Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008"

Transkript

1 Grant Thornton informerer Nr. 4/2008

2 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Finanskrisen er i ferd med å gå over til å bli en økonomisk krise i store deler av verden. Norge er bedre stilt enn de fleste land, men vil ikke slippe unna konsekvensene av redusert etterspørsel, svekket investeringsvilje og tyngre finansieringsvilkår. Vi merker at våre kunder ønsker å diskutere sin økonomiske situasjon og utvikling med oss som et ledd i å finne gode løsninger fremover. Våre kunder nærmer seg årsavslutningen og de regnskapsansvarlige har mye å ta tak i. I en egen artikkel drøftes vurderinger knyttet til klassifisering og verdsettelse av inntekter/kostnader og eiendeler/gjeld. I bladet omtales også de nye reglene for verdsettelse av næringseiendommer fra Mange av våre kunder, både bedrifter og eiere, er opptatt av å optimalisere sine skatteforhold, herunder skatteplanlegging før årets slutt og behov for å orientere seg i et komplekst regelverk gjennom året. Vi opplever en sterk pågang fra eksisterende og nye kunder som har behov for spesialisert rådgivning innen skatt og avgift. Vi har derfor besluttet å utvide vår satsning på dette området ved å opprette et advokatfirma fra 1. januar 2009 med partnere og ansatte som er skatte- og avgiftsjurister. Sammen med den betydelige kompetansen vi allerede har i Grant Thornton vil vi kunne tilby et integrert og utvidet tjenestespekter samtidig med at vi øker ressursene for å sikre bedre kapasitet. Dette bladet lander i postkassen din tidlig i desember og derfor benytter vi allerede nå anledningen til å ønske alle våre kunder og andre lesere en riktig God Jul. Paul Bellamy Partner Daglig leder, Grant Thornton AS Grant Thornton informerer Utgitt i samarbeid med DnR Kompetanse AS Kontaktinformasjon Grant Thornton Grant Thornton AS Paul Bellamy Bogstadveien 30 N-0355 Oslo Tlf Faks e-post: Kontaktinformasjon DnR Kompetanse DnR Kompetanse AS Postboks 5864 Majorstuen N-0308 Oslo Tlf Faks revisorforeningen.no Redaksjon Redaktør Alf Asklund, tlf Redaksjonsutvalg Advokat Tom Larsen Registrert revisor Rune Tystad Rådgiver Børge Busvold Juridisk rådgiver Maria Nerlien Gjelsnes Utgivelsesplan 2009 Nr. 1 - Fredag 20. februar Nr. 2 - Fredag 29. mai Nr. 3 - Torsdag 1. oktober Nr. 4 - Mandag 30. november Opplag November 2008: 1000 Produksjon 07 Gruppen a.s.

3 AKTUELLE DATOER 10. desember Frist for betaling av restskatt 2. termin (høstutlegget) Terminoppgave og betaling av moms Levering av kompensasjonsoppgave for moms 15. januar Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papirutgave Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering via altinn.no Betaling arbeidsgiveravgift og skattetrekk 20. januar Levering av lønns- og trekkoppgave på papir Levering av likningsoppgaver fra bl.a. bank og forsikring INNHOLD>04>2008 Arbeidsgivers rett til å lese ansattes e-post Side 4 Hva er NUf? Side 6 fradrag for tap ved salg av bolig Side 9 NY TVISTELOV: Gir rimeligere og raskere løsning Side 12 Aktuelle satser Side 14 Nye regler for arveavgift Side 16 Ny verdsettelse av næringseiendom Side 18 forberedelser til årsavslutningen Side januar Du skal ha mottatt oppgavene du trenger til selvangivelsen Levering av lønns- og trekkoppgave på diskett, CD Levering av lønns- og trekkoppgave via Altinn Levering av likningsoppgaver fra bl.a. boligsameie, boligselskap Frist for levering av aksjonæroppgaven (på papir) 04:2008 > Side 3

4 Arbeidsgivers rett til Advokat Kristin Tingberg Sandvik, advokatfirmaet Haavind Vislie AS Et ofte stilt spørsmål er om arbeidsgiver har rett til å lese e-post som arbeidstaker sender og mottar gjennom arbeidsgivers datasystemer. I denne artikkelen gis en kort oversikt over situasjoner hvor arbeidsgiver kan ha rett til innsyn i arbeidstakers e-post, samt hvilken fremgangsmåte som bør følges når innsyn skal foretas. Datanettverket i en virksomhet, herunder den enkelte ansattes PC og brukerområde, er å regne som arbeidsgivers eiendom. Det generelle utgangspunktet er derfor at arbeidsgiver har rett til adgang til det nettverket arbeidsgiver selv eier og drifter. Personopplysningsloven setter imidlertid begrensninger i arbeidsgivers rett til innsyn i den enkeltes brukerområde, herunder e-post. Alle data av privat karakter som finnes på et personlig brukerområde, er normalt å regne som personopplysninger i henhold til personopplysningsloven 2 nr. 1. Slike personopplysninger vil arbeidsgiver som utgangspunkt ikke ha rett til innsyn i. I henhold til personopplysningsloven kan da innsyn bare skje dersom den ansatte samtykker, eller en interesseavveining mellom virksomhetens berettigede behov for innsyn og den berørtes personvern tilsier innsyn. Det følger av arbeidsgivers styringsrett at arbeidsgiver kan bestemme at bedriftens datasystemer, herunder e-postsystem, kun skal brukes til jobbrelaterte formål. En arbeidsgiver kan likevel ikke forbeholde seg retten til å lese all e-post som går inn og ut av virksomhetens system. Begrunnelsen for dette er blant annet at en ansatt ikke selv kan styre hva som kommer inn av e-post. De fleste arbeidsgivere tillater at de ansatte benytter datasystemene til enkelte private gjøremål, slik som å sende og motta e-post fra familie og venner, eller å betale regninger over nettbanken. Dersom arbeidsgiver tillater bruk av datasystemene til private gjøremål, er det viktig at arbeidsgiver er tydelig på hvor grensen for bruken skal gå. Privat bruk vil da stort sett være uproblematisk, og arbeidsgiver vil som hovedregel ikke ha noen saklig begrunnelse for innsyn i åpenbart private opplysninger i e-post mv. Problemer kan imidlertid oppstå i de situasjoner hvor arbeidsgiver likevel har et saklig behov for innsyn, for eksempel ved fravær, avslutning av arbeidsforhold og ved mistanke om misligheter. Ved fravær over lengre perioder, slik som ved ferieavvikling, planlagte permisjoner o.l., kan det oppstå et behov for innsyn i arbeidstakeres e-post for å ivareta virksomhetsrelatert e-post. For å begrense et slikt behov for innsyn bør arbeidsgiver og arbeidstaker på forhånd ha avklart hvem som har ansvar for håndtering av saker og videresending av e-post som den ansatte måtte motta i fraværsperioden. Bruk av fraværsassistent og videresending av e-post er vanlige måter å løse denne type situasjoner på. Problemer kan oppstå der hvor arbeidstaker uventet blir borte i en lengre periode. Arbeidsgiver kan i slike situasjoner ha berettiget grunnlag for innsyn dersom det er grunn til å tro at det er kommet virksomhetsrelatert e-post til den ansatte som er fraværende. Arbeidsgiver kan likevel ikke åpne e-post som klart fremstår som privat, for eksempel e-post merket «privat». Ved opphør av arbeidsforhold kan det være grunnlag for innsyn dersom det er behov for å sortere ut virksomhetsrelatert e-post før innholdet slettes og e-postkassen avsluttes. Arbeidsgiver kan heller ikke i slike situasjoner åpne e-post som klart fremstår som privat. Illojal opptreden eller mistanke om straffbart forhold gir arbeidsgiver rett til innsyn dersom det foreligger en berettiget mistanke om at det finnes e-post med straffbart innhold, eller at e-posten inngår som et ledd i gjennomføringen av en straffbar handling. Videre vil e-post som medfører grovt regelbrudd på plikter som følger av arbeidsforhold, reglement eller annet skriftlig regelverk, kunne gi rett til innsyn. Ved denne type forhold vil arbeidsgiver også kunne foreta innsyn i privat e-post. Arbeidsgivers fremgangsmåte ved innsyn Uansett hvilket grunnlag en arbeidsgiver har til innsyn i en arbeidstakers e-post, stilles krav til arbeidsgivers fremgangsmåte ved innsyn. Datatilsynet anbefaler følgende fremgangsmåte: Arbeidsgiver bør så langt det er mulig informere den ansatte på forhånd om at innsyn vil bli foretatt. Dersom den Side 4 > 04:2008

5 å lese ansattes e-post INNSYNSRETTEN: Arbeidsgiver kan ha rett til innsyn i arbeidstakernes e-post, men det stilles krav til hvordan dette skal foregå. ansatte er tilgjengelig, bør vedkommende få anledning til å være til stede. Dersom dette ikke er mulig, bør den ansattes tillitsvalgte eller annen representant være til stede når innsyn foretas. Etter at innsyn er foretatt, bør arbeidsgiver gi informasjon til den ansatte om innsynet. Det bør her opplyses hvorfor det ble foretatt innsyn, hva man fi kk innsyn i, og hvem som var til stede da innsyn ble foretatt. I situasjoner hvor det er mistanke om at den ansatte har begått straffbare handlinger, bør som hovedregel politiet alltid tilkalles før arbeidsgiver foretar innsyn. Dette for å forhindre at arbeidsgiver ødelegger bevis i en eventuelt påfølgende straffesak. Konsekvenser av ulovlig innsyn Ulovlig innsyn i en ansatts e-post er i strid med personvernet og kan virke svært inngripende overfor den enkelte. Det er derfor viktig at arbeidsgiver opptrer korrekt og forholder seg til loven ved innsyn. Urettmessig innsyn fra arbeidsgivers side vil være et brudd på personopplysningsloven. Datatilsynet som håndhever personopplysningsloven kan i slike tilfeller ilegge arbeidsgiver pålegg og eventuelt tvangsmulkt eller erstatningsplikt. Forsettlig eller grovt utaktsomt brudd på personopplysningsloven kan i tillegg medføre bøter og i ytterste konsekvens fengsel dersom forholdet blir anmeldt til politiet. 04:2008 > Side 5

6 Hva er NUF? Begrepet NUf NUF, eller Norskregistrert utenlandsk foretak, er en fellesbetegnelse som brukes av Enhetsregisteret på alle utenlandske foretak. Dette gjelder uavhengig av om foretakene er registrert i Foretaksregisteret fordi de driver næringsvirksomhet i Norge, eller hvilken type ansvar foretaksformen har, for eksempel begrenset ansvar, (som et norsk aksjeselskap), eller fullt personlig ansvar (som et enkeltpersonforetak). Betegnelsen brukes også uavhengig av om det utenlandske foretaket styres og drives fra Norge, eller ikke. ikke selvstendig rettssubjekt NUF er ikke et selvstendig rettssubjekt. Et NUF er en del av et utenlandsk foretak, og når det inngås avtale med et NUF, inngås det i realiteten en avtale med det utenlandske foretaket. Siden et NUF er en del av det utenlandske foretaket, er det de samme personene som har myndighet til å forplikte det utenlandske foretaket, som kan forplikte NUFet. Den/de som har signaturrett i det utenlandske foretaket, har også signaturrett for NUFet. Det er ikke anledning til å gi en begrenset signaturrett som kun skal omfatte NUFet og ikke det utenlandske foretaket. En viktig konsekvens av dette er at dersom et utenlandsk foretak har registrert et eget norsk styre for NUFet, behøver ikke styret nødvendigvis ha signaturrett. En registrert daglig leder vil trolig likevel ha en viss fullmakt i kraft av sin stilling til å inngå avtaler innenfor selskapets daglige drift. NUF har som hovedregel ikke partsevne, og det kan derfor normalt ikke tas ut søksmål mot eller åpnes konkurs i selve NUFet. Man må altså forholde seg til det utenlandske foretaket, eller eventuelt eierne av det utenlandske foretaket, alt etter om det utenlandske foretaket er et selvstendig rettssubjekt, eller ikke. Om det utenlandske foretaket kan slås konkurs, må vurderes i henhold til konkurslovgivningen. Om det forligger adgang til å saksøke foretaket i Norge, vil reguleres av tviste loven, Luganokonvensjonen og eventuelle andre spesialkonvensjoner Norge er bundet av. Et NUF er en del av et utenlandsk foretak, og når det inngås avtale med et NUF, inngås det i realiteten en avtale med det utenlandske foretaket. Side 6 > 04:2008

7 Rådgiver skatt Trine Husaas, Revisorforeningen NUf, Norskregistrert utenlandsk foretak, er blitt en populær foretaksform de siste årene. Artikkelen ser på enkelte sider ved NUf, og vil vise noen forskjeller mellom NUfer og norske aksjeselskaper. Det er ingen automatikk i at en konkurs i Norge vil bli anerkjent i foretakets stiftelsesland. Anerkjennes ikke konkursen i stiftelseslandet slik at foretaket ikke slettes i det utenlands ke registeret, kan heller ikke NUFet slettes i Foretaksregisteret siden det ikke er en egen juridisk enhet. Det betyr at det utenlandske selskapet og NUFet fortsatt vil kunne være registrert og drive virksomhet i Norge som før konkursen. Et NUF må ha en daglig leder, eller en kontaktperson. Kontaktperson er et begrep som ikke blir brukt ellers i lovgivningen. Kontaktpersonens rettsstilling er derfor noe uklar. Dette har den følge at en kontaktperson trolig ikke kan ilegges konkurskarantene etter en konkurs, så fremt han ikke reelt sett må sies å ha utøvd verv som daglig leder. Det er heller ikke noe i veien for at personer som er blitt ilagt konkurskarantene, kan påta seg å være kontaktperson for NUF, riktignok kun for foretak stiftet av andre. registrering i Enhets- og foretaksregisteret Ifølge enhetsregisterloven skal juridiske personer, enkeltpersonforetak m.fl. registreres i Enhetsregisteret når foretaket har behov for å bli registrert i et tilknyttet register, som for eksempel Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, arbeidsgiverdelen av NAV Aa-registeret eller Skattedirektoratets register over etterskuddspliktige skattytere. Et NUF kan således være registrert i Enhetsregisteret uten at det driver økonomisk virksomhet i Norge. Det vil i slike tilfeller ikke være registrert i Foretaksregisteret. NUF som driver næringsvirksomhet her i landet eller på norsk kontinentalsokkel, skal registreres i Foretaksregisteret, jf. foretaksregisterloven 2-1 (2). regnskapsplikt Et utenlandsk foretak som «utøver eller deltar i virksomhet her i riket eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning», har i utgangspunktet regnskapsplikt i henhold til regnskapsloven 1-2 første ledd nr. 13. Ved forskrift har Finansdepartementet lempet på regnskapsplikten overfor visse utenlandske foretak. Dette gjelder foretak som ikke har varig tilknytning til riket, samt visse foretak som er skattepliktige i henhold til petroleumsskatteloven. Ifølge forskriften skal slike foretak som har en omsetning i Norge eller på norsk sokkel på mindre enn 5 millioner kroner, ikke være omfattet av regnskapsloven kapittel 3-7. Regnskapspliktige NUF har som hovedregel plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning ifølge regnskapslovens godkjente regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, samt sørge for innsendelse til Regnskapsregisteret. Utenlandske foretak har også som hovedregel plikt til å sende inn et eksemplar av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for hovedforetaket, slik disse er utarbeidet, revidert og offentliggjort i henhold til lovgivningen i hjemstaten. Enhver som har regnskapsplikt etter regnskapsloven, har også bokføringsplikt i henhold til bokføringsloven. revisjonsplikt I utgangspunktet har alle regnskapspliktige i henhold til regnskapsloven 1-2 (1), revisjonsplikt. Et generelt unntak er gjort for de tilfeller hvor driftsinntektene av den samlede virksomhet er mindre enn fem millioner kroner. Det er dermed kun NUF som overstiger omsetningsgrensen, som har revisjonsplikt. Unntaket fra revisjonsplikten gjelder imidlertid ikke for norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, samt for flere andre typer foretak i visse situasjoner. Revisjonspliktutvalget som ble nedsatt for å vurdere revisjonsplikten for små foretak, har anbefalt at NUF av foretak med begrenset ansvar og regnskapsplikt skal likestilles med norske aksjeselskaper og være underlagt revisjonsplikt. skatteplikt Et NUF er ikke et selvstendig skattesubjekt. Det er alltid det utenlandske foretaket som eventuelt har skatteplikt til Norge. Imidlertid kan en fi lial utgjøre et fast driftssted som igjen kan utgjøre en «allokeringsenhet» for beregning av skatt til Norge. For at et utenlandsk foretak skal ha skatteplikt til Norge, må det foreligge skatteplikt i henhold til norsk internrett, og beskatningsretten må ikke være beskåret i skatteavtale med det utenlandske foretakets hjemland eller eventuelt deltakernes hjemland. skatteplikt i henhold til norsk internrett Selskap mv. som er «hjemmehørende» i riket, har full skatteplikt til Norge for alle inntekter opptjent innenfor og utenfor Norge (globalitetsprinsippet), jf. skatteloven 2-2. Tilsvarende gjelder for personer som er 04:2008 > Side 7

8 «bosatt» i riket, jf. skatteloven 2-1. Enkeltpersonforetak vil følge regelen i 2-1. Et utenlandsk foretak kan bli ansett skattemessig hjemmehørende i Norge selv om det selskapsrettslig er etablert i et annet land. Dersom foretaket har tilknytningspunkter til begge land, er det avgjørende hvor selskapets faktiske ledelse befinner seg. Det er først og fremst styrefunksjonene som er sentrale. Utenlandske foretak som styres fra Norge, vil dermed kunne bli ansett skattemessig hjemmehørende i Norge. Disse vil bli skattepliktige til Norge for globalinntekten. Selskaper og enkeltpersonforetak som ikke er hjemmehørende eller bosatt i riket, vil likevel kunne være begrenset skattepliktige til Norge i henhold til 2-3 (1) b, som ilegger skatteplikt for «inntekt av virksomhet som vedkommende utøver eller deltar i og som drives her eller bestyres herfra,» altså i henhold til et kildeprinsipp. skatteavtalene Dersom man har konstatert at det foreligger intern hjemmel for skatteplikt til Norge, må det undersøkes om Norge kan ha inngått skatteavtaler som begrenser Norges rett til beskatning. Skatteavtalenes innhold varierer, og den aktuelle avtalen må derfor alltid undersøkes. Både selskaper og enkeltpersonforetak kan være bosatt/hjemmehørende i to eller flere land i henhold til disse lands internrett. Skatteavtalene vil da avgjøre i hvilket land selskapet eller personen skal anses hjemmehørende/bosatt. Når det er avgjort hvilket land som er bostedsstaten, må det undersøkes hvordan retten til beskatning er fordelt mellom henholdsvis bostedsstaten og den andre staten. Det er typisk for de fleste skatteavtaler at ikke-hjemmehørende selskaper blir skattepliktige til Norge dersom de etablerer et fast driftssted i Norge. Med fast driftssted menes et fast forretningssted som foretakets virksomhet blir utøvet helt eller delvis gjennom. Et tradisjonelt kontor hvor publikum kan henvende seg til foretaket for å kjøpe en vare/tjeneste, vil være omfattet av vilkåret. Det er imidlertid viktig å være klar over at det ofte ikke kreves at det skal finnes et fast kontor. For eksempel kan bygnings- og anleggsprosjekter bli ansett som faste driftssteder dersom prosjektet varer mer enn en viss tid, for eksempel tolv måneder. En annen særegenhet man bør være oppmerksom på, er den såkalte agentregelen, som innebærer at en person som opptrer på vegne av foretaket, og som har og utøver fullmakt til å slutte avtaler på vegne av foretaket, kan medføre at foretaket får fast driftssted selv om det ikke finnes noen fast stedlig tilknytning via et kontor eller lignende. Virksomhetsinntekter som ikke kan knyttes til et fast driftssted, skal som hovedregel kun beskattes i hjemlandet. Enkelte skatteavtaler knytter imidlertid beskatningsretten for enkeltpersonforetak til utøvelsen av såkalte frie yrker, ikke til fast driftssted. opphør av skatteplikt Utenlandske foretak som er blitt ansett hjemmehørende i Norge, opphører å være skattepliktige når vilkårene for å være hjemmehørende i Norge opphører. Dette vil si dersom den faktiske ledelsen flyttes ut av landet, eller dersom foretaket avslutter all sin virksomhet og slettes. Dersom et utenlandsk foretak har begrenset skatteplikt til Norge, vil avvikling av det faste driftsstedet medføre at skatteplikten til Norge opphører. Opphør av skatteplikt får den virkning at et eventuelt underskudd kan tilbakeføres i henhold til reglene i skatteloven Alle negative saldoer og positiv gevinst- og tapskonto må inntektsføres. Tapssaldoer hvor tilhørende driftsmidler er realisert, føres til fradrag. rapporteringsplikt Næringsdrivende og offentlige som gir et oppdrag i riket som skal utføres av personer bosatt i utlandet eller selskaper hjemmehørende i utlandet, har rapporteringsplikt dersom oppdraget utføres på et sted for bygge- og næringsvirksomhet, eller på et sted som står under oppdragsgivers kontroll. På kontinentalsokkelen skal alle oppdrag som utføres av person bosatt i utlandet eller selskap hjemmehørende i utlandet, rapporteres. Oppdrag hvor avtalt vederlag er under kr , er unntatt fra rapporteringsplikten. Rapporteringsplikten omfatter opplysninger om hovedoppdragsgiveren i kontraktskjeden, oppdragstakeren og arbeidstakerne som oppdragstakeren benytter til å utføre oppdraget. Oppdragstaker har plikt til å gi opplysninger om egne arbeidstakere. Opplysningene skal gis til Skatt Vest. Ansvar for skatter og avgifter En oppdragsgiver som ikke oppfyller sin rapporteringsplikt i henhold til ligningsloven, kan pålegges ansvar for forfalt, men ikke betalt skatt, arbeidsgiveravgift, og forskuddstrekk fra en oppdragstaker, når den manglende betaling må antas å skyldes at opplysningene ikke ble gitt i rett tid. En fullmektig for foretak hjemmehørende i utlandet er personlig ansvarlig for ilignet skatt av fullmaktgivers virksomhet i Norge. Et selskap som ikke har forretningssted i Norge, skal beregne og betale avgift ved MVA-representant. Den utenlandske næringsdrivende og hans representant er begge ansvarlige for at avgift blir beregnet og betalt. Dersom den utenlandske næringsdrivende har unnlatt å registrere seg, kan det i forskrift bestemmes at avgiften i visse tilfeller innfordres hos mottaker av varen eller tjenesten. FAST DRIFTSSTED: Det er typisk for de fleste skatteavtaler at ikke-hjemmehørende selskaper blir skattepliktige til Norge dersom de etablerer et fast driftssted i Norge. Side 8 > 04:2008

9 Fradrag for tap ved salg av bolig Rådgiver skatt Paal Braanaas, Revisorforeningen Vurderer du å selge boligen, er det viktig å være klar over de skattemessige konsekvensene av et salg og da særlig om et tap vil gi skattemessig fradrag. Her skal vi se nærmere på retten til fradrag for tap ved salg av bolig. skattelovens system Bestemmelsene i skatteloven bygger med få unntak på et symmetriprinsipp. Følger det av skatteloven at en gevinst er skattepliktig, så vil et tilsvarende tap gi fradrag. Er derimot gevinst skattefri, gir heller ikke et tap fradrag. Symmetriprinsippet er med få unntak gjennomgående i skatteretten. Eiertid og botid Eiertid og botid er avgjørende for hvordan boligsalget skal beskattes. Salg av boligeiendom som våningshus på gårdsbruk, selveierleilighet, andelsleilighet, aksjeleilighet og obligasjonsleilighet er skattefri når disse to vilkårene er oppfylt: eieren har eid eiendommen i mer enn ett år når realisasjon finner sted og eieren har brukt eiendommen i ett av de to siste årene før realisasjon finner sted. Hvis man bare oppfyller eiertiden, dvs. at man aldri har bodd i boligen, vil den på ethvert tidspunkt kunne selges med mulighet for fradrag for tap. Dette vil typisk kunne være tilfelle der man har kjøpt en bolig før oppføring og ennå ikke rukket å flytte inn, eller for leiligheter kjøpt for utleie. Har man derimot oppfylt vilkårene for skattfritak ved eiertid og botid, og antatt tap er av en viss størrelse, bør man før et salg vurdere å innrette seg i forhold til botid slik at tapet kan føres til fradrag. Eiertid og botid telles i antall dager. Det er derfor svært viktig å være klar over skjæringspunktene og at man ved tvil legger inn en liten margin slik at man ikke går glipp av fradraget. Hvis vi tenker oss en ny bolig som man akkurat har flyttet inn i, vil denne kunne selges skattefritt hvis eiertiden er mer enn ett år, altså fra 366 dager. Når det gjelder botiden, er kravet bruk som egen bolig i minst ett av de siste to årene, altså er 365 dager nok. I en situa sjon med tap på boligen vil realisasjon eller avtale etter 365 dager gi rett til fradrag for tap fordi 04:2008 > Side 9

10 eiertiden ikke er oppfylt. At selgeren av boligen fortsetter å bo i boligen etter salget og frem til levering til kjøper, vil ikke ha betydning fordi man ikke får botid etter tidspunktet for realisasjon eller avtale. Se nærmere om dette under «Realisasjon». Tilpasningen til botid vil normalt skje ved fraflytting av boligen og ved at man velger å leie ut boligen i minst ett år. For fritidsbolig er det andre fristregler, men prinsippet er dels det samme. Har eieren brukt eiendommen som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte årene før realisasjon, kan eiendommen selges skattefritt. Er eierog brukstid ikke oppfylt, vil et tap gi fradrag. Vær imidlertid oppmerksom på at bestemmelsene på enkelte punkter er forskjellig, og at f.eks. bestemmelsene om brukshindring som senere vil bli omtalt, ikke gjelder for fritidsbolig. lovlig tilpasning til reglene Selv om eieren av boligen ikke har andre motiver med flyttingen fra boligen enn å få skattemessig fradrag for tapet, er dette likevel en lovlig tilpasning til bestemmelsene. Skattyter må kunne dokumentere sine opplysninger. For eksempel skal skattyter innen åtte dager melde flytting til Folkeregisteret. Er meldingen f.eks. sendt senere med en langt tidligere oppgitt flyttedato, må skattyter være forberedt på å kunne dokumentere flyttedatoen nærmere. Egnet dokumentasjon kan typisk være en datert leiekontrakt og leieinntekter på at boligen er leid ut, eller kjøp/husleie og innflytting til annen bolig. Opplysninger i form av dato for adresseendring gitt til posten, strømleverandør, bank, telefonselskap mv. vil også kunne tillegges vekt for å fastslå flyttedatoen. Er det tvil om vilkårene for å få fradrag for tap er oppfylt, kan man før avtale inngås, forsøke å avklare dette med Skattekontoret. Normalt vil det ikke bli avgitt bindende forhåndsuttalelse på konkrete spørsmål om botiden fordi dette knytter seg til bevisspørsmål eller faktumavklaring som vil bli avgjort under ligningsbehandlingen. Nærmere om botid Har man flyttet fra boligen og venter minst ett år med salget, skulle alt være klart for fradrag for tap ved salget. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at man i visse situasjoner opparbeider seg botid selv om man ikke fysisk bor i boligen. Dette gjelder der det foreligger såkalt brukshindring. Det vil si der eieren på grunn av sitt arbeid eller helsemessige eller lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen. Det er også slik at tidligere ektefelle som blir boende i boligen, opparbeider botid så lenge den som flytter ut er eier. Tilsvarende gjelder også ved samlivsbrudd der tidligere samboere har felles barn. Hensynene bak reglene er åpenbart at skattyter skal kunne påberope seg disse til gunst i en situasjon med gevinst. I en Høyesterettsdom (Utv s. 530) la retten likevel avgjørende vekt på symmetriprinsippet. Dette innebar at den av ektefellene som hadde flyttet ut, ikke fi kk fradrag for tap fordi den som bodde igjen i boligen, hadde opparbeidet seg botid på vegne av den utflyttede. realisasjon Salg av boligen er realisasjon. Realisasjonsbegrepet har i skatteloven imidlertid forskjellige betydninger. Realisasjon kan være en skatteutløs ende hendelse (opptjening/innvinning) som tidspunktet for avtale om et salg. Det samme begrepet, men med et annet innhold, kan være avgjørende for tidfestingen, det vil si tidspunktet for hvilket år man skal føre inntekten eller tapet i selvangivelsen. Eksempel Lignings-ABC 2007/2008 har på side 811 pkt. 2.2 følgende eksempel knyttet til opptjening (innvinning) og tidfesting: «A og B inngår i september år 1 en avtale om at A skal selge huset sitt til B. Ifølge avtalen skal B overta huset i februar år 2. A anses å ha realisert eiendommen i september år 1. På dette tidspunktet må en vurdere om A oppfyller kravene til eier- og botid (vilkår for unntak fra skatteplikt). Eiendomsretten går imidlertid ikke over før i februar år 2. Eventuell skattepliktig tap eller gevinst skal dermed tidfestes til år 2. Det er først i år 2 A har «en ubetinget rett» eller «en ubetinget forpliktelse» etter sktl (1) og (2).» Realisasjon som innvinning skjer her på avtaletidspunktet fordi vederlag og de vesentligste eierbeføyelser og blant annet risiko for verdiutviklingen går over på kjøperen. I forhold til tidsfesting, det vil si tidspunktet for når en inntekt (gevinst) eller kostnad (tap) kommer til fradrag, bestemmes dette henholdsvis av når skattyteren får en ubetinget rett til ytelsen (inntekt/gevinst), eller når det oppstår en ubetinget forpliktelse (kostnaden/tapet), jf (1) og (2). Dette tidspunktet vil først være februar år 2 fordi det er da selgeren skal overlevere huset, og først da får han en ubetinget rett på vederlaget. Vi tenker oss nå et lignende eksempel, men en situasjon med tap. A har eid og bodd i huset i ett år og flytter ut i januar år 1 for å komme i posisjon til å få fradrag for tap. Huset anses realisert ved avtalen i september år 1, og det er på dette tidspunkt hans botid i forhold til retten til fradrag for tapet skal vurderes. Siden han kun har flyttet ut i 9 måneder, vil han på dette tidspunktet ha en botid de siste to år på mer enn ett år. Gevinsten vil bli skattefri, og hans tap kommer ikke til fradrag. At eiendomsretten først går over ved levering i februar år 2, er i forhold til beregningen av botid som nevnt over ikke av betydning. Hvis vi i vårt eksempel legger til grunn at A i stedet for å flytte ut i januar år 1, flytter ut i august år 0, og salget fortsatt skjer i september år 1, vil han ikke ha botid der de siste 13 månedene, og får rett til fradrag for tap. Men Side 10 > 04:2008

11 hvis vi som i eksempelet fra Lignings- ABC forutsetter at overtagelse først skal skje i februar år 2, er det dette tidspunktet som blir avgjørende for når tapet kan kreves fratrukket i selvangivelsen. Som det fremgår er det viktige sondringer her som det er nødvendig å være klar over. Situasjonen er ofte den at man ønsker å selge så fort som mulig, men man må da være klar over at det ikke er overlevering av boligen som er tidspunktet for beregning av botid i tilfeller hvor realisasjon eller avtale er inngått på et tidligere tidspunkt. overdragelser ikke alltid realisasjon I skatteloven 9-2 er det nærmere bestemmelser om hva som omfatter realisasjon. Det fremgår at salg og gavesalg er realisasjon. Et gavesalg er et tilfelle hvor vederlaget er under markedspris. Gaveelementet (underprisen) vil aldri karakteriseres som tap og gir dermed ikke fradrag. Har giver en kostpris på boligen på 2 millioner, og den har sunket til kr 1,5 millioner, vil et gavesalg til kr 1 mill. kun gi giver fradrag for kr 0,5 mill. hvis han oppfyller kravet til tapsfradrag. En ren gaveoverføring er ikke realisasjon. Det blir derfor viktig å avgjøre om det er gavesalg eller en ren gaveoverføring. Er vederlaget symbolsk, er det å anse som en gaveoverføring, og boligen vil i et slikt tilfelle ikke være realisert. I utgangspunktet vil et ve derlag som utgjør mindre enn 5 % av omsetningsverdien, være symbolsk. Er selv mindre enn 5 % et betydelig beløp, kan det likevel anses som realisasjon. Vær oppmerksom på at gaveelementet kan medføre plikt til å betale arveavgift. Overdragelse mellom ektefeller vil heller ikke være realisasjon. På grunn av bestemmelsen om at den ene ektefellen (også etter separasjon) opptjener botid på vegne av den andre som har flyttet, vil begge måtte flytte ut av boligen i minst ett år før salg kan skje med rett til tapsfradrag. Flytter den ene tilbake til boligen etter separasjon og deretter kjøper ut den andre, vil dette være realisasjon fordi de etter separasjon ikke lenger er ektefeller. Men i forhold til reglene om botid vil den som flytter tilbake, på ny begynne å opptjene botid for den andre slik at denne kan miste retten til tapsfradrag. fradraget Grunnlaget for tapet er differansen mellom utgangsverdien (salgssummen) og inngangsverdien (kjøpesum/kostpris). Utgangsverdien vil normalt være enkel å fastslå fordi den utgjør salgsvederlaget. Fra dette kan man trekke kostnader til annonser og megler mv. Inngangsverdien utgjør opprinnelig kostpris/kjøpesum og andre kostnader knyttet til kjøpet eller overtakelsen. Til denne verdien må det legges kostnader som dokumentavgift og tinglysingsgebyr mv. Videre må inngangsverdien økes med de påkostninger som er gjort på boligen i eierperioden. Kostnader til påkostninger må avgrenses mot kostnader til vedlikehold som ikke kan legges til. Påkostning vil være arbeider som setter eiendommen i en annen eller bedre stand enn den tidligere har vært i, mens vedlikehold vil være arbeider som kun bringer eiendommen tilbake i den stand den tidligere har vært. Avgrensningen er ikke åpenbar, men det er viktig å kunne dokumentere utførte arbeider. Selv om kvitteringer og annet ikke foreligger, vil slike kost nader kunne komme i betraktning om skattyter kan sannsynliggjøre sine påstander. Fradraget innrømmes i alminnelig inntekt med 28 %. I tilfeller hvor fradraget er betydelig, kan det være at det overstiger skattyterens inntekt. Resterende del av fradraget kan da kreves fremført og fratrukket i senere års selvangivelser. Stadig mer skatt I årets første måneder ble det innbetalt 508 milliarder kroner i skatt, som er vel 10 prosent mer enn på samme tid i fjor. Det er en økning på 47,5 milliarder kroner i forhold til i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Kommunene fi kk fra januar til og med september inn 81,5 milliarder kroner i skatt, en økning på 5,7 %, mens fylkene fi kk inn 16,7 milliarder kroner, en økning på 5,2 %. Arbeidsgiveravgift og medlemspremie til Folketrygden utgjorde til sammen 159,3 milliarder kroner 10,2 % eller 14,8 milliarder kroner mer enn i Kilde: Skattebetalerforeningen. Fedrekvoten utvides til ti uker Regjeringen foreslår å utvide fedrekvoten fra seks til ti uker. To nye uker blir lagt til som en forlengelse av den samlede stønadsperioden, mens to uker blir fjernet fra stønadsperioden som i dag er til fri fordeling mellom foreldrene. Endringen gjelder for fødsler og omsorgsovertakelser fra og med 1. juli :2008 > Side 11

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008 Grant Thornton informerer Nr. 2/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2008 Grant Thornton informerer Nr. 3/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010 Grant Thornton informerer Nr. 2/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det første kvartalet i 2010 begynte godt for de fleste,

Detaljer

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton Grant Thornton informerer Nr. 3/2007 Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift ye skatteregler om internprising ID-TYVERI SKILSMISSE Kartlegge sitt eget arbeidsmiljø år hobby blir næring Aksjonærmodellen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2011 Grant Thornton informerer Nr. 4/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi hjelper små og mellomstore virksomheter

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2013 Grant Thornton informerer Nr. 3/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton vokser Det er med stor glede

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet Grant Thornton informerer Nr. 4/2007 RISK-regulering Forberedelser til årsavslutningen MVA ved utleie av fritidseiendom Endringer i arveavgiftsloven Aktuelle satser Neste trend: Folkeskikk? Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012 Grant Thornton informerer Nr. 3/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle har hatt en fin sommer til tross

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012 Grant Thornton informerer Nr. 1/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Godt nytt år! Endelig kom vinteren jubler flere

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014 Grant Thornton informerer Nr. 4/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Regjeringens forslag til statsbudsjett for

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2014 Grant Thornton informerer Nr. 1/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Den nye regjeringen har nå vært på plass noen måneder, og vi begynner

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4.

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4. Magasinet Kundemagasin 1-2010 Personal og HMS - nytt i 2010 Side 22 Rutinemessig tjenesteoppdrag Side 4 Anleggskontrakter Side 10 Endringer i ny merverdiavgiftslov Side 28 INNHOLD Rutinemessig tjenesteoppdrag................................................

Detaljer

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr. 10.02.2015 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m. 01.01.14 F.o.m. 01.01.15 Inntil 10.000 km i året (år 2011: 9.000 km), innenlands og

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer