ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling"

Transkript

1 ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7

2 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER KOMMUNE SLUTTRAPPORT Emne: Boligmarked, befolkningsutvikling. Kommentar: Forfatter Henning Sunde og Hans Petter Skostad Nøkkelord Prosjektnr Prosjekttnavn Langsiktig boliganalyse Ullensaker Rapportnr Lagret Rapport Ullensaker boliganalyse utkast 357.doc Sist lagret dato: :5: Sist lagret av: HSU Sist skrevet ut: :6: Asplan Viak AS Tlf: Rådhustorget 5 Faks: Postboks 4 E-post: 13 SANDVIKA Web:

3 Side FORORD Ullensaker kommune har engasjert Asplan Viak til flere delutredninger i forbindelse med revisjon av kommuneplanen 8-. Denne rapporten dokumenterer én av disse, en analyse av langsiktige perspektiver for framtidig boligmarkedsutvikling i Ullensaker. I et annet parallelt deloppdrag har vi på bakgrunn av innspill til kommuneplanens arealdel gjort vurderinger av framtidig fysisk utbyggingsmønster. I avslutningsfasen er de to delanalysene koblet sammen på aktuelle berøringspunkter. Dette reflekteres på hver sin måte i begge delrapportene. Den foreliggende delutredningen er gjennomført i samarbeid mellom Asplan Viak og samfunnsøkonom Hans Petter Skogstad hos Opinion as, som særlig har bidratt i boligmarkedsvurderingene og utskriving av de langsiktige utviklingstrekkene. Hos Asplan Viak har seniorrådgiver Henning Sunde hatt faglig ansvar for analyseopplegget og utarbeidelse av denne sluttrapporten. Siviling. Ida Øvren har gjennomført analyser av grunnlagsdata og produsert temakart, mens seniorrådgiver Arthur Wøhni har kvalitetssikret rapporten. Oppdragsgivers kontaktpersoner har vært plansjef Johan Weydahl og kommuneplanlegger Anita Veie. Arbeidet er utført i perioden mars juni 7. Deler av materialet ble presentert på folkemøte på Jessheim den Plansjer fra denne presentasjonen er brukt som illustrasjoner i teksten. Sandvika, 6. juli 7 For Asplan Viak as Henning Sunde Oppdragsleder Arthur Wøhni kvalitetssikrer Forsida: Kartet viser de største befolkningskonsentrasjonene i Osloregionen pr i form av sirkler på kartet. Utarbeidet av Asplan Viak for regjeringens hovedstadsmelding (St meld 31, 6-7), data fra SSB. Innfelt foto hentet fra Oslo Lufthavns hjenmeside Juli 7

4 Side 3 INNHOLD SAMMENDRAG. 4 1 INNLEDNING OM PROSJEKTET OPPLEGG OG METODE OM RAPPORTEN... 7 UTVIKLINGSTREKK DEN GLOBALE ØKONOMIEN HAR STERK BETYDNING FOR ULLENSAKER HAR INNFLYTTINGEN OG BEFOLKNINGSVEKSTEN PASSERT TOPPEN? INNVANDRERBEFOLKNINGEN VOKSER FLERE PENDLER BÅDE INN OG UT AV KOMMUNEN FLYPLASSEN HAR MANGE JOBBER MED MIDLERE INNTEKTER, OG ANDELEN MED HØYERE UTDANNING ER RELATIVT LAV ULLENSAKER HAR RELATIVT LAVE BOLIGPRISER....7 DET ER BYGGET FOR UNGE BARNEFAMILIER....8 ANDRE DELER AV HOVEDSTADSREGIONEN LIGGER NÆRMERE OSLO DRIVKREFTER GLOBALISERING... 7 Mulige konsekvenser for Ullensaker:... 7 Innvandring, og mulige konsekvenser i Ullensaker INNTEKTSUTVIKLING... 8 Mulige konsekvenser for Ullensaker: KLIMA, CO OG MILJØ... 9 Mulige konsekvenser for Ullensaker EFFEKTIVISERING AV TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON... 3 Mulige konsekvenser for Ullensaker KOMPETANSESAMFUNNET... 3 Mulige konsekvenser for Ullensaker FRAMTIDIG BOLIGMARKED I ULLENSAKER OG UTVIKLINGEN PÅ JESSHEIM PROGNOSER FRA EN FJELLTOPP BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I ULLENSAKER PÅ LANG SIKT FRAMTIDIG BEFOLKNINGSVEKST PÅ JESSHEIM STØRRELSEN PÅ MARKEDET FOR LEILIGHETER PÅ JESSHEIM TILBUD SKAPER ETTERSPØRSEL DYNAMIKK MED ET STØRRE JESSHEIM UTBYGGINGSREKKEFØLGE OG USIKKERHET KOMMUNALE STRATEGIER I UTBYGGINGSPOLITIKKEN REFERANSER Juli 7

5 Side 4 SAMMENDRAG Revisjonen av kommuneplanen i Ullensaker skjer på toppen av en høykonjunktur i norsk økonomi. De siste årene har boligprisene steget kraftig over hele landet, og ført til høy lønnsomhet i nybyggingen. Internasjonal økonomi har også vokst kraftig og bidratt til ytterligere vekst i norsk næringsliv. Alle vekstprognoser for kommunen ser ut til å peke til himmels, og kommunen har stor pågang av utbyggere. For Ullensaker har dette medført betydelig vekst i flytrafikken med planer om både utvidelse av flyplassen på Gardermoen, samt hotell- og annen næringsutvikling. På lengre sikt kan man allikevel ikke vente at man fortsatt skal ha både historisk lave renter og lav arbeidsledighet samtidig. Allikevel vil Ullensaker etter all sannsynlighet fortsatt få sterk vekst i mange år framover, men det er ikke gitt at den vil ligge på det nivået den gjorde de første årene etter flyplassetableringen. Flere kommuner nærmere Oslo har nå sterkere veksttakt enn Ullensaker. I motsetning til SSBs framskrivninger bygger kommunens befolkningsprognose på at veksten igjen skal tilta, mens folketallet pr nå ligger noe under SSBs lavalternativ. Selv om veksttakten fortsatt er høy, bør kommunen bør derfor ha strategier som også gjør det mulig å håndtere en noe dempet boligvekst. Boligbygging og befolkningsvekst i Ullensaker bestemmes dels av hvor attraktiv Osloregionen oppfattes som bosted, men særlig av hvor attraktiv kommunen fremstår som del av hovedstadsområdet. Ullensaker ligger i utkanten av det urbane området rundt Oslo, og vil dra nytte av den veksten som kommer hele regionen til del. Sentralisering og fortetting i og rundt Oslo ser ut til å fortsette, og drives både av innvandring, økte fødselstall og tilflytting fra andre deler av landet. Aktiviteten på og rundt hovedflyplassen på Gardermoen er den viktigste grunnen til å bosette seg i Ullensaker fremfor andre kommuner i regionen. I forhold til øvrige kommuner på Øvre Romerike, vil også Ullensaker kunne dra nytte av et større sentrum (Jessheim) med gradvis mer urbane kvaliteter med mangfold og valgmuligheter. Utsiktene for aktiviteten på Gardermoen er grunnleggende for vekstambisjonene til Ullensaker. Aktiviteten omfatter både det som er direkte flyrelatert og annen tilknyttet virksomhet innen frakt, hotelldrift osv. De viktigste langsiktige drivkreftene som påvirker dette vil være: Globaliseringen: Globaliseringen gir økt økonomisk og kulturelt samkvem og reiser mellom land, som betyr mer flytrafikk. På motsatt side øker usikkerheten ved at sjokk eller endringer i verdensøkonomien slår raskere og sterkere ut også i Norge. Sterk vekst i flytrafikken kan også ha en negativ side for Ullensaker og områdene rundt i form av lokale støyplager. Inntektsveksten i Norge: Norge har klatret til topps blant Europas land i inntekt pr innbygger. Det er grunn til å regne med at Norge vil holde seg blant de rikeste landene i en rekke år fremover. Det trekker i positiv retning både for boligetterspørselen og ferie- og reiselysten. Men rentene er nå gradvis på vei opp på mer normalt nivå. Boligmarkedet vil derfor neppe forbli like brennhett som det har vært de siste årene. Klimautviklingen: Avinors prognoser for Gardermoen bygger på 3, % årlig trafikkvekst, som vil gi en dobling av trafikken på år. Men Avinor påpeker også stor usikkerhet i disse prognosene. En av de viktigste usikkerhetsfaktorene er klimautviklingen og eventuelle tiltak. Hva dette kan bety for flytrafikken er enda for tidlig å si. Vi har ikke grunnlag for å gi bedre anslag for veksten i antall arbeidsplasser på Gardermoen enn de Avinor legger til grunn i foreslått ny Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Men usikkerheten er altså stor, og mest sannsynlig vil trafikken svinge i takt med internasjonale Juli 7

6 Side 5 og innenlandske økonomiske konjunkturer. Virkninger på flytrafikken av mulige framtidige tiltak for å redusere klimagassutslipp er antakelig den største usikkerheten her. Men selv om antall arbeidsplasser på Gardermoen skulle doble seg over en -3-årsperiode, er det allikevel ingen 1:1 sammenheng med at de ansatte vil bosette seg nær flyplassen. Kun 15 % av de som jobber ved flyplassen bor i dag i Ullensaker kommune og 17 % på øvre Romerike for øvrig, og veksten har flatet ut de siste åra. Dette kan skyldes manglende boligtilbud lokalt, men kan også ha andre årsaker. En mulig forklaring kan være at det er relativt få langsiktige karrieremuligheter på flyplassen, og at mange av de som jobber der derfor ikke anser Gardermoen som sin fremtidige arbeidsplass. Hvis man ikke ser for seg å jobbe et sted i mange år framover, er det også mindre grunn til å flytte til området. Mangfoldet av jobbmuligheter er da mye større nærmere eller i selve Oslo. Dette kan også være en viktig faktor bak at mange høykompetansebedrifter fortsatt lokaliserer seg nærmere Oslo. Det er fortsatt vekst i antallet som pendler til Oslo. Ullensakers konkurransekraft kan relativt sett komme til å svekkes noe, ved at andre deler av Oslo-regionen de kommende årene vil få styrket kommunikasjonen både på vei og jernbane. Til Ullensaker er det særlig kollektivtilbudet som er relativt svakt sammenliknet med andre deler av regionen. Stor betydning Mindre betydning Flere feriereiser til utlandet Terrorfrykt hemmer flytrafikken Flere arbeidsplasser på flyplassen pga økt terrorfrykt Internasjonal arbeidsdeling gir økt transport Internasjonal usikkerhet, klimaendringer og økonomisk lavkonjunktur kan svekke flytrafikken Boligmarkedet er nå på topp, lavere boligbygging sannsynlig på lengre sikt Fortsatt lite virksomhet med høyt utdannings- og lønnsnivå, fortsatt moderate boligpriser Økonomisk vekst øker sentraliseringen og innflyttingen til Osloregionen Klimaendringer som i mindre grad berører Norge enn andre land, gjør Norge mer attraktivt både som reisemål og for framtidig innvandring Dyrere transport kan gi økt ønske om å bo nærmere arbeidsplassen Økt innvandring gir flere flyreiser til hjemlandet Liten usikkerhet Stor usikkerhet Drivkrefter som påvirker framtidas boligmarked i Ullensaker, etter betydning og usikkerhet. En sammenstilling av SSBs framskrivninger og et redusert vekstalternativ vi selv har utarbeidet viser allikevel at veksten fortsatt blir sterk. Pr har kommunen 6. innbyggere, hvorav nærmere 13.5 er bosatt på Jessheim. Ulike anslag framover viser: o År 1: Fra ca 7-9. innb., herav på Jessheim o År 5: Fra ca innb., herav på Jessheim som tilsvarer om lag dagens folketall i tettbebyggelsen i byområdene Gjøvik og Lillehammer. o År 4: Fra ca innb., herav på Jessheim som da er av samme størrelsesorden som dagens folketall i tettbebyggelsen i Hamars byområde. o År 6: Fra ca innb., herav 3-5. på Jessheim som da er på nivå med dagens folketall i tettbebyggelsen i byområder som Moss og Tønsberg. Juli 7

7 Side 6 Dette er byer med betydelig større og mer urbane sentrumsområder enn Jessheim har i dag. Ved videre utvikling av kommunesenteret er det derfor viktig å huske på at det som planlegges og bygges innenfor en avstand av 1- km fra jernbanestasjonen i dag, kan komme til å være en del av sentrumsbebyggelsen i en middelstor norsk by om bare -3 år. Det er derfor svært viktig at alle prosjekter og bebyggelse i dette området utformes med dette for øye. Befolkningsframskrivningene viser at det kan forventes vekst i alle aldersgrupper, men at fordelingen blant voksne endres noe over tid. De nærmeste årene blir det særlig flere i 3- og 4-årsalderen, som da vil etterspørre typiske familieboliger. Bortsett fra nærhet til flyplassen, vil en viktig drivkraft for etablering på Øvre Romerike være at man kan få mer bolig for pengene her enn nærmere Oslo. Dette vil ikke minst være attraktivt for mange innvandrerfamilier, som har økt sterkt i antall i Ullensaker de siste årene. Ser vi 15- år fram i tid, vil utviklingen gradvis vris mot økt vekst i alder over 5 år og av pensjonister. Dette er ikke nyinnflyttere, men personer som bor i kommunene i dag eller kommer de nærmeste årene, og som så blir eldre. Mange av disse kan da forventes å ville flytte over i en mer lettstelt bolig nær service og offentlig kommunikasjon, altså sentrumsnært. Dette vil dermed kunne frigjøre mange eneboliger og rekkehus for barnefamilier. Ullensaker har i dag en svært lav andel leiligheter i sin boligmasse sammenliknet med andre kommuner i Akershus. Leilighetsandelen de siste årene har vært økende, men også denne ligger fremdeles under de fleste andre større kommunene i fylket. Dagens boligbygging i Ullensaker gjøre at utbyggingsmønsteret i kommunen fremdeles framstår som mindre urbant sammenlignet med kommunene i Follo, Vestregionen og Nedre Romerike. Med de vekstambisjoner Ullensaker har, er det vår oppfatning at Jessheim vil dra klare fordeler av å utvikle en mer urban bebyggelse: o styrket sentrum mer liv og røre, bedre og mer varierte servicetilbud til innbyggerne o mer variert boligtilbud i kommunen som helhet o bedre grunnlag for styrket kollektivtransporttilbud mot Oslo o mindre behov for bruk av bil reduserte miljøulemper regionalt og lokalt o spare arealer opprettholde god tilgang til natur- og friluftsområder nær sentrum o mindre kommunaløkonomisk eksponering mot store investeringer o styrket innbyggeridentitet til et bymessig region- og kommunesenter Også hotell- og annen næringsutvikling må da planlegges med et byutviklingsperspektiv for øye. Med såpass høy befolkningsvekst må det bygges for alle grupper boligsøkende, men kommunen bør øke andelen leiligheter slik at boligmassen får en mer balansert sammensetning. Utfordringen her blir først og fremst å få bygd attraktive nok leiligheter uten at prisene blir høyere enn salgsprisene på de eneboligene som kjøperne må selge. I gjennomføring av en slik byutviklingsstrategi er et godt samarbeid med private boligutviklere og utbyggere en forutsetning. Kommunen kan her bruke en rekke virkemidler knyttet til informasjon, dialog, samråd og planlegging m v for i størst mulig grad å få utbyggerne til å spille på lag med kommunen og bidra til gjennomføring av kommunale mål for utvikling av boligtilbudet i kommunen som helhet og det framvoksende byområdet i Jessheim spesielt. Dersom kommunen ønsker å vite mer om hvor mange av de flyplassansatte som kan tenkes å ville bo i kommune, anbefaler vi at det gjøres en egen undersøkelse av dette. Juli 7

8 Side 7 1 INNLEDNING 1.1 Om prosjektet Denne rapporten analyserer utviklingstrekk og drivkrefter av betydning for boligmarkedet i Ullensaker i et langsiktig tidsperspektiv på 3-5 år, og drøfter hva kommunen kan gjøre i den sammenheng. Oslo lufthavn ble vedtatt flyttet fra Fornebu i 199, og den nye hovedflyplassen åpnet på Gardermoen i Ullensaker høsten Ullensaker har i dag ca 6. innbyggere, en vekst på over % bare de siste 5 årene. I og med at veksten er så nær knyttet til aktiviteten ved flyplassen, står vurderinger av framtidig utvikling av flytrafikken også sentralt i rapporten. Analysen inngår som del av underlag for revisjon av kommuneplanen for Opplegg og metode Hvordan folk vil ønske å bo om 3-5 år er en krevende oppgave å si noe om. Slik det er i dag og de siste 5 årene er det -åringene som flytter mest, og så avtar flyttehyppigheten med alderen. For å sette oppgaven litt i perspektiv vil de som er år om 5 år bli født i 37. De aller fleste av de som vil flytte enten inn til, ut av eller i Ullensaker om 5 år, blir først født om 1-3 år fra nå. For å utforske en slik framtid med mange ukjente kunne bruk av scenarieteknikker gitt en interessant innfallsvinkel. Rammer og tidsplan for dette arbeidet har imidlertid gjort dette umulig. Vi har derfor valgt å gjøre denne analysen i tre faser: 1. Analyse av utviklingstrekk vi kan se i dag. Ved å løfte blikket mot framtida, har vi stilt spørsmål om i hvilken grad disse utviklingstrekkene vi i dag ser kan forventes å fortsette. Kan noen form for brudd tenkes å kunne skje hva slags andre utviklingstrekk kan i så fall inntreffe og hvilke konsekvenser kan dette tenkes å få for Ullensakers og Jessheims framtidige posisjon og utvikling som bo- og arbeidssted? 3. Kobling mot analyser av fysiske utviklingsretninger fra eget parallelt delprosjekt. Et sett slike utviklingstrekk ligger kort beskrevet i denne rapporten. De faktorene vi antar vil være av størst betydning er så nærmere beskrevet. Ullensaker inngår i den tett sammenvevde bolig- og arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo. De ulike temaene er derfor belyst i et regionalt perspektiv, der forholdet til hhv Ullensakers nabokommuner på Øvre Romerike, Oslo/Akershus for øvrig og Osloregionen/Østlandet som helhet trekkes inn. Vi har også bygd på materiale fra ny foreslått ATP-strategi for Osloregionen, fylkesdelplan for Romerike og utkast til FDP for Gardermoenområdet m v. 1.3 Om rapporten I kap beskrives og drøftes utviklingstrekk ved dagens situasjon slik vi ser dem. I kap 3 beskriver vi drivkrefter bak utviklingen og drøfter mulige videre forløp. I kap 4 knyttes dette til slutt nærmere opp mot boligmarkedsutviklingen i Ullensaker som helhet og Jessheim spesielt, innenfor både et svært langt (3-5 år) og noe kortere (1-15 år) tidsperspektiv. Juli 7

9 Side 8 UTVIKLINGSTREKK Ullensaker kommune forbereder seg på fortsatt sterk befolkningsvekst. I planprogrammet for kommuneplanrevisjonen heter det bl a at: Kommunen vil bygge opp omkring Gardermoregionen som det sentrale vekstområdet utenfor Oslo, med Jessheim som regionsenter. Basert på utviklingen de siste årene er det tre utviklingstrekk som vil være særlig utfordrende i forhold til en målsetting om fortsatt sterk vekst i folketallet i Ullensaker framover: Kilde: OSL, Gardermoen 4, Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Høringsutkast side 4 1. Hvor sterkt vil flytrafikken vokse framover? Etter noen år med svak utvikling tidlig på - tallet har veksten i flyaktiviteten nå igjen tatt seg opp. Avinor regner med en årlig trafikkvekst de kommende årene på 3, prosent, noe som vil gi en dobling i løpet av år.. Hvor mye av ringvirkningene vil komme i Ullensaker? Befolkningsveksten i Ullensaker nådde en topp i 1-, men har siden vært gradvis synkende. Det samme gjelder de andre kommunene i flyplassregionen. Dette kan skyldes manglende kapasitet til å klargjøre utbyggingsområder slik at boligbyggingen ikke har holdt et tilstrekkelig høyt nivå. Men det kan også være en indikasjon både på at boligbyggingen har tatt seg betydelig opp på Nedre Romerike og i Oslo, at vekstimpulsene i form av ringvirkninger av flyplassen derfor nå i større grad slår ut nærmere Oslo, og at presset på Ullensaker dermed gradvis blir mindre. Kilde: OSL, Gardermoen 4, Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Høringsutkast side 4 3. Hvor stor andel av de flyplassansatte vil ønske å bo nær arbeidsplassen? Det er i dag stor innpendling til Ullensaker. De første årene etter etableringen av flyplassen var det mange av de ansatte som flyttet til Ullensaker. De siste årene har andelen av de ansatte som også bor i Ullensaker endret seg langt mindre. Juli 7

10 Side 9 Kilde: OSL, Gardermoen 4, Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Høringsutkast side 4 Disse utviklingstrekkene gir følgende utfordringer for Ullensakers vekstambisjoner: Vil aktiviteten på Gardermoen faktisk vokse så mye som Avinor venter mot 4? Hvis ikke veksten kommer, vil det også medføre at befolkningsveksten blir lavere? Vil fortsatt sterk vekst i næringsutvikling og boligbygging i Skedsmo og Lørenskog samt Follo og Vestregionen svekke Ullensaker som bostedsalternativ? Er det for mange arbeidsplasser uten langsiktig karrieremuligheter på Gardermoen slik at de ansatte ikke ser for seg et langsiktig bo- og arbeidsliv i Ullensaker? Som vist i Figur 8 nedenfor var det i 5 kun 15 % av de ansatte på hovedflyplassen som også bodde i Ullensaker kommune. Hvorvidt en større andel av de flyplassansatte vil ønske å bosette seg i nærområdet er en usikkerhet av stor betydning for boligetterspørselen i kommunen. Dersom man ønsker mer presis kunnskap om dette, evt hva som skal til for å utløse en slik etterspørsel, anbefaler vi at det gjøres en egen undersøkelse om dette blant de flyplassansatte. En slik kartlegging inngår imidlertid ikke i dette prosjektet. I det følgende gir vi en stikkordsmessig beskrivelse av de utviklingstrekkene vi ser som mest relevante for framtidig boligetterspørsel og befolkningsvekst i Ullensaker. Framstillingen bygger bl a på analyser vi presenterte på folkemøte på Jessheim 4. april, samt andre kilder. Juli 7

11 Side 1.1 Den globale økonomien har sterk betydning for Ullensaker Stor endring i næringsstruktur Figur 1 Sysselsetting etter næring i Ullensaker, og 1-5. Datakilde: SSB. Brudd i tidsserie pga endring i definisjon fra 1. 1 Etableringen av hovedflyplassen på Gardermoen har medført at antall arbeidsplasser i kommunen er blitt nærmere tredoblet. Transport og kommunikasjon er nå den største næringen i Ullensaker med ca 35 % av arbeidsplassene. Antall arbeidsplasser innen transport og kommunikasjon i Ullensaker falt imidlertid noe fra 1 til 5. Veksten de siste årene har særlig kommet innen offentlig forvaltning. Også Varehandel og Hotell og restaurant drift har hatt vekst. Veksten innen disse næringene kan være starten på fremtidig vekst innen flyplasstilknyttede næringer. Flyplassen er etablert i en tid hvor norsk økonomi har vært preget av sterk vekst. Likevel var det en mindre lavkonjunktur i norsk økonomi i -3 ledet av en internasjonal nedgang. Dette førte til færre arbeidsplasser i Ullensaker særlig innen Transport og Kommunikasjon. Ullensaker er i større grad blitt avhengig av den økonomisk utviklingen i Norge og ikke minst internasjonalt.. Har innflyttingen og befolkningsveksten passert toppen? Hovedpunkter i analysen: Osloregionen er i vekst og fremskrivinger tyder på at befolkningsøkningen vil fortsette Langt de fleste som flytter til eller fra Ullensaker flytter innenfor Oslo-regionen Befolkningsveksten målt i prosent har falt i Ullensaker etter en topp i. Sørum og Skedsmo har nå sterkere vekst enn Ullensaker Folketallet i Ullensaker pr er noe lavere enn kommunens egen prognose og også lavere enn ulike alternative fremskrivinger fra Statistisk sentralbyrå. 1 SSB endret her definisjonen av å være sysselsatt fra min. 3 til ned til 1 time arbeidstid pr uke. Juli 7

12 Side 11 Høy innflytting har gitt Ullensaker relativt mange innbyggere i alderen 5-49 år og - 1 år. Fremskrivinger basert på flyttingen de siste årene, tyder på at det vil særlig bli vekst i aldersgruppen år de kommende årene. I et lengre (og mer usikkert) perspektiv vil det være aldersgruppene 5-66 år og år som vil vokse mest. Utdypende momenter: Årlig vekst i prosent Ullensaker Akershus Oslo 5 % 4 % 3 % % 1 % % % Figur Årlig befolkningsvekst i Ullensaker, Akershus og Oslo. Datakilde: SSB. Figur viser årlig befolkningsvekst i perioden for hhv Ullensaker, Akershus og Oslo. Figuren viser at Ullensaker fram til 1996 de aller fleste årene hadde lavere vekst enn Akershus. Fra 1997 snudde dette bildet og Ullensaker har siden da hatt en årlig vekst langt over fylket, men denne er nå på veg nedover igjen. Akershus har på hele 9-tallet ligget på en årlig vekst mellom ca 1-1,5 %, mens Oslo stort sett har ligget lavere. Tendensen de 3-4 siste årene er at både Oslo og Akershus nå har hatt høy befolkningsvekst samtidig. Fra 4 har den årlige prosentvise veksten i Oslo vært høyere enn i Akershus, og var i 6 på så mye som 1,9 %. Samtidig har veksten i Ullensaker falt, men var i 6 fremdeles på,8 %. Dette var imidlertid nå lavere enn både Sørum og Lillestrøm. Tallene tyder derfor på at den sterkeste veksten nå igjen skjer noe nærmere inn mot selve Oslo. Juli 7

13 Side 1 Hovedstadsregion i sterk vekst, særlig flyplassregionen : - men er bildet i ferd med å endres? Oslo-Akershus Vekst 6 Vekst 6 i % 6 Sørum 44 3,3 % 31 Skedsmo , % 35 Ullensaker 697,8 % 34 Gjerdrum 139,7 % 14 Ås 343,4 % 9 Enebakk 18,3 % 15 Frogn 35, % 37 Eidsvoll 411, % 38 Nannestad 15,1 % 11 Vestby 55 1,9 % 31 Oslo 16 1,9 % Akershus 85 1,6 % Figur 3 Befolkningsvekst på kommunenivå 1-6 samt tall for 6. Kartet er laget til St meld 31 (6-7) Hovedstadsmeldingen av Asplan Viak. Datakilde. SSB. Prognoser: innb i blir det så mye? Befolkningsframskrivninger, fire alternativer Lav vekst (LLML) Høy vekst (HHMH) Faktisk innbyggertall Middels vekst (MMMM) Kommunens prognose (KOMPAS) Figur 4 Befolkningsframskrivninger for Ullensaker 7-5, SSBs tre hovedalternativer og kommunens egen KOMPAS-prognose. Gjeldende befolkningsframskrivninger antyder et folketall i kommunen på fra innbyggere i og i 5. Utfra tendensene beskrevet over stiller vi spørsmål om disse anslagene bør justeres noe ned. Dette drøftes nærmere i avsnitt 4.. Juli 7

14 Side 13 Vekst i alle aldersgrupper men særlig 5+ : Ullensaker SSB alt MMMM Endringer i antall innbyggere i ulike aldersgrupper fra 5 til 1 og Figur 5 Forventet utvikling innen ulike aldersgrupper i hht SSBs middelalternativ MMMM. Datakilde: SSB. Legger man forventet befolkningsutvikling i hht SSB s middelalternativ til grunn, kan det forventes vekst i alle aldersgrupper. Fordelingen blant voksne vil imidlertid endres noe over tid. De nærmeste årene blir det særlig flere i 3- og 4-årsalder, som da vil etterspørre typiske familieboliger. Bortsett fra nærhet til flyplassen, vil en viktig drivkraft for etablering på Øvre Romerike være at man kan få mer bolig for pengene her enn nærmere Oslo. Dette vil ikke minst være attraktivt for mange innvandrerfamilier, kfr også nedenfor. Ser vi 15- år fram i tid, vil utviklingen gradvis vris mot økt vekst i alder over 5 år og av pensjonister. Dette er ikke nyinnflyttere, men personer som bor i kommunene i dag eller kommer de nærmeste årene, og som så blir eldre. Mange av disse kan da forventes å ville flytte over i en mer lettstelt bolig nær service og offentlig kommunikasjon, altså sentrumsnært. Dette vil dermed kunne frigjøre mange eneboliger og rekkehus for barnefamilier..3 Innvandrerbefolkningen vokser Hovedtrekk: Innvandringen til Norge skyter øker. Over tid bosetter et flertall av innvandrerne seg i Osloregionen. Pr 7 bor 37 % av innvandrerbefolkningen og hele 46 % av den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen i Oslo/Akershus, som har 3 % av landets samlede befolkning. Innvandrerbefolkningen får i gjennomsnitt flere barn enn ikke innvandrere, men denne effekten avtar med lengre botid i Norge. Innvandrerbefolkningen er sammensatt av mange nasjonaliteter og kulturer. Hvem som kommer til Norge varierer over tid. Pr 6-7 er det særlig arbeidsinnvandring fra Polen som dominerer. Juli 7

15 Side 14 Innvandrerbefolkningen har vokst kraftig i Ullensaker etter at flyplassen ble etablert. Nå utgjør innvandrerbefolkningen vel 1 prosent av innbyggerne, omtrent samme andel som i Akershus som helhet. Nærmere ¾ av disse har ikke-vestlig bakgrunn. Det er nærliggende å knytte dette til at mange arbeidsplasser på Gardermoen besettes av innvandrere. Utdypende momenter: - og økende andel innvandrere Ullensaker Andel av befolkning 1 7 Endring 1 7 Vestlig innvandrerbef ,4 %,8 % Ikke-vestlig innvandrerbef , % 7, % Sum innvandrerandel 5,7 % 1,1 % Innvandrerandel Akershus 7,4 % 1,4 % Figur 6 Andel ikke-vestlige innvandrere i kommunene i Osloregionen 6 og utvikling i Ullensakers innvandrerbefolkning 1-7. Kartet er laget til St meld 31 (6-7) Hovedstadsmeldingen av Asplan Viak. Datakilde: SSB. Innvandrerbefolkningen i Norge er i sterk vekst, og pr utgjorde denne 8,9 % av landets befolkning. Av dette var,3 % med opprinnelse i vestlige og 6,6 % i ikke-vestlige land. SSB definerer innvandrerbefolkningen slik: Innvandrerbefolkningen omfatter personer med to utenlandsfødte foreldre, eller mer presist; personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge. Innvandrerbefolkningen inkluderer førstegenerasjonsinnvandrere, som selv har innvandret, og personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. Temakartet i Figur 6 viser andel ikke-vestlig innvandrerbefolkning i kommunene i Osloregionen pr 6. Vi ser at de to byene Oslo og Drammen har høyest innvandrerandel, men også at mange andre kommuner i regionen hadde over 1 % innvandrerbefolkning. Pr utgjorde innvandrerbefolkningen 9, % av befolkningen i Ullensaker, men pr har dette som tabellen på kartet viser steget til 1,1 %. Høyest i Akershus ligger Lørenskog, Skedsmo og Rælingen som har 1-15 % innvandrerbefolkning, mens store kommuner i vest som Bæ- Juli 7

16 Side 15 rum og Asker ligger rundt 1 %. Innvandrerandelen i Ullensaker ligger nå tett oppunder gjennomsnittet for fylket som er på 1,4 %. Nesten ¾ av Ullensakers innvandrerbefolkning har bakgrunn fra ikke-vestlige land. Som tabellen viser er disse gruppene tredoblet i antall siden 1, og 7, % av kommunens befolkning er nå ikke-vestlige innvandrere. Ullensaker er p t nr 18 av landets kommuner målt etter andel innvandrerbefolkning, og ligger blant de 1 med høyest vekst i innvandrerandel siden 1. Som vist i Tabell 1 har tilveksten i andel innvandrerbefolkning på 4,4 % i denne perioden vært på samme nivå som i Oslo, og sterkere enn i Akershus som helhet. Tabell 1 Andel innvandrerbefolkning og utvikling fra 1. Datakilde: SSB. Pr Ullensaker Nannestad Gjerdrum Akershus Oslo Vestlig innvandrerbef.,8 %,3 % 3, % 3, % 4, % Ikke-vestlig innvandrerbef. 7, % 4,3 % 3,6 % 7,1 % 19,6 % Sum innvandrerbef. 1,1 % 6,6 % 6,7 % 1,4 % 3,8 % Økning 1-7 4,4 % 3, %, %,9 % 4,4 % Det er for verdt å merke seg at andelen innvandrerbefolkning som vist i Tabell 1 også øker i de to andre nabokommunene nær flyplassen, men på langt nær like sterkt som i Ullensaker. Med innvandrerandel på under 7 % ligger de også betydelig under nivået i Ullensaker. Dette skyldes at andelen ikke-vestlig innvandrerbefolkning nå er om lag dobbelt så høy i Ullensaker som i nabokommunene. Andelen vestlig innvandrerbefolkning er derimot ganske lik i de tre kommunene. Kilde: Grunnlagsanalyser gjort av Asplan Viak til St meld 31 Hovedstadsmeldingen, basert på data fra SSB. Juli 7

17 Side 16.4 Flere pendler både inn og ut av kommunen Fortsatt stor utpendling fra Ullensaker 5 Pendling til og fra Ullensaker e r o n rs 1 l p e ta n A Netto pendling Fra Ullensker Til Ullensaker Sysselsatte bosatt i Ullensaker Arbeidssted innen kommunen Andel 43 % 5 % Figur 7 Utvikling i inn-, ut- og nettopendling til/fra Ullensaker Datakilde: PANDA. Framtidige vekstimpulser fra flyplassen: AVINOR: 3, % vekst i flytrafikken pr år? Andel bosatt i Ullensaker: 5: 15 % 1: 1 % Figur 8 Sysselsettingsutvikling ved hovedflyplassen. Kilde: Notat fra TØI (6). Pendlingen øker i Osloregionen og på den måten øker også det relevante bolig- og arbeidsmarkedet for innbyggerne i regionen. Flyplassen har gjort Ullensaker til en innpendlingskommune. Samtidig har antallet som pendler ut av kommunen til jobb andre steder fortsatt å vokse. 9 prosent av de som jobber i Ullensaker bor i Osloregionen. Over halvparten bor i Ullensaker eller en av nabokommunene, mens ¼ bor i Oslo eller resten av Akershus Juli 7

18 Side 17 Ullsokningene selv jobber enten i Ullensaker (halvparten), i Oslo ¼ eller nabokommunene til Oslo (14 prosent) Siden flyplassen ble etablert på Gardermoen, er andelen av de ansatte som er bosatt i Asker og Bærum gått betydelig ned og utgjør i dag bare noen få prosent. Andelen bosatt i Oslo har også blitt noe redusert de siste fem årene. Andelen bosatt i Ullensaker er på sin side økt fra 1 til 15 prosent fra 1 til 5, mens andelen som bor på Øvre Romerike utenom Ullensaker gikk ned fra 18 til 17 %. Disse tallene kan tyde på at det ikke er slik at flere ansatte på flyplassen over tid nødvendigvis vil velge Ullensaker eller nabokommunene som bosted. Pendling 5 til Arbeidsplasser i Ullensaker bemannes i 5 av arbeidstakere bosatt i: He de mark og Oppland 6 % Re ste n av landet 9 % Ulle nsaker 33 % Resten av Akershus 14 % Oslo 13 % Nanne stad 7 % Eidsvoll 9 % Nes 5 % Sørum % Gjerdrum 1 % Hurdal 1 % Juli 7

19 Side 18 Pendling 5 fra Arbeidstakere bosatt i Ullensaker arbeider i 5 i: Hedemark og Oppland 1 % Re sten av landet 3 % Resten av Akershus 14 % Ullensaker 5 % Oslo 6 % Hurdal Nannestad % 1 % Eidsvoll % Nes 1 % Gjerdrum 1 % Sørum 1 % Figur 9 Geografisk pendlingsmønster til og fra Ullensaker 5. Datakilde: PANDA. Juli 7

20 Side 19.5 Flyplassen har mange jobber med midlere inntekter, og andelen med høyere utdanning er relativt lav Andelen med høyskole- eller universitetsutdanning er relativt lav i Ullensaker. Posisjonen er ikke endret de siste fem årene 31 Oslo 19 Bærum Asker 16 Nesod den 17 Oppegård 14 Ås 15 Frogn 1 3 Sk i 3 Lørens kog 33 Nittedal 11 Vestby 31 Sk edsmo 34 Gjerdrum 8 Rælingen 7 Fet 6 Sørum 35 Ullensaker 9 Enebakk 37 Eidsvoll 36 Nes 38 Nannestad 39 Hurdal 1 Aurskog-Høland 5 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Opinion % 5 % 1 % 15 % % 5 % 3 % 35 % 4 % 45 % 5 % 4 Figur 1 Utvikling utdanningsnivå kommunene i Oslo/Akershus -5. Flyplassen har ikke satt spor etter seg for skatteyternes gjennomsnittlige inntekter i Ullensaker Gjennomsnittlig bruttoinntekt Akershus, Ullensaker mfl Figur 11 Utvikling inntektsnivå Norge Akershus 35 Ullensaker 38 Nannestad 3 Lørenskog 31 Skedsmo Kilde: Statistisk sentralbyrå og Opinion Andelen med høyere utdanning øker i Ullensaker som alle andre kommuner. Som vist i Figur 1 er utdanningsnivået i kommunen allikevel relativt lavt sammenlignet 5 Juli 7

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

www.iris.no Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027

www.iris.no Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027 Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027 Prosjektnummer: 7252295 Prosjektets tittel: Scenarier 2029 Oppdragsgiver:

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Hamars rolle som regionsenter

Hamars rolle som regionsenter ØF-rapport nr. 02/2010 Hamars rolle som regionsenter av Morten Ørbeck Atle Hauge Per Kristian Alnes Svein Erik Hagen Asgeir Skålholt 1 ØF-rapport nr. 02/2010 Hamars rolle som regionsenter av Morten Ørbeck,

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold, flytting og befolkningsutvikling i storbyene 278 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger ARENA bo i nord TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig mer penger på bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger Ung BOLIGNØD Unge boligkjøpere sliter med å komme inn på markedet

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning ØF-rapport nr. 10/2008 Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning av Tor Selstad og Per Kristian Alnes 1 Tittel: Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008 Strategisk utviklingsplan for Gardermoen Sluttversjon 17.01.2008 Innhold 1 HOVEDBUDSKAP 4 2 BAKGRUNN OG ORGANISERING 6 3 PLANER OG FØRINGER 7 3.1 REGIONALE PLANER OG FØRINGER 7 3.2 HOVEDFLYPLASSEN 8 4

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Forord Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen FORORD Denne meldinga er skrevet som et bidrag til utforming av en bred kommunal boligpolitikk der også forholdene for de grupper som faller mer eller mindre utenom det ordinære boligmarkedet vektlegges.

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer