Veg- og transportplan. Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veg- og transportplan. Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin"

Transkript

1 Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin 10 transportforum

2 Vegprising har i de senere år vært gjennomført i byer som London og Stockholm, med til dels gode resultater. Det går et klart skille mellom ren vegprising og ren bompengefinansiering, der førstnevnte kun skal regulere trafikken ut fra samfunnsøkonomiske prinsipper for effektivitetsforbedring, mens sistnevnte skal finansiere nye tiltak. Vi skal i det følgende beskrive noen hovedtrekk ved vegprising og hvorfor dette systemet kan gi et bidrag til mer velfungerende byområder og bedre samfunnsøkonomi. tekst: svein bråthen, høgskolen i molde/møreforsking molde as foto: marit grøttheim transportforum 11

3 Svein Bråthen er professor i transportøkonomi ved Høgskolen. Han har bred erfaring fra samfunnsøkonomiske analyser knyttet til de fleste transportområder samt innen andre områder av samfunnslivet. Han har relativt nylig ledet et prosjekt knyttet til alternativ finansiering av transportinfrastruktur, i et samarbeid med SNF Bergen. Utbygging av mer vegkapasitet skal først skje når brukerne står overfor en pris som er høy nok til å dekke investeringskostnadene og sam - tidig vil forbli brukere av vegnettet. Det er en målsetting om at all vekst i persontransport i de største byområdene skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Det er et meget ambisiøst mål, som nok vil kreve et bredt sett av virkemidler. Ett av virkemidlene, som er både et trafikkbegrensende og et trafikkstyrende tiltak, er vegprising, eller køprising. Det er tre hovedgrunner til at et slikt tiltak kan framstå som et godt virkemiddel for å få en bedre tilpasning mellom trafikketterspørsel og vegkapasitet (Hervik og Bråthen 2008): 1. Uten køprising kan det vises at brukerne ikke betaler for ulemper ved køer som oppstår for alle dem som har høy alternativkostnad ved lang reisetid fordi reisetid fortrenger arbeidstid, eller for alle dem som blir påført stress og mas for å rekke barnehagen før stengetid. 2. Uten køprising får vi et for stort press på å bygge ut ny, dyr infrastruktur som har ledig kapasitet utenom rushet og som dermed lett skaper enda flere bilreiser. 3. Uten køprising får vi for få reisende med kollektivtransport uten å måtte holde svært lave priser eller investere i høy kvalitet, som i sin tur krever høye subsidier. I tillegg skaper økt vegkapasitet et økt konkurransefortrinn for bil sammenlignet med buss og bane, som uansett må ha sine faste stopp. erfaringer med køprising i Stockholm Noen erfaringer fra Stockholms opplegg for køprising er gjengitt i Eliasson (2014), der det heter at 20 prosent av trafikken forsvant etter innføring av avgiftene i Denne effekten har holdt seg, og undersøkelser har vist at ¾ av de forsvunne bilreisene er borte uten at de reisende faktisk er seg dette bevisst. Erfaringene viser også at opinionen har vurdert tiltaket som alt overveiende positivt etter innføringen, delvis som følge av økt politisk legitimitet etter en folkeavstemning, dels fordi trengselen er redusert, og dels fordi avgiftene har blitt øremerket til en infrastrukturpakke som omfattet både veg og jernbane. Odeck og Bråthen (2008) har en lignende observasjon fra bomringen i Oslo, der opinionen i stigende grad har fått en mer positiv holdning til tiltaket. køprising i london London innførte sitt opplegg for køprising i 2003, og trafikken har falt med rundt 20 prosent i perioden fram til 2007 (Nesse m.fl. 2009). Et mye sitert trekk ved bytrafikken i London har vært den lave framføringshastigheten for biltrafikken under rushet, med rundt 5 km/t. Dette har ikke endret seg vesentlig, men det skyldes at kollektivtrafikk og gående/syklende har fått bedret sin framkommelighet betraktelig. Minken (2005) diskuterer blant annet fordelingseffekter av vegprising. Godstransporten og de som reiser i arbeid framstår som vinnere av tiltaket, fordi framkommeligheten blir bedre og reisetiden mer forutsigbar kan kjøretøy og ansatte brukes mer effektivt. Bildet for andre grupper synes mer sammensatt, men langt fra entydig negativt. Utslagene er blant annet avhengig av hvordan inntektene fra vegprisingen benyttes, og selvsagt av hvor folk bor. finnes det alternativer? Det er vanskelig å se for seg treffsikre alternativer til rushtidsavgifter. Prøver vi å bygge ut kollektivtilbudet og holde lave priser blir subsidiene høye. All erfaring viser at bilbruken under rushet fortsatt øker, selv med betydelige køer og omfattende utbygging av vegnettet. Trafikken flytter over til antatt billigste reiserute, mens nye reisende kommer til fordi det et eller annet sted i systemet blir lavere kost - nader, hvert fall i en periode. Kollektiv - transporten kan ofte bli taperen når tilførselsveger i byområder bygges ut, fordi den til tross for, i beste fall, egne kollektivfelt er avhengig av sine faste stopp. Samlet sett utvikler vi et dyrt transportsystem fordi brukerne ikke betaler for de kostnadene de påfører samfunnet når køene blir lange, og fordi presset for å få bygd ut mer vegkapasitet, øker. Eksempelvis hadde planene om å øke kapasiteten på E-18 gjennom Vestkorridoren kanskje blitt påvirket av en riktig dimensjonert trengselsavgift. grunnlag for økt vegkapasitet Et hovedkriterium for utbygging av mer vegkapasitet er at det først skal skje når brukerne står overfor en pris som er høy nok til å dekke investeringskostnadene, og samtidig vil forbli brukere av vegnettet. Det hører også med til historien at køprising tilsier en svært lav pris utenom trafikksterke perioder. Dette betyr fri passering for vegtrafikken og svært lave takster for kollektivtransporten. I et samlet regime ligger det også at kollektivtransporten bør tilpasse takster og tilbud annerledes dersom trengselsavgifter pålegges bilistene. De samme reglene gjelder der, takstene bør gjenspeile de samfunns økonomiske kostnadene og kapasiteten økes når betalingsvilligheten hos de reisende samlet sett er høy nok. Da er det rom for at billettprisene også der kan settes noe opp under trafikksterke perioder, mot at det blir billigere å reise 12 transportforum

4 Trafikantenes adferd påvirkes hvis de må betale de samfunnsøkonomiske kostnadene inkludert køkostnader, og det kan bidra til et mer balansert transportsystem. Her fra Dronning Eufemias gate i Bjørvika, Oslo, hvor det er planlagt for egen trikketrasé og kollektivfelt for bussen. kollektivt enn i dag utenom disse peri - odene. Dette gir muligheter for å øke antall avganger og derved øke attraktiviteten uten at dette krever store ekstra uttellinger over offentlige budsjetter. I tillegg er kapasiteten innen kollektivtransport som regel langt mer fleksibel enn på veg, all den tid antall busser og vogner kan varieres uten at det nødvendigvis påløper store, faste infrastrukturkostnader. Vegtrafikk - lovens 7a (forskrift om køprising av ) gir dessuten rom for å benytte inntektene fra vegprising til transportformål, herunder drift av kollektivtransport. Det er etablert krav om dokumentasjon av behov samt evalueringer av ordningen etter at den har trådt i kraft. I henhold til nevnte forskrift skal innføring av vegprising ses i sammenheng med arealbruken. Dagens flyttestrøm går i stor grad til Oslo og de andre større byene. Mange bosetter seg i randsonen, med lavere boligpris, for å pendle til sentrum. Uten å innføre vegprising vil bruken av offentlige midler gjerne måtte øke ganske mye for å utvikle kostbar kollektivtransport eller vegkapasitet. Dette framstår som «sentraliseringens pris fordi tilflytterne ikke blir pålagt disse kapasitetskostnadene, og de har i et regime uten vegprising ingen incentiver til å ta hensyn til ulempene som oppstår også for andre trafikanter som følge av køer. Med rushtidsavgift vil alle brukere få synliggjort disse køkostnadene. Resultatet kan i noen grad bli lavere boligpriser i pendlersonen, som er en slags kompenserende motsats for de som velger å etablere seg der mot å ta de høyere rushtidskostnadene, noe avhengig av hvordan inntektene fra ordningen vil bli brukt. Et vesentlig styrket kollektivtilbud kan i noen grad nøytralisere slike utslag. kostnader Styrer adferd Et hovedpoeng med denne gjennom - gangen er å vise at trafikantene, gjennom å måtte betale de samfunnsøkonomiske kostnadene inkludert køkostnader, blir gitt noen signaler som vil påvirke deres adferd. Dette kan bidra til et mer balansert transportsystem, færre «gratis lunsjer ved at det blir mindre krav til storsamfunnet om å betale for dyr og til dels unødvendig transportkapasitet, og det kan bli en bedre arealutnyttelse. Samtidig er det grunn til å understreke at vegprising ikke er noen «quick fix for å oppnå målsettinger om nullvekst i biltrafikken. En kan eksempelvis komme til å «eksportere bilbruk til områder utenfor bomsnittene. Uansett vil det (som nedfelt i nevnte forskrift) være helt nødvendig å se tiltak rettet mot vegtrafikk og kollektivtrafikk i sammenheng. Køprising som et regulerende redskap er langt fra noe nytt. Luftfarten praktiserer «yield management hvor fly under trafikktoppene grovt sett fylles opp med fullt betalende forretningsreisende og utenom rushet med rabatterte privatreiser. Elektrisiteten er dyr om vinteren når man stanger mot kapasitetstaket, selv om det er da man som oftest trenger den mest. Alle disse aktørene utøver køprising i en eller annen form. er vegprising en ZareptaS krukke? Det har vært en oppfatning at vegprising betyr «nok en ekstra avgift for trafikantene. Beregninger viser imidlertid at det ikke er slik at vegprising uten videre gir mer penger i kassen enn mer konvensjonelle transportforum 13

5 bomringer med like takster gjennom døgnet og uka. Rekdal m.fl. (2012) har sett på virkningene av køprising i de største byområdene (Oslo, Bergen og Trondheim) gjennom modellberegninger der en har latt pris pr. passering tilsvare modellberegnede køkostnader. Vi går ikke i detalj på forutsetningene, men prisnivået pr. passering kan ligge opp mot 50 kr målt i dagens kroneverdi gjennom morgen- og ettermiddagsrushet. Tabellen nedenfor oppsummerer resultatene, der bompengeinntektene i 2010 er sammenlignet med et innkrevingsopplegg basert på de ovenfor nevnte prinsipper for vegprising. Trondheim hadde en mild prisdifferensiering, for personbiler var det kr 20 i og kr 10 utenom trafikktoppene innenfor perioden mellom kl. 07 og kl. 17, og fri passering utenom denne perioden. Bergen hadde en fast, og relativ lav takst hele døgnet kr 15 for personbiler, mens Oslo hadde en høyere takst hele døgnet kr 27 for personbiler. Alle byene tilbyr ulike rabattordninger som vi ikke går nærmere inn på her. økonomisk effekt av vegprising Merinntekter ved overgang til vegprising: BYOMRÅDE MERINNTEKTER (mill kr/år) Trondheim 171 Bergen 110 Oslo -324 Tabellen viser et blandet bilde. For Trondheim er effekten beregnet som størst, litt forenklet fordi man allerede i utgangspunktet har fritak for bomavgifter på kveld og natt. I disse periodene er det som regel ingen køer, og følgelig gis intet argument for å ilegge bomavgifter ut fra samfunnsøkonomiske prinsipper. Da vil en prising for å dekke kapasitetskostnadene under trafikktoppene slå ut positivt på bompengeinntektene. I Bergen gir vegprising også et positivt bidrag. Inntektstapet ved fri passering på kveld og natt blir mer enn oppveid av prisøkning under trafikktoppene. Bomtakstene er i utgangspunktet relativt lave slik at effektene av fritak på kveld og natt ikke blir så stor. For Oslo, med vesentlig høyere gjennomsnittstakster blir inntektene vesentlig lavere ved en overgang til vegprising. Dette skyldes i hovedsak at fritak på kveld, natt og helg når det er ledig kapasitet, gir et større inntektstap. Det er mange nyanser i disse modellberegningene, der det er kjørt ulike scenarier med trafikkforskyvning som følge av differensiert prising, der takstene er bestemt ut fra nye trafikklikevekter, og beregninger er gjort der tiltak innen kollektivtransportnettet er inkludert. En konklusjon er at vegprising basert på marginalkostnadsprising i seg selv ikke nødvendigvis gir vesentlige merinntekter sammenlignet med mer konvensjonell bompengefinansiering slik vi kjenner det i dag. Ordningen har imidlertid vesentlige positive samfunnsøkonomiske effekter når det gjelder bedre utnyttet og tilpasset transportkapasitet, men dette avleirer seg i tidsbesparelser og annet, ikke i høye tilleggsinntekter sammenlignet med bompengesystemene slik de er i dag. oppsummering Befolkningen i de større byområdene er forventet å vokse kraftig. Dette vil skape et betydelig press på den infrastrukturen som finnes der, og slett ikke bare transportinfrastrukturen. Det er en uttalt målsetting at all veksten i transportarbeid skal betjenes med kollektivtransport, gange og sykkel. Dette vil kreve ganske markante virkemidler, der vegprising framstår som noe nær en nødvendighet for å få en bedre balanse mellom transportmidlene samtidig som samfunnets kostnader ved transport blir tydeliggjort overfor befolkning og næringsliv. Vesentlig lavere innkrevings-kostnader ved hjelp av bedre teknologi gjør det mulig å drive dette rimelig effektivt, og der er Norge langt fremme. Det er verdt å merke seg at vegprising ikke bare innebærer bruk av pisk. Det er også et betydelig innslag av gulrøtter. Systemet gir muligheter for å få Systemet gir muligheter for å få til en betydelig satsing på kollektivtransport, noe vegtrafikkloven nå har åpnet muligheter for. til en betydelig satsing på kollektivtransport, noe vegtrafikkloven nå har åpnet muligheter for. Det vil kunne tilgodese nye brukere, men også eksisterende brukere vil dra full nytte av dette. Det vil også være slik at de hyggelige kvelds- og helgebesøkene vil kunne gjennomføres uten at man behøver å betale bompenger eller høye kollektivtakster. Det er selvsagt utfordringer knyttet til samspillet med arealbrukspolitikken og til hvor store byene bør være før et slikt system er hensiktsmessig. Vegprising er ingen ny pengemaskin, men snarere en sunn omfordeling av belastningen slik at de som bruker knapp transportkapasitet, betaler mer. Køene blir heller ikke borte, men de blir vesentlig redusert. Det vil også være viktig å få vegprising innført på en slik måte at opinionen ser logikken og fornuften i det. Erfaringer fra andre land viser at det er mulig. Med de utfordringene som vi nå står overfor er det få grunner til å la være å ta vegprising i bruk. litteratur: Nesse L S, A Ruud og I O Ellis (2009). Køprising i Bergensområdet? Oppsummering av internasjonale erfaringer. Urbanet Analyse, notat 23/2009. Eliasson J (2014). Ännu ett Stockholmssyndrom? Hur trängselsavgifterna gick från otänkbara til okontroversiella. Samferdsel 4/2014. Hervik A og Bråthen S (2008). Tvungne rushtidsavgifter er bra for samfunnet. Samferdsel 1/2008. Minken H (2005). Vegprising, kollektivtiltak og sosial ulikhet. TØI-rapport 815/2005. Odeck J og S Bråthen (2008). Travel demand elasticities and users attitudes: A case study of Norwegian toll projects. Transportation Research Part A: Policy and Practice 42 (1): Rekdal J, O I Larsen, C Steinsland og W Zhang (2012). Eksempler på analyser av Køprising med TraMod_by. Konse kvenser av tidsdifferensierte bompengesatser i Oslo, Bergen og Trondheim. Rapport 1208, Møreforsking Molde AS. 14 transportforum

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Odd I Larsen Tom Normann Hamre Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler.

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

Gratis ferger stor og omstridt transportreform i Norge

Gratis ferger stor og omstridt transportreform i Norge ratis ferger stor og omstridt transportreform i Norge av Finn Jørgensen, isle Solvoll og Morten Welde* Sammendrag Fergene har en viktig rolle innenfor norsk samferdsel. De rundt 175 fergene som var i drift

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? - Økonomiske analyser av Finn Jørgensen Terje A. Mathisen Gisle olvoll Handelshøgskolen i odø enter for Innovasjon og edriftsøkonomi

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer?

Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer? Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer? Morten Welde Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Den kloke tegning 2013 Gardermoen 23-24. oktober 1 Disposisjon 1. Transportutfordringer

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram I:\STAB\transportforskningsprogram\kunnskapsbehov - endelig.docx 1 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4

Detaljer

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Klimakur 2020 Sektoranalyse transport Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Arbeidsnotat Avinor AS Jernbaneverket Kystverket Klima- og forurensningsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Fremtidsrettet regulering av gateparkering, San Fransisco-modellen

Fremtidsrettet regulering av gateparkering, San Fransisco-modellen San Fransisco Lillestrøm Sandvika Fremtidsrettet regulering av gateparkering, San Fransisco-modellen Utgave: Sluttrapport Dato: 2014-06-04 Fremtidsrettet regulering av gateparkering, San Fransisco-modellen

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger:

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger: 1 Del 1, generell kommentar Norges Taxiforbund (NT) ser positivt på at Forbrukerrådet ønsker å gjøre et dypdykk i taximarkedene og forhåpentlig bidra til mer kunnskap om næringen og markedene. Det er nødvendig

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Oversikt over effekter av køprising med fokus på lang sikt

Oversikt over effekter av køprising med fokus på lang sikt Oversikt over effekter av køprising med fokus på lang sikt James Odeck, Vegdirektoratet og Norges teknisk-naturvitensskapelig universitet (NTNU), Norge 1 Disposisjon 1. Hva er problemet med køer? 2. Hva

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer