OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM #STEMROSA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA"

Transkript

1 OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM #STEMROSA 1

2 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI BYEN ROSA: 6 1. Likestillingsbyråd 6 2. En antirasistisk politikk 7 3. Nulltoleranse for vold mot kvinner og vold i nære relasjoner 8 4. Bekjempelse av hatefulle ytringer, seksuell trakassering og voldtekt Forebygge prostitusjon og menneskehandel Marginaliserte orienteringer, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og intersex (MOKKI) Oslo: Likelønnshovedstaden timersdag En bedre skole Rett til gratis barnehage for alle barn En god by uansett funksjonsevne og funksjonshindringer Lufta er for alle - en feministisk miljøpolitikk for Oslo Oslo som FairTrade-kommune Gode boliger for alle En progressiv eiendomsskatt Helse og omsorg En trygg by Kultur, idrett og frivillighet en deltagende by Syriske kvoteflyktninger 36 2

3 VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO Vår feministiske plattform Målet for den feministiske politikken er et samfunn som skaper rom for alle mennesker til å utvikle sitt fulle potensial i et likeverdig samspill med andre uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, funksjonsevne, seksualitet, tro, livssyn, hudfarge, språk, etnisitet eller statsborgerskap/oppholdstillatelse. For å nå dette målet må politikken fokusere på anti-diskriminering. Den strukturelle diskrimineringen gjennomsyrer alle deler av samfunnet og kan ikke regnes som en «særinteresse». Normer og strukturer undertrykker enkelte grupper systematisk, mens andre er privilegerte. Systematiske forskjeller avhengig av om du er kvinne eller mann kalles kjønnsmaktsystemet det er en samfunnsorganisering som fordeler posisjoner ulikt til kvinner og menn både i det private og det offentlige rom. Feministisk initiativ (Fi) Oslos politikk utfordrer og problematiserer en nøytral forståelse av klasse. Klasse har tradisjonelt vært det grunnleggende analyseverktøyet for å forstå hvordan samfunnet virker. Men en slik forståelse alene tar ikke hensyn til at ressurser og makt har vært og fremdeles er ulikt fordelt, både i Norge og resten av verden. Dette er et resultat av patriarkalske, heteronormative, rasistiske og andre forskjellsskapende normer og strukturer. Folk får sine livsmuligheter i skjæringspunktet mellom ulike maktstrukturer. De fleste av oss er privilegerte i noen sammenhenger, men møter ulemper i andre situasjoner. Kjønn virker sammen med faktorer som etnisitet, klasse, tro og livssyn, seksualitet, funksjonsevne, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder og gir undertrykkingen forskjellige dimensjoner og uttrykk. En feminisme som ser hvordan ulike typer undertrykking overlapper og henger sammen, kalles interseksjonell feminisme. En feministisk politikk er inkluderende og anti-rasistisk. Denne dimensjonen forklarer hvordan samfunnet virker, og det er dette Feministisk initiativ Oslo vil tilføre politikken. 3

4 Feministisk initiativ Oslo arbeider for at menneskerettighetene skal oppfylles for alle, og at alle samfunnets ressurser skal virke sammen for å nå dette målet. Menneskerettighetsperspektivet innebærer blant annet at alle barn har lik rett til utdanning, alle har rett til kroppslig integritet og kvinner har rett til samme lønns- og arbeidsvilkår som menn. Derfor er det uakseptabelt at noen barn går ut av skolen uten å bestå, at det begås et sted mellom og voldtekter i Norge i året og at arbeid tradisjonelt utført av kvinner systematisk lønnes lavere enn tradisjonelle mannsyrker. Feministisk økonomi Feministisk initiativs mål er et bærekraftig samfunn som tar utgangspunkt i menneskerettigheter, miljø og sosiale hensyn i stedet for økonomiske interesser. Likestilling er en grunnleggende forutsetning for en rettferdig og bærekraftig samfunnsutvikling. Vi arbeider aktivt mot alle former for diskriminering, tenker etikk i stedet for profitt og mener det er nødvendig med en omfordeling av samfunnets ressurser. Økonomi er et verktøy for å skape like vilkår for alle og ikke et mål i seg selv. Vårt ideologiske utgangspunkt er en antirasistisk og inkluderende feminisme som ikke bare fokuserer på likestilling mellom mann og kvinne, men jobber for likestilling og deltakelse for alle. Patriarkalske økonomiske teorier fokuserer på finansiell vekst og baserer seg på markedet og forbrukskulturen. Den feministiske økonomien tilbyr i stedet et helhetsperspektiv som bygger på respekt for miljø og menneskelige ressurser for å kunne skape en bærekraftig utvikling. Det er politikken som bestemmer spillereglene for markedet. Feministisk økonomisk politikk handler om å omfordele de eksisterende ressursene slik at vi kan nå våre mål. I et feministisk perspektiv er offentlig velferd et viktig verktøy for å fremme likestilling og demokrati. Vår forståelse av velferd må fylles med nye verdier vi må bygge på solidaritet mellom mennesker. Vi trenger en motkraft til markedsløsninger og kommersialisering som ekskluderer diskriminerte grupper. Vi skal alle ha det bra i et livsfaseperspektiv; alle mennesker skal få en god utdanning, et sted å bo, en inntekt å leve av og tilgang til gode helse- og omsorgstjenester. Derfor vil vi at skattene skal tilpasses velferdsbehovet, og ikke velferden etter skattene. 4

5 Likestilling betyr ikke at alle skal bli like eller at alle skal ha det samme. Tvert imot betyr en feministisk politikk at vi skal arbeide for alles rett til å være menneske, til å være subjekt i eget liv, med all den ulikhet det innebærer. Feministisk initiativ Oslo vil arbeide for at Oslo-politikken: > skal fremme likestilling > skal motarbeide alle former for diskriminering > skal utformes med utgangspunkt i at alle mennesker har like stor verdi og lik rett til å få oppfylt sine menneskerettigheter > skal sikre godt utbygde kommunale velferdstjenester som er tilgjengelige for alle og tilpasset ulike gruppers behov > skal sikre at Oslo kommune som arbeidsgiver fremmer likestilling for alle sine ansatte > skal sikre åpne og tilgjengelige prosesser i politiske organer > skal oppmuntre osloborgerne til å leve side om side i gjensidig respekt og stå sammen i solidaritet for løsninger som skaper et bedre demokrati. Vi jobber for at alle mennesker skal ha det godt gjennom hele livet! 5

6 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO SLIK FARGER VI BYEN ROSA: 1. Likestillingsbyråd Oslo er en stor kommune der mennesker med ulik bakgrunn og ulike muligheter lever sammen. Samtidig er Oslo en by med tradisjon for å utforme politikken etter en hvit, heterofil, mannlig middelklassenorm. Mange opplever diskriminering på kommunale arbeidsplasser og mange opplever diskriminering som brukere av kommunens tjenester. Dette skjer på tross av at Oslo kommune er forpliktet gjennom det nasjonale diskrimineringslovverket til å fremme likestilling aktivt, systematisk og målrettet i alt sitt virke. Likestillingsperspektivet bør inn så tidlig som mulig i utformingen av budsjetter og i konsultasjon med fagmiljøer og organisasjoner. For å få til bedre integrering av likestillingshensyn i praksis, går Feministisk initiativ Oslo et skritt videre og foreslår at kommunen får en egen byråd med ansvar for likestilling. > Fi Oslo vil arbeide for at det opprettes en likestillingsbyråd i Oslo kommune som har til hovedoppgave å sørge for at kommunen innlemmer likestillingshensyn i alle oppgaver. > Likestillingsbyråden skal ha ansvar for at kommunale budsjetter vedtas på bakgrunn av likestillingsanalyser i form av likestillingsbudsjettering. Dette er en måte å sikre at fellesskapets ressurser ivaretar ulike gruppers behov og interesser. > Byråden skal også utføre en årlig likestillingsrevisjon av budsjettet for å spore sammenhengen mellom budsjettposter og forpliktelser til å fremme likestilling. > Likestillingsbyråden bør sørge for at alle ansatte i Oslo kommune har tilgang til den kompetansen de trenger for å møte ulike mennesker på en likeverdig måte. > Likestillingsbyråden bør ha ansvar for jevnlig å bestille uanmeldte diskrimineringskontroller av Oslo kommune som tjenesteyter og arbeidsgiver. Såkalt situasjonstesting av kommunale tjenester vil kunne avdekke om de er tilgjengelige for alle og tilpasset ulike gruppers behov i praksis. Uanmeldte kontroller vil også avdekke likestillingsutfordringer på kommunale arbeidsplasser og gi en mer treffsikker retning på arbeidsgivers aktive likestillingsarbeid. 6

7 2. En antirasistisk politikk Rasisme er forestillingen om at mennesker har iboende ulikheter basert på rase og etnistitet. Med utgangspunkt i disse ulikhetene skapes en hierarkisk ordning der det som oppfattes som hvitt, norsk og vestlig tillegges høyere verdi. I Norge handler det om at mennesker som ikke passer inn i den hvite, norske normen systematisk blir plassert i en underordnet posisjon. Det rammer nasjonale og etniske minoriteter. Rasistiske strukturer påvirker menneskers materielle vilkår, trygghet, delaktighet, innflytelse og tilgang til makt på mange ulike områder. I dag tar rasismen oftere utgangspunkt i påståtte kulturelle og religiøse forskjeller enn den tidligere forestillingen om biologiske ulikheter mellom folkegrupper. Den kulturrasismen som da oppstår bygger på forestillinger om at kultur kan forklare forskjeller i egenskaper, evner og ferdigheter mellom mennesker. Rasistiske strukturer og kjønnsstrukturer forsterker og opprettholder hverandre. Det innebærer at mange kvinner og transpersoner opplever undertrykkelse gjennom rasistiske konstruksjoner av kjønn. En vanlig forestilling om rasisme i Norge er at det er et lite problem som handler om uskyldige fordommer og høyreekstremister. Dette er et farlig syn som forminsker rasismen i Norge. Rasisme må ses som et strukturelt problem. Det påvirker hele samfunnet og alle oss som lever i det. For å få bukt med rasismen kreves det omfattende politiske tiltak og en antirasistisk analyse av hvert politiske område. > Fi Oslo vil innføre et feministisk, antirasistisk perspektiv i den kommunepolitiske debatten slik at det gjennomsyrer alle deler av politikken. > Fi Oslo vil arbeide for at rasisme, fremmedfiendtlighet og diskriminering aktivt skal motarbeides. > Fi Oslo vil inføre anonyme jobbsøknader. Alle som søker jobb skal vurderes utifra kvalifikasjoner, ikke navn. > Fi Oslo vil arbeide for økt kunnskap om kvinner, transpersoner og menns situasjon i alle nasjonale og etniske minoritetsgrupper, slik at de blir inkludert i likestillingsarbeidet. 7

8 > Fi Oslo vil arbeide for at det skal finnes kompetanse på alle minoritetsspråk og kunnskap om minoriteters levekår. > Fi Oslo vil opprette en komité som skal arbeide med menneskerettighetsspørsmål og om de etterleves i Oslo. > Fi Oslo vil at utdanning og virksomhet i barnehager, skole og SFO skal ta utgangspunkt i et kjønnsmaktperspektiv, funksjonsevne, MOKKI 1 og antirasisme, og gjennomsyres av normkritisk pedagogikk. > Fi Oslo vil arbeide for å øke kompetansen på kjønnsmakt, funksjonsevne, alder, MOKKI og antirasisme hos alle kommunalt ansatte. > Fi Oslo vil at Oslo skal innføre diskrimineringskontroller, såkalt situasjonstesting, av Oslo som arbeidsgiver og tjenesteyter. 3. Nulltoleranse for vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Frihet fra vold er en grunnleggende menneskerettighet. Selv om Oslo kommune i løpet av de 30 siste årene skrittvis har tatt mer ansvar for å forebygge og bekjempe ulike former for menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, er Oslo ennå ikke en by vi kan føle oss trygge i verken i eller utenfor hjemmet. Sikkerheten til kvinner og barn som utsettes for vold skal alltid prioriteres høyest. Volden må bekjempes systematisk og langsiktig, med tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å støtte de voldsutsatte på en god måte uten fordommer. Feministisk initiativ Oslo mener at en av årsakene til at det voldsforebyggende arbeidet ikke har gitt oss en tryggere by å bo i, er at arbeidet ikke nok har vektlagt de underliggende årsakene til alle former for menns vold mot kvinner. Vi trenger et mer systematisk og langsiktig forebyggingsarbeid som tar tak i disse. Alle voldsformene kvinner og jenter møter - vold i nære relasjoner, inkludert tvangsekteskap og 1 MOKKI: Marginaliserte orienteringer, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og intersex. Se også programmets punkt 6. 8

9 kjønnslemlestelse, voldtekt og seksuelle overgrep, utnyttelse av kvinner til sexindustrien bunner i forestillinger om kjønn, makt, seksualitet og vold som vi alle læres opp i. Oslo kommune har et stort ansvar for å gi bistand til voldutsatte og beskytte personer mot vold og trusler om vold. Fi Oslo vil arbeide for at voldutsatte kvinner og barn i Oslo skal ha tilgang til hjelp, støtte og bli møtt med respekt i sitt nærområde. Det er krisesentrene som står for mye av den bistanden og beskyttelsen voldutsatte kvinner og barn i Oslo mottar. De praktiske utfordringene en voldsutsatt står overfor er mange og store. Fi Oslo mener at det ikke er den voldutsatte selv som skal ha ansvaret for samordningen av offentlige tjenester en har behov for. Ofte er det den voldsutsatte som må forlate eget hjem for å komme bort fra overgriperen, gjerne sammen med barn eller andre familiemedlemmer de er nært knyttet til. Derfor er det viktig at kommunen sikrer både et kortsiktig og et langsiktig botilbud. Noen former for vold er underkommunisert, kan ta lengre tid å oppdage, og fordommer kan begrense støtten som gis til utsatte, hvis det tilbys hjelp i det hele tatt. Vold i samkjønnende relasjoner, vold mot eldre og vold mot transpersoner er eksempler på dette. MOKKI-ungdommer som utsettes for æresrelatert vold/vold i storfamilien er en gruppe som samfunnet mangler kompetanse på for å kunne beskytte. Personer med fysiske, psykiske og kognitive funksjonsnedsettelser, psykisk sykdom eller som sliter med rusmisbruk er overrepresentert blant voldsutsatte. Det kan være vanskeligere av flere årsaker for disse gruppene å få hjelp. Negative erfaringer fra kontakt med myndigheter og profesjonelle gjør at mange kan vegre seg for å fortelle om hva de har blitt utsatt for. Kvinner og barn uten norsk statsborgerskap i Oslo er i særskilt utsatt for vold. Overgriperne utnytter redselen de utsatte har for å melde fra fordi de kan bli utvist. > Fi Oslo vil arbeide for at det avsettes midler i kommunebudsjettet til forebygging av vold, og at noe øremerkes støtte til frivillige organisasjoner og menneskerettighetsaktører på feltet. > Fi Oslo vil at Oslo kommune skal sette i gang tiltak for å nå et mål om nulltoleranse i Oslos befolkning for menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. 9

10 > Fi Oslo vil arbeide for at kommunen sikrer at alle voldsutsatte i Oslo skal føle seg trygge nok til å oppsøke hjelp og får den beskyttelsen de har krav på. > Fi Oslo vil arbeide for at trygge bosteder til voldutsatte og deres barn skal være en selvfølgelig og prioritert oppgave. > Fi Oslo vil arbeide for at krisesentertilbudet til Oslo kommune alltid skal være tilgjengelig og av like god kvalitet for alle gjennom en fast tilleggsbevilgning som kan utløses ved behov > Fi Oslo vil arbeide for at voldsutsatte menn skal ha samme lavterskeltilbud som andre voldsutsatte grupper. > Fi Oslo vil arbeide for at alle bydeler i Oslo ansetter en voldskoordinator, et voldsteam eller personer med særlig god kompetanse på menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. > Fi Oslo vil arbeide for at barns hverdag forstyrres så lite som mulig av å ha opplevd vold i nære relasjoner eller lever under trussel om det. > Fi Oslo vil arbeide for at overgrepsmottaket i Oslo styrkes for å sikre voldsutsatte bedre rettsvern og psykososial oppfølging. > Fi Oslo vil arbeide for at ansatte i kommunale tjenester som møter voldutsatte har kompetanse på kjønnsmakt og likestilling, MOKKI, funksjonsevne og anti-rasisme. > Fi Oslo vil arbeide for at papirløse kvinner og barn som utsettes for vold skal føle seg trygge nok til å kunne be kommunen om hjelp og beskyttelse. > Fi Oslo vil arbeide for at voldutsatte kvinner og barn som møter språkbarrierer får profesjonelle tolketjenester umiddelbart. 10

11 4. Bekjempelse av hatefulle ytringer, seksuell trakassering og voldtekt Utbredte og foreldede forestillinger om kjønn, makt, seksualitet og vold gir næring til hat og seksualiserte trusler mot kvinner og jenter i det offentlige rommet. Kvinnelige journalister, politikere og andre samfunnsdebattanter er særlig utsatt for dette. Formålet med truslene er å skremme kvinner og jenter til taushet. Truslene underordner og marginaliserer kvinner. Frykt for å bli voldtatt begrenser mange mennesker i deres hverdagsliv og det begrenser deres bevegelsesfrihet i det offentlige rommet. Dette er et problem for demokratiet. Det handler om ulikhet i handlingsrom og frihet en gruppe mennesker hindres i å delta fullt ut i samfunnet på grunn av risikoen de har for å bli utsatt for vold. Forekomsten av og synet på voldtekt og andre seksuelle overgrep henger sammen med forestillinger av kjønn, makt, seksualitet og vold. Det er svært ulike forventninger knyttet til jenter og gutters, kvinner og menns seksualitet. Menn og gutter er forventet å være seksuelt aktive og dominerende og like å ha mange partnere. Kvinner og jenter forventes å være tilbakeholdne. Det finnes også forestillinger om at en må stille opp med sex i et forhold, selv når en ikke har lyst til det. Objektivisering av kvinnekroppen i medier, i reklame og i pornografi, utbredt bruk av skjellsordene hore og fitte i skolen, er dagligdagse uttrykk for et ulikestilt samfunn og påvirker hvordan vi ser på kjønn og seksualitet. For å endre holdninger og praksis knyttet til seksualitet og vold må gamle forestillinger og fordommer erstattes med likestilte normer. Tiden er inne for et paradigmeskifte når det gjelder samfunnets syn på seksualitet og kroppslig integritet. Feministisk initiativ Oslo mener at sex må bygge på frivillig deltakelse. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo-skolene skal lære elevene at alle har rett til egen kropp, at seksualitet springer ut fra hver enkelts ønsker og aldri skal skje mot noens vilje, mot lønn eller betaling. > Fi Oslo vil at Oslo-skolen skal legge vekt på at uansett seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsevne, språk og kultur skal 11

12 beslutninger om egen kropp føles trygge, og alle skal ha rett til å sette grenser i møte med andre. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo-skolene inntar en aktiv rolle i å sikre unge jenter frihet fra voldtekt og seksuelle overgrep. > Fi Oslo vil arbeide for at det avsettes midler i kommunebudsjettet til frivillige organisasjoner og menneskerettighetsaktører som arbeider med å gi volds- og overgrepsutsatte et helhetlig og likeverdig tilbud. > Fi Oslo vil arbeide for nulltoleranse for sexistisk, objektiviserende og/eller diskriminerende reklame og på sikt for et byrom fritt for reklame. > Fi Oslo vil merke retusjert reklame i det offentlige rom med en tydelig advarsel. > Fi Oslo vil arbeide for at strippeklubber blir forbudt i Oslo. > Fi Oslo vil ha holdningskampanjer mot voldtekt rette mot gutter og menn. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslos offentlige rom skal tilhøre alle kommunens innbyggere, og at alle skal føle seg trygge i sine omgivelser. 12

13 5. Forebygge prostitusjon og menneskehandel Utnyttelse av mennesker til prostitusjon og menneskehandel for seksuelle formål er en form for vold mot kvinner og bryter med menneskerettighetene. Bakgrunnen for at noen havner i prostitusjon kan være fattigdom, tvang og trusler, rusmisbruk eller selvskading. Prostitusjon og menneskehandel henger tett sammen. Etterspørselen etter seksuelle tjenester er motoren i sexindustrien. Arbeidet for å redusere prostitusjon må i større grad søke å redusere etterspørselen. Vi må ta avstand fra idéen om menns berettigelse til å kjøpe og utnytte kvinners, transpersoners, barns og andre menns kropper. Kjøperne er fremdeles i hovedsak menn. > Fi Oslo vil arbeide for at kommunen tar mer ansvar for økt bevissthet og kunnskap om menneskehandel og prostitusjon hos egne ansatte og i Oslos befolkning generelt, særlig blant barn og unge. > Fi Oslo vil arbeide for å utvikle det forebyggende arbeidet i Osloskolen med sikte på å endre barn og unges holdninger til kjøp av seksuelle tjenester. > Fi Oslo vil arbeide for at alle ansatte i kommunen får obligatorisk opplæring om menns vold mot kvinner, inkludert menneskehandel og prostitusjon. > Fi Oslo vil arbeide for økte ressurser og mer støtte til det oppsøkende arbeidet til personer i prostitusjon. > Fi Oslo vil arbeide for at personer i prostitusjon har et tilgjengelig og godt lavterskel-helsetjenestetilbud. > Fi Oslo vil arbeide for flere gode tiltak rettet mot personer av ulike kjønn og seksuelle legninger som selger sex på ulike arenaer. Det skal alltid finnes en mulighet for støtte til å komme seg ut av prostitusjon. > Fi Oslo vil arbeide for at ansatte i kommunen bruker porno-frie hoteller og at de overholder forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester i forbindelse med tjenestereiser. 13

14 6. Marginaliserte orienteringer, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og intersex (MOKKI) Feministisk initiativ Oslo vil fremme likestilling for alle. For å oppnå likestilling må det politiske arbeidet gjennomsyres av perspektiver som handler om ulike gruppers og individers interesser, erfaringer og behov. Oslos innbyggere har ulike seksuelle orienteringer, kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det er forbudt å diskriminere på bakgrunn av dette. Oslo kommune er forpliktet til å fremme likestilling aktivt for å forebygge slik diskriminering, og har et særlig ansvar som den norske kommunen med høyest andel MOKKI-personer. Fi Oslo vil rette søkelyset på utfordringer og situasjoner som rammer personer med marginaliserte seksuelle orienteringer, kjønnsidentiter, kjønnsuttrykk og intersex. Ingen skal bli glemt eller usynliggjøres i politikken. Det vil gjøre Oslo til en mer inkluderende, mangfoldig og fargerik by for innbyggerne. Fi Oslo vil arbeide for å innføre forkortelsen MOKKI. I dag er det mest vanlig å bruke LHBT som inkluderer lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Den ekskluderer andre marginaliserte orienteringer, kjønnsidentiteter, kjønnsuttrykk og intersex - forkortet MOKKI. MOKKI vil for eksempel inkludere queerpersoner, intersexpersoner, aseksuelle, panseksuelle, demiseksuelle, intersex og transpersoner. Når en oppsøker lege, sykepleier, helsesøster, gynekolog, psykolog og annet personell for å få helsehjelp, er det viktig å bli møtt med respekt, likeverd og forståelse. Stigmatisering og diskriminering skal ikke forekomme. MOKKI-personer blir ofte møtt av helsepersonell som ikke har kompetanse innen MOKKI-helse. Fi Oslo vil gi MOKKI-personer mulighet til å oppsøke fagpersoner de vet respekterer deres identitet, uavhengig av seksuell orientering, kjønn og kjønnsuttrykk. Fagpersoner skal kunne sette seg inn i, og forstå hvordan personer innenfor MOKKI-spekteret skal takle og møte ulike helseproblemer. MOKKI-personer har oftere rusproblemer, psykiske problemer og begår oftere selvmord enn befolkningen for øvrig. Transpersoner nektes medisinsk hjelp og henvisning til kirurgi hos enkelte fastleger. Det trengs fagpersoner med spisskompetanse rundt trans-helse, som er uavhengig av 14

15 Rikshospitalet. Det trengs også fagpersoner med spisskompetanse rundt intersex-helse. Lesbiske kvinner risikerer å møte diskriminerende holdninger rundt det å få barn. HIV-positive kan møte stigmatiserende og diskriminerende holdninger til det å være homofil og HIV-positiv. MOKKI-personer med innvandrerbakgrunn eller minoritetsbakgrunn kan være mer utsatt for diskriminering og vold. De kan møte andre utfordringer enn MOKKI-personer i den etniske majoriteten. Dette gjelder også asylsøkere og flyktninger, og her har Oslo et særskilt ansvar som en mangfoldig by. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo kommune skal opprette et eget asylmottak for MOKKI-flyktninger. > Fi Oslo vil arbeide for at det bevilges mer til arbeidet for MOKKIpersoner som blir utsatt for tvangsekteskap, inkludert krisesentertilbud. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo kommune skal bevilge ressurser til arbeidet for unge MOKKI-personer med minoritetsbakgrunn. > Fi Oslo vil arbeide for et helhetlig helsetilbud for MOKKI-personer som oppholder seg i Oslo kommune. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo kommune oppretter en egen seksualhelsestasjon for MOKKI-personer, med faglig spisskompetanse på feltet. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo kommune bevilger midler til diskrimineringskontroller, såkalt situasjonstesting på skoler, utesteder og arbeidsplasser for å fange opp diskriminering av MOKKI-personer. > Fi Oslo vil arbeide for at alle grunnskoler og videregående skoler får toaletter og garderober hvor alle kan føle seg trygge. > Fi Oslo vil arbeide for at alle offentlige instanser også skal ha kjønnsnøytrale toaletter. 15

16 > Fi Oslo vil arbeide for at offentlige bad i Oslo kommune også skal ha kjønnsnøytrale skifterom. > Fi Oslo vil arbeide for at alle utesteder, kaféer og restauranter i Oslo kommune også skal ha kjønnsnøytrale toaletter. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo kommunes barnehager, grunnskoler og videregående skoler skal besøkes av holdningsendrende patruljer med fokus på MOKKI. > Fi Oslo vil arbeide for å bekjempe mobbing, vold, trakassering og diskriminering av barn og unge MOKKI-personer. Fi Oslo vil at Oslo kommune bevilger midler til kampanjearbeid. > Fi Oslo vil arbeide for at alle arbeidsplasser i Oslo kommune skal bli fri for diskriminering og trakassering av MOKKI-personer. Oslo kommune skal bevilge midler til holdningskampanjer rettet mot arbeidsplasser. Fi Oslo vil samarbeide med arbeidstakerorganisasjonene om dette. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo kommune bevilger midler til rusfrie sosiale møteplasser for MOKKI-personer. > Fi Oslo vil arbeide for at fastleger i Oslo kommune skal få bedre kompetanse innen MOKKI-problematikk og helse. > Fi Oslo vil at Oslo kommune skal opprette en egen helsestasjon med fagpersonell som har spisskompetanse innen MOKKI-helse. > Fi Oslo vil arbeide for at fastleger i Oslo ikke skal kunne nekte transpersoner medisinsk behandling eller henvisning til behandling ved sykehus. 16

17 7. Oslo: Likelønnshovedstaden Feministisk Initiativ Oslo vil jobbe for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Fi Oslo vil arbeide for å hindre lønnsdiskriminering og for å fremme like muligheter i arbeidslivet. Kvinner har i gjennomsnitt en lavere timelønn enn menn, og kvinners timelønn utgjør om lag 85 prosent av menns. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn handler i hovedsak om to problemstillinger. Den første er de lønnsforskjellene som skyldes brudd på bestemmelsen i likestillingsloven. Eksempelvis mann og kvinne i samme stilling som utfører samme arbeid, men han får høyere lønn enn henne. Den andre problemstillingen er de lønnsforskjellene som har sammenheng med strukturelle forhold i arbeidsmarkedet, noe som i dag er hovedutfordringen i arbeidet for å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Dette handler om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge, og om hva vi som samfunn anser som yrker verdt en god lønn og hvilke som ikke gjør det. Tradisjonelt kvinnedominerte yrker slik som omsorgsyrker er konsekvent lavtlønnede, selv om de fleste er enige i at det er viktige yrker. Denne skjevheten i lønn mellom kjønnene har store ringvirkninger for kvinners økonomiske selvstendighet og sender også signaler om at kvinner er mindre verdt på arbeidsmarkedet. Fi Oslo vil jobbe for at denne skjevheten skal jevnes ut og at prinsippet om lik lønn for likeverdig arbeid skal implementeres. > Fi Oslo vil jobbe for at lik lønn for likt arbeid, og der det er brudd på dette skal det rettes opp og gis sanksjoner til arbeidsgivere. > Fi Oslo vil jobbe for at prinsippet om lik lønn for likeverdig arbeide skal opp på dagsorden. > Fi Oslo vil arbeide for at faste hele stillinger skal være regelen i arbeidslivet i Oslo. > Fi Oslo vil arbeide for at det innføres en likelønnspott for å få lavtlønte yrker opp på et akseptabelt lønnsnivå. > Fi Oslo vil arbeide for at likelønnskommisjonens rapport anno 2010 tas opp av skuffen og brukes som en veileder for et målrettet arbeid mot reell likelønn. > Fi Oslo vil være pådrivere for at det skjer en holdningsendring i forhold til hvilke yrker som anses verdig et høyt lønnsnivå og hvilke yrker som ikke gjør det. 17

18 8. 6-timersdag Oslo kommune har et stort arbeidsgiveransvar. En stor andel av de ansatte jobber i omsorgsyrker. Dette er en gruppe med høyt sykefravær, stor arbeidsbelastning og få klarer å stå i jobben fram til pensjonsalder. Mange av Oslo kommunes ansatte går i turnusordninger. For å kombinere småbarnsfamilie og jobb blir alternativet ofte deltid. Feministisk initiativ Oslo mener at seks timers arbeidsdag vil redusere sykefravær, bedre arbeidsmiljø, øke effektiviteten og bedre trivselen blant de ansatte. Dette vil også bidra til å ruste omsorgsyrket til å møte framtidens utfordringer. Manges hverdag preges av tidsklemma og det må stilles spørsmål ved det tradisjonelle synet på arbeidstid. Et feministisk velferdsbegrep krever et nytt syn på forholdet mellom arbeid og fritid. Tradisjonelle normer om arbeidstid må endres slik at det tas hensyn til enkeltmenneskets behov. Fi Oslo vil bygge et samfunn der innbyggerne har tatt tilbake kontrollen over sin egen tid. Fi Oslo vil: > Fi Oslo vil arbeide for å få flere ut i fulle stillinger, og en slutt på ufrivillig deltid. > Fi Oslo vil øke trivselen på arbeidsplassen. > Fi Oslo vil minske stress på jobb og dermed minske jobbrelatert sykefravær. > Fi Oslo vil sette presset på barnefamilier slik at begge foreldre kan stå i jobb. > Fi Oslo vil gi arbeidstakere bedre mulighet til å ta vare på familie og venner og engasjere seg i lokalsamfunnet. > Fi Oslo mener 6-timersdagen vil få folk til å stå lenger i arbeid. > Fi Oslo mener 6-timersdagen vil øke livskvaliteten til den enkelte ved at de får et rikt liv utenfor arbeidslivet. Være en framtidsrettet med tanke på forbruk og miljø. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo kommune skal innføre seks timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i alle offentlige virksomheter. > Fi Oslo vil arbeide for at erfaringene fra tidligere og pågående prosjekter som de i Trondheim og Oslo tas i bruk for å komme i gang. 18

19 9. En bedre skole En velferdsstat bygger på en felles og likestilt skole, med plass til pedagogisk utvikling og respekt for hvert individs behov og muligheter. Skolen skal skape betingelser som garanterer alle menneskers likeverd og muligheter til å utvikle sitt potensial uansett kjønn, kjønnsidentitet, hudfarge, etnisitet, funksjonsnivå, religiøs tilhørighet, seksualitet eller klassebakgrunn. I dagens skole behandles barn og ungdom i noen sammenhenger ut fra stereotype forestillinger om kvinnelighet og mannlighet. Jenter forventes å være stille og flinke, mens gutter får være bråkete og ta større plass. Å bryte med disse normene eller ikke innordne seg i kategoriene «gutt» eller «jente» kan føre til krenkelser fra såvel andre barn som voksne ansatte. Rasisme i skolen eller i tilknytning til skolen bidrar også til utrygghet og begrenser unge menneskers liv. Det kan handle om generalisering og stereotypier, dårligere behandling, krenkelser og vold. Også diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser, både sosialt og i form av utilgjengelighet, er et problem i dagens skoler. Dette er mønstre som må belyses og brytes, skolen må aktivt forebygge og forhindre krenkelser. Kunnskap om hvorfor mennesker diskrimineres og verktøy til å bryte med rådende maktstrukturer må inn både i lærerutdanningene og være et tema i skolen. Skolen er en arbeidsplass både for ansatte og elever. De skal ha innflytelse på sin arbeidssituasjon og et godt arbeidsmiljø med utstrakt skoledemokrati. For å kunne utvikle kunnskap og ferdigheter må både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet være stimulerende og trygt. Det innebærer økt satsning på det fysiske miljøet i skolen. Feministisk initiativ Oslo vil at læreplanene skal inneholde mulighet til å anvende ulike pedagogiske modeller og metoder for å bidra til nytenkning og bredde i utdanningstilbudet. All undervisning skal være vitenskaplig begrunnet og sekulær. Skolen har en nøkkelrolle i en samfunnsutvikling mot likestilling, likeverd og frihet fra alle former for diskriminering. > Fi Oslo vil arbeide for at Osloskolen får et kjønns-, funksjonsevne-, MOKKI- og antirasistisk perspektiv. > Fi Oslo vil stoppe den overdrevne bruken av kunnskapstester i skolen. Disse skal kun være et pedagogisk verktøy. 19

20 > Fi Oslo vil kjempe for at økte krav og nye oppgaver til skolen alltid følges av økte ressurser. > Fi Oslo vil arbeide for feministisk bevisstgjøring og utdanne lærere og elever i hvordan normer og forestillinger om maskulinitet og femininitet bidrar til å begrense jenters og gutters plass i det offentlige rom ved skolene. > Fi Oslo vil arbeide for at konfliktløsing basert på ikke-vold vektlegges i grunnskolen. > Fi Oslo vil styrke praktisk - estetiske fag i Osloskolen og kreve fagutdannede lærere i disse fagene. > Fi Oslo vil arbeide for å sikre at barn med annet morsmål enn norsk får undervisning av god pedagogisk kvalitet i morsmålet. > Fi Oslo går mot resultatbasert lønnspålegg i Osloskolen. > Fi Oslo vil arbeide for å sikre at alle elever får gratis kollektivtransport uansett avstand til skolen. > Fi Oslo vil arbeide for å innføre gratis skolemat i grunnskolen. > Fi Oslo vil arbeide for at barn og unge med behov for spesiell støtte skal prioriteres og få nok ressurser. > Fi Oslo vil arbeide for å sikre at alle skoler og alle elever skal ha tilgang til heltids helsesøster, psykolog, rådgivere og spesialpedagoger. > Fi Oslo vil arbeide for at private skoler ikke får lov til å nekte personer med funksjonshindringer plass og støtte. Uavhengige skoler må være åpen for alle, og ingen bør bli nektet på grunn av spesielle støttebehov. > Fi Oslo vil arbeide for at alle skoler skal ha en ansatt kontaktperson som skal arbeide mot diskriminering i skolen. 20

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken S RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken KVINNEPANELETS RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer