PROTOKOLL ÅS KOMMUNE. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: FrP: Arne Hillestad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL ÅS KOMMUNE. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: FrP: Arne Hillestad"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal, og Lille salong fra kl FRA SAKSNR: 50/07 FRA KL: TIL SAKSNR: 56/07 TIL KL: Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: FrP: Arne Hillestad Møtende medlemmer: A: Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad H: Egil Ørbeck, Gro Haug Sp: Marianne Røed SV: Hanne Marit Gran V: Jorunn Nakken Møtende varamedlemmer: FrP: Torill Horgen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, teknisk sjef Arnt Øybekk, helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren, økonomisjef Mikal Johansen, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, og kulturkonsulent Arne Hågensen. Diverse merknader: Til dagsorden, sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Dialog med Kirkelig fellesråd, informasjon fra rådmannen, sakene 50-55/07, og meldingssaker. Deretter fortsatte møtet i Lille salong med behandling av sak 56/07. Godkjent av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. Underskrifter:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/07 07/2424 BRUK AV ÅS KULTURHUS - THALIA TEATER 51/07 07/2474 BUDSJETTREGULERING ANDRE TERTIAL /07 07/2489 EVALUERING AV FORSØKSORDNINGEN MED FELLESKONTOR FOR OVERFORMYNDERIENE I FROGN, ENEBAKK, OPPEGÅRD, SKI OG ÅS 53/07 05/647 PLAN FOR ÅS KOMMUNES KRISELEDELSE, REVIDERT UTGAVE 54/07 07/2337 MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE /07 07/2033 AREAL OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN - HØRING 56/07 07/2513 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN BUDSJETT DIALOG MED KIRKELIG FELLESRÅD Fra Kirkelig fellesråd møtte: Geir Krogh, leder av Ås menighetsråd fellesrådets leder Knut Lein, sogneprest i Ås/prost i Follo Morten Grøtvedt, leder av Nordby menighetsråd Svend-Kristian Martinsen, leder av Kroer menighetsråd Gerhard Winge, kirkeverge Orientering datert fra leder i Stiftelsen Ås Arbeidskirke med vedlagt regnskapsoversikt for 2006 og budsjettanslag for 2007/08 var sendt formannskapet på e-post Det ble informert om bispevisitas Torsdag 31. januar kl blir det felles arbeidslunsj. ORIENTERING FRA RÅDMANNEN Status for salg av Åslund. Fjellveien, fremdrift. REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET Referatsakene ble tatt til orientering. Side 2 av 13

3 MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET orientering fra ordfører og eventuelt 1. Ellen Syrstad har sendt en hilsen i e-post av til ordfører. Hun har fått prosjektlederjobb hos fylkesmannen i Oppland. 2. Skatteinngangen i oktober var på minus kr Økningen for 2007 er på 3,4 % ved utgangen av oktober. 3. Utkast til rammeavtale mellom Aker Universitetssykehus HF og Follokommunene Ski, Enebakk, Frogn, Ås, Oppegård, Nesodden om legevaktsentral og legevakttjenester er mottatt og vil bli behandlet som egen sak. 4. Fylkesutvalget skal behandle sak om planprogram for kommunedelplan for Vinterbro den og ber i den forbindelse Ås kommune om å legges til rette for befaring og møte samme dag, jf. e-post fra planrådgiver Vidar Valvik. Ordfører videresender e- posten til formannskapet. 5. SFE-midler viste en avkastning på 4,6 % pr Kommunedagene og Landstinget i KS 2008 holdes på Rica Seilet Hotel, Molde, Påmelding kan sendes innen Brannvernsamarbeid i Follo. Ordfører orienterte om henvendelse fra Nordre Follo Brannvesen IKS i brev av Det vil bli lagt frem sak. Side 3 av 13

4 Utv.sak nr. 50/07 BRUK AV ÅS KULTURHUS - THALIA TEATER Rådmannens innstilling: Ås kommune forhandler frem en leieavtale med Thalia Teater om bruk av Ås kinoteater med basis i saksutredningens vurdering og konklusjon: Ås kommune bærer investeringskostnader til brannsikring. Stipulert til kr ,- Thalia har ansvar for kostnader til oppgradering av scene, lys og lyd beregnet til kr ,- Driftskostnadene fordeles utfra forventet brukstid, med utgangspunkt i en årlig maksimal driftskostnad for Ås kommune pål. kr ,- Rådmann/ordfører får fullmakt til å avklare avtalebetingelsene. Endelig avtale forelegges formannskapet til vedtak. Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. Votering: Ap s forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak : Ås kommune forhandler fram en leieavtale med Thalia Teater om bruk av Ås kinoteater som ikke medfører nye økonomiske belastninger for kommunen. Investeringer og driftskostnader knyttet til nødvendige brannsikringstiltak og oppgraderinger av scene, lys og lyd må bæres av Thalia Teater. Som motytelse kan Ås kommune være villig til å avstå fra leieinntekter for en eventuell avtaleperiode. Rådmannen får fullmakt til å avklare avtalebetingelser innenfor rammene av ovenstående. Endelig avtale forelegges formannskapet til vedtak. Utv.sak nr. 51/07 BUDSJETTREGULERING ANDRE TERTIAL 2007 Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt med unntak av bevilgning til brannsikring av kulturhuset, jf. F-sak 50/07. Formannskapets innstilling : Budsjettregulering foretas i tråd med tabell 1, jf. vedlegg, med unntak av bevilgning til brannsikring av kulturhuset, jf. F-sak 50/07. Side 4 av 13

5 Utv.sak nr. 52/07 EVALUERING AV FORSØKSORDNINGEN MED FELLESKONTOR FOR OVERFORMYNDERIENE I FROGN, ENEBAKK, OPPEGÅRD, SKI OG ÅS Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling : 1) Forsøksordningen utvides slik at overformynderiene i Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås slås sammen til et overformynderi, benevnt som Follo overformynderi. Det velges 1 overformynder og 1 vararepresentant fra hver av kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås. 2) For vertkommunesamarbeidet inngås det samarbeidsavtale med det innhold som lovens 28 e bestemmer. Avtalen gjelder fra til , eller inntil vergemålslovgivningen blir endret slik at grunnlaget for vertskommunesamarbeidet faller bort. Utv.sak nr. 53/07 PLAN FOR ÅS KOMMUNES KRISELEDELSE, REVIDERT UTGAVE Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling : Plan for Ås kommunes kriseledelse, datert vedtas. Utv.sak nr. 54/07 MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2008 Ordførerens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. Ivar Ekanger (A) fremmet følgende alternative forslag til ordførerens innstilling: Møteplan for kommunestyret og formannskap baseres på de samme møtedager som i foregående periode, dvs. formannskapsmøte og kommunestyremøte på samme dag, onsdag. ene velger selv om de skal ha møtedag onsdag eller torsdag, men skal holde sine møter i de ukene som er angitt. Votering: Ordførerens innstilling ble tiltrådt 5-4 (3A, SV) ved alternativ votering mot Ap s forslag. Side 5 av 13

6 Formannskapets innstilling : Møteplan for kommunestyret og formannskap vedtas i samsvar med vedlegg 1. For hovedutvalgene er møtetidspunktet bare retningsgivende, men likevel slik at de holder sine møter i de ukene som er angitt. Utv.sak nr. 55/07 AREAL OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN - HØRING Til behandling i formannskapet : Behandlingen fortsetter, jf. formannskapets vedtak Rådmannens innstilling : 1. Kommunestyret slutter seg til hovedtrekkene i areal- og transportstrategiene for Osloregionen datert juni 2007 med følgende endringer: Delstrategi for transportsystemet pkt 2 og 7 må suppleres med lokale ferjeruter. Delstrategi for by-/tettstedsutvikling og arealbruk pkt 6 endres til Sammenhengende grøntbelter skal i det vesentligste opprettholdes. Delstrategi for utvikling av transportsystemet pkt 3 endres til Jernbaneutbygging forseres. Det er nødvendig med en vesentlig bedring i forhold til i dag, bl.a. forsering av nytt dobbeltspor Oslo-Ski 2. Strategiene legges til grunn for Follokommunenes videre arbeid med areal- og transportplanlegging. Formannskapet drøftet seg frem til følgende omforente forslag som alternativ til rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret slutter seg til hovedtrekkene i areal- og transportstrategiene for Osloregionen datert juni 2007 med følgende merknader eller endringsforslag: Ås kommune savner nærmere vurderinger av klimapolitiske spørsmål knyttet til energibruk, nye energibærere, klimagassutslipp og infrastrukturgrep i utkastet til arealog transportstrategier. Ås kommune savner en bedre innarbeiding i strategiene av spørsmål knyttet til tilrettelegging for kollektivtrafikk og tilrettelegging for økt bruk av sykkel. Ås kommune mener at strategiene i for stor grad virker å være basert på analyser av arbeidsreiser og varetransport gjennom regionen. Ås kommune mener at strategiene i større grad også må se på spørsmål knyttet til lokaltrafikk og fritidsreiser. Ås kommune savner en nærmere drøfting av hvordan regjeringens jordvernpolitikk skal ivaretas gjennom areal- og transportstrategien for Osloregionen. Som viktig veiforbindelse utenom Oslo bør riksveg 120 Mosseporten Elvestad og Elvestad Lillestrøm inntas i planen. Delstrategi for transportsystemet pkt. 2 og 7 må suppleres med lokale ferjeruter. Delstrategi for by-/tettstedsutvikling og arealbruk pkt. 6 endres til Sammenhengende grøntbelter skal i det vesentligste opprettholdes. Side 6 av 13

7 Delstrategi for utvikling av transportsystemet pkt. 3 endres til Jernbaneutbygging forseres. Det er nødvendig med en vesentlig bedring i forhold til i dag, bl.a. forsering av nytt dobbeltspor Oslo Ski (og utbedring av Ski jernbanestasjon). 2. Strategiene legges til grunn for Follokommunenes videre arbeid med areal- og transportplanlegging. Hanne Marit Gran (SV) opprettholdt pkt. b fra sitt forslag i formannskapet , jf. omforent forslag pkt. 1, nest siste kulepunkt: Ordene i det vesentligste går ut. Votering: SV s endringsforslag ble nedstemt 6-3 (Sp, SV, V). Det omforente forslaget forøvrig ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling : 1. Kommunestyret slutter seg til hovedtrekkene i areal- og transportstrategiene for Osloregionen datert juni 2007 med følgende merknader eller endringsforslag: Ås kommune savner nærmere vurderinger av klimapolitiske spørsmål knyttet til energibruk, nye energibærere, klimagassutslipp og infrastrukturgrep i utkastet til arealog transportstrategier. Ås kommune savner en bedre innarbeiding i strategiene av spørsmål knyttet til tilrettelegging for kollektivtrafikk og tilrettelegging for økt bruk av sykkel. Ås kommune mener at strategiene i for stor grad virker å være basert på analyser av arbeidsreiser og varetransport gjennom regionen. Ås kommune mener at strategiene i større grad også må se på spørsmål knyttet til lokaltrafikk og fritidsreiser. Ås kommune savner en nærmere drøfting av hvordan regjeringens jordvernpolitikk skal ivaretas gjennom areal- og transportstrategien for Osloregionen. Som viktig veiforbindelse utenom Oslo bør riksveg 120 Mosseporten Elvestad og Elvestad Lillestrøm inntas i planen. Delstrategi for transportsystemet pkt. 2 og 7 må suppleres med lokale ferjeruter. Delstrategi for by-/tettstedsutvikling og arealbruk pkt. 6 endres til Sammenhengende grøntbelter skal i det vesentligste opprettholdes. Delstrategi for utvikling av transportsystemet pkt. 3 endres til Jernbaneutbygging forseres. Det er nødvendig med en vesentlig bedring i forhold til i dag, bl.a. forsering av nytt dobbeltspor Oslo Ski (og utbedring av Ski jernbanestasjon). 2. Strategiene legges til grunn for Follokommunenes videre arbeid med areal- og transportplanlegging. Side 7 av 13

8 Utv.sak nr. 56/07 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN BUDSJETT Rådmannens innstilling: 1. Forslag til handlingsprogram og Økonomiplan med budsjettkommentar vedtas. 2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2008 vedtas. a) Skattesatsene for 2008 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til skattefordelingsoppgjøret. b) Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i c) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og økonomiplan vedtas. d) Opptak av lån på kr foretatt som et samlet serielån med en vektet gjennomsnittlig avdragstid på 26,7 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. kap. 7 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr e) Ås kommune tar opp startlån på kr f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune fra og med skatteåret 2008 med 2 promille av takstverdien. 3. Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå kommunens økonomiske mål i Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni Planen skal behandles i formannskapet innen utløpet av februar Rådmannen har sendt en anmodning om at spørsmål vedrørende handlingsprogram og budsjett koordineres av partienes gruppeledere innen , slik at rådmannen kan lykkes med å serve alle likeverdig. Formannskapet og rådmannen ble enige om at de av formannskapets medlemmer, gruppeledere m.fl. som ønsker det, er velkommen til et møte med rådmann og økonomisjef om forståelsen av dokumentene. Møtet holdes onsdag kl på rådmannskontorets møterom. Votering: Det ble ikke votert. Formannskapets vedtak : Formannskapets behandling fortsetter på neste møte. Side 8 av 13

9 VEDLEGG til formannskapets innstilling i F-sak 51/07. Justert Tabell 1. Budsjettreguleringer 2. tertial Budsjett Endring budsjett Sentraladministrasjon F 100 (Politisk styring) Tilleggsbevilgning lønn F 170 (Premieavvik) Premieavvik F 100 (Politisk styring) Tilleggsbevilgning F 120 (Administrasjon) Kjøp av tjenester F 120 (Administrasjon) Kjøp av tjenester F 120 (Administrasjon) Lønn F 120 (Administrasjon) Avsetning til fond Oppvekst og kultur F 202 (Grunnskole) Kjøp av tjenester Helse og sosial F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i instituasjon) F 120 (Administrasjon) F 254 (Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet) Lønn F 251 (Barnevernstiltak i familien) Kjøp av tjenester F 252 (Barnevernstiltak utenfor familien) Kjøp av tjenester F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i instituasjon) Kjøp av tjenester F 254 (Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet) Kjøp av tjenester F 281 (Økonomisk sosialhjelp) Kjøp av tjenester F 281 (Økonomisk sosialhjelp) Avsetning til fond F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i instituasjon) Lønn F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i instituasjon) Avsetning til fond Teknikk og miljø F 261 (Instituasjonslokaler) Kjøp av tjenester F 222 (Skolelokaler) Kjøp av tjenester F 265 (Kommunalt disponerte boliger) Kjøp av tjenester F 870 (Renter/utbytte) Renteutgifter F 800 (Skatt på inntekt og formue) Skatteinntekter F 840 (Statlig rammetilskudd) Rammetilskudd F. 880 (Interne finans.transaksjoner) Overføring investering F 254 (Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet) Finansutgifter F. 880 (Interne finans.transaksjoner) Overføring investering F 242 (Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid) Finansutgifter F 870 (Renter/utbytte) Avdrag F 870 (Renter/utbytte) Renteinntekter F. 880 (Interne finans.transaksjoner) Avsetning til disp.fond Side 9 av 13

10 Tabell 1. Budsjettreguleringer 2. tertial Budsjett Endring Investeringsbudsjettet Sagalund Justert budsjett Utstyr Bruk av lån Rustad skole Utstyr Bruk av lån Sleipners vei Nybygg og nyanlegg Bruk av lån Overføring fra drift Mindre investeringsprosjekter Nybygg og nyanlegg Bruk av lån Sykehjemmet Nybygg og nyanlegg Bruk av lån Solberg Næringspark Tomtesalg Åsgård skole - paviljong Nybygg og nyanlegg Bruk av lån Kulturhuset - brannsikring - forprosjekt Nybygg og nyanlegg Bruk av lån Fjellveien Nybygg og nyanlegg Refusjon fra staten Bruk flyktningsmidler Bruk ub invest.fond Bruk av lån Brannstasjon - forprosjekt Nybygg og nyanlegg Bruk av lån Side 10 av 13

11 Tabell 1. Budsjettreguleringer 2. tertial Budsjett Endring Justert budsjett Utsmykning sykehjemmet Kjøp kunst Refusjon fra staten Bruk av lån Ås ungdomsskole Nybygg og nyanlegg Bruk av lån Søråsteigen barnehagee Nybygg og nyanlegg Bruk av lån Kulturskolen Nybygg og nyanlegg Refusjon fra staten Formidlingslån Avsetning fond Bruk av lån Vann Nybygg og nyanlegg Bruk av lån Bruk av lån Vann Nybygg og nyanlegg Bruk av lån Bruk av lån Avløp Nybygg og nyanlegg Bruk av lån Bruk av lån Avløp Nybygg og nyanlegg Bruk av lån Bruk av lån Asfaltering Leie av utstyr Bruk av lån Bruk av lån Side 11 av 13

12 Tabell 1. Budsjettreguleringer 2. tertial Budsjett Endring Justert budsjett Asfaltering Leie av utstyr Bruk av lån Bruk av lån IT-utstyr skoler Leie av utstyr Bruk av lån IT-utstyr skoler Leie av utstyr Bruk av lån Kulturskolen Nybygg og nyanlegg Nybygg og nyanlegg Kulturskolen inventar Inventar Inventar Side 12 av 13

13 VEDLEGG til formannskapets innstilling i F-sak 54/07. MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG 2008 (kun retningsgivende for hovedutvalgene) 1. halvår 2008 Møtedag Tid Uke Utvalg Onsdag 16. januar Torsdag 17. januar 3 Formannskap Onsdag 30. januar Torsdag 31. januar 5 Formannskap Kommunestyre Onsdag 13. februar Torsdag 14. februar 7 Formannskap Onsdag 27. februar Torsdag 28. februar 9 Formannskap Kommunestyret Onsdag 12. mars Torsdag 13. mars 11 Formannskap Onsdag 9. april Torsdag 10. april 15 Formannskap Kommunestyret Onsdag 23. april Torsdag 24. april 17 Formannskap Onsdag 7. mai Torsdag 8. mai 19 Formannskap Kommunestyret Onsdag 28. mai Torsdag 29. mai 21 Formannskap Onsdag 11. juni Torsdag 12. juni 23 Formannskap Kommunestyret 2. halvår 2008 Møtedag og dato Tid Uke Utvalg Onsdag 27. august Torsdag 28. august 35 Formannskap Onsdag 10. september Torsdag 11. september 37 Formannskap Kommunestyret Onsdag 24. september Torsdag 25. september 39 Formannskap Onsdag 15. oktober Torsdag 16. oktober 42 Formannskap Kommunestyre Onsdag 29. oktober Torsdag 30. oktober 44 Formannskap (muntlig budsjettpresentasjon) Kommunestyret Onsdag 12. november 46 Formannskap (budsjett 1. gang) Torsdag 13. november (budsjettuttalelse) Onsdag 26. november 48 Formannskap (budsjettinnstilling) Torsdag 27. november Kommunestyre Onsdag 10. desember 50 Formannskap Torsdag 11. desember Kl Kommunestyre (budsjettvedtak) Side 13 av 13

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 Fra F-sak: 67/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 72/11 Til kl.: 18:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial NAV- Ås 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial NAV- Ås 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial NAV- Ås 12.11.2008 FRA SAKSNR: 38/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 43/08 TIL KL: 22.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009 FRA SAKSNR: 66/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 70/09 TIL KL: 18.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 FRA SAKSNR: 3/08 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 4/08 TIL KL: 17.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 18.03.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 16.06.2015 1. Notat fra Rådmannen av 21.05.2015: Finansrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer