OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM #STEMROSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA"

Transkript

1 OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM #STEMROSA 1

2 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI BYEN ROSA: 6 1. Likestillingsbyråd 6 2. En antirasistisk politikk 7 3. Nulltoleranse for vold mot kvinner og vold i nære relasjoner 8 4. Bekjempelse av hatefulle ytringer, seksuell trakassering og voldtekt Forebygge prostitusjon og menneskehandel Marginaliserte orienteringer, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og intersex (MOKKI) Oslo: Likelønnshovedstaden timersdag En bedre skole Rett til gratis barnehage for alle barn En god by uansett funksjonsevne og funksjonshindringer Lufta er for alle - en feministisk miljøpolitikk for Oslo Oslo som FairTrade-kommune Gode boliger for alle En progressiv eiendomsskatt Helse og omsorg En trygg by Kultur, idrett og frivillighet en deltagende by Syriske kvoteflyktninger 36 2

3 VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO Vår feministiske plattform Målet for den feministiske politikken er et samfunn som skaper rom for alle mennesker til å utvikle sitt fulle potensial i et likeverdig samspill med andre uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, funksjonsevne, seksualitet, tro, livssyn, hudfarge, språk, etnisitet eller statsborgerskap/oppholdstillatelse. For å nå dette målet må politikken fokusere på anti-diskriminering. Den strukturelle diskrimineringen gjennomsyrer alle deler av samfunnet og kan ikke regnes som en «særinteresse». Normer og strukturer undertrykker enkelte grupper systematisk, mens andre er privilegerte. Systematiske forskjeller avhengig av om du er kvinne eller mann kalles kjønnsmaktsystemet det er en samfunnsorganisering som fordeler posisjoner ulikt til kvinner og menn både i det private og det offentlige rom. Feministisk initiativ (Fi) Oslos politikk utfordrer og problematiserer en nøytral forståelse av klasse. Klasse har tradisjonelt vært det grunnleggende analyseverktøyet for å forstå hvordan samfunnet virker. Men en slik forståelse alene tar ikke hensyn til at ressurser og makt har vært og fremdeles er ulikt fordelt, både i Norge og resten av verden. Dette er et resultat av patriarkalske, heteronormative, rasistiske og andre forskjellsskapende normer og strukturer. Folk får sine livsmuligheter i skjæringspunktet mellom ulike maktstrukturer. De fleste av oss er privilegerte i noen sammenhenger, men møter ulemper i andre situasjoner. Kjønn virker sammen med faktorer som etnisitet, klasse, tro og livssyn, seksualitet, funksjonsevne, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder og gir undertrykkingen forskjellige dimensjoner og uttrykk. En feminisme som ser hvordan ulike typer undertrykking overlapper og henger sammen, kalles interseksjonell feminisme. En feministisk politikk er inkluderende og anti-rasistisk. Denne dimensjonen forklarer hvordan samfunnet virker, og det er dette Feministisk initiativ Oslo vil tilføre politikken. 3

4 Feministisk initiativ Oslo arbeider for at menneskerettighetene skal oppfylles for alle, og at alle samfunnets ressurser skal virke sammen for å nå dette målet. Menneskerettighetsperspektivet innebærer blant annet at alle barn har lik rett til utdanning, alle har rett til kroppslig integritet og kvinner har rett til samme lønns- og arbeidsvilkår som menn. Derfor er det uakseptabelt at noen barn går ut av skolen uten å bestå, at det begås et sted mellom og voldtekter i Norge i året og at arbeid tradisjonelt utført av kvinner systematisk lønnes lavere enn tradisjonelle mannsyrker. Feministisk økonomi Feministisk initiativs mål er et bærekraftig samfunn som tar utgangspunkt i menneskerettigheter, miljø og sosiale hensyn i stedet for økonomiske interesser. Likestilling er en grunnleggende forutsetning for en rettferdig og bærekraftig samfunnsutvikling. Vi arbeider aktivt mot alle former for diskriminering, tenker etikk i stedet for profitt og mener det er nødvendig med en omfordeling av samfunnets ressurser. Økonomi er et verktøy for å skape like vilkår for alle og ikke et mål i seg selv. Vårt ideologiske utgangspunkt er en antirasistisk og inkluderende feminisme som ikke bare fokuserer på likestilling mellom mann og kvinne, men jobber for likestilling og deltakelse for alle. Patriarkalske økonomiske teorier fokuserer på finansiell vekst og baserer seg på markedet og forbrukskulturen. Den feministiske økonomien tilbyr i stedet et helhetsperspektiv som bygger på respekt for miljø og menneskelige ressurser for å kunne skape en bærekraftig utvikling. Det er politikken som bestemmer spillereglene for markedet. Feministisk økonomisk politikk handler om å omfordele de eksisterende ressursene slik at vi kan nå våre mål. I et feministisk perspektiv er offentlig velferd et viktig verktøy for å fremme likestilling og demokrati. Vår forståelse av velferd må fylles med nye verdier vi må bygge på solidaritet mellom mennesker. Vi trenger en motkraft til markedsløsninger og kommersialisering som ekskluderer diskriminerte grupper. Vi skal alle ha det bra i et livsfaseperspektiv; alle mennesker skal få en god utdanning, et sted å bo, en inntekt å leve av og tilgang til gode helse- og omsorgstjenester. Derfor vil vi at skattene skal tilpasses velferdsbehovet, og ikke velferden etter skattene. 4

5 Likestilling betyr ikke at alle skal bli like eller at alle skal ha det samme. Tvert imot betyr en feministisk politikk at vi skal arbeide for alles rett til å være menneske, til å være subjekt i eget liv, med all den ulikhet det innebærer. Feministisk initiativ Oslo vil arbeide for at Oslo-politikken: > skal fremme likestilling > skal motarbeide alle former for diskriminering > skal utformes med utgangspunkt i at alle mennesker har like stor verdi og lik rett til å få oppfylt sine menneskerettigheter > skal sikre godt utbygde kommunale velferdstjenester som er tilgjengelige for alle og tilpasset ulike gruppers behov > skal sikre at Oslo kommune som arbeidsgiver fremmer likestilling for alle sine ansatte > skal sikre åpne og tilgjengelige prosesser i politiske organer > skal oppmuntre osloborgerne til å leve side om side i gjensidig respekt og stå sammen i solidaritet for løsninger som skaper et bedre demokrati. Vi jobber for at alle mennesker skal ha det godt gjennom hele livet! 5

6 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO SLIK FARGER VI BYEN ROSA: 1. Likestillingsbyråd Oslo er en stor kommune der mennesker med ulik bakgrunn og ulike muligheter lever sammen. Samtidig er Oslo en by med tradisjon for å utforme politikken etter en hvit, heterofil, mannlig middelklassenorm. Mange opplever diskriminering på kommunale arbeidsplasser og mange opplever diskriminering som brukere av kommunens tjenester. Dette skjer på tross av at Oslo kommune er forpliktet gjennom det nasjonale diskrimineringslovverket til å fremme likestilling aktivt, systematisk og målrettet i alt sitt virke. Likestillingsperspektivet bør inn så tidlig som mulig i utformingen av budsjetter og i konsultasjon med fagmiljøer og organisasjoner. For å få til bedre integrering av likestillingshensyn i praksis, går Feministisk initiativ Oslo et skritt videre og foreslår at kommunen får en egen byråd med ansvar for likestilling. > Fi Oslo vil arbeide for at det opprettes en likestillingsbyråd i Oslo kommune som har til hovedoppgave å sørge for at kommunen innlemmer likestillingshensyn i alle oppgaver. > Likestillingsbyråden skal ha ansvar for at kommunale budsjetter vedtas på bakgrunn av likestillingsanalyser i form av likestillingsbudsjettering. Dette er en måte å sikre at fellesskapets ressurser ivaretar ulike gruppers behov og interesser. > Byråden skal også utføre en årlig likestillingsrevisjon av budsjettet for å spore sammenhengen mellom budsjettposter og forpliktelser til å fremme likestilling. > Likestillingsbyråden bør sørge for at alle ansatte i Oslo kommune har tilgang til den kompetansen de trenger for å møte ulike mennesker på en likeverdig måte. > Likestillingsbyråden bør ha ansvar for jevnlig å bestille uanmeldte diskrimineringskontroller av Oslo kommune som tjenesteyter og arbeidsgiver. Såkalt situasjonstesting av kommunale tjenester vil kunne avdekke om de er tilgjengelige for alle og tilpasset ulike gruppers behov i praksis. Uanmeldte kontroller vil også avdekke likestillingsutfordringer på kommunale arbeidsplasser og gi en mer treffsikker retning på arbeidsgivers aktive likestillingsarbeid. 6

7 2. En antirasistisk politikk Rasisme er forestillingen om at mennesker har iboende ulikheter basert på rase og etnistitet. Med utgangspunkt i disse ulikhetene skapes en hierarkisk ordning der det som oppfattes som hvitt, norsk og vestlig tillegges høyere verdi. I Norge handler det om at mennesker som ikke passer inn i den hvite, norske normen systematisk blir plassert i en underordnet posisjon. Det rammer nasjonale og etniske minoriteter. Rasistiske strukturer påvirker menneskers materielle vilkår, trygghet, delaktighet, innflytelse og tilgang til makt på mange ulike områder. I dag tar rasismen oftere utgangspunkt i påståtte kulturelle og religiøse forskjeller enn den tidligere forestillingen om biologiske ulikheter mellom folkegrupper. Den kulturrasismen som da oppstår bygger på forestillinger om at kultur kan forklare forskjeller i egenskaper, evner og ferdigheter mellom mennesker. Rasistiske strukturer og kjønnsstrukturer forsterker og opprettholder hverandre. Det innebærer at mange kvinner og transpersoner opplever undertrykkelse gjennom rasistiske konstruksjoner av kjønn. En vanlig forestilling om rasisme i Norge er at det er et lite problem som handler om uskyldige fordommer og høyreekstremister. Dette er et farlig syn som forminsker rasismen i Norge. Rasisme må ses som et strukturelt problem. Det påvirker hele samfunnet og alle oss som lever i det. For å få bukt med rasismen kreves det omfattende politiske tiltak og en antirasistisk analyse av hvert politiske område. > Fi Oslo vil innføre et feministisk, antirasistisk perspektiv i den kommunepolitiske debatten slik at det gjennomsyrer alle deler av politikken. > Fi Oslo vil arbeide for at rasisme, fremmedfiendtlighet og diskriminering aktivt skal motarbeides. > Fi Oslo vil inføre anonyme jobbsøknader. Alle som søker jobb skal vurderes utifra kvalifikasjoner, ikke navn. > Fi Oslo vil arbeide for økt kunnskap om kvinner, transpersoner og menns situasjon i alle nasjonale og etniske minoritetsgrupper, slik at de blir inkludert i likestillingsarbeidet. 7

8 > Fi Oslo vil arbeide for at det skal finnes kompetanse på alle minoritetsspråk og kunnskap om minoriteters levekår. > Fi Oslo vil opprette en komité som skal arbeide med menneskerettighetsspørsmål og om de etterleves i Oslo. > Fi Oslo vil at utdanning og virksomhet i barnehager, skole og SFO skal ta utgangspunkt i et kjønnsmaktperspektiv, funksjonsevne, MOKKI 1 og antirasisme, og gjennomsyres av normkritisk pedagogikk. > Fi Oslo vil arbeide for å øke kompetansen på kjønnsmakt, funksjonsevne, alder, MOKKI og antirasisme hos alle kommunalt ansatte. > Fi Oslo vil at Oslo skal innføre diskrimineringskontroller, såkalt situasjonstesting, av Oslo som arbeidsgiver og tjenesteyter. 3. Nulltoleranse for vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Frihet fra vold er en grunnleggende menneskerettighet. Selv om Oslo kommune i løpet av de 30 siste årene skrittvis har tatt mer ansvar for å forebygge og bekjempe ulike former for menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, er Oslo ennå ikke en by vi kan føle oss trygge i verken i eller utenfor hjemmet. Sikkerheten til kvinner og barn som utsettes for vold skal alltid prioriteres høyest. Volden må bekjempes systematisk og langsiktig, med tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å støtte de voldsutsatte på en god måte uten fordommer. Feministisk initiativ Oslo mener at en av årsakene til at det voldsforebyggende arbeidet ikke har gitt oss en tryggere by å bo i, er at arbeidet ikke nok har vektlagt de underliggende årsakene til alle former for menns vold mot kvinner. Vi trenger et mer systematisk og langsiktig forebyggingsarbeid som tar tak i disse. Alle voldsformene kvinner og jenter møter - vold i nære relasjoner, inkludert tvangsekteskap og 1 MOKKI: Marginaliserte orienteringer, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og intersex. Se også programmets punkt 6. 8

9 kjønnslemlestelse, voldtekt og seksuelle overgrep, utnyttelse av kvinner til sexindustrien bunner i forestillinger om kjønn, makt, seksualitet og vold som vi alle læres opp i. Oslo kommune har et stort ansvar for å gi bistand til voldutsatte og beskytte personer mot vold og trusler om vold. Fi Oslo vil arbeide for at voldutsatte kvinner og barn i Oslo skal ha tilgang til hjelp, støtte og bli møtt med respekt i sitt nærområde. Det er krisesentrene som står for mye av den bistanden og beskyttelsen voldutsatte kvinner og barn i Oslo mottar. De praktiske utfordringene en voldsutsatt står overfor er mange og store. Fi Oslo mener at det ikke er den voldutsatte selv som skal ha ansvaret for samordningen av offentlige tjenester en har behov for. Ofte er det den voldsutsatte som må forlate eget hjem for å komme bort fra overgriperen, gjerne sammen med barn eller andre familiemedlemmer de er nært knyttet til. Derfor er det viktig at kommunen sikrer både et kortsiktig og et langsiktig botilbud. Noen former for vold er underkommunisert, kan ta lengre tid å oppdage, og fordommer kan begrense støtten som gis til utsatte, hvis det tilbys hjelp i det hele tatt. Vold i samkjønnende relasjoner, vold mot eldre og vold mot transpersoner er eksempler på dette. MOKKI-ungdommer som utsettes for æresrelatert vold/vold i storfamilien er en gruppe som samfunnet mangler kompetanse på for å kunne beskytte. Personer med fysiske, psykiske og kognitive funksjonsnedsettelser, psykisk sykdom eller som sliter med rusmisbruk er overrepresentert blant voldsutsatte. Det kan være vanskeligere av flere årsaker for disse gruppene å få hjelp. Negative erfaringer fra kontakt med myndigheter og profesjonelle gjør at mange kan vegre seg for å fortelle om hva de har blitt utsatt for. Kvinner og barn uten norsk statsborgerskap i Oslo er i særskilt utsatt for vold. Overgriperne utnytter redselen de utsatte har for å melde fra fordi de kan bli utvist. > Fi Oslo vil arbeide for at det avsettes midler i kommunebudsjettet til forebygging av vold, og at noe øremerkes støtte til frivillige organisasjoner og menneskerettighetsaktører på feltet. > Fi Oslo vil at Oslo kommune skal sette i gang tiltak for å nå et mål om nulltoleranse i Oslos befolkning for menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. 9

10 > Fi Oslo vil arbeide for at kommunen sikrer at alle voldsutsatte i Oslo skal føle seg trygge nok til å oppsøke hjelp og får den beskyttelsen de har krav på. > Fi Oslo vil arbeide for at trygge bosteder til voldutsatte og deres barn skal være en selvfølgelig og prioritert oppgave. > Fi Oslo vil arbeide for at krisesentertilbudet til Oslo kommune alltid skal være tilgjengelig og av like god kvalitet for alle gjennom en fast tilleggsbevilgning som kan utløses ved behov > Fi Oslo vil arbeide for at voldsutsatte menn skal ha samme lavterskeltilbud som andre voldsutsatte grupper. > Fi Oslo vil arbeide for at alle bydeler i Oslo ansetter en voldskoordinator, et voldsteam eller personer med særlig god kompetanse på menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. > Fi Oslo vil arbeide for at barns hverdag forstyrres så lite som mulig av å ha opplevd vold i nære relasjoner eller lever under trussel om det. > Fi Oslo vil arbeide for at overgrepsmottaket i Oslo styrkes for å sikre voldsutsatte bedre rettsvern og psykososial oppfølging. > Fi Oslo vil arbeide for at ansatte i kommunale tjenester som møter voldutsatte har kompetanse på kjønnsmakt og likestilling, MOKKI, funksjonsevne og anti-rasisme. > Fi Oslo vil arbeide for at papirløse kvinner og barn som utsettes for vold skal føle seg trygge nok til å kunne be kommunen om hjelp og beskyttelse. > Fi Oslo vil arbeide for at voldutsatte kvinner og barn som møter språkbarrierer får profesjonelle tolketjenester umiddelbart. 10

11 4. Bekjempelse av hatefulle ytringer, seksuell trakassering og voldtekt Utbredte og foreldede forestillinger om kjønn, makt, seksualitet og vold gir næring til hat og seksualiserte trusler mot kvinner og jenter i det offentlige rommet. Kvinnelige journalister, politikere og andre samfunnsdebattanter er særlig utsatt for dette. Formålet med truslene er å skremme kvinner og jenter til taushet. Truslene underordner og marginaliserer kvinner. Frykt for å bli voldtatt begrenser mange mennesker i deres hverdagsliv og det begrenser deres bevegelsesfrihet i det offentlige rommet. Dette er et problem for demokratiet. Det handler om ulikhet i handlingsrom og frihet en gruppe mennesker hindres i å delta fullt ut i samfunnet på grunn av risikoen de har for å bli utsatt for vold. Forekomsten av og synet på voldtekt og andre seksuelle overgrep henger sammen med forestillinger av kjønn, makt, seksualitet og vold. Det er svært ulike forventninger knyttet til jenter og gutters, kvinner og menns seksualitet. Menn og gutter er forventet å være seksuelt aktive og dominerende og like å ha mange partnere. Kvinner og jenter forventes å være tilbakeholdne. Det finnes også forestillinger om at en må stille opp med sex i et forhold, selv når en ikke har lyst til det. Objektivisering av kvinnekroppen i medier, i reklame og i pornografi, utbredt bruk av skjellsordene hore og fitte i skolen, er dagligdagse uttrykk for et ulikestilt samfunn og påvirker hvordan vi ser på kjønn og seksualitet. For å endre holdninger og praksis knyttet til seksualitet og vold må gamle forestillinger og fordommer erstattes med likestilte normer. Tiden er inne for et paradigmeskifte når det gjelder samfunnets syn på seksualitet og kroppslig integritet. Feministisk initiativ Oslo mener at sex må bygge på frivillig deltakelse. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo-skolene skal lære elevene at alle har rett til egen kropp, at seksualitet springer ut fra hver enkelts ønsker og aldri skal skje mot noens vilje, mot lønn eller betaling. > Fi Oslo vil at Oslo-skolen skal legge vekt på at uansett seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsevne, språk og kultur skal 11

12 beslutninger om egen kropp føles trygge, og alle skal ha rett til å sette grenser i møte med andre. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo-skolene inntar en aktiv rolle i å sikre unge jenter frihet fra voldtekt og seksuelle overgrep. > Fi Oslo vil arbeide for at det avsettes midler i kommunebudsjettet til frivillige organisasjoner og menneskerettighetsaktører som arbeider med å gi volds- og overgrepsutsatte et helhetlig og likeverdig tilbud. > Fi Oslo vil arbeide for nulltoleranse for sexistisk, objektiviserende og/eller diskriminerende reklame og på sikt for et byrom fritt for reklame. > Fi Oslo vil merke retusjert reklame i det offentlige rom med en tydelig advarsel. > Fi Oslo vil arbeide for at strippeklubber blir forbudt i Oslo. > Fi Oslo vil ha holdningskampanjer mot voldtekt rette mot gutter og menn. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslos offentlige rom skal tilhøre alle kommunens innbyggere, og at alle skal føle seg trygge i sine omgivelser. 12

13 5. Forebygge prostitusjon og menneskehandel Utnyttelse av mennesker til prostitusjon og menneskehandel for seksuelle formål er en form for vold mot kvinner og bryter med menneskerettighetene. Bakgrunnen for at noen havner i prostitusjon kan være fattigdom, tvang og trusler, rusmisbruk eller selvskading. Prostitusjon og menneskehandel henger tett sammen. Etterspørselen etter seksuelle tjenester er motoren i sexindustrien. Arbeidet for å redusere prostitusjon må i større grad søke å redusere etterspørselen. Vi må ta avstand fra idéen om menns berettigelse til å kjøpe og utnytte kvinners, transpersoners, barns og andre menns kropper. Kjøperne er fremdeles i hovedsak menn. > Fi Oslo vil arbeide for at kommunen tar mer ansvar for økt bevissthet og kunnskap om menneskehandel og prostitusjon hos egne ansatte og i Oslos befolkning generelt, særlig blant barn og unge. > Fi Oslo vil arbeide for å utvikle det forebyggende arbeidet i Osloskolen med sikte på å endre barn og unges holdninger til kjøp av seksuelle tjenester. > Fi Oslo vil arbeide for at alle ansatte i kommunen får obligatorisk opplæring om menns vold mot kvinner, inkludert menneskehandel og prostitusjon. > Fi Oslo vil arbeide for økte ressurser og mer støtte til det oppsøkende arbeidet til personer i prostitusjon. > Fi Oslo vil arbeide for at personer i prostitusjon har et tilgjengelig og godt lavterskel-helsetjenestetilbud. > Fi Oslo vil arbeide for flere gode tiltak rettet mot personer av ulike kjønn og seksuelle legninger som selger sex på ulike arenaer. Det skal alltid finnes en mulighet for støtte til å komme seg ut av prostitusjon. > Fi Oslo vil arbeide for at ansatte i kommunen bruker porno-frie hoteller og at de overholder forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester i forbindelse med tjenestereiser. 13

14 6. Marginaliserte orienteringer, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og intersex (MOKKI) Feministisk initiativ Oslo vil fremme likestilling for alle. For å oppnå likestilling må det politiske arbeidet gjennomsyres av perspektiver som handler om ulike gruppers og individers interesser, erfaringer og behov. Oslos innbyggere har ulike seksuelle orienteringer, kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det er forbudt å diskriminere på bakgrunn av dette. Oslo kommune er forpliktet til å fremme likestilling aktivt for å forebygge slik diskriminering, og har et særlig ansvar som den norske kommunen med høyest andel MOKKI-personer. Fi Oslo vil rette søkelyset på utfordringer og situasjoner som rammer personer med marginaliserte seksuelle orienteringer, kjønnsidentiter, kjønnsuttrykk og intersex. Ingen skal bli glemt eller usynliggjøres i politikken. Det vil gjøre Oslo til en mer inkluderende, mangfoldig og fargerik by for innbyggerne. Fi Oslo vil arbeide for å innføre forkortelsen MOKKI. I dag er det mest vanlig å bruke LHBT som inkluderer lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Den ekskluderer andre marginaliserte orienteringer, kjønnsidentiteter, kjønnsuttrykk og intersex - forkortet MOKKI. MOKKI vil for eksempel inkludere queerpersoner, intersexpersoner, aseksuelle, panseksuelle, demiseksuelle, intersex og transpersoner. Når en oppsøker lege, sykepleier, helsesøster, gynekolog, psykolog og annet personell for å få helsehjelp, er det viktig å bli møtt med respekt, likeverd og forståelse. Stigmatisering og diskriminering skal ikke forekomme. MOKKI-personer blir ofte møtt av helsepersonell som ikke har kompetanse innen MOKKI-helse. Fi Oslo vil gi MOKKI-personer mulighet til å oppsøke fagpersoner de vet respekterer deres identitet, uavhengig av seksuell orientering, kjønn og kjønnsuttrykk. Fagpersoner skal kunne sette seg inn i, og forstå hvordan personer innenfor MOKKI-spekteret skal takle og møte ulike helseproblemer. MOKKI-personer har oftere rusproblemer, psykiske problemer og begår oftere selvmord enn befolkningen for øvrig. Transpersoner nektes medisinsk hjelp og henvisning til kirurgi hos enkelte fastleger. Det trengs fagpersoner med spisskompetanse rundt trans-helse, som er uavhengig av 14

15 Rikshospitalet. Det trengs også fagpersoner med spisskompetanse rundt intersex-helse. Lesbiske kvinner risikerer å møte diskriminerende holdninger rundt det å få barn. HIV-positive kan møte stigmatiserende og diskriminerende holdninger til det å være homofil og HIV-positiv. MOKKI-personer med innvandrerbakgrunn eller minoritetsbakgrunn kan være mer utsatt for diskriminering og vold. De kan møte andre utfordringer enn MOKKI-personer i den etniske majoriteten. Dette gjelder også asylsøkere og flyktninger, og her har Oslo et særskilt ansvar som en mangfoldig by. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo kommune skal opprette et eget asylmottak for MOKKI-flyktninger. > Fi Oslo vil arbeide for at det bevilges mer til arbeidet for MOKKIpersoner som blir utsatt for tvangsekteskap, inkludert krisesentertilbud. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo kommune skal bevilge ressurser til arbeidet for unge MOKKI-personer med minoritetsbakgrunn. > Fi Oslo vil arbeide for et helhetlig helsetilbud for MOKKI-personer som oppholder seg i Oslo kommune. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo kommune oppretter en egen seksualhelsestasjon for MOKKI-personer, med faglig spisskompetanse på feltet. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo kommune bevilger midler til diskrimineringskontroller, såkalt situasjonstesting på skoler, utesteder og arbeidsplasser for å fange opp diskriminering av MOKKI-personer. > Fi Oslo vil arbeide for at alle grunnskoler og videregående skoler får toaletter og garderober hvor alle kan føle seg trygge. > Fi Oslo vil arbeide for at alle offentlige instanser også skal ha kjønnsnøytrale toaletter. 15

16 > Fi Oslo vil arbeide for at offentlige bad i Oslo kommune også skal ha kjønnsnøytrale skifterom. > Fi Oslo vil arbeide for at alle utesteder, kaféer og restauranter i Oslo kommune også skal ha kjønnsnøytrale toaletter. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo kommunes barnehager, grunnskoler og videregående skoler skal besøkes av holdningsendrende patruljer med fokus på MOKKI. > Fi Oslo vil arbeide for å bekjempe mobbing, vold, trakassering og diskriminering av barn og unge MOKKI-personer. Fi Oslo vil at Oslo kommune bevilger midler til kampanjearbeid. > Fi Oslo vil arbeide for at alle arbeidsplasser i Oslo kommune skal bli fri for diskriminering og trakassering av MOKKI-personer. Oslo kommune skal bevilge midler til holdningskampanjer rettet mot arbeidsplasser. Fi Oslo vil samarbeide med arbeidstakerorganisasjonene om dette. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo kommune bevilger midler til rusfrie sosiale møteplasser for MOKKI-personer. > Fi Oslo vil arbeide for at fastleger i Oslo kommune skal få bedre kompetanse innen MOKKI-problematikk og helse. > Fi Oslo vil at Oslo kommune skal opprette en egen helsestasjon med fagpersonell som har spisskompetanse innen MOKKI-helse. > Fi Oslo vil arbeide for at fastleger i Oslo ikke skal kunne nekte transpersoner medisinsk behandling eller henvisning til behandling ved sykehus. 16

17 7. Oslo: Likelønnshovedstaden Feministisk Initiativ Oslo vil jobbe for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Fi Oslo vil arbeide for å hindre lønnsdiskriminering og for å fremme like muligheter i arbeidslivet. Kvinner har i gjennomsnitt en lavere timelønn enn menn, og kvinners timelønn utgjør om lag 85 prosent av menns. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn handler i hovedsak om to problemstillinger. Den første er de lønnsforskjellene som skyldes brudd på bestemmelsen i likestillingsloven. Eksempelvis mann og kvinne i samme stilling som utfører samme arbeid, men han får høyere lønn enn henne. Den andre problemstillingen er de lønnsforskjellene som har sammenheng med strukturelle forhold i arbeidsmarkedet, noe som i dag er hovedutfordringen i arbeidet for å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Dette handler om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge, og om hva vi som samfunn anser som yrker verdt en god lønn og hvilke som ikke gjør det. Tradisjonelt kvinnedominerte yrker slik som omsorgsyrker er konsekvent lavtlønnede, selv om de fleste er enige i at det er viktige yrker. Denne skjevheten i lønn mellom kjønnene har store ringvirkninger for kvinners økonomiske selvstendighet og sender også signaler om at kvinner er mindre verdt på arbeidsmarkedet. Fi Oslo vil jobbe for at denne skjevheten skal jevnes ut og at prinsippet om lik lønn for likeverdig arbeid skal implementeres. > Fi Oslo vil jobbe for at lik lønn for likt arbeid, og der det er brudd på dette skal det rettes opp og gis sanksjoner til arbeidsgivere. > Fi Oslo vil jobbe for at prinsippet om lik lønn for likeverdig arbeide skal opp på dagsorden. > Fi Oslo vil arbeide for at faste hele stillinger skal være regelen i arbeidslivet i Oslo. > Fi Oslo vil arbeide for at det innføres en likelønnspott for å få lavtlønte yrker opp på et akseptabelt lønnsnivå. > Fi Oslo vil arbeide for at likelønnskommisjonens rapport anno 2010 tas opp av skuffen og brukes som en veileder for et målrettet arbeid mot reell likelønn. > Fi Oslo vil være pådrivere for at det skjer en holdningsendring i forhold til hvilke yrker som anses verdig et høyt lønnsnivå og hvilke yrker som ikke gjør det. 17

18 8. 6-timersdag Oslo kommune har et stort arbeidsgiveransvar. En stor andel av de ansatte jobber i omsorgsyrker. Dette er en gruppe med høyt sykefravær, stor arbeidsbelastning og få klarer å stå i jobben fram til pensjonsalder. Mange av Oslo kommunes ansatte går i turnusordninger. For å kombinere småbarnsfamilie og jobb blir alternativet ofte deltid. Feministisk initiativ Oslo mener at seks timers arbeidsdag vil redusere sykefravær, bedre arbeidsmiljø, øke effektiviteten og bedre trivselen blant de ansatte. Dette vil også bidra til å ruste omsorgsyrket til å møte framtidens utfordringer. Manges hverdag preges av tidsklemma og det må stilles spørsmål ved det tradisjonelle synet på arbeidstid. Et feministisk velferdsbegrep krever et nytt syn på forholdet mellom arbeid og fritid. Tradisjonelle normer om arbeidstid må endres slik at det tas hensyn til enkeltmenneskets behov. Fi Oslo vil bygge et samfunn der innbyggerne har tatt tilbake kontrollen over sin egen tid. Fi Oslo vil: > Fi Oslo vil arbeide for å få flere ut i fulle stillinger, og en slutt på ufrivillig deltid. > Fi Oslo vil øke trivselen på arbeidsplassen. > Fi Oslo vil minske stress på jobb og dermed minske jobbrelatert sykefravær. > Fi Oslo vil sette presset på barnefamilier slik at begge foreldre kan stå i jobb. > Fi Oslo vil gi arbeidstakere bedre mulighet til å ta vare på familie og venner og engasjere seg i lokalsamfunnet. > Fi Oslo mener 6-timersdagen vil få folk til å stå lenger i arbeid. > Fi Oslo mener 6-timersdagen vil øke livskvaliteten til den enkelte ved at de får et rikt liv utenfor arbeidslivet. Være en framtidsrettet med tanke på forbruk og miljø. > Fi Oslo vil arbeide for at Oslo kommune skal innføre seks timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i alle offentlige virksomheter. > Fi Oslo vil arbeide for at erfaringene fra tidligere og pågående prosjekter som de i Trondheim og Oslo tas i bruk for å komme i gang. 18

19 9. En bedre skole En velferdsstat bygger på en felles og likestilt skole, med plass til pedagogisk utvikling og respekt for hvert individs behov og muligheter. Skolen skal skape betingelser som garanterer alle menneskers likeverd og muligheter til å utvikle sitt potensial uansett kjønn, kjønnsidentitet, hudfarge, etnisitet, funksjonsnivå, religiøs tilhørighet, seksualitet eller klassebakgrunn. I dagens skole behandles barn og ungdom i noen sammenhenger ut fra stereotype forestillinger om kvinnelighet og mannlighet. Jenter forventes å være stille og flinke, mens gutter får være bråkete og ta større plass. Å bryte med disse normene eller ikke innordne seg i kategoriene «gutt» eller «jente» kan føre til krenkelser fra såvel andre barn som voksne ansatte. Rasisme i skolen eller i tilknytning til skolen bidrar også til utrygghet og begrenser unge menneskers liv. Det kan handle om generalisering og stereotypier, dårligere behandling, krenkelser og vold. Også diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser, både sosialt og i form av utilgjengelighet, er et problem i dagens skoler. Dette er mønstre som må belyses og brytes, skolen må aktivt forebygge og forhindre krenkelser. Kunnskap om hvorfor mennesker diskrimineres og verktøy til å bryte med rådende maktstrukturer må inn både i lærerutdanningene og være et tema i skolen. Skolen er en arbeidsplass både for ansatte og elever. De skal ha innflytelse på sin arbeidssituasjon og et godt arbeidsmiljø med utstrakt skoledemokrati. For å kunne utvikle kunnskap og ferdigheter må både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet være stimulerende og trygt. Det innebærer økt satsning på det fysiske miljøet i skolen. Feministisk initiativ Oslo vil at læreplanene skal inneholde mulighet til å anvende ulike pedagogiske modeller og metoder for å bidra til nytenkning og bredde i utdanningstilbudet. All undervisning skal være vitenskaplig begrunnet og sekulær. Skolen har en nøkkelrolle i en samfunnsutvikling mot likestilling, likeverd og frihet fra alle former for diskriminering. > Fi Oslo vil arbeide for at Osloskolen får et kjønns-, funksjonsevne-, MOKKI- og antirasistisk perspektiv. > Fi Oslo vil stoppe den overdrevne bruken av kunnskapstester i skolen. Disse skal kun være et pedagogisk verktøy. 19

20 > Fi Oslo vil kjempe for at økte krav og nye oppgaver til skolen alltid følges av økte ressurser. > Fi Oslo vil arbeide for feministisk bevisstgjøring og utdanne lærere og elever i hvordan normer og forestillinger om maskulinitet og femininitet bidrar til å begrense jenters og gutters plass i det offentlige rom ved skolene. > Fi Oslo vil arbeide for at konfliktløsing basert på ikke-vold vektlegges i grunnskolen. > Fi Oslo vil styrke praktisk - estetiske fag i Osloskolen og kreve fagutdannede lærere i disse fagene. > Fi Oslo vil arbeide for å sikre at barn med annet morsmål enn norsk får undervisning av god pedagogisk kvalitet i morsmålet. > Fi Oslo går mot resultatbasert lønnspålegg i Osloskolen. > Fi Oslo vil arbeide for å sikre at alle elever får gratis kollektivtransport uansett avstand til skolen. > Fi Oslo vil arbeide for å innføre gratis skolemat i grunnskolen. > Fi Oslo vil arbeide for at barn og unge med behov for spesiell støtte skal prioriteres og få nok ressurser. > Fi Oslo vil arbeide for å sikre at alle skoler og alle elever skal ha tilgang til heltids helsesøster, psykolog, rådgivere og spesialpedagoger. > Fi Oslo vil arbeide for at private skoler ikke får lov til å nekte personer med funksjonshindringer plass og støtte. Uavhengige skoler må være åpen for alle, og ingen bør bli nektet på grunn av spesielle støttebehov. > Fi Oslo vil arbeide for at alle skoler skal ha en ansatt kontaktperson som skal arbeide mot diskriminering i skolen. 20

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

«Det handler om folk i Sandnes»

«Det handler om folk i Sandnes» Sandnes Kommune «Det handler om folk i Sandnes» Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Sandnes STRATEGI FOR LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan bruke

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN

Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner 24.10.17 Fakhra Salimi Leder, MiRA- Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Detaljer

Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper

Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper Høringssvar vedr. høringsutkast Overordnet del verdier og prinsipper FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold viser til Kunnskapsdepartements sitt høringsutkast av 10. april 2017. Her følger

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Mangfold likeverd likestilling En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Noen store ord! Alle mennesker har behov for å bli sett og hørt, gjøre egne valg, og forme sine egne liv. Dette er en

Detaljer

Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet. Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer»

Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet. Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer» Prostitusjon, gråsoner og sårbarhet Ulla Bjørndahl Pro Sentret Årskonferanse i NFSS «Seksualitet på mange arenaer» 07.03.17 Hva er prostitusjon? Prostitusjon Vi definerer prostitusjon som kjøp og salg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING?

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? LIKESTILLING - LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? Likestilling = å plassere likt Likestilling er utjevning av sosiale forskjeller. Det betyr ikke at en gruppe skal ha/få mer enn

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Likestilling (og ikke-diskriminering)

Likestilling (og ikke-diskriminering) Likestilling (og ikke-diskriminering) LDO: 20-21 april 2016 VOX temakonferanse i samfunnskunnskap Visste du at Makt og demokrati Utdanning Arbeid/lønn Vold og trakassering Status: NOU 2012:15 Politikk

Detaljer

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta?

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? FYLKESMANNEN I HORDALAND, Konferanse om seksuell helse 13. november 2017 Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? Agnes C W Giertsen, Helsesøster og høgskolelektor KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT.eller

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høgskolen i Sør-Trøndelag januar 2013 (HiST) 1 Bakgrunn for brevet 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage- og skolemiljø, mobbing og andre krenkelser

Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage- og skolemiljø, mobbing og andre krenkelser Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage- og skolemiljø, mobbing og andre krenkelser Nina Grini Læringsmiljøsenteret.no Delmål, forankring og oppbygning av dokumentet Dokumentet skal vise sammenhengen

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Høringssvar vedrørende forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pr

Høringssvar vedrørende forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pr Til Kunnskapsdepartementet Høringssvar vedrørende forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pr. 20.10.16 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Likestillingssenteret

Detaljer

Likestillingens balansekunster

Likestillingens balansekunster Likestillingens balansekunster RIKETS TILSTAND Oktober 2010 Marit Alsaker Stemland KUN senter for kunnskap og likestilling LIKESTILLING? Alle får samme muligheter, rettigheter og plikter med mannen som

Detaljer

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer Alle har en seksualitet, uavhengig av funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, orientering eller kultur. Og alle har rett til å leve

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

Kvinner og rus. Samarbeidsnettverket for kvinner i alkohol og narkotikaspørsmål 13. september 2007 Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås

Kvinner og rus. Samarbeidsnettverket for kvinner i alkohol og narkotikaspørsmål 13. september 2007 Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås Kvinner og rus Samarbeidsnettverket for kvinner i alkohol og narkotikaspørsmål 13. september 2007 Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås Ombudets mandat Lovhåndhever - Likestillingsloven,

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER

GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER INTRODUKSJON I SEKS MODULER Guiden skal bidra til at ledere og ansatte i kommunen kjenner til målene for arbeidet med likeverdige kommunale tjenester, 6 (+1) moduler om

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap sier ja, uten forbehold. Det er slutt med privatisering dersom

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Likestillingskofferten. for barnehager. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING

Likestillingskofferten. for barnehager. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING Likestillingskofferten for barnehager PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 1 Likestillingskofferten for barnehager INNHOLDSFORTEGNELSE: Bakgrunn side 5 Nasjonale og regionale styringsdokumenter side 7 Hvordan

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Det va mulig det umulige!

Det va mulig det umulige! Det va mulig det umulige! Enhet barn, unge og famile, og åpen helsestasjon for ungdom Narvik 7 november 2012 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile

Detaljer

Side 1 av 9. For mangfold mot diskriminering Endringsforslag til Politisk Plattform Landsmøtet 2015. (Kapittel og) linjenummer.

Side 1 av 9. For mangfold mot diskriminering Endringsforslag til Politisk Plattform Landsmøtet 2015. (Kapittel og) linjenummer. 1 Trøndelag Helhetlig Hele dokumentet Sikker/sikrere Sikker/sikrere Ønsker en språklig opprydding i bruken av sikker/sikrere 2 SkOs Endring Vårt formål. Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet

Detaljer

E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet

E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet ADRESSE TIL ETISKE RÅD Krisesentersekretariatet Etisk råd Storgata 11 0155 Oslo etiske.indd 12-1 16-08-07 14:07:45

Detaljer

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak.

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak. Saknr. 3167/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Unni Fornæss LIKESTILT DEMOKRATI 2008-2011 SØKNAD OM STØTTE I 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, bevilger

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1509-2-AKL 01.11.2007 HØRING - OM INNFØRING AV AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKT

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Fylkesmannen i Buskerud, Samling/lederforum Klækken

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

INKLUDERING SOM VIRKER

INKLUDERING SOM VIRKER INKLUDERING SOM VIRKER TILLITSVALGTE HVA KAN VI GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INKLUDERING NTL ønsker inkludering og økt deltakelse i arbeidslivet for hele befolkningen, også personer som av

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD AV: FRI FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD BERGEN OG HORDALAND Side 1 Innhold Side 3: Generelle innspill Side 4: Bergen som regnbueby

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1108 5 RMR 30.11.2010 UTTALELSE I SAK OM OSLO KOMMUNES LIKESTILLINGSREDEGJØRELSE Likestillings og diskrimineringsombudet viser til brev av 21.

Detaljer

Rosa kompetanse helse

Rosa kompetanse helse Rosa kompetanse helse Kjønns- og seksualitetsmangfold i terapirommet med fokus på ungdom og voksne mellom 16 og 30 år FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Hilde Arntsen og Silje-Håvard Bolstad

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015 Bolig og folkehelse Kunnskapingsmøte desember 2015 Statlig strategi - Bolig for velferd Kommunal - og moderniseringsdepartementet Arbeids - og sosial departementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LIKESTILLING - et virkemiddel til

LIKESTILLING - et virkemiddel til Side 1 Et likestilt Norge sjekkliste for kommunene LIKESTILLING - et virkemiddel til Gode tjenester Økt bolyst Inkludering Stedsutvikling Rekruttering Likestilling betyr like muligheter for alle uavhengig

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Bufdirs svar på høringsuttalelse om forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Bufdirs svar på høringsuttalelse om forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 2016/56416-2 Arkivkode: 008 Dato: 04.01.2017 Bufdirs svar på høringsuttalelse om forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene Kartlegging Finnmark 2014 - sammendrag fra kommunene Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnet har rett til å si sin mening

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om felles lov mot diskriminering

Høringsuttalelse til forslag om felles lov mot diskriminering Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Kontaktperson: Ann Kristin Krokan Telefon: 977 70 195 Dato: 2009-30-12 Høringsuttalelse til forslag om felles lov mot diskriminering ULOBA,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer