Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/11 Møte: Møtested: Oppvekstkomite Oppsal samfunnshus barnehage, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: torsdag 08. desember 2011 kl Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 71/11 Godkjenning av innkalling og sakskart...2 Sak 72/11 Godkjenning av protokoll fra møte Sak 73/11 Informasjon fra administrasjonen...2 Sak 74/11 Virkning av regnskap 2010 m.v...3 Sak 75/11 Sentrale budsjettjusteringer...5 Sak 76/11 Bydelsdirektørens forslag til budsjett Sak 77/11 Månedsrapport barneverntjenesten per oktober Sak 78/11 Oppnevning av eierrepresentanter i kommunale barnehagers samarbeidsutvalg...13 Eventuelt Bydel Østensjø, Hanne Irene Eldby (SV) leder Torunn Nyrnes sekretær

2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Sak 71/11 Godkjenning av innkalling og sakskart Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Torunn Nyrnes Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomite /11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART Sak 72/11 Godkjenning av protokoll fra møte Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Torunn Nyrnes Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomite /11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Sak 73/11 Informasjon fra administrasjonen Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Torunn Nyrnes Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomite /11 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

3 3 Sak 74/11 Virkning av regnskap 2010 m.v. Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Edel G Krogstad Saksgang Møtedato Saknr Omsorgskomite Oppvekstkomite /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. VIRKNING AV REGNSKAP 2010 M.V. Bystyret har i sak 231/11 vedtatt justering av Oslo kommunes årsbudsjett for Saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultat for 2010 og omfatter overføringer av særskilte øremerkede tildelinger og fremføring av mer/mindreforbruk i I bystyresaken reduseres budsjettet til Bydel Østensjø med 1,725 mill. kroner. Beløpet fremkommer som følger: vedtatt reduksjon bystyret andel inndekning regnskap reduksjon øremerkede midler - økning Det totale merforbruket for 2010 var på 38,512 mill. kroner som er vedtatt inndekket med 19,256 mill. kroner i 2011 og resterende beløp på 19,256 mill. kroner i Rammen til bydelen ble i bystyrets vedtatte budsjett for 2011, redusert med 14,048 mill. kroner til inndekning av merforbruk. Bydelsutvalget vedtok i budsjettet for 2011 å avsette ytterligere 5 mill. kroner til inndekning av merforbruket i 2010 (i tillegg til rammereduksjonen på 14,048 mill. kroner). Bystyrevedtaket knyttet til inndekning av regnskap 2010, på -5,208 mill. kroner, dekkes inn av avsetningen på 5 mill. kroner på funksjon 190, de resterende kr dekkes av tilfeldige inntekter ført på Avsetninger kostra 190. Øremerkede midler i 2010 overført til 2011 er 3,483 mill. kroner som er følgende prosjekter: prosjektnavn funksjon beløp samlet pr kostra Arbeidsplassert utdanning av førskolelærere Kompetanseløftet i barnehagene MIB menn i barnehagene Faglig nettverk minoritetspråklig barn førsk.alder Unge & rus

4 Opplæring eurpard Unge gjengangere KRÅD midler ifm SaLTO Jenter, vold og trusler Idrett og utfordring Forebygging uønskede svangerskap Aktiv Ungdom og utviklingsfremmede Tiltakskjede mot skolefravær Ja du kan Dagtilbud for ungdom Utviklingsmidler til kvalifiseringsprogrammet Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Familieveiviser Sammen for barn og unge Vedlagt følger kommunerevisjonens merknader til regnskapet for 2010 og svar fra bydelen. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. funksjon 190 Avsetninger reduseres med 5,208 mill. kroner 2. funksjon 201 Førskole økes med kr funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes med kr funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste økes med kr funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid økes med mill. kroner 7. funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer økes med kr funksjon 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende økes med kr Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avd.sjef plan og økonomi Vedlegg 2 4

5 5 Sak 75/11 Sentrale budsjettjusteringer Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Edel G Krogstad Saksgang Møtedato Saknr Omsorgskomite Oppvekstkomite /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. SENTRALE BUDSJETTJUSTERINGER Bydelen har mottatt 6 sentrale budsjettjusteringer og fremlegger disse i en samlet sak. 1. Arbeidsplassbasert utdanning av førskolelærere I budsjett 2011 er det avsatt 28,25 mill. kroner til finansiering av arbeidsplassbasert utdanning av førskolelærere. I kommunaldirektørens sak 5/11 ble det fordelt 15,35 mill. kroner til utgifter til vikarer og koordinatorer i I denne saken fordeles 0,756 mill. kroner til bydelene for å dekke utgifter til vikarer for ansatte som begynner på studiet høsten Satsene er kr per student for å dekke vikarutgifter høsten Bydel Østensjø har 2 studenter som starter studiet høsten Bydel Østensjø er i kommunaldirektørens sak 8/11 tildelt kr av disse midlene. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes på de aktuelle barnehagene som har studenter, med dekning i kommunaldirektørens sak. 2. Fordeling av 20 mill. kroner til TT i 2011 Bystyret vedtok i sak 231 Årsbudsjett 2011 Virkning av regnskap 2010 m.v følgende verbalforslag: H2 Kompensasjon for TT-utgifter Det avsettes 20 mill. kroner til å kompensere bydelene for ekstrakostnader ved overgangstiltakene som er innført etter at ny TT-ordning ble etablert 1.januar Byrådet bes beregne samlede kostnader ved overgangstiltakene og orientere bystyret i forbindelse med budsjettframlegget for I denne saken fordeles 20 mill. kroner for å kompensere bydelene for ekstrakostnader ved overgangstiltakene som er innført etter at ny TT-ordning ble etablert 1.januar Midlene fordeles til bydelene etter kostnadsnøkkel for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg. Bydel Østensjø er i kommunaldirektørens sak 52/11 tildelt 2,045 mill. kroner av disse midlene. 5

6 Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til TT-transport i sin helhet, med dekning i kommunaldirektørens sak. 3. Fordeling av statlige styrkingsmidler til det kommunale barnevernet Oslo kommune er av Fylkesmannen i Oslo og Akershus tildelt 30,041 mill. kroner til styrking av det kommunale barnevernet i Av disse midlene skal 22,5 mill. kroner dekke utgifter til 50 stillinger i ¾ år hvor 45 av stillingene fordeles til bydelene. Videre er det tildelt 7,541 mill. kroner til kompetansehevingstiltak hvor 3,618 mill. kroner fordeles til bydelene. Bydel Østensjø er i kommunaldirektørens sak 32/11 tildelt 1,575 mill. kroner til 3,5 stillinger og kr til kompetansetiltak innenfor barnevernsområdet, totalt 1,675 mill. kroner. Det er i budsjett 2011 opprettet 2 stillinger innen for området med tilsvarende inntektsforventing. I tillegg har det i løpet av 2011 blitt opprettet ytterligere 1,5 stilling med dekning i de statlig tildelte midlene. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til ovennevnte formål. 4. Tildeling av vedlikeholdspott til bydelene Oslo kommune har avsatt 5 mill. kroner tiloppgradering av lekeapparater og utearealer i barnehager i henhold til verbalvedtak K12 til budsjett Ordningen er videreført for 2011 og det er avsatt 3. mill. kroner til formålet. Midlene har blitt fordelt etter kriterieandel på Funksjonsområde 2A hvor Bydel Østensjø har blitt tildelt kr I Bydel Østensjø har det blitt opprettet en gruppe som beslutter hvem som skal motta midler etter søknad fra barnehagene. Private og kommunale barnehager kan søke på lik linje. Bydelen skal rapportere i årsberetningen hvilke barnehager som er tildelt midler og hvilke kriterier som er lagt til grunn ved tildeling. I kommunaldirektørens sak 2/11 er Bydel Østensjø tildelt kr Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til fordeling til private og kommunale barnehager som forutsatt i kommunaldirektørens sak. 5. Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Oslo kommune er tildelt 17,1 mill. kroner for første halvår i statstilskudd. Tilskuddet er fordelt ut fra antall minoritetsspråklige barn som går i barnehage pr Den samme fordelingsnøkkelen blir benyttet når tilskuddet i denne saken fordeles videre ut til bydelene. I kommunaldirektørens sak 3/11 budsjettjusteres Bydel Østensjø med 1,101 mill. kroner for første halvår. I budsjettet for 2011 er det lagt inn en forventet overføring for hele året med 1,812 mill. kroner, hvor budsjettjusteringen for første halvår reduserer inntektsforventningen i inneværende år. Bydelsdirektøren foreslår at midlene avsettes til Språkenheten, med dekning i kommunaldirektørens sak. 6. Fordeling av midler til ungdomstiltak i 2011 Bystyret vedtok for budsjettåret 2011 en sentral avsetning på 12,526 mill. kroner til flere ulike ungdomstiltak. I tillegg er det overført midler fra 2010 på kr , totalt fordeles 12,869 mill. kroner. I tråd med Bystyremelding 2/10 Ung i Oslo skal blant annet midlene brukes til lokale og regionale sene lørdagskveldstiltak for ungdom. 6

7 7 I kommunaldirektørens sak 3/11 er det foretatt en fordeling av disse midlene under de forutsetningene som er vedtatt i budsjett Bydel Østensjø er i kommunaldirektørens sak tildelt kr av disse midlene. Bydelsdirektøren forslår at midlene avsettes til lokale lørdagsarrangement for ungdom i bydelen i henhold til søknad. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Funksjon 201 Førskole økes med kr i henhold til kommunaldirektørens sak 8/ Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede økes med 2,045 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 52/ Funksjon 244 Barneverntjeneste økes med 1,675 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 32/ Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss økes med kr i henhold til kommunaldirektørens sak 2/ Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes med 1,101 mill. kroner i henhold til kommunaldirektørens sak 3/ Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes med kr i henhold til kommunaldirektørens sak 3/11. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avd.sjef plan og økonomi 7

8 Sak 76/11 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012 Arkivsak: Arkivkode: 121 Saksbehandler: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Saknr Råd for funksjonshemmede Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite /11 Ungdomsrådet Eldrerådet Omsorgskomite Oppvekstkomite /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 Bakgrunn: Vedlagt følger bydelsdirektørens budsjettdokument med forslag til budsjett 2012 (trykket som eget hefte). Bydelsdirektørens forslag til vedtak fremkommer på s. 107 og 108, pkt 1-9 i budsjettforslaget. Tove Stien /s Håkon Kleven /s bydelsdirektør avdelingssjef økonomi og plan Vedlegg: Forslag til budsjett

9 9 Sak 77/11 Månedsrapport barneverntjenesten per oktober 2011 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Mary Ann Gursli Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomite /11 Bydelsutvalget /11 MÅNEDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN PER OKTOBER 2011 Bakgrunn: Med dette fremlegges månedlig rapportering til bydelsutvalget om situasjonen innenfor barnevernområdet per Saksframstilling Meldinger og undersøkelser Antall nye meldinger som innkom til barneverntjenesten i september og oktober var hhv 37 og 57. Dette tilsvarer et gjennomsnitt så langt i 2011 på 40 meldinger per måned. Gjennomsnittet 2010 var 34 meldinger per måned. Innholdet i det som meldes til barneverntjenesten er gjennomgående mer alvorlig og komplekst enn for bare få år tilbake, og det er stor økning i familievoldssaker. Iflg. politiet er det ikke noe som tilsier at omfanget av familievold øker, tvert i mot tyder mye på at frekvensen går ned, men befolkningen har generelt fått en lavere toleranse for at barn utsettes for vold i hjemmet og en høyere bevissthet om skadevirkningene av slike oppvekstforhold. Samtidig er meldeplikten blitt tydeliggjort overfor de yrkesgruppene som jobber med barn, eller voksne i risikosonen (f.eks. innen rus- og psykiatrifeltet). Det er fortsatt store forskjeller i meldingstall mellom de enkelte barnehager og skoler, noe som kan indikere at det fortsatt ikke meldes på alvorlige forhold som skulle ha vært meldt til barneverntjenesten. Det synes på bakgrunn av dette ikke å være grunn til å forvente noen nedgang i meldinger videre, så fremt det ikke startes et systematisk arbeid med å forebygge mot risikogrupper og ved tidlig forekomst av tegn på vold, overgrep og omsorgssvikt. På tross av meldingsveksten er det fortsatt god kontroll på frister når det gjelder meldingsavklaringer og undersøkelser. Undersøkelser blir fordelt fortløpende og startet innen rimelig tid. Det synes å være en fortsatt økning i bruk av START-møter (møter hvor man samler alle relevante instanser sammen med familien for å gjennomgå melding og innhente informasjon), og det vurderes at START -møtene øker kvaliteten på undersøkelsene i de sakene hvor metoden kan benyttes. Det ble innført en systematisk undersøkelsesmetodikk i september som nå er tatt i bruk. Det vil ta noe tid før alle mestrer metoden, men gjennomgang av undersøkelser etter denne metodikken tyder på at kvaliteten i undersøkelsesarbeidet øker og brukermedvirkningen styrkes betraktelig. Metoden gir også bedre kontroll på frister. 9

10 BU TABELL 2011 Res 08 Res 09 Res 10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 Tiltakstype Sum barn og unge under tiltak i barnevernet Antall meldinger: Antall barn og unge under tiltak utenfor familien: Antall barn og unge under tiltak innenfor familien: Institusjonstiltak og beredskapshjem ,3 Fosterhjem under institusjon Andre fosterhjem Hybel forsterkt oppfølging / kjøpte Hybel oppfølging Ofot Bofelleskap enslige mindreårige asylsøkere Familiesenter ,5 Ettervern Plan 2010

11

12 Antall barn og unge under tiltak Barneverntjenesten har siden høsten 2010 hatt en nedadgående trend i antallet saker totalt sett, og det er tiltak i hjemmet som er redusert mest. Dette har sammenheng med flere forhold, slik det også ble redegjort for i BU-rapport per august: En høy andel av undersøkelsene (70-80%) konkluderes nå uten tiltak. Dette ligger over gjennomsnittet for Oslo (60-65%) og er en utvikling barnevernkontoret følger nøye. En høy kvalitet på undersøkelsene skal sikre at barneverntjenesten får et tilstrekkelig godt grunnlag for å vurdere barnas behov opp mot hvordan deres behov dekkes i hjemmet. Ved at det oftere brukes metoder som START eller andre møteformer som øker dialogen og koordineringen mellom familien og de instansene som er relevante for barnas omsorgssituasjon, er det også flere saker som avklares i undersøkelsesfasen. Avklaring kan være at situasjonen ikke anses som tilstrekkelig bekymringsfull for å begrunne tiltak fra barneverntjenesten, eller at bekymringen kan bygge på misforståelser eller kommunikasjonsproblemer mellom familien og en annen instans. Videre synes denne formen for undersøkelse oftere å bidra til at de instansene som allerede er inne rundt barna og familien kan løse de behovene barna har, slik at behovet for tiltak fra barneverntjenesten bortfaller. Barneverntjenesten har en faglig tilnærming som tar utgangspunkt i familiens ressurser, og som søker å bidra til at familien får støtte og veiledning til selv å endre de forhold som er belastende for barna. Barnevernkontoret gir nå mer sjelden tilbud om såkalte kompenserende tiltak (f.eks. besøkshjem, støttekontakt mv) hvis ikke disse kan settes inn for kortere perioder sammen med endringstiltak som har som mål å bidra til endring i de underliggende problemer. Dette bidrar nok også til at flere familier takker nei til hjelp, som tidligere ville ha samtykket når de kunne motta kompenserende tiltak som ikke samtidig krevde at familien inngikk i et endringsarbeid med barneverntjenesten eller andre. Dersom situasjonen for barna ikke er alvorlig nok, kan ikke barneverntjenesten kreve tiltak uten samtykke, og barneverntjenesten henlegger da saken uten tiltak, men med informasjon til dem som ser barna (f.eks. skole, barnehage osv) om at saken er henlagt og at det må meldes på ny eller vedvarende bekymring. Barneverntjenesten har også mulighet til å henlegge og åpne ny undersøkelse uten ny melding om 6 måneder. Denne muligheten benyttes også der det er behov for å komme tilbake og undersøke situasjonen på nytt, når foreldre har takket nei til tiltak. Når undersøkelser konkluderes med tiltak, skal sakene evalueres systematisk sammen med barna og familien for å følge med på utvikling og effekt av tiltak for barna. I hovedsak er relevante instanser som skole, barnehage, utekontakt mv med i samarbeidsgrupper som har klare oppgaver i tiltaksplanene, og som er med på evalueringene. Denne måten å jobbe på bidrar til at flere saker avsluttes fordi målene nås. Det kan også være at man ikke klarer å finne tiltak som gir ønsket effekt for barna, samtidig som at situasjonen ikke er alvorlig nok til at det er grunnlag for f.eks. plasseringstiltak. I disse tilfellene vil også sakene kunne bli henlagt med informasjon til alle involverte parter. Barneverntjenesten har siste året gjennomgått alle gamle tiltakssaker, og vurdert hvilken effekt tiltakene har hatt for barna. Mange av disse sakene, hvor det fremkommer at barnevernets tiltak ikke har bidratt til å bedre de forhold som lå til grunn for barneverntiltaket, er enten avsluttet eller det er iverksatt nye endringstiltak. Det er da også gjort en vurdering av om forholdene er av en slik alvorlighet at det er grunnlag for tyngre tiltak, og tyngre tiltak blir iverksatt der barnas omsorgssituasjon ikke anses å være forsvarlig. Alle disse forholdene er med på å forklare reduksjonen i antall barn under tiltak i hjemmet. 0

13 1 Andelen barn i institusjon er gått noe ned så langt i år, og det har vært jobbet systematisk med tiltak for å redusere risiko på området. Det har så langt i år vært svært få akutte plasseringer (13) mot 35 i Fem av årets akuttplasseringer er imidlertid foretatt siste måneder, slik at trenden nå er oppadgående for året. Det er endelig rekruttert fosterhjem til alle barn som har ventet på dette. Etter en presisering i lovverket om at barneverntjenesten skal vurdere adopsjon når barnas situasjon i fosterhjemmet tilsier at dette vil være til barnets beste, har barnevernkontoret etter hvert lagt opp relativt mange saker for adopsjon. Dette er møysommelige prosesser, og adopsjon besluttes ikke av barneverntjenesten, men i rettsapparatet. Ettervern og oppfølging fra Ofot Førti ungdommer hadde ettervernstiltak ved utgangen av oktober. Av disse får femten oppfølging i egen bolig i regi av Ofot. Tre ungdommer har et forsterket hybeltiltak hvor andre bistår med oppfølging, i tillegg til den oppfølgingen de får fra Ofot. To av disse tiltakene er ikke i Oslo. Ettervern i fosterhjem er stabilt, og ti ungdommer har i dag slikt tiltak. Det jobbes for å legge til rette for at ungdom som mottar ettervernstiltak skal kunne fullføre videregående skole, og mange lykkes med det. Det er også et utstrakt samarbeid med NAV for å sikre at de som har nytte av eller krav på tjenester og tiltak derfra, skal få det. Ved utgangen av oktober jobbet Ofot med tjuetre tiltakssaker på bestilling fra barnevernkontoret. Omfanget i disse bestillingene er svært varierende, og det varierer også hvor lenge Ofot jobber med sakene. Som kjent er det rekruttert to lokale akutthjem som skal kunne ta imot barn midlertidig og på kort varsel. Det er i dag plassert et barn i et av hjemmene, samt to barn (søsken) i det andre. Bofellesskapet for enslig mindreårige har nå ti plasser hvorav fire er i treningshybler tilknyttet bofellesskapet. Alle plasser er belagt. I forbindelse med at plassantallet ble økt ble det også tilført ressurser slik at det nå er 11,3 stillingshjemler tilknyttet Byggveien bofellesskap. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Månedsrapport barneverntjenesten per oktober 2011 tas til orientering. Tove Stien /s Mary Ann Gursli /s bydelsdirektør avd.sjef 1

14 Sak 78/11 Oppnevning av eierrepresentanter i kommunale barnehagers samarbeidsutvalg Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Therese Lundstedt Saksgang Møtedato Saknr Oppvekstkomite /11 Bydelsutvalget /11 OPPNEVNING AV EIERREPRESENTANTER I KOMMUNALE BARNEHAGERS SAMARBEIDSUTVALG Bakgrunn: Iht. Lov om barnehager 4, skal alle barnehager ha et samarbeidsutvalg (SU). Samarbeidsutvalget skal bestå av representanter fra henholdsvis foreldre og ansatte i barnehagen. I tillegg til disse representantene, kan barnehagens eier delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Saksframstilling: Samarbeidsutvalget i barnehagen skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg, i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Representantene for foreldre og ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstiden for eventuelle eierrepresentanter fastsettes av eier. Bydelsutvalget vedtok i 2004 (sak 73/04) å ha eierrepresentasjon i de kommunale barnehagenes samarbeidsutvalg. Videre har bydelsutvalget vedtatt (sak 110/04) at funksjonstiden for eierrepresentantene følger valgperioden til kommunestyrevalget. I BU-møtet (sak 189/07) oppnevnte bydelsutvalget eierrepresentanter for perioden Med bakgrunn i dette foreslår bydelsdirektør at det også for kommende valgperiode oppnevnes eierrepresentanter og representanter til hver av de kommunale barnehagenes samarbeidsutvalg. Oppnevningen gjøres gjeldende frem til Eierrepresentantene godtgjøres i henhold til kategori 4 i Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune; kr 633 per møte (jfr. BU-sak 165/11). Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 1. Det oppnevnes en representant og en representant til samarbeidsutvalgene ved hver av de kommunale barnehagene. 2. Funksjonstiden for eierrepresentantene følger valgperioden til kommunestyrevalget. 3. Det oppnevnes følgende representanter og representanter til de kommunale barnehagenes samarbeidsutvalg: Barnehage Repr / Navn Parti 2

15 Abildsø Bakkehavn Bogerud gård Bogerudsletta Bøler Bøler sentrum Eftasåsen (+Søndre Skøyen kapell) Eplehagen åpen barnehage Fuglemyra Goliaskogen Haraløkka Holtet Husmannsplassen Langerud Lille Langerud Lopperud (inkl. Havnehagan) Manglerud Manglerud videregående Myrvoll Nøklevann Oppsal samfunnshus Oppsaltunet repr 3 3

16 Rustad Rønningjordet Solfridbakken /Høyenhall Storgården Tallberget Treskeveien Tveteråsen Vassenga Tove Stien /s Åse Merete Ternå /s bydelsdirektør avdelingssjef Vedlegg: Oversikt over eierrepresentanter per november

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/ Møte: Oppvekstkomite Møtested: Østmarka Idrettsbarnehage, Hellerudveien 86 Møtetid: mandag 08. november 20 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/11 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fuglemyra barnehage, Oppsaltoppen 25 Møtetid: tirsdag 13. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: torsdag 08. desember 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2, store møterom Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 90686434

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Skullerud aktivitetshus, General Ruges vei 100 Møtetid: Tirsdag 10. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN PER MAI 2011

MÅNEDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN PER MAI 2011 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000080-23 Arkivkode: 321.9 Saksbeh: Mary Ann Gursli /Gry Røste Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 14.06.2011 Bydelsutvalget 20.06.2011

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Eplehagen Familiesenter, Oppsalveien 20 Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Tommy Skjervold (Frp) Reidar Lerdal (V) Steinar Fallo (H) for Gro Thorup (H)

Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Tommy Skjervold (Frp) Reidar Lerdal (V) Steinar Fallo (H) for Gro Thorup (H) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fuglemyra barnehage, Oppsaltoppen 25 Møtetid: tirsdag 13. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 06. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 18. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 09. mai 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte. Møtested: Manglerud Eldresenter, Byggveien 15, 1680 Møtetid: Onsdag 08.

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen 4 etg. Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 17.30 Sekretariat: Heidi Vargeid

Detaljer

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Havnehagan friluftsbarnehage, Enebakkvn 278 Møtetid: mandag 30. april 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: mandag 28. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime

Detaljer

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bogerudsletta barnehage, Bogerudveien 102 Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/10 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, blått møterom i 4. etg Møtetid: mandag 06. september 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 08/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 08/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 08/09 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: torsdag 10. desember 2009 kl. 18.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/06 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 27. august 2007 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 62 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 07. mai 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Møtested: Råd for funksjonshemmede NB! Med forbehold! Rustad treffsenter, Rustadgrenda 1, Underetg. Møtetid: tirsdag 09. oktober

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler seniorsenter, Utmarkveien 2, 0689 Oslo Møtetid: Mandag 8. november 2004 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bøler fritidsklubb, Bølerlia 3A Møtetid: mandag 19. mars 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.03. 40/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg Møtetid: Tirsdag 10. september 013 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: Mandag 09. desember 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Saynad Mohamud (V) Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli

Saynad Mohamud (V) Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bydelsadm. lokaler, Olaf Helsets vei 6, Skullerud Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 10. juni 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: onsdag 15. juni 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Inger Haagaas (H) Ragnhild Jacobsen (A)

Inger Haagaas (H) Ragnhild Jacobsen (A) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 25. april 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Utmarkveien barnehage, Utmarkveien 6-8 Møtetid: torsdag 10. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: Oppsal treffsenter Ligger i Oppsal samfunnshus 2 etg, rett bak Oppsal senter. Hovedinngangen er ved

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg. Møtetid: tirsdag 06. desember 2011 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Tirsdag 09. september 2014 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434 SAKSKART

Detaljer

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/11 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Østensjø helsestasjon, Bogerud senter Møtetid: onsdag 18. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fuglermyra barnehage, Oppsaltoppen 25 Møtetid: Mandag 10. november 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Haraløkka barnehage, Olav Nygårdsvei 65 Møtetid: Mandag 27. august 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bøler Sentrum barnehage, Bølerlia 4 Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ryensvingen 1, kantinen Møtetid: mandag 03. september 2007 kl. 18.30 Sekretariat: 23438589 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Møtested: Oppvekstkomite Kafé X, Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: mandag 08. oktober 2012 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Hanne Irene Eldby Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V)

Hanne Irene Eldby Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 15. juni 2009 kl. 20.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Abildsø barnehage, Langerudhaugen 1 Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/07 Oslo kommune Bydel Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/7 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 11. juni 27 kl. 18. Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Eventuelt Saker til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/10 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: torsdag 09. desember 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/12 Møte: Møtested: Oppvekstkomite Havnehagan friluftsbarnehage, Enebakkveien 278 Møtetid: mandag 30. april 2012 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Møtested: Omsorgskomite Bølerlia 2, BU-salen NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte Møtetid: onsdag 18. mai 2011 kl. 18.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/10 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, blått møterom i 4. etg Møtetid: mandag 26. april 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Hanne Eldby (SV) Tommy Grotterød, avd.sjef barn og kultur Mary Ann Gursli, avd.sjef oppvekst og fritid. Therese Kloumann Lundstedt

Hanne Eldby (SV) Tommy Grotterød, avd.sjef barn og kultur Mary Ann Gursli, avd.sjef oppvekst og fritid. Therese Kloumann Lundstedt Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Østensjø helsestasjon, Stallerudveien 97 Møtetid: mandag 10. september 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 41563627

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Møtested: Eldrerådet Bråta Kulturtorg, Bråtaveien 2, 3050 Mjøndalen Fellse transport fra bydelsadministrasjonen kl 12:00 etter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Møtested: Eldrerådet Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtetid: mandag 17.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/11 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Møtetid: mandag 12. september 2011 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Astrid Arnslett (H) Chirsten Castberg (H) for Astrid Arnslett

Astrid Arnslett (H) Chirsten Castberg (H) for Astrid Arnslett Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, kantina Møtetid: mandag 09. juni 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 26. april 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: BU salen, Bølerlia 2, 0691 Møtetid: Mandag 09. desember kl. 18.00 Sekretariat: 90138878 SAKSKART II

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6, 5. etg Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 29. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 18. mars 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

38/14 14/01139-1 Rusundersøkelse 2014 7. 39/14 14/00063-15 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 1. desember 2014 8

38/14 14/01139-1 Rusundersøkelse 2014 7. 39/14 14/00063-15 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 1. desember 2014 8 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 8/14 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. Møtetid: 04.12.2014 kl. 17:00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 14. mars 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Myrvoll barnehage, Tor Jonssons vei 7 Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/05 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafe X, Oppsal Samfunnshus Møtetid: mandag 07. februar 2005 kl. 19.00 Sekretariat: Anne-Sissel Slaatsveen,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Omsorgskomite NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte. Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 18.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Holtet barnehage, Olav Nygårdsvei 65 Møtetid: mandag 12. mars 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oppvekstkomiteen hadde møte med politiske representanter i barnehagenes SU i forkant av ordinært møte i komitéen.

Oppvekstkomiteen hadde møte med politiske representanter i barnehagenes SU i forkant av ordinært møte i komitéen. Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Lopperud barnehage, Paal Bergs vei 165 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: tirsdag 10. november 2009 kl. 17.30 Sekretariat: Heidi Vargeid 23438580/95885925

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 21. mars 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsetsv. 6, 5.etg Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 15. oktober 2012 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Manglerudklubben, Plogveien 22 Møtetid: mandag 05. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, 41563627

Detaljer

STEINSPRANGET BARNEHAGE,

STEINSPRANGET BARNEHAGE, Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/10 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: STEINSPRANGET BARNEHAGE, Steinspranget 6 (NB: endret møtested for dette møtet) Møtetid:

Detaljer

Pr 14.01.2008 er det i alt 234 barn på søkerliste. 5. Helsesøsteres tid på skolene på sakskart til neste møte 26.februar

Pr 14.01.2008 er det i alt 234 barn på søkerliste. 5. Helsesøsteres tid på skolene på sakskart til neste møte 26.februar Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 22. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: torsdag 08. desember 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Møteinnkalling 7/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 10. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Anne E Stålung SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 07/11

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 07/11 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 07/11 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: torsdag 08. desember 2011 kl. 18.30

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802229 : E: 210 &14 : Trygve Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.05.2008 37/08 RESULTATVURDERING

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Saynad Mohamud (V) Tommy Grotterød, avd.sjef barn og kultur Mary Ann Gursli, avd.sjef oppvekst og fritid

Saynad Mohamud (V) Tommy Grotterød, avd.sjef barn og kultur Mary Ann Gursli, avd.sjef oppvekst og fritid Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/12 Møte: Møtested: Oppvekstkomite Kafé X, Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: mandag 08. oktober 2012 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400175 Arkivkode: 121 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12.2014 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/11 Møte: Møtested: Oppvekstkomite Husmannsplassen barnehage, Manglebergveien 9 Møtetid: mandag 21. mars 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23438561

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 02/13

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 02/13 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 02/13 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.30 Sekretariat: Eigil

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime Møteinnkalling 1/12 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 23. februar 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 8/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 05. desember 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer