Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer, som bare kan stoppes av oss mennesker; i fellesskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer, som bare kan stoppes av oss mennesker; i fellesskap"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Utdanning 3 Folkehelse 4 Miljø og energi 5 Samferdsel og infrastruktur 6 Kultur og idrett 7 Arbeidsgiverpolitikk 7 Næring og verdiskaping 8 Landbruk og skog 8 Inkludering, likestilling og mangfold 9 2

3 SV tror på et samfunn hvor vår frihet og trygghet garanteres av et sterkt fellesskap. SV tror på et samfunn hvor mennesker løser utfordringer i fellesskap. Mennesker bør få økt makt og innflytelse over sitt eget liv og samfunnet de bor i. Grunnlaget for rettferdig fordeling av goder og byrder i samfunnet er en rettferdig fordeling av makt. SV ser omfordeling og demokrati som to sider av samme sak. SV vil styrke demokratiets makt over markedskreftene, styrke sivilsamfunnet og de folkelige bevegelsene og flytte beslutninger nærmere innbyggerne. Vi vil øke folks innflytelse gjennom oppvekst- og utdanningspolitikken, på arbeidsplassene og i møte med velferds- og helsetjeneste. Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer, som bare kan stoppes av oss mennesker; i fellesskap Det er behov for sentral styring på viktige, nasjonalt overordnende områder, men der ansvar overføres til kommune og fylket, må også makt følge med. SV mener kommuner og fylkeskommuner skal rå over en større del av den offentlige økonomien en i dag. Derfor styrker SV kommuneøkonomien i sine alternative statsbudsjett. Lokaldemokrati innebærer også aksept for at ikke alle prioriterer likt. SV har tro på at kommuner og fylkeskommuner i flere saker er best egnet til å finne gode løsninger som ivaretar nødvendige lokale og regionale hensyn. Nøkkelen til et godt samfunn er innbyggere med riktig og tilstrekkelig kompetanse til å mestre eget liv. For den enkelte gir kunnskap muligheter og frihet, og er en kilde til økt innsikt, forståelse og dannelse. For samfunnet er kompetanse et verktøy for verdiskaping, utvikling, inkludering og et levende folkestyre. Retten til videregående opplæring er viktig, både for den enkelte og for næringslivet. For SV er det et mål at flere gjennomfører videregående opplæring. Vi ønsker fortsatt kamp mot bortvalg og frafall innen videregående opplæring. Sosial bakgrunn påvirker elevenes utdanningsvalg og i hvilken grad elevene fullfører videregående opplæring. Dette ønsker SV å utjevne slik at sosiale forskjeller ikke reproduseres gjennom videregående opplæring. SV vil også satse på utviklingen av flere alternative læringsarenaer slik at unge får testet sin kompetanse i praksis. SV satser på den offentlige fellesskolen. Flere private skoler bidrar til å svekke den offentlige fellesskolen, og øker forskjellene. SV vil bruke fellesskapets midler på å styrke den offentlige fellesskolen, ikke på profitt i privatskoler. Skolens og lærernes utfordringer ligger i å ta tak i den enkelte elevs evner og interesser og å skape en inkluderende opplæring som lar hver enkelt få utvikle seg ut ifra disse. Det er ikke skolens oppgave å skape overskudd i et privateid selskap. Vi bygger framtidas Hedmark gjennom å satse på de som skal bygge det. Fylkeskommunens viktigste oppgave i perioden skal være å sørge for at alle unge gjennom utdanning får kompetanse til å mestre sitt eget liv. Utdanningsprogrammene innen yrkesfag gir muligheter innen et mangfold av yrker. 3

4 Selv om flere fullfører videregående i Hedmark, er frafallet, spesielt på yrkesfag, for stort. Halvparten av elevene innen yrkesfag får ikke lærlingplass. Det trengs en storstilt satsing på lærlinger i et samarbeid mellom næringsliv, kommuner og fylkeskommunen. jobbe for større lærertetthet i skolen at alle bedrifter på oppdrag for fylkeskommunen skal ansatte minst en lærling, der bedriften er relevant for lærlinger jobbe for styrkede tilskuddsordninger for bedrifter som tar inn lærlinger arbeide for flere alternative læringsarenaer der unge får oppleve mestring gjennom praktisk bruk av sine evner og kompetanse. styrke oppfølgingstjenesten slik at den kan følge opp ungdom tettere og hyppigere sikre at de som ikke får lærlingeplass, får et reelt tilbud om å fullføre yrkesutdanningen sin i skole opprette et nytt opplæringskontor i Hedmark for de som følger individuell plan eller lærekandidatordningen. Dette må gjøres i samarbeid med ASVL. at samarbeidet mellom grunnskole og videregående skole styrkes slik at alle får den tilpassede opplæringen de har krav på. og slik at elever med behov for spesialundervisning sikres dette ved overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring jobbe for reklamefrie videregående skoler fjerne kravet om at ungdomsretten til videregående utdanning må tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år jobbe for at fylkeskommunen styrker og støtter desentralisert høyere utdanning I det forrige århundret økte den gjennomsnittlige levealderen med vel 30 år og 25 av disse årene er tilskrevet bedring i folkehelsa. Dagens helseutfordringer, blant annet knyttet til kosthold, inaktivitet, tobakk og alkohol må løses på andre areaer enn på sykehus eller på legekontorer. Ved å forebygge mer kan vi reparere mindre. Sosiale forskjeller har stor betydning for helse og sykelighet. Til tross for en positiv samfunnsutvikling med en generell nedgang i dødeligheten, er det en økende forskjell i dødeligheten mellom de rikeste, og de som ikke henger med i velstandsutviklingen. Sosial ulikhet er et alvorlig helseproblem også i Norge og i Hedmark. Sosiale møteplasser er viktige faktorer for helse og trivsel i hverdagen. Hedmark SV ønsker å samarbeide med frivillig sektor i Hedmark for å styrke folkehelsa. Gjennom samarbeid skaper vi et inkluderende fellesskap hvor hvert individ får rom til å utvikle seg. Psykisk helse er vel så viktig som fysisk helse. Halvparten av befolkningen kommer til å rammes av psykiske lidelser i løpet av livet. Vi skal sørge for et behandlingstilbud i Hedmark som er tilgjengelig når folk trenger det. Tidlig intervensjon er avgjørende, men for å kunne hjelpe så mange som mulig på et tidlig tidspunkt, er det nødvendig med en styrket skolehelsetjeneste samt flere sosial- og helsearbeidere inn i skolen. Statlig øremerking vil sikre at fylkeskommunen prioriterer psykisk helse i skole. 4

5 arbeide for mindre sosiale forskjeller i samfunnet avsette midler til forebyggende arbeid med folkehelse i samarbeid med frivillig sektor skape inkluderende samarbeidsarenaer ha flere sosial- og helsearbeidere inn i skolen. ha en tilgjengelig og tilstrekkelig skolehelsetjeneste med tid til hver enkelt elev, på hver skole vil videreføre samarbeidet med fylkesmannen i Hedmark om folkehelsekonferansen om psykisk helse i hverdagen at tannhelse må bli en del av folketrygden. Første trinn skal være å dekke tannhelsetjenestene til dem som trenger det mest, før vi gradvis innfører en maksgrense for egenbetaling for alle nødvendige tannhelsetjenester. at fylkets videregående skolers kantiner tilbyr sunn og rimelig mat Klimaendringene er menneskeskapte, og de er vår tids største utfordring. Derfor må vi bygge et samfunn som løser dagens og framtidens miljøproblemer. Hedmark SV vil at Hedmark fylkeskommune tar sin del av ansvaret og bidrar til å redusere klimagassutslipp. Lokale løsninger på miljøproblemene kan vise vei til handling mot global handlingslammelse. Trær og skog er den viktigste og mest tilgjengelig fornybare ressursen på norsk jord. Foruten å være fornybar, opprettholder skogen også det biologiske mangfoldet og binder opp Co2 som tilsvarer over halvparten av de norske klimagassutslippene. Det er ingen motsetning mellom det å satse på økt aktivitet innenfor skogbruket, samtidig som man har en ansvarlig og god vernepolitikk for skogen vår. Hedmark SV vil sørge for at verneområder med trua naturtyper og rødlistearter ivaretas. Redusert strømforbruk er bra for både miljø og lommebok. SV vil redusere strømforbruket i næringsbygg, privatboliger og kommunale bygg ved å satse på smartere bruk av energi gjennom blant annet energisparekontrakter (EPC). Hedmark fylke bør være et foregangsfylke for å produsere solkraft gjennom et prøveprosjekt der det etableres en ordning som gir støtte til å produsere solkraft på gårdsbruk, og bygge opp kompetanse som kan som kan spres til andre områder. Hedmark SV jobber for en nasjonal støtteordning for solkraft. jobbe for en klimanøytral fylkeskommune øke rammene for energisparing og energiøkonomisering at alle fylkeskommunale bygg skal miljøsertifiseres 5

6 at all rehabilitering av eksisterende bygningsmasse skal gjøres i henhold til standarden for passivhus styrke Energiråd Innlandets rolle i fylkets energi- og klimaarbeid jobbe for at halvparten av mat som kjøpes inn (til fylkeskommunens kantiner) er økologisk etablere en fylkeskommunal tilskuddsordning for produksjon av solkraft at fylkeskommunen tar en aktiv rolle som arealplanlegger og utarbeider en fylkeskommunal plan for utvikling av fornybar energi Den mest effektive måten å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren på er å redusere samfunnets totale transportbehov. Gjennom areal- og samfunns planlegging kan vi bidra til å redusere transportbehovet. Gang- og sykkelveier er viktige for framkommelighet, trivsel, sikkerhet og folkehelse. Hedmark SV vil prioritere sammenhengende utbygging av gang- og sykkelveier som gjør det mulig for flere å gå eller sykle til jobb eller fritidsaktiviteter. Trafikksikkerhet skal ligge til grunn for samferdselspolitikken i Hedmark, SV støtter nullvisjonen om at ingen skal drepes eller blir hardt skadd i hedmarkstrafikken. Belastningen på veiene må ned, derfor må mer gods fraktes på bane, og ikke med vogntog. Målet er ikke mest mulig asfalt, men trygge og gode veier for hele fylket. For SV er toget ryggraden i framtidas grønne og effektive transportsystem. Dobbeltspor på Dovrebanen til Lillehammer må framskyndes. prioritere sykkelsatsning, jernbane, kollektivtrafikk og gode bruksveger i distriktene øke andelen tømmertransport som fraktes på jernbane gjennom elektrifisering av Røros- og Solørbanen og bygging av flere krysningsspor øke standarden på skogsbilveinettet sikre tilgang på teknologisk infrastruktur i hele fylket styrke TT-ordningen prioritere elektrifisering av Røros- og Solørbanen og utbygging av Kongsvingerbanen øke standarden på fylkesvegnettet, særlig utbedring av bruer. ha miljøkort for ungdom i Innlandet, som skal gjelde både buss og tog. bedre kollektivtilbudet i distriktene gjennom flere bestillingsruter bedre informasjon om kollektivløsninger og bestillingsruter i distriktene 6

7 Kultur sier noe om hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hva vi tror på. Den sier noe om felles verdier og holdninger i et samfunn, og er i stadig endring og utvikling. Kulturuttrykk en stor egenverdi. Hedmark SV vil spre allsidig kultur til hele fylket og sikre en større bredde i tilbudet i alle deler av fylket. Sentrale aktører er Turneorganisasjonen i Hedmark, Musikk i Hedmark, Anno Fylkesmuseum, og Teater Innlandet. Igjennom samarbeid med lag og foreninger vil vi skape gode kulturtilbud lokalt. SV vil jobbe for et styrket samarbeid med frivillig sektor. Idrett gir positive opplevelser, økt livsutfoldelse og en viktig helsegevinst både for den enkelte og for samfunnet. SV er spesielt opptatt av breddeidrettens kår, fordi idretten bidrar til sosial utjevning, integrering og er viktig for folkehelsen. God breddeidrett og toppidrett er avhengig av hverandre. Ungdommens Kulturmønstring (UKM) er den største arenaen for ungdomskultur i Hedmark. Over 1300 ungdommer fra hele Hedmark deltok i UKM Denne arenaen for selvutvikling og opplevd mestringsfølelse må sikres og videreutvikles. Hedmark SV vil styrke UKM (Ungdommens Kulturmønstring) gjennom å sikre tilstrekkelige ressurser til Turneorganisasjonen Hedmark. at tilbudet gjennom den «Den kulturelle skolesekken» i Hedmark utvikles og er til inspirasjon for andre fylker prioritere idrettsanlegg som er tilpasset fleridrettsbruk, så de blir tilgjengelige for barn, unge og hele befolkningen i nærmiljøet styrke fylkeskommunens bidrag til Ungdommens kulturmønstring utvide målgruppen til Turneorganisasjonen til å gjelde eldre innen kommunal omsorg og på denne måten styrke den kulturelle spaserstokken for Hedmark Likestilling, likelønn, rett til heltid, utviklingsmuligheter og adgang til etter- og videre utdanning må være sentrale elementer i fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt være inkluderende arbeidslivs bedrift (IA-bedrift) slik at flest mulig skal evne å arbeide lenger og få god oppfølging av arbeidsgiver. Organisasjonens arbeidsgiverpolitikk skal kjennetegnes ved en aktiv livsfase- og seniorpolitikk. Hedmark SV vil arbeide mot en hver form for privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester og oppgaver som undergraver opptjente eller lokalt fremforhandlede rettigheter. 7

8 Hedmark SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform i fylkeskommunen. Tillitsreformen skal erstatte unødig kontroll, rapportering, byråkrati og markedstenkning i offentlig sektor, med mer tid og tillit til de ansatte og større medvirkning for brukerne. ha frie midler til skolene slik at de kan prioritere de største behovene for kompetanseheving gjennomføre en fylkeskommunal tillitsreform Hedmark SV ønsker å legge til rette for et variert næringsliv i hele Hedmark og styrke næringsutvikling basert på lokale og regionale fortrinn særlig innen jord- og skogsbaserte næringer. Et samfunn som tar tak i miljøproblemene, er et samfunn som åpner for nye muligheter. Når vi bygger et miljøvennlig og fremtidsrettet samfunn, vokser nye næringer og arbeidsplasser fram. Næring og verdiskapning er grunnlaget for vår fremtidige velferd. Gjennom en utvikling av bærekraftige arbeidsplasser for fremtida, skaper vi varige verdier for kommende generasjoner. En økonomi basert på fossile ressurser vil ikke skape varige arbeidsplasser. Hedmark må ta en ledende rolle i utviklingen av ny teknologi, ny kompetanse og nye arbeidsplasser som tar utgangspunkt i fornybare ressurser og bærekraftig utvikling. Framtida for verdiskaping i fylket ligger i folks kunnskaper, velfungerende lokalsamfunn og naturresursene våre. Ved å satse på lokal foredling av råvarer, naturopplevelser og produkter med lokalt særpreg, utnytter vi Hedmarks grønne gull og danner grunnlaget for arbeidsplasser og verdiskaping i Hedmark. bidra til økt satsning på teknologi- og høykompetansearbeidsplasser i hele fylket sikre lokal foredling av råvarer skape flere arbeidsplasser knyttet til naturopplevelser og økoturisme legge til rette for økt innovasjon og utvikling av nye arbeidsplasser gjennom satsning på kompetanse og utdanning Landbruket (jord og skog) i Hedmark gir grunnlag for arbeidsplasser og en årlig verdiskaping på 5 milliardær kroner. Dette utgjør 11 prosent av verdiskapningen og hele 16 prosent av sysselsettingen i fylket. For å ivareta landbruket må det produktive arealet i fylket bevares bedre gjennom et styrket jordvern. Landbruket skal gi økt selvforsyning og trygg matproduksjon. For SV er det viktig å opprettholde en variert bruksstruktur med både store og små bruk. 8

9 Innlandet kan og bør spille en nøkkelrolle i utviklingen i det som kan bli en av Norges viktigste næringer i framtiden. Hedmark rommer 20 % av landets skogressurser, og er Norges største og viktigste skogfylke. Her ligger muligheter og kompetanse som bør videreutvikles og satses på. sikre naturbruksutdanningen ved Jønsberg, Storsteigen og Solør videregående skoler bidra til å styrke utviklingen av det bioteknologiske miljøet i Hedmark og Innlandet ta initiativ for å utvikle nye tilbud i fagskoler innen primærnæringen styrke jordvernet i Hedmark at Hedmark fylkeskommunen fortrinnsvis skal bruke tre i alle større offentlige byggeprosjekter der det er teknisk likeverdig eller bedre enn alternative materialer ha en bærekraftig skogpolitikk blant annet gjennom styrket innsats innen skogplanteforedling sikre rekruttering til skognæringen gjennom framtidsrettede studietilbud innenfor skogbruk i Innlandet samarbeide aktivt med campus Evenstad for å videreutvikle skognæringen bidra til muligheter for arbeidserfaring, utplassering og lærlingeplasser i samarbeid med næringene jobbe for en naturforvaltning som sikrer artsmangfold samt ivaretar fylkets utmarksressurser og beite SVs inkluderingspolitikk baserer seg på tre prinsipper: respekt for ett sett med grunnleggende, ufravikelige fellesverdier, bekjempelse av klasseforskjeller og kamp mot diskriminering og rasisme. Kampen for likestilling handler om å kreve at alle slutter opp om universelle rettigheter. SV mener at et godt samfunn er tuftet på demokrati, likestilling, inkludering og mangfold. Mangfold gjør fellesskapet rikere og det er viktig å sikre at alle innbyggere i Hedmark kan delta i dette fellesskapet. Alle innbyggere i Hedmark skal være likestilt og ha like muligheter. Skal vi oppnå dette må samfunnsskapte hinder fjernes. Intoleranse, rasisme og diskriminering er ikke forenelig med de verdiene vi bygger gode samfunn på. Hedmark må legge til rette for økt integrering, styrket språkopplæring, inkludering i arbeidslivet for innvandrere og sikre tilpassede utdannings- og kvalifiseringstilbud. Samfunnets evne til å håndtere kulturelt mangfold er avgjørende. Et internasjonalt orientert arbeidsliv og næringsliv er avhengig av kunnskap om andre kulturer. Ved å ivareta det sunne mangfoldet i samfunnet bygger vi ny kompetanse og forståelse. Hedmark SV mener at inkludering på sosiale arenaer er avgjørende for å lykkes med dette. 9

10 Hedmark SV arbeider for at alle kvinner skal få samme muligheter til utdanning og arbeid, samt bli økonomisk uavhengige. Det handler også om å endre tradisjonelle kjønnsroller og motarbeide konservative holdninger som innskrenker kvinners rett til selv å bestemme rammene for sitt eget liv. Et inkluderende samfunn tar ansvar for alle sine innbyggere. SV ønsker å bygge ned kulturelle barrierer, skape samhandling på tvers av generasjoner og å ta et større globalt ansvar knyttet til flyktninger og innvandrere. Gjennom dette bygger vi et sunt fellesskap som trenger alle, og hvor alle kan delta. ha flere prosjekter innenfor utdanning og forskning som styrker flerkulturell samhandling at lovkrav om universell utforming følges opp slik at alle får samme mulighet til deltakelse i samfunnet bidra til raskere integrering gjennom styrket språkopplæring og inkludering på sosiale arenaer skape samhandlingsarenaer på tvers av generasjoner og kulturelle barrierer 10

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

VI TAKKER FOR AT DERE VIL BIDRA MED RÅD I ARBEIDET MED NY FOLKEHELSEMELDING.

VI TAKKER FOR AT DERE VIL BIDRA MED RÅD I ARBEIDET MED NY FOLKEHELSEMELDING. VI TAKKER FOR AT DERE VIL BIDRA MED RÅD I ARBEIDET MED NY FOLKEHELSEMELDING. PROGRAM FOR DAGEN ER: 09.00 Oppmøte for innregistrering - frukt og kaffe. Det kan ta litt tid å få innregistrert alle, slik

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016-2018 (Utkast 19.oktober) 1. Innledning Fylkestinget vedtok regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark 2015-2018 i desember 2014. og

Detaljer

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune H = B x K x P 2 FOLKEHELSE Sammen for barn og unge i Stange Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune Norges suksess på 5 minutter http://www.youtube.com/watch?v=sdpmegy3gw8

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2015-2016

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2015-2016 HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2015-2016 Utarbeidet av Ungdommens fylkesutvalg 20.-22. november 2014. Vedtatt av Ungdommens fylkesting 16. desember 2014. SKOLE NULLTOLERANSE FOR MOBBING Ungdommens

Detaljer

Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark

Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark Samarbeidserklæring // Fylkesrådet i Hedmark // 2015-2019 2 Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark 2015-2019 God samfunnsutvikling er avhengig av den enkeltes innsats, og samfunnets evne og vilje til

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Det viktigste for Arbeiderpartiet de neste fire årene er full lærlingedekning, flere arbeidsplasser og økt verdiskapning!

Det viktigste for Arbeiderpartiet de neste fire årene er full lærlingedekning, flere arbeidsplasser og økt verdiskapning! Østfold Arbeiderparti: PROGRAM FOR FYLKESTINGSPERIODEN 2015 19 Side 1. Tittel: Vi bygger Østfold sammen! Østfold har en av landets beste beliggenheter. Vi er veien til Europa og porten til Norge og har

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune 21.09.2017 Fellesmøte fylkeskommunale råd Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune Bakgrunn Fylkesmannen og fylkeskommunen prioriterte folkehelse som oppgave i oppstarten av forsøket med enhetsfylke

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging Arild Øien, planlegger Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår - gjennom planlegging 1 2 OSLO SKI NESODDEN 3 Oppegård kommune 37 km 2 25 000 innbyggere Urbanisering Fortetting langs

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt En medlemsdialog for å forebygge utenforskap og inkludere i fellesskapet KS hovedstyre: Overordnet tema for Kommunalpolitisk toppmøte og Landsting 2016

Detaljer

Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil utvide kollekiv tilbudet slik at alle kan bruke buss eller tog fremfor bil.

Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil utvide kollekiv tilbudet slik at alle kan bruke buss eller tog fremfor bil. Aurskog Høland VALGPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Da er vårt valgprogram klart. Vi håper dette vil gi deg en god innføring i hva vi i Miljøpartiet De Grønne Aurskog-Høland vil gjøre de neste fire årene. For

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 Dette er et program for hva RV/Rødt ønsker å gjøre på fylkestinget i perioden 2007 2011. Vi har basert oss på det arbeidet RV/Rødt

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Friskliv Ung 16-24 år

Friskliv Ung 16-24 år Friskliv Ung 16-24 år Liv Berit Hæg Spesialfysioterapeut i Drammen kommune Fysioteket Frisklivssentralen i Drammen Vega, 23 05 11 Bakgrunn Målsetning Målgruppe Frisklivsresept for ungdom Erfaringer til

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti bygger sin politikk på Arbeiderpartiets verdier og ideologi.. Økonomi: Rap vil ta ansvar for å gjøre kommuneøkonomien bærekraftig slik

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

GRØNN FRAMTID FELLES AMBISJONER FOR FRAMTIDAS OPPLAND

GRØNN FRAMTID FELLES AMBISJONER FOR FRAMTIDAS OPPLAND SAMARBEIDSAVTALEN GRØNN FRAMTID FELLES AMBISJONER FOR FRAMTIDAS OPPLAND Samarbeidsavtale for Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti i Oppland for perioden 2015-2019.

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer