Protokoll fra landsstyremøtet september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013"

Transkript

1 Protokoll fra landsstyremøtet september 2013 DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Henrik Vagle Dalsgaard Hilde Opsal Steinar Stornes Øyvind Øygaarden (f.o.m lørdag) Annlaug Halvorsen Engmark Ingeborg Skjelmo (til lørdag e.m.) FRAVÆRENDE Eline Marie Grøholt ANDRE Besøk fredag: Einar Arne Aasestrand Martin Enstad Besøk lørdag: Karen Marie Engeseth Håkon Skahjem Styremedlem Landssjef og Møteleder Viselandssjef Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Rovernemda Styreleder i Speiderbutikken Programrådgiver Ansettelsesutvalget Ansettelsesutvalget PROGRAM Åpning sbehandling og vedtak Orienteringssaker SAKER 2013/51 Ansettelse generalsekretær 2013/52 Strategi 2013/53 Programrevisjon oppnevning av medlemmer til prosjektgruppe 2013/54 Roverkontaktsamling søknad fra Rovernemnda 2013/55 Speiderbutikken møte med styreleder 2013/56 Takkebrev ved 5 års ledergjerning Orienteringer: 2013/57a Økumenikk samarbeid med den katolske kirke 2013/57b Familiespeiding som trosopplæring 2013/57c Flytting av kontorlokaler 2013/57d Status Landsleir 2013/57e Gruppelederkonferansen 2013/58 Eventuelt KOMMENTAR --- AØ/GM/

2 Ansettelse av generalsekretær Stillingen som generalsekretær ble utlyst i flere omganger og flere fora. Finn.no og nav.no fra Annonsen ble også lagt ut på kmspeider.no og spredd gjennom sosiale medier. Vårt Land, første utlysningsdato 9.8, gjentatt 3 ganger Ukeavisen Ledelse (9.8) Kretsene ble gjort særlig oppmerksom på utlysningen gjennom egen e-post fra landssjef snummer 2013/51 Karen Marie Engeseth presenterte på vegne av ansettelsesutvalget (ASU) fremgangsmåtene og resultatene ASU var kommet fram til. Søkerliste ble utdelt. Karen Marie Engeseth og Håkon Skahjem fra ASU forlot møtet før vedtaket ble fattet. Enstemmig vedtatt. Det er ikke brukt ekstern rekrutteringshjelp. Det er ikke benyttet personlighetstester. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 23 søknader. Ansettelsesutvalget vurderte søkergrunnlaget som godt. Det ble ikke arbeidet med ytterligere rekruttering etter fristens utløp. Det kom ikke inn søknader etter fristens utløp. Det er kjørt to runder med intervjuer, i tillegg til referansesjekk. Ansettelsesutvalgets innstilling presenteres i møtet. Utvidet søkerliste vil bli gjort tilgjengelig i møtet. NN tilbys stillingen som Generalsekretær i Norges KFUK-KFUM-speidere. Lønns- og arbeidsvilkår avtales mellom Landssjef og NN. Anders Østeby Godtatt Avslått Heidi Furustøl tilbys stillingen som Generalsekretær i Norges KFUK-KFUMspeidere. Lønns- og arbeidsvilkår avtales mellom Landssjef og Heidi Furustøl.

3 snummer 2013/52 Strategi Forslag til oppdatert strategiplan ble utarbeidet i juni 2013 (vedlagt). AU ønsker at innspill fra Landsting vedr. strategiplanen Fremtiden2019 skal være et grunnlag for landsstyrets arbeid i styreperioden. Denne saken fortsetter diskusjonen av flere elementer man var innom i junimøtet. Vedlagt er innspill fra påvirkningstorg sortert etter mål i strategiplan. Flere ting vil bli diskutert fortløpende i løpet av helgen, konklusjoner og vedtak blir dokumentert i protokoll. Noen ting å diskutere: - Visjon - Strategi - Signaler for tiltaksplan? - Taktikk - Bør styret vurdere nye eller endring av mål? - Statistikk - Prosjekt - Hvordan kan vi bruke innspillene fra landsting inn i GLK? Landsstyret ønsker at innspill fra Landsting skal brukes i utforming av strategien. Etter en gjennomgang av datamaterialet (vedlagt) ser vi at innspillene i stor grad handler om forslag til tiltak, og ikke så mye relatert til overordnede mål. Derfor ser Landsstyret det hensiktsmessig å oversende resultatene fra Landsting til adminitrasjonen for implementering i tiltaksplanen. Resultatene i vedlegget kan være noe vanskelige å lese og vi ser at vi til neste Landsting må være enda tydligere på hva vi ønsker med/av innspill fra Landsting. Resultatene kan være vanskelig å bruke fordi spørmålene ikke er tydelige, fordi alternativene er tilfeldige og fordi prosentpoengene må sees i forhold til at alle stemte på ett eller flere alternativ. Oppdatert måldokument. Påvirkningstorg-Strategiplan Gunvor Meling Godtatt Avslått en oversendes administrasjonen for vurdering og eventuell implementering i nåværende tiltaksplan, spesielt med tanke på ledertrening og programrevisjon. Vi imøteser en oppdatert tiltaksplan til neste landsstyremøte.

4 snummer 2013/53 Oppnevning av medlemmer til prosjektgruppe Programrådgiver Martin Enstad er utnevnt prosjektleder for evaluering og fornyelse av speiderprogrammet. I tråd med mandatet er frivillige prosjektgruppemedlemmer identifisert. Det har vært ønskelig å ha medlemmer fra Rogaland krets representert i prosjektgruppa, men dette er ikke lykkes. Det er flere fra Rogaland krets i PU, og det er ønske om et samarbeid her, for å få med erfaringer fra deres programarbeid i evaluering og fornyelse av forbundets speiderprogram. Det er lagt vekt på: * å hente inn medlemmer med ulik erfaring fra arbeidsgrener, gruppearbeid, kretsarbeid og sentrale komiteer. * å ha medlemmer med bakgrunn i ulike geografiske miljøer og med et bredt kontaktnett i organisasjonen. * å ha med både medlemmer som bruker dagens program og medlemmer som kommer fra grupper som bruker mye eget program. Prosjektleder mener at seks medlemmer, utenom leder, er et riktig antall nå. Det legges opp til å danne supplerende arbeidsgrupper og bruke ressurspersoner til å komme med forslag på ulike områder. Slike arbeidsgrupper/ressurspersoner vil bli utfordret på å levere forslag knyttet til arbeidgrener, eller temaer på tvers av arbeidsgrenen. Følgende oppnevnes som medlemmer av prosjektgruppen som har ansvar for evaluering og fornyelse av speiderprogrammet: Inger Skjold Bratli, Astrid Lysehol Johansen, Anita Yvonne Rønning Bach Knut Gunnar Lønnsetteig, Simon Rene Slåttøy Andersen, Arne Kjell Øverland Martin Enstad Godtatt Avslått Følgende oppnevnes som medlemmer av prosjektgruppen: Inger Skjold Bratli, Astrid Lysehol Johansen, Anita Yvonne Rønning Bach Knut Gunnar Lønnsetteig, Simon Rene Slåttøy Andersen, Arne Kjell Øverland

5 snummer 2013/54 Roverkontaktsamling - Søknad fra Rovernemnda Rovernemnda har tidligere møtt sine kretskontakter på Kretsforum. Nå som Kretsforum arrangeres hvert annet år, ønsker de å arrangere en egen samling for roverkretskontaktene, og søker om finansiering til dette. Det planlegges en samling i LS ser positivt på initaitivet fra rovernemnda, og ønsker å legge til rette for et årlig treffpunkt med kretskontaktene nå etter at kretsforum ikke lenger arrangeres hvert år. Vurdering: Man er rover en forholdsvis kort periode, og det virker dermed fornuftig å ha årlige samlinger. Det vil være naturlig å ha dette arrangementet de årene hvor det ikke er kretsforum, og samlingen bør legges til høsten, både fordi kretsforum er på høsten, og fordi roverkongressen er på våren. Nemnda og kretskontakene kan dermed møtes to ganger i året. På grunn av kort tidsfrist kan det bli vanskelig å få til en samling denne høsten. Her kan en "overgangsløsning" vurderes. Det er et beskjedent beløp nemnda etterspør. Det kan være grunn til å vurdere å avsette noe mer til dette, for å gi rom for et mer interessant og inspirerende møte. Det burde være mulig å kombinere en slik samling med et ordniært rovernmendsmøte. Dette får også konsekvenser for budsjettet. LS ser positivt på initaitivet fra rovernemnda, og ønsker å legge til rette for et årlig treffpunkt med kretskontaktene. Søknad fra Rovernemnda Are Shaw Waage Godtatt Avslått Landsstyret innvilger søknaden slik den foreligger med opp til kr. 15.ooo,- i 2014, og legger til rette for arrangement som dette i budsjettene i oddetallsår fra 2015.

6 snummer 2013/55 Speiderbutikken - møte med styreleder Einar Arne Aasestrand, leder i butikkstyret, kommer for å snakke med landsstyret om hva speiderbutikken er i dag, hva vi vil med å ha en egen speiderbutikk i fremtiden og hva slags konseptutvikling butikkstyret ser for seg fremover. Einar Arne la frem de viktigste sakene butikkstyret har arbeidet med det siste året (bl.a. gjennomgang av varelager og vurdering av lagerets innhold og funksjon, utvikling av nettbutikk med betalingsløsning m.v.) og gjorde rede for hvordan styre og butikk jobber i samspill. Det ble diskutert noe profilutvikling og organisering av butikkdrift fremover. Aktuelle saker: å bli kjent, kontorflytting og landsleir. Godtatt Avslått Landsstyret takker for et godt framlegg og ser fram til videre samarbeid

7 snummer 2013/56 Takkebrev fra landssjef ved 5 års ledergjerning 5 år som leder. I dag har vi et hederstegn som hedrer de lederne vi har hatt som har vært leder og bidratt aktivt i 10 år. Men det kan antas at en leder som har vært med i 10 år nok har større sjanse for å fortsette enn en leder som har vært med i 5. LS synes intensjonen med forslaget er godt, men ønsker et mer konkret forslag. Det ble diskutert om 5 eller 3 år er mest gunstig og om hva som skal sendes ut (brev/postkort eller liten oppmerksomhet). Om en kunne få til en liten hedring av disse lederne også vil det kunne være med på å gi videre motivasjon og en følelse av å bli sett - også av Landsstyret. Intensjonen er ikke å ta glansen bort fra de hederstegn som finnes, for eksempel til ledere som har holdt på i 10 år, men å gi en liten oppmerksomhet via et brev i posten, signert av Landssjef, for å vise at vi setter pris på det arbeidet man legger ned i arbeidet også før man oppfyller kravene for et hedersteg. Godtatt Avslått LS ber forslagstiller ta med seg innspill fra møtet og arbeide frem et mer konkret forslag til neste møte. Øyvind Øygarden

8 snummer 2013/57a Økumenikk - Samarbeid med Den katolske kirke Landstinget gjorde i sak 2013/12.1 et førstegangsvedtak om å endre grunnreglene for å tydeliggjøre at Norges KFUK-KFUM-speidere ønsker Den norske kirke som en hovedsamarbeidspartner, men at organisasjonen også ønsker medlemmer fra andre kristne trosretninger. LS er positive til prosjektet og samarbeidet. Siden det er LS som disponerer ekspansjonsbevilningene ønsker LS å ha oversikt over hvor mye som brukes. Det ble i saksfremlegget ikke skissert hvor mye som evt kommer til å bli brukt. Den katolske kirke vurdes som spesielt interessant ettersom de det største trossamfunnet etter Den norske kirke, og fordi de er i vekst. Det er gjort en avtale med Oslo katolske bispedømme om et heldags informasjonsmøte 5. oktober. De katolske menighetene er invitert til å sende personer som kan være interessert i å starte speiderarbeid i sin menighet. To holder møtet. Dersom det viser seg å være potensiale for flere speidergrupper, -og foreløpige tilbakemeldinger tyder på det -, så kan det være riktig å bruke noe av de ekstraordinære midlene LT 2013 åpnet for å bruke på vekst, for å sikre at vi lykkes i dette prosjektet. Flere detaljer framgår av vedlegget. Landsstyret ønsker et økumenisk samarbeid, i første omgang med Den katolske kirke, velkommen. Organisasjonen bruker om nødvendig av den ekstraordinære ekspansjonsbevilgningen som vedtatt på Landsting bakgrunnsdokument Are Shaw Waage / Martin Enstad Godtatt Avslått Landsstyret ønsker et økumenisk samarbeid, i første omgang med Den katolske kirke, velkommen. Organisasjonen bruker, etter vedtak i Landsstyret, om nødvendig av den ekstraordinære ekspansjonsbevilgningen som vedtatt på Landsting 2013.

9 Familiespeiding som trosopplæring Kirkerådet har innvilget midler til prosjektet "Speiding som trosopplæring i familien" med kr i 2013 og i Ideen bak prosjektet er å benytte vår erfaring og våre metoder der forkynnelse og akvitet går hånd i hånd, og tilby et programmateriale til familier, feks søndagsskolebarn, barn i kirkekor osv. Dette kan gi foreldre, faddere og besteforeldre et kristent begrepsapparat og en mulighet til å komme over en terskel og fortelle sine barn om Jesus og snakke om tro. For vår del er dette en god mulighet til å styrke eksisterende familiespeidingsarbeid i form av nytt programmateriell tilpasset barnefamilier. Det gir også en anledning til å nå ut til og involvere våre medlemmers familier. Det kan igjen bidra til å beholde medlemmer lengre, få inn foreldre som ledere, få inn søsken, og kanskje kan vi se for oss hele familien som "støttemedlemmer". Dette kan da være en ny medlemskategori. Én av flere mulige løsninger for det siste, vil være en slags abonnementsordning der en husstand melder seg inn hos oss, og får tilsendt merker og aktivitetsforslag feks to ganger i året. Tiltaket vil trolig først og fremst være interessant for våre medlemmer, men hvis øvrige familier tilknyttet menighetene er interessert, så er det en bonus. Vårt eksisterende familiespeidingshefte er blitt omarbeidet i vår. Komiteen leverer sitt sluttprodukt i løpet av kort tid og det blir publisert i høst. Trosopplæringsprosjetket bygger videre på og forsterke dette arbeidet. Det er kontakt mellom dette prosjektet, og familieprogrammet for landsleir. Landsstyret tar informasjonen til orientering Landsstyret tar informasjonen til orientering. snummer 2013/57b Søknad. Budsjet. Bakgrunn Are Shaw Waage

10 snummer 2013/57c Orientering om flytting til nye kontorlokaler Landsstyret ble orientert om flytting til nye lokaler i Grubbegata 4 (Oslo KFUM), se vedlegg. Avtalen med Oslo KFUM ble inngått , og de ansatte var på befaring i lokalene LS diskuterte at det er viktig at vi får til en gunstig avtale nå som kontrakt skal inngås. Det ble også påpekt at totale utgifter sannsynligvis ikke blir billigere slik tallene viser siden leie av lager i nye lokaler ikke er tatt med. Det tas sikte på flytting i desember inneværende år. Landsstyret tar informasjonen til orientering Landsstyret tar informasjonen til orientering. Godtatt Avslått Orientering om flytting til nye kontorlokaler, sendt på e-post Svein Olav Ekvik

11 snummer 2013/57d Statusorientering Landsleir Alle etater er godt i gang, med unntak av informasjonsetaten hvor etatslederposisjonen er uavklart. Forhåndsoppgavene er publisert på nettsidene. Det var avholdt et informasjonsmøte for naboer 27. august. 20 personer møtte. Det har vært noen utfordringer med intern kommunikasjon ettersom etatene jobber svært selvstendig. Et AU møte 2. september vil adressere dette. Det har vært vanskelig å uttrykke at 'Samfunnsengasjement' er et hovedtema for leiren. Landsstyret tar informasjonen til orientering Landsstyret tar informasjonen til orientering Godtatt Avslått Bakgrunnsdokument Elisabeth Mork

12 snummer 2013/57e Gruppelederkonferansen - Statusorientering Gruppelederkonferansen på hotell Vettre i Asker 1-3 november har per 29. august 30 påmeldte. Det er ventes flere påmeldinger når medlemsblad og ny e-post til gruppelederne går ut snarlig. Vi har reservert 100 rom, men varslet at vi trolig behøver mellom 80 og 100. (enkelt og dobbeltrom). "Himmeljegerne" er bekreftet for å fortelle om sin ekspedisjon. Det jobbes med å belyse temaet "bommullsbarna" og risikoaktiviteter, gjennom relevant foredrag. Økter rundt en rekke interne saker er også avtalt, herunder speiderlov, programrevisjon og landsleir, som tre spesielt viktige saker. Det er positivt om styret er synlig tilstede og tilgjengelig for gruppelederne, og det er ønskelig at styret bidrar med å holde økter med ulike temaer. Et planlagt hovedforedrag ble nylig avlyst med beklagelse og begrunnelse i en dobbeltbooking. Det får neppe konsekvenser da dette foredraget så langt ikke er brukt i markedsføringen. Planleggingen vurderes å være i rute. Landsstyret tar informasjonen til orientering Landsstyret tar informasjonen til orientering Godtatt Avslått Are Shaw Waage

13 snummer 2013/57f Regnskapsrapport for forbundet, per juli 2013 Resultat per juli (rød graf) og prognose helår (lilla). Vedtatt budsjett for 2013 er et underskudd på kr ,-. Prognosen legger opp til et underskudd på ca. kr ,-. Differansen skyldes i hovedsak: Frifond-midler (kto.3380): Frifond-innbetaling er trukket ut av regnskapet og ført til balansen, så sammenligningen med 2012 blir litt annerledes i år (mørk blå graf). Lønn (kto.5010): Et overforbruk på ca. kr ,-, mot budsjett. Skyldes flere forhold, som overlapp mellom ansatte, foreløpig ikke viderefakturerte prosjekter/landsleir, og noe overtid ifm. Landsting. Husleie (kto.70): er foreløpig ikke viderfakturert Speiderbutikken for Resultat og prognose tatt til orientering. Utsettes til neste landsstyremøte. Godtatt Avslått 1: Regnskapsprognose per juli 2013 Lars Mørk

14 ERELT snummer 2013/57g GENERELLT AU-møte Hva Hvem Når Protokoll fra LS-møte juni LS/VLS Tirsdag Landsstyremøte september. - Gjennomgang og prioritering av saker - Speiderbutikken - Landsleir-oppdatering - Strategiorientering, oppfølging LT - Programrevisjon - Ansettelsesutvalg - Utsending agenda og sakspapir LS/VLS Mandag uke 23 Økonomi på alle møter? Rapport fra kontrollkomiteen DEJ Mandag uke 24 Bomullsbarn og helikopterforeldre Gruppelederkonferanse ASW Speiderlovsrevisjon Informasjon om AU-møte tatt til orientering. Gunvor Meling

15 snummer Eventuelt Kjente saker til eventuelt: - Vurdering av Facebookside for styret - Vurdering av deltakelse på Scout Academy - Vurdering av deltakelse på World Scout Educational Congress Facebook: Utfordrende med nok kandidater til landsstyret. Få får vite hva landsstyret deltar på og hva som blir vedtatt. Mål: gjøre landsstyrets arbeid mer attraktivt, gjennomsiktig og synlig. Mulighet for å poste oppdateringer og bilder fra møter, representasjon og vedtak. Det vil også kunne være et kontaktpunkt til organisasjonen. Scout Academy: i Brussel. Tema "Active Citizenship". Samfunnsengasjement/-ansvar kan være relevant for landsleir, nemnda og landsstyret, evt. PU. Merk: samme helg som Gruppelederkonferansen World Scout Eduacation Congress i Hong Kong. Fokus på utdannings-aspektet i speideren. Dette vil kunne være veldig relevant for utviklingen av Speiderakademiet. AU Godtatt Avslått 1) LS ber forslagsstiller komme tilbake med et mer gjennomarbeideet forslag 2) LS oppnevner Elise Kjelling (Rovernamnda) og Eline Marie Grøholt (LS) til å reise på Scout Academy. Det er ønskelig å sende 1 person fra programrevisjonen. 3) LS ønsker å sende 1 person fra programrevisjon eller speiderakademiet.

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Gunvor Meling Dag Espolin Johnson Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Eline Marie Grøholt Øyvind Øygarden

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte 26-28 august 2011

Protokoll fra landsstyrets møte 26-28 august 2011 Protokoll fra landsstyrets møte 26-28 august 2011 TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Gunvor Meling Anders Østeby Øystein Sørgjerd Siri Bremdal Anne-Line Evenstad

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport Prosjektrapport Bildet: 21. november 2007 fikk totalt 55 bransjer informasjon om sitt regelverk på Regelhjelp.no, og nettstedet så slik ut. Innoldsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Oppdraget for 2007, organisering

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer