Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3 Forord% Denneoppgavenutgjørsistedelavmittmasterstudieientreprenørskapoginnovasjon vedhandelshøyskolenvednorgesmiljø9ogbiovitenskapeligeuniversitet. Minfasinasjonfortemaetstartetenvakkersommerdagi2013dajegvarpåveihjemfra matfestivalenpåegertorgetihokksundogundretmegoveratdetomtrentikkefantes noentilbydereavfruktoggrøntpåfestivalen.jegkjørteforbigårdettergårdmed bugnendeåkre,mendajegstoppetinnomdagligvarenfantjegikkeigjendisse produktene.dettevekketentankeprosessimegsomikkeharstoppetsiden.formeger økologisliknaturenmenteviskulledrivejordbruk,ogjegønskerderforåbidratilå fremmedistribusjonenavlokaleøkologiskelandbruksvarer. Arbeidetmedoppgavenharværtenutroliglærerikprosess,ogjegeroverveldetoveralt engasjementjegharmøtt.jegvilførstogfremsttakkeallesomhartattsegtidtilåsvare påspørsmålogdeleavsinkunnskap,mennoenfortjenerenspesielloppmerksomhet: TakktilallepåLandbrukskontoretsomtokvarmtimotmeg,spesieltminveilederGry Løbergsomhargjortarbeidettileteventyr. TakktilAnneMoxnesJervell,minveilederpåNMBUsomkastetsegoverprosjektetog hargittmeggodfagligstøtte. TakktilFylkesmanneniBuskerudsomharstøttetprosjektetøkonomisk,daspesielt AnitaPanmanogØysteinHaugerudsomhjalpmegåfåfrøettilåspire. Takktilgodenaboersomharåpnetøynenemineforøkologiskeverdier,spesieltAnette somhartegnetnoenavfigureneioppgaven. OgenspesielltakktilminsamboerEriksomharholdtutmedminnye lidenskap/galskap. Drammen, CathrineLie ii

4 Sammendrag% Økologiskeogkortreistematvarerblirstadigmerpopulære,ogfolkblirmerogmer bevisstenårdehandlermatvarer.økologisklandbrukerogsåetsatsningsområdehos detoffentlige,mentiltrossfordetteerproduksjon,omsetningogforbrukmyelavere ennregjeringenønsker.kannoeavårsakenliggeidistribusjonskanalene? Detmesteavdennorskproduserteøkologiskematendistribueresidagviadefirestore matvarekjedeneilandet.dekontrollererflereleddiverdikjeden,noesominnebærerat produsentenehavneriendårligforhandlingsposisjonogkaprermindreavverdiensom skapes.denneststørstekanalenersalgtilstorhusholdning,mendetteopplevessom sammesakforprodusentenesidensalgetgårviadesammegrossistleddene.denne oppgavenharderforvalgtåfokuserepåalternativedistribusjonskanaler,oghvordan dissekanbidratilåøkeomsetningenavlokaleøkologiskelandbruksvareri Drammensregionen. Hvordanulikealternativedistribusjonskanalererstrukturerteranalysertvedhjelpav forretningsmodellteori.rammeverket canvas oghvordankanaleneskaper,levererog kaprerverdierutgangspunktetforanalysen.tidligereforskningsiernoeomulike motivasjonerforetableringavenalternativkanal,oghvaslagstypeverdideønskerå skapeforforbrukere,produsenterogsamfunnetgenerelt. Hensiktenmeddenneforskningenharværtå;i)avdekkehvilkeelementeralternative kanalerbørhaforåskapeverdi,ii)undersøkehvordandeulikekanalenefungerer,samt iii)sepåhvordaneksisterendekanalerdekkerbehovetidrammensregionenidag.ved hjelpavcasemetodebleulikekilderogmetoderbruktforåsvarepådissespørsmålene. Prosjektetharmøttstorvelviljeogengasjementfraalleinvolverte,noesombekrefterat detteerenaktuellproblemstilling. Enanalyseavåtteforskjelligekonsepter,kombinertmedintervjuavlokaleprodusenter ogandrenøkkelpersoner,visteatenalternativdistribusjonskanalbør;skapetett kontaktmellomforbrukerogprodusent,kunnehåndterestorevolum,skape forutsigbarhetrundtsalg,sikreenrettferdigverdikapring,giprodusentene salgsavlastning,visesjelogsosialtansvaroghaetinnslagavfrivillighet.undersøkelsene iii

5 avdekketatdrammensregionenmanglerenkanalsomkanomsetteetstortvolum, samtidigsomdenerforutsigbarogdrarnytteavfrivilligarbeid. Enmåteåøkeomsetningenavlokaleøkovarerpåeråøkeomfangetavdeeksisterende kanalene,mendettevilinnebærevisseutfordringer.enbedreløsningvilderforværeå introdusereennykanalsomspesialbutikk,andelslandbrukellerkooperativ.siden regionenmanglerenkanalderforbrukerneistørregraderinvolvertvilandelslandbruk ogkooperativværemestaktuelt.enkartleggingavlokaleøkologiskeprodusenterviste atantalletantageligerforlavttilatdekangåsammenietkooperativ.etableringavet forbrukerstyrtandelslandbruksesderforsomdetalternativetsomraskestkanøke omsetningenavlokaleøkologiskelandbruksvareridrammensregionen,eller fortrinnsvisenkombinasjonavflerekonsepter. iv

6 Abstract% Organicandlocalfoodsarebecomingmoreandmorepopular,andpeoplearegetting moreconsciousabouttheirfoodshopping.organicagricultureisalsoafocusareawith thegovernment,butdespitethis,production,salesandconsumptionlevelsaremuch lowerthandesired.canthereasonforthisbefoundinthedistributionchannels? MostofthelocallyproducedorganicfoodinNorwayistodaydistributedthroughthe fourlargenationalretailerchains.theycontrolseveralpartsofthevaluechain,which reducestheproducersbargainingpowerandleavesthemwithverylittleprofit.the secondlargestdistributionchannelisthecateringindustry,butfortheproducers,this channelwillbeperceivedinthesamewaysincetheyarestillsellingtowholesalers.asa result,thisthesiswillfocusonalternativedistributionchannels,andhowthesecanbe usedtoincreasethesalesoflocalorganicfoodsinthedrammenregion. Howthedifferentalternativedistributionchannelsarestructuredisanalyzedusing theoryonbusinessmodels.the canvas framework,alongwithhowthechannels create,deliverandcapturevalue,isthebasisoftheanalysis.formerresearchtellsus somethingaboutthedifferentmotivationsforstartinganalternativechannel,andof whatkindofvaluetheyseektocreateforconsumers,producersandthesocietyin general. Thepurposeofthisresearchhasbeento;i)detectwhichelementsanalternative channelshouldconsistofinordertocreatevalue,ii)examinehowthedifferentchannels function,andiii)studyhowexistingchannelsmeettheneedsinthedrammenregion today.byusingcasemethod,differentsourcesofinformationandmethodswereusedto answerthesequestions.thisprojecthasbeenmetwithinterestandwillingnessto participate,whichaffirmsthatthisisarelevantissue. Ananalysisofeightdifferentalternativechannels,combinedwithinterviewswithlocal producersandotherkeyinformants,showedthatanalternativedistributionchannel should;createacloseconnectionbetweenconsumerandproducer,beabletohandle v

7 volume,increasepredictabilityofsales,ensureafairvaluecapture,givetheproducers salesrelief,havesoulandsocialresponsibility,andutilizevolunteerwork.theresearch uncoveredthatthedrammenregionislackingachannelthatcanhandlevolume,whilst ensuringpredictabilityofsales,andutilizingconsumervolunteers. Onewaytoincreasesalesoflocalorganicfoodsistoincreasethescopeoftheexisting channels,butthiswouldentailcertainchallenges.abettersolutionwouldbeto introduceanewchannel,likeaspecialtystoreoraformofcommunitysupported agriculture(csa).sincetheregionislackingachannelwhereconsumerstoagreater extendareinvolved,csaisthemorereasonablechoice.asurveyamonglocalproducers showedthatthenumberofproducersismostlikelyinsufficienttostartaco9operative network.thefastestwayofincreasingsalesoflocalorganicfoodsinthedrammen regionwillthereforebecreatingaconsumer9drivencsa,orpreferablyacombinationof severalchannels. vi

8 Innholdsfortegnelse% Forord... ii Sammendrag... iii Abstract... v Innholdsfortegnelse...vii Figurliste...ix Tabelliste...ix 1.%Introduksjon Økologiskeprodusenter Forbrukertrenderøkologiskogkortreist Distribusjonogsalgavøkologiskeogkortreisteprodukter Problemstilling Oppgavensstruktur %Teoretisk%tilnærming Forretningsmodell Skape,kapreoglevereverdi Drivereforalternativedistribusjonskanaler(ADK er) %Forbrukeres%rolle%i%alternative%distribusjonskanaler %Ulike%struktureringer%av%alternative%distribusjonskanaler %Frivillighet%og%transaksjonskostnader Delproblemstillinger %Casemetode Casedesign Datatyper %%Nøkkelinformantintervjuer %Produsentintervjuer %Seminarer%og%møter %Litteratur%og%andre%sekundærkilder Dataanalyse Studiensstyrker Studienssvakheter %Resultat%og%analyse DP19HvilkeelementerbørADK erhaforåskapeverdi? %Tett%kontakt%mellom%forbruker%og%produsent %Volum %Forutsigbarhet %Rettferdig%verdikapring %Salgsavlastning %Sjel%og%sosialt%ansvar %Frivillighet DP29Hvordanskaper,levererogkaprerulikeADK erverdi? %Bondens%marked %Gårdsutsalg %Økofestivalen%i%Sande %Netthandel %Abonnementsordninger...39 vii

9 4.2.6%Spesialbutikker %Andelslandbruk %Kooperativ %Oppsummering%kanaler DP39HvordandekkereksisterendeADK erbehovetidrammensregionen? %Spesielle%trekk%ved%Drammensregionen %Eksisterende%ADK er%i%drammensregionen %Udekket%behov%i%Drammensregionen %Drøfting Kjærtbarnharmangenavn Nåmasseneellerpreketilmenigheten? KaneksisterendeADK erøkeomsetningen? Nåmassene Spesialbutikk Preketilmenigheten AndelslandbrukogKooperativ(CSA) %Andelslandbruk %Kooperativ Kanmanfåiposeogsekk? %Oppsummering%og%Konklusjon Rådtilvidereforskning Avsluttenderefleksjonerogveienvidere...63 Bibliografi Vedlegg Vedlegg1Informasjonsskriv...69 Vedlegg2Intervjuguider...71 Vedlegg3BusinessModellCanvasforulikealternativedistribusjonskanaler...73 % viii

10 Figurliste%%% FIGUR1FRAPRODUSENTTILFORBRUKER... 2 FIGUR2DISTRIBUSJONAVMATVARER... 6 FIGUR3BUSINESSMODELLCANVAS(OSTERWALDER&PIGNEUR,2010)...10 FIGUR4FORRETNINGSMODELLEN(JØRGENSEN&TYNESPEDERSEN,2013)...11 FIGUR5MAKTBALANSENILANDBRUKET(FRITTETTERRENTINGETAL.2010)...13 FIGUR6CATEGORIESOFAFNSIDENTIFIEDTHROUGHTHESCOPINGREVIEW(VENNETAL.,2006, S.256)...15 FIGUR7KONSEPTUELMODELL...17 FIGUR8GRUNNLEGGENDETYPERCASEDESIGN(YIN,2009)...19 FIGUR9ANALYSEPROSESSENICASESTUDIET(FRITTETTERRAMIAN,2007)...24 FIGUR10KONSEPTUELMODELLIDETALJ...32 FIGUR11KARTOVERDRAMMENSREGIONEN(DRAMMENKOMMUNE,2010)...47 FIGUR12DIFFUSJONAVENINNOVASJON(FRITTETTERROGERS)...54 FIGUR13ADK'ERSGRADAVKUNNSKAPSDELINGOGKOBLING...55 Tabelliste% TABELL1DATATYPEROGMETODER...20 TABELL2BONDENSMARKEDOPPSUMMERT...35 TABELL3GÅRDSUTSALGOPPSUMMERT...36 TABELL4ØKOFESTIVALENOPPSUMMERT...37 TABELL5NETTHANDELOPPSUMMERT...39 TABELL6ABONNEMENTSORDNINGEROPPSUMMERT...40 TABELL7SPESIALBUTIKKEROPPSUMMERT...42 TABELL8ANDELSLANDBRUKOPPSUMMERT...43 TABELL9KOOPERATIVEROPPSUMMERT...45 TABELL10ADK'EROPPSUMMERT...46 TABELL11ADK'EROPPSUMMERTFORDRAMMENSREGIONEN...51 ix

11 My%grandfather%used%to%say%that%once%in%your%life%you%need%% a%doctor,%a%lawyer,%a%policeman%and%a%preacher%% but%every%day,%three%times%a%day,%% you%need%a%farmer. %% 9BrendaSchoepp 1.%Introduksjon% Økologiskeogkortreistematvarerblirstadigmerpopulæreogskepsisentildet konvensjonellelandbruket 1 øker.ifølgeoikos9økologisknorgevelgerbevisste forbrukereøkologiskevarerfordideivaretar(oikos); degfordideikkeinneholderkjemisk9syntetiskesprøytemidler,kunstigefargestoffer ogaromaer,søtnings9ellerkonserveringsmidler.itilleggviserflereundersøkelserat økologiskmatofteinneholdermermineraler,antioksidanterogvitaminer. husdyrenefordidefårbedreplass,suntfôrogfårværeuteifriskluft. miljøetfordidetøkermangfoldetavplanter,dyroglivetijorda.bondenbrukermest muliglokale,fornybareressursersomredusererenergi9ogressursforbruk,jord9,luft9 ogvannforurensningogklimagassutslipp. Nårøkologiskematvarerharsåmangefordeler,hvorforerikkeandelenavøkologisk matinorgehøyere?regjeringenharsommålånå15%økologiskproduksjon, omsetningogforbrukinnen2020(fylkesmannenibuskerud,2009).vedutgangenav 2013varproduksjonen4,8%ogomsetningenidagligvarehandelen1,1%(Statens Landbruksforvaltning,2013).BådeBuskerudogVestfolderøkologiskeforegangsfylker, mentiltrossfordetteerikkeomsetningenavøkologiskelandbruksvarerhøyereherenn iandrefylker.forbrukereidrammensregionenmøterdesammeutfordringenesom mangjørellersilandetnårdetgjelderåfåtakiøkologiskeprodukter.eromsetningen 1 Modernelandbrukderbegrensningeribrukavbl.a.plantevernmidler,kunstgjødselog genmodifiseringikkeerlikestrengtsomiøkologisklandbruk. 1

12 lavfordidetikkeproduseresnokøkologiskelandbruksvarer?erdenlavfordi forbrukerneikkeønskerdennetypevarer?ellerkandetværeileddeneimellom produsentogforbrukeratdetfinnesromforforbedring? Figur1Fraprodusenttilforbruker 1.1%Økologiske%produsenter% Produsenteruttrykkerselvatdestørstekildenetilrisikoiøkologisklandbruker politikk,rammevilkårforøkologiskdrift(tilskudd,merprisogregelverk),usikkerhetom produktpriserogavlingsvariasjon(flatenetal.,2005).dettegjenspeilesidestørste utfordringeneidentifisertidenøkologiskehandlingsplanenforbuskerud;vekstskiftelar segikkegjennomføreistornokgrad,tilgangenpåhusdyrgjødselerbegrensetog grønngjødslingerliteutvikletogtilpassetnorskeforhold.itilleggerjordpakking, sykdommer,skadedyrogugrassmedpåågjøreavlingenesmå,ogenkeltebrukmåøke arealetforåfådetsammevolumetsomvedkonvensjonelldrift.tiltrossfordisse utfordringenelykkesnoenprodusenterogdettehengeroftesammenmed kunnskapsnivå; Liten%forståelse%for%at%økologisk%produksjon%krever%en%annen%tankemåte%og%praksis% er%som%oftest%den%viktigste%faktoren%til%at%det%går%galt%for%noen %(Fylkesmanneni Buskerud,2009,s.5)% Deteringentvilomatøkologiskdrifterutfordrende,mendetfinnesmangeoffentligeog privatestøtteordningerforkunnskapsdelingognettverkssamarbeid.økologisk landbrukharogsåbedretilskuddsordningerenndetkonvensjonelle.statens Landbruksforvaltningmeldtetidligi2013attilskuddeneistorgradharværtutløsende foromleggingtiløkologiskproduksjon.demenerbehovenenåerstørstpå markedssiden,dertiltakbørrettesinnmotforbruker%(huso,2013).denoffentlige prissettingenkanpåvirkehvasomdyrkesavøkologiskelandbruksvarer.forøkologisk 2

13 korn,melk,kjøttogfjørfemottarprodusenteneenfastprissombestemmesutifraet pristilleggsomleggespåprisenforkonvensjonellvare.dettepristilleggetforutsigbart sidendeterfastgjennomavtaleåret,ogifleretilfellerliktoverflereår.prisenepå økologiskfruktoggrøntderimot,settesavmarkedsaktøreneogvarierergjennom sesongen(statenslandbruksforvaltning,2013).% 1.2%Forbrukertrender%økologisk%og%kortreist% Forbrukereønskertilgangpåmerbærekraftigeråvarer,ogundersøkelsergjortav NielsenNorgei2009viserat46%avforbrukernesvareratdeaktivtforsøkeråkjøpe lokalmat,mens21%søkeretterøkologiskmat(oikos,2011).selvomforbrukernei økendegradønskerslikevarereromsetningeninorgebetydeliglavereennhva regjeringenønsker.prosjektet ØkoløftiDrammensregionen identifiserteto hovedutfordringervedsalgavøkologiskmat.deteneeratmangeoppleverøkologiske matvarersomdyre,noesomskyldessmåvolumerslikatdenøkologiskematenbliren spesialvare.denandrehovedutfordringenermanglendekunnskapomhvorvidt økologiskmatersunnere,hvorfordenerdyrereoghvorstormiljøeffektener(rådetfor Drammensregionen,2010). Økologiskematvarerkansiesåværepåettidligstadiumimarkedetslivssyklussiden detistørstgraderforbrukeremedenspesiellinteressesomvelgerproduktene.detteer enfasedermanbyggeroppbevissthetenrundtøkologi,ogherspillerhvarogerskaller earlyadopters enstorrolle.detteerengasjerteoganerkjentebrukeresomharevnen tilåpåvirkeandre(smith,2010). At%mange%svarer%at%de%er%likegyldige%til%økologisk%mat,%er%det%lite%de%økologiske% produsentene%kan%gjøre%med%for%øyeblikket.%den%økologiske%næringen%må%først%og% fremst%nå%ut%til%dem%som%faktisk%syns%at%økologisk%mat%er%viktig,sierreidar AndestadiØkologiskNorge(Roshauw,2013) Omsetningenavøkologiskevarerøktei2013med16%idagligvarehandelenog14%i andrekanaler.påverdensbasiseromsetningentredobletpå10år(statens Landbruksforvaltning,2013).Dettevitneromenøktetterspørseletterøkologiske produkter,mendessverregårdennorskeproduksjonennedslikatviblirmeravhengige 3

14 avimport.oikos9økologisknorgeskrevnyligpåsinehjemmesideratdetidligerehar pektpåatdetofteeromsetningsleddetsomutgjørenflaskehals,noesomigjenhar sammenhengmedprioriteringeritidligerejordbruksoppgjør(wright,2014b). 1.3%Distribusjon%og%salg%av%økologiske%og%kortreiste%produkter% Foråsikreenvelfungerendeverdikjedeforøkologiskelandbruksvarererdetviktigåha godedistribusjonskanaler.norskeprodusentermøterendelutfordringerietablerte kanalerognorsklandbruksrådgivningsieratdetikkeervanskeligåskjønneat produsenteneikkevilutvide; % Prisene%er%for%lave%til%å%dekke%produksjonskostnadene%og%markedsaktørene%spiller% ikke%alltid%på%lag.%i%tillegg%er%markedet%så%uforutsigbart%og%komplisert%bygd%opp.% Som%produsent%er%man%bundet%på%hender%og%føtter.%Har%man%for%mye%varer%en%dag% kan%man%ikke%levere%til%en%annen%grossist%enn%det%man%har%avtale%med,%som%da%har% kanskje%for%lite.%resultatet%er%at%grossistene%heller%importerer%øko%varer%enn%å%ta%fra% en%annen%produsent.%det%er%jo%merkelig%praksis%siden%staten%vil%ha%større% verdiskapning%på%matproduksjon%i%norge (Nilsen,2013) I2009ble87%avalleøkologiskevareriNorgesolgtgjennomdagligvarehandel.Fire storeparaplykjeder(ica,coop,norgesgruppenogrema1000)kontrollerermerenn99 %avdagligvaremarkedetogderesmaktbeståriatdekontrollererflereleddi verdikjedensomdistribusjonfraleverandørtilgrossist,grossistvirksomhet,innkjøp, distribusjontilbutikkogbutikkjedene(nou2011:4).manharogsåsettenøktdannelse avstorelandsdekkendesamvirkekonsernsombetjeneretnasjonaltmarked,ogdet regionalepregetimatproduksjonogomsetningersterktredusert.hverenkelt landbruksprodusentharderforveldiglavforhandlingsmaktovenforkjedene,noesom førtetilatregjeringenoppnevnteetmatkjedeutvalgforåutredestyrkeforholdenei verdikjedenformat(nou2011:4).matkjedeutvalgetuttrykkerskepsistilatnoenfå aktørerharsåmyemakt,ogundersøkelserdehargjortviseratdesmåprodusentene føleratdemøteretforhandlings9oglogistikksystemsomkunertilpassetdestore aktørenepåkunde9ogleverandørsiden.økologiskevarerharofteenhøyereutsalgspris grunnetatproduksjonenermerarbeidskrevendeogproduksjonsvolumenenoelavere, menmatkjedeutvalgetmenerundersøkelserviseratforbrukereervilligetilåbetale 4

15 mellom10940%merforøkologiskevarer.prisforskjellenerimidlertidlangtstørreenn detsomkanforklaresmedmerpristilprodusent,ogmatkjedeutvalgetsierdermed indirekteatdeterandreleddiverdikjedensomsitterigjenmedmestepartenav profitten.deresundersøkelserfantogsåeksemplerpåøkologiskeproduktersomikke fårmarkedsadgang,tiltrossforenuttaltsatsningfrafleresentraleleverandørerog paraplykjeder.demenerdetteparadoksetindikereratdennorskematkjedenikke fungerertilfredsstillendenårdetgjelderålevereøkologiskeprodukter(nou2011:4). Oikossyneshellerikkedeteroverraskendeatøkologiskearealerhargåtttilbakei Norge,ogatimportenøker,ogdemenergrunneneeråpenbare: Tine%og%Nortura%har%slått%bremsene%på%for%flere%år%siden.%Grønt_grossistene%er%også% tilbakeholdne%med%avtaler.%det%er%helt%åpenbart%at%norske%bønder%ikke%kan%legge% om%til%økologisk%produksjon%uten%å%få%en%leveranseavtale%som%til%en%viss%grad% sikrer%en%økonomisk%bærekraftig%pris%for%produktene %(Wright,%2014c) DesammeutfordringenesermanogsåiBuskerudderomsetningenavøkologiskevarer hargåttned,noemantrorskyldesbetydeligmindrefokusivarehandelen.deterogsået problemiforedlingsleddeneatprisentilbondenblirredusertogatenkelteprodukter ikkemarkedsføresogblirtatthåndomsomøkologisk.prisenpåproduktenesynesogså åværebasertpåoverdrevenforventningomatforbrukerenharekstrastor betalingsvillighetforøkologiskevarer.denøkologiskehandlingsplanentilbuskerudhar derforsomenoverordnetmålsetningat økologiske%produkter%blir%omsatt%som% økologiske%og%når%fram%til%forbrukerne%i%tilstrekkelig%mengde%og%til%en%fornuftig%pris%som% forbrukeren%er%villig%til%å%betale %(FylkesmanneniBuskerud,2009,s.7). Enannenkanalforøkologiskeprodusentererstorhusholdningsmarkedetsombestårav hoteller,restauranter,kantiner,cateringoginstitusjoner.åøkedetøkologiskeinnkjøpet tiloffentligestorhusholdningererenviktigstrategiforånåregjeringensmålom15%, ogdetteblirfulgtoppgjennomfylkesvisehandlingsplaner.ibuskerudogvestfoldhar syvkommuner,gjennområdetfordrammensregionen,samarbeidetomprosjektene "ØkoløftiDrammensregionen"og"Økologiskfremtid Drammensregionen".Dehar utarbeidetfireheftersomskalværeenstøtteunderinnføringavøkologiskmati 5

16 offentligestorkjøkken,sfo,kantinerogmat9oghelsefagiungdomsskolen(rådetfor Drammensregionen,2012).Øktoffentliginnkjøpvilværepositivtforprodusentene, mendistribusjonengåristorgradviadesammegrossistleddenesomi dagligvarebransjen. 1.4%Problemstilling% Deterutfordrendeådriveøkologisklandbruksproduksjon,mendetfinnesgode støtteordningerforprodusentene.forbrukeretterspørseletterøkologiskevarerer økende,menhøyepriser,dårligtilgjengelighetogmanglendekunnskapgjørat omsetningenerlav.noeavløsningenkanderforliggeidistribusjons9ogsalgskanalene forkortreistøkologiskmat.salgtilstorhusholdningererenkanaldetoffentligeforsøker åivareta,ogtradisjonelledistribusjonskanalerviagrossistsetterlokaleøkologiske produsenteriendårligforhandlingsposisjon.detteharførttilenøkningiforsøkpåå differensierelokaleogøkologiskematvarergjennomopprettelseravalternative distribusjonskanaler(adk er).detteeriregiavbønder,engasjerteforbrukereeller offentligeinstanser,ogofteiformavsamarbeidmellomenellerflereavdisse.adk er skaperenmerdirektekoblingmellomprodusentogforbrukerogeroftebasertpå ideologiskegrunnlag. Figur2Distribusjonavmatvarer 6

17 Detkanværeinteressantåundersøkeomdealternativekanalene(ADK ene)istørre gradertilpassetutfordringenevedøkologiskjordbruk,ogomdeivaretarbådedesmå produsenteneogforbrukernesønsker.problemstillingener: Hvordankanalternativedistribusjonskanalerøkeomsetningenavlokale økologiskelandbruksvareridrammensregionen? MåleteråundersøkehvilkeADK ersomfinnesidrammensregionenidag,hvordande fungerer,ogvurdereomdekanøkeproduksjonenogomsetningenavlokaleøkologiske landbruksvarersamtidigsomdeivaretaralleaktøreneiverdikjeden.adk ersomikke eksistereriregionenidag,mensomharhattsuksessandresteder,vilogsåbli undersøkt.oppgavenvilkonsentreresegomkortreistmat,medetspesieltfokuspå økologiskelandbruksprodukter.frukt,grøntogbærersesongvarersomikkelarseg lagreoverlangtid,ogdetteerderforenvaregruppesommøterspesielleutfordringer medtankepådistribusjonogsalg.importavøkologiskeprodukter,oglandbruksvarer somikkeselgestilforbrukere(korn,gressogfôr),vilikkeomfattesher. Dettearbeidetermentåværeetbidragtilpraktiskeløsningerforlokalsamfunnet.Den konsentrerersegomdesammekommunenesomvarmedi Økoløfti Drammensregionen (Drammen,Lier,Hurum,Røyken,NedreEiker,SandeogSvelvik), samtøvreeiker,foråbyggeviderepåarbeidsomaltharblittgjort.foråskapeen bærekraftigøkologiskverdikjedeerdetviktigmedenvelfungerendedistribusjon. Denneoppgavenkanbidramedløsningerpådistribusjonsutfordringenemanseri Drammensregionenidag,noesommuligogsåkanoverførestilandreregioner. ForskningenkanogsåbidrateoretiskvedatdenanalysererADK ervedhjelpav forretningsmodell9ogverditeori,ogvedatdenidentifisereralleverdieradk erbørha, ikkebarehvasomskillerdefratradisjonellekanaler. 1.6%Oppgavens%struktur% Deternågittenkortinnføringiutfordringeneveddistribusjonogsalgavkortreiste økologiskelandbruksprodukter.detteførtetilenproblemstillingsomskalundersøkes nærmere.denteoretisketilnærmingenvilværeåsepåadk ersforretningsmodellog hvaslagstypeverdisomerviktigidissekanalene.detteledertilendamerspissede 7

18 delproblemstillingersomskalhjelpetilåbesvarehvordanadk erkanbrukestilåøke omsetningenavlokaleøkologiskelandbruksvarer.dissespørsmåleneerbesvartved hjelpavcasemetode,ogfremgangsmåtenernærmerebeskrevetimetodekapittelet. Resultateneavforskningenerdeltinnetterdelproblemstillingene;førstdiskuteres hvilkeverdierenadkbørhaoghvordanulikekanalerskaper,levererogkaprerverdi. DeretterfokuseresdetpåDrammensregionen,bådehvilkeADK ersomalleredefinnes, oghvilkebehovsomikkeerdekket.detfinnesikkeetenkeltsvarpåproblemstillingen, ogresultatenedrøftesderforførdetkonkluderes. 2.%Teoretisk%tilnærming% ADK ererikkeendefinertgruppedistribusjonskanaler,menhellerensamlebetegnelse påallekanalersomikkeertradisjonelle(dagligvareogstorhusholdning).tilnærmingen hervilværeåfokuserepåkonseptenesforretningsmodelloghvordandeskaper,leverer ogkaprerverdi.engranskningavhvordankonsepteneerbyggetoppkangigrunnlagfor åvurderehvorvidtdeeristandtilåøkeomsetningenavøkologiskelandbruksvareri Drammensregionen.Detvilogsåblilagtvektpåmotivasjonenbaketableringenav ADK eroghvaslagstypeverdideønskeråskape. 2.1%Forretningsmodell% EntilnærmingtilåanalysereADK erkanværeåsepåhvordandeulikekonsepteneer byggetoppoghvilkebehovdetilfredsstiller.enorganisasjonsforretningsmodell beskriververdikjedentiletproduktogsiernoeomhvordanenorganisasjonskaltilby ogoverføreverditilkundene,oghvordandettekangjørespåenlønnsommåte.detteer etrelativtnyttfagfeltogdetharfremdelesikkeblittenighetomenfellesdefinisjon. Osterwaldererenavdemestanerkjenteforfatternepåområdetoghansierat a% business%model%describes%the%rationale%of%how%an%organization%creates,%delivers,%and% captures%value (Osterwalder&Pigneur,2010,s.14). Etannetforslager a%concise%representation%of%how%an%interrelated%set%of%decision% variables%in%the%areas%of%venture%strategy,%architecture,%and%economics%are%addressed%to% create%sustainable%competitive%advantage%in%defined%markets (Morrisetal.,2005,s.727). 8

19 NoenårsenerebeskrevTeeceessensenienforretningsmodellsom defining%the%manner% by%which%the%enterprise%delivers%value%to%customers,%entices%customers%to%pay%for%value,%and% converts%those%payments%to%profit (Teece,2010,s.172). Chesbroughpresisererat the%economic%value%of%a%technology%remains%latent%until%it%is% commercialized%in%some%way%via%a%business%model.%the%same%technology%commercialized%in% two%different%ways%will%yield%two%different%returns (Chesbrough,2010,s.354). Mangebransjerharopplevdatnyeforretningsmodellerhartattoverfordegamle, spesieltdainternettbleetvanligverktøyforkjøpogsalg.nårmuligheteroppståriform avnyteknologiellernyemarkeder,ellereksisterendeforretningsmodellerikkefungerer lenger,blireksperimenteringmednyealternativerviktig.detteertilfelletforøkologiske oglokaleprodusentersomføleratdagligvarebransjenikkefungereroptimalt.detsøkes derforetteralternativesalgskanalerogvihardesisteårenesettendel forretningsmodellinnovasjonilandbruket. Foråsammenlikneulikeforretningsmodellererdetnyttigåsepåhvilkeelementerden bestårav.etforsøkpååsamlefellestrekkfradeneksisterendelitteraturenresultertei sekssentralespørsmålenforretningsmodellmåtastillingtil(morrisetal.,2005): 1. Hvordanskaperviverdi?(Tilbudsfaktorer) 2. Hvemskaperviverdifor?(Markedsfaktorer) 3. Hvaervårkompetanse?(Interneevner) 4. Hvordanposisjonererviossiforholdtilkonkurrentene?(Konkurransestrategi) 5. Hvordantjenervipenger?(Økonomiskefaktorer) 6. Hvaervåreambisjonerfortid,virkeområdeogstørrelse? (Personlige/investorenesfaktorer) Itilleggtilåsvarepådissespørsmålenemåmanskapeenunikkombinasjonavdeulike faktoreneforåskapeetvarigfortrinn.nårmodellenerimplementertersuksessen avhengigavatmanlagergodedriftsreglersomvidereførervalgenemanhartatt.det mestkjenteoppsettetavelementeneienforretningsmodellerosterwalders business modellcanvas : 9

20 Figur3BusinessModellCanvas(Osterwalder&Pigneur,2010) Dennemodellenbrukesforåbeskrive,visualisereogdesigneforretningsmodellerog dendekkerdefirehovedområdenesomerviktigenårmandriverenvirksomhet; kunder,tilbud,infrastrukturogfinansielllevedyktighet(osterwalder&pigneur,2010, s.15). Key%partnershipsbeskrivernettverketavleverandørerogsamarbeidspartnere somfårenforretningsmodelltilåfungere. Key%activitieshandleromhvilkeaktiviteterenbedriftmåutføre. Key%resourcesbeskriverhvilkeressurserogeiendelersomkrevesforåutføre disseaktivitetene. Value%propositionerårsakentilatkundervelgerenbedriftoverenannen,altså hvordanproduktene/tjenesteneskalskapeverdiforkundenogdekkederes behov. Customer%relationshipbeskriverhvortettforholdmanønskeråhatilkundene. Channelsbeskriverhvordanmanønskeråkommunisere,selgeogdistribuere. Customer%segmentstarforseghvilkentypekunderbedriftenønskeråhenvende segtil. Cost%structurebeskriverhvilkekostnadermanmådekkeforåfå forretningsmodellentilåfungere. Revenue%streamsbeskriverhvordanbedriftenfårinntekter. 10

21 2.2%Skape,%kapre%og%levere%verdi% Osterwalderscanvaserenomfattendemodellsombeskriverenforretningsmodelli detalj.enmeroverordnettilnærmingkanværeåsepåhvordanadk erskaper,leverer ogkaprerverdi.chesbroughbeskriververdiskapningsometsettmedaktivitetersom gjøratforbrukereneristandtilåsefordelen,altsåverdientiletprodukt(smith,2010). Detførsteforretningsmodellenmågjøreeråidentifiserehvemsomkanhanytteav produktetogformidleverdiløftetslikatforbrukerenblirklaroverhensiktenmed produktetoghvanyttendekanoppnåer.deterførstnårdesernyttenatdeblirvillige tilåkjøpeproduktet.verdikapringinnebæreråtilegnesegnoeavverdiensomskapes gjennomdeulikeaktivitetene.jørgensenogtynespedersen(2013)fremstillerdetpå dennemåten: Figur4Forretningsmodellen(Jørgensen&TynesPedersen,2013) VerdienmanønskeråoppnåmedADK ereroftemerkomplekseennitradisjonelle bedrifter; Many%agree%that%localized%systems%have%an%added%dimension%of%complexity%due% to%(1)%the%diversity%of%players%involved,%and%(2)%the%fact%that%the%businesses%and% organizations%they%manage%may%have%missions%that%do%not%prioritize%profits%and%efficiency,% but%must%still%operate%in%a%financially%sustainably%manner %(Thilmanyetal.,2013,s.133). Verdiskapningeninneholderogsåmiljøgevinster,sunnereråvarerogøktkunnskap,og verdikapringenskalfordelesrettferdigmellomdeulikeaktøreneslikatmanskaperen bærekraftigverdikjede.detteharkoblingertilteoriomgrøntentreprenørskapsom 11

22 handleromåskapebedriftersomerøkonomisklevedyktigesamtidigsomdeer miljøvennligeogsamfunnsansvarlige.åskapeenbærekraftigverdikjedekandefineres som: the%management%of%material,%information%and%capital%flows%as%well%as% cooperation%among%companies%along%the%supply%chain%while%taking%goals%from%all% three%dimensions%of%sustainable%development,%i.e.,%economic,%environmental%and% social,%into%account%which%are%derived%from%customer%and%stakeholder% requirements (Seuring&Müller,2008,s.1700). Detharogsåkoblingertilsosialtentreprenørskapsomer en%spesiell%type%ledelse%som% har%til%hensikt%å%drive%en%produksjonsfunksjon%på%en%slik%måte%at%det%blir%økt%verdi%for%alle% interessenter%som%inngår%i%funksjonen.%hovedhensikten%med%sosialt%entreprenørskap%er%å% gjøre%verden%til%et%bedre%sted%for%mennesker (Sandal,2008,s.117). Samfunnsansvaroglønnsomhetkangåpåbekostningavhverandre,mendekanogså væregjensidigforsterkende.adk erhardetsomkallesansvarligeforretningsmodeller somforsøkeråkastelysogredusereskygge,ellermedandreord organisasjons_ utforminger% %hvor%bedriftens%redusering%av%negative%eksternaliteter%og/eller%fremming%av% bedriftens%positive%eksternaliteter%er%en%integrert%del%av%måten%verdi%skapes,%leveres%og% kapres%på %(Jørgensen&TynesPedersen,2013,s.234).% 2.3%Drivere%for%alternative%distribusjonskanaler%(ADK er)% ADK erskillersegfraandrekanalervedatdeforsøkeråskapeverdiutoverde økonomiske.deeroftebasertpåfrivillighet,ogforbrukeresinvolveringikonseptene bidrartilatdefungererannerledesenntradisjonellesalgskanaler.hvorforer forbrukereisåstorgradinvolvert,oghvaslagsbetydninghardet? 2.3.1%Forbrukeres%rolle%i%alternative%distribusjonskanaler% InternationalJournalofSociologyofAgricultureandFoodgai2012utet spesialnummermedtittelencivic%food%networkssomtarforsegfenomenetmedøkt forbrukerinvolveringisalgogdistribusjonavlandbruksvarer.foråforståhvorfor forbrukereiøkendegradønskeråinvolveresegidistribusjonenavkortreistog økologiskmatmåmansepådenhistoriskeutviklingentillandbruket,noeartikkelen BuildingFoodDemocracy (Rentingetal.,2012)harfokuspå. 12

23 Fremtil909talletvarhandelenmedlandbruksvareristorgradstyrtavstatenforåøke produktivitetenitaktmedbefolkningsvekstogsikreenvissgradavselvforsyning. Statenlaikkebareføringerforproduksjongjennomåforbedreinfrastrukturog effektiviserelandbruket,depåvirketogsåråvaremarkedetviasubsidierogprissetting. Kvalitetenpåråvarenevarikkeifokus,forutenåsikreetminimumskravfor matsikkerhet. Figur5Maktbalansenilandbruket(frittetterRentingetal.2010) Rundt1990blemarkedskreftenesterkerefordimanbegynteåsedenegative bivirkningeneavlandbrukseffektiviseringen.detteførtetildannelsenavfagforeninger, interesseorganisasjonerogøktlobbyvirksomhetderfagfolkogprofesjonelle representertesynettildesivile.forbrukereblereduserttilpassivesluttbrukereog produsenterblepristakereimarkedet.dennestyringenavlandbruketsikrethøy produktivitet,billigematvarerogregionaløkonomiskutvikling,mendenmøternå motstand.markedeterdominertavfå,menmektigeaktørersomsvekkerprodusentene ogforbrukernesforhandlingsmakt,noesominorgeerrepresentertveddefire paraplykjedene.påverdensbasisharnoenaktørerimatvarebransjenvokstsegsåstore atdeerutenforenkeltnasjonerskontroll.detteharførttilenbristiforholdetmellom detsivilesamfunnpådenenesidenogstatenogmarkedetpådenandre.forbrukereog produsenterharikkelengertillittilmatkvalitetenogsystemenerundtlandbruksvarer, ogsivilsamfunneterderforiferdmedårevitaliseresinrolleiproduksjonenavmat. 13

24 Desivileinitiativeneergodekildertilinnovasjonogharførttilfremvekstenavdetsom kalles civicfoodnetworks ;etnyttsosialtogøkonomiskforholdmellomprodusentog forbruker.iforholdtiltradisjonellesalgskanalererkontaktenmellomforbrukerog produsentmyetettere,ofteviadirektesalg,atforbrukernespillerenaktivrolleidriften elleratforbrukerneselvermedpåådyrkesinegenmat.dettebringermedsegnye produksjons9ogdistribusjonsmodellersomskillersegfradekonvensjonellenårdet gjelderråvarekvalitetogenbærekraftighelhetstenkning.detfinnesmangeulike modellerav civilfoodnetworks,menfellesfordealleeratdefremmerøkologiske produksjonsmetoder,lokalogsesongbasertmat,enrettferdiggodtgjørelsetil produsentenogandreiverdikjeden,ogatdegiralleisamfunnettilgangtilsunne råvarer,ikkebarederike.demedførerogsåsosiallæringogengjenvunnetgradav ferdigheterogbevissthetrundtmat.artikleneispesialnummeretcivic%food%networks dekkersværtforskjelligegeografiskeogkulturelleområderibådeamerikaogeuropa, menalleviserat; civil%society%is%(re_)emerging%as%an%important%driver%of%food%system%change %% % % % % % % (Rentingetal.,2012,s.304)% 2.3.2%Ulike%struktureringer%av%alternative%distribusjonskanaler%% ADK erkanværealtfraproduksjonskooperativertilinternetthandelavmatvarer,ogdet finnesetmangfoldavformer,motivasjonerogpraksiser.ikoblingenmellommarkedet ogsivilsamfunnetfinnesdetflereulikemodellerfordistribusjonavlandbruksvarer, mendettettesamarbeidetmellomprodusentogforbrukerkangjøredetvanskeligå identifiserehvemsomstårbaketprosjekt. Etforsøkpååoperasjonaliserebegrepetblegjortvedågjennomgå56artiklerom alternativefoodnetworks sombleutgittitidsrommet (vennetal.,2006). Vedåregistrerehovedtrekkenevedhvertkonseptkomforfatternefremtilatdetfantes firekategorierav alternativefoodnetworks medulikgradavkoblingmellom forbrukerogprodusent: 14

25 Figur6CategoriesofAFNsidentifiedthroughthescopingreview(Vennetal.,2006,s.256) Delaogsåvektpåatdenøktebrukenavnyteknologigjøratinnkjøpavmatikkelengre erbegrensetavbeliggenhet,plassogtid. Describing%anything%that%is%not%a%conventional% retailer%outlet%as%an% alternative%food%network %is%perhaps%no%longer%sufficient,%as%this% undermines%the%depth%and%diversity%of%this%growing%sector%and%does%not%do%credit%to%the% array%of%creative/innovative%relationships%orchestrated%through%new%comsumer_producer% partnerships %(Vennetal.,2006,s.256).% Enannenbeskrivelseavulikekanalerergjennombegrepeneco_production,der forbrukeretarenaktivrolleiproduksjonsaktivitetene,ogco_sumptionder produsentenestårfordistribusjonogmarkedsføring,mensforbrukerenkuntarbevisste kjøpsvalg(rentingetal.,2012,s.300).andelslandbrukogkooperativerergode eksemplerpåco_production,menkonseptersomtilsynelatendeerklareco_sumtions, sombondensmarked,kanoftevisesegåværeinitiertavforbrukere.enannen utfordringerdetuklareskilletmellomprodusentogforbruker.nårforbrukerenselv dyrkersineegnematvarerbrukesbegrepetproducership(rentingetal.,2012,s.301)og eksemplerhererandelslandbruk,kolonihagerogmajobo(matogjordderdubor). 15

26 2.3.3%Frivillighet%og%transaksjonskostnader% DetfinnesaltsåmangeforskjelligebegrepersombeskriverulikeADK er.fellesforde alleeratdeforsøkeråbeskrivekoblingenmellomprodusentogforbruker,ogihvorstor gradkonsepteterbasertpåfrivillighetellerkommersielldrift.åbenytteadk er innebærerenannenformforulemperogfordelerenntradisjonellekanaler. Enbelgiskartikkelfra2001tokforsegdeøkonomiskeincentiveneprodusenterharfor ådeltaiadk er(verhaegen&vanhuylenbroeck,2001).debenyttetrammeverketfor transaksjonskostnaderoghobbsdefinisjon; costs%associated%with%setting%up%a%business% activity%or%the%exchange%of%commodities %(Verhaegen&VanHuylenbroeck,2001,s.445). Allhandelavvarerinnebærerentransaksjonskostnad,ogherbleseksulikekanaler, bådemedogutenmellomleddvurdert.undersøkelsenkonkludertemedatallekanalene innebarøktekostnaderforprodusenten,menogsåøkteinntekterpågrunnavhøyere utsalgspris,størrevolumogredusertusikkerhet.detvistesegogsåatsamarbeid reduserertransaksjonskostnaderoggjørdetmuligforprodusenteråkommeinnpå markedetforkvalitetsmatutenøkteinvesteringeriformavarbeidskraftogkapital. Mangeavprodusenteneoppgaatdeharkunnetinvestereienmerbærekraftig produksjonfordidenalternativekanalensikreratdefårsolgtvarene.artikkelen presisereratenvanligårsaktilatadk erfeilerermanglendebudsjetteringav transaksjonskostnader.ioppstartsfasenerdissekostnadenelittuhåndgripelige,spesielt sidenslikeinitiativoftestartesavfrivillige. When%initiatives%grow,%and%these%costs% become%visible,%organizations%have%to%be%prepared%for%these%expenses;%if%not,%and%if%they%do% not%adapt%their%governance%structure,%this%can%lead%to%difficulties%or%even%failure%of% initiatives (Verhaegen&VanHuylenbroeck,2001,s.454). EtnorskbidragtilforskningenpåADK erdiskuterteogsammenlignettreulike konseptervedbrukavverhaegenoghuylenbroecks hybridgovernanceforms (Jervell &Borgen,2004).Dennemodellenerbasertpåenstudieav156innovativetiltakiden belgiskematsektorensomførtetilidentifiseringentreformerforstrukturpåadk er; rammeverk,koordineringogdeltakelse.artikkelenanalysererkonseptenebondens marked,beineveienogostecompagnietvedhjelpavdetterammeverket,medspesielt fokuspåutfordringenevedkvalitetshåndhevinginyekanaler.forskningenvisteat produsentermisternoeavsinselvstendighetvedåinngåstrategiskeallianser,menatde 16

27 fårlaverekostnaderfordideikkebehøveråutføresalgs9ogmarkedsføringsaktiviteter selv.deterviktigatdeselvbyggeroppenmerkevareoglevererkvalitetsprodukter,og jostrengerekvalitetskravkonseptethar,josterkereerkontrollenfradensentrale organisasjonen.forskningenvisteogsåatetforsterkkontrolloghøyekvalitetskravkan hindreprodusenteriådelta. 2.4%Delproblemstillinger% Enanalyseavetkonseptsforretningsmodellkangietgodtutgangspunktforåsvarepå problemstillingen;hvordan%kan%alternative%distribusjonskanaler%øke%omsetningen%av% lokale%økologiske%landbruksvarer%i%drammensregionen?denkonseptuellemodellen underviltautgangspunktiosterwalderscanvasderdeniulikeelementene kategoriseresetterhvordandebeskriververdiskapingen,9leveringenog kapringen; key%partnerships,%value%proposition,%customer%relationship%og%customer%segments beskriververdiskapingen,key%activities,%key%resources%og%channelsbeskriver verdileveringen,ogcost%structureogrevenue%streamsbeskriververdikapringen.dettevil forenklearbeidetmedåsammenligneulikeadk er. Figur7Konseptuelmodell 17

28 UtfordringeneratADK erofteermersammensattennhvadisseteorienekanforklare. Verdienkonsepteneønskeråskapegårofteutoverdeøkonomiske,ognoenkonsepter harflerefellestrekkmedfrivilligeorganisasjonerennkommersiellebedrifter. Initiativtakerneeriøkendegradengasjerteforbrukere,ogforholdetmellomforbruker ogprodusentstrekkersegoftelengreennenrenkjøp9og9salgtransaksjon.foråta hensyntildissefaktoreneblirproblemstillingenderfordeltinnifølgende delproblemstillinger: DP1YHvilkeelementerbørADK erhaforåskapeverdi? Måleteråvurderehvilkekonsekvenserulikekoblingermellomforbrukerogprodusent får,oghvilkefaktorersomerviktigeforprodusenterogforbrukereforatenkanalskal værebærekraftig. DP2YHvordanskaper,levererogkaprerulikeADK erverdi? Måleteråanalysereulikekonsepterogavdekkehvordandefungererforulikeaktører. VerdiensommålesvilværebasertpåsvarenefraDP1. DP3YHvordandekkereksisterendeADK erbehovetidrammensregionen? MåleteråundersøkeomeksisterendeADK eridrammensregionendekkerbehovetfor bådeforbrukerogprodusent,omdekanbrukestilåøkeomsetningen,ogomdetkan værebehovforennykanal. 3.%Casemetode% IntensjonenmeddennestudieneråskapeenbestmuligoversiktoverADK erog styrkeneogsvakhetenedehar.vedådanneetgodtvirkelighetsbildeavsituasjoneni Drammensregionenkandetavdekkeshvordandissekanalenekanøkeomsetningenav økologiskelandbruksvarer.casemetodeerdenforetruknemetodennårspørsmålsom hvordan eller hvorfor stillesomvirkeligehendelsersomforskerenharlitenkontroll over(yin,2009).endefinisjonavrobson(2002)sierat casestudiet%er%en%strategi%til% empirisk%utforskning%av%et%utvalgt%samtidsfenomen%i%sin%naturlige%sammenheng%ved% anvendelse%av%forskjellige%datakilder,%som%kan%anvendes%i%en%bevisførelse %(Ramian,2007, s.15).denneforskningensøkeråskapeendyptgåendeforståelse,ogcasemetodetillater 18

29 atulikekilderogmetoderbrukesomhverandreforåutforskeettema.dettefleksible designettillaterogsåatundersøkelsesmetodenkanendresunderveishvisnyespørsmål ellerdatakilderoppdages. 3.1%Casedesign% Etcasestudiekantaforsegenellerflerecaservedbrukavenellerfleredatakilder. Detteførertilfiregrunnleggendetypercasedesign(Yin,2009,s.46): Figur8Grunnleggendetypercasedesign(Yin,2009) Idettetilfelletvilflerekilderbrukesforåundersøkeetcase,noeYin(2009)kalleret singel9caseembeddeddesign (nedersttilvenstreifiguren).contextvilværekortreist økologiskmatidrammensregionenogcasealternativedistribusjonskanaler.ulike ADK erkunneblittbruktsomembedded%units%of%analysis,hvisstudienhaddetilhensiktå konsentreresegkunomdisse.hensiktenfordenneoppgavenerimidlertidåkartlegge 19

30 hvordanadk erfungererietgittgeografiskperspektiv,ogembedded%units%of%analysis representererderfordeforskjelligekildenesomerbrukt. Datainnsamlingenbleihovedsakgjennomførtvedbrukavintervju,menogsåandre metodersomobservasjon,deltakelseoglitteratursøk.intervjuerenavdevanligste metodeneicasestudierpågrunnavforskningensoppklaringsstrategi.detbetyratman kanfåinformasjonfraenanneninformant,sommanikkefikkfradenførste,somkan gjøredetnødvendigåvendetilbaketiltidligereinformanterellerjusterevidere forskning(ramian,2007).hverintervjuguideblederforpåvirketavdeforegående intervjuene.alleinformantenemottokpåforhåndetinformasjonsskrivomstudien,og referatenefraintervjuenebleietterkantsendttilinformanteneforgodkjenning. Intervjuenefantihovedsakstedhosinformantenforåfåmestmuliginntrykkav hvordandearbeider.informasjonsskrivenefinnesivedlegg1ogdeopprinnelige intervjuguideneivedlegg2. 3.2%Datatyper% Dennecasestudienharbenyttetulikedatakildervedhjelpavulikemetoder,ogunderer enforenkletoversikt. Tabell1Datatyperogmetoder Datatype:Nøkkelinformanter FylkesmanneniBuskerudved fylkesagronomøysteinhaugerudog prosjektlederforøkologiskmatanita Panman(heretteromtaltsom Fylkesmannen ) LandbrukskontoretforDrammen,Lier, RøykenogHurum,spesieltved jordbrukssjefgryløberg LandbrukskontoretforSandeogSvelvik vedjordbrukssjefjohnkihl Oikos9ØkologiskNorgevedMartevon KroghogAlexandraDevik Metode Semi9strukturertgruppeintervju Veiledning,internmøter,samtaler, observasjon,dagligtilstedeværelse Semi9strukturertdybdeintervju Semi9strukturertgruppeintervju 20

31 Datatype:Produsentintervjuer Metode 5lokaleøkologiskeprodusenter Semi9strukturertdybdeintervju (anonymisert) 16andrelokaleøkologiskeprodusenter Strukturertkortfattettelefonintervju (anonymisert) Datatype:Seminarerogmøter Metode Innovasjonilandbruket,seminariregiav Deltakerobservasjon InnovasjonNorge Informasjonsmøtefornyeogkommende Deltakerobservasjon gårdbrukereirøykenoghurum. Datatype:Sekundærkilder Metode Forskningsrapporter,artikler,brosjyrer, Internett,litteratur offentligerapporter,hjemmesider,debio database. Produsenteneeranonymisertsidendehardeltpersonligemeninger.Dettegjelderikke deøvrigedadesominformanterrepresentererenorganisasjon.produsenteneharfått tildeltnummerioppgavenslikatdetkommerfremhvormangesomersitert.allesom bleforespurtomåværeinformanterstilteopp,ogprosjektetharmøttvelviljeog engasjementfraalleinvolverte.idesisteintervjuenebledetikkeavdekketnyefunn,og antalletintervjuermenesderforåværetilstrekkelig %%Nøkkelinformantintervjuer% FylkesmanneniBuskerudvistetidliginteresseforstudien.Etteretinnledendemøtei oktober2013bledetklartatdeønsketåstøtteprosjektetøkonomisk(dadeteritråd medstrategieneiregionaltnæringsprogramforbuskerud)ogkontaktenmedekstern veilederpålandbrukskontoretbleopprettet.deharihovedsakgittinformasjontil oppgaveniformatetdybdeintervjumedanitapanmanogøysteinhaugerud27.februar 2014,oggjennomløpendekontaktvedbehov.MøtenefantstediFylkesmannens lokaler. 21

32 EksternveilederGryLøbergvedLandbrukskontoretforDrammen,Lier,Røykenog Hurumharværtengoddiskusjonspartnerogkoblingsleddtilnettverketrundt landbruketidrammensregionen.myeavbakgrunnsinformasjonenforoppgavenfølger avinternmøter,samtaler,observasjoneroggenerelldagligtilstedeværelsepå Landbrukskontoret.JohnKihlvedLandbrukskontoretforSandeogSvelvikharvært behjelpeligmedinformasjonomderesnærmiljø.bådefylkesmannenog Landbrukskontoreneharværtgodekilderogstøttespillereheltfrastartenavstudien. Dehargodoversiktoverlokaleprosjekter,produsenterogutsalgssteder,ogdethar værtenstyrkeforforskningsprosjektetåkunnebenyttesegavderesnettverk. Oikosarbeideroverordnetmedøkologiskogkortreistmatpånasjonaltnivå,oget intervjumedmartevonkroghogalexandradevikblegjennomført11.mars2014hos OikospåSkøyen.Dehargittverdifullinnsiktideresarbeidmedåfremmeøkologioghar deltsinerefleksjonerrundtulikesalgskanaler %Produsentintervjuer% DebioerorganetforkontrolloggodkjenningavøkologiskproduksjoniNorge. ProdusentenesomharbidrattbleutvalgtpåbakgrunnavDebiosinlisteoverøkologiske produsentersomfinnesiregionen(debioportal,2014).detertotalt58produsenter oppførtmedgodkjentøkologisklandbruksproduksjonideaktuellekommunene,men detteinkludererogsåprodusenteravkorn,gressogfôrsomikkeerfokusfordenne oppgaven.detblegjennomførtdybdeintervjumedfemprodusenter,ogdissebleplukket utisamarbeidmedansattepåderespektivelandbrukskontoreneogetteranbefalninger fraandreprodusenterogaktører.toavintervjueneblegjennomførtpå Landbrukskontoretogtrehosprodusentene.Spørsmålenetilprodusentenedreidesegi hovedsakomhvordandeselgeridag,synspunkterpåforskjelligeadk erogomde synesdeterbehovforennykanalidrammensregionen. Nårmanbenytteret embeddeddesign meneryin(2009)atenavintervjuformenekan væreenspørreundersøkelseellersurvey.detteermerkortfattedeogstrukturerte spørsmålsomkanværemedåunderbyggehvamanharfunnetunderintervjuene.de femutvalgteprodusentenebleintervjuetforåfåendypereforståelseavtemaet,men detvistesegogsåhensiktsmessigåskaffeenoversiktoverhvasomproduseresi Drammensområdet.Sidenprodusenteravfrukt,grøntogbæreravspesiellinteresseble 22

33 disseplukketutfradebiosinelister.ialt16produsenterfradevalgtekommuneneble kontaktetviatelefonforåkartleggeomfangetavdagensproduksjon.deblestilt spørsmålomi)hvaslagsprodukterdeselger,ii)hvordandeselgeridagogiii)hvorvidt desyntesdeterbehovforennyadk.allesomblekontaktetsvartevilligpå spørsmålene %Seminarer%og%møter% Yin(2009)påpekeratdeltakerobservasjonkanværeenunikmulighettilåoppfatte virkelighetengjennomøynenetildesomerpå innsiden avcaset.detteskaperetmer nøyaktigbildeavcaset,ogmanharogsåmulighettilåsamhandlemedandredeltakere foråinnhenteytterligereinformasjon.idettetilfelletharinformasjonblitttilegnetviaet seminarominnovasjonilandbruket(iregiavinnovasjonnorge),informasjonsmøtefor nyeogkommendegårdbrukereirøykenoghurum(iregiavlandbrukskontoret)og ulikeinternmøteroggenerellinformasjonsomfølgervedåhakontorplasspå Landbrukskontoret.Informasjonenerikkenødvendigvisbruktdirekteioppgaven,men harofteledettilnyedatakilderogtankeprosesser.utvelgelsenavrelevantemøterog seminarerermertilfeldigennintervjuobjektenedadeistørregradharværtstyrtav tidsbegrensingentilprosjektet %Litteratur%og%andre%sekundærkilder% Detlitteræregrunnlagetforoppgavenbeståravbøker,artiklerogforskningsrapporter knyttettilforretningsmodeller,verdiogtidligereforskningpåadk er.informasjonom deulikekanaleneeristorgradhentetfraderesegnehjemmesider,brosjyrerog offentligerapporter.detteharværttilstrekkeligforåkunneanalysere forretningsmodellentildeulikeadk ene. 3.3%Dataanalyse% Innhentingavdatavedhjelpavulikemetoderogdatakilderkanofteføretilenstorog uoversiktligmassemedinformasjon.deterviktigåanalyseredataenefortløpende underdatainnsamlingenogbrukeforeløpigeanalysertilåvurderenydata.dettekan visualiserervedhjelpavclementi smodell(ramian,2007,s.115): 23

34 Figur9Analyseprosessenicasestudiet(frittetterRamian,2007) Datafraintervjuogobservasjonerbleumiddelbartrenskrevetogoppsummertforå reduseredatamengden.deviktigstefunnenebleidentifisertfortløpendeforålegge føringerfordenvidereforskningen.vedågjennomføreanalysearbeidetparalleltmed datainnsamlingenhardetteåpnetforenfleksibilitetistudien.slikenpolitietterforsker lardetenesporetledetildetandreharogsådenneforskningenutvikletsegpå bakgrunnavulikefunn.eksempelvisskulledetvisesegåværemangefaktorersom påvirkeromsetningenavlokaløkologiskmat,meninnledendelitteratursøklaføringer foratdistribusjonerenstorutfordring.detteblebekreftetideførsteintervjuene,men samtidigbleetnyttspørsmålreistomhvilkeegenskaperenadkideeltsettbørha.et anneteksempeleratnoenavdeintervjuedebøndeneproduserernoeannetennfrukt, grøntogbær.dettevariutgangspunktetlittpåsidenavoppgavensavgrensning,men informasjonenvistesegåværenyttigforåforståforskjellenepåuliketyper produsenter.videreledetdettetilbehovetforåkartleggehvormangesomfaktisk dyrkerøkologiskfrukt,grøntogbærilokalområdet.etterdatainnsamlingenbledet foretattensystematiskgjennomgangavaltdatamaterialetforåidentifisere gjennomgåendefaktorerogsynspunkter. 3.4%Studiens%styrker% Deterviktigåivaretaoppgavensgyldighet(validitet),altsåomundersøkelsenefaktisk målerdetdehartilhensiktåmåle.idennestudienhargyldighetenblittsikretvedhjelp avtrianguleringogrespondentvalidering%(ramian,2007).trianguleringhandleromå brukeforskjelligeholdepunkterforåbestemmeenposisjon,ogdeterherstyrkentil 24

35 casestudierligger.hvisdesammefunnenedukkeroppvedhjelpavforskjelligemetoder ellerdatakilderstyrkesbeviseneogkonklusjonerkantrekkesmedstørresikkerhet. Detteertilfellefordenneforskningenderdesammefunneneblegjortuavhengigav metodeellerdatakilde.respondentvalideringenbleivaretattvedatreferatetfra intervjuetblesendttilrespondentenforgodkjenning.detbledasikretatinformasjonen bletolketriktigogatikkeviktigemomentervaruteglemt. Etannetviktigverktøyeråbeskrivehvordandetertatthøydeforfeilkilder.Denne studienharforsøktåkartleggeutfordringeneprodusenterhar,ogdetfinnesingen grunntilåtroatrespondenteneharfortaltnoeannetennsannheten.noeavmåletmed oppgaveneråsepåmuligeløsningerforprodusentene,ogdeterderforusannsynligat deharholdttilbakeinformasjonsompåsiktkanhjelpedem.detteermedpååsikre påliteligheten(reliabiliteten)tilstudien,altsåomandrekankommetildesamme resultateneogkonklusjonenepådesammepremissene(ramian,2007).detåhavært endelavmiljøetharskaptromforåfåtilbakemeldingpåfunnunderveisicaset,noe somogsåsikreratdataeneertilåstolepå. 3.5%Studiens%svakheter% Enavutfordringenevedcasemetodeatresultatenekanværevanskeligåetterprøve.Ved eksperimenterkanandrefølgedensammeoppskriftenogseomdefårdesamme svarene,menicaseerdetvanskeligereågjenskapedenøyaktigsammeforholdene. Referatenefraintervjueneerikkevedlagtavhensyntilanonymitet.Dettekansessom ensvakhetforditolkningenavdataeneikkeersynlig,ogdermedstårifareforåbli fargetavforskerensståsted; forskerens%forutsetninger,%for%eksempel%egne%verdier%og% forkjærlighet%for%særlige%hypoteser,%kan%utilsiktet%føre%til%at%designet%og%undersøkelsens% gjennomførelse%får%en%dreining%som%vil%være%til%fordel%for%bestemte%antagelser %(Ramian, 2007,s.104).Etforsøkpååoverkommedetteharværtåbeskrivesådetaljertsommulig hvordanforskningenharforegått,samtbenyttebådeeninternogeneksternveiledertil åstillekritiskespørsmål. Enåpenbardatakildesomstudienikkeomfattererforbrukere.Primærdatafradenne gruppenerbevisstvalgtbortpgatidsbegrensningentilprosjektet.deterikkealltid sammenhengmellomhvaforbrukeresieratdeønsker,oghvadefaktiskkjøper,ogen 25

!!! En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen

!!! En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen !!! Jordnær handling En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen Jordnærhandling CathrineLie Forord Minfasinasjonfortemaetstartetenvakkersommerdagi2013dajegvarpåveihjemframatfestivalen

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Da!har!vi!avklart!det!

Da!har!vi!avklart!det! Daharviavklartdet En#studie#av#emneavrunding#i#møtesamtaler# SaraJ.Koppang Masteroppgaveiretorikkogkommunikasjon RETKOM4195(30stp.) Instituttforlingvistiskeognordiskestudier Dethumanistiskfakultet UNIVERSITETETIOSLO

Detaljer

! Munch!på!Tøyen!eller!i!Bjørvika?!

! Munch!på!Tøyen!eller!i!Bjørvika?! MunchpåTøyenelleriBjørvika? En#diskursanalyse#av#debatten#om#det#nye#Munchmuseet#sett#i# sammenheng#med#museenes#samfunnsrolle# SeungHaeYu Instituttforkulturstudierogorientalskespråk Dethumanistiskefakultet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Masteroppgave 2015 30 stp Årsaker til tregt salg i boligprosjekter, og hvordan det håndteres.

Detaljer

Forord% Ås,!13.!Mai!2015! Tord!Ståle!N.!Storbækken! !!!

Forord% Ås,!13.!Mai!2015! Tord!Ståle!N.!Storbækken! !!! Forord% Dennemastergradsoppgavenmarkereravslutningenpåmittmasterstudiumi fornybarenergivednorgesmiljø;ogbiovitenskapeligeuniversitet(nmbu). EtternoenårpåÅshardetgåttoppformegatjegiallhovedsakertemmelig

Detaljer

Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger

Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger Undersøkelse av fuktforhold i laboratorieforsøk og sammenligning med simuleringer i WUFI Erik Lunde Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juli 2014 Hovedveileder:

Detaljer

En#studie#av#hvordan#BREEAM3NOR# påvirker#rigg#og#drift#av# byggeplasser#

En#studie#av#hvordan#BREEAM3NOR# påvirker#rigg#og#drift#av# byggeplasser# Masteroppgave+2017++++30+stp Fakultetet+for+realfag+og+teknologi+ + + En#studie#av#hvordan#BREEAM3NOR# påvirker#rigg#og#drift#av# byggeplasser# + A+study+of+how+BREEAM@NOR+affects+rigging+ and+operation+of+construction+sites

Detaljer

En case-studie av hvordan kraftledninger innvirker på verdivurdering av eiendommer og hvilken samfunnsnytte som genereres ved omdisponering av areal

En case-studie av hvordan kraftledninger innvirker på verdivurdering av eiendommer og hvilken samfunnsnytte som genereres ved omdisponering av areal NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og design Institutt for arkitektur og planlegging Kristin Lilleengen Masteroppgave Kristin Lilleengen En case-studie av hvordan

Detaljer

Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger

Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Handelshøyskolen Masteroppgave 2015 30 stp Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger

Detaljer

Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon

Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Samfunnsvitenskapelig fakultet Handelshøyskolen Masteroppgave 2014 30 stp Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon Creativity in

Detaljer

Trafikkulykker i planskilte kryss

Trafikkulykker i planskilte kryss Trafikkulykker i planskilte kryss ulykkesrisiko og design Karoline Knutsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Terje Giæver, Statens vegvesen Norges

Detaljer

Implementering av RAM- prosess for vegtunnel

Implementering av RAM- prosess for vegtunnel Implementering av RAM- prosess for vegtunnel Fredrik Styrvold Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2017 Hovedveileder: Amund Bruland, IBM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg-

Detaljer

Sjangerforventninger og sjangerbrudd

Sjangerforventninger og sjangerbrudd Sjangerforventninger og sjangerbrudd En resepsjonsstudie av chick lit og Marian Keyes som chick lit-forfatter Karoline Flaata Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap ved institutt for litteratur, områdestudier

Detaljer

Teknologibasert innovasjon i Norge: En kvalitativ undersøkelse av utfordringer ved kommersialisering av nanoteknologi

Teknologibasert innovasjon i Norge: En kvalitativ undersøkelse av utfordringer ved kommersialisering av nanoteknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Samfunnsvitenskapelig fakultet Handelshøyskolen Masteroppgave 2014 30 stp Teknologibasert innovasjon i Norge: En kvalitativ undersøkelse av utfordringer ved

Detaljer

Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål. Videregående programmering. Eksamensdato: 06.06.2012. Studium/klasse: 2. klasse

Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål. Videregående programmering. Eksamensdato: 06.06.2012. Studium/klasse: 2. klasse Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Videregående programmering Eksamensdato: 06.06.2012 Studium/klasse: 2. klasse Emnekode: IFT205 Eksamensform: Skriftlig Antall sider: 3 (inkludert denne)

Detaljer

: Dagplan for helsefag 4200 Vår 2011: Forskningsmetoder og forskningsetikk I

: Dagplan for helsefag 4200 Vår 2011: Forskningsmetoder og forskningsetikk I 30.03.2011: Dagplan for helsefag 4200 Vår 2011: Forskningsmetoder og forskningsetikk I 30.03.2011 9.30 11.15 Introduksjon til kurset, Forelesning Fronter Introduksjon til kvantitativ metode Forelesning

Detaljer

Innhold. I Noen grunnleggende begrep 1. II Verdsetting av sikre kontantstrømmer 21. Forord

Innhold. I Noen grunnleggende begrep 1. II Verdsetting av sikre kontantstrømmer 21. Forord Innhold Forord Innledning v xiii I Noen grunnleggende begrep 1 1 Hva er finansteori? 3 1.1 Verdipapirogandreaktiva... 4 1.2 Finansmarked... 5 2 Om foretak 7 2.1 Balansentilforetak... 8 2.1.1 Egenkapitaloglånekapital...

Detaljer

Velkommen!til!Havfolket! En!studie!av!stedsidentitet,!mobilisering!og! samfunnsentreprenørskapsprosesser!i!træna.!

Velkommen!til!Havfolket! En!studie!av!stedsidentitet,!mobilisering!og! samfunnsentreprenørskapsprosesser!i!træna.! INSTITUTTFORSOSIOLOGI,STATSVITENSKAPOGSAMFUNNSPLANLEGGING VelkommentilHavfolket Enstudieavstedsidentitet,mobiliseringog samfunnsentreprenørskapsprosesseritræna. ISELINMARKVOLLBREIREM MASTEROPPGAVEISAMFUNNSPLANLEGGINGOGKULTURFORSTÅELSE

Detaljer

Dagplan for HELSEF4200 Vår 2015: Forskningsmetoder og forskningsetikk (UKE 12) I

Dagplan for HELSEF4200 Vår 2015: Forskningsmetoder og forskningsetikk (UKE 12) I Dagplan for HELSEF4200 Vår 2015: Forskningsmetoder og forskningsetikk (UKE 12) I 18.03.2015 9.30 10.30 Astrid Wahl Introduksjon til kurset, Seminarrom 3 Fronter 10.45 12.30 Seminarrom 3 13.00 15.00 Seminarrom

Detaljer

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2014: Forskningsmetoder og forskningsetikk (UKE 12) I

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2014: Forskningsmetoder og forskningsetikk (UKE 12) I Dagplan for helsefag 4200 Vår 2014: Forskningsmetoder og forskningsetikk (UKE 12) I 19.03.2014 9.30 10.30 Introduksjon til kurset, Fronter Sem.rom 3 10.45 12.30 13.00 15.00 Nina Vøllestad Introduksjon

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2012: Forskningsmetoder og forskningsetikk

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2012: Forskningsmetoder og forskningsetikk I 21.03.2012 9.30 10.30 Introduksjon til kurset, Forelesning Polit & Beck (2008): Nursing Fronter research. Lippincott Williams & Wilkins. 10, 12, 13 og s 286-291 10.45 12.30 Introduksjon til kvantitativ

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON3610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Eksamensdag: Tirsdag 17. desember 2013 Tid for eksamen: kl. 09:00 12:00 Oppgavesettet

Detaljer

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Sammendrag: Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Forfatter: Olav Eidhammer Oslo 2005, 45 sider Studien viser at ved en 100 % overgang fra gjenfyllbar

Detaljer

Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap. Vedtatt av programstyret

Detaljer

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2017: Forskningsmetoder og forskningsetikk Seminarrom 3 I

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2017: Forskningsmetoder og forskningsetikk Seminarrom 3 I Dagplan for helsefag 4200 Vår 2017: Forskningsmetoder og forskningsetikk Seminarrom 3 I 29.3.2017 9.30 10.30 Introduksjon til kurset. Fronter 10.45 11.30 Introduksjon til kvantitativ metode Laake, Hjartåker,

Detaljer

Formueskattens rolle for investeringer i distriktene

Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Er fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital god distriktspolitikk? En rapport fra BedreSkatt utarbeidet i samarbeide med Ny Analyse AS Sammendragogkonklusjoner

Detaljer

INNOVASJON = NYSKAPING + KOMMERSIALISERING/MARKEDSORIENTERING

INNOVASJON = NYSKAPING + KOMMERSIALISERING/MARKEDSORIENTERING INNOVASJON = NYSKAPING + KOMMERSIALISERING/MARKEDSORIENTERING KOMMERSIALISERING: BYGGE EN FORRETNINGSMODELL RUNDT EN IDÉ Nyskaping Nyskaping dreier seg om å utvikle noe nytt, enten det er et produkt eller

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Si%ikke%at%det%bare%er%en%finger%

Si%ikke%at%det%bare%er%en%finger% MED$39505.$årsoppgaven ProfesjonsstudietimedisinvedUiTNorgesarktiskeuniversitet. Siikkeatdetbareerenfinger EnkvalitativundersøkelseavCBPRbrukti Reindriftashverdag. TonjeHaanæs$Rensberg,MK$11 VeilederSnefridMøllersen,SANKSog

Detaljer

HJELPER TIL PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

HJELPER TIL PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE INNHOLD Kapittel 1 Psykologi på organisasjonsarenaen... 11 Utvidet sammendrag... 13 I Psykologi og atferdsfag... 13 II Psykologi som studiet av det mentale liv... 13 III Psykologi som studiet av atferd...

Detaljer

Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de?

Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de? Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de? Av Beate Sundgård, Rådgiver i naturforvaltning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Antall fremmede arter øker

Detaljer

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002)

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Lov Dato/Nr. Endret/tilføyet Endringslovs dato I kraft Aksjeloven 13. juni 1997 nr. 44 5-8 (2) 1. pkt. 5-12 (1)

Detaljer

Forvaltning av hjortevilt i Nordland fylkeskommune

Forvaltning av hjortevilt i Nordland fylkeskommune Forvaltning av hjortevilt i Nordland fylkeskommune Dag Bastholm, plan- og miljøleder 19.05.2011 19.05.2011 1 Mye nytt har skjedd for fylkeskommunen på kort tid - Revidert plandel til plan og bygningsloven

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

4.1 HOVEDMÅLSETTING FOR MATPRODUKSJON Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet

4.1 HOVEDMÅLSETTING FOR MATPRODUKSJON Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet 4.1 HOVEDMÅLSETTING FOR MATPRODUKSJON Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet Delmål 4.1 A: Sikre et sterkt jordvern I Sikre jordbruksarealet Sikre jordbruksarealet til matproduksjon

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Psykologi på organisasjonsarenaen....................... 35 Utvidet sammendrag............................................... 37 I Atferdsfag og bedrifters ytelser.................................

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Kapittel I Åpent og offentlig... 13. Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24

Innhold. Forord... 5. Kapittel I Åpent og offentlig... 13. Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24 Innhold Forord... 5 Kapittel I Åpent og offentlig... 13 Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24 Kapittel III Offentleglova praktisk bruk... 31 Kapittel IV Offentleglova med kommentarer... 39 Kapittel

Detaljer

Risiko&for&varicella.infeksjon&og&vaksinerespons& hos&barn&med&juvenil&idiopatisk&artritt!

Risiko&for&varicella.infeksjon&og&vaksinerespons& hos&barn&med&juvenil&idiopatisk&artritt! Risikoforvaricella.infeksjonogvaksinerespons hosbarnmedjuvenilidiopatiskartritt Med.39505.årsoppgaven ProfesjonsstudietimedisinvedUniversiteteti Student:AndreasØ.Bergquist,MK09 Tromsø. Veileder:EllenB.Nordal,overlegevedBarneavdelingenvedUNN.

Detaljer

VEDLEGG B FOTODOKUMENTASJON

VEDLEGG B FOTODOKUMENTASJON I Bildeliste fra tilstandsvurdering: Bilde 1: Fylling/Landside; Utglidning og bevegelse i steinvegg... II Bilde 2:Fylling/ Landside; Utglidning og bevegelse i steinvegg, sett fra landside... II Bilde 3:

Detaljer

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune 28.03.12 Innholdsfortegnelse og innledning: Marienlyst, Drammen INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING: METODIKK: Forside Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune 31.3.12 Innholdsfortegnelse og innledning: Marienlyst, Drammen INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING: METODIKK: Forside Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fra sekretariatet: Gro Granden. Det ble fattet vedtak i følgende saker: Sak 26/75 KEFAS AS Sak 1/96 Scana Offshore Technology AS Sak 5/87 Orkla AS

Fra sekretariatet: Gro Granden. Det ble fattet vedtak i følgende saker: Sak 26/75 KEFAS AS Sak 1/96 Scana Offshore Technology AS Sak 5/87 Orkla AS 12.02.96 GG Protokoll 1/96 Møte i Bedriftsdemokratinemnda 8. februar 1996 Til stede: Gudmund Knudsen Karin Bruzelius Ivar Myhrvold Ragnhild Hagen Forfall: Sveinung. Koslung, Ingunn Olsen og Arnhild Dordi

Detaljer

BILIMPORT TIL NORGE KRISTIANSAND HAVN

BILIMPORT TIL NORGE KRISTIANSAND HAVN BILIMPORT TIL NORGE KRISTIANSAND HAVN ABSTRACT Denne rapporten presenterer tid- og distansekostnader for biltransport med skip fra kontinentet til Havn. FORFATTER:ADNANA PUSA Bachelor Skipsfart & Logistikk

Detaljer

99 U 7 6 37. TorJBjørklund Periferi mot sentrum. Landsomfattende folkeavstemninger i Norge. Institutt for samfunnsforskning

99 U 7 6 37. TorJBjørklund Periferi mot sentrum. Landsomfattende folkeavstemninger i Norge. Institutt for samfunnsforskning 99 U 7 6 37 TorJBjørklund Landsomfattende folkeavstemninger i Norge Institutt for samfunnsforskning Oslo 1999 INNHOLD FORORD V FIGURER, TABELLER OG KART IX INTRODUKSJON 1 KILDER, LITTERATUR OG METODER

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Endringsledelse i barnehage - erfaringer med Være Sammen programmet

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Endringsledelse i barnehage - erfaringer med Være Sammen programmet Studieprogram: MasteriSpesialpedagogikk Forfatter:LauraMilenaLópez DETHUMANISTISKEFAKULTET MASTEROPPGAVE Vårsemesteret,2013 Åpen... Veileder:SigrunK.Ertesvåg Tittelpåmasteroppgaven: Endringsledelse i barnehage

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Oppgaver som illustrerer alle teknikkene i 1.4 og 1.5

Oppgaver som illustrerer alle teknikkene i 1.4 og 1.5 Oppgaver som illustrerer alle teknikkene i 1.4 og 1.5 Gitt 3 punkter A 1,1,1,B 2,1,3,C 3,4,5 I Finne ligning for plan gjennom 3 punkt Lager to vektorer i planet: AB 1, 0,2 og AC 2,3, 4 Lager normalvektor

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3:14 (2015-2016) Fafo 22. juni 2016 Bakgrunn Sterk vekst i antall utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp

Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp Statens strålevern utlyser fire oppdrag som til sammen utgjør en grundig kartlegging og sammenstilling av informasjon om forekomst av radioaktive stoffer og avfallsstrømmer

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Masteroppgave 2015 60 stp SYNTESE AV INTERMEDIATER FR TTALSYNTESEN

Detaljer

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste I dette dokumentet finn du informasjon om Innlogging og tilgang til Datafangsportalen Liste over dokument som skal følgje

Detaljer

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Forstudierapport Ole Jørgen Levy & Emma Marie Skjærstad Fremdriftsplanlegging

Detaljer

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi Side 1 av 5 Om svartebøkene Tilbakemelding Forsiden Sagn Prosesser Fellessøk Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

PROTOKOLL. Anne Cathrine W Moseng Sigrid Fritzvold

PROTOKOLL. Anne Cathrine W Moseng Sigrid Fritzvold PROTOKOLL År 2014, den 22. og 29. september ble det i rådhuset holdt forhandlingsmøte mellom Trondheim kommune ved Rådmannen og Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Sykepleierforbund,

Detaljer

Obs. Tidspunkter og rom må kontroll-sjekkes i forhold til informasjon og endringer i webunits. Om emnet, pensum etc.

Obs. Tidspunkter og rom må kontroll-sjekkes i forhold til informasjon og endringer i webunits. Om emnet, pensum etc. BAL II Ansvarlig faglærer: Ingun Sletnes Rom PI 635, tlf. +47 67 23 82 35 e-post: Ingun.Sletnes@hioa.no I tillegg skal Sigrid Stokstad ha deler av undervisningen i plenum e-post: sigrid.stokstad@nibr.hioa.no

Detaljer

Kjernejournalprosjektet bruk av konkurransepreget dialog og SSA-B

Kjernejournalprosjektet bruk av konkurransepreget dialog og SSA-B Kjernejournalprosjektet bruk av konkurransepreget dialog og SSA-B 1 Advokat/partner Torstein Arendt HelsIT 20. september 2012 Oversikt over foredraget Kjernejournalprosjektet Valg av prosedyre for anskaffelsen

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Forvaltningsre- og saksbehandling Forvaltningsloven, habilitetsregler, veiledningsplikten, enkeltvedtak, saksforberedelser, klagebehandling, omgjøring

Detaljer

SLUTTRAPPORT BIT -PROSJEKTET 2011 2013/14

SLUTTRAPPORT BIT -PROSJEKTET 2011 2013/14 SLUTTRAPPORT BIT -PROSJEKTET 2011 2013/14 Økt bruk av tre, og lønnsomheti heleverdikjeden. Et prosjekt finansiert av: Innovasjon Norge Fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold Fylkesmennene i Buskerud,

Detaljer

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs Å være eller ikke være deltager i en matematisk diskurs - med fokus på elevers deltagelse i problemløsningsaktiviteter og deres fortellinger om matematikk Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning

Detaljer

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl.

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 09 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 29 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 09/. Som

Detaljer

En introduksjon til Dragon Quest IX. www.nintendo.no

En introduksjon til Dragon Quest IX. www.nintendo.no En introduksjon til Dragon Quest IX www.nintendo.no I En introduksjon til Dragon Quest Et eventyr hvor DU er helten Hva er Dragon Quest? Forbered deg til en spennende reise alene eller med venner i en

Detaljer

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid?

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Masteroppgave (erfaringsbasert) i Strategisk ledelse og økonomi - desember 2014 Lars Ellingsen 1 Hvem er Lars Ellingsen?

Detaljer

Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst.

Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst. Vedlegg 1 Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst. Referanse kart: Nr. Tittel Målestokk Dato Utgitt 551 Barentshavet, sørvestlige del 1:700 000 ED 50 1963

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune Innhold: Flått (Flaat - Flåt - Flott) Høylandet (Hølandet - Hølandet i Namdal - Høylandet i Namdalen) Kongsmoen (Kongsmo) Tyldum

Detaljer

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Colostrum FAQ Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Innholdsfortegnelse I. Hva er colostrum? S 3 II. Hvilket dyr kommer colostrum fra? S 3 III. Hva skjer med kalvene? S 3 IV. Hvorfor er colostrum

Detaljer

Symboler og forkortelser 1. INNLEDNING 1. 1.1 Hva er fasthetslære? 1. 1.2 Motivasjon 5. 1.3 Konvensjoner - koordinater og fortegn 7

Symboler og forkortelser 1. INNLEDNING 1. 1.1 Hva er fasthetslære? 1. 1.2 Motivasjon 5. 1.3 Konvensjoner - koordinater og fortegn 7 Innhold Forord Symboler og forkortelser v og vi xv 1. INNLEDNING 1 1.1 Hva er fasthetslære? 1 1.2 Motivasjon 5 1.3 Konvensjoner - koordinater og fortegn 7 1.4 Små forskyvninger og lineær teori 11 1.5 Omfang

Detaljer

SEPARASJON OG SKILSMISSEINORGE 1536-1909

SEPARASJON OG SKILSMISSEINORGE 1536-1909 SEPARASJON OG SKILSMISSEINORGE 1536-1909 En familie- og rettshistorisk studie Hanne Marie Johansen Avhandling til dr. art. graden Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet INNHOLD FORORD

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

Forord% DennemasteroppgavenerskrevetvedinstituttfornaturforvaltningvedNorgesmiljø8 ogbiovitenskapeligeuniversitet.oppgavenmarkerersluttenpåmastergradsstudietmitt inaturbasertreiseliv. Bakgrunnenforvalgavtemaogproblemstillingforoppgaven,ermininteressefor

Detaljer

KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa

KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa 23. september 2011 Inger Kammerud, Statens vegvesen Region Sør Saksliste 1. Verkstedet 1. -2.september 2. Informasjon om KVUen - Verkstedsrapport - Ferdigstilt

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Burud slamkompostering i Øvre Eiker kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Burud slamkompostering i Øvre Eiker kommune Vår dato: 21.03.2011 Vår referanse: 2011/1572 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Stein D. Moen Saksbehandler: Marianne Seland Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266821 Rapport etter

Detaljer

Babysett med riller og knuter - Air og Sky

Babysett med riller og knuter - Air og Sky Babysett med riller og knuter - Air og Sky Design: Sidsel Janne Høivi Foto: Fotograf B.T. Stokke as STØRRELSER Jakke og bukse: 1 3 (6) 12 (18) 24 måneder. 1 3 (6 12) 18 24 måneder. MÅL Jakke: Overvidde:

Detaljer

Om naturmangfoldloven forholdet til ECONADA

Om naturmangfoldloven forholdet til ECONADA Om naturmangfoldloven forholdet til ECONADA Gunn M Paulsen Seksjonssjef Direktoratet for naturforvaltning Arealbruk Forurensing Foto: Sigmund Krøvel-Velle / Samfoto Klimaendringer Foto: Marianne Gjørv

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3:14 (2015-2016) Evalueringskonferansen 29.-30. september 2016 Bakgrunn Sterk vekst i antall

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Modum kommune November 2016 Side 1 av 6 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

STATLIGE TILSKUDDSMIDLER - INTEGRERING, MANGFOLD OG FATTIGDOM

STATLIGE TILSKUDDSMIDLER - INTEGRERING, MANGFOLD OG FATTIGDOM Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmann Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/1273-8 243 U03 DRAMMEN 26.02.2008 STATLIGE TILSKUDDSMIDLER

Detaljer

I Introduksjonen - skal demonstrere det skisserte prosjekts originalitet og hvorfor det er viktig å forske nettopp her.

I Introduksjonen - skal demonstrere det skisserte prosjekts originalitet og hvorfor det er viktig å forske nettopp her. Prosjektbeskrivelse Et sett av punkter til hjelp for å strukturere tanker, ord og gjerning Dr.scient. Dag Oscar Oppen Berntsen, Regrep Agder/Telemark, NFR I Introduksjonen - skal demonstrere det skisserte

Detaljer

Avslutningsplan for skoleåret noen utfyllende kommentarer til tidligere utsendt skriv:

Avslutningsplan for skoleåret noen utfyllende kommentarer til tidligere utsendt skriv: Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2016 Avslutningsplan for skoleåret noen utfyllende kommentarer til tidligere utsendt skriv: I) VG3 ST Lesedager/Forberedelsesdager/Studiedager/Ordinær undervisning

Detaljer

1886/93. POSTHORN - 20 mm utgaven Boktrykk fra Centraltrykkeriet, Christiania Tagget: 14½ x 13½. NK 49 (1 øre) 49 I

1886/93. POSTHORN - 20 mm utgaven Boktrykk fra Centraltrykkeriet, Christiania Tagget: 14½ x 13½. NK 49 (1 øre) 49 I NK 49 (1 øre) Plate I Olivenbrun (Ly) Liggende Vm IV Utgitt : 24/5 1886F - Opplag: 500.000 49 I Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 49 I 49 I 49 I 49 I Vannmerke IV i liggende stillinger NK 49 (1 øre) Plate II

Detaljer

A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK 25 1994 A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK Eirik Traae VASSDRAGSTEKNISK VURDERING AV UTFYLLINGER, LANGS DRAMMENSELVA, FOR G/S-VEIER I NEDRE EIKER KOMMUNE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT BIBLIOTEK

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

VEDLEGG IVB DATASETT FOR BIOCIDPRODUKTER MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS OG SOPP

VEDLEGG IVB DATASETT FOR BIOCIDPRODUKTER MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS OG SOPP VEDLEGG IVB DATASETT FOR BIOCIDPRODUKTER MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS OG SOPP 1. I dette vedlegget menes med «mikroorganismer» også virus og sopp. Dette vedlegg fastsetter hvilke data som må framlegges

Detaljer

Für zwischen und eingestellte Kräfte. Personalkostenpauschalen TVS+E ab inkl. 2,00% Leistungsentgelt

Für zwischen und eingestellte Kräfte. Personalkostenpauschalen TVS+E ab inkl. 2,00% Leistungsentgelt Personalkostenpauschalen TVÖD ab 01.03.2016 inkl. 2,00% Leistungsentgelt Entgeltgrup pe nach 1 Jahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 10 Jahren nach 15 Jahren TVöD 15 70.293,92 77.519,29 80.209,19 89.816,60

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

KULTURHISTORISK MUSEUM FORNMINNESEKSJONEN

KULTURHISTORISK MUSEUM FORNMINNESEKSJONEN KULTURHISTORISK MUSEUM FORNMINNESEKSJONEN JERNVINNA I GRÅFJELLOMRÅDET Bernt Rundberget (red.) GRÅFJELLPROSJEKTET BIND I OSLO 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1 1 INNLEDNING (Kathrine Stene) 9 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Maria Reinertsen. Ligningen for lykke. Tallene, tankene og tilfeldighetene bak den rådende økonomiske fornuft CAPPELEN D/\MM

Maria Reinertsen. Ligningen for lykke. Tallene, tankene og tilfeldighetene bak den rådende økonomiske fornuft CAPPELEN D/\MM Maria Reinertsen Ligningen for lykke Tallene, tankene og tilfeldighetene bak den rådende økonomiske fornuft CAPPELEN D/\MM Innhold Prolog 9 Hvor vi sammen med Kåre Willoch og Thorbjørn Jagland- undrer

Detaljer

Bestemmelser for Verdiskap, Nattsafer, Deponeringsenheter, Kontantautomater og Sikkerhetsskap

Bestemmelser for Verdiskap, Nattsafer, Deponeringsenheter, Kontantautomater og Sikkerhetsskap Bestemmelser for Verdiskap, Nattsafer, Deponeringsenheter, Kontantautomater og Sikkerhetsskap 1 MAKSIMAL FORSIKRINGSSUM 1.1 Kontanter eller Maksimal forsikringssum når det gjelder oppbevaring av i verdioppbevaringsenheter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Goodtech ASA s lokaler i Per Krohgsvei 4, 1065 Oslo Dato: Onsdag 23. mai 2007 Kl.: 10:00

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag. NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD

Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag. NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD Naturmangfoldloven Biomangfoldlovutvalget la fram NOU 2004: 28 Forslag

Detaljer

Tekst som handling. Menns bruk av spørretjenesten hos helsenettstedet Lommelegen.no. Arina Bøge Stubhaug

Tekst som handling. Menns bruk av spørretjenesten hos helsenettstedet Lommelegen.no. Arina Bøge Stubhaug Tekst som handling Menns bruk av spørretjenesten hos helsenettstedet Lommelegen.no Arina Bøge Stubhaug Masteroppgave i sosiologi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi UNIVERSITETET I OSLO vår 2011

Detaljer

Skjærforsterkning av betongkonstruksjoner med fiberarmerte polymerer

Skjærforsterkning av betongkonstruksjoner med fiberarmerte polymerer Skjærforsterkning av betongkonstruksjoner med fiberarmerte polymerer Anna Belova Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2015 Hovedveileder: Terje Kanstad, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer