Saneringsplan for avløpsnett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saneringsplan for avløpsnett 2013-2026"

Transkript

1 Saneringsplan for avløpsnett

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG OG KONKLUSJON FORORD INNLEDNING HVILKEN BETYDNING HAR KRAVET OM BRUK AV BEST TILGJENGELIG TEKNOLOGI OG FAGKUNNSKAP FOR KOMMUNENS EGET NETT? BESKRIVELSE AV AVLØPSSYSTEMET OG VURDERING AV TILSTAND Tilknytning Ledningsanlegg Generelt Mysen Folkenborg/Vesteng Trømborg Hærland Slitu Eidsberg stasjon Pumpestasjoner Overløp PRIORITERING AV TILTAK Prioriteringskriterier Prioritering av tiltak. Inndeling i områder Kostnader HANDLINGSPLAN VEDLEGG 1. Beregning av tilrenning til pumpestasjoner 2. Kart over områdene Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

3 1 SAMMENDRAG OG KONKLUSJON Denne saneringsplanen skal være et viktig bidrag for at kvaliteten på de kommunale avløpsledningene med pumpestasjoner og overløp i Eidsberg skal opprettholdes og forbedres. Det er godkjent saneringsplan fra 2010 som nå rulleres. Dette fordi prioriteringsrekkefølge på noen prosjekter må endres, nye prosjekter kommer til og kostnadene med sanering er vesentlig dyrere enn antatt. Årsakene er også at de avsatte midlene er ikke tilstrekkelige til at forventet fremdrift holdes. Det finnes ca. 120 km kommunale ledningsgrøfter for avløp i Eidsberg. Hvis vi går ut fra en meterpris på kr, representerer selve ledningene en gjenanskaffelsesverdi på ca. 420 mill.kr. Med en verdi på 25 mill. kr for pumpestasjoner og tilhørende ledninger, kommer en opp i en total gjenanskaffelsesverdi for avløpsledningsnettet på 445 mill kr. Mysen renseanlegg med en verdi på 65 mill. kr kommer i tillegg til dette. Det er svært viktig at ledningene fornyes og vedlikeholdes planmessig. Hvis ikke det gjøres, vil de på sikt forfalle og tilslutt bryte sammen. Et kvalitetsmessig godt avløpsnett sikrer: - At en ikke får unødvendige overløpsutslipp eller utlekking som forurenser vann og vassdrag. - At en ikke får innlekking av vann i spillvannsledning. - At en ikke får driftsmessige problemer på ledningene som tiltettinger eller redusert kapasitet, med derav følgende kjelleroversvømmelser. - At en ikke får strukturelle problemer og ledningsbrudd på ledningene. Det viktigste vil være å bli kvitt alle urensede utslipp fra fellesledninger. En har i dag to slike. Disse er: - I Mysen, ved Mysen renseanlegg. Her går utslippet ut i Hæra. - I Mysen, Fabrikkveien - Sponesveien. Her er det et område som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg. Det tas sikte på å gjennomføre følgende prosjekter i planperioden, i prioritert rekkefølge: 1. Slitu øst ( ): 8 mill påløpt 2012 Gjenstår 4 mill 4,0 mill. kr. 2. Vårstien-Blomsterveien ( ): 4,0 mill. kr. 3. Fabrikkvn. Sponesvn. (2015): 2,0 mill. kr. 4. Wecy (2016): 1,5 mill. kr. 5. Slitu nord (2016): 0,5 mill kr. 6. Tittutveien (2017) 1,2 mill kr. 7. Omlegging ledninger Mysen RA/Hæra kum5446, pluss boring under jernbane og Vandugbakken ( ): 12 mill kr 8. Vandugbakken vest ( ): 19,5 mill. kr 9. Vandugbakken øst (2021): 6,0 mill. kr. 10. Mona ( ): 23 mill kr 11. Omlegging SP, Smedgata ( ): 30 mill kr. Totalt: (2013 kr) 103,7 mill. kr. Det er viktig å gjennomføre saneringsprosjektene i henhold til denne framdriftsplanen. Andre tiltak på avløpssektoren, for eksempel i forbindelse med utbygging, tilknytning av spredt bebyggelse til kommunalt avløpsnett, renseanlegg eller annet må komme i tillegg til, ikke istedenfor disse saneringsprosjektene. Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

4 2 FORORD Denne saneringsplanen skal være et viktig bidrag for at kvaliteten på de kommunale avløpsledningene med pumpestasjoner og overløp i Eidsberg skal opprettholdes og forbedres. Planen er også svar på følgende krav i fylkesmannens "Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Eidsberg kommune", datert : "Kommunen skal sette konkretiserte mål for driften av avløpsnettet og kunne dokumentere en faglig vurdering av hvilken betydning kravet om bruk av best tilgjengelig teknologi og fagkunnskap får for kommunens eget nett. Kommunen skal utarbeide en overordnet tidsplan for vedlikehold, fornyelse og eventuelle utbedringer av avløpsnettet." En arbeidsgruppe bestående av Tore Ånesland, Rune Nicolaisen og Jørn Pettersen har stått for den rullerende planen. 3 INNLEDNING Gjeldende saneringsplan avløp for Eidsberg kommune er fra Den er nå moden for rullering. Det finnes ca. 120 km kommunale ledningsgrøfter for avløp i Eidsberg. Hvis vi går ut fra en meterpris på kr, representerer selve ledningene en gjenanskaffelsesverdi på ca. 420 mill.kr. Med en verdi på 25 mill. kr for pumpestasjoner og overløp, kommer en opp i en total gjenanskaffelsesverdi for avløpsledningsnettet på 445 mill kr. Mysen renseanlegg med en verdi på 65 mill. kr kommer i tillegg til dette. Det er svært viktig at ledningene fornyes og vedlikeholdes planmessig. Hvis ikke det gjøres, vil de på sikt forfalle og tilslutt bryte sammen. Et kvalitetsmessig godt avløpsnett sikrer: - At en ikke får unødvendige overløpsutslipp eller utlekking som forurenser vann og vassdrag. - At en ikke får innlekking av vann i spillvannsledning. - At en ikke får driftsmessige problemer på ledningene som tiltettinger eller redusert kapasitet, med derav følgende kjelleroversvømmelser. - At en ikke får strukturelle problemer og ledningsbrudd på ledningene. 4 HVILKEN BETYDNING HAR KRAVET OM BRUK AV BEST TILGJENGELIG TEKNOLOGI OG FAGKUNNSKAP FOR KOMMUNENS EGET NETT? Kommunen har lenge hatt en målsetting om å benytte best tilgjengelig teknologi og fagkunnskap, både for avløpsnettet og for alle andre områder, uavhengig av kravet i utslippstillatelsen. Når det gjelder avløpsnettet, forsøker en å oppnå dette som beskrevet nedenfor. Egne medarbeidere. Egne medarbeidere utfører drift, vedlikehold og reparasjoner. Nyanlegg utføres bare i liten grad i egen regi. Ved ansettelser tilstreber vi å velge de medarbeiderne som har de beste kvalifikasjonene ut fra stillingens behov. Videre legger vi vekt på å gi medarbeiderne nødvendig etterutdannelse og oppdatering. Dette skjer ved skoler, fagbrev, kurs og fagtreff av forskjellig art og varighet. Flere av de ansatte har ADK-kurs. Innkjøp av tjenester. Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

5 Vi baserer oss på innkjøp av tjenester når det gjelder prosjektering og utførelse av nye ledningsanlegg. Her tilstreber vi oss på å benytte anerkjente fagfolk og selskaper med gode referanser og som vi selv har gode erfaringer med. Utførelse av anlegg gjøres dels i egne entrepriser med kommunen som byggherre, dels som del av utbyggingsprosjekter med privat byggherre. I sistnevnte tilfelle har vi ikke styring med valg av entreprenør. I begge tilfellene er det behov for å føre kontroll med utførelsen for de anleggene som skal overtas av oss til drift og vedlikehold. Midlene til kontroll er små i dag, men vi tar sikte på å øke disse. Materialer, produkter og utførelsesmetoder. Vi bruker bare anerkjente materialer, produkter og utførelsesmetoder for våre ledningsanlegg. Anleggene utføres etter vanlig VA-norm. I anbudsdokumenter vises det til veiledninger og retningslinjer, blant annet VA-miljøblad. Vi abonnerer på VA-Miljøblad. Spesielt om saneringsprosjekter. Storparten av investeringene på avløpsledningsnettet gjelder sanering av eldre ledningsnett. I disse prosjektene skiftes vanligvis de gamle ledningene ut med nye. Dette skyldes blant annet at det blir lagt ny vannledning i grøfta samtidig som avløpsledningen saneres. En annen faktor er at det stort sett er landlige forhold i Eidsberg, med forholdsvis god plass for gravearbeider. Av disse grunnene utføres det lite rehabilitering av ledninger uten oppgraving i kommunen. 5 BESKRIVELSE AV AVLØPSSYSTEMET OG VURDERING AV TILSTAND Det viktigste grunnlagsmaterialet for beskrivelse av avløpssystemet og vurdering av tilstand har vært "Saneringsplan avløp " og samtaler med personer med god kjennskap til avløpsnettet. 5.1 Tilknytning. Det var i 2008 følgende tilknytningsforhold for avløp fra boliger i Eidsberg: Tilknyttet kommunalt ledningsnett: Tilknyttet mindre avløpsanlegg med egne utslipp. Totalt: personer personer personer Det aller meste av avløpet fra institusjoner og næringsvirksomhet er tilkoplet kommunalt avløpsnett. 5.2 Ledningsanlegg Generelt Omfang. Hele det kommunale ledningsnettet i Eidsberg er tilkoplet Mysen renseanlegg. Hit overføres det avløpsvann fra områdene Mysen, Folkenborg/Vesteng, Trømborg, Hærland, Slitu og Eidsberg stasjon. Kommunen har i alt 121 km kommunale avløpsledninger (grøftelengde). 76% av dette er separatsystem og 24% er fellessystem. Separatsystem betyr at spillvann og overvann/drensvann transporteres i forskjellige ledninger. Den eldste delen av ledningsnettet i Mysen og omtrent halvparten av ledningsnettet i Slitu er fellessystem, det vil si at spillvann og overvann / drensvann transporteres i samme ledning. Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

6 Aldersfordelingen for ledningsnettet er: Lagt før 1940: 10 km Lagt : 3 km Lagt : 12 km Lagt etter 1979: 45 km Ukjent alder: 51 km Kvalitet: Det kommunale avløpsnettet er av vekslende kvalitet. Alle ledninger som er eldre enn fra ca er utette og har ut- eller innlekkingsproblemer. Betongledninger fra den tida ble lagt uten eller med dårlige pakninger. PVC-ledningene fra før 1980 var også av dårlig kvalitet og med dårlige pakninger. Disse er derfor heller ikke tette. Etter 1980 er det stort sett brukt ledninger av PVC. Disse har jevnt over bra kvalitet, men også her er det en del problemer. Problemene er deformerte rør og langsgående sprekker, i tillegg til strekninger med dårlig fall, ujevnt fall eller motfall. Vannmengdene til Mysen renseanlegg er på et nivå og har en variasjon som en kan forvente for et ledningsnett med en viss andel eldre ledninger og noe fellessystem. Separering av fellessystem i Mysen sentrum de senere år har redusert fremmedvannsmengdene til renseanlegget betydelig. Ledningsnettet tar likevel fortsatt inn mye fremmedvann. Det er små problemer med kjelleroversvømmelser som skyldes det kommunale avløpsnettet, men det har vært noen tilfeller i Trømborg. Dette skyldtes dårlig fall samt tilstopping av ledninger på grunn av fett. På tre steder er AF-ledninger sluppet direkte til bekk på grunn av kapasitetsproblemer Mysen. Området har disse pumpestasjonene: 1. Stegen, 10. Jernbanegata, 20. Kloppa, 23. Heggin ved Bjerkely, 8. Brannstasjonen, 15. Sand, 9. Østre Skogteig, 11. Elgefaret, 27. Skofterud og 9. Høytorp. Det legges i 2010 en ny overføringsledning slik at PS10 Jernbanegata koples ut og erstattes av PS20 Kloppa. I Mysen sentrum er den delen av ledningsnettet som ikke er separert så dårlig at en har valgt å beholde slamavskillere på stikkledningene selv om de er tilkoplet kommunalt nett. På denne måten reduseres problemene med sedimentering i og tilstopping av ledningene. Dette gjelder i alt ca. 500 slamavskillere. Et hovedproblem på ledningsnettet i Mysen er hovedledningen som går langs Smedgata til renseanlegget. Det er lagt en spillvannsledning inne i en gammel fellesledning. Den har motfall på en strekning, og det går mye vann i ledningen. Den er utsatt for skader, og utlekking fra denne går da ut i Hæra. På enkelte steder ligger ledningen dypt. Mye av bebyggelsen i Skogveien, Vandugveien, Vangveien, Olaf Funderuds vei og Dalveien er ikke separert. Disse er heller ikke knyttet til Mysen renseanlegg. Avløpsvannet ledes til kulverten langs Smedgata og slippes ut i Hæra etter å ha passert slamavskillere. I dette området antas det at det er ca. 200 boliger som ikke er tilknyttet renseanlegget. Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

7 Noe av bebyggelsen i Fabrikkveien og bebyggelsen i Sponesveien, rett sør-øst for renseanlegget, er ikke tilknyttet kommunalt avløpsanlegg. Husene har egne slamavskillere og utløp i elva. Høsten 2009 var det problemer ved Mysen renseanlegg, ved at det gikk i overløp ved renseanlegget og innløpet til renseanlegget tettet seg til med trematerialer og grus. Dette skyldtes sannsynligvis ledningsbrudd på spillvannsledningen i jernbanekulverten ved Østereng. Dette er reparert Folkenborg/Vesteng Området ligger langs fylkesveien til Eidsberg, sør for Hæra. Hele området er bygd ut med separatsystem. Noen få boliger med spesielt vanskelig beliggenhet er ikke tilkoplet kommunalt avløpsanlegg. Området har disse pumpestasjonene: 16. Narvestad, 3. Kongsjordveien og 2. Norsk Dun. I området er det også to problemledninger der det er lagt spillvannsledning inne i gammel fellesledning Trømborg Området omfatter boligområdene ved Trømborg kirke, Lytomtsvingen og Stranda. Det er endel boliger langs RV22 og i Stasjonsveien som ikke er tilkoplet. Området har disse pumpestasjonene: 6. Trømborg øst og 19. Lytomtsvingen. Hele området er utbygd som separatsystem. I Kildeveien er det dårlige betongledninger. Her er det også en problemledning der det er lagt en spillvannsledning inne i en gammel fellesledning Hærland Området omfatter Nortura, Ramstad Næringsområde og bebyggelsen langs traséen. Området har disse pumpestasjonene: 14. Visterbekken, 13. Korterudneset, 5. Ramstadfeltet og 12. Nesset Slitu Området har disse pumpestasjonene: 4. Wecy, 8. Øyerudkrysset, 7. Slitu stasjon, 17. Sandmo og 18. Løvmo. Bebyggelsen i Slitu øst har fellessystem. Dette området samt det som pumpes fra Wecy pumpestasjon har avløpsnett som ikke er tilknyttet Mysen renseanlegg. Avløpsvannet slippes midlertidig ut i bekk sør for gamle E18 etter å ha passert slamavskillere Eidsberg stasjon Området omfatter tettbebyggelsen ved Eidsberg stasjon samt noe av bebyggelsen langs ledningstraséen, som går fra tidligere Haga Landbruksskole langs FV B692 til Frydenlund, og videre langs FV685 (Stasjonsveien) til Eidsberg stasjon. Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

8 Området har disse pumpestasjonene: 26. Frydenlund, 25. Grønner n, 24. Skaltorp, 22. Salerud og 21. Haga. 5.3 Pumpestasjoner. Kommunen har 29 spillvannspumpestasjoner. Alle bortsett fra PS29 Høytorp er tilkoplet driftskontrollanlegg. Standarden på pumpestasjonene er gjennomgående bra. Alle stasjonene har nedsenkede pumper. Alle stasjonene bortsett fra 6 små har 2 pumper. 5.4 Overløp. Overløp er innretninger som brukes for å avlaste avløpsvann fra avløpsnettet til vassdrag. Det finnes to typer overløp: - Driftsoverløp benyttes for å avlaste avløpsnettet mot overbelastning ved sterke regnvær. Disse skal bare benyttes der en har fellessystem. - Nødoverløp benyttes for å hindre oversvømmelse av pumpestasjoner, kjellere eller lignende ved ekstreme situasjoner eller ved driftsproblemer eller strømstans ved pumpestasjoner. Det er 12 driftsoverløp på fellessystemet. I tillegg er det mange felleskummer for spillvann og overvann. Her er det fare for overløp hvis lokk på spillvannsledningen fjernes eller er utett. I slike kummer er det også fare for overvannstilførsel til spillvannsledningen. Det er nødoverløp ved alle pumpestasjonene samt foran Mysen renseanlegg. Ved større regnvær tilføres det særlig mye vann til anlegget. Overløp i innløpskum til renseanlegget og inne på selve renseanlegget trer i funksjon ved sterke regnvær. Overløpet i innløpskummen har tidsregistrering, mens overløpet inne på renseanlegget har vannmengdemåling. Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

9 6 PRIORITERING AV TILTAK. 6.1 Prioriteringskriterier Det viktigste vil være å bli kvitt alle urensede utslipp fra fellesledninger. En har i dag tre slike. Disse er: - I Slitu, sør for gamle E18. Her går utslippet ut i bekk.??? - I Mysen, ved Mysen renseanlegg. Her går utslippet ut i Hæra. - I Mysen, Fabrikkveien - Sponesveien. Her er det et område som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg. Hovedprinsippet når det gjelder rekkefølge av tiltak vil være å starte nedenfra, slik at en får mest mulig nytte av tiltakene med en gang. 6.2 Prioritering av tiltak. Inndeling i områder. Tiltakene prioriteres i følgende rekkefølge. Områdenummer angir prioriteringsrekkefølge og er vist på kart vedlegg 2. Område 1. Slitu øst m fellessystem separeres. Område 2. Vårstien-Blomsterveien. 510m fellessystem separeres. Område 3. Wecy. Fellessystemet i området må separeres før en kan fjerne direkteutslippet i bekken sør for gamle E18. I dette området er det utbyggingsplaner. I den forbindelse vil pumpestasjonen bli flyttet og mer av den bestående bebyggelsen bli knyttet til kommunalt avløpsanlegg. Noen boliger som ligger i Trøgstad bør også koples til spillvannsledningen her. Kostnaden for separering av fellessystem gjøres i forbindelse med de øvrige saneringsarbeidene i Slitu. Antatt lengde er 370m. Disse arbeidene belastes saneringsbudsjettet. Resten av tiltakene i området utsettes til det blir aktuelt med utbygging av industriområdet. Disse arbeidene forutsettes belastet utbyggingsprosjektet og beboerne. Når disse områdene er separert, saneres utslippet i bekk i Slitu, sør for gamle E18. Område 4. Slitu nord. Tre kommunale slamavskillere saneres. Område 5. Fabrikkveien - Sponesveien. Området knyttes til kommunalt ledningsanlegg / Mysen renseanlegg. Område 6. Tittutveien. 150m fellessystem separeres. Etter at dette er gjort, legges det ny spillvannsledning på strekningen Mysen renseanlegg - kum Det benyttes boring under jernbane og Vandugbakken. Det legges også med overvannsledning på strekningen Hæra kum 5446 nedenfor jernbanen. Total lengde ca. 700m, hvorav ca. 200m boring. Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

10 Område 7. Vandugbakken vest m fellessystem separeres. Område 8. Vandugbakken øst. 720m fellessystem separeres. Område 9. Mona m fellessystem separeres. Etter at dette er gjort, legges det ny spillvanns- og overvannsledning i hele kulvertens lengde langs Smedgata, 1.150m, til Opsahlåsveien. Ca. 150m av dette legges om i 2010 i forbindelse med utbygging for Family Sportsklubb. Kommunen som forurensningsmyndighet gir i tillegg pålegg om stansing av utslippet i lokal bekk / Hæra ved Ramstadkrysset, og å knytte det private avløpsanlegget til kommunalt avløpsanlegg. 6.3 Kostnader. I kostnadsoverslaget har vi benyttet følgende enhetspriser: - Separering av fellesledning for alle områder bortsett fra Wecy: kr ,- pr. m. - Separering av fellesledning, Wecy: kr ,- pr. m. - Ny spillvannsledning og overvannsledning på strekningen Mysen renseanlegg/hæra kum 5446 nedenfor jernbanen: kr ,- pr. m. - Boring av ny spillvannsledning under jernbanen og Vandugbakken kr ,- pr. m - Ny spillvanns- og overvannsledning på strekningen fra kum 3477 øst for Vandugbakken til Opsahlåsvn. kr ,- pr. m. Dette gir følgende kostnader: 1. Slitu øst ( ): 8 mill påløpt 2012 Gjenstår 4 mill 4,0 mill. kr. 2. Vårstien-Blomsterveien ( ): 4,0 mill. kr. 3. Fabrikkvn. Sponesvn. (2014): 2,0 mill. kr. 4. Wecy (2016): 1,5 mill. kr. 5. Slitu nord (2016): 0,5 mill kr. 6. Tittutveien (2017) 1,2 mill kr. 7. Omlegging ledninger Mysen RA/Hæra kum5446, pluss boring under jernbane og Vandugbakken ( ): 12 mill kr 8. Vandugbakken vest ( ): 19,5 mill. kr 9. Vandugbakken øst (2021): 6,0 mill. kr. 10. Mona ( ): 23 mill kr 11. Omlegging SP, Smedgata ( ): 30 mill kr. Totalt: (2013 kr) 103,7 mill. kr. Handlingsplanen på neste side viser planlagt framdrift for saneringsprosjektene. Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

11 7 HANDLINGSPLAN. Alle tall er i mill. kr. (2013 kr) Tiltak Sum Omr.1 Slitu øst. Separering fellessystem. Gjenstår 4 mill 4,0 4,0 Omr.2 Vårstien-Blomstervn. Separering fellessystem 4,0 2,0 2,0 Omr.3 Fabrikkvn. Sponesvn. Tilknytning kommunalt 2,0 2,0 avløp. Omr.4 Wecy. Separering fellesledning 1,5 1,5 Omr.5 Slitu nord. Sanering tre kommunale slamavskillere 0,5 0,5 Omr.6 Tittutvn. Separering fellessystem 1,2 Omr 7 Omlegging ledninger Mysen RA kum 3477, inkl. 12 5,0 7,0 boring under jernbane og Vandugbakken. Omr.8 Vandugbakken vest. Separering fellessystem 19,5 9,5 10,0 Omr.9 Vandugbakken øst Separering fellessystem 6,0 6,0 Omr.10 Mona Separering fellessystem 23,0 4,0 10,0 9,0 Omr 11 Omlegging spillvannsledning i Smedgata 30,0 10,0 10,0 10,0 Sum 103,7 4,0 2,0 4,0 2,0 7,0 7,0 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

12 VEDLEGG 1: BEREGNING AV TILRENNING TIL PUMPESTASJONER. 1. Hensikt Hensikten med beregningen har vært å finne ut mest mulig om hvor mye fremmedvann som tilføres de ulike delene av avløpsnettet. 2. Vurdering av tilknytning Forutsetninger - Grunnlagstall for tilknytning til den enkelte pumpestasjon er skaffet av kommunen. - Antall bosatte pr. boenhet: 2,6 - Næringsvirksomheter, skoler, institusjoner og andre virksomheter der vi har benyttet vannmålerdata er ikke medtatt her. De målte vannmengdene for disse trekkes fra pumpevannmengdene direkte i punktet "beregning av tilrenning". Slitu PS 4 Wecy Skogholt industriområde er tilknyttet. Her er det ca. 37 stedlige arbeidsplasser. Avløpet fra pumpestasjonen går ut i bekk sør for gamle E18. Tilknytning til pumpestasjon: 37*0,4 = 15 pe. PS 8 Øyerud - Ca. 75 husstander er tilknyttet. Tilknytning til pumpestasjon: 136 pe. PS 7 Slitu stasjon - PS 8 Øyerud og Tenorveien er tilknyttet. I Tenorvn. er det ca. 30 boenheter, ca. 25 stedlige arbeidsplasser og barneskole med ca. 135 skoleelever. - Avløpet fra Slitu øst går ut i bekk sør for gamle E18. Tilknytning til pumpestasjon: 136 pe pe = 253 pe. PS 17 Sandmo - Her er det tilknyttet 2 eller 3 boliger. Tilknytning til pumpestasjon: 5 pe. PS 18 Løvmo - Her er det tilknyttet 4 boliger. Tilknytning til pumpestasjon: 7 pe. Hærland PS14 Visterbekken - Hærland skole 110 elever og 22 ansatte - Boliger 21 stk Tilknytning til pumpestasjon: 9 pe + 33 pe + 38 pe + = 80 pe (pluss abonnenter med vannmåler) Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

13 PS13 Korterudneset - PS14 Visterbekken 80 pe - Boliger: 20 stk Tilknytning til pumpestasjon: 80 pe + 36 pe = 116 pe (pluss abonnenter med vannmåler) PS5 Ramstadfeltet Bare næringsvirksomhet. PS12 Nesset - PS13 Korterudneset 116 pe - PS5 Ramstadfeltet - Boliger 35 stk - Barnehage 22,4 årsverk, samt 100 barn Tilknytning til pumpestasjon: 116 pe + 64 pe + 39 pe = 219 pe (pluss abonnenter med vannmåler) Trømborg PS6 Trømborg øst - Boliger: 18 stk Tilknytning til pumpestasjon: 33 pe PS19 Lytomtsvingen - Boliger: 60 stk. Tilknytning til pumpestasjon: 109 pe Mysen PS9 Østre Skogteig - PS12 Nesset - PS6 Trømborg øst - PS19 Lytomtsvingen - Stranda 68 boliger - Kildeveien 64 boliger - Kjærlighetsstien 26 boliger - Langs RV boliger - Kildeløkka 12 boliger - Stasjonsveien 30 boliger Tilknytning til pumpestasjon: 219 pe + 33 pe pe pe = 758 pe (pluss abonnenter med vannmåler) PS15 Sand - Eldreboliger 76 stk (maks 2 pr. stk) (regner 0,5 vanlig bolig pr. stk) Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

14 - Leiligheter 58 stk Tilknytning til pumpestasjon: 69 pe pe = 175 pe (pluss abonnenter med vannmåler) PS11 Elgfaret - 22 boliger. Tilknytning til pumpestasjon: 40 pe PS27 Skofterud - 41 boliger pluss 1 selskapslokale. Tilknytning til pumpestasjon: 75 pe + 3 pe = 78 pe PS8 Brannstasjonen - 2 boliger. Tilknytning til pumpestasjon: 4 pe (pluss abonnenter med vannmåler) PS23 Heggin, Bjerkely - PS8 Brannstasjonen - Boliger: 35 vanlige boliger Tilknytning til pumpestasjon: 4 pe + 64 pe = 68 pe (pluss abonnenter med vannmåler) PS20 Kloppa - PS23 Heggin, Bjerkely - 98 boliger (2008) Tilknytning til pumpestasjon: 68 pe pe = 246 pe (pluss abonnenter med vannmåler) Stasjonen har fra 2010 også fått tilknyttet det området som tidligere var tilknyttet PS10 Jernbanegata, som er nedlagt. Her er det også installert vannmengdemåler. PS10 Jernbanegata - PS20 Kloppa leiligheter Tilknytning til pumpestasjon: 246 pe pe = 964 pe (pluss abonnenter med vannmåler) Stasjonen ble nedlagt i PS1 Stegen - 27 boliger Tilknytning til pumpestasjon: 49 pe Eidsberg stasjon PS26 Frydenlund Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

15 - 112 boliger Tilknytning til pumpestasjon: 204 pe PS25 Grønner n - PS26 Frydenlund - 4 boliger Tilknytning til pumpestasjon: 204 pe + 7 pe = 211 pe (pluss abonnenter med vannmåler) PS24 Skaltorp - PS25 Grønner n - 8 boliger Tilknytning til pumpestasjon: 211 pe + 15 pe = 226 pe (pluss abonnenter med vannmåler) PS22 Salerud - PS24 Skaltorp - 14 boliger Tilknytning til pumpestasjon: 226 pe + 25 pe = 251 pe (pluss abonnenter med vannmåler) PS21 Haga - PS22 Salerud - 5 boliger Tilknytning til pumpestasjon: 251 pe + 9 pe = 260 pe (pluss abonnenter med vannmåler) Folkenborg-Vesteng PS2 Norsk Dun - 4 boliger Tilknytning til pumpestasjon: 7 pe PS3 Kongsjordveien - 9 boliger Tilknytning til pumpestasjon: 16 pe PS16 Narvestad - PS21 Haga - PS2 Norsk Dun - PS3 Kongsjordveien boliger Tilknytning til pumpestasjon: 260 pe + 7 pe + 16 pe pe = 558 pe (pluss abonnenter med vannmåler) Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

16 3. Beregning av tilrenning Forutsetninger - Tilrenningen til de viktigste pumpestasjonene er vurdert på bakgrunn av "døgnrapport kloakkpumpestasjoner Eidsberg kommune" for Spesifikk vannmengde for boligabonnenter uten vannmåler: 125 l/pe*døgn. - Pumpekapasiteter er bare kontrollert for pumpestasjonene 9 Østre Skogteig, 12 Nesset og 13 Korterudneset. For endel stasjoner har vi benyttet teoretisk pumpekapasitet ved angitt driftspunkt i henhold til lednings- / pumpekarakteristikk, med fratrekk på 10% for alder og slitasje. Der en verken har målt pumpekapasitet eller teoretisk pumpekapasitet ved angitt driftspunkt, har vi benyttet oppgitte pumpekapasiteter i "Døgnrapport , kloakkpumpestasjoner Eidsberg kommune". For disse er det angitt at pumpekapasitetene er usikre. Slitu PS 4 Wecy Vi har ikke informasjon om pumpekapasiteter og tar derfor ikke med denne stasjonen i beregningene PS 8 Øyerud Pumpekapasiteter: P1: 8 l/s, P2: 4 l/s. Disse er usikre. Største døgntilrenning 2008 (12.01): 249 min. pumpetid (P2), det vil si 60 m 3 pumpet mengde. Døgntilrenning i tørr periode (29.09): 83 min. pumpetid (P2), det vil si 20 m 3 pumpet mengde. Fradrag for boligabonnenter: 136 pe*0,125 m 3 /pe*d = 17 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: 60 m 3 /døgn 17 m 3 /døgn = 43 m 3 /døgn. PS 7 Slitu stasjon Pumpekapasiteter: P1: 6 l/s, P2: 9 l/s. Disse er usikre. Største døgntilrenning 2008 (12.01): 586 min. pumpetid (P2), det vil si 316 m 3 pumpet mengde. Døgntilrenning i tørr periode (29.09): 61 min. pumpetid (P2), det vil si 33 m 3 pumpet mengde. Fradrag for boligabonnenter og skole: 253 pe*0,125 m 3 /pe*d = 32 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: 316 m 3 /døgn 32 m 3 /døgn = 284 m 3 /døgn. Kommentar: Døgntilrenningen er høy, tatt i betraktning at hele det tilkoplete området er bygd ut som separatsystem. Dette tyder på innlekking og/eller feilkoplinger. Den spesifikke tilrenningen er også vesentlig høyere enn for PS8, Øyerud. Det tyder på at de største fremmedvannsmengdene kommer fra området Tenorveien. PS 17 Sandmo Ikke beregnet. PS 18 Løvmo Ikke beregnet. Hærland Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

17 PS14 Visterbekken Stasjonen har vannmengdemåler. Vi benytter de målingene vi har for Dette omfatter perioden Største døgntilrenning: (22.05): 498 m 3. Enkelte mandager har svært lave tall, helt ned i 11 m 3. Dette tyder på lite innlekking i tørrværsperioder. Fradrag for abonnenter med vannmåler: 275 m 3 /døgn Fradrag for boligabonnenter og Hærland skole: 80 pe*0,125 m 3 /pe*d = 10 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: 498 m 3 /døgn (275+10) m 3 /døgn = 213 m 3 /døgn. PS13 Korterudneset Pumpekapasitet: P1: 48 m 3 /t, P2: 46 m 3 /t. Største døgntilrenning 2008 (24.10): 781 min. pumpetid (P2), det vil si 599 m 3 pumpet mengde. Døgntilrenning i tørr periode (29.09): 121 min. pumpetid (P1), det vil si 97 m 3 pumpet mengde. Fradrag for abonnenter med vannmåler: 275 m 3 /døgn Fradrag for boligabonnenter og Hærland skole: 116 pe*0,125 m 3 /pe*d = 15 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: 599 m 3 /døgn (275+15) m 3 /døgn = 309 m 3 /døgn. PS5 Ramstadfeltet Her har vi verken pålitelig informasjon om pumpekapasiteter eller pumpetider for Vi tar derfor ikke med denne stasjonen i beregningene. PS 12 Nesset Pumpekapasitet: P1: 113 m 3 /t, P2: 111 m 3 /t. Største døgntilrenning 2008 (12.01): 402 min. pumpetid (P1), det vil si 757 m 3 pumpet mengde. Døgntilrenning i tørr periode (29.09): 37 min. pumpetid (P2), det vil si 68 m 3 pumpet mengde. Fradrag for abonnenter med vannmåler: ,5 + 23,6 m 3 /døgn = 312 m 3 /døgn Fradrag for boligabonnenter, Hærland skole og barnehage: 219 pe*0,125 m 3 /pe*d = 27 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: 757 m 3 /døgn (312+27) m 3 /døgn = 418 m 3 /døgn. Trømborg PS19 Lytomtsvingen Pumpekapasiteter: P1: 9 l/s, P2: 8 l/s. Disse er usikre. Største døgntilrenning 2008 (21.08): 208 min. pumpetid (P1), det vil si 112 m 3 pumpet mengde. Døgntilrenning i tørr periode (29.09): 50 min. pumpetid (P2), det vil si 24 m 3 pumpet mengde. Fradrag for boligabonnenter: 109 pe*0,125 m 3 /pe*d = 14 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: 112 m 3 /døgn 14 m 3 /døgn = 98 m 3 /døgn. PS6 Trømborg øst Ikke beregnet. Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

18 Mysen PS9 Østre Skogteig Pumpekapasitet: P1: 119 m 3 /t, P2: 113 m 3 /t. Største døgntilrenning 2008 (12.01): 348 min. pumpetid (P1) og 351 min. pumpetid (P2), det vil si m 3 pumpet mengde. Døgntilrenning i tørr periode (29.09): 79 min. pumpetid (P2), det vil si 149 m 3 pumpet mengde. Fradrag for abonnenter med vannmåler: 312 m 3 /døgn Fradrag for boligabonnenter, Hærland skole og barnehage: 758 pe*0,125 m 3 /pe*d = 95 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: m 3 /døgn (312+95) m 3 /døgn = 944 m 3 /døgn. PS15 Sand Pumpekapasitet: 9 l/s Største døgntilrenning 2008 (18.01): 163 min. pumpetid, det vil si 88 m 3 pumpet mengde. Døgntilrenning i tørr periode (29.09): 50 min. pumpetid, det vil si 27 m 3 pumpet mengde. Fradrag for abonnenter med vannmåler: 8 m 3 /døgn Fradrag for boligabonnenter, Hærland skole og barnehage: 175 pe*0,125 m 3 /pe*d = 22 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: 88 m 3 /døgn (8+22) m 3 /døgn = 58 m 3 /døgn. PS8 Brannstasjonen Ikke beregnet. PS23 Heggin, Bjerkely Pumpekapasitet: 7,6 l/s Største døgntilrenning 2008 (02.02): 448 min. pumpetid, det vil si 204 m 3 pumpet mengde. Døgntilrenning i tørr periode (29.09): 53 min. pumpetid, det vil si 24 m 3 pumpet mengde. Fradrag for abonnenter med vannmåler: 7 m 3 /døgn Fradrag for boligabonnenter: 68 pe*0,125 m 3 /pe*d = 9 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: 204 m 3 /døgn (7+9) m 3 /døgn = 188 m 3 /døgn. PS20 Kloppa Pumpekapasitet: 10 l/s (2008) Største døgntilrenning 2008 (11.01): 993 min. pumpetid, det vil si 596 m 3 pumpet mengde. Døgntilrenning i tørr periode (29.09): 88 min. pumpetid, det vil si 53 m 3 pumpet mengde. Fradrag for abonnenter med vannmåler: 7 m 3 /døgn Fradrag for boligabonnenter: 246 pe*0,125 m 3 /pe*d = 31 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: 596 m 3 /døgn (7+31) m 3 /døgn = 558 m 3 /døgn. Stasjonen har fra 2010 også fått tilknyttet det området som tidligere var tilknyttet PS10 Jernbanegata, som er nedlagt. PS10 Jernbanegata Pumpekapasiteter: P1: 6 l/s, P2: 3 l/s. Disse er usikre. Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

19 Største døgntilrenning 2008 (13.01): 290 min. pumpetid (P1), pluss 294 min. pumpetid (P2), det vil si 157 m 3 pumpet mengde. Døgntilrenning i tørr periode (29.09): 192 min. pumpetid (P2), det vil si 35 m 3 pumpet mengde. Fradrag for abonnenter med vannmåler: m 3 /døgn = 11 m 3 /døgn Fradrag for boligabonnenter: 964 pe*0,125 m 3 /pe*d = 121 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: 157 m 3 /døgn (11+121) m 3 /døgn = 25 m 3 /døgn. Dette er uvanlig lite. Stasjonen ble nedlagt i Eidsberg stasjon PS26 Frydenlund Pumpekapasitet: 5,8 l/s Største døgntilrenning 2008 (01.02): 249 min. pumpetid, det vil si 87 m 3 pumpet mengde. Døgntilrenning i tørr periode (29.09): 83 min. pumpetid, det vil si 29 m 3 pumpet mengde. Fradrag for boligabonnenter: 204 pe*0,125 m 3 /pe*d = 26 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: 87 m 3 /døgn 26 m 3 /døgn = 61 m 3 /døgn. PS25 Grønnern Ikke beregnet. PS24 Skaltorp Pumpekapasitet: 7 l/s Største døgntilrenning 2008 (16.01): 842 min. pumpetid, det vil si 354 m 3 pumpet mengde. Døgntilrenning i tørr periode (29.09): 72 min. pumpetid, det vil si 30 m 3 pumpet mengde. Fradrag for abonnenter med vannmåler: 3 m 3 /døgn Fradrag for boligabonnenter: 226 pe*0,125 m 3 /pe*d = 28 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: 354 m 3 /døgn (3+28) m 3 /døgn = 323 m 3 /døgn. PS22 Salerud Pumpekapasitet: 10,3 l/s Største døgntilrenning 2008 (11.01): 929 min. pumpetid, det vil si 574 m 3 pumpet mengde. Døgntilrenning i tørr periode (29.09): 84 min. pumpetid, det vil si 52 m 3 pumpet mengde. Fradrag for abonnenter med vannmåler: 3 m 3 /døgn Fradrag for boligabonnenter: 251 pe*0,125 m 3 /pe*d = 31 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: 574 m 3 /døgn (3+31) m 3 /døgn = 540 m 3 /døgn. PS21 Haga Ikke beregnet Folkenborg-Vesteng PS2 Norsk Dun Ikke beregnet. PS3 Kongsjordveien Ikke beregnet. Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

20 PS16 Narvestad Pumpekapasitet: 18 l/s Største døgntilrenning 2008 (11.11): 427 min. pumpetid, det vil si 461 m 3 pumpet mengde. Døgntilrenning i tørr periode (29.09): 78 min. pumpetid, det vil si 84 m 3 pumpet mengde. Fradrag for boligabonnenter: 558 pe*0,125 m 3 /pe*d = 70 m 3 /døgn Fremmedvannmengde ved største døgntilrenning: 461 m 3 /døgn 70 m 3 /døgn = 391 m 3 /døgn. 4. Konklusjon. Reduksjon av fremmedvannmengder er ikke benyttet som et eget prioriteringskriterium i saneringsplanen. Indirekte er det likevel brukt, i og med at separering av fellessystem er et mål i saneringsarbeidet. Grunnlaget for beregning av tilrenning til pumpestasjoner har vært mangelfullt. Historiske data har ikke vært tilgjengelige digitalt. Pumpekapasitetene er bare kontrollert for noen stasjoner. For flere stasjoner er det stor usikkerhet om pumpekapasitetene. Dette er omtalt for den enkelte stasjon. Beregningene er tatt med i planen fordi den tiltross for usikkerhetene gir en antydning om hvor det kommer mye fremmedvann til avløpsnettet. Resultatene tyder på at det kommer store fremmedvannmengder til ledningsnettet i nedbørsperioder både i Mysen, Slitu og Trømborg, samt til overføringsledningen fra Eidsberg st. Døgntilrenningen ved tørrvær er som forventet for de fleste stasjonene. Dette tyder på at det verken er vesentlig inn- eller utlekking fra ledningene i tørrværsperioder. Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett

21 Vedlegg 2. Kart over områdene Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett Vedlegg 2 1

22 Område 1. Slitu øst Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett Vedlegg 2 2

23 Område 2. Vårstien-Blomsterveien Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett Vedlegg 2 3

24 Område 3. Fabrikkveien - Sponesveien Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett Vedlegg 2 4

25 Område 4. Wecy Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett Vedlegg 2 5

26 Område 5. Slitu nord Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett Vedlegg 2 6

27 Område 6. Tittutveien Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett Vedlegg 2 7

28 Område 7. Vandugbakken vest Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett Vedlegg 2 8

29 Område 8. Vandugbakken øst Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett Vedlegg 2 9

30 Område 9. Mona Eidsberg kommmune. Saneringsplan for avløpsnett Vedlegg 2 10

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

Fremdriften med separering av VA-nettet

Fremdriften med separering av VA-nettet Fremdriften med separering av VA-nettet Artic Entrepreneur 2017 Simon Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 18.jan 2017 Et fellesavløpssystem - Prinsippskisse Separatavløpssystemet - Prinsippskisse

Detaljer

Energieffektiv vanntransport / drift av ledningsnett. Dykkerledninger som helt eller delvis erstatter pumpeanlegg

Energieffektiv vanntransport / drift av ledningsnett. Dykkerledninger som helt eller delvis erstatter pumpeanlegg Norsk vannforening Temadag: Energi i VA-sektoren 15. september 2009 Energieffektiv vanntransport / drift av ledningsnett. Dykkerledninger som helt eller delvis erstatter pumpeanlegg Arkimedes` pumpe (skrue)

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 KLIFs forslag til ny mal for tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg: Søkelys på krav

Detaljer

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014 Velkommen til Ålesund VA-yngreseminar 2014 Einar Løkken Avdelingsingeniør Ålesund kommune avdeling VAR-utbygging. Utdanning 3-årig Bachelor Bygg ingeniør. Har jobbet i Ålesund kommune siden juni 2011.

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Skal du koble deg til offentlig ledningsnett, bør du vurdere å koble deg til vann og avløp samtidig dersom ledningsnettet ligger

Detaljer

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE

UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE UTBYGGING AV DJUPVIKA HYTrEOMRÅDE 06/460714 LIEG TUNG RØR AS S 4 MKO~ 7 UN ~ 2DO~c UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA FRITIDSBEBYGGELSE I ÅSENFJORDEN

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Forfallet skal stanses

Forfallet skal stanses Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Forfallet skal stanses Saneringsplan for vannledningsnettet i Oslo Vann- og avløpsetaten (VAV) vil stanse forfallet i vannledningsnettet. Målet er å opprettholde en god

Detaljer

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Avløpsnett Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 05.04.06 1 Foredrag avløpsnett - Innhold

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

VA-etaten, Bergen Kommune

VA-etaten, Bergen Kommune Notat Oppdrag: VA-rammeplan Dato: 10. aug 2010 Emne: Oppdr.nr.: 612853 Til: VA-etaten, Bergen Kommune Kopi: Cubus, ved Henning Stakseng Utarbeidet av: Terje Eithun Kontrollert av: Gunnar Grønningsæter

Detaljer

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Vedlegg 1 Prosjektnavn: Hovedprosjekt 2009 Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Prosjekttittel: Prosjektering av nytt VA-anlegg med separate spill- og overvannsledninger, samt

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

NOTAT VANN OG AVLØP ROLIGHETEN INNHOLD GAMLE ISEVEI EIENDOM. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Planlagt situasjon 2.

NOTAT VANN OG AVLØP ROLIGHETEN INNHOLD GAMLE ISEVEI EIENDOM. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Planlagt situasjon 2. GAMLE ISEVEI EIENDOM NOTAT VANN OG AVLØP ROLIGHETEN ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

Hva skal vi snakke om GVD Kvalitetssikring av VA-GIS data GIS er en forutsetning for god VA drift! mangelfullt kart = Stort hull! Om os Kart som Driftssystem COWI rapporten/prosjektet GIS som info til

Detaljer

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse.

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hovedplan avløp og vannmiljø i Oslo kommune - bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Arnhild Krogh, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, arnhild.krogh@vav.oslo.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Tema for presentasjonen 1. Fornying VA- hvorfor? 2. Vannledninger i Kristiansund alder, type,

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Vedlegg 10: Oversikt over saneringsoppgaver. Felleskummer Antall: 25 stk. (stip) S-1

Vedlegg 10: Oversikt over saneringsoppgaver. Felleskummer Antall: 25 stk. (stip) S-1 Vedlegg 10: Oversikt over saneringsoppgaver SANERING - LEDNINGER Mgd - stk/m Enh.pris Avrundet S-1 Sanering av felleskummer ( NY = 1 vv, 1 ov + 1 sp) ant. kummer 25 103 000 2 600 000 S-2 Sanering i Hasdalgata

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet.

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet. Notat Prosjekt: Sak: Renseanlegg Kverve Dimensjonering Oppdragsnr.: 10001.020 Vår ref.: oer Dato: 16.05.2012 Utarbeidet av: Oddbjørn Ringset Direkte telefon: 70176154 E-post: oer@provar.no Primært til:

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet Hvorfor kartlegge risikofaktorer 1 Hvordan kartlegge/simulere problemer Områder med høyt vannforbruk, lavt trykk, høybrekk med mer

Detaljer

1. PRIVATE STIKKLEDNINGER. Privat stikkledning kan betjene èn eller flere eiendommer (Privat fellesanlegg).

1. PRIVATE STIKKLEDNINGER. Privat stikkledning kan betjene èn eller flere eiendommer (Privat fellesanlegg). 1. PRIVATE STIKKLEDNINGER. Privat stikkledning kan betjene èn eller flere eiendommer (Privat fellesanlegg). 1.1. Generelt. 1.1.1 Regelverket. Denne norm gir utfyllende regler til Plan- og bygningsloven

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Separering av VA anlegg i Verdal kommune. Erfaringer

Separering av VA anlegg i Verdal kommune. Erfaringer Separering av VA anlegg i Verdal kommune. Erfaringer Lokale forhold i Verdal Verdal sentrum svært flatt Fall på selvfallsledninger fra 3 10 promille Gammelt avløpsledningsnett utbygd som fellessystem bestående

Detaljer

Alternativer for fordeling av utslippet fra regnvannsoverløp Trender i utviklingen av fellessystemet i Norge

Alternativer for fordeling av utslippet fra regnvannsoverløp Trender i utviklingen av fellessystemet i Norge Norsk vann - Fagtreff Hvordan redusere forurensningstap og innlekking i avløpsnettet Gardermoen, 9. februar 212 Avlastning av avløpsvann i regnvannsoverløp: På ledningsnettet eller på renseanlegget: Hva

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? v/ Dag Lauvås, VA-virksomheten, Drammen kommune

Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? v/ Dag Lauvås, VA-virksomheten, Drammen kommune Moderne innkjøp av ledningsfornyelse Har vi nok fagfolk med kompetanse? Kan vi gjøre innkjøpene smartere? Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? Hallingtreff 13. 15. januar 2016 v/

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold IKS Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011 Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold og Gemini VA. Av Tron-Sverre Johansen DaØ 2011 1 Driftsassistansen i Østfold DaØ Driftsassistansen

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit

Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit FjellVAR Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit Delrapport 1 - overføringsanlegg Forstudie 2012-06-22 J02 2012-06-22 For bruk WAG JMH WAG D01 2012-05-25 Kommentarutkast WAG JMH WAG Rev.

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn: Nome kommune, kommunalteknisk avdeling Søvitt

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Kommunedelplan vann

Kommunedelplan vann 2018-2029 Vi leverer livsviktige tjenester til innbyggerne hver time, gjennom hele døgnet, hver uke, hver måned og hvert år gjennom hele livet. For å få rent vann i krana betaler hver innbygger: 2 kroner

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet

Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet Helen Karstensen, VA-seksjonen i Multiconsult Agenda Fremmedvannsproblematikken Årsaker og kilder til fremmedvann Konsekvenser av fremmedvann Økonomiske

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune

Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune Vår dato 30.06.2015 Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune Ansvarlige virksomhet Navn: Tromsø kommune, Vann og Avløp Organisasjonsnr: 940101808 Adresse: Boks 2513, 9272 Tromsø

Detaljer

VA-utfordringar i ein by i vekst. Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune

VA-utfordringar i ein by i vekst. Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune VA-utfordringar i ein by i vekst Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune Sandnes kommune Sandnes ligger på Nordjæren, vi grenser mot blant annet Sola, Stavanger og Klepp Vi er nå den raskest voksende

Detaljer

Hvordan sikre god kvalitet i planlegging og prosjektering

Hvordan sikre god kvalitet i planlegging og prosjektering Kvalitetsarbeid og utvikling av avløpssektoren, Kursdagene 2014 Hvordan sikre god kvalitet i planlegging og prosjektering Foto: Carl-Erik Eriksson Utfordringer avløp Klimaendringer Fortetting/arealutfordringer

Detaljer

Overløp: Kritisk komponent i avløpssystemet. MFT Miljø- og Fluidteknikk AS

Overløp: Kritisk komponent i avløpssystemet. MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Overløp: Kritisk komponent i avløpssystemet 15 års jubileumsseminar 1.11.07 Lars Aaby Bakgrunn Spesielt Arbeidet dagelig med regnvannsoverløp de siste 26 årene 6 år på NIVA som forsker (1985-1991) Daglig

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

FORNYELSE VA-NETT SKEDSMO KOMMUNE

FORNYELSE VA-NETT SKEDSMO KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE 2016-01-25 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1 2016-01-25 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 2 2016-01-25 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 3 245 km vannledningsnett 100 km grått støpejern 1945

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Vedtatt av Tromsø kommunestyre 29. mai 1996 Gyldig fra og med 1. juni 1996 TIL DET STORE SEG KOBLE Å SYSTEMET Tromsø kommune, Vann- og avløp Innholdsfortegnelse: side

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Flaskebekk 1 Grunnlagsdata

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 DIHVA: Del 2B: Avlaupstransport onsdag 19. september: Dykkerledninger for avløpsvann: Utforming

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse E-post: monica.nesse@sandnes.kommune.no,

Detaljer

267-322. Tomasjordneset

267-322. Tomasjordneset Klimaendringer Økt robusthet i forhold til økt overflateavrenning Hvorfor må og hvordan kan VA-virksomhetene delta i samfunnsplanleggingen? VAnndammen 9- og 10. november 2010 Rune Lejon Planlegger, Vann

Detaljer

Trykkavløp i urbane områder

Trykkavløp i urbane områder Trykkavløp i urbane områder Skedsmo kommune kommunalteknisk avdeling Odd Ivar Opheimsbakken 08.02.2017 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1 Oversikt VA-ledninger i Lillestrøm 08.02.2017 Skedsmo Kommune, Teknisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Av Odd Atle Tveit Odd Atle Tveit er sivilingeniør ansatt i Trondheim kommune

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Mens vi venter på terrengmodellen. Frode Brokhaug Arealplanlegger

Mens vi venter på terrengmodellen. Frode Brokhaug Arealplanlegger Mens vi venter på terrengmodellen. Frode Brokhaug Arealplanlegger Fagseminar Fylkesmannen i Buskerud 29.11.2016 Lokale severdigheter Dyrbak kraftstasjon foto: Midtnett Spone kraftverk foto: Midtfylke

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 FYLKESMANNEN I HEDMARK Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 Dokumentasjons- og funksjonskrav for avløpsnettet - Forslag til data og nøkkeltall som skal dokumenteres og rapporteres - Videre prosess

Detaljer

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3. VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver

Detaljer

Tom A. Karlsen, COWI AS

Tom A. Karlsen, COWI AS Tekna Konferanse. Drift av avløpsledningsnett.. Tom A. Karlsen, COWI AS 1 Sentrale tekniske elementer: Rør Pumpe 2 Ledningstrase Fritidsbebyggelse: 1 Eksempel Hankø syd Avløpsmengder fra 1 l/s til 3 l/s

Detaljer

Teknisk forprosjekt Nordlunden

Teknisk forprosjekt Nordlunden Teknisk forprosjekt Nordlunden Generell info Det er utarbeidet en mulighetsstudie av Byberg arkitektkontor som danner grunnlag for teknisk forprosjekt VA anlegg. Utbyggingen skal skje på gnr 82 bnr 69

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort:

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Jan Erik Båtstrand Tlf: 75 10 18 90 Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 14/2657-4 GEBYR OG AVGIFTSREGULATIV 2015 - SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommunestyre

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV RYGGVEIEN 58, PLANID. 2008006.

UTBYGGINGSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV RYGGVEIEN 58, PLANID. 2008006. Randaberg kommune Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato: L81 &30 TEK/FEL/LTS 27.04.2011 UTBYGGINGSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV RYGGVEIEN 58, PLANID. 2008006.

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Tiltaksplan for vann og avløp

Tiltaksplan for vann og avløp Tiltaksplan for vann og avløp 2017 2028 Denne tiltaksplanen er utarbeidet med bakgrunn i «Hovedplan vann og avløp 2017-2028». 20. september 2016 Forsidefoto av Kenneth Halvorsen Utarbeidet av Kommunalteknisk

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF SKJOLDNES UTVIKLING AS. FANA, SUNDTS VEG. GNR. 40 BNR. 55 M. FL. REGULERINGSPLAN SKJOLDNES BOLIGER. P1734.00.00. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. Haugen VVA-prosjektering 1. OMFANG Reguleringsplanen

Detaljer

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Erfaringer fra arbeidsgruppen Wenche Myhrvold Olsen Miljø- og avløpsrådgiver Norsk Vanns fagtreff 24. oktober2017 Eidsberg kommune Blir fra 01.01.2020 en del av Indre

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND notat 10.11.2015 / ERA DRIFTSOPERATØRSAMLING 11. 12. NOVEMBER I KRISTIANSUND Kommunalteknikk har ansvar og arbeidsoppgaver på drift, vedlikehold og utbygging av veier/trafikk, anlegg for vannforsyning

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Desember 2010 Side 1 av 8 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr. 61170000 Tittel:

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Terje Farestveit, 13. desember 2012 Ny mal for utslippstillatelser - bakgrunn Vi fikk tilbakemeldinger

Detaljer

30-9-2009 HEVA. VA-konferanse 29.-30.september 2009

30-9-2009 HEVA. VA-konferanse 29.-30.september 2009 30-9-2009 HEVA VA-konferanse 29.-30.september 2009 Wavin 2 Norsk Wavin AS NOK 550 mill (2008) hovedkontor Fjellhamar produksjon Høland håndlagde produkter Rødberg produksjon Alta (Polyfemos) 3 KLOAKK UTEN

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for ledningsnettfornyelse

Sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for ledningsnettfornyelse Sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for ledningsnettfornyelse Mandat og sammensetning Arbeidsgruppe ledningsnettfornyelse ble opprettet i desember 2011, og hadde sitt første møte 27.01.2012. Gruppa

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5 10 1 1 Tinn_kommune Generell VA Flomsonekartlegging nær VA installasjoner Prioritet 1 1,5 2017 Viktig grunnlag for prosjektering. 1,5 10 1 2 Tinn_kommune Generell VA Ny VVA Norm Prioritet 1 0,3 2017 Ønsket

Detaljer

Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet?

Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet? Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet? Seniorforsker Jon Røstum Jon.rostum@sintef.no Teknologi for et bedre samfunn 1 Hva er riktig fornyelsesbehov? 2 %? 1 %? Kilde: VAV årsrapport 2011

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Kontrollrapport Kontrollrapport nr: 2014.020.I.FMTE Saksnummer: 2014/2202 Dato for kontrollen:

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Kommunal forskrift for vann og avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret i Klepp kommune den 22. mars.2010 med hjemmel i Lov om kommunale

Detaljer

RIN / NORVAR: Operatørkurs i rørinspeksjon avløp Kurs i spyling av avløpsledninger SPYLINGENS PLASS I DRIFT AV AVLØPSNETTET.

RIN / NORVAR: Operatørkurs i rørinspeksjon avløp Kurs i spyling av avløpsledninger SPYLINGENS PLASS I DRIFT AV AVLØPSNETTET. RIN / NORVAR: Operatørkurs i rørinspeksjon avløp Kurs i spyling av avløpsledninger SPYLINGENS PLASS I DRIFT AV AVLØPSNETTET Gunnar Mosevoll Skien kommune, Bydrift leder for vannforsyning og avløp Drammen

Detaljer

Områdereguleringer, krav til overvannshåndtering og utfordringer

Områdereguleringer, krav til overvannshåndtering og utfordringer Områdereguleringer, krav til overvannshåndtering og utfordringer Odd Ivar Opheimsbakken 06.11.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1 Forslag kommuneplan for Skedsmo kommune 2015-2026 06.11.2014 Skedsmo

Detaljer

Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling. Kriterier for utskifting av ledningsnett

Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling. Kriterier for utskifting av ledningsnett Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling Kriterier for utskifting av ledningsnett Husk å presentere deg Trondheim kommune Temaer: 1. Parametre som legges til grunn for utskifting/rehabilitering 2.

Detaljer