MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 111/11 11/147 Søknad om endring av reguleringsbestemmelser/dispensasjon fra reguleringsplan for Nordset 112/11 11/2303 Forslag til nye utleiepriser på kommunens kulturbygg - 2. gangs behandling 113/11 11/2470 Søknad om tilskudd til anskaffelse av løypemaskin fra Klæbu kommune 114/11 11/2381 Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Formannskapets innstilling Klæbu, Jarle Martin Gundersen ordfører

2 Sak 111/11 Søknad om endring av reguleringsbestemmelser/dispensasjon fra reguleringsplan for Nordset Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 111/11 Formannskapet Rådmannens innstilling 1. Formannskapet avslår med hjemmel i plan- og bygningsloven forslag til endring av reguleringsbestemmelsenes 4 e med sikte på permanent tillatelse til helårs campingdrift innenfor felt B i reguleringsplanen for Nordset. 2. Formannskapet avslår med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-3 søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 4 e med sikte på midlertidig tillatelse til helårs campingdrift innenfor felt B. 3. Avslaget begrunnes med: Negative konsekvenser for bomiljøet i området og konflikter mellom hensyn til boliger, industri og camping Helårsdrift medfører botilbud som ikke oppfyller normale krav til boliger SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Oversiktskart utsnitt av kommuneplanen 2. Nidelven Camping Trondheim v/hans Reiten søknad dat Gjeldende reguleringskart, sist endret Gjeldende reguleringsbestemmelser, sist endret Formannskapet sak 116/08 dispensasjon for vinterutleie 6. Uttalelser Saksopplysninger I gjeldende reguleringsplan for Nordset er det avsatt areal for camping, men planen gir i dag ikke åpning for helårsdrift. Formannskapet vedtok dispensasjon fra planen slik at felt B kunne benyttes til oppstillingsplass for 8 campingvogner vinterhalvåret 2008/2009 og 2009/2010. Driver av Nidelven Camping Trondheim, Hans Reiten, har søkt om endring av reguleringsplanen, slik at han får permanent tillatelse til å leie ut oppstillingsplass for 8 campingvogner/-biler på felt B innenfor planen. Alternativt søkes om forlengelse av dispensasjon i flere år, f.eks. 8 år. Side 2 av 11

3 Sak 111/11 Administrasjonen har med bakgrunn i søknaden sendt følgende forslag til endring av reguleringsbestemmelsenes 4 e, jf. vedlegg 3 og 4 (endring/tillegg med kursiv skrift): Campingdrift på Nordset sesongavgrenses til perioden 01. mai 31. oktober. Sesongavgrensningen gjelder ikke felt B. Ved utsendingen ble det opplyst om at kommunen tok sikte på å behandle søknaden som mindre reguleringsendring, i henhold til plan- og bygningsloven Det har kommet inn i alt 4 uttalelser til forslaget se gjennomgangen nedenfor. Helårs campingdrift var et viktig tema ved behandlingen av gjeldende reguleringsplan, som ble vedtatt av kommunestyret Momentene var bl.a. følgende: Campingplasser med utleie hele året er helst knyttet opp til fritidsformål, og ligger ofte i nærheten av utfartsområder med høysesong i feriehøytider som vinterferie, påske etc. Når kommunen stilte seg positiv til camping på Nordset, var det beliggenheten ved Nidelva, med de kvaliteter dette innebærer, særlig sommerstid, som var viktig Kort avstand til Trondheim tilsier at campingplassen på Nordset vil utgjøre et rimelig boalternativ for tilreisende arbeidsfolk for kortere og lengre perioder, alternativ som ikke oppfyller normale standardkrav til bolig, og lett vil få karakter av motell/ boliger Bomiljøet velforeningen fryktet at helårscamping er skadelig for bomiljøet med hensyn til trafikksikkerhet/støy, fare for økt kriminalitet og redusert verdi på boliger Utleie av campingvogner på helårsbasis har vesentlig økonomisk betydning for tiltakshaver Fra rådmannens side ble det konkludert med følgende: Eventuell tillatelse til utleie om vinteren, i et begrenset omfang og for en kortere periode, må heller gis gjennom en dispensasjon fra planen. Det vil da være mulig å følge virksomheten over tid og vurdere hvordan den fungerer i forhold til omgivelsene. Gjennomgang av uttalelser Følgende har avgitt uttalelser til forslaget: 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev av Eli og Geir Hagen, brev av Nordset velforening, brev av Sør-Trøndelag fylkeskommune mener det aktuelle delområdet ligger såpass langt fra Nidelva at det ikke innebærer risiko for privatisering av arealet langs elva. De ser ikke spesielle regionale interesser i saken og overlater til kommunen å vurdere konsekvensene. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som miljøvernmyndighet, tar utgangspunkt i bygge- og deleforbudet i 100 m-beltet langs sjø og vassdrag. De vurderer saken dit hen at verdiene som skal ivaretas i 100 m-beltet, ikke rammes i denne saken, og har ingen merknad til endringen. Eli og Geir Hagen trekker fram de negative konsekvenser som velforeningen har pekt på tidligere, og som de har vært bekymret for siden reguleringsplanen ble vedtatt. De mener alle bekymringene har slått til, slik campingplassen drives i dag. De plages med trafikkstøy til alle døgnets tider, annet bråk og støy, og kriminalitet. Dessuten mener de at det har vært drevet Side 3 av 11

4 Sak 111/11 helårscamping i området fra plassen ble åpnet, og at det i dag er fastboende både på felt B og D. Nordset velforening opprettholder tidligere synspunkt, og er bekymret for utvidelse av campingdrift. De er imot helårsdrift ut fra hensynet til grendas bomiljø, økt trafikk (barnas trafikksikkerhet), støyproblem, kriminalitet og nedsatt verdi på boliger. Vurdering Formannskapet har tidligere konkludert med en positiv holdning til helårsdrift på felt B på campingplassen, siste gang gjennom en dispensasjon for 2 år. Ved en fortsatt positiv holdning kan formannskapet vurdere dispensasjon, f.eks. for 2 nye år, eller en permanent endring av reguleringsbestemmelsene. Momentene i saken er stort sett de samme som før. Det er ikke tvil om at helårsdrift har hatt og kan ha negative konsekvenser for bomiljøet i området. Boliger, industri og camping i samme område medfører konflikter. Tillatelse til helårsdrift på campingplassen innebærer et bortimot permanent botilbud som ikke oppfyller normale krav til boliger. Eventuelle nye etableringer av industrilokaler tett opp til et slikt botilbud vil være klart uheldig, og øker konfliktgraden. Rådmannen er ut fra dette skeptisk til å tillate fortsatt helårsdrift og anbefaler at søknaden avslås. Uttalelsen fra Eli og Geir Hagen må bl.a. tolkes som at det har vært mangelfull kontroll med oppfølgingen av bestemmelsene for området. Rådmannen har prioritert økt kontroll- og tilsynsaktivitet, og vil sørge for at også campingplassen på Nordset blir vurdert i denne sammenheng. Økonomiske og administrative konsekvenser Vedtak om endring av reguleringsbestemmelsene, eller dispensasjon, har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunen. Side 4 av 11

5 Sak 112/11 Forslag til nye utleiepriser på kommunens kulturbygg - 2. gangs behandling Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Kjersti Utne Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 112/11 Formannskapet /11 Formannskapet Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar fremlagte forslag til priser på leie av kulturhus/idrettsbygg. Prisene skal fremlegges for rullering hvert år. Rådmannen gis fullmakt til justeringer i mellomværende periode når det oppleves som rimelig. SAKSUTREDNING Vedlegg Utleiepriser 2011 Utleiepriser for Trondheim kommune Saksopplysninger Saken ble første gang lagt frem i formannskapet Formannskapet gjorde følgende vedtak: På bakgrunn av diskusjonen utarbeides forslag til nye utleiepriser mot budsjettvedtak for Framsatte forslag oversendes uten realitetsbehandling. I forslag til nye priser er prisen på terminfestede kamper i regi av kretsen endret tilbake til 230,- pr.time. I tillegg har vi regnet ut at øking av leieprisene på kulturhusene, etter fremlagte forslag, vil innebære en økt inntekt på ca ,- kr pr måned. Nytt forslag gir mulighet for lokale organisasjoner med aktivitet rettet mot barn og unge, som ikke er tilknyttet landsomfattende forbund, å søke om gratis leie av lokaler til trening/øving. Klæbu kommune leier ut en del av sine lokaler til ulike aktiviteter og arrangement, når de ikke benytter dem selv. I utgangspunktet er det meningen at inntekten av utleien skal dekke de utgifter som utleien innebærer for kommunen. Side 5 av 11

6 Sak 112/11 Klæbu kommunes utleielokaler og inventar er svært preget av slitasje, og det er derfor nødvendig å gjøre en innsats med hensyn til å prioritere vedlikeholdet på disse byggene. Skal dette være gjennomførbart ser vi det nødvendig å øke inntekten. Vi er kjent med at utleieprisene som Klæbu kommune har i dag er betraktet som lave. Lag og organisasjoner som er tilknyttet landsomfattende forbund som har aktiviteter rettet mot barn og unge under 18 år, kan benytte lokaler til øvinger/ treninger gratis. Dette gjelder ikke 1.etg. Klæbuhallen. Vurdering Rådmannen vil med bakgrunn i gjeldene utleiepriser, utleiepriser i Trondheim og egne vurderinger, øke inntekten for å gi mulighet for å supplere/oppgradere slitt inventar i kommunes utleiebygg. Oversikten over gjeldene priser presenteres med forslag til nye priser for sammenligning. Lokaler Priser 2011 Forslag til nye priser Gamle festsal Fester/selskaper pr kveld 1840,- 2500,- For en helg (fredag kl16.00-søndag kl.16.00) 3060,- 6000,- Møter pr time (min 3 timer) 140,- 200,- Fastleie pr time 140,- 200,- Private som leier for kommersielle inntektsgivende arrangement , ,- Gymsal kulturhuset Fester/selskaper pr kveld 2085,- 2700,- For en helg (fredag kl16.00-søndag kl.16.00) 3060,- 6000,- Møter pr time (min 3 timer) 150,- 200,- Fastleie pr time 150,- 200,- Private som leier for kommersielle inntektsgivende arrangement , ,- Svømmebassenget Leie pr. time 430,- 550,- Samfunnshuset Sørborgen Fester/selskaper pr kveld 985,- 2000,- For en helg (fredag kl16.00-søndag kl.16.00) 1840,- 5000,- Møter pr time (min 3 timer) 125,- 200,- Fastleie pr time 125,- 200,- Private som leier for kommersielle inntektsgivende arrangement , ,- Tanemsanlegget Fester/selskaper pr kveld 1650,- 2500,- For en helg (fredag kl16.00-søndag kl.16.00) 3055,- 6000,- Møterom 620,- 800,- Side 6 av 11

7 Sak 112/11 Fastleie pr time 125,- 200,- Private som leier for kommersielle inntektsgivende , ,- arrangement Klæbuhallen Stevner, konkurranser inntektsbringende pluss pr. påbegynt time til utover 2 timer og inntil 8 timer. Utover 8 t. avtal pris. 600,- 230,- 1000,- 400,- Terminfestede kamper i regi av kretsen pr.time 230,- 230,- Trening for organisasjoner: Hall inkl. garderobe pr.time.(lokallag) 130,- 130,- Hall inkl. garderobe pr.time.(organisasjon ikke Klæbu) 230,- 400,- Kun garderobe pr. enhet pr.time 53,- 100,- Private som leier for kommersielle inntektsgivende , ,- arrangement Kulturarrangement arrangert av lokale 6000,- organisasjoner Fredag-Søndag Kulturarrangement arrangert av lokale 2700,- organisasjoner en dag Sal A Inkludert garderobe inntil 8t 82,- pr time 200,- Forslaget gir ingen øking for trening av lokale lag i Klæbuhallen. Lag og organisasjoner som er tilknyttet landsomfattende forbund som har aktiviteter rettet mot barn og unge under 18 år, kan benytte gymsaler og klasserom/møterom til øvinger/ treninger gratis. Andre lokale organisasjoner som har aktivitet rettet mot barn og unge kan søke om å få tildelt gratis øving/treningstid. Dette gjelder ikke 1.etg. Klæbuhallen. Økonomiske og administrative konsekvenser Inntektene som i dag er på kommunes ulike utleiebygg dekker ikke de utgiftene som utleien innebærer. Økt inntekt vil kunne gi økt handlingsrom mht oppgradering av disse. Fremlagt forslag til nye priser vil innebære en øking av inntektene på ca ,- kroner pr år. Side 7 av 11

8 Sak 113/11 Søknad om tilskudd til anskaffelse av løypemaskin fra Klæbu kommune Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Kjersti Utne Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 113/11 Formannskapet Rådmannens innstilling Klæbu kommune innvilger ,- fra disposisjonsfondet til delfinansiering i løypekjøringsmaskin for Klæbu Idrettslag. Tilskuddet forutsetter at Klæbu Idrettslag får på plass øvrig finansiering. Vedtaket legger ingen føringer på behandlingen av søknad til Klæbu kommunes Næringsfond (Kraftfond). SAKSUTREDNING Vedlegg Søknad fra Klæbu Idrettslag v/jennvollhytta, dat.10.november Statusrapport fra Klæbu IL v/styreleder Jennvollhytta, dat.14.september Saksopplysninger Klæbu kommune yter i 2011 et tilskudd til Klæbu Idrettslag på ,- for oppkjøring av skiløyper. Det gjelder skiløyper på Nordmarka, Lauvåsen og fra Tanem skole til Vassfjellet skisenter. Klæbu IL har orientert Klæbu kommune om at de ser store utfordringer med hensyn til å kjøre opp skiløyper vinteren 2011/2012. Dette begrunnes i at deres utstyr at så dårlig at de vanskelig kan gjennomføre oppkjøringen jfr. vedlegg om status. Det er i høst avholt to møter med Klæbu kommunes administrasjon om saken Klæbu IL søker Klæbu kommune i brev dat.10.november 2011 om støtte til å foreta innkjøp av ny løypemaskin. presentere følgende finansieringsplan: Klæbu kommune Klæbu kommunes Næringsfond (Kraftfondet) Klæbu sparebank kulturstiftelse Næringslivet i Klæbu og Trondheim Salg av andelsbrev Til sammen ,- kroner ,- kroner ,- kroner ,- kroner ,- kroner ,- kroner Side 8 av 11

9 Sak 113/11 Vurdering Det vil bli svært utfordrende, både for Klæbu som lokalsamfunn og Klæbu kommune som organisasjon, å møte vinteren uten oppkjørte skiløyper slik det konkluderes med fra idrettslaget. Det er en situasjon vi vanskelig kan se for oss. Med bakgrunn i at Klæbu Idrettslag har svært begrensede økonomi, har de invitert til et spleiselag mellom ulike aktører. Rådmannen har i møte med idrettslaget gitt utrykk for at at Klæbu kommune gjennom et engangstilskudd ser på muligheten til å delta sammen med andre samfunnsaktører i å støtte Klæbu idrettslag i finansieringen. I de møtene som er avholt, har det også vært fremlagt forslag om å selge dagens løypemaskin. Innbytteverdien er anslått til å være ca , ,- kroner. Nåværende finansieringsplan legger opp til at denne skal beholdes for oppkjøring av Lauvåsen. Det er fortsatt Klæbu Idrettslag som skal eie maskinene og utføre løypekjøringen i kommunen. I det perspektivet vil rådmannen ikke gripe inn i idrettslagets drift, men forholde seg til søknaden om støtte. Økonomiske og administrative konsekvenser Med bakgrunn i at dette er en engangsutbetaling bør finansieres over disposisjonsfondet. Side 9 av 11

10 Sak 114/11 Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Formannskapets innstilling Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 114/11 Formannskapet /11 Formannskapet Formannskapets innstilling A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden slik den er framlagt av formannskapet. B For budsjettåret 2012 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. Næringseiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2011, gis fritak også for 2012 (jf. egne saker i kommunestyret). 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2012 begrenset oppad til 35,020 mill. kr, inkl. 5,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2012, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2012 til 2012 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for Formannskapets innstilling til budsjett for 2012 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i formannskapets møte den 24. november Side 10 av 11

11 Sak 114/11 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, og og ellers ved spesielle behov. SAKSUTREDNING Vedlegg Vedlegg 1: Rådmannens forslag til handlingsprogram, økonomiplan og budsjett Vedlegg 2: Rådmannens forslag til betalingsregulativ Vedlegg 3: Innspill fra enhetene Vedlegg 4: Tilbakemelding fra utdanningsforbundet Vedlegg 5: Tilbakemelding fra fagforbundet/norsk sykepleierforbund Vedlegg 6: Møtebok Klæbu menighetsråd som fellesråd (sak 002/11) Vedlegg 7: Rådmannens presentasjon for formannskapet 27. oktober 2011 Vedlegg 8: Spørsmål og svar presentert for formannskapet 9. november 2011 Vedlegg 9: Saksprotokoll: Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid innspill Vedlegg 10: Saksprotokoll: Utvalg for helse og omsorg - innspill Saksopplysninger Rådmannen la fram sitt forslag til handlingsprogram , økonomiplan og budsjett 2012 for formannskapet den 27. oktober. Formannskapet avholdt egen budsjettsamling den 2. og 3. november. I formannskapsmøte den 9. november la rådmannen fram svar på de spørsmål (55 stk) som ble stilt av formannskapet i møtene den 2. og 3. november. Økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske og administrative forhold er beskrevet i vedlagte dokumenter. Side 11 av 11

12 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: GNR 1 1 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/147-6 Søknad om endring av reguleringsbestemmelser/dispensasjon fra reguleringsplan for Nordset Rådmannens innstilling 1. Formannskapet avslår med hjemmel i plan- og bygningsloven forslag til endring av reguleringsbestemmelsenes 4 e med sikte på permanent tillatelse til helårs campingdrift innenfor felt B i reguleringsplanen for Nordset. 2. Formannskapet avslår med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-3 søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 4 e med sikte på midlertidig tillatelse til helårs campingdrift innenfor felt B. 3. Avslaget begrunnes med: Negative konsekvenser for bomiljøet i området og konflikter mellom hensyn til boliger, industri og camping Helårsdrift medfører botilbud som ikke oppfyller normale krav til boliger SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Oversiktskart utsnitt av kommuneplanen 2. Nidelven Camping Trondheim v/hans Reiten søknad dat Gjeldende reguleringskart, sist endret Gjeldende reguleringsbestemmelser, sist endret Formannskapet sak 116/08 dispensasjon for vinterutleie 6. Uttalelser Saksopplysninger I gjeldende reguleringsplan for Nordset er det avsatt areal for camping, men planen gir i dag ikke åpning for helårsdrift. Formannskapet vedtok dispensasjon fra planen slik at felt B kunne benyttes til oppstillingsplass for 8 campingvogner vinterhalvåret 2008/2009 og 2009/2010. Driver av Nidelven Camping Trondheim, Hans Reiten, har søkt om endring av reguleringsplanen, slik at han får permanent tillatelse til å leie ut oppstillingsplass for 8 campingvogner/-biler på felt B innenfor planen. Alternativt søkes om forlengelse av dispensasjon i flere år, f.eks. 8 år. Administrasjonen har med bakgrunn i søknaden sendt følgende forslag til endring av reguleringsbestemmelsenes 4 e, jf. vedlegg 3 og 4 (endring/tillegg med kursiv skrift): Campingdrift på Nordset sesongavgrenses til perioden 01. mai 31. oktober. Sesongavgrensningen gjelder ikke felt B.

13 Ved utsendingen ble det opplyst om at kommunen tok sikte på å behandle søknaden som mindre reguleringsendring, i henhold til plan- og bygningsloven Det har kommet inn i alt 4 uttalelser til forslaget se gjennomgangen nedenfor. Helårs campingdrift var et viktig tema ved behandlingen av gjeldende reguleringsplan, som ble vedtatt av kommunestyret Momentene var bl.a. følgende: Campingplasser med utleie hele året er helst knyttet opp til fritidsformål, og ligger ofte i nærheten av utfartsområder med høysesong i feriehøytider som vinterferie, påske etc. Når kommunen stilte seg positiv til camping på Nordset, var det beliggenheten ved Nidelva, med de kvaliteter dette innebærer, særlig sommerstid, som var viktig Kort avstand til Trondheim tilsier at campingplassen på Nordset vil utgjøre et rimelig boalternativ for tilreisende arbeidsfolk for kortere og lengre perioder, alternativ som ikke oppfyller normale standardkrav til bolig, og lett vil få karakter av motell/ boliger Bomiljøet velforeningen fryktet at helårscamping er skadelig for bomiljøet med hensyn til trafikksikkerhet/støy, fare for økt kriminalitet og redusert verdi på boliger Utleie av campingvogner på helårsbasis har vesentlig økonomisk betydning for tiltakshaver Fra rådmannens side ble det konkludert med følgende: Eventuell tillatelse til utleie om vinteren, i et begrenset omfang og for en kortere periode, må heller gis gjennom en dispensasjon fra planen. Det vil da være mulig å følge virksomheten over tid og vurdere hvordan den fungerer i forhold til omgivelsene. Gjennomgang av uttalelser Følgende har avgitt uttalelser til forslaget: 1. Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev av Eli og Geir Hagen, brev av Nordset velforening, brev av Sør-Trøndelag fylkeskommune mener det aktuelle delområdet ligger såpass langt fra Nidelva at det ikke innebærer risiko for privatisering av arealet langs elva. De ser ikke spesielle regionale interesser i saken og overlater til kommunen å vurdere konsekvensene. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som miljøvernmyndighet, tar utgangspunkt i bygge- og deleforbudet i 100 m-beltet langs sjø og vassdrag. De vurderer saken dit hen at verdiene som skal ivaretas i 100 m-beltet, ikke rammes i denne saken, og har ingen merknad til endringen. Eli og Geir Hagen trekker fram de negative konsekvenser som velforeningen har pekt på tidligere, og som de har vært bekymret for siden reguleringsplanen ble vedtatt. De mener alle bekymringene har slått til, slik campingplassen drives i dag. De plages med trafikkstøy til alle døgnets tider, annet bråk og støy, og kriminalitet. Dessuten mener de at det har vært drevet helårscamping i området fra plassen ble åpnet, og at det i dag er fastboende både på felt B og D.

14 Nordset velforening opprettholder tidligere synspunkt, og er bekymret for utvidelse av campingdrift. De er imot helårsdrift ut fra hensynet til grendas bomiljø, økt trafikk (barnas trafikksikkerhet), støyproblem, kriminalitet og nedsatt verdi på boliger. Vurdering Formannskapet har tidligere konkludert med en positiv holdning til helårsdrift på felt B på campingplassen, siste gang gjennom en dispensasjon for 2 år. Ved en fortsatt positiv holdning kan formannskapet vurdere dispensasjon, f.eks. for 2 nye år, eller en permanent endring av reguleringsbestemmelsene. Momentene i saken er stort sett de samme som før. Det er ikke tvil om at helårsdrift har hatt og kan ha negative konsekvenser for bomiljøet i området. Boliger, industri og camping i samme område medfører konflikter. Tillatelse til helårsdrift på campingplassen innebærer et bortimot permanent botilbud som ikke oppfyller normale krav til boliger. Eventuelle nye etableringer av industrilokaler tett opp til et slikt botilbud vil være klart uheldig, og øker konfliktgraden. Rådmannen er ut fra dette skeptisk til å tillate fortsatt helårsdrift og anbefaler at søknaden avslås. Uttalelsen fra Eli og Geir Hagen må bl.a. tolkes som at det har vært mangelfull kontroll med oppfølgingen av bestemmelsene for området. Rådmannen har prioritert økt kontroll- og tilsynsaktivitet, og vil sørge for at også campingplassen på Nordset blir vurdert i denne sammenheng. Økonomiske og administrative konsekvenser Vedtak om endring av reguleringsbestemmelsene, eller dispensasjon, har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunen.

15 Oversiktskart - utsnitt av kommuneplanen Nordset

16 `KLÆBU KO MUNE o NR, C AUG, Klæbu kommune Rådmannen ARK Klæbu Klæbu, 2. august 2010 SØKNAD OM ENDRING AV REG.PLAN/FORLENGELSE AV DISPENSASJON Jeg viser til sak 116/08 og søker herved om at 1. reguleringsplanen endres slik at jeg har permanent tillatelse til å leie ut oppstillingsplass for 8 campingvogner/-biler på eget område, felt B. 2. forlengelse av gitte dispensasjon i flere år, for eksempel 8 år. Klausulen er tåpelig og juridisk tvilsom. Jeg driver Nidelven Camping Trondheim, som er en campingplass for telt, campingvogner og campingbiler. Sanitæranlegget er ikke frostfritt og stenges/tappes ned i september. Campingvirksomheten foregår derfor på sommers tid, mai september. I tillegg har jeg 8 tilrettelagte plasser for campingvogner/campingbiler på annet sted på eiendommen for helårs bruk. Disse har intet med campingdriften å gjøre og leies ut til personer som bor langt unna Trondheim og som arbeider/studerer i Trondheim. Jeg kan legge frem liste over beboere de siste årene hvis nødvendig. Kommunens begrunnelse for klausulens nødvendighet har vært søkte, mange og sprikende. Jeg fikk aldri vite den egentlige grunnen for klausulen før saken var oppe i F.skapets møte Da uttalte SV's representant "at man var redd for at Nidelven Carnping ble fylt av polakker". Rådmannen syntes det var greit med en slik klausul "for at man kunne følge med litt". Begge disse uttalelsene føler jeg som mistenkeliggjørende og fomærmende. Men folk snakker som de har vettet til. Jeg ga opp dialogen med det gamle regime og håper at det nye regime vil følge intensjonen konununeplanen om å legge til rette for næringsvirksomhet Jeg ber meg frabedt den fremmedflentlige innstilling kommunen flagger i denne saken. Med vennlig hilsen Nidelven Camping Trondheim Nidelven B "\. \ ' -

17 Y Y Y Y X X TEGNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFORMÅL BYGGEOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr.1) Område for industri LANDBRUKSOMRÅDER (PBL ledd nr.2) Jord- og skogbruk OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr.3) Kjøreveg Annen veggrunn Gang-/Sykkelveg Parkeringsplass FAREOMRÅDER(PBL 25 1.ledd nr.5) Høyspenningsanlegg SPESIALOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr.6) Friluftsområde Friluftsområde i sjø og vassdrag Kommunalteknisk virksomhet Frisiktsone ved veg FELLESOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr.7) Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: Kartgrunnlag i M: 1:1 000 Ekvidistanse 1 m Kartmålestokk 1:1000 Felles avkjørsel KOMBINERTE FORMÅL (PBL 25 2.ledd) Industri/Camping STREKSYMBOLER MV. Planens begrensning Formålsgrense Regulert tomtegrense Eiendomsgrense som skal oppheves Grense for fareområde Grense for restriksjonsområde Byggegrense Omriss av planlagt bebyggelse Omriss av eksisterende bebyggelse Regulert senterlinje Frisiktlinje i vegkryss Regulert kant kjørebane Regulert parkeringsfelt Avkjørsel Klæbu kommune REGULERINGSPLAN Nordset MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER Kartblad: Kartprodusent: SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKS- NR. DATO SIGN. Mindre vesentlig reguleringsendring - Formannskapet 5/ Kommunestyrets vedtak 55/ gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Offentlig ettersyn fra til gangs behandling i det faste utvalget for plansaker 115/08 49/ Kunngjøring av oppstart av planarbeidet PLANEN UTARBEIDET AV: PLANNR TEGNNR. SAKSBEH. Rådg. ing. Torbjørn E. Alstad K

18 Reguleringsbestemmelser For Nordset Industriområde Del av gnr. 1 bnr.1 m fl. Klæbu kommune, Revidert ihht. vedtak i kommunestyret Revidert ihht. vedtak i formannsskapet Reguleringsgrenser Disse bestemmelsene gjelder innenfor reguleringsgrenser som er vist på plankartet. 2 Byggeområde industri a. På avsatt område skal det etableres miljøvennlige, lettere former for industri, service eller håndverksbedrifter med tilhørende anlegg og lager. b. På den enkelte industritomt skal det avsettes plass til minst 1 bilplass pr. 100 m 2 bruksareal (BRA) for egne ansatte og for gjesteparkering. Hertil kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Oppstillingsplass for eventuelle kjøretøy inntatt midlertidig for reparasjon og lignende inngår ikke i ovenstående areal, men må avsettes plass for i tillegg på eiendommen. c. For den enkelte industritomt gjelder at bebygd areal inklusive garasjer og lagring under tak ikke skal overstige 40% av tomtens nettoareal. d. Bygningene kan oppføres i inntil 2 etasjer. 1 av 4

19 e. Kjeller tillates ikke bygget. Ferdig golv 1. etasje skal ligge på minimum høgdekote +75,0 m. f. Når det gjelder håndteringen av miljøgifter fra nåværende og fremtidig industrivirksomhet, har den enkelte bedriftseier hovedansvaret for at miljøgifter fra hans virksomhet ikke renner ut i Nidelva direkte eller via grunnvannet. g. Den enkelte næringsdrivende plikter å holde god orden på utearealene og uten sjenanse for brukere av camping- og friluftsområdet samt tilliggende boligbebyggelse. Om det er behov for utendørs lagring som strider mot dette, skal det fysisk avgrenses, eksempelvis ved inngjerding. 3 Felles avkjørsel Felles avkjørsel FA2 skal være felles for industritomtene A-H, tomt for kommunalteknisk virksomhet I, kjøreadkomst til boligeiendommene gnr. 1 bnr. 28, 29, 32, 34 og 39 i tilstøtende plan. 4 Campingområde a. Innenfor industriområdene B, C, D, E og H tillates campingdrift. Tidsbestemt regulering (TR) gjelder i inntil 10 år. Deretter går formålet automatisk tilbake til industri. Campingdrift defineres å være teltslagning og oppstilling av campingbiler og bobiler. b. Campingvogner tillates oppstillet med fortelt. Faste innretninger som spikertelt eller liknende tillates ikke oppført. c. Det skal ikke oppføres campinghytter, men bygningsrådet kan godkjenne mindre paviljonger og/eller overbygde sanitærinnretninger etter søknad. d. Driftseier må legge til rette for god orden i området og utarbeide retningslinjer for bruken av området som ivaretar naboens behov for ro og orden. e. Campingdrift på Nordset sesongavgrenses til perioden 01.mai - 31.oktober. 2 av 4

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset MØTEINNKALLING ÅLESUND BYSTYRE Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes på telefon 70 16 20 24 eller på epostadresse toreh@alesund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer