Prosjektutredning om politiets treningsfasiliteter og muligheter på Rygge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektutredning om politiets treningsfasiliteter og muligheter på Rygge"

Transkript

1 Til Politidirektøren Fra Rygge fellessenter for trening og beredskap Dato: 4. mai 2014 Vår saksbehandler: Prosjektleder Svein Holtan Prosjektutredning om politiets treningsfasiliteter og muligheter på Rygge Politiet fortjener gode trenings- og øvingsfasiliteter. Vi har derfor med interesse lest Endringsprogrammets prosjektutredning «Treningsfasiliteter», datert 16. desember Vi har merket oss at prosjektgruppen ikke ser spesifikt på samvirkeproblematikk, og innledningsvis påpeker at initiativet til et felles beredskapssenter på Rygge ikke omfattes av rapporten. Dette til tross for at politiet har et åpenbart behov for å trene og øve på samvirke som den etaten som oftest har ansvaret i hendelser der flere beredskapsaktører er involvert 1. Vi mener derfor at det er behov for å utdype enkelte forhold knyttet til Forsvarets anlegg på Rygge. Dette for å sikre at Politidirektoratet får et riktig bilde av de mulighetene som dette området tilbyr og for at Stortingets mål om en styrket beredskap gjennom økt samvirke mellom de ulike beredskapsetatene kan oppfylles 2. Når prosjektgruppen i hovedsak konsentrerer seg om politiets isolerte treningsbehov, kan det fra vårt ståsted se ut til at formålet med Rygge fellessenter for trening og beredskap ikke har fremstått som tydelig nok for prosjektgruppen. Dette gjør etter vår mening at rapporten til dels fremstår mangelfull. Vi mener også at det er behov for å se behovene for bedre trening og beredskap i en større sammenheng når samfunnet skal investere i ny infrastruktur og mer tid til trening. 1 Dokumentert både gjennom Gjørv-kommisjonen og gjennom evalueringene fra øvelse Tyr de siste årene. 2 St.mld 21 «Terrorberedskap»(12/13) 1

2 Dersom prosjektgruppen feilaktig har trukket konklusjonen om at planene om et samvirkesenter er til hinder for at politiet etablerer et regionalt treningssenter på Rygge, er det behov for å oppklare den misforståelsen. I sum ser vi derfor behov for å gjøre POD bedre kjent med de kapasitetene som finnes på Rygge i dag og hva som er mulighetene for fremtidig bruk av arealene og infrastrukturen. I det etterfølgende vil vi også diskutere de økonomiske mulighetene til å realisere et treningssenter på Rygge i forhold til å legge dette til andre steder på Østlandet som politets prosjektgruppe har gjort. Politiets beredskapssenter på Alna Innledningsvis vil vi være meget tydelige på at Rygge fellessenter for trening og beredskap (RFTB) ikke er en konkurrent til politiets beredskapssenter på Alna slik noen fremstiller det. Vi er av den oppfatning at det er viktig at Beredskapstroppen har tilfredsstillende fasiliteter sentralt i Oslo. Vi tar ikke stilling til om Alna som plassering er egnet eller ikke. Innretningen på det nasjonale beredskapssenteret i Oslo er per i dag kun ment for nasjonale bistandsressurser ved Oslo politidistrikt og ikke aktuelt for IP RFTB er på sin side svaret på et annet og et langt bredere behov; behovet for at alle nød- og beredskapsetatene har gode trenings- og øvingsfasiliteter hver for seg, men også at de møtes for samvirketrening i det daglige. RFTB er et mulig svar på hvordan ressursene i fremtiden skal finne hverandre, slik Gjørv-kommisjonen kommenterte det med motsatt fortegn etter 22.juli. Etablering av et politiets beredskapssenter på Alna er høyst nødvendig for politiets beredskapstropp. Dette av både beredskapsmessige og daglige operative hensyn. Vi er godt kjent med at arbeidsforholdene som denne nasjonale innsatsstyrken har hatt og har er svært mangelfulle der de holder til i dag. Det er et reelt behov for at de får et sted hvor mannskapene kan være samlet og hvor de kan trene basisferdigheter. Vi mener at de som er på vakt for en trygg hovedstad i det daglige må ha fast tilholdssted i Oslo. I tillegg til beredskapstroppen er hundetjenesten, bombegruppen og politiets helikoptertjeneste planlagt inn på beredskapsenteret. Tomten på Alna er på 30 mål og har begrensninger som innebærer at de fire spesialavdelingene kun kan trene deler av deres oppdragsportefølje på basen. Det som naturlig nok faller utenom er det som må trenes utendørs. Blant annet maritime operasjoner, trening i utrykningskjøring, en del feltdisipliner og trening med og for helikopter. For denne typen øvelser må enhetene ut av Oslo sentrum og til områder som er regulert og tilrettelagt for denne typen aktivitet. Dette gjelder også livvaktene. Alna er kun er til for de fire nevnte avdelingene i politiet. Det innebærer at de øvrige rundt polititjenestemennene rundt Oslofjorden må ha et annet tilbud (IP 3-5). De andre nød- og beredskapsetatene som politiet er avhengige av å samvirke med er heller ikke tenkt å benytte Alna, så langt vi forstår. 3 Endringsprogrammets prosjektutredning «Treningsfasiliteter» (heretter kalt Prosjektrapporten), side 65 2

3 Dette budskapet ble også kommunisert til justisminister Anders Anundsen da han besøkte Rygge beredskapssenter i februar og det er også forhold som er gjort godt kjent blant sentrale beslutningstakere i regjeringspartiene og regjeringens støttepartier på Stortinget. Igjen; det sentrale for oss er å påpeke at prosessen knyttet til Alna og etableringen at et mulig fremtidig beredsskapssenter på Rygge er to separate prosesser som handler om og løser to ulike utfordringer, men med felles berøringspunkter. Vi er kjent med at også andre arbeider for å etablere beredskaps/treningssenter på Østlandet. Etter det vi har bragt på det rene må alle alternative plasseringer gjennom kommunale reguleringsprosesser med tilhørende konsekvensutredninger. Dette er prosesser som går over år. Rygge er derimot regulert for denne typen virksomhet og kan dermed tas i bruk umiddelbart. OPERATIVE BEHOV Det er godt dokumentert at politiet og de andre nødetatene har behov for mer operativ trening, hver for seg og sammen 4. Prosjektrapporten gir en god oversikt over det treningsbehovet som fremkommer av politiets øvingsprogram, men politiet har også treningsbehov som ikke fanges opp like grundig i rapporten. Blant annet dreier det seg om trening for politihelikopteret og politiets trening sammen med andre helikopterressurser (redningshelikopter og beredskapshelikopter (Bell 412SP)). I tillegg mener vi at behovet for å øve sammensatte operasjoner, enten det er for politiet alene eller i samvirke med en eller flere andre aktører er ikke vektlagt i rapporten. Mulighetene på Rygge Forsvaret har flyttet ut store deler av sin aktivitet fra Rygge flystasjon og mer aktivitet skal flytte ut i løpet av Regjeringen valgte å utsette deler av Forsvarets flytting fra Rygge tidligere i år 6. Denne beslutningen påvirker ikke mulighetene for politiet eller de andre nødetatene til å ta i bruk Rygge. Anlegget på mål har frem til nå hatt omfattende opplæring og trening for soldater og offiserer med skytetrening og feltdisipliner på Rygge i stor målestokk, i tillegg til å være en beredskapsbase. Nå står mye moderne infrastruktur ledig. Dette er infrastruktur som er spesialtilpasset til kurs, trening og øving fra enkeltmannsnivå og opp til komplekse scenarier med mange involverte. Rygge har øvingsområder med skytebaner, veisystemer, brannøvingsfelt, maritime treningsområder og treningsområder for helikopter. Det er gradert samband. Tilhørende er det ledig bygningsmasse med klasserom, forlegninger, kontorfasiliteter og forpleining. Et eksempel er at det per i dag står to hangarer ledig på 2.500m 2 hver. Fra 1 august 2014 vil ytterligere en moderne hangar stå tom. Denne er på 1.845m 2. En mer uttømmende (men ikke komplett) liste over tilgjengelig infrastruktur fremgår av vedlegg 1. 4 Se blant annet: St.mld 29 (2011/12) «Samfunnssikkerhet» og St.mld 21 (2012/13) «Terrorberedskap». NOU 2012: 14: «Rapport fra 22. juli-kommisjonen», NOU 2013: 5 «Når det virkelig gjelder». DSB rapport Evaluering av krisehåndteringen etter 22/7, Helsedirektoratets evaluering av krisehåndteringen etter 22/7 «Læring for bedre beredskap» 5 I tråd med St.prp 76 «Et forsvar for vår tid». 6 Generalinspektøren for Luftforsvarets flytting til Bodø er utsatt til

4 Rygge har infrastruktur som er tilrettelagt for den aktiviteten politiet ønsker og som er beskrevet i prosjektrapporten. Vi har gått igjennom de krav politiet har satt til et treningssenter og skjematisk beskrevet dagens infrastruktur på Rygge i vedlegg 2. Uten investeringer tilfredsstiller Rygge allerede i dag de fleste kravene som stilles av politiet. I tillegg er det store arealer med svært gode muligheter for å investere i ny infrastruktur for å komplettere det som måtte være nødvendig. Det er få operative begrensninger i og rundt Rygge. Støy er ikke en aktuell problemstilling ettersom området er regulert for trening og øving. Området er også regulert for helikopteraktivitet med blant annet store muligheter for lavtflyving og samtrening mellom bakkeenheter og helikopter. Rygge har bemannet tårntjeneste 24/7 og er en flyplass med lav kommersiell aktivitet. Det innebærer stor fleksibilitet knyttet til take-off og landing, og stor operativ fleksibilitet for helikopter. Dette danner bakteppet for at det er mulig å tenke seg en flytting av politihelikopteret til Rygge. En slik løsning vil redusere investeringsbehovet på Alna samtidig som politihelikopteret blir en del av et allerede etablert og større helikopterfaglig miljø. Vi mener prosjektrapporten er direkte misvisende når Rygge omtales som et sted for spesielle behov, i motsetning til feks Heistadmoen, Terningmoen og andre lokasjoner som omtales som regionale sentra for generelle behov 7. Beskrivelsen harmonerer dårlig med den inngående kjennskapen vi har til Forsvarets anlegg på Østlandet. Vi mener at rapporten på feil grunnlag signaliserer at Rygge har begrensninger som de andre forsvarsanleggene ikke har. Det er objektivt uriktig. BELIGGENHET Plassering av et regionalt treningssenter på Østlandet Politiets prosjektgruppe konkluderer med at tre regionale treningssenterne bør ligge i Trondheim (Værnes), Bergen og Oslo med hovedbegrunnelse i reiseavstand til de som skal trene og øve, og nærhet til eget distrikt av beredskapshensyn. Vi stiller spørsmål ved at politiet konkluderer med at det for østlandsområdets del blir så tydelig slått fast at Gardermoen- området er mest aktuelt. Vi er enige i at nærheten til dem som skal øves er viktig. Å redusere reisetiden vil være kostnadseffektivt samtidig som operative mannskaper av beredskapshensyn bør trene i nærme eget distrikt. Under arbeidet med en samfunnsøkonomisk analyse våren 2013 regnet samfunnsøkonomen Roger Bjørnstad på kostnadene for politidistriktene på Østlandsområdet 8. I den forbindelse ble det tatt kontakt med alle politidistriktene rundt Oslo-fjorden (Vestfold, Søndre Buskerud, Asker og Bærum, Oslo, Romerike, Follo, Østfold). I følge analysen ble de årlige besparelsene beregnet til flere millioner kroner. Politiets prosjektgruppe har lagt til grunn at mannskaper fra dagens Oslo, Follo, Romerike, Asker og Bærum, Østfold, Vestfold, Vestoppland, Gudbrandsdal, Hedmark, Telemark, Søndre Buskerud og Nordre 7 Se rapporten om treningsfasiliteter, side Samfunnsøkonomisk analyse, Rapport nr : Et felles beredskapssenter på Rygge. De samfunnsøkonomiske gevinstene. Rapporten kan sendes POD på forespørsel. 4

5 Buskerud politidistrikter naturlig hører til Østlandet 9. I tillegg antar prosjektet at de nordligste distriktene vil mene at det er enklere og billigere å fly til Oslo enn til Trondheim. Basert på prosjektets oversikt innebærer det at av totalt tjenestemenn i kategori IP 3-5 vil 2998 kjøre bil/tog og de øvrige 516 vil fly fra de nordligste distriktene. I oversikten som er utarbeidet av prosjektgruppen 10 er det så langt vi kan se ikke tatt hensyn til grunnutdanningen ved Politihøgskolen eller treningsbehovet til etter- og videreutdanningen ved PHS. For treningssenteret på Østlandsområdet vil det også være naturlig å også legge til rette for at IP 1 og 2 får trent de elementer som ikke vil bli være mulig på beredskapssenteret på Alna. I sum vil det med andre ord være en svært stor overvekt av tjenestemenn fra Østlandsområdet. Hensynet til flyreisende bør ikke tillegges for stor vekt. De regionale sentrene vil medføre en betydelig styrking av regional beredskap der sentrene ligger i og med at de som trener der vil være en gripbar ressurs dersom en hendelse inntreffer. Prosjektgruppen beskriver at regionale treningssentre bør bygges opp slik at de ivaretar behovet for regionale beredskapssentre, noe Regjeringen er opptatt av i sin regjeringsplattform. 11 Rygge passer i et slikt perspektiv godt inn da dette allerede er et etablert beredskapssenter og er meget sentralt plassert 12. For å kunne sikre respons fra de politienhetene som måtte være på trening ligger Rygge svært tett på E6 med 4 felts motorvei med mulighet for hurtig utrykning. Viktigere er det at både redningshelikopter og Forsvarets beredskapshelikopter står fast stasjonert på Rygge. På 15 minutter kan helikopterne nå 2,5 millioner mennesker i Norge. Politiet beskriver at det bør legges vekt på god infrastruktur som flyplass eller tog i nærheten av de regionale treningssentrene 13. Rygge er som kjent en flyplass med flybussforbindelse blant annet til Oslo. Rygge har også togstasjon med korresponderende bussforbindelse til flyplassen. ØKONOMI Økonomiske rammefaktorer Politiet har etter terrorhendelsen i 2011 vært igjennom en rekke interne og eksterne utredninger. Stortingsmeldinger, rapporter og evalueringer har tydeliggjort behovet for omfattende endringer. Vi registrerer at det i sum er svært mange endringsforslag og prosjekter som er identifisert og at det er høye forventninger til at norsk politi makter å endre seg, både internt i politiet og fra samfunnets side 14. Det er mange krevende investeringer som skal på plass, som blant annet IKT-investeringer knyttet til Endringsprogrammet, nasjonal operasjonssentral, nye helikoptre og nytt beredskapssenter på Alna. I tillegg er det fremdeles behov for en ny Politihøgskole hvor 720 nye politistudenter skal ansettes hvert 9 Prosjektrapporten, side Tabell side 12 i prosjektrapporten. 11 Prosjektrapporten, side Rygge har stående beredskap for redningshelikoptre og beredskapshelikoptre. I tillegg er Rygge hovedbase for HV Prosjektrapporten, side I følge VG 3.mai 2014 utgjør investeringesforslagene og andre ekstrakostnader 14,4 mrd kroner. 5

6 år frem til Norsk politi blir tilført 400 nyutdannede og etterlengtede tjenestepersoner hvert år som skal inn i nye stillinger, stillinger som vil kreve økte driftbudsjetter på omlag 400 mill pr år. Samtidig konkluderer prosjektrapporten fra POD med at det er ønskelig med tre regionale treningssentre til en anslått kostnad på 2,5 mrd kroner. Politiet en stor utfordring med å finansiere de investeringsprosjektene som er identifisert. Samtidig krever driftsbudsjettet en betydelig større ramme. Parallelt forutsettes det betydelige investeringer på også andre deler av justisbudsjettet ved for eksempel gjennomføring av den kapasitetsveksten som regjeringen har varslet må skje knyttet til kriminalomsorgen. Den sittende regjering vil bli målt på gjennomføringsevne og handlekraft på beredskapsområdet. I sum gjør dette at ikke er politisk mulig å innfri alle de investeringene som politiet har identifisert som ønskelige, slik vi oppfatter det. Det vil derfor være viktig å finne løsninger som er realiserbare og kostnadseffektive. Vi tenker derfor at det regionale treningssenteret på Østlandsområdet kan stå frem som et realistisk prosjekt dersom det legges til Rygge. Ryggealternativet er realiserbart Ettersom staten (ved Forsvarsbygg) eier de målene på Rygge kan eiendommen, eller deler av den, kunne overføres kostnadsfritt til justissektoren. I tillegg er det som tidligere nevnt ledig infrastruktur på Rygge som kan tas i bruk med nærmest umiddelbar virkning. Dette innebærer at et treningssenter for politiet kan realiseres innenfor en kostnadsramme som vil være langt under Finansdepartementets grense for ekstern kvalitetssikring. Ved å ligge under denne grensen spares mye tid og kostnader, og politiet kan starte opp den nødvendige treningsaktiviteten flere år tidligere. For å møte ambisjonsnivået som politiet har for et regionalt senter må det investeres også på Rygge. Vi viser igjen til vedlegg 2 for oversikt over eksisterende infrastruktur og investeringsbehov. Investeringsmessig utredet forøvrig Forsvarsbygg og Forsvaret i 2008 mye av de kapasitetene som politiet etterspør 15, og det til en langt mindre kostnad enn det politiets prosjektrapport skisserer 16. Rygge fellessenter for trening og beredskap vil gi politiet mulighet til å trene samvirke med andre beredskapsaktører. Det innebærer også at politiet kan dele driftskostnadene med andre. Forsvaret vil fortsatt være til stede på Rygge og vil fortsatt ha vakthold, matsal, kantine, skytebaner osv. AVSLUTNING Politiet fortjener gode øvingsfasiliteter og prosjektrapporten «Treningsfasiliteter» oppsummerer krav og behov. Vi mener at Politidirektoratet er tjent med å gå tettere inn på Rygge som regionalt treningssenter for Østlandet. 15 Mulighetsstudie utarbeidet av Forsvarsbygg, januar Prosjektrapporten, side 74. 6

7 De kravene som er skissert i rapporten lar seg i stor grad løse med dagens eksisterende infrastruktur på Rygge. Noe må investeres, men i en langt mindre målestokk enn hva rapporten legger til grunn i sine kostnadsberegninger. Vi mener at Rygges plassering i forhold til de som skal trene er meget god. Med unntak av de nordligste politidistriktene som prosjektgruppen antar vil trene på Østlandet er det ingen av distriktene eller politiets øvrige enheter som har behov for nærhet til Gardermoen. Rygge har en beliggenhet som er svært sentral for de politidistriktene og særorganene som et regionalt treningssenter må kunne tilby. Investeringskostnadene blir vesentlig lavere når man unngår en langvarig prosess med Finansdepartementets kvalitetssikringsregime. Prosesstiden og prosesskostnadene reduseres kraftig og treningssenteret kan tas i bruk langt tidligere. Økonomisk er det svært fordelaktig å benytte allerede eksisterende infrastruktur fremfor å bygge nytt. Det vil også være en fordel både økonomisk og operativt at Rygge har plass til at også andre beredskapsetater vil benytte området. Driftskostnadene vil deles med flere på Rygge. Totalt sett består Rygge av mål. Det innebærer at utviklingsmulighetene er store. Området er regulert for den type aktivitet som politiet har behov for. Sistnevnte innebærer at det er en en risikofaktor midre å hensynta i en etableringsprosess, med tanke på kommunale reguleringsprosesser. Utover det behovet som rapporten omhandler kan også andre av politiets behov kunne ivaretas på Rygge.Politihøgskolens operative kurs for både bachelor og etter- og videreutdanning, politihelikopterets øvingsbehov, beredskapstroppen, og livvakter. Skal man driste seg til å tenke større, er det også mulig å se for seg at det vil være synergier ved at en ny Politihøgskole bygges på Rygge. Dette er ikke noe vi arbeider med i vårt prosjekt nå. I en tid med mange krevende investeringer for politiet kan et treningssenter på Rygge realiseres som et godt alternativ både økonomisk, beliggenhetsmessig og viktigst: mulighetene for god operativ trening. For at Politidirektoratet skal få best mulig informasjon og beslutningsgrunnlag inviterer vi dere til en befaring på Rygge slik at dere kan se de fasilitetene som er tilgjengelig i dag og hvilke utviklingsmuligheter som finnes. Med vennlig hilsen Inger Lise Skartlien (sign.) Ordfører Rygge kommune Rene Rafshol (sign.) Ordfører Råde kommune Tage Pettersen (sign.) Ordfører Moss kommune Svein Holtan (sign.) Prosjektleder 7

8 Vedleggsoversikt: 1. Kapasiter på Rygge 2. Politiets krav til treningssenter 3. Bilde over området 8

9 Vedlegg 1: Kapasitet på Rygge Forlegning o 93 enkeltrom med bad o 168 senger på 3-mannsrom Forpleining o 300 spiseplasser i messe o Kokekapasitet for 1000 pr måltid o VIP-rom med plass til 30 Undervisningsrom o 7 klasserom plasser o 2 auditorium plasser o 1 konferanserom 50 plasser Kontorfasiliteter Idrettshall med styrkerom Hundegård Hangarer o 2 ledige hangarer (2x kvm) o +1 ledig hangar pr (2.000 kvm) o +1 hangar ca 2018 (2.000 kvm) 4.000m 2 moderne fjellanlegg Gradert samband Lager o o 5000m² Kaldlager 1500m² Garasjer Kjøretøyverksteder Øvingsområder Skytebaner o Kortholdsbane 30m o Geværbane 200m med opparbeidet standplass m Brannøvingsfelt Veisystemer Maritimt øvingsområde Øvingsområde for helikopter Variert øvingsområde for bakke Rygge er regulert for formålet. 9

10 Vedlegg 2: Politiets krav til treningssenter Kravene til politiets treningssenter Prosjektrapporten setter opp tydelige og konkrete krav til et treningssenter for politiet. 17 I det etterfølgende gjengir vi kravene og beskriver mulighetene på Rygge slik situasjonen er i dag. Krav til treningssenter Må være tilgjengelig for politiet hele døgnet, hele året Må være i rimelig nærhet til der hovedandelen av instruktører og mannskap har sitt arbeidssted Må ivareta behovet for også å kunne trene helhetlig oppdragsløsning med skarpladde våpen Må være en reell beredskapsressurs gripbar ressurs ved alvorlige hendelser Må være samfunnsøkonomisk lønnsom Må ivareta krav til HMS og arbeidstidsbestemmelser Må ha forelegningskapasitet (kost og losji) på stedet Status Rygge. Kan i dag kun skyte skarpt utendørs.... Se rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse.. 93 enkeltrom med bad 168 senger på 3-mannsrom. Kan evt bygges om til enkeltrom, jfr JKØ i Stavern. 300 spiseplasser i messe Kokekapasitet for 1000 pr måltid Må ha drifts- eller vaktmestertjenester Kantineutsalg. Forsvarsbygg. 17 Prosjektrapporten, side

11 Følgende krav mener vi bør stilles til de fremtidige treningsfasilitetene (ikke alle kravene gjelder for den delen av treningen som forutsettes gjennomført lokalt, jf. punkt og 3.2.8).: Krav til treningssenter Må være tilgjengelig for politiet hele døgnet, hele året Status Rygge Bør kunne benyttes av andre disipliner enn operative mannskaper (teknisk etterforskning, hundetrening (spor mv.), kjøreopplæring, lederopplæring, instruktørutdanning) Bør kunne brukes til å drive med samtrening mellom nivåene og mellom beredskapsaktørene Bør kunne brukes til større øvelser og scenarier Bør ha velferdstilbud Bør ha fastinstallert video og lyd Bør ha øvingsutstyr som er likt skarpt utstyr Bør ha egne øvings kjøretøy markørbiler og innsatsbiler. Mulig noen spesifikke behov vil kreve noe investeringer.. 7 klasserom plasser 2 auditorium plasser 1 konferanserom 50 plasser VIP-rom 30 plasser God plass til at politiet kan lagre og montere spesialutstyr. God plass til at politiet kan lagre og montere spesialutstyr. For å kunne møte behov og krav som er kartlagt må det også stilles krav til hvilke treningselementer de fremtidige fasilitetene må eller bør inneholde. Kravene gjelder ikke for den delen av treningen som forutsettes gjennomført lokalt, jf. punkt og Følgende elementer mener prosjektgruppen fasilitetene må inneholde:32 Krav til treningssenter Status Rygge Innendørs skytebane Nei Øvingsleilighet/ bygningsstruktur for taktisk trening, herunder ulike trappeløp, korridorer, mulighet til å trene i mørke Brytedør Flerbrukshall Ligger til rette for at dette kan bygges i tomme hangarer. God plass til at politiet kan lagre og montere spesialutstyr., flere. Flere ledige hagarer + idrettshall. 11

12 Urbant øvingsområde ute med realistiske gater og fasader med overgang til ulike realistiske funksjoner (bank, pub, leieligheter med videre) AT- rom med matter UV-rom Simulator/ filmskytebane Utendørs skytebane i rimelig nærhet Hundestall, luftegård Styrketreningsrom Helikopterlandingsplass/ øving For lite. Må investeres. Forsvaret har utredet dette i Idrettshall. 7 klasserom plasser 2 auditorium plasser 1 konferanserom 50 plasser VIP-rom 30 plasser Nei. Inne på området. God kapasitet. Svært godt tilrettelagt- Store områder. Forsvaret arbeider med å tilrettelegge for skarpskyting fra helikopter på området. Følgende elementer mener vi de bør inneholde (gjelder ikke for den delen av treningen som forutsettes gjennomført lokalt, jf. punkt og 3.2.8).: Krav til treningssenter Status Rygge Minioperasjonssentral øving/ back-up sentral Et operasjonsrom blir ledig fra 1 aug Det er gradert samband. Stor fjellhall som er bygget for operasjonsledelse. Kjørebane med eget drivstoff. I tillegg er Rudskogen i nærheten. Maritim øving. Både Vansjø og Oslo-fjorden. For spesialenheter trenes maritime ops på Vealøs. Noen tilleggsmomenter Området på Rygge er regulert for øvingsaktivitet både med tanke på støy, miljø og utslipp. Det kan trenes både luftoperativt, maritimt og på bakken. Det gir store variasjonsmuligheter Det er få begrensninger i scenarier som kan trenes. God plass til å oppbevare materiell ute og inne. Ikke støybegrensinger og begrensninger med hensyn til å nytte løsammunisjon, fargeampuller, gass og røyk Store deler av området er skjermet for innsyn Området har sikkert nett. Det er et meget bra fjellanlegg på kvm på området Det er nærhet til offentlig kommunikasjon (tog, buss) Flytilbudet er i ferd med å økes på Rygge sivile lufthavn Kort avstand til 4-felts motorvei 12

13 Vedlegg 3: Bilde over området 13

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

POLITIFORUM FORTSATT I TÅKA BEREDSKAPSSENTERET 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02

POLITIFORUM FORTSATT I TÅKA BEREDSKAPSSENTERET 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02 POLITIFORUM 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02 BEREDSKAPSSENTERET FORTSATT I TÅKA Designet for komfort, sikkerhet og fremkommelighet Volvo XC70 Medlemmer av Politiets Fellesforbund får 55 000,- i totalrabatt

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Ofoten og Sør-Troms regionråd

Høringsuttalelse fra Ofoten og Sør-Troms regionråd 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Innledning...4 1.2 Høringsprosessen og dokumentene...5 1.3 Evenes som kampflybase...7 1.3.1 Bakgrunn og historie...8 1.3.2 NATOs vurdering av

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat...

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat... Generell bevæpning av norsk politi Bevæpningsutvalget Politiets Fellesforbund 2011 Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat.... 8 Landsmøtesak bevæpning...

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

Kripos evaluering 22. juli 2011

Kripos evaluering 22. juli 2011 22. JULI 2011 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 3 Metode... 7 3.1 Bestillingen fra Politidirektoratet... 7 3.2 Kripos tolkning av mandatet... 7 3.3 Informasjonsinnsamling... 7 3.4 Kildekritikk...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Sak nr. 13 [17:04:25]

Sak nr. 13 [17:04:25] Sak nr. 13 [17:04:25] Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om beredskapen i Sivilforsvaret (Innst. 105 S (2011-2012)) Anders Anundsen (FrP) [17:04:53] (komiteens leder og ordfører

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen.

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. POLITIFORUM 02.07.2014 LØSSALG KR 65,- NR 06/07 HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE POLITIMANN I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. SIDE 27-42 4 LEDER POLITIFORUM «Når alarmen

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Politiforum KRÆSJ- LANDING. for helikopterberedskapen. 11.12.2013 løssalg kr 55,- nr 12

Politiforum KRÆSJ- LANDING. for helikopterberedskapen. 11.12.2013 løssalg kr 55,- nr 12 Politiforum 11.12.2013 løssalg kr 55,- nr 12 KRÆSJ- LANDING for helikopterberedskapen Designet for komfort, sikkerhet og fremkommelighet Nye Volvo XC70 Kampanjetilbud på utstyrsnivå Summum Nyt høyeste

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

MAKTKAMP OM POSISJONER

MAKTKAMP OM POSISJONER MAKTKAMP OM POSISJONER 13.10.2006 løssalg kr 45,Nr 10 Med utnevnelsen av Arne Jørgen Olafsen som politimester i Follo, er viktige prinsipper fastslått. I løpet av 2007 skal en rekke av politimesterstillingen

Detaljer

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr. 176. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 176 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 30 (2007-2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om framtidig

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt.

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Politidirektoratet Pb. 8051 Dep., 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201201344 04.05.2012 Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Østfold

Detaljer

POLITIFORUM TELLER NÅR SEKUNDENE. Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene.

POLITIFORUM TELLER NÅR SEKUNDENE. Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene. POLITIFORUM 20.08.2014 LØSSALG KR 65,- NR 08 NÅR SEKUNDENE TELLER Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene. SIDE 10-19 MED VOLVO ON CALL ER DU ALLTID KOBLET

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 09.09.2013 Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Østfold

Detaljer