Prosjektutredning om politiets treningsfasiliteter og muligheter på Rygge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektutredning om politiets treningsfasiliteter og muligheter på Rygge"

Transkript

1 Til Politidirektøren Fra Rygge fellessenter for trening og beredskap Dato: 4. mai 2014 Vår saksbehandler: Prosjektleder Svein Holtan Prosjektutredning om politiets treningsfasiliteter og muligheter på Rygge Politiet fortjener gode trenings- og øvingsfasiliteter. Vi har derfor med interesse lest Endringsprogrammets prosjektutredning «Treningsfasiliteter», datert 16. desember Vi har merket oss at prosjektgruppen ikke ser spesifikt på samvirkeproblematikk, og innledningsvis påpeker at initiativet til et felles beredskapssenter på Rygge ikke omfattes av rapporten. Dette til tross for at politiet har et åpenbart behov for å trene og øve på samvirke som den etaten som oftest har ansvaret i hendelser der flere beredskapsaktører er involvert 1. Vi mener derfor at det er behov for å utdype enkelte forhold knyttet til Forsvarets anlegg på Rygge. Dette for å sikre at Politidirektoratet får et riktig bilde av de mulighetene som dette området tilbyr og for at Stortingets mål om en styrket beredskap gjennom økt samvirke mellom de ulike beredskapsetatene kan oppfylles 2. Når prosjektgruppen i hovedsak konsentrerer seg om politiets isolerte treningsbehov, kan det fra vårt ståsted se ut til at formålet med Rygge fellessenter for trening og beredskap ikke har fremstått som tydelig nok for prosjektgruppen. Dette gjør etter vår mening at rapporten til dels fremstår mangelfull. Vi mener også at det er behov for å se behovene for bedre trening og beredskap i en større sammenheng når samfunnet skal investere i ny infrastruktur og mer tid til trening. 1 Dokumentert både gjennom Gjørv-kommisjonen og gjennom evalueringene fra øvelse Tyr de siste årene. 2 St.mld 21 «Terrorberedskap»(12/13) 1

2 Dersom prosjektgruppen feilaktig har trukket konklusjonen om at planene om et samvirkesenter er til hinder for at politiet etablerer et regionalt treningssenter på Rygge, er det behov for å oppklare den misforståelsen. I sum ser vi derfor behov for å gjøre POD bedre kjent med de kapasitetene som finnes på Rygge i dag og hva som er mulighetene for fremtidig bruk av arealene og infrastrukturen. I det etterfølgende vil vi også diskutere de økonomiske mulighetene til å realisere et treningssenter på Rygge i forhold til å legge dette til andre steder på Østlandet som politets prosjektgruppe har gjort. Politiets beredskapssenter på Alna Innledningsvis vil vi være meget tydelige på at Rygge fellessenter for trening og beredskap (RFTB) ikke er en konkurrent til politiets beredskapssenter på Alna slik noen fremstiller det. Vi er av den oppfatning at det er viktig at Beredskapstroppen har tilfredsstillende fasiliteter sentralt i Oslo. Vi tar ikke stilling til om Alna som plassering er egnet eller ikke. Innretningen på det nasjonale beredskapssenteret i Oslo er per i dag kun ment for nasjonale bistandsressurser ved Oslo politidistrikt og ikke aktuelt for IP RFTB er på sin side svaret på et annet og et langt bredere behov; behovet for at alle nød- og beredskapsetatene har gode trenings- og øvingsfasiliteter hver for seg, men også at de møtes for samvirketrening i det daglige. RFTB er et mulig svar på hvordan ressursene i fremtiden skal finne hverandre, slik Gjørv-kommisjonen kommenterte det med motsatt fortegn etter 22.juli. Etablering av et politiets beredskapssenter på Alna er høyst nødvendig for politiets beredskapstropp. Dette av både beredskapsmessige og daglige operative hensyn. Vi er godt kjent med at arbeidsforholdene som denne nasjonale innsatsstyrken har hatt og har er svært mangelfulle der de holder til i dag. Det er et reelt behov for at de får et sted hvor mannskapene kan være samlet og hvor de kan trene basisferdigheter. Vi mener at de som er på vakt for en trygg hovedstad i det daglige må ha fast tilholdssted i Oslo. I tillegg til beredskapstroppen er hundetjenesten, bombegruppen og politiets helikoptertjeneste planlagt inn på beredskapsenteret. Tomten på Alna er på 30 mål og har begrensninger som innebærer at de fire spesialavdelingene kun kan trene deler av deres oppdragsportefølje på basen. Det som naturlig nok faller utenom er det som må trenes utendørs. Blant annet maritime operasjoner, trening i utrykningskjøring, en del feltdisipliner og trening med og for helikopter. For denne typen øvelser må enhetene ut av Oslo sentrum og til områder som er regulert og tilrettelagt for denne typen aktivitet. Dette gjelder også livvaktene. Alna er kun er til for de fire nevnte avdelingene i politiet. Det innebærer at de øvrige rundt polititjenestemennene rundt Oslofjorden må ha et annet tilbud (IP 3-5). De andre nød- og beredskapsetatene som politiet er avhengige av å samvirke med er heller ikke tenkt å benytte Alna, så langt vi forstår. 3 Endringsprogrammets prosjektutredning «Treningsfasiliteter» (heretter kalt Prosjektrapporten), side 65 2

3 Dette budskapet ble også kommunisert til justisminister Anders Anundsen da han besøkte Rygge beredskapssenter i februar og det er også forhold som er gjort godt kjent blant sentrale beslutningstakere i regjeringspartiene og regjeringens støttepartier på Stortinget. Igjen; det sentrale for oss er å påpeke at prosessen knyttet til Alna og etableringen at et mulig fremtidig beredsskapssenter på Rygge er to separate prosesser som handler om og løser to ulike utfordringer, men med felles berøringspunkter. Vi er kjent med at også andre arbeider for å etablere beredskaps/treningssenter på Østlandet. Etter det vi har bragt på det rene må alle alternative plasseringer gjennom kommunale reguleringsprosesser med tilhørende konsekvensutredninger. Dette er prosesser som går over år. Rygge er derimot regulert for denne typen virksomhet og kan dermed tas i bruk umiddelbart. OPERATIVE BEHOV Det er godt dokumentert at politiet og de andre nødetatene har behov for mer operativ trening, hver for seg og sammen 4. Prosjektrapporten gir en god oversikt over det treningsbehovet som fremkommer av politiets øvingsprogram, men politiet har også treningsbehov som ikke fanges opp like grundig i rapporten. Blant annet dreier det seg om trening for politihelikopteret og politiets trening sammen med andre helikopterressurser (redningshelikopter og beredskapshelikopter (Bell 412SP)). I tillegg mener vi at behovet for å øve sammensatte operasjoner, enten det er for politiet alene eller i samvirke med en eller flere andre aktører er ikke vektlagt i rapporten. Mulighetene på Rygge Forsvaret har flyttet ut store deler av sin aktivitet fra Rygge flystasjon og mer aktivitet skal flytte ut i løpet av Regjeringen valgte å utsette deler av Forsvarets flytting fra Rygge tidligere i år 6. Denne beslutningen påvirker ikke mulighetene for politiet eller de andre nødetatene til å ta i bruk Rygge. Anlegget på mål har frem til nå hatt omfattende opplæring og trening for soldater og offiserer med skytetrening og feltdisipliner på Rygge i stor målestokk, i tillegg til å være en beredskapsbase. Nå står mye moderne infrastruktur ledig. Dette er infrastruktur som er spesialtilpasset til kurs, trening og øving fra enkeltmannsnivå og opp til komplekse scenarier med mange involverte. Rygge har øvingsområder med skytebaner, veisystemer, brannøvingsfelt, maritime treningsområder og treningsområder for helikopter. Det er gradert samband. Tilhørende er det ledig bygningsmasse med klasserom, forlegninger, kontorfasiliteter og forpleining. Et eksempel er at det per i dag står to hangarer ledig på 2.500m 2 hver. Fra 1 august 2014 vil ytterligere en moderne hangar stå tom. Denne er på 1.845m 2. En mer uttømmende (men ikke komplett) liste over tilgjengelig infrastruktur fremgår av vedlegg 1. 4 Se blant annet: St.mld 29 (2011/12) «Samfunnssikkerhet» og St.mld 21 (2012/13) «Terrorberedskap». NOU 2012: 14: «Rapport fra 22. juli-kommisjonen», NOU 2013: 5 «Når det virkelig gjelder». DSB rapport Evaluering av krisehåndteringen etter 22/7, Helsedirektoratets evaluering av krisehåndteringen etter 22/7 «Læring for bedre beredskap» 5 I tråd med St.prp 76 «Et forsvar for vår tid». 6 Generalinspektøren for Luftforsvarets flytting til Bodø er utsatt til

4 Rygge har infrastruktur som er tilrettelagt for den aktiviteten politiet ønsker og som er beskrevet i prosjektrapporten. Vi har gått igjennom de krav politiet har satt til et treningssenter og skjematisk beskrevet dagens infrastruktur på Rygge i vedlegg 2. Uten investeringer tilfredsstiller Rygge allerede i dag de fleste kravene som stilles av politiet. I tillegg er det store arealer med svært gode muligheter for å investere i ny infrastruktur for å komplettere det som måtte være nødvendig. Det er få operative begrensninger i og rundt Rygge. Støy er ikke en aktuell problemstilling ettersom området er regulert for trening og øving. Området er også regulert for helikopteraktivitet med blant annet store muligheter for lavtflyving og samtrening mellom bakkeenheter og helikopter. Rygge har bemannet tårntjeneste 24/7 og er en flyplass med lav kommersiell aktivitet. Det innebærer stor fleksibilitet knyttet til take-off og landing, og stor operativ fleksibilitet for helikopter. Dette danner bakteppet for at det er mulig å tenke seg en flytting av politihelikopteret til Rygge. En slik løsning vil redusere investeringsbehovet på Alna samtidig som politihelikopteret blir en del av et allerede etablert og større helikopterfaglig miljø. Vi mener prosjektrapporten er direkte misvisende når Rygge omtales som et sted for spesielle behov, i motsetning til feks Heistadmoen, Terningmoen og andre lokasjoner som omtales som regionale sentra for generelle behov 7. Beskrivelsen harmonerer dårlig med den inngående kjennskapen vi har til Forsvarets anlegg på Østlandet. Vi mener at rapporten på feil grunnlag signaliserer at Rygge har begrensninger som de andre forsvarsanleggene ikke har. Det er objektivt uriktig. BELIGGENHET Plassering av et regionalt treningssenter på Østlandet Politiets prosjektgruppe konkluderer med at tre regionale treningssenterne bør ligge i Trondheim (Værnes), Bergen og Oslo med hovedbegrunnelse i reiseavstand til de som skal trene og øve, og nærhet til eget distrikt av beredskapshensyn. Vi stiller spørsmål ved at politiet konkluderer med at det for østlandsområdets del blir så tydelig slått fast at Gardermoen- området er mest aktuelt. Vi er enige i at nærheten til dem som skal øves er viktig. Å redusere reisetiden vil være kostnadseffektivt samtidig som operative mannskaper av beredskapshensyn bør trene i nærme eget distrikt. Under arbeidet med en samfunnsøkonomisk analyse våren 2013 regnet samfunnsøkonomen Roger Bjørnstad på kostnadene for politidistriktene på Østlandsområdet 8. I den forbindelse ble det tatt kontakt med alle politidistriktene rundt Oslo-fjorden (Vestfold, Søndre Buskerud, Asker og Bærum, Oslo, Romerike, Follo, Østfold). I følge analysen ble de årlige besparelsene beregnet til flere millioner kroner. Politiets prosjektgruppe har lagt til grunn at mannskaper fra dagens Oslo, Follo, Romerike, Asker og Bærum, Østfold, Vestfold, Vestoppland, Gudbrandsdal, Hedmark, Telemark, Søndre Buskerud og Nordre 7 Se rapporten om treningsfasiliteter, side Samfunnsøkonomisk analyse, Rapport nr : Et felles beredskapssenter på Rygge. De samfunnsøkonomiske gevinstene. Rapporten kan sendes POD på forespørsel. 4

5 Buskerud politidistrikter naturlig hører til Østlandet 9. I tillegg antar prosjektet at de nordligste distriktene vil mene at det er enklere og billigere å fly til Oslo enn til Trondheim. Basert på prosjektets oversikt innebærer det at av totalt tjenestemenn i kategori IP 3-5 vil 2998 kjøre bil/tog og de øvrige 516 vil fly fra de nordligste distriktene. I oversikten som er utarbeidet av prosjektgruppen 10 er det så langt vi kan se ikke tatt hensyn til grunnutdanningen ved Politihøgskolen eller treningsbehovet til etter- og videreutdanningen ved PHS. For treningssenteret på Østlandsområdet vil det også være naturlig å også legge til rette for at IP 1 og 2 får trent de elementer som ikke vil bli være mulig på beredskapssenteret på Alna. I sum vil det med andre ord være en svært stor overvekt av tjenestemenn fra Østlandsområdet. Hensynet til flyreisende bør ikke tillegges for stor vekt. De regionale sentrene vil medføre en betydelig styrking av regional beredskap der sentrene ligger i og med at de som trener der vil være en gripbar ressurs dersom en hendelse inntreffer. Prosjektgruppen beskriver at regionale treningssentre bør bygges opp slik at de ivaretar behovet for regionale beredskapssentre, noe Regjeringen er opptatt av i sin regjeringsplattform. 11 Rygge passer i et slikt perspektiv godt inn da dette allerede er et etablert beredskapssenter og er meget sentralt plassert 12. For å kunne sikre respons fra de politienhetene som måtte være på trening ligger Rygge svært tett på E6 med 4 felts motorvei med mulighet for hurtig utrykning. Viktigere er det at både redningshelikopter og Forsvarets beredskapshelikopter står fast stasjonert på Rygge. På 15 minutter kan helikopterne nå 2,5 millioner mennesker i Norge. Politiet beskriver at det bør legges vekt på god infrastruktur som flyplass eller tog i nærheten av de regionale treningssentrene 13. Rygge er som kjent en flyplass med flybussforbindelse blant annet til Oslo. Rygge har også togstasjon med korresponderende bussforbindelse til flyplassen. ØKONOMI Økonomiske rammefaktorer Politiet har etter terrorhendelsen i 2011 vært igjennom en rekke interne og eksterne utredninger. Stortingsmeldinger, rapporter og evalueringer har tydeliggjort behovet for omfattende endringer. Vi registrerer at det i sum er svært mange endringsforslag og prosjekter som er identifisert og at det er høye forventninger til at norsk politi makter å endre seg, både internt i politiet og fra samfunnets side 14. Det er mange krevende investeringer som skal på plass, som blant annet IKT-investeringer knyttet til Endringsprogrammet, nasjonal operasjonssentral, nye helikoptre og nytt beredskapssenter på Alna. I tillegg er det fremdeles behov for en ny Politihøgskole hvor 720 nye politistudenter skal ansettes hvert 9 Prosjektrapporten, side Tabell side 12 i prosjektrapporten. 11 Prosjektrapporten, side Rygge har stående beredskap for redningshelikoptre og beredskapshelikoptre. I tillegg er Rygge hovedbase for HV Prosjektrapporten, side I følge VG 3.mai 2014 utgjør investeringesforslagene og andre ekstrakostnader 14,4 mrd kroner. 5

6 år frem til Norsk politi blir tilført 400 nyutdannede og etterlengtede tjenestepersoner hvert år som skal inn i nye stillinger, stillinger som vil kreve økte driftbudsjetter på omlag 400 mill pr år. Samtidig konkluderer prosjektrapporten fra POD med at det er ønskelig med tre regionale treningssentre til en anslått kostnad på 2,5 mrd kroner. Politiet en stor utfordring med å finansiere de investeringsprosjektene som er identifisert. Samtidig krever driftsbudsjettet en betydelig større ramme. Parallelt forutsettes det betydelige investeringer på også andre deler av justisbudsjettet ved for eksempel gjennomføring av den kapasitetsveksten som regjeringen har varslet må skje knyttet til kriminalomsorgen. Den sittende regjering vil bli målt på gjennomføringsevne og handlekraft på beredskapsområdet. I sum gjør dette at ikke er politisk mulig å innfri alle de investeringene som politiet har identifisert som ønskelige, slik vi oppfatter det. Det vil derfor være viktig å finne løsninger som er realiserbare og kostnadseffektive. Vi tenker derfor at det regionale treningssenteret på Østlandsområdet kan stå frem som et realistisk prosjekt dersom det legges til Rygge. Ryggealternativet er realiserbart Ettersom staten (ved Forsvarsbygg) eier de målene på Rygge kan eiendommen, eller deler av den, kunne overføres kostnadsfritt til justissektoren. I tillegg er det som tidligere nevnt ledig infrastruktur på Rygge som kan tas i bruk med nærmest umiddelbar virkning. Dette innebærer at et treningssenter for politiet kan realiseres innenfor en kostnadsramme som vil være langt under Finansdepartementets grense for ekstern kvalitetssikring. Ved å ligge under denne grensen spares mye tid og kostnader, og politiet kan starte opp den nødvendige treningsaktiviteten flere år tidligere. For å møte ambisjonsnivået som politiet har for et regionalt senter må det investeres også på Rygge. Vi viser igjen til vedlegg 2 for oversikt over eksisterende infrastruktur og investeringsbehov. Investeringsmessig utredet forøvrig Forsvarsbygg og Forsvaret i 2008 mye av de kapasitetene som politiet etterspør 15, og det til en langt mindre kostnad enn det politiets prosjektrapport skisserer 16. Rygge fellessenter for trening og beredskap vil gi politiet mulighet til å trene samvirke med andre beredskapsaktører. Det innebærer også at politiet kan dele driftskostnadene med andre. Forsvaret vil fortsatt være til stede på Rygge og vil fortsatt ha vakthold, matsal, kantine, skytebaner osv. AVSLUTNING Politiet fortjener gode øvingsfasiliteter og prosjektrapporten «Treningsfasiliteter» oppsummerer krav og behov. Vi mener at Politidirektoratet er tjent med å gå tettere inn på Rygge som regionalt treningssenter for Østlandet. 15 Mulighetsstudie utarbeidet av Forsvarsbygg, januar Prosjektrapporten, side 74. 6

7 De kravene som er skissert i rapporten lar seg i stor grad løse med dagens eksisterende infrastruktur på Rygge. Noe må investeres, men i en langt mindre målestokk enn hva rapporten legger til grunn i sine kostnadsberegninger. Vi mener at Rygges plassering i forhold til de som skal trene er meget god. Med unntak av de nordligste politidistriktene som prosjektgruppen antar vil trene på Østlandet er det ingen av distriktene eller politiets øvrige enheter som har behov for nærhet til Gardermoen. Rygge har en beliggenhet som er svært sentral for de politidistriktene og særorganene som et regionalt treningssenter må kunne tilby. Investeringskostnadene blir vesentlig lavere når man unngår en langvarig prosess med Finansdepartementets kvalitetssikringsregime. Prosesstiden og prosesskostnadene reduseres kraftig og treningssenteret kan tas i bruk langt tidligere. Økonomisk er det svært fordelaktig å benytte allerede eksisterende infrastruktur fremfor å bygge nytt. Det vil også være en fordel både økonomisk og operativt at Rygge har plass til at også andre beredskapsetater vil benytte området. Driftskostnadene vil deles med flere på Rygge. Totalt sett består Rygge av mål. Det innebærer at utviklingsmulighetene er store. Området er regulert for den type aktivitet som politiet har behov for. Sistnevnte innebærer at det er en en risikofaktor midre å hensynta i en etableringsprosess, med tanke på kommunale reguleringsprosesser. Utover det behovet som rapporten omhandler kan også andre av politiets behov kunne ivaretas på Rygge.Politihøgskolens operative kurs for både bachelor og etter- og videreutdanning, politihelikopterets øvingsbehov, beredskapstroppen, og livvakter. Skal man driste seg til å tenke større, er det også mulig å se for seg at det vil være synergier ved at en ny Politihøgskole bygges på Rygge. Dette er ikke noe vi arbeider med i vårt prosjekt nå. I en tid med mange krevende investeringer for politiet kan et treningssenter på Rygge realiseres som et godt alternativ både økonomisk, beliggenhetsmessig og viktigst: mulighetene for god operativ trening. For at Politidirektoratet skal få best mulig informasjon og beslutningsgrunnlag inviterer vi dere til en befaring på Rygge slik at dere kan se de fasilitetene som er tilgjengelig i dag og hvilke utviklingsmuligheter som finnes. Med vennlig hilsen Inger Lise Skartlien (sign.) Ordfører Rygge kommune Rene Rafshol (sign.) Ordfører Råde kommune Tage Pettersen (sign.) Ordfører Moss kommune Svein Holtan (sign.) Prosjektleder 7

8 Vedleggsoversikt: 1. Kapasiter på Rygge 2. Politiets krav til treningssenter 3. Bilde over området 8

9 Vedlegg 1: Kapasitet på Rygge Forlegning o 93 enkeltrom med bad o 168 senger på 3-mannsrom Forpleining o 300 spiseplasser i messe o Kokekapasitet for 1000 pr måltid o VIP-rom med plass til 30 Undervisningsrom o 7 klasserom plasser o 2 auditorium plasser o 1 konferanserom 50 plasser Kontorfasiliteter Idrettshall med styrkerom Hundegård Hangarer o 2 ledige hangarer (2x kvm) o +1 ledig hangar pr (2.000 kvm) o +1 hangar ca 2018 (2.000 kvm) 4.000m 2 moderne fjellanlegg Gradert samband Lager o o 5000m² Kaldlager 1500m² Garasjer Kjøretøyverksteder Øvingsområder Skytebaner o Kortholdsbane 30m o Geværbane 200m med opparbeidet standplass m Brannøvingsfelt Veisystemer Maritimt øvingsområde Øvingsområde for helikopter Variert øvingsområde for bakke Rygge er regulert for formålet. 9

10 Vedlegg 2: Politiets krav til treningssenter Kravene til politiets treningssenter Prosjektrapporten setter opp tydelige og konkrete krav til et treningssenter for politiet. 17 I det etterfølgende gjengir vi kravene og beskriver mulighetene på Rygge slik situasjonen er i dag. Krav til treningssenter Må være tilgjengelig for politiet hele døgnet, hele året Må være i rimelig nærhet til der hovedandelen av instruktører og mannskap har sitt arbeidssted Må ivareta behovet for også å kunne trene helhetlig oppdragsløsning med skarpladde våpen Må være en reell beredskapsressurs gripbar ressurs ved alvorlige hendelser Må være samfunnsøkonomisk lønnsom Må ivareta krav til HMS og arbeidstidsbestemmelser Må ha forelegningskapasitet (kost og losji) på stedet Status Rygge. Kan i dag kun skyte skarpt utendørs.... Se rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse.. 93 enkeltrom med bad 168 senger på 3-mannsrom. Kan evt bygges om til enkeltrom, jfr JKØ i Stavern. 300 spiseplasser i messe Kokekapasitet for 1000 pr måltid Må ha drifts- eller vaktmestertjenester Kantineutsalg. Forsvarsbygg. 17 Prosjektrapporten, side

11 Følgende krav mener vi bør stilles til de fremtidige treningsfasilitetene (ikke alle kravene gjelder for den delen av treningen som forutsettes gjennomført lokalt, jf. punkt og 3.2.8).: Krav til treningssenter Må være tilgjengelig for politiet hele døgnet, hele året Status Rygge Bør kunne benyttes av andre disipliner enn operative mannskaper (teknisk etterforskning, hundetrening (spor mv.), kjøreopplæring, lederopplæring, instruktørutdanning) Bør kunne brukes til å drive med samtrening mellom nivåene og mellom beredskapsaktørene Bør kunne brukes til større øvelser og scenarier Bør ha velferdstilbud Bør ha fastinstallert video og lyd Bør ha øvingsutstyr som er likt skarpt utstyr Bør ha egne øvings kjøretøy markørbiler og innsatsbiler. Mulig noen spesifikke behov vil kreve noe investeringer.. 7 klasserom plasser 2 auditorium plasser 1 konferanserom 50 plasser VIP-rom 30 plasser God plass til at politiet kan lagre og montere spesialutstyr. God plass til at politiet kan lagre og montere spesialutstyr. For å kunne møte behov og krav som er kartlagt må det også stilles krav til hvilke treningselementer de fremtidige fasilitetene må eller bør inneholde. Kravene gjelder ikke for den delen av treningen som forutsettes gjennomført lokalt, jf. punkt og Følgende elementer mener prosjektgruppen fasilitetene må inneholde:32 Krav til treningssenter Status Rygge Innendørs skytebane Nei Øvingsleilighet/ bygningsstruktur for taktisk trening, herunder ulike trappeløp, korridorer, mulighet til å trene i mørke Brytedør Flerbrukshall Ligger til rette for at dette kan bygges i tomme hangarer. God plass til at politiet kan lagre og montere spesialutstyr., flere. Flere ledige hagarer + idrettshall. 11

12 Urbant øvingsområde ute med realistiske gater og fasader med overgang til ulike realistiske funksjoner (bank, pub, leieligheter med videre) AT- rom med matter UV-rom Simulator/ filmskytebane Utendørs skytebane i rimelig nærhet Hundestall, luftegård Styrketreningsrom Helikopterlandingsplass/ øving For lite. Må investeres. Forsvaret har utredet dette i Idrettshall. 7 klasserom plasser 2 auditorium plasser 1 konferanserom 50 plasser VIP-rom 30 plasser Nei. Inne på området. God kapasitet. Svært godt tilrettelagt- Store områder. Forsvaret arbeider med å tilrettelegge for skarpskyting fra helikopter på området. Følgende elementer mener vi de bør inneholde (gjelder ikke for den delen av treningen som forutsettes gjennomført lokalt, jf. punkt og 3.2.8).: Krav til treningssenter Status Rygge Minioperasjonssentral øving/ back-up sentral Et operasjonsrom blir ledig fra 1 aug Det er gradert samband. Stor fjellhall som er bygget for operasjonsledelse. Kjørebane med eget drivstoff. I tillegg er Rudskogen i nærheten. Maritim øving. Både Vansjø og Oslo-fjorden. For spesialenheter trenes maritime ops på Vealøs. Noen tilleggsmomenter Området på Rygge er regulert for øvingsaktivitet både med tanke på støy, miljø og utslipp. Det kan trenes både luftoperativt, maritimt og på bakken. Det gir store variasjonsmuligheter Det er få begrensninger i scenarier som kan trenes. God plass til å oppbevare materiell ute og inne. Ikke støybegrensinger og begrensninger med hensyn til å nytte løsammunisjon, fargeampuller, gass og røyk Store deler av området er skjermet for innsyn Området har sikkert nett. Det er et meget bra fjellanlegg på kvm på området Det er nærhet til offentlig kommunikasjon (tog, buss) Flytilbudet er i ferd med å økes på Rygge sivile lufthavn Kort avstand til 4-felts motorvei 12

13 Vedlegg 3: Bilde over området 13

Redningskonferansen 29. september 2014

Redningskonferansen 29. september 2014 Redningskonferansen 29. september 2014 «Effektiv krisehåndtering forutsetter at ulike samfunnsaktører har god innsikt og respekt for andre samfunnsaktørers rolle og ansvar». St.mld 29 (2011/12) om samfunnssikkerhet

Detaljer

BEHOVET FOR SAMVIRKE BEDRE SAMVIRKE - BEDRE BEREDSKAP - BEDRE INNSATS I KRISE

BEHOVET FOR SAMVIRKE BEDRE SAMVIRKE - BEDRE BEREDSKAP - BEDRE INNSATS I KRISE RYGGE BEREDSKAPSENTER - BEHOVET FOR SAMVIRKE BEHOVET FOR SAMVIRKE Økende grad av kompleksitet i samfunnet og avhengigheter på tvers av sektorer innebærer et stort behov for samarbeid på tvers av ansvarsområder

Detaljer

Rygge øvings- og beredskapssenter Seminar Stortinget

Rygge øvings- og beredskapssenter Seminar Stortinget Rygge øvings- og beredskapssenter Seminar Stortinget 26 oktober 2017 Om Rygge øvings- og beredskapssenter - en satsning fra Østfold fylkeskommune, med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet. - skal

Detaljer

Tafatt eller ta fatt? Østfoldkonferansen 23.01.14 René Rafshol Yngvar Trandem

Tafatt eller ta fatt? Østfoldkonferansen 23.01.14 René Rafshol Yngvar Trandem Tafatt eller ta fatt? Østfoldkonferansen 23.01.14 René Rafshol Yngvar Trandem MOSSEREGIONEN NÆRINGSUTVIKLING SKAL være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye

Detaljer

Høringsuttalelse. Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter

Høringsuttalelse. Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter Saksnr.: 2013/11050 Løpenr.: 102888/2017 Klassering: X20 Saksbehandler: Tone E. Navestad Stenbek Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Østfoldrådet 12.06.2017 Høringsuttalelse. Forslag

Detaljer

Rygge beredskapssenter

Rygge beredskapssenter 28.06.2013 Rygge beredskapssenter En unik arena der alle nødetatene kan trene samvirke Den raskeste veien til å løse Norges behov for bedre beredskap Samfunnsøkonomisk gunstig 08/08/13 2 «Effektiv krisehåndtering

Detaljer

STAVERN PHS/JKØ STAVERN. Nasjonalt øvings- og kompetansesenter for justis og beredskap

STAVERN PHS/JKØ STAVERN. Nasjonalt øvings- og kompetansesenter for justis og beredskap STAVERN PHS/JKØ STAVERN Nasjonalt øvings- og kompetansesenter for justis og beredskap STAVERN / PHS/JKØ ALLTID BEREDT Justis og beredskap har lenge vært et satsingsområde for Larvik kommune, og Stavern

Detaljer

ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE. De samfunnsøkonomiske gevinstene. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013

ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE. De samfunnsøkonomiske gevinstene. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE De samfunnsøkonomiske gevinstene SAMMENDRAG Nød- og beredskapsetatene på

Detaljer

TRENINGS- OG ØVINGSMULIGHETER PÅ RYGGE RAPPORT JANUAR 2017

TRENINGS- OG ØVINGSMULIGHETER PÅ RYGGE RAPPORT JANUAR 2017 TRENINGS- OG ØVINGSMULIGHETER PÅ RYGGE RAPPORT JANUAR 2017 1 Bakgrunn for rapporten Prosjektet «Rygge beredskapssenter» ble etablert våren 2013 av kommunene Moss, Råde, Rygge og Våler gjennom Mosseregionens

Detaljer

ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE. De samfunnsøkonomiske gevinstene. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013

ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE. De samfunnsøkonomiske gevinstene. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE De samfunnsøkonomiske gevinstene SAMMENDRAG Nød- og beredskapsetatene på

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

Høringssvar mulighetsstudien

Høringssvar mulighetsstudien Til Justis- og beredskapsdepartementet Fra Rygge beredskapssenter Dato 27. november 2015 Høringssvar mulighetsstudien Vi takker for muligheten til å levere høringsinnspill til DSBs mulighetsstudie: «Vurdering

Detaljer

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE NATIONAL POLICE DIRECTORATE Viktige prosjekter, dokumenter og tiltak i 2013 Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Innstillingen fra KKK Stortingsmelding Samfunnssikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering

Detaljer

Hovedkonklusjon Reguleringsplanen kan ikke godkjennes slik den foreligger. Det er alvorlige feil og mangler i utredningen.

Hovedkonklusjon Reguleringsplanen kan ikke godkjennes slik den foreligger. Det er alvorlige feil og mangler i utredningen. Sofiemyr, 21. juni 2017 Forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud - høringsuttalelse fra Helge Marstrander Hovedkonklusjon Reguleringsplanen

Detaljer

HØRING - MULIGHETSSTUDIEN - VURDERING AV NASJONALE OG REGIONALE ØVINGS- OG KOMPETANSESENTRE FOR ØKT SAMVIRKE BLANT BEREDSKAPSAKTØRENE

HØRING - MULIGHETSSTUDIEN - VURDERING AV NASJONALE OG REGIONALE ØVINGS- OG KOMPETANSESENTRE FOR ØKT SAMVIRKE BLANT BEREDSKAPSAKTØRENE ArkivsakID.: 15/6437 Arkivkode: FA-X20, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 148/15 Formannskapet 18.11.2015 HØRING - MULIGHETSSTUDIEN - VURDERING AV NASJONALE OG REGIONALE ØVINGS- OG KOMPETANSESENTRE

Detaljer

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK 111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3 BERGEN KOMMUNE SEKSJON FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 beredskap@bergen.kommune.no vmwvzbergenkommuneno

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2015/19188 90290/2015 Andreas Bjørnnes Administrasjonssteder i nye politidistrikt - høringsuttalelse Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Justissektorens kurs- og øvingssenter. Et knutepunkt for kompetanseutvikling

Justissektorens kurs- og øvingssenter. Et knutepunkt for kompetanseutvikling Et knutepunkt for kompetanseutvikling i Stavern Velkommen til Justissektorens kurs- og øvingssenter s utforming, dets beliggenhet og kapasitet, kombinert med de mange muligheter nærområdene, gjør det godt

Detaljer

Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud

Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud Dette er et informasjonsbrev om politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud til innbyggere i Ski, Oppegård og bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Bakgrunn

Detaljer

Innspill. Planprogram statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune

Innspill. Planprogram statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune Saksnr.: 2013/11050 Løpenr.: 179665/2016 Klassering: X20 Saksbehandler: Jørn Haabeth Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2016 Innspill. Planprogram statlig reguleringsplan

Detaljer

Arkivsaknr: 15/2308 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/13146 K1-026, K2-X29 Bjørn G. Andersen

Arkivsaknr: 15/2308 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/13146 K1-026, K2-X29 Bjørn G. Andersen Mulighetsstudien - Vurdering av nasjonale og regionale øvingsog kompetansesentre. Nome kommunes høringsuttalelse Arkivsaknr: 15/2308 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/13146 K1-026, K2-X29 Bjørn

Detaljer

Bruk av Politiets beredskapssenter

Bruk av Politiets beredskapssenter Bruk av Politiets beredskapssenter v/jørn Schjelderup, seksjonssjef for Politioperativ seksjon i Politidirektoratet Brukere av Politiets beredskapssenter Politiets nasjonale beredskapsressurser Nasjonalt

Detaljer

Infomøte FD KJEVIKFAKTA.NO,

Infomøte FD KJEVIKFAKTA.NO, Infomøte FD KJEVIKFAKTA KJEVIKFAKTA.NO, POST@KJEVIKFAKTA.NO Hvorfor er Kjevikfakta invitert til FD? Vi mener at FMR ikke er kvalitetssikret mht en flytting av Kjevik. Dette har vi tidligere spilt inn til

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12

Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Politidirektørens innlegg i forbindelse med høring i Stortinget 18.1.12 Innledning Komitéleder og medlemmer. Som statsråden beskrev avslutningsvis i sitt innlegg, vil mange spørsmål omkring hendelsene

Detaljer

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-godkjente 1-5 Rapport til Bevæpningsutvalget 12. oktober 2012 Professor Liv Finstad Noen hovedresultater Undersøkelsen

Detaljer

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jan Helge Kaiser Enhet for brann og redning DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Nytt nødnett status

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016

ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016 ÅRSRAPPORT 2015 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER - PERSONSKADER - VOLD OG TRUSLER HMS-TALL 1/2016 INNLEDNING Årsrapporten beskriver omfanget av HMS-avvik og uønskede hendelser i politiog lensmannsetaten

Detaljer

Beredskapskonferansen 2017 Samhandling i beredskaps-norge. Knut Smedsrud Beredskapsdirektør

Beredskapskonferansen 2017 Samhandling i beredskaps-norge. Knut Smedsrud Beredskapsdirektør Beredskapskonferansen 2017 Samhandling i beredskaps-norge Knut Smedsrud Beredskapsdirektør Hva har politiet gjort etter 22.7.11? Endringsprogrammet 204 tiltak Over 1000 lokale tiltak Styring og organisering

Detaljer

NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE

NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE 1 Velkommen! 02.10.14 SIDE 2 3 Arrangører: 4 Hvorfor er vi her? Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med

Detaljer

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Knut Hjalmar Gulliksen 33 17 16 63 15/89230 FE- 19.11.2015 05.10.2015 Politidirektoratet Att: Hans Bakke Sendt

Detaljer

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK Mulighetsstudien Orientering DM Roar Johansen Direktør NBSK 120115 Mandat Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lede en arbeidsgruppe

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

PF Studentenes spørreundersøkelse

PF Studentenes spørreundersøkelse 2013 PF Studentenes spørreundersøkelse Undersøkelse foretatt blant politistudenter på Politihøgskolen Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger i perioden 7-17.nov. 2013 Deltakere: 520 studenter har besvart 2013

Detaljer

Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter

Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter Generelt om hovedsetene: Hva er et hovedsete/administrasjonssted? 1. januar 2016 etableres landets 12 nye politidistrikter. De nye politidistriktenes

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK

KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK FOR INSTRUKTØRER I POLITIET Godkjent av rektor 3. april 2017 Innledning Operativ polititjeneste kan innebære svært krevende oppdrag. Såkalte skarpe oppdrag, hvor det

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud

Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud Dette er et informasjonsbrev om politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud til innbyggere i Ski, Oppegård og bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Bakgrunn

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR

ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR INNLEDNING Denne rapporten viser oversikt over det totale antall RUH og antall registrerte personskader. Det skilles

Detaljer

Post 22. juli: hvordan finner ressursene hverandre i dag?

Post 22. juli: hvordan finner ressursene hverandre i dag? Post 22. juli: hvordan finner ressursene hverandre i dag? Brigadesjef Håvard Bakken, Oslo brann- og redningsetat. side 1 PLIVO pågående livstruende vold. side 2 Prosedyren side 3 Bakgrunn for PLIVO-prosedyren.

Detaljer

Administrasjonssted i nye Øst Politidistrikt - høringsuttalelse

Administrasjonssted i nye Øst Politidistrikt - høringsuttalelse SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE Vedlegg til styresak 9, 29.oktober 2015. Administrasjonssted i nye Øst Politidistrikt - høringsuttalelse Det vises til: 1 Høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende:

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/5788-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/15 29.10.2015 HØRINGSNOTAT ADMINISTRASJONSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT

Detaljer

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Nødnett Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Status 31. mai 2008 Ett år r forsinket, ny plan i juni 2008 Leveranser

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon utvikling Politidirektoratet Melding om vedtak FSK 131/15 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Et Sivilforsvar for det nye utfordringsbildet

Et Sivilforsvar for det nye utfordringsbildet Et Sivilforsvar for det nye utfordringsbildet Oppdraget DSB har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet gjennomført en konseptutredning om Sivilforsvaret Oppdraget er gitt for å sikre at Norge

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

POLITIET. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport - oppfølging.

POLITIET. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport - oppfølging. ; u POLITIET -)() mum ~; Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse I cir refiranse 2012/00867 2011/01324-35 011.1 Dato 11.05.2012 Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport

Detaljer

Statens sivile forsterkningsressurs. Foto: Thomas Haga

Statens sivile forsterkningsressurs. Foto: Thomas Haga Statens sivile forsterkningsressurs Foto: Thomas Haga DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Sivilforsvaret er

Detaljer

1. Komiteens tilråding

1. Komiteens tilråding 1. Komiteens tilråding I Stortinget ber regjeringen evaluere etableringen av politiråd i kommunene og deres betydning for forebyggende arbeid, herunder betydningen for den lokale terrorberedskapen. II

Detaljer

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Innhold 1. Historikk 2. Værnes Garnison og HV 12 i dag 3. Muligheter 4. Utfordringer Historikk

Detaljer

Politihøgskolen. Høgskolen for et reflektert, handlekraftig og trygghetsskapende politi Bjørn Danielsen, politioverbetjent, Operativ seksjon

Politihøgskolen. Høgskolen for et reflektert, handlekraftig og trygghetsskapende politi Bjørn Danielsen, politioverbetjent, Operativ seksjon Politihøgskolen Høgskolen for et reflektert, handlekraftig og trygghetsskapende politi Bjørn Danielsen, politioverbetjent, Operativ seksjon Innsatsleder Troms PD Instruktør TAS - NLA 30.03.2012 Side 2

Detaljer

Konseptutredning Sivilforsvaret. Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling

Konseptutredning Sivilforsvaret. Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling Konseptutredning Sivilforsvaret Distriktssjef Jørn Ove Myrvold Kommunal beredskapssamling 261016 Agenda Mandat Organisering av prosjektet Hovedfunn Konseptene Samfunnsøkonomisk analyse DSBs anbefaling

Detaljer

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene?

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Finn Mørch Andersen Oslo 8. desember 2011 St. meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet Samvirke og samordning Hva sa regjeringen? Regjeringen

Detaljer

Politiet som ressurs og støtte. Industrivernkonferansen

Politiet som ressurs og støtte. Industrivernkonferansen Politiet som ressurs og støtte Industrivernkonferansen 5.12.17 FORMÅLET MED FOREDRAGET: Senke terskelen for å ta kontakt med politiet Se nytten av samhandling - situasjonsforståelse Få bedre forståelse

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Øvingsplanlegging Øvingsutvalget. Felles Operativ enhet Sogn og Fjordane

Øvingsplanlegging Øvingsutvalget. Felles Operativ enhet Sogn og Fjordane Øvingsplanlegging Øvingsutvalget Felles Operativ enhet Sogn og Fjordane Plan og rammeforutsetninger for 2015 Politiet skal gjennomføre øvelser som bidrar til å trene koordinering og samvirke mellom de

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

NBLFs SYNSPUNKTER på: DIGITALT RADIOSAMBAND FOR NØDETATENE vedtatt på styremøte på Lysaker den 27. januar 2005.

NBLFs SYNSPUNKTER på: DIGITALT RADIOSAMBAND FOR NØDETATENE vedtatt på styremøte på Lysaker den 27. januar 2005. Side 1 NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union of Fire Officers Associations Det Kongelige Justis- og politidepartement Postboks

Detaljer

Beredskap Offentlige myndigheter og næringsliv - forebygging og beredskap mot terror og spionasje

Beredskap Offentlige myndigheter og næringsliv - forebygging og beredskap mot terror og spionasje Beredskap Offentlige myndigheter og næringsliv - forebygging og beredskap mot terror og spionasje Politimester Christine Fossen ENHET/AVDELING VGs forside 22. juli 2011: Beredskapen er blitt bedre -nasjonalt

Detaljer

Operasjonssentralen på Twitter

Operasjonssentralen på Twitter Operasjonssentralen på Twitter Tore Solberg Operasjonsleder Oslo politidistrikt OSLO POLICE DISTRICT Hvorfor Twitter? Politidirektoratet 11.mars 2011 Rundskriv : Bruk av sosiale medier i politi- og lensmannsetaten

Detaljer

Befalet Fellesorganisasjons høringskommentar til rapport om lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly

Befalet Fellesorganisasjons høringskommentar til rapport om lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly 1 av 5 Vår dato Vår referanse 21.05.2010 04.06.2010/BFO/TRS Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Rådgiver Tom Skyrud 19.03.2010 2009/03066-20/FD IV 1/FHE Til Forsvarsdepartementet Kopi

Detaljer

Forslag til høringsuttalelse - Konseptutredning om Sivilforsvaret. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Forslag til høringsuttalelse - Konseptutredning om Sivilforsvaret. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jan Kåre Fredheim Saksmappe: 2017/2624-15308/2017 Arkiv: X20 Forslag til høringsuttalelse - Konseptutredning om Sivilforsvaret. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr

Detaljer

Bevæpning av politiet noen refleksjoner

Bevæpning av politiet noen refleksjoner Bevæpning av politiet noen refleksjoner Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 Tor-Geir Myhrer Bevæpningsdebatten Spørsmålet om generell bevæpning av norsk politi er et verdispørsmål Alle standpunkter er i

Detaljer

Kultur og ledelse konkrete tiltak

Kultur og ledelse konkrete tiltak Kultur og ledelse konkrete tiltak Nr. Hva står det nå s. Hva bør det stå 1 «Politiet skal være en aktiv og kreativ etat der ledelse preger alle fra topp til bunn» og «Det vil måtte arbeides med å videreutvikle

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

Avrop på rammeavtale av 21. september 2015 mellom. Finansdepartementet og Metier AS/ Møreforsking Molde AS om

Avrop på rammeavtale av 21. september 2015 mellom. Finansdepartementet og Metier AS/ Møreforsking Molde AS om Avrop på rammeavtale av 21. september 2015 mellom Finansdepartementet og Metier AS/ Møreforsking Molde AS om kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektaltemaüv

Detaljer

Norges Brannskole i Tjeldsund Den nasjonale utdanningsinstitusjon for brann- og feierpersonell i Norge siden 1993

Norges Brannskole i Tjeldsund Den nasjonale utdanningsinstitusjon for brann- og feierpersonell i Norge siden 1993 Norges Brannskole i Tjeldsund Den nasjonale utdanningsinstitusjon for brann- og feierpersonell i Norge siden 1993 Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 1991 å gi Kirke,- utdannings- og

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret

Detaljer

Alarmsentral Brann Innlandet

Alarmsentral Brann Innlandet Alarmsentral Brann Innlandet Gardermoen 2.mars 2016 Trond Brenden Størrelse Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Sverige Buskerud Oslo Akershus Østfold 46 kommuner 62 brannstasjoner 27 brannvesen

Detaljer

Vedlegg 16. Illustrasjonshefte. Vedlegg nr. 16 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter

Vedlegg 16. Illustrasjonshefte. Vedlegg nr. 16 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Vedlegg 16 Illustrasjonshefte Vedlegg nr. 16 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter 1 Statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune Regjeringen

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64435/2013 2013/4229 X31 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/167 Formannskapet 25.09.2013 Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet

Detaljer

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 Temaer FOHs perspektiv FOHs virksomhetsmodell Krise og krigsoppgaver Fredsoperative oppgaver Utviklingsområder FOHs perspektiv Hvordan vi ser på den nasjonale sikkerhetssituasjonen

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

NSO 2. desember 2015. Steffen Ousdal Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering

NSO 2. desember 2015. Steffen Ousdal Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering NSO 2. desember 2015 Steffen Ousdal Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering Aktuelle tema Politireformen og interimløsninger Endringer i Politidirektoratet Spørsmål? Seksjon for politiberedskap

Detaljer

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Tom Eirik Midthaug Arne Stokke Trond Brenden Prosjekt, innføring Opplæring Go-live Dekning Forbedringer, utfordringer Samhandling Erfaringer SAMPOL

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Brann- og redningsvesenet

Brann- og redningsvesenet Brann- og redningsvesenet Brann og redning 2012 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 19.09.2012 1 Sentralt og styrende Brannsikkerhetsmeldingen - nr 35 2012:4 Trygg hjemme 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer

Detaljer

Forsvarets bistand til politiet

Forsvarets bistand til politiet Forsvarets bistand til politiet arbeidet med ny bistandsinstruks, sentrale utfordringer og status Beredskapskonferansen 2017 Kjell Inge Bjerga, Forsvarets høgskole Grunnloven 101 Regjeringen har ikke rett

Detaljer

Operasjonssentralen Innlandet politidistrikt. Tom Eirik Midthaug

Operasjonssentralen Innlandet politidistrikt. Tom Eirik Midthaug Operasjonssentralen Innlandet politidistrikt Tom Eirik Midthaug Tom Eirik Midthaug Politi Operasjonsleder Prosjektleder innføring av Nødnett i Vestoppland politidistrikt Innføringsansvarlig for operasjonssentralen

Detaljer

FORF 15. november Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering

FORF 15. november Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering FORF 15. november 2015 Kaare Songstad Avdelingsdirektør Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering Aktuelle tema Endringer i politidirektoratet / POD's rolle Politireformen og interimsløsninger Konsekvenser

Detaljer

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt Sakspapir Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 15/7641 Ronny Frekhaug Tlf: 70 16 20 15 JournalID: 15/73481

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner) * Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Sikkerhetsseminar Statens jernbanetilsyn

Sikkerhetsseminar Statens jernbanetilsyn Sikkerhetsseminar Statens jernbanetilsyn Oslo 7. November 2012 Ole Petter Parnemann Politidirektoratet EKSTRAORDINÆRE HENDELSER, SAMHANDLING OG FORVENTNINGER Innfallsvinkel spørsmål : Hva vet politiet

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201703700-4 008 Sted, Dato Lillehammer 15.09.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - LOKALISERINGSALTERNATIVER FOR FORSVARETS NYE KAMPFLY

HØRINGSUTTALELSE - LOKALISERINGSALTERNATIVER FOR FORSVARETS NYE KAMPFLY Fylkesrådet FYLKESRÅDSNOTAT FYLKESRÅDSSAK NR.: 89/10 Løpenr.: 12208/10 Saknr.: 03/3500-14 Ark.nr.: X10SAKSARKIV Dato: 11.05.2010 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesrådsleder HØRINGSUTTALELSE - LOKALISERINGSALTERNATIVER

Detaljer

Høring om administrasjonssteder i nye politidistrikter - svar fra Tønsberg. Tønsberg bystyre fattet følgende enstemmig vedtak 11.

Høring om administrasjonssteder i nye politidistrikter - svar fra Tønsberg. Tønsberg bystyre fattet følgende enstemmig vedtak 11. Skbhdlz G'V'k d Tønsberg kommune Dfieiifiålfoflf s 4é a fig: " Rådmannen Vår ref.: 15/57048 J:- ` " Arkiv: FE- \ Deres ref.: 2015/03620 Dato: 12.11.2015 Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. POLITEDIREKTDRATET

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Trond Myrvik

Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Trond Myrvik 1 av 5 Vår dato Vår referanse 19.10.2016 2015/2772-5/310 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Trond Myrvik 45 63 74 65 23.08.2016 Til Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO Forsvarsbyggs

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer