KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL. Made in Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL. Made in Møre og Romsdal"

Transkript

1 KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2013 Internasjonalisering Branding Robotisering Out- eller backsourcing? Made in Møre og Romsdal

2 Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal Innhald Leiar v redaktør Bergljot Landstad Eksporten fra Møre og Romsdal er viktig for alle Samfunnsøkonomisk Analyse AS Fremtidens industri kommer nå. Jon Fixdal, Teknologirådet Norske merkevarer i utlandet. Monika Hestad, Brand Valley Billigere Stressless med bilproduksjon og robotsøm. Intervju av Nils Fredrik Drabløs, Ekornes Ny produksjonsteknologi sikrar stolte tradisjonar. Ståle Rasmussen, Kleven Vi kan ikke lene oss på gårsdagen. Intervju av konsernsjef Kjell Stamnes, Glamox SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal. Sjeføkonom Inge Furre SPM Økende arbeidsledighet. NAV v Ola Gausland og Tove M. Gustad opplag, november Utgitt av Møre og Romsdal fylkeskommune For meir informasjon, sjå: Ansvarleg redaktør: Regional og næringssjef Bergljot Landstad Layout og pretrykk: Info-seksjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Trykk: EKH Grafisk Møre og Romsdal i Næringslivet i Møre og Romsdal eksporterer meir per tilsett enn noko anna fylke i landet! Samla eksport av varer og tenester frå fylket var i fjor omlag 70 milliardar kroner. Dette er utviklingsdrivaren i Møre og Romsdal. Fra Redaktøren Det gir grunnlag for verdiskaping hos under leverandørane, pri vate og offentlege tenestetilbod, bustadinvesteringar og Bergljot Landstad handel. Derfor er Regional- og det viktig for alle næringssjef oss som bur her at bedriftene vel å satse og utvikle seg her. Å dagleg operere i den globale konkurransefronten, med vårt norske kostnadsnivå, er svært krevjande. Den rådande oppfatninga har derfor vore at skal ein vere konkurransedyktig må produksjon flyttast til lavkostland, og vi har sett stor grad av out-sourcing av operasjonar. Samtidig har dette skapt bekymring for innovasjonskrafta, utfrå ei erkjenning av at skal ein utvikle nye, forbetra produkt er det grunnleggande at ein kjenner heile produksjonsprosessen, og at ein kan dra nytte av den flate strukturen i bedriftene våre, der koplinga av praktisk erfaring og teoretisk systemkunnskap gjer at ein er istand til å reagere raskt, omstille og utvikle nytt. TEKNOLOGISPRANGET. Teknologirådet la i august fram rapporten «Made in Norway» der ein ser på utviklinga i avansert teknologi, som 3D-printarar, digitalisering og robotisering. Det skjer svært mykje spennande på desse felta. Er det her det neste teknologispranget kjem, som gjer at vi i ettertid vil tenke «før og etter»? Vi ser allereie teikn på at den globale arbeidsdelinga er iferd med å endre seg. Ny teknologi gjer at dei mest avanserte økonomiane flyttar produksjonen tilbake, fordi ein nå produserer på heilt andre måtar. Investeringar i nye produksjonsinnovasjonar gjennom robotar og automatisert produksjon gjer at ein kan produsere meir effektivt, slik at lønnskostnader utgjer ein mindre 2

3 den globale meisterskapen del av det totale kostnadsbiletet. Ein reduserer ulempene ved å drive i Norge og utnyttar fordelane. World Economic Forum utarbeider årleg «The Global Competitivness Report» der dei samanliknar ulike land si konkurranseevne. Frå klatrar Norge frå 15. til 11. plass. Bedriftene si evne til å ta i bruk ny teknologi blir framheva som den viktigaste forklaringa. To av desse bedriftene som er i fremste rekke er Kleven og Ekornes. Det er viktig at Regjeringa no tek ei offensiv haldning for at Norge kan vere i front i denne teknologiutviklinga, gjennom ei målretta utdannings- og forskingssatsing i tett samspel med dei leiande bedriftene. MARKNADSFOKUS EIT VILKÅR FOR SUKSESS. Eit sterkt eksportretta næringsliv inneber at ein er sårbare for internasjonale svingingar. Det stiller store krav til å forstå marknadane, evne til omstilling og nytenking. «Skal vi drive produksjonsverksemd i Norge er det to ting som gjeld, å ha eit sterkt merkenavn og sørge for høg produktivitet i produksjonen», seier adm dir i Ekornes. Ei merkevare består ikkje av produktet åleine, men inneber å bygge ein bedriftskultur i heile verdikjeda. Undersøkingar viser at dei mest merkevareorienterte bedriftene har langt høgre lønsemd. Dei scorar også høgt i studentundersøkingar som attraktive bedrifter. DEN MEST INNOVATIVE NÆRINGS- LIVSHØGSKOLEN?.Kompetansekrava er i endring. Bedriftene er no leverandørar av kunnskapsbaserte produkt og tenester der kompetanse er den viktigaste innsatsfaktoren. Erfaringskompetansen er eitt av dei store fortrinna våre, men skal vi kunne utnytte dette effektivt, må erfaringskompetanse koplast med formalkompetanse. Høg digital kompetanse vil vere grunnleggande på alle nivå i produksjons- og utviklingsprosessane. Møre og Romsdal har ikkje dei store universiteta som trekker til seg dei store student kulla og dei store forskings midlane. Men Møre og Romsdal har det mest internasjonale og innovative næringslivet. Vi har dermed eit stort fortrinn i å kunne utvikle den mest innovative og spennande næringslivshøgskolen, som tek i bruk ny teknologi og læringsformer i tett samspel mellom høgskole, regionens globale næringsliv og dei fremste universiteta i verda som er i digital front. SPENNANDE JOBBAR OG GODE KARRIEREMULEGHEITER!. Endringar krev eit mangfald av kompetanse og gir eit mangfald av utfordringar. Talet på kompetansearbeidsplassar veks, og det er behov for folk med høg utdanning. Tilbakemeldingane frå dei som flyttar hit, er at dei finn eit meir spennande og innovativt næringsliv og fleire utviklande arbeidsoppgåver enn dei hadde venta seg. Her er gode karrieremulegheiter, jenter! TEMP I NY DRAKT. Å sjå bakom suksesshistoriene trur vi har større interesse enn historiske bransjeanalyser. I årets Temp fortel tre sentrale bedriftsleiarar om sine strategiske vurderingar. Vi set fokus på ny produksjonsteknologi og merkevarebygging som sentrale konkurranseparameter. I tillegg ser vi på dei makroøkonomiske rammene for eksportnæringane våre. God lesing! I Møre og Romsdal har vi eit næringsliv som leverer varer og tenester til heile verda. I årets Temp kan du mellom anna lese om kor viktig eksportbedriftene er for alle innbyggjarane i Møre og Romsdal. 3

4 Norsk Hydros aluminiumsfabrikk på Sunndal er den største i Europa på produksjon av primæraluminium. Foto: Norsk Hydro ASA Eksporten fra Møre og Romsdal er viktig for alle: Møre og Romsdal er et eksportfylke. Eksporten er ikke bare viktig for eksportørene og deres ansatte. Mer enn en tredel av verdiene fra eksporten skapes hos underleverandørene. Vel en tredel av dette igjen er i tjenesteytende næringer. I tillegg bidrar inntektene fra eksporten til blant annet økt handel og boliginvesteringer, og behov for flere tjenester fra offentlig sektor. Dermed er utviklingen i de internasjonale eksportmarkedene viktig for alle i Møre og Romsdal. AV ROGER BJØRNSTAD. SAMFUNNSØKO NOMISK ANALYSE AS KONKURRANSEUTSATT NÆRINGS- LIV I MØRE OG ROMSDAL. Norsk økonomi har vokst svakt det siste året. Årsaken er sammensatt, og skjer på tross av at maritime næringer bidrar positivt. Møre og Romsdal har mange bedrifter som opplever høy etterspørsel fra petroleumsinvesteringer og drift av installasjonene i Nordsjøen. Også rederienes omsetning og sysselsetting øker. Marin sektor har bidratt ytterligere til økonomisk stabilitet. Syssel- 4

5 settingen innen fiske og oppdrett har falt, men fiskeeksporten har holdt seg på et høyt nivå siden Den lavere veksten i norsk økonomi er således ikke like merkbar i Møre og Romsdal. Møreforskning har fulgt bedriftene i den maritime klyngen tett gjennom en årrekke. For klyngen som helhet har omsetningen økt med nesten 11 prosent fra 2012 til Antall årsverk i den maritime klyngen økte både i år og i fjor, etter nedgang i perioden Samlet sett har industrisysselsettingen i fylket likevel blitt gradvis redusert de siste årene, fra nesten personer i 2008 til vel i fjor. Nedgangen må ses i sammenheng med konjunkturene, men også økt produktivitet og næringsendringer i retning av mer kunnskapsbasert produksjon som til dels foregår i tjenestenæringene. Blant de store industrinæringene i fylket har særlig metall- og metallvareindustrien, verftsindustrien og møbelindustrien opplevd fallende sysselsetting. Nedgangen har vært på nesten 1300 personer siden Innen elektroteknisk industri og maskinreperasjon og installasjon har sysselsettingen økt. Dette er næringer der vi typisk vil gjenfinne mange av bedriftene i den maritime klyngen. Tross fallende gasspriser i spotmarkedet, holder prisen på norsk gass seg høyere på grunn av langsiktige priskontrakter. Her fra eksportkaia på Nyhamna. Foto: Øivind Leren / A/S Norske Shell NÆRINGSLIVET I MØRE OG ROMS- DAL ER DYPT INTEGRERT I DEN GLO- BALE ØKONOMIEN. Møre og Romsdal er et eksportfylke. Målt etter verdien av den tradisjonelle vareeksporten, er fylket det tredje største etter Hordaland og Rogaland. Målt per sysselsatt er Møre og Romsdal størst. I 2012 ble det eksportert tradisjonelle varer for 34,5 milliarder kroner fra fylket. Det utgjør nesten 11 prosent av vareeksporten fra Fastlands-Norge. Tjenesteeksporten er like stor. Det publiseres ikke tall for fylkesvis eksport av tjenester, men Menon har beregnet tjenesteeksporten fra Møre og Romsdal til 31,6 milliarder kroner i Dersom vi antar samme vekst som i landet som helhet, var tjenesteeksporten fra fylket om lag 35 milliarder kroner i Samlet eksport var dermed omtrent 70 milliarder kroner i fjor. Eksportbedriftene preges fortsatt av svak utvikling internasjonalt, og særlig hos våre viktigste handelspartnere i Europa. Eksporten av tradisjonelle varer har riktignok hatt en relativt god utvikling i første halvår i år, men todelingen av næringsstrukturen har likevel blitt klart forsterket. En del av eksporten er trolig til norske petroleumsfabrikasjoner som produseres i utlandet. Omtrent tre fjerdede- ler av de store verftskontraktene som har blitt tildelt de siste par årene har gått til utlandet, men mange med norske underleverandører. For eksempel ble Aker Solutions tildelt betydelige kontrakter på sammenstilling av plattformdekket på Dagny-plattformen fra Daewoo i Sør-Korea som vant den opprinnelige kontrakten med operatørene av feltet. Dette innebærer altså at en del av eksporten vi ser i statistikken blir importert i neste runde. HVILKE NÆRINGER EKSPORTERER?. Vi har gjort beregninger for å få en mer detaljert oversikt over hvilke næringer som er de viktige eksportnæringene i Møre og Romsdal. Matvareeksporten utgjorde i 2012 om lag en fjerdedel av eksporten. Nesten alt av dette var fisk, og 60 prosent var bearbeidete fiskeprodukter. Resten var eksport direkte fra fiske- og oppdrettsnæringene. Av de øvrige næringene med mye eksport fra fylket, står verftene for den klart største andelen med 12 prosent av i Kjemisk industri og oljeraffinering sto for 11 prosent. Eksempler på dette er Hustadmarmor i Elnesvågen og Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden. Metanolfabrikkens produksjon tilsvarende 10 prosent av Europas forbruk av metanol. Eksporten av metaller utgjorde 9 prosent. Hydros aluminiumfabrikk på Sunndal er den største i Europa på produksjon av primæraluminium. IMPORTKONKURRERENDE NÆRIN- GER. Også de som konkurrerer mot Roger Bjørnstad. Samfunnsøkonomisk Analyse AS er sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse AS, og er utdanna samfunnsøkonom med doktorgrad frå Universitetet i Oslo. I heile si yrkeskarriere har han følgt konjunkturutviklinga internasjonalt og i Noreg. Sidan 2007 har han vore fast spaltist om makroøkonomi i Dagens Næringsliv og Finansavisen. Bjørnstad vil sjå på utsiktene for det konkurranseutsette næringslivet i Møre og Romsdal. TABELL 1: SYSSELSETTING I MØRE OG ROMSDAL Totalt Fiske, fangst og akvakultur Sjøfart Industri Næringsmiddelindustri Metall- og metallvareindustri Elektroteknisk industri Maskinindustri Transportmiddelindustri ellers Møbelindustri Maskinreparasjon og -installasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Forretningsmessig tjenesteyting Off. adm., forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester

6 import til Norge er avhengig av en god konkurranseevne. I praksis gjelder dette de aller fleste private næringer. Varehandelen konkurrerer med internetthandelen og nordmenns kjøp på reiser i utlandet. Bygg og anleggsnæringen konkurrerer mot utenlandske selskaper som frakter byggevarer og arbeidskraft fra utlandet. Transportnæringen opplever konkurranse fra utenlandske frakt- og transportselskaper. Ser vi på andelen import av de produktene som Møre og Romsdals viktigste næringer produserer, er det høyest importkonkurranse for enkelte av industrinæringene. Blant annet gjelder dette møbelindustrien og kjemisk industri. Importkonkurransen er også sterk for transportnæringen og næringsmiddelindustrien. Disse leverer mye til hjemmemarkedet. Finansnæringen og kraftproduksjonen opplever mindre, men likevel en viss importkonkurranse. Konkurranseevnen viktig for alle i Møre og Romsdal Vi har benyttet Samfunnsøkonomisk analyses ringvirkningsmodell til å beregne hvor viktig eksporten er for hver enkelt næring i Møre og Romsdal. Analysen skiller seg noe fra analyser som Møreforskning har gjort om betydningen av den maritime klyngen i fylket. For det første ser vi kun på eksporten. For det andre ser vi på all eksport. Ringvirkningsanalysen viser at 22,5 av de 70 milliardene kroner som ble eksportert i 2012, er verdier skapt i selve eksportbedriftene. 13 milliarder er verdier som er skapt hos underleverandører i fylket. Resten er verdiskapning fra underleverandører i andre fylker eller utlandet. Verdiskapningen fra eksport utgjorde dermed anslagsvis 36 prosent av all verdiskapning i fylket. Samlet ble det sysselsatt personer fra eksportaktiviteten. Eksportverdiene skapes i en rekke næringer. 8,5 milliarder kroner skapes for eksempel i de private tjenesteytende næringene. Det sysselsetter personer der. Disse leverer en rekke tjenester til eksportbedriftene. Det gjelder både rene eksportrelaterte tjenester, som skipsdesign og engineering, og tjenester som kan betraktes som mer indirekte, som for eksempel renholdstjenester, overnatting- og serveringstjenester, regnskapstjenester, arkitekttjenester, osv. I tillegg kommer den aktiviteten som eksporten skaper gjennom at eierne og de ansatte bruker sin inntekt til å handle varer og tjenester i fylket. Dessuten etterspør de tjenester fra offentlig sektor, som for eksempel skole- og helsetjenester. Derfor kan man si at eksporten fra Møre og Romsdal er viktig for alle. Markedsutsiktene internasjonalt Utviklingen i de internasjonale eksportmarkedene påvirker altså innbyggernes økonomiske hverdag. Det ble merkbart under finanskrisen. Den globale veksten dabbet av igjen gjennom 2012, samtidig som arbeidsledigheten i Møre og Romsdal steg. Framvoksende økonomier bremset opp, eurosonen falt dypere ned i sin resesjon, mens USA påførte seg selv problemer gjennom sine offentlige utgiftskutt og trusler om ikke å betjene statens gjeldsforpliktelser. Et lite lyspunkt kan nå skimtes i Europa. Dette markedet er svært viktig for mange av eksportørene i Møre og Romsdal. Spesielt lakseeksporten har Europa som sitt viktigste marked. Den rekordlange resesjonen i EU tok slutt i 2. kvartal i år. Tall for troen på framtiden hos konsumentene gir også tegn til optimisme i EU. Det er imidlertid store forskjeller mellom landene. Det er fortsatt negative vekstrater i Sør-Europa. Krisen i eurosonen er fortsatt høyst reell, og høy arbeidsledighet har blitt en av vår tids største utfordringer. Den ekspansive pengepolitikken som nå føres i USA, med lave renter og tilførsel av likviditet er ikke ment å vare, men en normalisering kan få betydelige konsekvenser for verdensøkonomien. Tidligere i år, da Bernanke snakket om en gradvis normalisering, ble det ny uro i finansmarkedene. Sentralbankene i vesten vil derfor fortsette sin lavrentepolitikk i lang tid framover. KRONEKURSEN.Renteforskjellen mellom Norge og utlandet er viktig for utviklingen i kronekursen. Krona har svekket seg den siste tiden. Euroen kostet rundt 7,30 kroner sist årsskifte, men ligger nå i november på rundt 8,10 kroner. Dette har vært gunstig for eksportbedriftene i Møre og Romsdal, og de som konkurrerer med import fra utlandet. Kronesvekkelsen må ses i lys av svakere enn forventet utvikling i norsk økonomi, noe mer optimisme over at veksten internasjonalt vil ta seg opp og klarere meldinger fra Norges Bank om at lave renter vil vare ved. EKSPORTPRISER. Oljeprisen har stort sett vært mellom 100 og 120 USD per fat siden inngangen til Vedvarende høy oljepris skaper grunnlag for store petroleumsinvesteringer og høy aktivitet i letevirksomheten. Gassprisene i spotmarkedet har imidlertid falt til lave nivåer på grunn av skifergassrevolusjonen. De norske gassprisene er høyere på grunn av langsiktige priskontrakter. Utviklingen i spotmarkedet vil imidlertid smitte til norske gasspriser på sikt. FIG. 1 - EKSPORTEN FRA MØRE OG ROMSDAL ,9% 6,4% 5,9% 5,4% 4,9% 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv Møre og Romsdal Norge FIG. 2 - VERDISKAPING I MØRE OG ROMSDAL fra eksport i 2012, direkte og hos underleverandør. Mill. kroner Fiske og akvakultur Matforedling Annen industri, bergverk og petroleumsutvinning Produksjon og distribusjon av kraft Privat tjenesteyting Andre næringer 6

7 Prisen på Aluminium har variert PRODUKTIVITET. Vi kan leve med mye de siste årene. I perioden fra 2005 høye kostnader dersom produktivite- og fram til Lehman Brothers gikk kon- ten er tilsvarende høy. Produktivitets- kurs i september 2008, lå prisen på veksten i Norge har vært eventyrlig. mellom 2500 og 3000 USD per tonn. I Fastlands-Norge er produktiviteten Deretter ble prisen halvert. Prisen er nesten 2,5 ganger så høy som for 40 nå rundt 1750 USD. En ny prisopp- år siden. Produktiviteten i Møre og gang er avhengig av at veksten i de Romsdal er høyere enn i landet for framvoksende økonomiene tar seg øvrig. Likevel er det et ytterligere po- opp. Disse er store produsenter av tensiale i å øke bearbeidingsgraden i forbruksvarer, der aluminium utgjør eksportproduktene. en viktig innsatsvare. For å nyttiggjøre seg av potensia- Prisen på oppdrettslaks er viktig let, må bearbeidingen ikke være stan- for Møre og Romsdal. Gjennomsnitts- dardisert. Vi må utvikle særegne pro- prisen for hel fersk laks 3. kvartal i år var på 36 kroner per kilo. Det er lavere enn i første halvår da prisen nådde nye rekorder på opp mot 45 kroner per kilo. I 2012 var kiloprisen 33,5 kroner. Kostnadsmessig konkurranseevne under press Lønnsveksten har vært rundt 4 prosent de siste årene. Det er vanskelig å tro på en særlig lavere lønnsvekst enn dette. Årsaken er at den norske lønnsdannelsen bygger på lik fordeling av dukter med høy kvalitet og ny design, og identifisere nye behov og markedstrender tidlig. Skal eksportnæringene lykkes, må de ta i bruk det høye kunnskapsnivået arbeidstakerne i Møre og Romsdal tross alt har sammenliknet med i mange av konkurrentlandene, slik at mer av verdikjeden fra råvarene plasseres i fylket. Det er særlig de private tjenesteytende næringene som gjør Norge til en av verdens mest produktive land. Effektiviseringspresset i disse næringene er spesielt sterkt i Norge. Det skyldes at særlig ufaglært arbeids- Konkurranseevnen framover På inntektssiden ser framtiden for næringslivet i Møre og Romsdal relativt lys ut. Gryende vekst i verdensøkonomien og svakere krone bidrar til det. Næringslivet i fylket er med sin eksportavhengighet mer sårbare for endringer i internasjonal økonomi enn ellers i landet. Et markert fall i oljeprisen kan for eksempel skape omstillingsbehov. Det høye kostnadsnivået gjør en Matvareeksporten utgjør om lag en fjerdedel av eksporten fra Møre og Romsdal. Dette er i all hovedsak fisk og bearbeidede fiskeprodukter. Foto: Arild Juul / Eksportutvalget for fisk verdiskapningen. Det gis nesten all- kraft er kostbar i Norge. Arbeids- slik omstilling utfordrende. Det gjel- tid lokale lønnstillegg. Selv i dårlige innvandringen har trolig betydd en der både for eksportører, de som tider. For å opprettholde en jevn inn- endring her. I større grad enn før har konkurrerer mot import og underle- tektsfordeling, må det da være vekst i næringslivet kunnet øke produksjo- verandører. Lønnsveksten vil imidler- tarifflønningene også oppgjøret nen gjennom ansettelser framfor tid etter norske forhold holde seg lav. er trolig så langt vi kommer i retning av investeringer. Da blir produktivitets- Likevel blir den høyere enn i utlandet. lav lønnsvekst. Da ble den 3,4 prosent. veksten lavere. Mellom inntektsutviklingen og Lønnsveksten er lav sett i norsk sam- Vår høye produktivitet skyldes kostnadsnivået ligger det muligheter menheng, men likevel høyere enn hos også en høy grad av tillit til hveran- for å være konkurransedyktige ved våre konkurrentland. dre og til institusjonene i samfunnet. å utnytte arbeidskraften og andre De høye lønnskostnadene smitter Manglende tillit skaper usikkerhet. innsatsfaktorer enda bedre. Investe- også over på andre av næringslivets Usikkerhet demper investeringer og ringer i utstyr som fremmer produk- kostnader. Prisen for næringseien- produktivitetsvekst og innbyr ikke til tiviteten og bruk av kompetansen i dom preges av at tomteprisene kon- innsatsvilje. Undersøkelser viser at til- arbeidsstokken til smart produktinno- kurrerer med høye norske boligpriser. liten er svært høy blant nordmenn. For vasjon er nøkkelen til suksess. Dette er Investeringskostnadene styres av eksempel er Norge det landet i verden utfordringer som næringslivet i Møre kostnaden for arbeidsinnsats. Nor- der flest sier at man kan stole på de og Romsdal hittil har mestret på en ske elektrisitetspriser er ikke så lave fleste mennesker. imponerende måte gjennom skiftende som før. Prisene bestemmes i et felles nasjonale og internasjonale ramme- europeisk kraftmarked. betingelser. FIG. 3 - FORDELING AV SYSSELSATTE I M&R på dir. eksport, underleverandører og hjemmeleveranser FIG. 4 - PRODUKTIVITET. Bruttoprodukt i løpende priser pr. sysselsatt KR Eksport Ringvirkninger Hjemmeleveranser Totalt Andre næringer Fiske og akvakultur Matforedling Privat tjenesteyting Produksjon og distribusjon av kraft Annen industri, bergeverk og petroleumsutvinning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Møre og Romsdal Fastlands-Norge 7

8 8

9 Det er en økende bekymring for en todeling av norsk økonomi. Oljesektoren bidrar til et høyt kostnadsnivå, mens en rekke virksomheter i andre sektorer sliter med å opprettholde konkurransekraft og produksjon. nå! Fremtidens industri kommer AV JON FIXDAL, Teknologirådet ANNEN KOMPETANSE. En sterk industri utenom olje- og gassektoren er imidlertid viktig for at Norge skal ha flere ben å stå på, og vil være avgjørende når olje- og gass-inntektene begynner å avta. Vi er derfor nødt til å styrke annen kompetanse og søke andre muligheter der disse er å finne. NY TEKNOLOGI.gir mer fleksibel pro duksjon. Produksjonssfæren er i endring. Et bredt utvalg av stadig mer avanserte teknologier for industriell produksjon er i ferd med å vokse frem. En ny generasjon industriroboter er under utvikling. De kan produsere Automatisert, høyteknologisk produksjon. Hvordan kan industriproduksjon i et av verdens dyreste land være bærekraftig på lang sikt? Varmesystemleverandøren OSO Hotwaters suksess bygger på at de tilbyr noe unikt til kundene, nasjonalt og internasjonalt: Kvalitet, erfaring, kompetanse og teknologi. raskere, mer fleksibelt, mer presist, har svært høy driftssikkerhet og kan jobbe tettere sammen med mennesker uten å sette disse i fare. 3D-printere bygger gjenstander lag for lag i ett stykke. Med utgangspunkt i digitale filer, kan de enkelt bygge svært komplekse geometriske figurer, som vil være nærmest umulig å bygge på annet vis. 3D-printere er allerede et kraftfullt hjelpemiddel i design- og produktutviklingsprosesser. Teknologien testes samtidig ut til produksjon av blant annet bilkarosserier, deler til flymotorer, proteser, bygninger og en rekke ulike forbruksvarer. Vi ser en markant økning i digitalisering av produksjonssfæren, med mer sømløs integrasjon av design, produktutvikling og produksjon. Det blir lettere for alle involverte å utveksle informasjon. Dette skyldes enorme forbedringer i tilgjengelig regnekraft, mulighet for lagring av nærmest ubegrensede mengder data, stadig bedre infrastruktur for utveksling av data, og en rivende utvikling i tilgjengelig programvare. 9

10 ENDRER PREMISSENE. Den teknologiske utviklingen endrer premissene for hvordan varer designes og produseres, den legger nye føringer for hvem som kan drive med industriell produksjon, og for hvor slik produksjon kan lokaliseres. NYE KRAVENE TIL INDUSTRIELL PRODUKSJON. Den teknologiske utviklingen skjerper kravene til industriell produksjon i høykostland. Vi må produsere varer med høyere kunnskapsinnhold, og produksjonen må i økende grad være automatisert og fleksibel. Det blir en forutsetning for å kunne produsere kostnadseffektivt og respondere raskt på endringer i markedet, og ikke minst for å opprettholde konkurransekraft. Samtidig vil kompetansekravene til de som skal jobbe innen industriell produksjon endres. Behovet for personell med høy digital kompetanse vil tilta. Dette vil gjelde sveisere, designere, produksjonsplanleggere og alle andre som er involvert i produktutviklings- og produksjonsprosesser. Vi vil få økende behov for personer som kan programmere, overvåke og styre de nye maskinene. Behovet for operatører av tradisjonelle produksjonsmaskiner vil derimot kunne avta. Man vil i mindre grad stå i produksjonshallen og håndtere og overvåke selve maskinen, og heller være i et kontrollrom der man overvåker datamaskiner som holder orden på produksjonsprosessen. Vi kan se for oss en utvikling der industriarbeideren har gått fra å være den som selv bearbeidet materialer og sammenføyde disse til ønskede produkter, til industriarbeideren som en «flygeleder». GLOBALISERINGEN KAN SNU. Den nye produksjonsteknologien, med økende automatisering, gjør at lønnskostnadenes andel av de totale produksjonskostnadene avtar. Dette er en sterkt medvirkende årsak til at en rekke virksomheter i høykostland flytter produksjon hjem fra lavkostland som Kina. Høye lønnskostnader blir ikke lenger den ulempen det har vært. Produksjon «hjemme» gir samtidig bedre kvalitetskontroll, raskere transport til kundene og gjør det lettere å respondere raskt på endringer i etterspørselen. Dessuten forutsetter utvikling av et produkt forståelse av hvordan produktet skal produseres. Flytting av produksjon til lavkostland kan dermed svekke innovasjonskompetansen, og med det grunnlaget for fremtidig verdiskaping. Produksjon som flyttes hjem til høykostland vil bidra til å skjerpe konkurransen mellom produsenter i disse landene. Dette kan i sin tur forventes å stimulere videre utvikling av ny teknologi som kan effektivisere produksjonen ytterligere. Det er derfor all grunn til å tro at den teknologiske utviklingen vi nå ser vil fortsette i årene som kommer. EN MULIGHET FOR NORGE. Automatisert og kunnskapsintensiv industri er en mulighet for høykostlandet Norge. Det er innen slik produksjon vi kan ha håp om å konkurrere internasjonalt. Vi har et høyt kompetansenivå i befolkningen. Ved å være tidlig ute og følge med på utviklingen kan vi styrke landbasert industri utenfor olje- og gass-klyngen. Det vil kunne være en utfordring å videreutvikle en sterk landbasert industri når olje- og gass-næringen er så sterk, sysselsettingen så høy og norsk økonomi går såpass godt. Den sterke norske økonomien må imidlertid ikke bli en hvilepute for utviklingen av morgendagens industripolitikk. Vi trenger snarere en aktiv politikk som legger best mulig til rette for at norske virksomheter skal kunne nyttiggjøre seg moderne produksjonsteknologi, og for at Norge skal stå best mulig rustet i kampen om markedsandeler. Hva kan andre lære av hvordan blant andre Ekornes tar i bruk avansert produksjonsteknologi, spør artikkelforfatteren 10

11 FREMTIDSSIKRING AV NORSK IN- DUSTRI.Det foreligger to politiske dokument av særlig interesse for norsk industripolitikk. Det er den nye stortingsmeldingen om næringspolitikken som ble fremlagt av regjeringen Stoltenberg 7. juni i år, og den politiske plattformen for regjeringen Solberg presentert 7. oktober i år. I næringsmeldingen understrekes viktigheten av offensiv bruk av produksjonsteknologi, og den betydning dette har for produktivitet og konkurransekraft. Betydningen av automasjon blir også fremhevet, og meldingen drøfter i en viss grad betydningen av digitale hjelpemidler, uten at noen av disse temaene gis vesentlig plass i meldingen. Man diskuterer ikke betydningen av den digitalisering som skjer innen produksjonssfæren, og potensialet i 3D-printere omtales ikke. Regjeringsplattformen til den nye regjeringen er naturlig nok mindre detaljert enn stortings-meldingen. Imidlertid understrekes viktigheten av å øke verdiskaping og produktivitet i norsk økonomi, og Regjeringen vil «sette ned en kommisjon som kan belyse årsaker til at produktivitetsutviklingen har vært svak og gi konkrete råd om hvordan produktivitetsveksten kan økes.» Det gjenstår å se hvilken behandling stortingsmeldingen om næringspolitikken vil få i Stortinget, og hvordan detaljene i den nye regjeringens næringspolitikk vil bli. Forslaget om en produktivitetskommisjon er imidlertid interessant. En slik kommisjon er allerede i arbeid i Danmark, og er et av flere eksempler på at norske myndigheter kan hente inspirasjon fra andre land. TONEANGIVENDE LAND FORNYER INDUSTRIPOLITIKKEN. I årets «State of the Union»-tale løftet president Obama industripolitikk høyt på den politiske dagsorden. Han vil gjøre USA til en magnet for nye jobber og ny industri, og har utviklet en omfattende plan for å stimulere utviklingen av industriell produksjon i USA. Den amerikanske satsingen har flere element. Etableringen av The National Additive Manufacturing Innovation Institute i 2012 var et viktig første skritt. Dette er et nasjonalt kompetansesenter for å styrke anvendelse av 3D-printing i USA. Medlemmene er fra både industri og forskning. I 2013 etableres 3 liknende sentre, som alle skal fremme kompetanse og næringsutvikling innen avansert industriell produksjon. Ytterligere 11 sentre er under planlegging. Amerikanske myndigheter er ikke Kvernelandgruppen er en global, ledende leverandør av landbruksredskaper. Selskapet har satset mye på FoU og på avansert produksjonsteknologi. Bildet viser Kværneland sin varmebehandling av stål til plogskjær, prosessen gir stålet en myk kjerne som motvirker brudd, mens stålets ytre har en glatt overflate samtidig som det er av aller hardeste kvalitet. alene om å være tett på utviklingen som driver industriell produksjon fremover, og på hvilke muligheter og utfordringer den gir. I Tyskland har man blant annet gjennomført prosjektet Industrie 4.0 som utredet mulighetene som ligger i den økende digitaliseringen av produksjonssfæren. Den danske Produktivitetskommisjonen ser på hvordan økt automatisering kan styrke konkurransekraften til dansk industri. I England gjennomføres blant annet foresightprosjektet The Future of Manufacturing» for å undersøke hvilke forhold som driver utviklingen innen industriell produksjon. MULIGE GREP FOR NORGE. Norske myndigheter kan lære mye hva som gjøres i USA, Tyskland, England og Danmark. En analyse av «best practice» i norsk industri bør kunne gi viktige innsikter. Hva kan vi for eksempel lære av avanserte produksjonsbedrifter som Ekornes, OSO Hotwater og Kværneland? En slik studie bør kombineres med en bred kartlegging av norsk industri generelt. Her kan sentrale spørsmål være blant annet: Hvordan er bruken av automatisert produksjon innen norsk industri? Hvordan er potensialet for å effektivisere produksjonen gjennom økt automatisering? Hvor integrert er 3D-printere og moderne IKT er i norske industribedrifters produktutviklings- og produksjons-prosesser? Hvilke planer har norske virksomheter for å oppgradere sin maskinpark og for å øke bruken av ny og mer avansert produksjonsteknologi. Samlet sett må vi finne ut hvor vi er gode, og hvor vi kan forbedre oss. Et foresightprosjekt som analyserer forventet utvikling innen industriell produksjon vil kunne gi viktige innspill til langsiktig planlegging. Stimulering av økt samarbeid mellom forskning, industri og myndigheter vil være viktig for læring og vekst. Et digitalt kompetanseløft vil være avgjørende for at norske industriarbeidere skal kunne spille på lag med de mest avanserte produksjonsteknologiene. Det som uansett er klart er at vi må gripe sjansen nå, hvis vi skal hevde oss i den internasjonale konkurransen. 11

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2014 T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T Vertskapsfylket Møre og Romsdal er vi attraktive? «Lille speil Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

konkurrentene og øke I dette bilaget vil vi med konkrete eksempler vise hvilket

konkurrentene og øke I dette bilaget vil vi med konkrete eksempler vise hvilket Designåret 2005 Til topps med design i bunn - I NHO har vi sett eksempler på bedrifter som på kort tid har doblet topplinje og bunnlinje gjennom en strategisk satsing pd industridesign, sier NHO-sjef Finn

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor. Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor

Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor. Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor Fase 2 av prosjektet Value Propositions i nordisk marin sektor Utgitt August 2011 Innovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor Fase 2 av

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel 1 innhold og forord 1 1 innhold og Forord I perioden 197 21 var veksten i varehandelen det dobbelte av vekst i fastlands BNP. Verdiskapningen

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer