbetaling bør finansieres over disposisjonsfondet. Side 9 av 11

10 Sak 114/11 Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Formannskapets innstilling Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 114/11 Formannskapet /11 Formannskapet Formannskapets innstilling A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden slik den er framlagt av formannskapet. B For budsjettåret 2012 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. Næringseiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2011, gis fritak også for 2012 (jf. egne saker i kommunestyret). 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2012 begrenset oppad til 35,020 mill. kr, inkl. 5,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2012, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2012 til 2012 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for Formannskapets innstilling til budsjett for 2012 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i formannskapets møte den 24. november Side 10 av 11

11 Sak 114/11 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, og og ellers ved spesielle behov. SAKSUTREDNING Vedlegg Vedlegg 1: Rådmannens forslag til handlingsprogram, økonomiplan og budsjett Vedlegg 2: Rådmannens forslag til betalingsregulativ Vedlegg 3: Innspill fra enhetene Vedlegg 4: Tilbakemelding fra utdanningsforbundet Vedlegg 5: Tilbakemelding fra fagforbundet/norsk sykepleierforbund Vedlegg 6: Møtebok Klæbu menighetsråd som fellesråd (sak 002/11) Vedlegg 7: Rådmannens presentasjon for formannskapet 27. oktober 2011 Vedlegg 8: Spørsmål og svar presentert for formannskapet 9. november 2011 Vedlegg 9: Saksprotokoll: Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid innspill Vedlegg 10: Saksprotokoll: Utvalg for helse og omsorg - innspill Saksopplysninger Rådmannen la fram sitt forslag til handlingsprogram , økonomiplan og budsjett 2012 for formannskapet den 27. oktober. Formannskapet avholdt egen budsjettsamling den 2. og 3. november. I formannskapsmøte den 9. november la rådmannen fram svar på de spørsmål (55 stk) som ble stilt av formannskapet i møtene den 2. og 3. november. Økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske og administrative forhold er beskrevet i vedlagte dokumenter. Side 11 av 11

12 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: GNR 1 1 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/147-6 Søknad om endring av reguleringsbestemmelser/dispensasjon fra reguleringsplan for Nordset Rådmannens innstilling 1. Formannskapet avslår med hjemmel i plan- og bygningsloven forslag til endring av reguleringsbestemmelsenes 4 e med sikte på permanent tillatelse til helårs campingdrift innenfor felt B i reguleringsplanen for Nordset. 2. Formannskapet avslår med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-3 søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 4 e med sikte på midlertidig tillatelse til helårs campingdrift innenfor felt B. 3. Avslaget begrunnes med: Negative konsekvenser for bomiljøet i området og konflikter mellom hensyn til boliger, industri og camping Helårsdrift medfører botilbud som ikke oppfyller normale krav til boliger SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Oversiktskart utsnitt av kommuneplanen 2. Nidelven Camping Trondheim v/hans Reiten søknad dat Gjeldende reguleringskart, sist endret Gjeldende reguleringsbestemmelser, sist endret Formannskapet sak 116/08 dispensasjon for vinterutleie 6. Uttalelser Saksopplysninger I gjeldende reguleringsplan for Nordset er det avsatt areal for camping, men planen gir i dag ikke åpning for helårsdrift. Formannskapet vedtok dispensasjon fra planen slik at felt B kunne benyttes til oppstillingsplass for 8 campingvogner vinterhalvåret 2008/2009 og 2009/2010. Driver av Nidelven Camping Trondheim, Hans Reiten, har søkt om endring av reguleringsplanen, slik at han får permanent tillatelse til å leie ut oppstillingsplass for 8 campingvogner/-biler på felt B innenfor planen. Alternativt søkes om forlengelse av dispensasjon i flere år, f.eks. 8 år. Administrasjonen har med bakgrunn i søknaden sendt følgende forslag til endring av reguleringsbestemmelsenes 4 e, jf. vedlegg 3 og 4 (endring/tillegg med kursiv skrift): Campingdrift på Nordset sesongavgrenses til perioden 01. mai 31. oktober. Sesongavgrensningen gjelder ikke felt B.

13 Ved utsendingen ble det opplyst om at kommunen tok sikte på å behandle søknaden som mindre reguleringsendring, i henhold til plan- og bygningsloven Det har kommet inn i alt 4 uttalelser til forslaget se gjennomgangen nedenfor. Helårs campingdrift var et viktig tema ved behandlingen av gjeldende reguleringsplan, som ble vedtatt av kommunestyret Momentene var bl.a. følgende: Campingplasser med utleie hele året er helst knyttet opp til fritidsformål, og ligger ofte i nærheten av utfartsområder med høysesong i feriehøytider som vinterferie, påske etc. Når kommunen stilte seg positiv til camping på Nordset, var det beliggenheten ved Nidelva, med de kvaliteter dette innebærer, særlig sommerstid, som var viktig Kort avstand til Trondheim tilsier at campingplassen på Nordset vil utgjøre et rimelig boalternativ for tilreisende arbeidsfolk for kortere og lengre perioder, alternativ som ikke oppfyller normale standardkrav til bolig, og lett vil få karakter av motell/ boliger Bomiljøet velforeningen fryktet at helårscamping er skadelig for bomiljøet med hensyn til trafikksikkerhet/støy, fare for økt kriminalitet og redusert verdi på boliger Utleie av campingvogner på helårsbasis har vesentlig økonomisk betydning for tiltakshaver Fra rådmannens side ble det konkludert med følgende: Eventuell tillatelse til utleie om vinteren, i et begrenset omfang og for en kortere periode, må heller gis gjennom en dispensasjon fra planen. Det vil da være mulig å følge virksomheten over tid og vurdere hvordan den fungerer i forhold til omgivelsene. Gjennomgang av uttalelser Følgende har avgitt uttalelser til forslaget: 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev av Eli og Geir Hagen, brev av Nordset velforening, brev av Sør-Trøndelag fylkeskommune mener det aktuelle delområdet ligger såpass langt fra Nidelva at det ikke innebærer risiko for privatisering av arealet langs elva. De ser ikke spesielle regionale interesser i saken og overlater til kommunen å vurdere konsekvensene. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som miljøvernmyndighet, tar utgangspunkt i bygge- og deleforbudet i 100 m-beltet langs sjø og vassdrag. De vurderer saken dit hen at verdiene som skal ivaretas i 100 m-beltet, ikke rammes i denne saken, og har ingen merknad til endringen. Eli og Geir Hagen trekker fram de negative konsekvenser som velforeningen har pekt på tidligere, og som de har vært bekymret for siden reguleringsplanen ble vedtatt. De mener alle bekymringene har slått til, slik campingplassen drives i dag. De plages med trafikkstøy til alle døgnets tider, annet bråk og støy, og kriminalitet. Dessuten mener de at det har vært drevet helårscamping i området fra plassen ble åpnet, og at det i dag er fastboende både på felt B og D.

14 Nordset velforening opprettholder tidligere synspunkt, og er bekymret for utvidelse av campingdrift. De er imot helårsdrift ut fra hensynet til grendas bomiljø, økt trafikk (barnas trafikksikkerhet), støyproblem, kriminalitet og nedsatt verdi på boliger. Vurdering Formannskapet har tidligere konkludert med en positiv holdning til helårsdrift på felt B på campingplassen, siste gang gjennom en dispensasjon for 2 år. Ved en fortsatt positiv holdning kan formannskapet vurdere dispensasjon, f.eks. for 2 nye år, eller en permanent endring av reguleringsbestemmelsene. Momentene i saken er stort sett de samme som før. Det er ikke tvil om at helårsdrift har hatt og kan ha negative konsekvenser for bomiljøet i området. Boliger, industri og camping i samme område medfører konflikter. Tillatelse til helårsdrift på campingplassen innebærer et bortimot permanent botilbud som ikke oppfyller normale krav til boliger. Eventuelle nye etableringer av industrilokaler tett opp til et slikt botilbud vil være klart uheldig, og øker konfliktgraden. Rådmannen er ut fra dette skeptisk til å tillate fortsatt helårsdrift og anbefaler at søknaden avslås. Uttalelsen fra Eli og Geir Hagen må bl.a. tolkes som at det har vært mangelfull kontroll med oppfølgingen av bestemmelsene for området. Rådmannen har prioritert økt kontroll- og tilsynsaktivitet, og vil sørge for at også campingplassen på Nordset blir vurdert i denne sammenheng. Økonomiske og administrative konsekvenser Vedtak om endring av reguleringsbestemmelsene, eller dispensasjon, har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunen.

15 Oversiktskart - utsnitt av kommuneplanen Nordset

16 `KLÆBU KO MUNE o NR, C AUG, Klæbu kommune Rådmannen ARK Klæbu Klæbu, 2. august 2010 SØKNAD OM ENDRING AV REG.PLAN/FORLENGELSE AV DISPENSASJON Jeg viser til sak 116/08 og søker herved om at 1. reguleringsplanen endres slik at jeg har permanent tillatelse til å leie ut oppstillingsplass for 8 campingvogner/-biler på eget område, felt B. 2. forlengelse av gitte dispensasjon i flere år, for eksempel 8 år. Klausulen er tåpelig og juridisk tvilsom. Jeg driver Nidelven Camping Trondheim, som er en campingplass for telt, campingvogner og campingbiler. Sanitæranlegget er ikke frostfritt og stenges/tappes ned i september. Campingvirksomheten foregår derfor på sommers tid, mai september. I tillegg har jeg 8 tilrettelagte plasser for campingvogner/campingbiler på annet sted på eiendommen for helårs bruk. Disse har intet med campingdriften å gjøre og leies ut til personer som bor langt unna Trondheim og som arbeider/studerer i Trondheim. Jeg kan legge frem liste over beboere de siste årene hvis nødvendig. Kommunens begrunnelse for klausulens nødvendighet har vært søkte, mange og sprikende. Jeg fikk aldri vite den egentlige grunnen for klausulen før saken var oppe i F.skapets møte Da uttalte SV's representant "at man var redd for at Nidelven Carnping ble fylt av polakker". Rådmannen syntes det var greit med en slik klausul "for at man kunne følge med litt". Begge disse uttalelsene føler jeg som mistenkeliggjørende og fomærmende. Men folk snakker som de har vettet til. Jeg ga opp dialogen med det gamle regime og håper at det nye regime vil følge intensjonen konununeplanen om å legge til rette for næringsvirksomhet Jeg ber meg frabedt den fremmedflentlige innstilling kommunen flagger i denne saken. Med vennlig hilsen Nidelven Camping Trondheim Nidelven B "\. \ ' -

17 Y Y Y Y X X TEGNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFORMÅL BYGGEOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr.1) Område for industri LANDBRUKSOMRÅDER (PBL ledd nr.2) Jord- og skogbruk OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr.3) Kjøreveg Annen veggrunn Gang-/Sykkelveg Parkeringsplass FAREOMRÅDER(PBL 25 1.ledd nr.5) Høyspenningsanlegg SPESIALOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr.6) Friluftsområde Friluftsområde i sjø og vassdrag Kommunalteknisk virksomhet Frisiktsone ved veg FELLESOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr.7) Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: Kartgrunnlag i M: 1:1 000 Ekvidistanse 1 m Kartmålestokk 1:1000 Felles avkjørsel KOMBINERTE FORMÅL (PBL 25 2.ledd) Industri/Camping STREKSYMBOLER MV. Planens begrensning Formålsgrense Regulert tomtegrense Eiendomsgrense som skal oppheves Grense for fareområde Grense for restriksjonsområde Byggegrense Omriss av planlagt bebyggelse Omriss av eksisterende bebyggelse Regulert senterlinje Frisiktlinje i vegkryss Regulert kant kjørebane Regulert parkeringsfelt Avkjørsel Klæbu kommune REGULERINGSPLAN Nordset MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER Kartblad: Kartprodusent: SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKS- NR. DATO SIGN. Mindre vesentlig reguleringsendring - Formannskapet 5/ Kommunestyrets vedtak 55/ gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Offentlig ettersyn fra til gangs behandling i det faste utvalget for plansaker 115/08 49/ Kunngjøring av oppstart av planarbeidet PLANEN UTARBEIDET AV: PLANNR TEGNNR. SAKSBEH. Rådg. ing. Torbjørn E. Alstad K

18 Reguleringsbestemmelser For Nordset Industriområde Del av gnr. 1 bnr.1 m fl. Klæbu kommune, Revidert ihht. vedtak i kommunestyret Revidert ihht. vedtak i formannsskapet Reguleringsgrenser Disse bestemmelsene gjelder innenfor reguleringsgrenser som er vist på plankartet. 2 Byggeområde industri a. På avsatt område skal det etableres miljøvennlige, lettere former for industri, service eller håndverksbedrifter med tilhørende anlegg og lager. b. På den enkelte industritomt skal det avsettes plass til minst 1 bilplass pr. 100 m 2 bruksareal (BRA) for egne ansatte og for gjesteparkering. Hertil kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Oppstillingsplass for eventuelle kjøretøy inntatt midlertidig for reparasjon og lignende inngår ikke i ovenstående areal, men må avsettes plass for i tillegg på eiendommen. c. For den enkelte industritomt gjelder at bebygd areal inklusive garasjer og lagring under tak ikke skal overstige 40% av tomtens nettoareal. d. Bygningene kan oppføres i inntil 2 etasjer. 1 av 4

19 e. Kjeller tillates ikke bygget. Ferdig golv 1. etasje skal ligge på minimum høgdekote +75,0 m. f. Når det gjelder håndteringen av miljøgifter fra nåværende og fremtidig industrivirksomhet, har den enkelte bedriftseier hovedansvaret for at miljøgifter fra hans virksomhet ikke renner ut i Nidelva direkte eller via grunnvannet. g. Den enkelte næringsdrivende plikter å holde god orden på utearealene og uten sjenanse for brukere av camping- og friluftsområdet samt tilliggende boligbebyggelse. Om det er behov for utendørs lagring som strider mot dette, skal det fysisk avgrenses, eksempelvis ved inngjerding. 3 Felles avkjørsel Felles avkjørsel FA2 skal være felles for industritomtene A-H, tomt for kommunalteknisk virksomhet I, kjøreadkomst til boligeiendommene gnr. 1 bnr. 28, 29, 32, 34 og 39 i tilstøtende plan. 4 Campingområde a. Innenfor industriområdene B, C, D, E og H tillates campingdrift. Tidsbestemt regulering (TR) gjelder i inntil 10 år. Deretter går formålet automatisk tilbake til industri. Campingdrift defineres å være teltslagning og oppstilling av campingbiler og bobiler. b. Campingvogner tillates oppstillet med fortelt. Faste innretninger som spikertelt eller liknende tillates ikke oppført. c. Det skal ikke oppføres campinghytter, men bygningsrådet kan godkjenne mindre paviljonger og/eller overbygde sanitærinnretninger etter søknad. d. Driftseier må legge til rette for god orden i området og utarbeide retningslinjer for bruken av området som ivaretar naboens behov for ro og orden. e. Campingdrift på Nordset sesongavgrenses til perioden 01.mai - 31.oktober. 2 av 4

20 5 Rekkefølgebestemmelser a. Ved overgang fra camping til industri skal ikke formålene blandes innenfor samme delområde. Formålsendringen kan skje samlet eller i følgende orden: 1.B og H 2.C 3.D og E b. Nytt renseanlegg (evt pumpestasjon til Trondheim kommunale avløpsnett) må planlegges og bygges snarest, og senest være i drift ved etablering av ny industrivirksomhet på området. Til renseanlegget (evt. pumpestasjon til Trondheim kommunale avløpsnett) skal tilknyttes samtlige virksomheter på planområdet samt alle tilliggende boliger. c. Offentlig kjøreveg, OV, offentlig parkering, OP og felles adkomst, FA2, skal frem til friluftsområde ha fast dekke, og være etablert senest 2 år etter vedtaksdato for reguleringsplan og før ny industrivirksomhet etableres. Behov for fortau vurderes ifbm utbyggingsavtale, jf. 5e. d. Skjerming av virksomhet på delområde A er nødvendig pga hensyn til boligfelt mot nord. Skjerming kan forslagsvis bestå av jordvoll eller plankegjerde, eller en kombinasjonsløsning, gjerne med beplantning. Det skal være port inn til eiendommen. Forslag forelegges kommunen for godkjennelse senest 1 år etter vedtaksdato for reguleringsplan. e. Før det gis igangsettingstillatelse for ny industrivirksomhet på Nordset skal det foreligge en ferdigforhandlet utbyggingsavtale for området. f. Før etablering av ny industrivirksomhet på Nordset, må friluftsområdene langs elva være opparbeidet ihht plan 6 Fellesbestemmelser a. Innenfor frisiktsoner er det ikke tillatt med beplantninger eller annet arrengement som hindrer sikt høgere enn 0,5 meter over tilstøtende vegarmers nivå. b. Eksisterende vegetasjon i friluftsområde skal bevares. Kantvegetasjon mot elva er spesielt verdifull, både for landskapsestetikk og for skygge for fisk i elva. 3 av 4

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 136/2008 17.11.2008 Averøy kommunestyre 68/2008 01.12.2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 136/2008 17.11.2008 Averøy kommunestyre 68/2008 01.12.2008 Averøy kommune Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2008/4532-1 Saksbehandler: Birger Saltbones Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 136/2008 17.11.2008 Averøy kommunestyre 68/2008 01.12.2008

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/31 REGULERINGSENDRING GNR 19/68 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 19/68 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/17 Formannskapet 18.01.2017 Side 2 av 6 SAKSFRAMLEGG

Detaljer

REGULERINGSPLAN Buvikstranda,

REGULERINGSPLAN Buvikstranda, REGULERINGSPLAN Buvikstranda, GNR. 1 BNR. 56 Buvika, Skaun kommune Oppdragsgiver: Tor Inge Kvenberg og Tore Ølsholm Utarbeidet av: Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for : Buvikstranda, Skaun

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SØRENGA, LUNNER KOMMUNE (kommunedelplanen 24-11.05 B 30)

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SØRENGA, LUNNER KOMMUNE (kommunedelplanen 24-11.05 B 30) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SØRENGA, LUNNER KOMMUNE (kommunedelplanen 24-11.05 B 30) 1 Genrelt 1.1 Disse bestemmelsene gjelder for planormådet Sørenga, slik som vist med reguleringsgrense på plankart,

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3 Søgne kommune Arkiv: 16/1 Saksmappe: 2013/3526-8735/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan

Detaljer

Tegnforklaring. Kildalen grustak i Nordreisa kommune. Konsesjonsområde. KonsesjonsBase. GeocacheBasis. Kart produsert ved DMF

Tegnforklaring. Kildalen grustak i Nordreisa kommune. Konsesjonsområde. KonsesjonsBase. GeocacheBasis. Kart produsert ved DMF Konsesjonsområde Kildalen grustak i Nordreisa kommune 11 DAA Kart produsert ved DMF 07.04.2017 Tegnforklaring KonsesjonsBase ± 1:1 700 0 0,05 0,1 0,2 Kilometer GeocacheBasis Kartverket, Geovekst, Kommuner,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 16.09.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 09.00 Slutt: 12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Planbestemmelser Reguleringsendring for Sundvegen, gnr.73/107

Planbestemmelser Reguleringsendring for Sundvegen, gnr.73/107 Planbestemmelser 340.1 Reguleringsendring for Sundvegen, gnr.73/107 Arkivsak: 08/2620 Arkivkode: PLANR 340.1 Sakstittel: PLAN NR. 340.1 - REGULERINGSENDRING FOR SUNDVEGEN, GNR.73/107 VEDR. UTVIDELSE AV

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. 83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Asker kommune, teknisk sjef, 1. februar 1999. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER Arkivsak: 08/1801 Arkivkode: PLANID 1012 Sakstittel: Reguleringsplan for Olavsberget camping med mer REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER DATO FOR BYSTYRETS VEDTAK:

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 09/662 BJØRKEVEIEN 23- SØKNAD OM UTVIDELSE AV TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 09/662 BJØRKEVEIEN 23- SØKNAD OM UTVIDELSE AV TOMT Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 29.08.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1175 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett for 2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1175 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett for 2017 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2016 Sak: 130/16 Arkivsak: 16/1175 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2017-20120, økonomiplan 2017-2020 og budsjett for 2017 Behandling: Rådmannen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 171c Stadfestet 06.04.1978 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Etter fullmakt Örjan Miljeteig-Olssen (sign.) BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 1. Det regulerte område er på plankart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50.

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50. Byplankontoret Saksframlegg/Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.10.2009 59058/2009 2006/3494 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Planutvalget 24.11.2009 Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Ref: 07435/reguleringsbestemmelser.doc Reguleringsplan for Sandvika Verdal kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Sak 07435 Steinkjer 07.05.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSBESTEMMELSER 3 1 GENERELT 3 2 FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

TEGNFORKLARING REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN N 6983000 E 436000 E 436100 E 436200 E 436300 N 6982900 N 6982900 N 6982800 N 6982800 N 6982700 N 6982700 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert 18.06.2007 Revidert ifbm behandling i formannsskapet 05.06.08 Noen justeringer gjort av Klæbu kommune 27.06.2008 Endret ihht kommunestyrevedtak 18.12.2008

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Planområdet er inndelt i reguleringsområder med følgende formål:

Planområdet er inndelt i reguleringsområder med følgende formål: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET RUNDT SKIENSHALLEN/SKIEN ISSTADION PÅ KLOSTERSKOGEN I SKIEN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 442900 E 442800 E 442700 E 442600 E 442500 E 442400 E 442300 E 442200 N 6979200 N 6979200 N 6979100 N 6979100 N 6979000 N 6979000 N 6978900 N 6978900 N 6978800 N 6978800 N 6978700 N 6978700 N 6978600

Detaljer

1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2016/805-4 Saksbehandler: Johann Petur Johannsson Saksframlegg 1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST

TEKNISK ETAT REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST 1 TEKNISK ETAT Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 05/00202-008/REG 42I Planbestemmelser REG. 42I - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 1, BNR. 576/616 SJØLYST Dato for

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 12:40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 12:40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 25.01.2017 Tid: 09:00 Slutt: 12:40 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Jarle Martin Gundersen,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA 02-09 side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelsene er: 1. Å bygge ut nye områder i Hovenga/Liane, etter intensjonene

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

1.2 Boligtomter innenfor området tillates delt. Minimum tomtestørrelse er 1000 m².

1.2 Boligtomter innenfor området tillates delt. Minimum tomtestørrelse er 1000 m². REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR KORNVEIEN GNR 51 BNR 118, 261, 307, 317, 376, 378, 379, 431, 443, 454, 470, 475 OG 505 I FROGN KOMMUNE Plan nr. 051-0400 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

HYTTETOMTER TIL SALGS!

HYTTETOMTER TIL SALGS! Ledige tomter Ta kontakt for trivelig visning! TILBAKE TIL RØTTENE: Byggeklare hyttetomter i nord-trøndersk villmark. BJØRKVASSHATTEN BLÅFJELLA AALLEJEGAEJSIE GJEVSJØHATTEN RAUDBERGLIA ISMENNINGEN Vei

Detaljer

Planbestemmelser 4004 VELDETUNKRYSSET, GNR. 88/64

Planbestemmelser 4004 VELDETUNKRYSSET, GNR. 88/64 Planbestemmelser 4004 VELDETUNKRYSSET, GNR. 88/64 Arkivsak: 06/3147 Arkivkode: PLANR 4004 Sakstittel: PLAN NR. 4004 - REGULERINGSPLAN FOR VELDETUNKRYSSET Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt kommunestyret: Revidert: I henhold til PUK vedtak 19.01.05 Sist revidert: 17.01.06 I. GENERELT a) Det regulerte området

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE Side 1 av 5 DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Sist datert Vedtaksdato Sak 14/331 193 08.04.2014 FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN VESTNESBUKTA FORTAU VESTNES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VESTNESBUKTA FORTAU VESTNES KOMMUNE REGULERINGSPLAN VESTNESBUKTA FORTAU VESTNES KOMMUNE DATO: Vestnes, 03. sept. 2008 TILTAKSHAVER: Vestnes Kommune PLANLEGGER: Sven Michaelis, Vestnes Kommune Innhold 01 POLITISK VEDTAK OM OFFENTLEG ETTERSYN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT 1 Det regulerte området er på planen vist med begrensningslinjer.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.03.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Fagerli - Skarpnes

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Fagerli - Skarpnes ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan Fagerli - Skarpnes Arkivsak: 2010/1289 Arkivkode: 1708r5 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 27.09.2012, PS 12/166 Plankartets

Detaljer

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt. 5 - andre etg. Møtedato: 11.11.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Datert: Sist revidert: Kommunestyrets vedtak: rev. i hht k.sak 097/04

Datert: Sist revidert: Kommunestyrets vedtak: rev. i hht k.sak 097/04 OVERHALLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKAGE SENTRUM Datert: 16.08.2004 Sist revidert: 29.11.2004 Kommunestyrets vedtak: 20.12.2004 rev. i hht k.sak 097/04 Kommunestyrets vedtak: 26.6.2007 rev.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 22.02.17 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for

Detaljer

REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER

REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER PLANBESTEMMELSER Vedtatt i bystyret, 27.03.03 i sak 0014/03. Vedtatt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Detaljregulering Skadberg Camping- og feriesenter, Skadberg - Gnr.4, Bnr.6

Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Detaljregulering Skadberg Camping- og feriesenter, Skadberg - Gnr.4, Bnr.6 Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering Skadberg Camping- og feriesenter, Skadberg - Gnr.4, Bnr.6 Bestemmelsene er datert: 12.04.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.03.2016

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Årneset

Reguleringsbestemmelser for Årneset Reguleringsbestemmelser for Årneset Innholdsfortegnelse 1 PLANENS OMFANG... 2 2 GENERELT... 2 3 OFFENTLIG REGULERINGSOMRÅDE... 3 4 REGULERINGSBESTEMMELSER... 4 1 BYGGEOMRÅDER... 4 2 LANDBRUKSOMRÅDE...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE Dato: 7.10.2015 Saksnr/løpenr: 2014/7706-32194/2015 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 23.9.2015 Forslagsstiller: Føllingstua

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN Dato: 21.05.07 Revidert: 22.07.07 I I medhold av plan- og bygningsloven 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset

Detaljer