Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3 Forord% Denneoppgavenutgjørsistedelavmittmasterstudieientreprenørskapoginnovasjon vedhandelshøyskolenvednorgesmiljø9ogbiovitenskapeligeuniversitet. Minfasinasjonfortemaetstartetenvakkersommerdagi2013dajegvarpåveihjemfra matfestivalenpåegertorgetihokksundogundretmegoveratdetomtrentikkefantes noentilbydereavfruktoggrøntpåfestivalen.jegkjørteforbigårdettergårdmed bugnendeåkre,mendajegstoppetinnomdagligvarenfantjegikkeigjendisse produktene.dettevekketentankeprosessimegsomikkeharstoppetsiden.formeger økologisliknaturenmenteviskulledrivejordbruk,ogjegønskerderforåbidratilå fremmedistribusjonenavlokaleøkologiskelandbruksvarer. Arbeidetmedoppgavenharværtenutroliglærerikprosess,ogjegeroverveldetoveralt engasjementjegharmøtt.jegvilførstogfremsttakkeallesomhartattsegtidtilåsvare påspørsmålogdeleavsinkunnskap,mennoenfortjenerenspesielloppmerksomhet: TakktilallepåLandbrukskontoretsomtokvarmtimotmeg,spesieltminveilederGry Løbergsomhargjortarbeidettileteventyr. TakktilAnneMoxnesJervell,minveilederpåNMBUsomkastetsegoverprosjektetog hargittmeggodfagligstøtte. TakktilFylkesmanneniBuskerudsomharstøttetprosjektetøkonomisk,daspesielt AnitaPanmanogØysteinHaugerudsomhjalpmegåfåfrøettilåspire. Takktilgodenaboersomharåpnetøynenemineforøkologiskeverdier,spesieltAnette somhartegnetnoenavfigureneioppgaven. OgenspesielltakktilminsamboerEriksomharholdtutmedminnye lidenskap/galskap. Drammen, CathrineLie ii

4 Sammendrag% Økologiskeogkortreistematvarerblirstadigmerpopulære,ogfolkblirmerogmer bevisstenårdehandlermatvarer.økologisklandbrukerogsåetsatsningsområdehos detoffentlige,mentiltrossfordetteerproduksjon,omsetningogforbrukmyelavere ennregjeringenønsker.kannoeavårsakenliggeidistribusjonskanalene? Detmesteavdennorskproduserteøkologiskematendistribueresidagviadefirestore matvarekjedeneilandet.dekontrollererflereleddiverdikjeden,noesominnebærerat produsentenehavneriendårligforhandlingsposisjonogkaprermindreavverdiensom skapes.denneststørstekanalenersalgtilstorhusholdning,mendetteopplevessom sammesakforprodusentenesidensalgetgårviadesammegrossistleddene.denne oppgavenharderforvalgtåfokuserepåalternativedistribusjonskanaler,oghvordan dissekanbidratilåøkeomsetningenavlokaleøkologiskelandbruksvareri Drammensregionen. Hvordanulikealternativedistribusjonskanalererstrukturerteranalysertvedhjelpav forretningsmodellteori.rammeverket canvas oghvordankanaleneskaper,levererog kaprerverdierutgangspunktetforanalysen.tidligereforskningsiernoeomulike motivasjonerforetableringavenalternativkanal,oghvaslagstypeverdideønskerå skapeforforbrukere,produsenterogsamfunnetgenerelt. Hensiktenmeddenneforskningenharværtå;i)avdekkehvilkeelementeralternative kanalerbørhaforåskapeverdi,ii)undersøkehvordandeulikekanalenefungerer,samt iii)sepåhvordaneksisterendekanalerdekkerbehovetidrammensregionenidag.ved hjelpavcasemetodebleulikekilderogmetoderbruktforåsvarepådissespørsmålene. Prosjektetharmøttstorvelviljeogengasjementfraalleinvolverte,noesombekrefterat detteerenaktuellproblemstilling. Enanalyseavåtteforskjelligekonsepter,kombinertmedintervjuavlokaleprodusenter ogandrenøkkelpersoner,visteatenalternativdistribusjonskanalbør;skapetett kontaktmellomforbrukerogprodusent,kunnehåndterestorevolum,skape forutsigbarhetrundtsalg,sikreenrettferdigverdikapring,giprodusentene salgsavlastning,visesjelogsosialtansvaroghaetinnslagavfrivillighet.undersøkelsene iii

5 avdekketatdrammensregionenmanglerenkanalsomkanomsetteetstortvolum, samtidigsomdenerforutsigbarogdrarnytteavfrivilligarbeid. Enmåteåøkeomsetningenavlokaleøkovarerpåeråøkeomfangetavdeeksisterende kanalene,mendettevilinnebærevisseutfordringer.enbedreløsningvilderforværeå introdusereennykanalsomspesialbutikk,andelslandbrukellerkooperativ.siden regionenmanglerenkanalderforbrukerneistørregraderinvolvertvilandelslandbruk ogkooperativværemestaktuelt.enkartleggingavlokaleøkologiskeprodusenterviste atantalletantageligerforlavttilatdekangåsammenietkooperativ.etableringavet forbrukerstyrtandelslandbruksesderforsomdetalternativetsomraskestkanøke omsetningenavlokaleøkologiskelandbruksvareridrammensregionen,eller fortrinnsvisenkombinasjonavflerekonsepter. iv

6 Abstract% Organicandlocalfoodsarebecomingmoreandmorepopular,andpeoplearegetting moreconsciousabouttheirfoodshopping.organicagricultureisalsoafocusareawith thegovernment,butdespitethis,production,salesandconsumptionlevelsaremuch lowerthandesired.canthereasonforthisbefoundinthedistributionchannels? MostofthelocallyproducedorganicfoodinNorwayistodaydistributedthroughthe fourlargenationalretailerchains.theycontrolseveralpartsofthevaluechain,which reducestheproducersbargainingpowerandleavesthemwithverylittleprofit.the secondlargestdistributionchannelisthecateringindustry,butfortheproducers,this channelwillbeperceivedinthesamewaysincetheyarestillsellingtowholesalers.asa result,thisthesiswillfocusonalternativedistributionchannels,andhowthesecanbe usedtoincreasethesalesoflocalorganicfoodsinthedrammenregion. Howthedifferentalternativedistributionchannelsarestructuredisanalyzedusing theoryonbusinessmodels.the canvas framework,alongwithhowthechannels create,deliverandcapturevalue,isthebasisoftheanalysis.formerresearchtellsus somethingaboutthedifferentmotivationsforstartinganalternativechannel,andof whatkindofvaluetheyseektocreateforconsumers,producersandthesocietyin general. Thepurposeofthisresearchhasbeento;i)detectwhichelementsanalternative channelshouldconsistofinordertocreatevalue,ii)examinehowthedifferentchannels function,andiii)studyhowexistingchannelsmeettheneedsinthedrammenregion today.byusingcasemethod,differentsourcesofinformationandmethodswereusedto answerthesequestions.thisprojecthasbeenmetwithinterestandwillingnessto participate,whichaffirmsthatthisisarelevantissue. Ananalysisofeightdifferentalternativechannels,combinedwithinterviewswithlocal producersandotherkeyinformants,showedthatanalternativedistributionchannel should;createacloseconnectionbetweenconsumerandproducer,beabletohandle v

7 volume,increasepredictabilityofsales,ensureafairvaluecapture,givetheproducers salesrelief,havesoulandsocialresponsibility,andutilizevolunteerwork.theresearch uncoveredthatthedrammenregionislackingachannelthatcanhandlevolume,whilst ensuringpredictabilityofsales,andutilizingconsumervolunteers. Onewaytoincreasesalesoflocalorganicfoodsistoincreasethescopeoftheexisting channels,butthiswouldentailcertainchallenges.abettersolutionwouldbeto introduceanewchannel,likeaspecialtystoreoraformofcommunitysupported agriculture(csa).sincetheregionislackingachannelwhereconsumerstoagreater extendareinvolved,csaisthemorereasonablechoice.asurveyamonglocalproducers showedthatthenumberofproducersismostlikelyinsufficienttostartaco9operative network.thefastestwayofincreasingsalesoflocalorganicfoodsinthedrammen regionwillthereforebecreatingaconsumer9drivencsa,orpreferablyacombinationof severalchannels. vi

8 Innholdsfortegnelse% Forord... ii Sammendrag... iii Abstract... v Innholdsfortegnelse...vii Figurliste...ix Tabelliste...ix 1.%Introduksjon Økologiskeprodusenter Forbrukertrenderøkologiskogkortreist Distribusjonogsalgavøkologiskeogkortreisteprodukter Problemstilling Oppgavensstruktur %Teoretisk%tilnærming Forretningsmodell Skape,kapreoglevereverdi Drivereforalternativedistribusjonskanaler(ADK er) %Forbrukeres%rolle%i%alternative%distribusjonskanaler %Ulike%struktureringer%av%alternative%distribusjonskanaler %Frivillighet%og%transaksjonskostnader Delproblemstillinger %Casemetode Casedesign Datatyper %%Nøkkelinformantintervjuer %Produsentintervjuer %Seminarer%og%møter %Litteratur%og%andre%sekundærkilder Dataanalyse Studiensstyrker Studienssvakheter %Resultat%og%analyse DP19HvilkeelementerbørADK erhaforåskapeverdi? %Tett%kontakt%mellom%forbruker%og%produsent %Volum %Forutsigbarhet %Rettferdig%verdikapring %Salgsavlastning %Sjel%og%sosialt%ansvar %Frivillighet DP29Hvordanskaper,levererogkaprerulikeADK erverdi? %Bondens%marked %Gårdsutsalg %Økofestivalen%i%Sande %Netthandel %Abonnementsordninger...39 vii

9 4.2.6%Spesialbutikker %Andelslandbruk %Kooperativ %Oppsummering%kanaler DP39HvordandekkereksisterendeADK erbehovetidrammensregionen? %Spesielle%trekk%ved%Drammensregionen %Eksisterende%ADK er%i%drammensregionen %Udekket%behov%i%Drammensregionen %Drøfting Kjærtbarnharmangenavn Nåmasseneellerpreketilmenigheten? KaneksisterendeADK erøkeomsetningen? Nåmassene Spesialbutikk Preketilmenigheten AndelslandbrukogKooperativ(CSA) %Andelslandbruk %Kooperativ Kanmanfåiposeogsekk? %Oppsummering%og%Konklusjon Rådtilvidereforskning Avsluttenderefleksjonerogveienvidere...63 Bibliografi Vedlegg Vedlegg1Informasjonsskriv...69 Vedlegg2Intervjuguider...71 Vedlegg3BusinessModellCanvasforulikealternativedistribusjonskanaler...73 % viii

10 Figurliste%%% FIGUR1FRAPRODUSENTTILFORBRUKER... 2 FIGUR2DISTRIBUSJONAVMATVARER... 6 FIGUR3BUSINESSMODELLCANVAS(OSTERWALDER&PIGNEUR,2010)...10 FIGUR4FORRETNINGSMODELLEN(JØRGENSEN&TYNESPEDERSEN,2013)...11 FIGUR5MAKTBALANSENILANDBRUKET(FRITTETTERRENTINGETAL.2010)...13 FIGUR6CATEGORIESOFAFNSIDENTIFIEDTHROUGHTHESCOPINGREVIEW(VENNETAL.,2006, S.256)...15 FIGUR7KONSEPTUELMODELL...17 FIGUR8GRUNNLEGGENDETYPERCASEDESIGN(YIN,2009)...19 FIGUR9ANALYSEPROSESSENICASESTUDIET(FRITTETTERRAMIAN,2007)...24 FIGUR10KONSEPTUELMODELLIDETALJ...32 FIGUR11KARTOVERDRAMMENSREGIONEN(DRAMMENKOMMUNE,2010)...47 FIGUR12DIFFUSJONAVENINNOVASJON(FRITTETTERROGERS)...54 FIGUR13ADK'ERSGRADAVKUNNSKAPSDELINGOGKOBLING...55 Tabelliste% TABELL1DATATYPEROGMETODER...20 TABELL2BONDENSMARKEDOPPSUMMERT...35 TABELL3GÅRDSUTSALGOPPSUMMERT...36 TABELL4ØKOFESTIVALENOPPSUMMERT...37 TABELL5NETTHANDELOPPSUMMERT...39 TABELL6ABONNEMENTSORDNINGEROPPSUMMERT...40 TABELL7SPESIALBUTIKKEROPPSUMMERT...42 TABELL8ANDELSLANDBRUKOPPSUMMERT...43 TABELL9KOOPERATIVEROPPSUMMERT...45 TABELL10ADK'EROPPSUMMERT...46 TABELL11ADK'EROPPSUMMERTFORDRAMMENSREGIONEN...51 ix

11 My%grandfather%used%to%say%that%once%in%your%life%you%need%% a%doctor,%a%lawyer,%a%policeman%and%a%preacher%% but%every%day,%three%times%a%day,%% you%need%a%farmer. %% 9BrendaSchoepp 1.%Introduksjon% Økologiskeogkortreistematvarerblirstadigmerpopulæreogskepsisentildet konvensjonellelandbruket 1 øker.ifølgeoikos9økologisknorgevelgerbevisste forbrukereøkologiskevarerfordideivaretar(oikos); degfordideikkeinneholderkjemisk9syntetiskesprøytemidler,kunstigefargestoffer ogaromaer,søtnings9ellerkonserveringsmidler.itilleggviserflereundersøkelserat økologiskmatofteinneholdermermineraler,antioksidanterogvitaminer. husdyrenefordidefårbedreplass,suntfôrogfårværeuteifriskluft. miljøetfordidetøkermangfoldetavplanter,dyroglivetijorda.bondenbrukermest muliglokale,fornybareressursersomredusererenergi9ogressursforbruk,jord9,luft9 ogvannforurensningogklimagassutslipp. Nårøkologiskematvarerharsåmangefordeler,hvorforerikkeandelenavøkologisk matinorgehøyere?regjeringenharsommålånå15%økologiskproduksjon, omsetningogforbrukinnen2020(fylkesmannenibuskerud,2009).vedutgangenav 2013varproduksjonen4,8%ogomsetningenidagligvarehandelen1,1%(Statens Landbruksforvaltning,2013).BådeBuskerudogVestfolderøkologiskeforegangsfylker, mentiltrossfordetteerikkeomsetningenavøkologiskelandbruksvarerhøyereherenn iandrefylker.forbrukereidrammensregionenmøterdesammeutfordringenesom mangjørellersilandetnårdetgjelderåfåtakiøkologiskeprodukter.eromsetningen 1 Modernelandbrukderbegrensningeribrukavbl.a.plantevernmidler,kunstgjødselog genmodifiseringikkeerlikestrengtsomiøkologisklandbruk. 1

12 lavfordidetikkeproduseresnokøkologiskelandbruksvarer?erdenlavfordi forbrukerneikkeønskerdennetypevarer?ellerkandetværeileddeneimellom produsentogforbrukeratdetfinnesromforforbedring? Figur1Fraprodusenttilforbruker 1.1%Økologiske%produsenter% Produsenteruttrykkerselvatdestørstekildenetilrisikoiøkologisklandbruker politikk,rammevilkårforøkologiskdrift(tilskudd,merprisogregelverk),usikkerhetom produktpriserogavlingsvariasjon(flatenetal.,2005).dettegjenspeilesidestørste utfordringeneidentifisertidenøkologiskehandlingsplanenforbuskerud;vekstskiftelar segikkegjennomføreistornokgrad,tilgangenpåhusdyrgjødselerbegrensetog grønngjødslingerliteutvikletogtilpassetnorskeforhold.itilleggerjordpakking, sykdommer,skadedyrogugrassmedpåågjøreavlingenesmå,ogenkeltebrukmåøke arealetforåfådetsammevolumetsomvedkonvensjonelldrift.tiltrossfordisse utfordringenelykkesnoenprodusenterogdettehengeroftesammenmed kunnskapsnivå; Liten%forståelse%for%at%økologisk%produksjon%krever%en%annen%tankemåte%og%praksis% er%som%oftest%den%viktigste%faktoren%til%at%det%går%galt%for%noen %(Fylkesmanneni Buskerud,2009,s.5)% Deteringentvilomatøkologiskdrifterutfordrende,mendetfinnesmangeoffentligeog privatestøtteordningerforkunnskapsdelingognettverkssamarbeid.økologisk landbrukharogsåbedretilskuddsordningerenndetkonvensjonelle.statens Landbruksforvaltningmeldtetidligi2013attilskuddeneistorgradharværtutløsende foromleggingtiløkologiskproduksjon.demenerbehovenenåerstørstpå markedssiden,dertiltakbørrettesinnmotforbruker%(huso,2013).denoffentlige prissettingenkanpåvirkehvasomdyrkesavøkologiskelandbruksvarer.forøkologisk 2

13 korn,melk,kjøttogfjørfemottarprodusenteneenfastprissombestemmesutifraet pristilleggsomleggespåprisenforkonvensjonellvare.dettepristilleggetforutsigbart sidendeterfastgjennomavtaleåret,ogifleretilfellerliktoverflereår.prisenepå økologiskfruktoggrøntderimot,settesavmarkedsaktøreneogvarierergjennom sesongen(statenslandbruksforvaltning,2013).% 1.2%Forbrukertrender%økologisk%og%kortreist% Forbrukereønskertilgangpåmerbærekraftigeråvarer,ogundersøkelsergjortav NielsenNorgei2009viserat46%avforbrukernesvareratdeaktivtforsøkeråkjøpe lokalmat,mens21%søkeretterøkologiskmat(oikos,2011).selvomforbrukernei økendegradønskerslikevarereromsetningeninorgebetydeliglavereennhva regjeringenønsker.prosjektet ØkoløftiDrammensregionen identifiserteto hovedutfordringervedsalgavøkologiskmat.deteneeratmangeoppleverøkologiske matvarersomdyre,noesomskyldessmåvolumerslikatdenøkologiskematenbliren spesialvare.denandrehovedutfordringenermanglendekunnskapomhvorvidt økologiskmatersunnere,hvorfordenerdyrereoghvorstormiljøeffektener(rådetfor Drammensregionen,2010). Økologiskematvarerkansiesåværepåettidligstadiumimarkedetslivssyklussiden detistørstgraderforbrukeremedenspesiellinteressesomvelgerproduktene.detteer enfasedermanbyggeroppbevissthetenrundtøkologi,ogherspillerhvarogerskaller earlyadopters enstorrolle.detteerengasjerteoganerkjentebrukeresomharevnen tilåpåvirkeandre(smith,2010). At%mange%svarer%at%de%er%likegyldige%til%økologisk%mat,%er%det%lite%de%økologiske% produsentene%kan%gjøre%med%for%øyeblikket.%den%økologiske%næringen%må%først%og% fremst%nå%ut%til%dem%som%faktisk%syns%at%økologisk%mat%er%viktig,sierreidar AndestadiØkologiskNorge(Roshauw,2013) Omsetningenavøkologiskevarerøktei2013med16%idagligvarehandelenog14%i andrekanaler.påverdensbasiseromsetningentredobletpå10år(statens Landbruksforvaltning,2013).Dettevitneromenøktetterspørseletterøkologiske produkter,mendessverregårdennorskeproduksjonennedslikatviblirmeravhengige 3

14 avimport.oikos9økologisknorgeskrevnyligpåsinehjemmesideratdetidligerehar pektpåatdetofteeromsetningsleddetsomutgjørenflaskehals,noesomigjenhar sammenhengmedprioriteringeritidligerejordbruksoppgjør(wright,2014b). 1.3%Distribusjon%og%salg%av%økologiske%og%kortreiste%produkter% Foråsikreenvelfungerendeverdikjedeforøkologiskelandbruksvarererdetviktigåha godedistribusjonskanaler.norskeprodusentermøterendelutfordringerietablerte kanalerognorsklandbruksrådgivningsieratdetikkeervanskeligåskjønneat produsenteneikkevilutvide; % Prisene%er%for%lave%til%å%dekke%produksjonskostnadene%og%markedsaktørene%spiller% ikke%alltid%på%lag.%i%tillegg%er%markedet%så%uforutsigbart%og%komplisert%bygd%opp.% Som%produsent%er%man%bundet%på%hender%og%føtter.%Har%man%for%mye%varer%en%dag% kan%man%ikke%levere%til%en%annen%grossist%enn%det%man%har%avtale%med,%som%da%har% kanskje%for%lite.%resultatet%er%at%grossistene%heller%importerer%øko%varer%enn%å%ta%fra% en%annen%produsent.%det%er%jo%merkelig%praksis%siden%staten%vil%ha%større% verdiskapning%på%matproduksjon%i%norge (Nilsen,2013) I2009ble87%avalleøkologiskevareriNorgesolgtgjennomdagligvarehandel.Fire storeparaplykjeder(ica,coop,norgesgruppenogrema1000)kontrollerermerenn99 %avdagligvaremarkedetogderesmaktbeståriatdekontrollererflereleddi verdikjedensomdistribusjonfraleverandørtilgrossist,grossistvirksomhet,innkjøp, distribusjontilbutikkogbutikkjedene(nou2011:4).manharogsåsettenøktdannelse avstorelandsdekkendesamvirkekonsernsombetjeneretnasjonaltmarked,ogdet regionalepregetimatproduksjonogomsetningersterktredusert.hverenkelt landbruksprodusentharderforveldiglavforhandlingsmaktovenforkjedene,noesom førtetilatregjeringenoppnevnteetmatkjedeutvalgforåutredestyrkeforholdenei verdikjedenformat(nou2011:4).matkjedeutvalgetuttrykkerskepsistilatnoenfå aktørerharsåmyemakt,ogundersøkelserdehargjortviseratdesmåprodusentene føleratdemøteretforhandlings9oglogistikksystemsomkunertilpassetdestore aktørenepåkunde9ogleverandørsiden.økologiskevarerharofteenhøyereutsalgspris grunnetatproduksjonenermerarbeidskrevendeogproduksjonsvolumenenoelavere, menmatkjedeutvalgetmenerundersøkelserviseratforbrukereervilligetilåbetale 4

15 mellom10940%merforøkologiskevarer.prisforskjellenerimidlertidlangtstørreenn detsomkanforklaresmedmerpristilprodusent,ogmatkjedeutvalgetsierdermed indirekteatdeterandreleddiverdikjedensomsitterigjenmedmestepartenav profitten.deresundersøkelserfantogsåeksemplerpåøkologiskeproduktersomikke fårmarkedsadgang,tiltrossforenuttaltsatsningfrafleresentraleleverandørerog paraplykjeder.demenerdetteparadoksetindikereratdennorskematkjedenikke fungerertilfredsstillendenårdetgjelderålevereøkologiskeprodukter(nou2011:4). Oikossyneshellerikkedeteroverraskendeatøkologiskearealerhargåtttilbakei Norge,ogatimportenøker,ogdemenergrunneneeråpenbare: Tine%og%Nortura%har%slått%bremsene%på%for%flere%år%siden.%Grønt_grossistene%er%også% tilbakeholdne%med%avtaler.%det%er%helt%åpenbart%at%norske%bønder%ikke%kan%legge% om%til%økologisk%produksjon%uten%å%få%en%leveranseavtale%som%til%en%viss%grad% sikrer%en%økonomisk%bærekraftig%pris%for%produktene %(Wright,%2014c) DesammeutfordringenesermanogsåiBuskerudderomsetningenavøkologiskevarer hargåttned,noemantrorskyldesbetydeligmindrefokusivarehandelen.deterogsået problemiforedlingsleddeneatprisentilbondenblirredusertogatenkelteprodukter ikkemarkedsføresogblirtatthåndomsomøkologisk.prisenpåproduktenesynesogså åværebasertpåoverdrevenforventningomatforbrukerenharekstrastor betalingsvillighetforøkologiskevarer.denøkologiskehandlingsplanentilbuskerudhar derforsomenoverordnetmålsetningat økologiske%produkter%blir%omsatt%som% økologiske%og%når%fram%til%forbrukerne%i%tilstrekkelig%mengde%og%til%en%fornuftig%pris%som% forbrukeren%er%villig%til%å%betale %(FylkesmanneniBuskerud,2009,s.7). Enannenkanalforøkologiskeprodusentererstorhusholdningsmarkedetsombestårav hoteller,restauranter,kantiner,cateringoginstitusjoner.åøkedetøkologiskeinnkjøpet tiloffentligestorhusholdningererenviktigstrategiforånåregjeringensmålom15%, ogdetteblirfulgtoppgjennomfylkesvisehandlingsplaner.ibuskerudogvestfoldhar syvkommuner,gjennområdetfordrammensregionen,samarbeidetomprosjektene "ØkoløftiDrammensregionen"og"Økologiskfremtid Drammensregionen".Dehar utarbeidetfireheftersomskalværeenstøtteunderinnføringavøkologiskmati 5

16 offentligestorkjøkken,sfo,kantinerogmat9oghelsefagiungdomsskolen(rådetfor Drammensregionen,2012).Øktoffentliginnkjøpvilværepositivtforprodusentene, mendistribusjonengåristorgradviadesammegrossistleddenesomi dagligvarebransjen. 1.4%Problemstilling% Deterutfordrendeådriveøkologisklandbruksproduksjon,mendetfinnesgode støtteordningerforprodusentene.forbrukeretterspørseletterøkologiskevarerer økende,menhøyepriser,dårligtilgjengelighetogmanglendekunnskapgjørat omsetningenerlav.noeavløsningenkanderforliggeidistribusjons9ogsalgskanalene forkortreistøkologiskmat.salgtilstorhusholdningererenkanaldetoffentligeforsøker åivareta,ogtradisjonelledistribusjonskanalerviagrossistsetterlokaleøkologiske produsenteriendårligforhandlingsposisjon.detteharførttilenøkningiforsøkpåå differensierelokaleogøkologiskematvarergjennomopprettelseravalternative distribusjonskanaler(adk er).detteeriregiavbønder,engasjerteforbrukereeller offentligeinstanser,ogofteiformavsamarbeidmellomenellerflereavdisse.adk er skaperenmerdirektekoblingmellomprodusentogforbrukerogeroftebasertpå ideologiskegrunnlag. Figur2Distribusjonavmatvarer 6

17 Detkanværeinteressantåundersøkeomdealternativekanalene(ADK ene)istørre gradertilpassetutfordringenevedøkologiskjordbruk,ogomdeivaretarbådedesmå produsenteneogforbrukernesønsker.problemstillingener: Hvordankanalternativedistribusjonskanalerøkeomsetningenavlokale økologiskelandbruksvareridrammensregionen? MåleteråundersøkehvilkeADK ersomfinnesidrammensregionenidag,hvordande fungerer,ogvurdereomdekanøkeproduksjonenogomsetningenavlokaleøkologiske landbruksvarersamtidigsomdeivaretaralleaktøreneiverdikjeden.adk ersomikke eksistereriregionenidag,mensomharhattsuksessandresteder,vilogsåbli undersøkt.oppgavenvilkonsentreresegomkortreistmat,medetspesieltfokuspå økologiskelandbruksprodukter.frukt,grøntogbærersesongvarersomikkelarseg lagreoverlangtid,ogdetteerderforenvaregruppesommøterspesielleutfordringer medtankepådistribusjonogsalg.importavøkologiskeprodukter,oglandbruksvarer somikkeselgestilforbrukere(korn,gressogfôr),vilikkeomfattesher. Dettearbeidetermentåværeetbidragtilpraktiskeløsningerforlokalsamfunnet.Den konsentrerersegomdesammekommunenesomvarmedi Økoløfti Drammensregionen (Drammen,Lier,Hurum,Røyken,NedreEiker,SandeogSvelvik), samtøvreeiker,foråbyggeviderepåarbeidsomaltharblittgjort.foråskapeen bærekraftigøkologiskverdikjedeerdetviktigmedenvelfungerendedistribusjon. Denneoppgavenkanbidramedløsningerpådistribusjonsutfordringenemanseri Drammensregionenidag,noesommuligogsåkanoverførestilandreregioner. ForskningenkanogsåbidrateoretiskvedatdenanalysererADK ervedhjelpav forretningsmodell9ogverditeori,ogvedatdenidentifisereralleverdieradk erbørha, ikkebarehvasomskillerdefratradisjonellekanaler. 1.6%Oppgavens%struktur% Deternågittenkortinnføringiutfordringeneveddistribusjonogsalgavkortreiste økologiskelandbruksprodukter.detteførtetilenproblemstillingsomskalundersøkes nærmere.denteoretisketilnærmingenvilværeåsepåadk ersforretningsmodellog hvaslagstypeverdisomerviktigidissekanalene.detteledertilendamerspissede 7

18 delproblemstillingersomskalhjelpetilåbesvarehvordanadk erkanbrukestilåøke omsetningenavlokaleøkologiskelandbruksvarer.dissespørsmåleneerbesvartved hjelpavcasemetode,ogfremgangsmåtenernærmerebeskrevetimetodekapittelet. Resultateneavforskningenerdeltinnetterdelproblemstillingene;førstdiskuteres hvilkeverdierenadkbørhaoghvordanulikekanalerskaper,levererogkaprerverdi. DeretterfokuseresdetpåDrammensregionen,bådehvilkeADK ersomalleredefinnes, oghvilkebehovsomikkeerdekket.detfinnesikkeetenkeltsvarpåproblemstillingen, ogresultatenedrøftesderforførdetkonkluderes. 2.%Teoretisk%tilnærming% ADK ererikkeendefinertgruppedistribusjonskanaler,menhellerensamlebetegnelse påallekanalersomikkeertradisjonelle(dagligvareogstorhusholdning).tilnærmingen hervilværeåfokuserepåkonseptenesforretningsmodelloghvordandeskaper,leverer ogkaprerverdi.engranskningavhvordankonsepteneerbyggetoppkangigrunnlagfor åvurderehvorvidtdeeristandtilåøkeomsetningenavøkologiskelandbruksvareri Drammensregionen.Detvilogsåblilagtvektpåmotivasjonenbaketableringenav ADK eroghvaslagstypeverdideønskeråskape. 2.1%Forretningsmodell% EntilnærmingtilåanalysereADK erkanværeåsepåhvordandeulikekonsepteneer byggetoppoghvilkebehovdetilfredsstiller.enorganisasjonsforretningsmodell beskriververdikjedentiletproduktogsiernoeomhvordanenorganisasjonskaltilby ogoverføreverditilkundene,oghvordandettekangjørespåenlønnsommåte.detteer etrelativtnyttfagfeltogdetharfremdelesikkeblittenighetomenfellesdefinisjon. Osterwaldererenavdemestanerkjenteforfatternepåområdetoghansierat a% business%model%describes%the%rationale%of%how%an%organization%creates,%delivers,%and% captures%value (Osterwalder&Pigneur,2010,s.14). Etannetforslager a%concise%representation%of%how%an%interrelated%set%of%decision% variables%in%the%areas%of%venture%strategy,%architecture,%and%economics%are%addressed%to% create%sustainable%competitive%advantage%in%defined%markets (Morrisetal.,2005,s.727). 8

19 NoenårsenerebeskrevTeeceessensenienforretningsmodellsom defining%the%manner% by%which%the%enterprise%delivers%value%to%customers,%entices%customers%to%pay%for%value,%and% converts%those%payments%to%profit (Teece,2010,s.172). Chesbroughpresisererat the%economic%value%of%a%technology%remains%latent%until%it%is% commercialized%in%some%way%via%a%business%model.%the%same%technology%commercialized%in% two%different%ways%will%yield%two%different%returns (Chesbrough,2010,s.354). Mangebransjerharopplevdatnyeforretningsmodellerhartattoverfordegamle, spesieltdainternettbleetvanligverktøyforkjøpogsalg.nårmuligheteroppståriform avnyteknologiellernyemarkeder,ellereksisterendeforretningsmodellerikkefungerer lenger,blireksperimenteringmednyealternativerviktig.detteertilfelletforøkologiske oglokaleprodusentersomføleratdagligvarebransjenikkefungereroptimalt.detsøkes derforetteralternativesalgskanalerogvihardesisteårenesettendel forretningsmodellinnovasjonilandbruket. Foråsammenlikneulikeforretningsmodellererdetnyttigåsepåhvilkeelementerden bestårav.etforsøkpååsamlefellestrekkfradeneksisterendelitteraturenresultertei sekssentralespørsmålenforretningsmodellmåtastillingtil(morrisetal.,2005): 1. Hvordanskaperviverdi?(Tilbudsfaktorer) 2. Hvemskaperviverdifor?(Markedsfaktorer) 3. Hvaervårkompetanse?(Interneevner) 4. Hvordanposisjonererviossiforholdtilkonkurrentene?(Konkurransestrategi) 5. Hvordantjenervipenger?(Økonomiskefaktorer) 6. Hvaervåreambisjonerfortid,virkeområdeogstørrelse? (Personlige/investorenesfaktorer) Itilleggtilåsvarepådissespørsmålenemåmanskapeenunikkombinasjonavdeulike faktoreneforåskapeetvarigfortrinn.nårmodellenerimplementertersuksessen avhengigavatmanlagergodedriftsreglersomvidereførervalgenemanhartatt.det mestkjenteoppsettetavelementeneienforretningsmodellerosterwalders business modellcanvas : 9

20 Figur3BusinessModellCanvas(Osterwalder&Pigneur,2010) Dennemodellenbrukesforåbeskrive,visualisereogdesigneforretningsmodellerog dendekkerdefirehovedområdenesomerviktigenårmandriverenvirksomhet; kunder,tilbud,infrastrukturogfinansielllevedyktighet(osterwalder&pigneur,2010, s.15). Key%partnershipsbeskrivernettverketavleverandørerogsamarbeidspartnere somfårenforretningsmodelltilåfungere. Key%activitieshandleromhvilkeaktiviteterenbedriftmåutføre. Key%resourcesbeskriverhvilkeressurserogeiendelersomkrevesforåutføre disseaktivitetene. Value%propositionerårsakentilatkundervelgerenbedriftoverenannen,altså hvordanproduktene/tjenesteneskalskapeverdiforkundenogdekkederes behov. Customer%relationshipbeskriverhvortettforholdmanønskeråhatilkundene. Channelsbeskriverhvordanmanønskeråkommunisere,selgeogdistribuere. Customer%segmentstarforseghvilkentypekunderbedriftenønskeråhenvende segtil. Cost%structurebeskriverhvilkekostnadermanmådekkeforåfå forretningsmodellentilåfungere. Revenue%streamsbeskriverhvordanbedriftenfårinntekter. 10

21 2.2%Skape,%kapre%og%levere%verdi% Osterwalderscanvaserenomfattendemodellsombeskriverenforretningsmodelli detalj.enmeroverordnettilnærmingkanværeåsepåhvordanadk erskaper,leverer ogkaprerverdi.chesbroughbeskriververdiskapningsometsettmedaktivitetersom gjøratforbrukereneristandtilåsefordelen,altsåverdientiletprodukt(smith,2010). Detførsteforretningsmodellenmågjøreeråidentifiserehvemsomkanhanytteav produktetogformidleverdiløftetslikatforbrukerenblirklaroverhensiktenmed produktetoghvanyttendekanoppnåer.deterførstnårdesernyttenatdeblirvillige tilåkjøpeproduktet.verdikapringinnebæreråtilegnesegnoeavverdiensomskapes gjennomdeulikeaktivitetene.jørgensenogtynespedersen(2013)fremstillerdetpå dennemåten: Figur4Forretningsmodellen(Jørgensen&TynesPedersen,2013) VerdienmanønskeråoppnåmedADK ereroftemerkomplekseennitradisjonelle bedrifter; Many%agree%that%localized%systems%have%an%added%dimension%of%complexity%due% to%(1)%the%diversity%of%players%involved,%and%(2)%the%fact%that%the%businesses%and% organizations%they%manage%may%have%missions%that%do%not%prioritize%profits%and%efficiency,% but%must%still%operate%in%a%financially%sustainably%manner %(Thilmanyetal.,2013,s.133). Verdiskapningeninneholderogsåmiljøgevinster,sunnereråvarerogøktkunnskap,og verdikapringenskalfordelesrettferdigmellomdeulikeaktøreneslikatmanskaperen bærekraftigverdikjede.detteharkoblingertilteoriomgrøntentreprenørskapsom 11

22 handleromåskapebedriftersomerøkonomisklevedyktigesamtidigsomdeer miljøvennligeogsamfunnsansvarlige.åskapeenbærekraftigverdikjedekandefineres som: the%management%of%material,%information%and%capital%flows%as%well%as% cooperation%among%companies%along%the%supply%chain%while%taking%goals%from%all% three%dimensions%of%sustainable%development,%i.e.,%economic,%environmental%and% social,%into%account%which%are%derived%from%customer%and%stakeholder% requirements (Seuring&Müller,2008,s.1700). Detharogsåkoblingertilsosialtentreprenørskapsomer en%spesiell%type%ledelse%som% har%til%hensikt%å%drive%en%produksjonsfunksjon%på%en%slik%måte%at%det%blir%økt%verdi%for%alle% interessenter%som%inngår%i%funksjonen.%hovedhensikten%med%sosialt%entreprenørskap%er%å% gjøre%verden%til%et%bedre%sted%for%mennesker (Sandal,2008,s.117). Samfunnsansvaroglønnsomhetkangåpåbekostningavhverandre,mendekanogså væregjensidigforsterkende.adk erhardetsomkallesansvarligeforretningsmodeller somforsøkeråkastelysogredusereskygge,ellermedandreord organisasjons_ utforminger% %hvor%bedriftens%redusering%av%negative%eksternaliteter%og/eller%fremming%av% bedriftens%positive%eksternaliteter%er%en%integrert%del%av%måten%verdi%skapes,%leveres%og% kapres%på %(Jørgensen&TynesPedersen,2013,s.234).% 2.3%Drivere%for%alternative%distribusjonskanaler%(ADK er)% ADK erskillersegfraandrekanalervedatdeforsøkeråskapeverdiutoverde økonomiske.deeroftebasertpåfrivillighet,ogforbrukeresinvolveringikonseptene bidrartilatdefungererannerledesenntradisjonellesalgskanaler.hvorforer forbrukereisåstorgradinvolvert,oghvaslagsbetydninghardet? 2.3.1%Forbrukeres%rolle%i%alternative%distribusjonskanaler% InternationalJournalofSociologyofAgricultureandFoodgai2012utet spesialnummermedtittelencivic%food%networkssomtarforsegfenomenetmedøkt forbrukerinvolveringisalgogdistribusjonavlandbruksvarer.foråforståhvorfor forbrukereiøkendegradønskeråinvolveresegidistribusjonenavkortreistog økologiskmatmåmansepådenhistoriskeutviklingentillandbruket,noeartikkelen BuildingFoodDemocracy (Rentingetal.,2012)harfokuspå. 12

23 Fremtil909talletvarhandelenmedlandbruksvareristorgradstyrtavstatenforåøke produktivitetenitaktmedbefolkningsvekstogsikreenvissgradavselvforsyning. Statenlaikkebareføringerforproduksjongjennomåforbedreinfrastrukturog effektiviserelandbruket,depåvirketogsåråvaremarkedetviasubsidierogprissetting. Kvalitetenpåråvarenevarikkeifokus,forutenåsikreetminimumskravfor matsikkerhet. Figur5Maktbalansenilandbruket(frittetterRentingetal.2010) Rundt1990blemarkedskreftenesterkerefordimanbegynteåsedenegative bivirkningeneavlandbrukseffektiviseringen.detteførtetildannelsenavfagforeninger, interesseorganisasjonerogøktlobbyvirksomhetderfagfolkogprofesjonelle representertesynettildesivile.forbrukereblereduserttilpassivesluttbrukereog produsenterblepristakereimarkedet.dennestyringenavlandbruketsikrethøy produktivitet,billigematvarerogregionaløkonomiskutvikling,mendenmøternå motstand.markedeterdominertavfå,menmektigeaktørersomsvekkerprodusentene ogforbrukernesforhandlingsmakt,noesominorgeerrepresentertveddefire paraplykjedene.påverdensbasisharnoenaktørerimatvarebransjenvokstsegsåstore atdeerutenforenkeltnasjonerskontroll.detteharførttilenbristiforholdetmellom detsivilesamfunnpådenenesidenogstatenogmarkedetpådenandre.forbrukereog produsenterharikkelengertillittilmatkvalitetenogsystemenerundtlandbruksvarer, ogsivilsamfunneterderforiferdmedårevitaliseresinrolleiproduksjonenavmat. 13

24 Desivileinitiativeneergodekildertilinnovasjonogharførttilfremvekstenavdetsom kalles civicfoodnetworks ;etnyttsosialtogøkonomiskforholdmellomprodusentog forbruker.iforholdtiltradisjonellesalgskanalererkontaktenmellomforbrukerog produsentmyetettere,ofteviadirektesalg,atforbrukernespillerenaktivrolleidriften elleratforbrukerneselvermedpåådyrkesinegenmat.dettebringermedsegnye produksjons9ogdistribusjonsmodellersomskillersegfradekonvensjonellenårdet gjelderråvarekvalitetogenbærekraftighelhetstenkning.detfinnesmangeulike modellerav civilfoodnetworks,menfellesfordealleeratdefremmerøkologiske produksjonsmetoder,lokalogsesongbasertmat,enrettferdiggodtgjørelsetil produsentenogandreiverdikjeden,ogatdegiralleisamfunnettilgangtilsunne råvarer,ikkebarederike.demedførerogsåsosiallæringogengjenvunnetgradav ferdigheterogbevissthetrundtmat.artikleneispesialnummeretcivic%food%networks dekkersværtforskjelligegeografiskeogkulturelleområderibådeamerikaogeuropa, menalleviserat; civil%society%is%(re_)emerging%as%an%important%driver%of%food%system%change %% % % % % % % (Rentingetal.,2012,s.304)% 2.3.2%Ulike%struktureringer%av%alternative%distribusjonskanaler%% ADK erkanværealtfraproduksjonskooperativertilinternetthandelavmatvarer,ogdet finnesetmangfoldavformer,motivasjonerogpraksiser.ikoblingenmellommarkedet ogsivilsamfunnetfinnesdetflereulikemodellerfordistribusjonavlandbruksvarer, mendettettesamarbeidetmellomprodusentogforbrukerkangjøredetvanskeligå identifiserehvemsomstårbaketprosjekt. Etforsøkpååoperasjonaliserebegrepetblegjortvedågjennomgå56artiklerom alternativefoodnetworks sombleutgittitidsrommet (vennetal.,2006). Vedåregistrerehovedtrekkenevedhvertkonseptkomforfatternefremtilatdetfantes firekategorierav alternativefoodnetworks medulikgradavkoblingmellom forbrukerogprodusent: 14

25 Figur6CategoriesofAFNsidentifiedthroughthescopingreview(Vennetal.,2006,s.256) Delaogsåvektpåatdenøktebrukenavnyteknologigjøratinnkjøpavmatikkelengre erbegrensetavbeliggenhet,plassogtid. Describing%anything%that%is%not%a%conventional% retailer%outlet%as%an% alternative%food%network %is%perhaps%no%longer%sufficient,%as%this% undermines%the%depth%and%diversity%of%this%growing%sector%and%does%not%do%credit%to%the% array%of%creative/innovative%relationships%orchestrated%through%new%comsumer_producer% partnerships %(Vennetal.,2006,s.256).% Enannenbeskrivelseavulikekanalerergjennombegrepeneco_production,der forbrukeretarenaktivrolleiproduksjonsaktivitetene,ogco_sumptionder produsentenestårfordistribusjonogmarkedsføring,mensforbrukerenkuntarbevisste kjøpsvalg(rentingetal.,2012,s.300).andelslandbrukogkooperativerergode eksemplerpåco_production,menkonseptersomtilsynelatendeerklareco_sumtions, sombondensmarked,kanoftevisesegåværeinitiertavforbrukere.enannen utfordringerdetuklareskilletmellomprodusentogforbruker.nårforbrukerenselv dyrkersineegnematvarerbrukesbegrepetproducership(rentingetal.,2012,s.301)og eksemplerhererandelslandbruk,kolonihagerogmajobo(matogjordderdubor). 15

26 2.3.3%Frivillighet%og%transaksjonskostnader% DetfinnesaltsåmangeforskjelligebegrepersombeskriverulikeADK er.fellesforde alleeratdeforsøkeråbeskrivekoblingenmellomprodusentogforbruker,ogihvorstor gradkonsepteterbasertpåfrivillighetellerkommersielldrift.åbenytteadk er innebærerenannenformforulemperogfordelerenntradisjonellekanaler. Enbelgiskartikkelfra2001tokforsegdeøkonomiskeincentiveneprodusenterharfor ådeltaiadk er(verhaegen&vanhuylenbroeck,2001).debenyttetrammeverketfor transaksjonskostnaderoghobbsdefinisjon; costs%associated%with%setting%up%a%business% activity%or%the%exchange%of%commodities %(Verhaegen&VanHuylenbroeck,2001,s.445). Allhandelavvarerinnebærerentransaksjonskostnad,ogherbleseksulikekanaler, bådemedogutenmellomleddvurdert.undersøkelsenkonkludertemedatallekanalene innebarøktekostnaderforprodusenten,menogsåøkteinntekterpågrunnavhøyere utsalgspris,størrevolumogredusertusikkerhet.detvistesegogsåatsamarbeid reduserertransaksjonskostnaderoggjørdetmuligforprodusenteråkommeinnpå markedetforkvalitetsmatutenøkteinvesteringeriformavarbeidskraftogkapital. Mangeavprodusenteneoppgaatdeharkunnetinvestereienmerbærekraftig produksjonfordidenalternativekanalensikreratdefårsolgtvarene.artikkelen presisereratenvanligårsaktilatadk erfeilerermanglendebudsjetteringav transaksjonskostnader.ioppstartsfasenerdissekostnadenelittuhåndgripelige,spesielt sidenslikeinitiativoftestartesavfrivillige. When%initiatives%grow,%and%these%costs% become%visible,%organizations%have%to%be%prepared%for%these%expenses;%if%not,%and%if%they%do% not%adapt%their%governance%structure,%this%can%lead%to%difficulties%or%even%failure%of% initiatives (Verhaegen&VanHuylenbroeck,2001,s.454). EtnorskbidragtilforskningenpåADK erdiskuterteogsammenlignettreulike konseptervedbrukavverhaegenoghuylenbroecks hybridgovernanceforms (Jervell &Borgen,2004).Dennemodellenerbasertpåenstudieav156innovativetiltakiden belgiskematsektorensomførtetilidentifiseringentreformerforstrukturpåadk er; rammeverk,koordineringogdeltakelse.artikkelenanalysererkonseptenebondens marked,beineveienogostecompagnietvedhjelpavdetterammeverket,medspesielt fokuspåutfordringenevedkvalitetshåndhevinginyekanaler.forskningenvisteat produsentermisternoeavsinselvstendighetvedåinngåstrategiskeallianser,menatde 16

27 fårlaverekostnaderfordideikkebehøveråutføresalgs9ogmarkedsføringsaktiviteter selv.deterviktigatdeselvbyggeroppenmerkevareoglevererkvalitetsprodukter,og jostrengerekvalitetskravkonseptethar,josterkereerkontrollenfradensentrale organisasjonen.forskningenvisteogsåatetforsterkkontrolloghøyekvalitetskravkan hindreprodusenteriådelta. 2.4%Delproblemstillinger% Enanalyseavetkonseptsforretningsmodellkangietgodtutgangspunktforåsvarepå problemstillingen;hvordan%kan%alternative%distribusjonskanaler%øke%omsetningen%av% lokale%økologiske%landbruksvarer%i%drammensregionen?denkonseptuellemodellen underviltautgangspunktiosterwalderscanvasderdeniulikeelementene kategoriseresetterhvordandebeskriververdiskapingen,9leveringenog kapringen; key%partnerships,%value%proposition,%customer%relationship%og%customer%segments beskriververdiskapingen,key%activities,%key%resources%og%channelsbeskriver verdileveringen,ogcost%structureogrevenue%streamsbeskriververdikapringen.dettevil forenklearbeidetmedåsammenligneulikeadk er. Figur7Konseptuelmodell 17

28 UtfordringeneratADK erofteermersammensattennhvadisseteorienekanforklare. Verdienkonsepteneønskeråskapegårofteutoverdeøkonomiske,ognoenkonsepter harflerefellestrekkmedfrivilligeorganisasjonerennkommersiellebedrifter. Initiativtakerneeriøkendegradengasjerteforbrukere,ogforholdetmellomforbruker ogprodusentstrekkersegoftelengreennenrenkjøp9og9salgtransaksjon.foråta hensyntildissefaktoreneblirproblemstillingenderfordeltinnifølgende delproblemstillinger: DP1YHvilkeelementerbørADK erhaforåskapeverdi? Måleteråvurderehvilkekonsekvenserulikekoblingermellomforbrukerogprodusent får,oghvilkefaktorersomerviktigeforprodusenterogforbrukereforatenkanalskal værebærekraftig. DP2YHvordanskaper,levererogkaprerulikeADK erverdi? Måleteråanalysereulikekonsepterogavdekkehvordandefungererforulikeaktører. VerdiensommålesvilværebasertpåsvarenefraDP1. DP3YHvordandekkereksisterendeADK erbehovetidrammensregionen? MåleteråundersøkeomeksisterendeADK eridrammensregionendekkerbehovetfor bådeforbrukerogprodusent,omdekanbrukestilåøkeomsetningen,ogomdetkan værebehovforennykanal. 3.%Casemetode% IntensjonenmeddennestudieneråskapeenbestmuligoversiktoverADK erog styrkeneogsvakhetenedehar.vedådanneetgodtvirkelighetsbildeavsituasjoneni Drammensregionenkandetavdekkeshvordandissekanalenekanøkeomsetningenav økologiskelandbruksvarer.casemetodeerdenforetruknemetodennårspørsmålsom hvordan eller hvorfor stillesomvirkeligehendelsersomforskerenharlitenkontroll over(yin,2009).endefinisjonavrobson(2002)sierat casestudiet%er%en%strategi%til% empirisk%utforskning%av%et%utvalgt%samtidsfenomen%i%sin%naturlige%sammenheng%ved% anvendelse%av%forskjellige%datakilder,%som%kan%anvendes%i%en%bevisførelse %(Ramian,2007, s.15).denneforskningensøkeråskapeendyptgåendeforståelse,ogcasemetodetillater 18

29 atulikekilderogmetoderbrukesomhverandreforåutforskeettema.dettefleksible designettillaterogsåatundersøkelsesmetodenkanendresunderveishvisnyespørsmål ellerdatakilderoppdages. 3.1%Casedesign% Etcasestudiekantaforsegenellerflerecaservedbrukavenellerfleredatakilder. Detteførertilfiregrunnleggendetypercasedesign(Yin,2009,s.46): Figur8Grunnleggendetypercasedesign(Yin,2009) Idettetilfelletvilflerekilderbrukesforåundersøkeetcase,noeYin(2009)kalleret singel9caseembeddeddesign (nedersttilvenstreifiguren).contextvilværekortreist økologiskmatidrammensregionenogcasealternativedistribusjonskanaler.ulike ADK erkunneblittbruktsomembedded%units%of%analysis,hvisstudienhaddetilhensiktå konsentreresegkunomdisse.hensiktenfordenneoppgavenerimidlertidåkartlegge 19

30 hvordanadk erfungererietgittgeografiskperspektiv,ogembedded%units%of%analysis representererderfordeforskjelligekildenesomerbrukt. Datainnsamlingenbleihovedsakgjennomførtvedbrukavintervju,menogsåandre metodersomobservasjon,deltakelseoglitteratursøk.intervjuerenavdevanligste metodeneicasestudierpågrunnavforskningensoppklaringsstrategi.detbetyratman kanfåinformasjonfraenanneninformant,sommanikkefikkfradenførste,somkan gjøredetnødvendigåvendetilbaketiltidligereinformanterellerjusterevidere forskning(ramian,2007).hverintervjuguideblederforpåvirketavdeforegående intervjuene.alleinformantenemottokpåforhåndetinformasjonsskrivomstudien,og referatenefraintervjuenebleietterkantsendttilinformanteneforgodkjenning. Intervjuenefantihovedsakstedhosinformantenforåfåmestmuliginntrykkav hvordandearbeider.informasjonsskrivenefinnesivedlegg1ogdeopprinnelige intervjuguideneivedlegg2. 3.2%Datatyper% Dennecasestudienharbenyttetulikedatakildervedhjelpavulikemetoder,ogunderer enforenkletoversikt. Tabell1Datatyperogmetoder Datatype:Nøkkelinformanter FylkesmanneniBuskerudved fylkesagronomøysteinhaugerudog prosjektlederforøkologiskmatanita Panman(heretteromtaltsom Fylkesmannen ) LandbrukskontoretforDrammen,Lier, RøykenogHurum,spesieltved jordbrukssjefgryløberg LandbrukskontoretforSandeogSvelvik vedjordbrukssjefjohnkihl Oikos9ØkologiskNorgevedMartevon KroghogAlexandraDevik Metode Semi9strukturertgruppeintervju Veiledning,internmøter,samtaler, observasjon,dagligtilstedeværelse Semi9strukturertdybdeintervju Semi9strukturertgruppeintervju 20

31 Datatype:Produsentintervjuer Metode 5lokaleøkologiskeprodusenter Semi9strukturertdybdeintervju (anonymisert) 16andrelokaleøkologiskeprodusenter Strukturertkortfattettelefonintervju (anonymisert) Datatype:Seminarerogmøter Metode Innovasjonilandbruket,seminariregiav Deltakerobservasjon InnovasjonNorge Informasjonsmøtefornyeogkommende Deltakerobservasjon gårdbrukereirøykenoghurum. Datatype:Sekundærkilder Metode Forskningsrapporter,artikler,brosjyrer, Internett,litteratur offentligerapporter,hjemmesider,debio database. Produsenteneeranonymisertsidendehardeltpersonligemeninger.Dettegjelderikke deøvrigedadesominformanterrepresentererenorganisasjon.produsenteneharfått tildeltnummerioppgavenslikatdetkommerfremhvormangesomersitert.allesom bleforespurtomåværeinformanterstilteopp,ogprosjektetharmøttvelviljeog engasjementfraalleinvolverte.idesisteintervjuenebledetikkeavdekketnyefunn,og antalletintervjuermenesderforåværetilstrekkelig %%Nøkkelinformantintervjuer% FylkesmanneniBuskerudvistetidliginteresseforstudien.Etteretinnledendemøtei oktober2013bledetklartatdeønsketåstøtteprosjektetøkonomisk(dadeteritråd medstrategieneiregionaltnæringsprogramforbuskerud)ogkontaktenmedekstern veilederpålandbrukskontoretbleopprettet.deharihovedsakgittinformasjontil oppgaveniformatetdybdeintervjumedanitapanmanogøysteinhaugerud27.februar 2014,oggjennomløpendekontaktvedbehov.MøtenefantstediFylkesmannens lokaler. 21

32 EksternveilederGryLøbergvedLandbrukskontoretforDrammen,Lier,Røykenog Hurumharværtengoddiskusjonspartnerogkoblingsleddtilnettverketrundt landbruketidrammensregionen.myeavbakgrunnsinformasjonenforoppgavenfølger avinternmøter,samtaler,observasjoneroggenerelldagligtilstedeværelsepå Landbrukskontoret.JohnKihlvedLandbrukskontoretforSandeogSvelvikharvært behjelpeligmedinformasjonomderesnærmiljø.bådefylkesmannenog Landbrukskontoreneharværtgodekilderogstøttespillereheltfrastartenavstudien. Dehargodoversiktoverlokaleprosjekter,produsenterogutsalgssteder,ogdethar værtenstyrkeforforskningsprosjektetåkunnebenyttesegavderesnettverk. Oikosarbeideroverordnetmedøkologiskogkortreistmatpånasjonaltnivå,oget intervjumedmartevonkroghogalexandradevikblegjennomført11.mars2014hos OikospåSkøyen.Dehargittverdifullinnsiktideresarbeidmedåfremmeøkologioghar deltsinerefleksjonerrundtulikesalgskanaler %Produsentintervjuer% DebioerorganetforkontrolloggodkjenningavøkologiskproduksjoniNorge. ProdusentenesomharbidrattbleutvalgtpåbakgrunnavDebiosinlisteoverøkologiske produsentersomfinnesiregionen(debioportal,2014).detertotalt58produsenter oppførtmedgodkjentøkologisklandbruksproduksjonideaktuellekommunene,men detteinkludererogsåprodusenteravkorn,gressogfôrsomikkeerfokusfordenne oppgaven.detblegjennomførtdybdeintervjumedfemprodusenter,ogdissebleplukket utisamarbeidmedansattepåderespektivelandbrukskontoreneogetteranbefalninger fraandreprodusenterogaktører.toavintervjueneblegjennomførtpå Landbrukskontoretogtrehosprodusentene.Spørsmålenetilprodusentenedreidesegi hovedsakomhvordandeselgeridag,synspunkterpåforskjelligeadk erogomde synesdeterbehovforennykanalidrammensregionen. Nårmanbenytteret embeddeddesign meneryin(2009)atenavintervjuformenekan væreenspørreundersøkelseellersurvey.detteermerkortfattedeogstrukturerte spørsmålsomkanværemedåunderbyggehvamanharfunnetunderintervjuene.de femutvalgteprodusentenebleintervjuetforåfåendypereforståelseavtemaet,men detvistesegogsåhensiktsmessigåskaffeenoversiktoverhvasomproduseresi Drammensområdet.Sidenprodusenteravfrukt,grøntogbæreravspesiellinteresseble 22

33 disseplukketutfradebiosinelister.ialt16produsenterfradevalgtekommuneneble kontaktetviatelefonforåkartleggeomfangetavdagensproduksjon.deblestilt spørsmålomi)hvaslagsprodukterdeselger,ii)hvordandeselgeridagogiii)hvorvidt desyntesdeterbehovforennyadk.allesomblekontaktetsvartevilligpå spørsmålene %Seminarer%og%møter% Yin(2009)påpekeratdeltakerobservasjonkanværeenunikmulighettilåoppfatte virkelighetengjennomøynenetildesomerpå innsiden avcaset.detteskaperetmer nøyaktigbildeavcaset,ogmanharogsåmulighettilåsamhandlemedandredeltakere foråinnhenteytterligereinformasjon.idettetilfelletharinformasjonblitttilegnetviaet seminarominnovasjonilandbruket(iregiavinnovasjonnorge),informasjonsmøtefor nyeogkommendegårdbrukereirøykenoghurum(iregiavlandbrukskontoret)og ulikeinternmøteroggenerellinformasjonsomfølgervedåhakontorplasspå Landbrukskontoret.Informasjonenerikkenødvendigvisbruktdirekteioppgaven,men harofteledettilnyedatakilderogtankeprosesser.utvelgelsenavrelevantemøterog seminarerermertilfeldigennintervjuobjektenedadeistørregradharværtstyrtav tidsbegrensingentilprosjektet %Litteratur%og%andre%sekundærkilder% Detlitteræregrunnlagetforoppgavenbeståravbøker,artiklerogforskningsrapporter knyttettilforretningsmodeller,verdiogtidligereforskningpåadk er.informasjonom deulikekanaleneeristorgradhentetfraderesegnehjemmesider,brosjyrerog offentligerapporter.detteharværttilstrekkeligforåkunneanalysere forretningsmodellentildeulikeadk ene. 3.3%Dataanalyse% Innhentingavdatavedhjelpavulikemetoderogdatakilderkanofteføretilenstorog uoversiktligmassemedinformasjon.deterviktigåanalyseredataenefortløpende underdatainnsamlingenogbrukeforeløpigeanalysertilåvurderenydata.dettekan visualiserervedhjelpavclementi smodell(ramian,2007,s.115): 23

34 Figur9Analyseprosessenicasestudiet(frittetterRamian,2007) Datafraintervjuogobservasjonerbleumiddelbartrenskrevetogoppsummertforå reduseredatamengden.deviktigstefunnenebleidentifisertfortløpendeforålegge føringerfordenvidereforskningen.vedågjennomføreanalysearbeidetparalleltmed datainnsamlingenhardetteåpnetforenfleksibilitetistudien.slikenpolitietterforsker lardetenesporetledetildetandreharogsådenneforskningenutvikletsegpå bakgrunnavulikefunn.eksempelvisskulledetvisesegåværemangefaktorersom påvirkeromsetningenavlokaløkologiskmat,meninnledendelitteratursøklaføringer foratdistribusjonerenstorutfordring.detteblebekreftetideførsteintervjuene,men samtidigbleetnyttspørsmålreistomhvilkeegenskaperenadkideeltsettbørha.et anneteksempeleratnoenavdeintervjuedebøndeneproduserernoeannetennfrukt, grøntogbær.dettevariutgangspunktetlittpåsidenavoppgavensavgrensning,men informasjonenvistesegåværenyttigforåforståforskjellenepåuliketyper produsenter.videreledetdettetilbehovetforåkartleggehvormangesomfaktisk dyrkerøkologiskfrukt,grøntogbærilokalområdet.etterdatainnsamlingenbledet foretattensystematiskgjennomgangavaltdatamaterialetforåidentifisere gjennomgåendefaktorerogsynspunkter. 3.4%Studiens%styrker% Deterviktigåivaretaoppgavensgyldighet(validitet),altsåomundersøkelsenefaktisk målerdetdehartilhensiktåmåle.idennestudienhargyldighetenblittsikretvedhjelp avtrianguleringogrespondentvalidering%(ramian,2007).trianguleringhandleromå brukeforskjelligeholdepunkterforåbestemmeenposisjon,ogdeterherstyrkentil 24

35 casestudierligger.hvisdesammefunnenedukkeroppvedhjelpavforskjelligemetoder ellerdatakilderstyrkesbeviseneogkonklusjonerkantrekkesmedstørresikkerhet. Detteertilfellefordenneforskningenderdesammefunneneblegjortuavhengigav metodeellerdatakilde.respondentvalideringenbleivaretattvedatreferatetfra intervjuetblesendttilrespondentenforgodkjenning.detbledasikretatinformasjonen bletolketriktigogatikkeviktigemomentervaruteglemt. Etannetviktigverktøyeråbeskrivehvordandetertatthøydeforfeilkilder.Denne studienharforsøktåkartleggeutfordringeneprodusenterhar,ogdetfinnesingen grunntilåtroatrespondenteneharfortaltnoeannetennsannheten.noeavmåletmed oppgaveneråsepåmuligeløsningerforprodusentene,ogdeterderforusannsynligat deharholdttilbakeinformasjonsompåsiktkanhjelpedem.detteermedpååsikre påliteligheten(reliabiliteten)tilstudien,altsåomandrekankommetildesamme resultateneogkonklusjonenepådesammepremissene(ramian,2007).detåhavært endelavmiljøetharskaptromforåfåtilbakemeldingpåfunnunderveisicaset,noe somogsåsikreratdataeneertilåstolepå. 3.5%Studiens%svakheter% Enavutfordringenevedcasemetodeatresultatenekanværevanskeligåetterprøve.Ved eksperimenterkanandrefølgedensammeoppskriftenogseomdefårdesamme svarene,menicaseerdetvanskeligereågjenskapedenøyaktigsammeforholdene. Referatenefraintervjueneerikkevedlagtavhensyntilanonymitet.Dettekansessom ensvakhetforditolkningenavdataeneikkeersynlig,ogdermedstårifareforåbli fargetavforskerensståsted; forskerens%forutsetninger,%for%eksempel%egne%verdier%og% forkjærlighet%for%særlige%hypoteser,%kan%utilsiktet%føre%til%at%designet%og%undersøkelsens% gjennomførelse%får%en%dreining%som%vil%være%til%fordel%for%bestemte%antagelser %(Ramian, 2007,s.104).Etforsøkpååoverkommedetteharværtåbeskrivesådetaljertsommulig hvordanforskningenharforegått,samtbenyttebådeeninternogeneksternveiledertil åstillekritiskespørsmål. Enåpenbardatakildesomstudienikkeomfattererforbrukere.Primærdatafradenne gruppenerbevisstvalgtbortpgatidsbegrensningentilprosjektet.deterikkealltid sammenhengmellomhvaforbrukeresieratdeønsker,oghvadefaktiskkjøper,ogen 25

!!! En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen

!!! En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen !!! Jordnær handling En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen Jordnærhandling CathrineLie Forord Minfasinasjonfortemaetstartetenvakkersommerdagi2013dajegvarpåveihjemframatfestivalen

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Da!har!vi!avklart!det!

Da!har!vi!avklart!det! Daharviavklartdet En#studie#av#emneavrunding#i#møtesamtaler# SaraJ.Koppang Masteroppgaveiretorikkogkommunikasjon RETKOM4195(30stp.) Instituttforlingvistiskeognordiskestudier Dethumanistiskfakultet UNIVERSITETETIOSLO

Detaljer

! Munch!på!Tøyen!eller!i!Bjørvika?!

! Munch!på!Tøyen!eller!i!Bjørvika?! MunchpåTøyenelleriBjørvika? En#diskursanalyse#av#debatten#om#det#nye#Munchmuseet#sett#i# sammenheng#med#museenes#samfunnsrolle# SeungHaeYu Instituttforkulturstudierogorientalskespråk Dethumanistiskefakultet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Masteroppgave 2015 30 stp Årsaker til tregt salg i boligprosjekter, og hvordan det håndteres.

Detaljer

Forord% Ås,!13.!Mai!2015! Tord!Ståle!N.!Storbækken! !!!

Forord% Ås,!13.!Mai!2015! Tord!Ståle!N.!Storbækken! !!! Forord% Dennemastergradsoppgavenmarkereravslutningenpåmittmasterstudiumi fornybarenergivednorgesmiljø;ogbiovitenskapeligeuniversitet(nmbu). EtternoenårpåÅshardetgåttoppformegatjegiallhovedsakertemmelig

Detaljer

Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger

Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger Undersøkelse av fuktforhold i laboratorieforsøk og sammenligning med simuleringer i WUFI Erik Lunde Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juli 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Forord! Karoline!Skaar!Amthor! Oslo,!!August!2014! !!!!!!! ii!

Forord! Karoline!Skaar!Amthor! Oslo,!!August!2014! !!!!!!! ii! Forord DenneoppgavenmarkereravslutningenpåenmastergradiEntreprenørskapog InnovasjonfraNorgesMiljø;ogBiovitenskapeligeUniversitetiÅs(NMBU).Medmin bakgrunnsomveterinærvardetviktigåvelgeettemaformasteroppgavensomgjorde

Detaljer

En#studie#av#hvordan#BREEAM3NOR# påvirker#rigg#og#drift#av# byggeplasser#

En#studie#av#hvordan#BREEAM3NOR# påvirker#rigg#og#drift#av# byggeplasser# Masteroppgave+2017++++30+stp Fakultetet+for+realfag+og+teknologi+ + + En#studie#av#hvordan#BREEAM3NOR# påvirker#rigg#og#drift#av# byggeplasser# + A+study+of+how+BREEAM@NOR+affects+rigging+ and+operation+of+construction+sites

Detaljer

En case-studie av hvordan kraftledninger innvirker på verdivurdering av eiendommer og hvilken samfunnsnytte som genereres ved omdisponering av areal

En case-studie av hvordan kraftledninger innvirker på verdivurdering av eiendommer og hvilken samfunnsnytte som genereres ved omdisponering av areal NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og design Institutt for arkitektur og planlegging Kristin Lilleengen Masteroppgave Kristin Lilleengen En case-studie av hvordan

Detaljer

Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger

Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Handelshøyskolen Masteroppgave 2015 30 stp Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger

Detaljer

Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon

Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Samfunnsvitenskapelig fakultet Handelshøyskolen Masteroppgave 2014 30 stp Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon Creativity in

Detaljer

Implementering av RAM- prosess for vegtunnel

Implementering av RAM- prosess for vegtunnel Implementering av RAM- prosess for vegtunnel Fredrik Styrvold Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2017 Hovedveileder: Amund Bruland, IBM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg-

Detaljer

Trafikkulykker i planskilte kryss

Trafikkulykker i planskilte kryss Trafikkulykker i planskilte kryss ulykkesrisiko og design Karoline Knutsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Terje Giæver, Statens vegvesen Norges

Detaljer

Dato Tid Foreleser/Ansvarlig Tema Arbeidsform Forberedelser til dagen. Introduksjon til kvantitativ metode og SPSS LUNSJ. Introduksjon fortsetter

Dato Tid Foreleser/Ansvarlig Tema Arbeidsform Forberedelser til dagen. Introduksjon til kvantitativ metode og SPSS LUNSJ. Introduksjon fortsetter I 27.3.2019 9.30 10.30 Introduksjon til kurset. Bruk av Canvas Seminarrom 3 10.45 11.30 Introduksjon til kvantitativ metode og SPSS Laake, Hjartåker, Thelle, Veierød (2007): "Epidemiologisk og klinisk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON3610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Eksamensdag: Tirsdag 17. desember 2013 Tid for eksamen: kl. 09:00 12:00 Oppgavesettet

Detaljer

Sjangerforventninger og sjangerbrudd

Sjangerforventninger og sjangerbrudd Sjangerforventninger og sjangerbrudd En resepsjonsstudie av chick lit og Marian Keyes som chick lit-forfatter Karoline Flaata Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap ved institutt for litteratur, områdestudier

Detaljer

Teknologibasert innovasjon i Norge: En kvalitativ undersøkelse av utfordringer ved kommersialisering av nanoteknologi

Teknologibasert innovasjon i Norge: En kvalitativ undersøkelse av utfordringer ved kommersialisering av nanoteknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Samfunnsvitenskapelig fakultet Handelshøyskolen Masteroppgave 2014 30 stp Teknologibasert innovasjon i Norge: En kvalitativ undersøkelse av utfordringer ved

Detaljer

Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål. Videregående programmering. Eksamensdato: 06.06.2012. Studium/klasse: 2. klasse

Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål. Videregående programmering. Eksamensdato: 06.06.2012. Studium/klasse: 2. klasse Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Videregående programmering Eksamensdato: 06.06.2012 Studium/klasse: 2. klasse Emnekode: IFT205 Eksamensform: Skriftlig Antall sider: 3 (inkludert denne)

Detaljer

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2013: Forskningsmetoder og forskningsetikk. Dato Tid Foreleser/Ansvarlig Tema Arbeidsform Forberedelser til dagen

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2013: Forskningsmetoder og forskningsetikk. Dato Tid Foreleser/Ansvarlig Tema Arbeidsform Forberedelser til dagen I 20.03.2013 9.30 10.30 Astrid K Wahl Introduksjon til kurset, Fronter Sem.rom 3 10.45 12.30 13.00 15.00 Introduksjon til kvantitativ metode Målenivå og datatyper. Fordelinger, sentraltendens og variasjon

Detaljer

Hovedavtalen. Skjulte skatter

Hovedavtalen. Skjulte skatter Hovedavtalen Skjulte skatter Bedriftsbesøkene 2018 Hvor ofte er det møter mellom klubben og bedriften? Hvor ofte er det møter mellom klubb og bedrift? 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Veldig sjelden

Detaljer

Formueskattens rolle for investeringer i distriktene

Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Er fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital god distriktspolitikk? En rapport fra BedreSkatt utarbeidet i samarbeide med Ny Analyse AS Sammendragogkonklusjoner

Detaljer

Velkommen!til!Havfolket! En!studie!av!stedsidentitet,!mobilisering!og! samfunnsentreprenørskapsprosesser!i!træna.!

Velkommen!til!Havfolket! En!studie!av!stedsidentitet,!mobilisering!og! samfunnsentreprenørskapsprosesser!i!træna.! INSTITUTTFORSOSIOLOGI,STATSVITENSKAPOGSAMFUNNSPLANLEGGING VelkommentilHavfolket Enstudieavstedsidentitet,mobiliseringog samfunnsentreprenørskapsprosesseritræna. ISELINMARKVOLLBREIREM MASTEROPPGAVEISAMFUNNSPLANLEGGINGOGKULTURFORSTÅELSE

Detaljer

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2016: Forskningsmetoder og forskningsetikk IKKE PC-stue I

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2016: Forskningsmetoder og forskningsetikk IKKE PC-stue I Dagplan for helsefag 4200 Vår 2016: Forskningsmetoder og forskningsetikk IKKE PC-stue I 16.3.2016 9.30 10.30 Introduksjon til kurset, Forelesning Fronter 10.45 12.30 12.30 13.00 13.00 15.00 Introduksjon

Detaljer

: Dagplan for helsefag 4200 Vår 2011: Forskningsmetoder og forskningsetikk I

: Dagplan for helsefag 4200 Vår 2011: Forskningsmetoder og forskningsetikk I 30.03.2011: Dagplan for helsefag 4200 Vår 2011: Forskningsmetoder og forskningsetikk I 30.03.2011 9.30 11.15 Introduksjon til kurset, Forelesning Fronter Introduksjon til kvantitativ metode Forelesning

Detaljer

Innhold. I Noen grunnleggende begrep 1. II Verdsetting av sikre kontantstrømmer 21. Forord

Innhold. I Noen grunnleggende begrep 1. II Verdsetting av sikre kontantstrømmer 21. Forord Innhold Forord Innledning v xiii I Noen grunnleggende begrep 1 1 Hva er finansteori? 3 1.1 Verdipapirogandreaktiva... 4 1.2 Finansmarked... 5 2 Om foretak 7 2.1 Balansentilforetak... 8 2.1.1 Egenkapitaloglånekapital...

Detaljer

Dagplan for HELSEF4200 Vår 2015: Forskningsmetoder og forskningsetikk (UKE 12) I

Dagplan for HELSEF4200 Vår 2015: Forskningsmetoder og forskningsetikk (UKE 12) I Dagplan for HELSEF4200 Vår 2015: Forskningsmetoder og forskningsetikk (UKE 12) I 18.03.2015 9.30 10.30 Astrid Wahl Introduksjon til kurset, Seminarrom 3 Fronter 10.45 12.30 Seminarrom 3 13.00 15.00 Seminarrom

Detaljer

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2014: Forskningsmetoder og forskningsetikk (UKE 12) I

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2014: Forskningsmetoder og forskningsetikk (UKE 12) I Dagplan for helsefag 4200 Vår 2014: Forskningsmetoder og forskningsetikk (UKE 12) I 19.03.2014 9.30 10.30 Introduksjon til kurset, Fronter Sem.rom 3 10.45 12.30 13.00 15.00 Nina Vøllestad Introduksjon

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Potensial for utkraging av hele etasjer i massivtre. Potential of cantilevered storeys in CLT-buildings. Ole Marthon Richter Bjerk

Potensial for utkraging av hele etasjer i massivtre. Potential of cantilevered storeys in CLT-buildings. Ole Marthon Richter Bjerk Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 2015 30 stp Potensial for utkraging av hele etasjer

Detaljer

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2012: Forskningsmetoder og forskningsetikk

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2012: Forskningsmetoder og forskningsetikk I 21.03.2012 9.30 10.30 Introduksjon til kurset, Forelesning Polit & Beck (2008): Nursing Fronter research. Lippincott Williams & Wilkins. 10, 12, 13 og s 286-291 10.45 12.30 Introduksjon til kvantitativ

Detaljer

INNOVASJON = NYSKAPING + KOMMERSIALISERING/MARKEDSORIENTERING

INNOVASJON = NYSKAPING + KOMMERSIALISERING/MARKEDSORIENTERING INNOVASJON = NYSKAPING + KOMMERSIALISERING/MARKEDSORIENTERING KOMMERSIALISERING: BYGGE EN FORRETNINGSMODELL RUNDT EN IDÉ Nyskaping Nyskaping dreier seg om å utvikle noe nytt, enten det er et produkt eller

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2018 kl. 15.10 PDF-versjon 22. juni 2018 22.06.2018 nr. 85 Lov om endringar i

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Psykologi på organisasjonsarenaen....................... 35 Utvidet sammendrag............................................... 37 I Atferdsfag og bedrifters ytelser.................................

Detaljer

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Sammendrag: Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Forfatter: Olav Eidhammer Oslo 2005, 45 sider Studien viser at ved en 100 % overgang fra gjenfyllbar

Detaljer

Fra sekretariatet: Gro Granden. Det ble fattet vedtak i følgende saker: Sak 26/75 KEFAS AS Sak 1/96 Scana Offshore Technology AS Sak 5/87 Orkla AS

Fra sekretariatet: Gro Granden. Det ble fattet vedtak i følgende saker: Sak 26/75 KEFAS AS Sak 1/96 Scana Offshore Technology AS Sak 5/87 Orkla AS 12.02.96 GG Protokoll 1/96 Møte i Bedriftsdemokratinemnda 8. februar 1996 Til stede: Gudmund Knudsen Karin Bruzelius Ivar Myhrvold Ragnhild Hagen Forfall: Sveinung. Koslung, Ingunn Olsen og Arnhild Dordi

Detaljer

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2017: Forskningsmetoder og forskningsetikk Seminarrom 3 I

Dagplan for helsefag 4200 Vår 2017: Forskningsmetoder og forskningsetikk Seminarrom 3 I Dagplan for helsefag 4200 Vår 2017: Forskningsmetoder og forskningsetikk Seminarrom 3 I 29.3.2017 9.30 10.30 Introduksjon til kurset. Fronter 10.45 11.30 Introduksjon til kvantitativ metode Laake, Hjartåker,

Detaljer

Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap. Vedtatt av programstyret

Detaljer

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Forstudierapport Ole Jørgen Levy & Emma Marie Skjærstad Fremdriftsplanlegging

Detaljer

Forord DennehovedoppgavenerendelavCand.Scient.gradenvedInstituttfor Informatikk,UniversitetetiOslo.OppgavenstemafallerinnenforstudieretningenSystemarb

Forord DennehovedoppgavenerendelavCand.Scient.gradenvedInstituttfor Informatikk,UniversitetetiOslo.OppgavenstemafallerinnenforstudieretningenSystemarb Umiddelbartbrukbaresystemer.-Hjelpfor oppgaversomutfressporadisk. ErikSaastad 27.desember1995 Forord DennehovedoppgavenerendelavCand.Scient.gradenvedInstituttfor Informatikk,UniversitetetiOslo.OppgavenstemafallerinnenforstudieretningenSystemarbeid.

Detaljer

Si%ikke%at%det%bare%er%en%finger%

Si%ikke%at%det%bare%er%en%finger% MED$39505.$årsoppgaven ProfesjonsstudietimedisinvedUiTNorgesarktiskeuniversitet. Siikkeatdetbareerenfinger EnkvalitativundersøkelseavCBPRbrukti Reindriftashverdag. TonjeHaanæs$Rensberg,MK$11 VeilederSnefridMøllersen,SANKSog

Detaljer

HJELPER TIL PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

HJELPER TIL PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE INNHOLD Kapittel 1 Psykologi på organisasjonsarenaen... 11 Utvidet sammendrag... 13 I Psykologi og atferdsfag... 13 II Psykologi som studiet av det mentale liv... 13 III Psykologi som studiet av atferd...

Detaljer

Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de?

Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de? Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de? Av Beate Sundgård, Rådgiver i naturforvaltning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Antall fremmede arter øker

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002)

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Lov Dato/Nr. Endret/tilføyet Endringslovs dato I kraft Aksjeloven 13. juni 1997 nr. 44 5-8 (2) 1. pkt. 5-12 (1)

Detaljer

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid?

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Masteroppgave (erfaringsbasert) i Strategisk ledelse og økonomi - desember 2014 Lars Ellingsen 1 Hvem er Lars Ellingsen?

Detaljer

Forvaltning av hjortevilt i Nordland fylkeskommune

Forvaltning av hjortevilt i Nordland fylkeskommune Forvaltning av hjortevilt i Nordland fylkeskommune Dag Bastholm, plan- og miljøleder 19.05.2011 19.05.2011 1 Mye nytt har skjedd for fylkeskommunen på kort tid - Revidert plandel til plan og bygningsloven

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

4.1 HOVEDMÅLSETTING FOR MATPRODUKSJON Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet

4.1 HOVEDMÅLSETTING FOR MATPRODUKSJON Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet 4.1 HOVEDMÅLSETTING FOR MATPRODUKSJON Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet Delmål 4.1 A: Sikre et sterkt jordvern I Sikre jordbruksarealet Sikre jordbruksarealet til matproduksjon

Detaljer

Risiko&for&varicella.infeksjon&og&vaksinerespons& hos&barn&med&juvenil&idiopatisk&artritt!

Risiko&for&varicella.infeksjon&og&vaksinerespons& hos&barn&med&juvenil&idiopatisk&artritt! Risikoforvaricella.infeksjonogvaksinerespons hosbarnmedjuvenilidiopatiskartritt Med.39505.årsoppgaven ProfesjonsstudietimedisinvedUniversiteteti Student:AndreasØ.Bergquist,MK09 Tromsø. Veileder:EllenB.Nordal,overlegevedBarneavdelingenvedUNN.

Detaljer

VEDLEGG B FOTODOKUMENTASJON

VEDLEGG B FOTODOKUMENTASJON I Bildeliste fra tilstandsvurdering: Bilde 1: Fylling/Landside; Utglidning og bevegelse i steinvegg... II Bilde 2:Fylling/ Landside; Utglidning og bevegelse i steinvegg, sett fra landside... II Bilde 3:

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Kapittel I Åpent og offentlig... 13. Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24

Innhold. Forord... 5. Kapittel I Åpent og offentlig... 13. Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24 Innhold Forord... 5 Kapittel I Åpent og offentlig... 13 Kapittel II Offentleglova form og struktur... 24 Kapittel III Offentleglova praktisk bruk... 31 Kapittel IV Offentleglova med kommentarer... 39 Kapittel

Detaljer

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune 28.03.12 Innholdsfortegnelse og innledning: Marienlyst, Drammen INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING: METODIKK: Forside Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Nedre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune 31.3.12 Innholdsfortegnelse og innledning: Marienlyst, Drammen INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING: METODIKK: Forside Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BILIMPORT TIL NORGE KRISTIANSAND HAVN

BILIMPORT TIL NORGE KRISTIANSAND HAVN BILIMPORT TIL NORGE KRISTIANSAND HAVN ABSTRACT Denne rapporten presenterer tid- og distansekostnader for biltransport med skip fra kontinentet til Havn. FORFATTER:ADNANA PUSA Bachelor Skipsfart & Logistikk

Detaljer

99 U 7 6 37. TorJBjørklund Periferi mot sentrum. Landsomfattende folkeavstemninger i Norge. Institutt for samfunnsforskning

99 U 7 6 37. TorJBjørklund Periferi mot sentrum. Landsomfattende folkeavstemninger i Norge. Institutt for samfunnsforskning 99 U 7 6 37 TorJBjørklund Landsomfattende folkeavstemninger i Norge Institutt for samfunnsforskning Oslo 1999 INNHOLD FORORD V FIGURER, TABELLER OG KART IX INTRODUKSJON 1 KILDER, LITTERATUR OG METODER

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Endringsledelse i barnehage - erfaringer med Være Sammen programmet

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Endringsledelse i barnehage - erfaringer med Være Sammen programmet Studieprogram: MasteriSpesialpedagogikk Forfatter:LauraMilenaLópez DETHUMANISTISKEFAKULTET MASTEROPPGAVE Vårsemesteret,2013 Åpen... Veileder:SigrunK.Ertesvåg Tittelpåmasteroppgaven: Endringsledelse i barnehage

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009

Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009 Eksamensplan IMT og TØL - Vårsemesteret 2010 21.12.2009 Dato: Start: Emnekode: Emnenavn: Evaluering: Varighet: 25.02-26.02.2010 kl. 09.00 IMT1291 Webdesign Hjemmeeksamen 24 timer?? IMT1291 Webdesign Presentasjon

Detaljer

FYR et nødvendig virkemiddel

FYR et nødvendig virkemiddel FYR et nødvendig virkemiddel Geir Lund, avdelingsleder utvikling og informasjon Godalen videregående skole Mandag 15. april 2013 Presentasjon av oss Hvorfor vi vil være knutepunktskole / hvorfor er FYR-prosjektet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3:14 (2015-2016) Fafo 22. juni 2016 Bakgrunn Sterk vekst i antall utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Opplæringsboka er tilpasset de regler som gjelder for mappevurdering.

Opplæringsboka er tilpasset de regler som gjelder for mappevurdering. Verson 8. nov. 2010 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE BILDE 1: FAST TRACK POSITIVE EFFEKTER VED BRUK AV PREFABRIKERTE YTTERVEGGSELEMETER I LEILIGHETSKOMPLEKSER EINAR GRIMSTAD Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Masteroppgave 2015 60 stp SYNTESE AV INTERMEDIATER FR TTALSYNTESEN

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Har GDPR en sjel? Nok en ny lov eller nye muligheter?

Har GDPR en sjel? Nok en ny lov eller nye muligheter? Har GDPR en sjel? Nok en ny lov eller nye muligheter? 99 artikler i EU s nye personvernsforordning 2 Nok en ny lov eller nye muligheter? - Økt beskyttelse av persondata - Forbedre individets datarettigheter

Detaljer

Oppgaver som illustrerer alle teknikkene i 1.4 og 1.5

Oppgaver som illustrerer alle teknikkene i 1.4 og 1.5 Oppgaver som illustrerer alle teknikkene i 1.4 og 1.5 Gitt 3 punkter A 1,1,1,B 2,1,3,C 3,4,5 I Finne ligning for plan gjennom 3 punkt Lager to vektorer i planet: AB 1, 0,2 og AC 2,3, 4 Lager normalvektor

Detaljer

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi Side 1 av 5 Om svartebøkene Tilbakemelding Forsiden Sagn Prosesser Fellessøk Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på

Detaljer

Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp

Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp Miljøkonsekvenser av radioaktive utslipp Statens strålevern utlyser fire oppdrag som til sammen utgjør en grundig kartlegging og sammenstilling av informasjon om forekomst av radioaktive stoffer og avfallsstrømmer

Detaljer

Obs. Tidspunkter og rom må kontroll-sjekkes i forhold til informasjon og endringer i webunits. Om emnet, pensum etc.

Obs. Tidspunkter og rom må kontroll-sjekkes i forhold til informasjon og endringer i webunits. Om emnet, pensum etc. BAL II Ansvarlig faglærer: Ingun Sletnes Rom PI 635, tlf. +47 67 23 82 35 e-post: Ingun.Sletnes@hioa.no I tillegg skal Sigrid Stokstad ha deler av undervisningen i plenum e-post: sigrid.stokstad@nibr.hioa.no

Detaljer

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste I dette dokumentet finn du informasjon om Innlogging og tilgang til Datafangsportalen Liste over dokument som skal følgje

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer

Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Innholdsfortegnelse I. Innledning...2 II. Parter...3 III. Formålet...3 IV. Styrerepresentasjon...3 V. Valg av de ansattes styremedlemmer...3

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

PROTOKOLL. Anne Cathrine W Moseng Sigrid Fritzvold

PROTOKOLL. Anne Cathrine W Moseng Sigrid Fritzvold PROTOKOLL År 2014, den 22. og 29. september ble det i rådhuset holdt forhandlingsmøte mellom Trondheim kommune ved Rådmannen og Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Sykepleierforbund,

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Sammendrag: Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Forfattere: Anne Madslien, Vegard Østli, Chi Kwan Kwong og Elise Caspersen Oslo 2013 126 sider På oppdrag for Direktoratet

Detaljer

SLUTTRAPPORT BIT -PROSJEKTET 2011 2013/14

SLUTTRAPPORT BIT -PROSJEKTET 2011 2013/14 SLUTTRAPPORT BIT -PROSJEKTET 2011 2013/14 Økt bruk av tre, og lønnsomheti heleverdikjeden. Et prosjekt finansiert av: Innovasjon Norge Fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold Fylkesmennene i Buskerud,

Detaljer

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Forvaltningsre- og saksbehandling Forvaltningsloven, habilitetsregler, veiledningsplikten, enkeltvedtak, saksforberedelser, klagebehandling, omgjøring

Detaljer

Kjernejournalprosjektet bruk av konkurransepreget dialog og SSA-B

Kjernejournalprosjektet bruk av konkurransepreget dialog og SSA-B Kjernejournalprosjektet bruk av konkurransepreget dialog og SSA-B 1 Advokat/partner Torstein Arendt HelsIT 20. september 2012 Oversikt over foredraget Kjernejournalprosjektet Valg av prosedyre for anskaffelsen

Detaljer

Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst.

Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst. Vedlegg 1 Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst. Referanse kart: Nr. Tittel Målestokk Dato Utgitt 551 Barentshavet, sørvestlige del 1:700 000 ED 50 1963

Detaljer

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl.

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs Å være eller ikke være deltager i en matematisk diskurs - med fokus på elevers deltagelse i problemløsningsaktiviteter og deres fortellinger om matematikk Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune Innhold: Flått (Flaat - Flåt - Flott) Høylandet (Hølandet - Hølandet i Namdal - Høylandet i Namdalen) Kongsmoen (Kongsmo) Tyldum

Detaljer

SEPARASJON OG SKILSMISSEINORGE 1536-1909

SEPARASJON OG SKILSMISSEINORGE 1536-1909 SEPARASJON OG SKILSMISSEINORGE 1536-1909 En familie- og rettshistorisk studie Hanne Marie Johansen Avhandling til dr. art. graden Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet INNHOLD FORORD

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 09 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 29 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 09/. Som

Detaljer

Forord% DennemasteroppgavenerskrevetvedinstituttfornaturforvaltningvedNorgesmiljø8 ogbiovitenskapeligeuniversitet.oppgavenmarkerersluttenpåmastergradsstudietmitt inaturbasertreiseliv. Bakgrunnenforvalgavtemaogproblemstillingforoppgaven,ermininteressefor

Detaljer

En introduksjon til Dragon Quest IX. www.nintendo.no

En introduksjon til Dragon Quest IX. www.nintendo.no En introduksjon til Dragon Quest IX www.nintendo.no I En introduksjon til Dragon Quest Et eventyr hvor DU er helten Hva er Dragon Quest? Forbered deg til en spennende reise alene eller med venner i en

Detaljer

Symboler og forkortelser 1. INNLEDNING 1. 1.1 Hva er fasthetslære? 1. 1.2 Motivasjon 5. 1.3 Konvensjoner - koordinater og fortegn 7

Symboler og forkortelser 1. INNLEDNING 1. 1.1 Hva er fasthetslære? 1. 1.2 Motivasjon 5. 1.3 Konvensjoner - koordinater og fortegn 7 Innhold Forord Symboler og forkortelser v og vi xv 1. INNLEDNING 1 1.1 Hva er fasthetslære? 1 1.2 Motivasjon 5 1.3 Konvensjoner - koordinater og fortegn 7 1.4 Små forskyvninger og lineær teori 11 1.5 Omfang

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

U37 Tid for omstilling

U37 Tid for omstilling U37 Tid for omstilling Geir Arne Veglo, Stavanger, 25. februar 2016 Agenda I II III IV V VI VII Hvem er jeg? Et marked i endring Hva må virksomhetene gjøre? Business Model Canvas Forretningsstrategi Individstrategi

Detaljer

Forord. Ernst Moe, Jens Lind, Hanne Riksheim, Geir Gregersen, Jan-Frode Lervik

Forord. Ernst Moe, Jens Lind, Hanne Riksheim, Geir Gregersen, Jan-Frode Lervik 5 Forord Det er få teoretikere som har beskjeftiget seg med inkassoloven. Med unntak av Norsk Lovkommentar og Norsk Lovnøkkel finnes knapt noen fullstendige og systematiske fremstillinger av inkassoloven

Detaljer

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Colostrum FAQ Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Innholdsfortegnelse I. Hva er colostrum? S 3 II. Hvilket dyr kommer colostrum fra? S 3 III. Hva skjer med kalvene? S 3 IV. Hvorfor er colostrum

Detaljer

Løsningsforslag til oblig 1 i DM 2018

Løsningsforslag til oblig 1 i DM 2018 Løsningsforslag til oblig 1 i DM 2018 Oppgave 2 p: «Det regner» q: «Det blåser» a) ikke p og ikke q blir: p q = ( p q) b) q hvis ikke p blir det samme som hvis ikke p så q: p q c) p bare hvis ikke q blir:

Detaljer

KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa

KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa 23. september 2011 Inger Kammerud, Statens vegvesen Region Sør Saksliste 1. Verkstedet 1. -2.september 2. Informasjon om KVUen - Verkstedsrapport - Ferdigstilt

Detaljer