Hurum Hva er utfordringene for kommunen de neste 30 år?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurum 2043. Hva er utfordringene for kommunen de neste 30 år?"

Transkript

1 Hurum 2043 Hva er utfordringene for kommunen de neste 30 år? Les fire tenkte tilbakeblikk på diskusjonen huringene hadde høsten 2013 om utvikling de neste 30 år Dette heftet og rapporten Kommuneplan scenarier 2043 er laget som et ledd i arbeidet med å revidere kommuneplanen. Rapporten og annet bakgrunnsmateriale ligger på kommunens nettside, Dette heftet og rapporten er laget av Vista Utredning AS i samarbeid med Company Stories AS og Arkitektkompaniet AS 1

2 Høsten 2013 skal det diskuteres hvordan Hurum skal utvikle seg videre Tidlig i 2014 skal et forslag til ny kommuneplan legges fram. Før dette ønsker kommunen bred medvirkning i arbeidet med å lage dette forslaget. Det er nå problemstillinger, løsninger, forslag, osv. må tas opp for å komme med i planen. Det er nå toget går! Noen tema som vil være viktige: Det blir mer enn dobbelt så mange eldre i kommunen Tallet på eldre vil øke dramatisk. Dette er blant de sikreste prognosene vi har (de er allerede født og bor i kommunen) og økningen i antall eldre vil komme uansett hvordan befolkningstallet totalt utvikler seg. Mens det i dag er 3,6 i yrkesaktiv alder for hver pensjonist, kan dette tallet bli redusert til 2,0. Eldrebølgen påvirker kommunens økonomi, behov for ansatte, hva slags boliger som bør bygges, hvor de bør bygges og mange andre ting. Kommer den forventede sterke befolkningsveksten i regionen også til Hurum? SSB har spådd at de fleste kommunene i Oslo-regionen vil få prosent vekst i perioden. Det er stor usikkerhet. For Hurum er det spådd 4 11 prosent vekst. Veksten i sentrale strøk er altså ikke forventet å nå ut til Hurum. Skal man forsøke å endre på dette gjennom den kommuneplanen som nå skal utvikles? Kommunen har vedtatt et vekstmål på 2 prosent årlig, som gir 85 prosent over hele perioden. Det er stort sprik i prognoser og mål på dette området. Hvor mye trengs av boliger, og hva slags boliger trenger Hurum? Mange eldre ønsker å bytte eneboligen med en lettstelt bolig sentralt i et tettsted. Med den forventede befolkningsutvikling kan det trengs mange slike boliger. Hvis veksten totalt blir lav, er det neste utelukkende slike boliger en trenger å bygge. Det er anslått et behov på sentrumsboliger/leiligheter. Disse bør vel først og fremst bygges i Tofte og Sætre? Hva kan en oppnå hvis det bygges en ny bro over Oslofjorden? Det er spådd at mange av trafikkproblemene i sentrale strøk vil vedvare, selv med den planlagte utbygging av veier og nye jernbanespor. Befolkningsveksten vil spise opp gevinsten. De områder som har jernbane vil styrke seg på bekostning av de som ikke har. Det vurderes å bygge en ny bro over Oslofjorden mellom E 6 og E 18 og to av alternativene går via Hurum. Hva betyr det at kommunen knyttes nærmere Vestfold og hva kan det søndre alternativet ved Filtvet eventuelt bety for utviklingen i den sydlige del av kommunen? En ny bro vil bli konstruert for også å ha jernbane, men en jernbane som kan være en ringbane via Oslo, kan neppe stå ferdig før helt i slutten av perioden. Hva betyr et bedre tilbud med båt-transport? Det arbeides med å opprette et bedre tilbud med båt fra Sætre og Tofte. Kan dette gjøre det mer attraktivt å bo i Hurum, og bør en søke å lokalisere ny bebyggelse nær anløpsstedene for å styrke båttilbudet? 2

3 Mulige utviklingstrekk er belyst gjennom fire fortellinger Fortellingene illustrerer ulike retninger utviklingen kan ta Det er stor usikkerhet om mange utviklingstrekk. Dette gjelder blant annet befolkningsutvikling og generell økonomisk utvikling. For å stå best mulig rustet er det nyttig å ha tenkt gjennom alternative utviklingstrekk. Dette er gjort ved å lage fire ulike fortellinger. Det er tenkt at fortelleren er en kommuneplanlegger i Hurum som akkurat har gått av med pensjon etter 30 år i kommunen, og som ser tilbake på det han har vært med på. Dette er ikke planer eller prognoser, men fortellinger som illustrerer fire ulike måter kommunen kan komme til å utvikle seg på. Det er hentet inspirasjon fra Akershus fylkeskommune, som startet en lignende prosess i Da ble laget et debattmagasin om de ulike utviklingene som besto i: Fortsatt økonomisk vekst kontra en utvikling hvor økonomisk vekst flater ut og krisen blir vedvarende. Vektlegging av miljøhensyn som nå eller «et nytt rasjonale» hvor både myndigheter og befolkning legger om kursen på mange områder for å møte miljøutfordringene. I fortellingene for Hurum er vekst eller utflating knyttet til befolkningsutvikling og boligbehov. I innledningen til hver fortelling er det gjengitt stikkord fra debattmagasinet til Akershus, og det er lagt til hvilke konsekvenser utviklingen kan gi i Hurum. Framtidsbilder som ble laget for Akershus er interessante også for Hurum I prosessen i Akershus har et utvalg ressurspersoner fra ulike fagområder og forvaltningsnivå kikket i krystallkulen. Dette resulterte i ti mulige framtidsbilder for Det er ikke sikkert at disse blir virkelighet, men det er interessant å tenke på hva de eventuelt kan bety for Hurum. Det kan være både trusler og muligheter i disse. Se de ti framtidsbildene med Hurum-kommentarer under Litt mer å tenke på til slutt i dette heftet. 3

4 Scenario 1: Vedvarende vekst 2050 et debattmagasin om hovedstadsregionen : Finanskrisen i 2008/2009 var kun et midlertidig fenomen, og samfunnet har gått videre i et forrykende tempo. Olje- og gassalderen varte lenger enn noen trodde, og Norge er den desidert sterkeste økonomien i verden. Men stadig flere faller utenfor. Lokalt Flere av kommunene i Osloregionen sliter med å legge til rette for nok boligbygging, og det blir svært høye boligpriser sentralt i regionen. Presset flyttes utover, og gir mer innflytting til Hurum. Sætre 11. juni 2043 Jeg er bedt om å skrive et tilbakeblikk over hva som skjedde i 30-årsperioden fra 2013 til i dag. Sett fra kommuneadministrasjonen kan denne perioden deles opp i fire faser. Den første fasen vil jeg kalle: Posisjoneringsfasen Det vi fryktet aller mest var at Hurum skulle gå glipp av veksten i Østlandsregionen. At kommunen skulle være et slags dødvann mens resten av regionen flommet over av ny befolkningsvekst og god kommuneøkonomi. Vi så veksten i Asker og Bærum. Vi så hvordan Hole og Røyken klargjorde for nye innbyggere. Og når vi lette etter hva vi skulle gjøre formulerte vi et enkelt spørsmål. Hvem vil bo i Hurum? Svaret var enkelt: selvbyggeren. Den som ville ha stor tomt. Den som vil tegne huset selv. Den som virkelig vil føle at: Dette er mitt! Dermed gikk vi over i en ny fase: Ekspansjonsfasen Vi hadde en grunnleggende filosofi i Hurum kommune i denne fasen: Markedet skaper vekst. Så lenge vi ikke overregulerer så vil utbyggingen skje der utbyggingen skjer. Derfor ble det bygging både på Engene og Storsand. Og vi lot utbyggerne konkurrere om kunden. Oppskriften virket. I denne tiårs perioden fikk vi en vekst på 11 %. De fleste var småbarnsforeldre midt i 40-årene. Utbyggingen skjedde fort og det ble stort trykk på skole og barnehage og forventninger om at kommunen fulgte opp med fritidsfasiliteter, slik som et badeland. Den nye Huruminnbyggeren var krevende, men hadde god økonomi og var viktig for oss. Vi måtte investere veldig mye i vann og avløpssektoren, siden vi både måtte ta inn et stort vedlikeholdsetterslep, og også sørge for tilknytning til de nye utbyggingsområdene. Helt til slutt i denne perioden skjedde det noe som endret veldig mye. Brua kom. Det gjorde at vi gikk inn i en ny fase: Veiutbyggingsfasen Sætre er på denne tiden vekstsenteret. I den grad vi hadde planlagt hadde vi Sætre som hovedlokasjon for utviklingen i Hurum. Og det skjedde veldig positive ting rundt det nye Sørensenssentret i Holmsbu som har blitt et nasjonalt knutepunkt for landskapsmaleri. På Klokkarstua har Matforsk et senter med vel 20 arbeidsplasser. Det gjør at vi har fått kultur- og vitenskapsbedrifter som er med på gi Hurum stabile akademiske arbeidsplasser. Det at vi fikk en ny bru over fjorden med landingspunkt på Filtvet så vi i begynnelsen på som bare positivt. Det ble enklere å bo i Hurum og arbeide i Oslo, og i Drammen for den saks skyld. Brua førte til en ny Rv 23 gjennom Hurum, det meste i tunnel og Filtvet ble en lokasjon med mange muligheter. «Vedvarende vekst» var slagordet og vi hadde en robust kommuneøkonomi som gjorde at vi så positivt på fremtiden. Trafikkverket (den nye etaten etter av Statens vegvesen og Jernbaneverket ble sammenslått) signaliserte en hurtigere utbygging av Hurumbanen. Filtvet ble nevnt som en av stasjonene. Det gjorde at det ble økt etterspørsel etter næringseiendom fra fremsynte bedrifter og utbyggere. Veien skulle frakte varer og 1 Debattmagasinet ble laget i forbindelse med et scenarioprosjekt i Akershus fylkeskommune i

5 banen folk. Det lå til rette for et nytt vekstsenter. Dette ble etter hvert starten på flytting av tyngdepunktet i kommunen. Vi gikk inn en ny fase som jeg vil kalle: Relokaliseringsfasen Hurumbanen sto ferdig i denne perioden og Filtvet stasjon ble åpnet. Dette gjorde at interessen for dette området økte. Det ble også etablert stasjon ved Sætre. Vi fikk sterkt press på oss om å etablere service og boliger rett ved Filtvet stasjon. De regionale myndighetene sa at dette var en del av regionens knutepunktstrategi, og det var også flere private aktører som så på dette som svært interessant. Men dette mener jeg svekket utvikling av sentrum i Tofte, som var det største senteret og som vi kanskje skulle ha konsentrert all utvikling om, selv om avstanden til jernbanestasjonen er to tre kilometer. Da kunne vi hatt ett senter i området, som ville ha vært mer levedyktig og innholdsrikt enn de fragmenterte senterdannelsene vi har fått. Den nye Rv 23 skapte en uforutsett og stor handelslekkasje til Drammen. Vi begynte å se tomme butikker i Sætre. Gjennom hele denne perioden beholdt vi vår filosofi om at markedet er klokt. Vi ønsket ikke å være en veldig kontrollerende og regulerende kommune. Hurum skulle være annerledes. Og dermed kom de på rekke og rad: IKEA, Maxbo og Reitangruppens nye storsatsning REMA Million. Det gjorde at Filtvet fikk en enorm tilstrømming fra Østfoldsiden og Drammensregionen. Når jeg nå ser tilbake har veksten bragt med seg mye bra. Vi klarte å håndtere eldrebølgen og vi fikk en del tilflytting. Eneboligene på Engene og Storsand er riktignok veldig typiske for sin tid og ikke så attraktive. Sætre er nå ganske forfallent, men i det store og hele har vi klart oss bra. Selv om tyngdepunktet for vekst er definert av næringslivet og ikke oss i kommunen. 5

6 Scenario 2: Vekst med styring 2050 et debattmagasin om hovedstadsregionen 2050: Globalt samarbeid må til for å møte tidens store utfordringer: klimaendringene og -flyktningene. De fleste innbyggere godtar sterk internasjonal styring, tross økt overvåking og kontroll. Vekst skjer på områder som ikke overforbruker jordas ressurser. Lokalt Flere av kommunene i Osloregionen sliter med å legge til rette for nok boligbygging, og det blir svært høye boligpriser sentralt i regionen. Presset flyttes utover, og gir mer innflytting til Hurum. Vekstfaktorene er som i foregående scenarium, men det er litt andre grupper som flytter til Hurum. Det er sterkt fokus på miljø og miljøriktige løsninger i planlegging og bygging. Sætre 11. juni 2043 Jeg er bedt om å skrive et tilbakeblikk over hva som skjedde i 30-årsperioden fra 2013 fram til i dag. Sett fra kommuneadministrasjonen kan denne perioden deles opp i fire faser. Den første fasen vil jeg kalle: Posisjoneringsfasen Det vi fryktet aller mest i denne fasen var at vi ikke kunne håndtere den forventede veksten i regionen og i Hurum kommune. Vekst ville vi ha, men et motto for kommunen på denne tiden var Vekst med vett. I planleggingen var det å bygge så konsentrert som mulig for bruke minst mulig arealressurser og å lokalisere flest mulig til steder med et kollektiv trafikktilbud samt å styrke sentrene med mindre handelslekkasje osv. Vi tenkte at jo tettere folk bor til senteret, jo mer bruker de det. Vi skulle være beredt på å bruke de verktøyene vi hadde i den kommunale verktøykassa. Vi tok oss i bruk en rekke nye teknikker for å bygge klimavennlige bygg. Vi utviklet også en ny plantype vi kalte Kommuneinfrastrukturplanen som var en gjennomføringsplan hvor vi forsøkte å optimalisere utbygging etter hvor det var kapasitet på kommunal infrastruktur som vei, vann og avløp, samt skoler og barnehager. Her hadde vi gjort grundige analyser av hva utbygging de ulike stedene ville koste oss, og dette kommuniserte vi til utbyggere og andre aktører. I planen tok vi også inn en handlingsplan for å ta igjen etterslepet innen vann og avløp. Da vi hadde diskutert hvordan vi skulle håndtere veksten spurte vi oss: Hvem ønsker vi som nye innbyggere? Vi ønsket de som satte pris på det som var spesielt med Hurum. Fjorden, marka og «landsbylivet». Derfor ønsket vi å styre utbyggingen for å verne om disse verdiene. Vi vedtok at vi ikke ville være med på å legge til rette for utbygging på Storsand, men begynte å få i gang gjennomføring av sentrumsplanen i Sætre og å regulere Engene. Vi gikk inn i en veldig interessant fase jeg har valg å kalle: Tilretteleggingsfasen I denne fasen gjorde vi noen riktige og viktige prioriteringer. Vi bygde en gangbro over til Engene og vi gjorde parkeringsplassene ved havna om til et vitalt handelssentrum. Vi la sterke restriksjoner på utbyggingen og ganske snart utviklet Sætre seg til en Sørlandsperle. Sætre ble omtalt som «Sørlandet på Østlandet». Vi fikk Ruter med på å sette opp en hurtigbåtforbindelse til Oslo som ganske snart ble kalt for Lottekspressen. Alle følte seg som lottovinnere når de etter en tøff arbeidsdag i byen kunne sette seg på hurtigbåten til Sætre og si: Godt å være hjemme. Hurum tiltrakk seg ny befolkning, særlig i sentrum i Sætre, som var svært alderssammensatt. Det var 30-åringer i frie yrker med seilbåt. Det var 40-åringer som solgte leiligheten og fikk seg et rekkehus på Engene. Og det var eldre som flyttet inn i leilighetskompleksene i sentrum i Sætre. Og alle var de villige til å bruke Hurum som sin hjemkommune og delta i Hurumsamfunnet som sitt bosted. Men så skjedde det: brua ble et faktum. Vi gikk inn i en ny fase: 6

7 Fragmenteringsfasen Det nye trafikknutepunktet i Hurum ble Filtvet. En ny Rv 23 gikk gjennom Hurumlandet. Nesten alt var i tunell, det var bare kryss ved tunnelåpningene. Hurum hadde på denne tiden fått et veldig godt renommé. Og nye innflyttere hadde ikke lenger en transittperiode i Oslo, men ønsket å komme direkte fra Bodø, Bergen og Bø til Hurum. Men disse tenkte med utsiktspunkt fra jobben sin i Oslo og ønsket å bosette seg nær vei. Over en veldig kort periode dukket det opp det som kalles for sovebyer. Men som på dagtid nærmest minnet om spøkelsesbyer. Vi merket også på denne tiden at Sætre som vitalt handelssentrum for Hurum var i ferd med å tappes. Det første tegnet var at Lampekroken nede på havna gikk konkurs fordi Lampeland hadde etablert seg på Filtvet. Samtidig som Åros fikk vinmonopol og et nytt kjøpesenter. Røyken kommune hadde egentlig satset på samme måte som oss med stor variasjon i bygningsmassen, men hadde flere små leiligheter i større bygningskomplekser. Dette gjorde at Åros i 2028 passerte Sætre i antall innbyggere. Vi så at vi ville gå inn i en ny fase: Konsolideringsfasen Det som har vært hovedfokus for oss i disse siste åtte årene har vært å stagge den fragmenteringsprosessen som er i ferd med å skje. Det har vi gjort ved å holde tilbake store utbyggingsprosjekter i Hurummarka og til å støtte opp om eksisterende sentere. Vi fikk i denne perioden Hurumbanen og det ble bygget en stor og flott jernbanestasjon i Sætre med et ennå større underjordisk parkeringsanlegg som gjør at Sætre framstår som trafikknutepunktet selv om brua lander i Filtvet. Heldigvis er Oslofjordtunellen fremdeles åpen og Slemmestadveien er nå ferdig utbygd. Noe som gjør at vi har flyt i trafikken i alle retninger. Det er lett å bo i Sætre. Det er lett å dra på jobb. Det er lett å komme hjem. Ved at vi også har så alderssammensatt befolkning gjør at vi ikke har fått det store trykket fra den forventede eldrebølgen og vi har også veldig fin intern flyt ved at eldre flytter fra eneboliger og flytter inn i de mindre leilighetene på Engene og yngre kjøper eneboligene på Kongsdelene. Vekst med styring har gjort at vi har klart å holde tilbake fragmenteringen og jeg opplever nå her jeg sitter i det nyrestaurerte kommunehuset i Sætre som selvsagt er et aktivhus, at vi har lykkes med mye og ikke minst ved at vi har klart å tåle belastningen ved vekst. 7

8 Scenario 3: Nådeløs nedgang 2050 et debattmagasin om hovedstadsregionen 2050: Finanskrisen vedvarte, og skjerming av egen økonomi ble mantraet i mange land. Oljefondet er nesten tomt etter en rekke stimuleringstiltak. Bare Asia opplever en viss vekst og Norges klokeste hoder forsvinner dit. Befolkningen blir eldre og folketallet går ned. Lokalt Det er redusert etterspørsel etter boliger og de sentrale kommunene klarer stort sett å få bygget tilstrekkelig med boliger. Tallet på barn og voksne i Hurum går ned, mens tallet på eldre dobles. Sætre 11. juni 2043 Når jeg sitter her på kontoret i Slemmestad (flyttet hit etter en tvungen kommunesammenslåing i 2025) og ser utover de gamle sementsiloene så er det bare å komme med konklusjonen først: Det Hurum vi hadde mistet vi. Det Hurum vi trodde vi skulle få ble et sant mareritt. Det sies at når fattigdommen kommer krypende inn gjennom dørsprekken hopper lykken ut av vinduet med det samme. Og det er det som har preget disse siste 30 årene av mitt yrkesliv. Jeg vil oppsummere denne perioden gjennom fire faser. Den første fasen vil jeg kalle: Stagneringsfasen Vi ser at Bærum får det til. Vi ser at Asker får det til enda bedre. Men undere over alle undere, Slemmestad blir ikke bare vekstsenteret her på Vestsiden, men også grensen for videre befolkningsekspansjon mot Hurum. Det stopper der. For i 2015 slo finanskrisa til for fullt. Eksportindustrien stopper opp og en ny Rv 23 med bro skrinlegges over natta. Det eneste som bygges er et nytt løp i Oslofjordtunellen. Ellers stopper alt opp. Men vi oppdager det liksom ikke. Og vi går inn i en fase jeg vil kalle for: Sammenslåingsfasen Vi ser helt klart at befolkningen lever lenger, blir flere og vi har ingen mulighet til å følge opp denne eldrebølgen på annen måte enn at folk må bo hjemme. Den store veksten i denne perioden skjer i form av hjemmehjelp. Men vi hadde ikke mistet troen. Vi ville ha nye innbyggere. Når vi spurte hvordan, ble svaret å åpne opp for utbygging på Engene, Kongsdelene, Kongsdelsmarka og Storsand. Vi stilte opp med vann og avløp. Og det var det hele. Når vi spurte oss hvem den nye Huruminnbyggeren skulle være ga svaret seg selv: det var folk som ville bo og bygge billig. Det var omkvedet,» det er billig på Hurum». Og da kom de, da. Folk med store lån på jakt etter billig tomt. På jakt etter lave kommunale avgifter. Ganske snart ble disse innbyggerne for å bruke det uttrykket, konvertert til klienter. Vi så et mønster: etter fem år hadde folk mistet jobben. Ganske snart var de en utgiftspost på sosialbudsjettet vårt. Jeg husker ennå godt den dagen i 2025 der alle dokumentene våre ble fraktet til Statsarkivet og Hurum kommune var en saga blott. Kommunesammenslåingen som var tvunget på oss var et faktum. Som et kompromiss ble den nye kommunen hetende Hurumlandet kommune, men senteret ble lagt til Slemmestad og mitt gamle Hurum ble behandlet som utmark. Vi gikk inn i en fase jeg vil kalle: Marerittfasen Det var en periode som var preget av ytterligere sentralisering. Den økonomiske nedgangen gikk over i en fase som vi kan kalle økonomisk elendighet. Vi hadde lånefinansiert det meste av satsingen i Hurum kommune. Rådmannen for Hurumlandet kommune ville kvitte seg med gjeld og bruke den kommunale infrastrukturen i det gamle Hurum til industri. Dette var industribedrifter med høy automatisering og dermed få arbeidsplasser og boligområdene ble aldri ferdig utbygd. Der det ble bygget leiligheter var det mange som ble stående tomme og utbyggerne gikk etter hvert konkurs. Alt 8

9 på Hurum gikk på billigsalg. I den grad det var utbygging så var det svært nøkterne og små boliger. Så gikk vi inn i: Forfallsfasen Det eneste stedet vi kan oppleve det gamle Hurum er på Klokkarstua der bøndene fremdeles pløyer, sår og høster. Sætre er nesten ikke til å kjenne igjen. Prix er nedlagt, Joker prøvde seg en stund men det gikk ikke. Det ser ut som kommunen har gitt opp å kontrollere at hyttene ikke brukes som helårsbolig. Vi ser mange «fattigmannsprosjekter», der hyttene har fått midlertidige tilbygg som har fjernet den siste resten av den idyllen som Hurum en gang var kjent for. Men om sommeren når det er riktig godt vær er det fint. 9

10 Scenario 4: Nyttig nedgang 2050 et debattmagasin om hovedstadsregionen 2050: Verden kom aldri helt ut av finanskrisen i Naturen sa stopp, veksten stagnerte og det måtte finnes nye løsninger. De eksisterende økonomiske systemenevirket ikke lenger. På mange virker det latterlig at paradigmeskiftet ikke kom før. Lokalt Det er redusert etterspørsel etter boliger og de sentrale kommunene klarer stort sett å få bygget tilstrekkelig med boliger. Tallet på barn og voksne i Hurum går litt ned, mens tallet på eldre dobles. Noen flytter til Hurum på grunn av grønne verdier og danner økolandsbyer. Sætre 11. juni 2043 Jeg er bedt om å oppsummere hva vi gjorde i denne 30-årsperioden fram til i dag. Når jeg ser tilbake så vil jeg si at vi gjorde mye riktig, selv om vi ikke fikk gjennomført alt. Den første fasen av denne perioden vil jeg kalle for: Visjonsfasen Mantraet i det som den gang het Hurum kommune var: La oss tenke alternativt! Vi så ikke bare på finanskrisa som noe negativt, den ga oss en anledning til å tenke nytt. Til å gi ordet bærekraft mening. For finanskrisa sammenfalt med en mye større krise klimakrisa. Derfor sa vi i denne perioden at vi må ikke bare jobbe etter en pragmatisk dimensjon for å løse oppgaver etter hvert som de kommer, men vi må også jobbe etter en verdidimensjon som gir kraft til visjonen for Hurum kommune og virkelig få til trivsel, tenke mangfold og bevare den flotte naturen. Det gjorde at vi gikk inn i en ny fase som jeg vil kalle for: Innovasjonsfasen I denne fasen hadde vi fokus på at all utbygging og all tilrettelegging for utbygging skulle være grønn og vi hentet inn støttemidler og prosjektstøtte der det var mulig å hente «grønne penger». Tofte ble med i CittaSlow- bevegelsen og deltok aktivt i det nordiske nettverket som nå var økt fra tre til 30 byer og tettsteder. Vi undersøkte mulighetene for vindkraftanlegg i Hurum kommune, vi undersøkte mulighetene for bølgekraft, fjernvarme og solenergi. Og inn i hvert utbyggingsprosjekt la vi som premiss at det skulle være tilknyttet en bærekraftig energikilde. Vi utviklet Sætre som sentrum, også det med en bærekraftig energikilde. Og alle næringsbygg og leilighetskomplekser og øvrig nybygging skulle være aktivhus. Vi bygde mange små leiligheter og selv om vi fulgte alle miljøstandarder så fikk vi også til rimelige boliger. Selv om vi ikke fikk til alt så ble Sætre Sørlandsidyllen en time fra Oslo. Vi konsentrerte utbyggingen rundt Sentrum. Til tross for at Hurum på mange måter var en foregangskommune så klarte vi ikke å få en god nok demografisk balanse. Jo, vi fikk til en viss tilflytning av høyt utdannet folk midt i 30-årene som hadde frie yrker og som gjorde at de kunne jobbe hjemmefra. Men andelen eldre vokste utover hva budsjettene våre hadde rom for. Etter den nye statlige kommunesammenslåingsplanen ble vi slått sammen med Røyken kommune og vi gikk inn i en ny fase. Den har jeg valgt å kalle for: Frustrasjonsfasen Jeg kaller denne for frustrasjon for vi ville så mye i en økonomisk nedgangstid. Vi fikk ikke til vindkraftanlegget. Vi har et lite bølgekraftanlegg, men det er fremdeles på eksperimentstadiet. Men med fjernvarmen fra Tofte får vi varmet opp en stor del av boligmassen vår. Det vi fikk til og som jeg er veldig glad for er at kommunesenteret for Hurumlandet kommune ligger her i Sætre. Og det er fordi Sætre har blitt et ikon for den grønne landsbyen. Det nye Henrik Sørensen-sentret ble åpnet og kunstnerboligene og verkstedene tiltrekker kunstnere og kuratorer fra hele verden. Det har satt 10

11 Holmsbu på verdenskartet. Matkultursentret på Klokkarstua har også betydd mye for Hurum. Vi har også fremdeles noen hektiske sommermåneder som gir rimelig god økonomi til lokalt næringsliv i en tid som har vært preget av nedgang og resesjon. Disse siste åtte årene kaller jeg for: Konsolideringsfasen Vi nå gjennomgår en alvorlig sosial og økonomisk krise, men vi har likevel fått til et mangfold når det gjelder boliger og innbyggere. Når vi spør innbyggerne i søndre del av Hurumlandet kommune hvordan de har det så sier de at de trives og mye ungdom blir igjen i bygda, ikke minst fordi vi har et flott utdanningssenter i Holmsbu. Kommunesammenslåingen har også styrket Sætre og «bydelen» Åros, som nå er vokst sammen. Vi har også en god sirkulasjon i en sammensatt og kystnær bygningsmasse de eldre flytter inn i nye leiligheter og barnefamiliene overtar eneboligene. Det jeg er mest glad for er at vi har bevart den flotte naturen som var her før oss og som er vår gave til kommende generasjoner. 11. juni Siste arbeidsdag som kommuneplanlegger. Fra nå av så blir det hytta. 11

12 Litt mer å tenke på De ti framtidsbildene som ble skissert i Akershus for 2050 er gjengitt nedenfor. Det er også kommentert hva de kan bety for Hurum. 1. Transittidentitet Noen lokalsamfunn har en slags transittkarakter, der ingen av innbyggerne har røttene sine i lokalsamfunnet eller har tenkt å bli værende. Mange kommer fra utlandet og skal tilbake. De er ofte høyt utdannet og ressurssterke, men bruker ikke krefter på lokalsamfunnet. De satser heller ikke på mange nye bekjentskaper. Hurum er neppe førstevalget for disse, men hvis denne gruppen velger å bo i Hurum, vil det bidra til at tettstedene blir sovebyer. 2. Fragmentering Hovedstadregionen kjennetegnes av fragmentering og individualisme. Næringsliv og kommunesektor trekker i hver sin retning. Individualismen rår, og folk er mer opptatt av hvilke rettigheter de har enn å delta i fellesskapet. Det fokuseres på individuelle løsninger, og skillene i samfunnet er større enn noensinne. Velferdsstaten er under stort press. Presset på velferdsstaten vil være stort i Hurum, på grunn av den høye andelen eldre. Hurum scorer i dag dårligere enn andre kommuner i området på en del levekårsindikatorer. Kan økte skiller og fragmentering øke disse problemene for Hurum? Altså at kommunen får tilflytting av innbyggere som gjør at kommunen scorer enda dårligere? 3. Ut av storbyen Flyttestrømmen har snudd. Storbyen er blitt mindre attraktiv, men folk flytter ikke tilbake til landsbygda. Flere ønsker å bo i moderne, men mindre byer, som tilbyr varierte arbeidsplasser og er seg selv nok. Rundt byene er det mye dyrket jord. I Akershus har man også utviklet landbruket til å produsere mat for det lokale markedet. En slik utvikling innebærer en høyere vektlegging av de kvaliteter Hurum har. Hurum har friluftsområder, nærhet til sjøen og gode muligheter for å produsere kortreist mat. 4. Megapolis Det bor to millioner innbyggere i hovedstadsregionen. Det har vært en stor utfordring å møte behovet for boliger, og bosettingen er spredt over et stort areal. Selv om mange ønsker å jobbe i Oslo, er det færre som ønsker å bo i selve byen, og det medfører store trafikkutfordringer. Trafikkutfordringene i hovedstadsregionen vil ramme Hurum mer enn mange andre, siden kommunen ikke har jernbane som alternativ til veitransport. 5. Grønn forretning Vi har funnet alternativer til den oljebaserte økonomien, og ny distribusjonsteknologi for energi. I hovedstadsregionen har vi mange bedrifter i verdensklasse, som utvikler teknologi for sol- og vindenergi. Norge er blitt karbonnøytralt. Hva skal til for at de nye bedriftene etablerer seg i Hurum? Er søndre del av kommunen spesielt egnet for utvikling av ny teknologi på noen av disse områdene? 6. Vi synker Verden har problemer med vannforsyningen. Klimaendringer har tørket ut store landbruksområder, og forurensing har redusert vannkvaliteten. Ekstremvær og flodbølger 12

13 har gjort mange tettbygde regioner ubeboelige. Vi har fått vann- og klimaflyktninger. I Norge er tilgangen på vann god, men høyere vannstand skaper store utfordringer langs kysten. Dette er ikke noe problem i Hurum. Det er god tilgang på vann, men utfordringen for Hurum er det store vedlikeholdsetterslepet innen vann og avløp. 7. Trafikk-kaos Tross utbygging av vei og bane har vi ikke klart å dekke et stadig større transportbehov. I 2050 har vi akkurat de samme trafikkproblemene som i dag. Befolkningsveksten og reisebehovet har spist opp store deler av gevinstene ved utbyggingen. Reisetiden inn til Oslo er den samme i 2050 som i En slik utvikling vil svekke Hurum som pendlerkommune. 8. Nye reisemønstre ny livsstil I 2050 har befolkningen i hovedstadsregionen fått helt nye reisevaner, både når det gjelder daglige reiser mellom hjem og jobb og feriereiser. Bilbruken er kraftig redusert. Gjennom planlegging og utnyttelse av teknologi, er behovet for daglige reiser blitt mye mindre. En slik utvikling vil redusere betydningen av avstand til Hurum, og styrke kommunen i konkurransen om innbyggerne, siden den har andre kvaliteter (sjø, friluftsområder osv.) som kan bli mer verdsatt. 9. Pensjonistbyen evig ung? «Eldrebølgen» er her. Hver femte innbygger i hovedstadsregionen er over 66 år. Flere pensjonerer seg tidlig, men noen starter ny karriere etter fylte 50. De som er yrkesaktive og betaler skatt til samfunnet utgjør en stadig mindre del av befolkningen. Mange pensjonister har god helse, og er aktive også som forbrukere på mange områder. I Hurum vil mer enn hver fjerde innbygger være over 66 år (SSB midlere prognose). Hurum får en tung eldrebølge, og selv om mange holder seg spreke lenge, vil denne utviklingen være en stor utfordring for kommunen, både økonomisk og å sørge for at kommunen har et variert boligtilbud tilpasset endringene i befolkningen. 10. Multikultur I 2050 har 40 prosent av hovedstadsregionens 2,5 millioner innbyggere innvandrerbakgrunn, og deltar aktivt i organisasjonsliv, politikk, kultur og arbeidsliv. Skillet til etniske nordmenn blir stadig mindre. Regionen har en ung befolkning, og Oslo er en internasjonal by. Vi snakker ikke lenger om det fargerike Oslo og det blendahvite Akershus. Dette vil være utviklingen i Hurum også. Men Hurum vil ha en eldre befolkning enn de sentrale deler av regionen. 13

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19 Rosenkilden Næringslivsmagasinet n r. 5 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1 1836-2011 år lederskifte På vei mot Harald Minge blir Jostein Solands etterfølger som ny administrerende direktør i Næringsforeningen.

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger ARENA bo i nord TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig mer penger på bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger Ung BOLIGNØD Unge boligkjøpere sliter med å komme inn på markedet

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig?

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 2 3 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 7 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 9 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 11 3. Transport og privatbilisme 18 4. Energibruk, hverdagsliv og livsstil

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer