Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2004"

Transkript

1 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2004 Skogtiltaksfondet virker med hjemmel i Lov om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak i skogbruket av 9. november Nye vedtekter for Skogtiltaksfondet ble fastsatt av Landbruksdepartementet den 20. juni 2000, med hjemmel i nevnte lov, jf. Kongelig resolusjon av 21. januar Fondets tidligere vedtekter fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 30. november 1956, med seinere endringer, ble opphevet fra samme tid. I følge vedtektene har Skogtiltaksfondet til formål å bidra til finansiering av fellestiltak som er til nytte for skogbruket. Fondets hovedoppgave er å sikre brukerfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter og andre tiltak som kan bidra til å utvikle norsk skogbruk. Spesielt skal det legges vekt på FoU-tiltak som kan bidra til å: Øke lønnsomheten i norsk skogbruk Bedre forvaltningen av skog Øke den næringsmessige utnyttelsen av andre utmarksressurser enn tømmer Framskaffe kunnskap som kan bedre skogbrukets rammebetingelser I forbindelse med omleggingen av Skogtiltaksfondet ble det med virkning fra 1. juli 2000 innført en avgift på 0,50 kr/m ³ omsatt tømmer i Norge, i samsvar med Forskrift om avgift til fremme av fellestiltak i skogbruket fastsatt av Landbruksdepartementet 10. april I henhold til endringer i forskrift av 10 april 2000 nr 351 om avgift til fremme av fellestiltak i skogbruket har Landbruks- og matdepartementet øket avgiftssatsen til 1,00 kr/m3 med virkning fra De nye avgiftssatsene gjelder for alt avgiftspliktig virke som omsettes etter denne dato. Fondets styre Styret består av 5 representanter med personlige vararepresentanter. Representantene er oppnevnt for 2 år. Følgende organisasjoner sitter i styret: Norges Skogeierforbund 3 representanter 1 representant Landbruksdepartementet 1 representant Styret velger selv sin leder og nestleder. Fondets styre har i 2004 bestått av : Styret Skogeier Åse Marie Bue (Leder) Skogsjef Erling Bergsaker (Nestleder) Skogeier Torstein Opdahl Skogeier Lars Henrik Sundby Fylkesskogsjef Jørgen Frønsdal Varamedlemmer Internasjonal sjef Berit Sanness Adm.dir Arne Rørå Skogeier Halvor Bjørken Skogeier Even Mengshoel Rådgiver Reidar Steffenstorpet

2 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 Det har vært avholdt 3 styremøter i løpet av Det er bevilget 25 prosjekter med en samlet prosjektstøtte fra Skogtiltaksfondet på kr Kategorisering av årets bevilgninger I følge vedtektene fastsetter Skogtiltaksfondets styre nærmere retningslinjer for bruken av fondets midler. Søknadsfristene for 2004 var som forrige år 1. februar, 1. mai og 1. oktober. Det er fastsatt veiledende fordeling av midlene på ulike kategorier tiltak som kan støttes. Oversikt over antall prosjekter og innvilgede beløp fordelt på kategoriene er satt opp i tabellen under. Det er en større andel enn tiltenkt som har gått til prosjekter i kategori C, D og E. Korrigert for inndratte beløp pga endringer i prosjektomfang viser fordelingen bedre samsvar med de ønskede målene. Tabell over fordeling av bevilgninger i 2004 Kategori A B C D E Prosjektområde Antall prosjekter Innvilget Beløp Andel av innvilget Felles tiltak i næringen som bidrar til å realisere Skogtiltaksfondets formål FoU-prosjekter for å øke lønnsomheten i norsk skogbruk, herunder produktutvikling FoU-prosjekter for å bedre forvaltningen av skog FoU-prosjekter for å øke den næringsmessige utnyttelsen av andre utmarksressurser enn tømmer FoU-prosjekter for å framskaffe kunnskap som kan bedre skogbrukets rammebetingelser Mål SUM * I prosjekt Utmarksbasert Reiseliv (kategori D) er bevilgningen redusert fra kr til kr pga endret prosjektomfang Status for Skogtiltaksfondet Skogtiltaksfondet skal ha en sentral rolle i finansiering av FOU tiltak i skognæringen. Fondet gir skoginteressene muligheter til delfinansiering av FOU tiltak knyttet til prosjekter skog og tre innen verdikjeden. Gjennom samarbeid og åpen dialog med Skogprogrammet og Utviklingsfondet for skogbruket i Norges Forskningsråd, og TreProgrammet i Innovasjon Norge er Fondet i inngrep med mange prosjekter. Gjennom dette samarbeidet avklares mulige løsninger på samfinansiering, samtidig som det utveksles erfaringer knyttet til løpende prosjekter og nye prosjektideer. Skogtiltaksfondet har en god posisjon i forhold til det øvrige virkemiddelapparatet, og gir skogsiden muligheter til å løse ut betydelige midler knyttet til FOU prosjekter I høringsbrev fra Landbruksdepartementet av ble det foreslått følgende endringer i FOU avgiften på skogsvirke: FOU avgiften på skogsvirke økes fra 0,50 kr/m3 til 1,00 kr/m3 Sekretariatet for Skogtiltaksfondet flyttes til Statens Landbruksforvaltning FOU avgiften bør ses på som en brukerfinansiering av forskning i hele verdkjeden på skogsområde

3 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 Situasjonen ved årsskifte er at avgiften er øket til 1,00 kr/m3 med virkning fra Når det gjelder de øvrige endringene skal disse gås gjennom i sammenheng med en evaluering av Skogtiltaksfondet. Norges Skogeierforbund, og Landbruksdepartementet som i fellesskap sto bak innføringen av FOU avgiften skal gjennomføre en evaluering av Skogtiltaksfondet og en vurdering av hvordan fondet skal fungere framover. Evalueringen skal ferdigstilles før sommeren Skogtiltaksfondet arbeider for å bidra med næringsfinansiering i prosjekter hvor skogeiersiden skal ha nytte av de resultater som prosjektene kommer fram til. Det er et vesentlig poeng for Fondet at det oppfattes som brukervennlig og enkelt, samtidig som de faglige vurderingene som ligger til grunn for behandlingen skal være grundige og korrekte var et år med økende FOU aktivitet blant næringsaktørene. Fortsatt er det ønske om flere prosjekter og mer trykk på området, men utviklingen viser en økning både i aktivitet og antall henvendelser til Fondet. En viktig oppgave for Fondet er å være aktivt i forhold til å gripe tak i de ideer som dukker opp, og bidra til at disse ideene kan realiseres i form av prosjekter til gode for næringen. Styret ønsker også at enkelte aktører kan ta førerrollen i organisering og gjennomføring av større fellesprosjekter som er til nytte for hele næringen. Totalt sett kan Fondet ønske seg større pågang fra gode prosjekter, og legger opp til å være en utviklingsaktør i prosessen med å få gode ideer konkretisert og prosjekter realisert. Fondets administrasjon er i Norges Skogeierforbund. Administrerende direktør har det formelle ansvaret for sekretariatet, og den daglige utøvelsen skjer i avdeling for Marked og verdiskaping og Økonomiavdelingen. Virksomheten i 2004 har vært i tråd med intensjonene og målsettingene for Fondet med tanke på prosjektene og områdene som er innvilget støtte. Det er innvilget mindre støtte til fellestiltak, og følgelig mer midler til konkrete bedriftsrelaterte prosjekter. Samtidig har Fondet videreført og utviklet samhandlingen med andre virkemiddelaktører og myndigheter til et konstruktivt og praktisk samarbeid med felles mål om en sterkere og mer aktiv innsats for økt FOU i skogsektoren. Fondets regnskap for 2004 Det vises til vedlagte årsregnskap med noter, samt revisors beretning. Regnskapet viser et overskudd i 2004 på kr som legges til egenkapitalen. Det gir en bokført egenkapital ved regnskapsårets utgang på kr Skogtiltaksfondet har ingen egne ansatte og virksomheten forurenser verken det ytre eller indre miljø. De bevilgede tilskudd utgiftsføres i regnskapet selv om de ikke er utbetalt, og i balansen føres de ikke utbetalte beløp som en gjeldspost. Det siste av Fondets bevilgede lån fra tidligere ble nedbetalt i Forvaltningen av fondets formue har som mål inklusive innregnet arbeid, kurtasje og provisjoner å ligge over bankenes langsiktige innskuddsrente. I 2004 har 6 mnd NIBOR ligget rundt 2,0%. Med et mål om en avkastning som ligger 1 %-poeng over dette, skulle det tilsi en avkastningen på en verdijustert formuen i år på 2,4 mill kr. Generelt følger Fondet en forsiktig plasseringsstrategi. Andelen i aksjer og aksjefond er noe høyere ved utgangen av 2004 enn året før. Det er inntektsført en avkastning i 2004 på 3,8 mill kr tilsvarende 4,6 %. Administrasjonskostnadene for Fondet utgjør 7,9 % av inntektene i 2004 mot 9,3 % i Fondets revisor var også i 2004 KPMG A/S. Styret anser at årets resultat gir et godt grunnlag for fortsatt drift.

4 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 Protokollene fra Fondets styremøter er i overensstemmelse med vedtektene oversendt Landbruksdepartementet etter hvert møte. Oslo, 3. mars 2005 Åse Marie Bue Erling Bergsaker Torstein A. Opdahl Lars Henrik Sundby Jørgen Frønsdal

5 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2004 ÅRSREGNSKAP 2004 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Noter Utfakturert FOU-avgift Renteinntekter Aksjeutbytte Gevinst på aksje-verdipapirer SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Bevilgede tilskudd FOU-prosjekter for å øke lønnsomheten i næringen FOU-prosjekter for å bedre forvaltning av skog FOU- prosjekter for å øke den næringsmessige utnyttelsen av andre utmarksressurser Prosjekter for å fremskaffe kunnskap som kan bedre skogbrukets rammebetingelser Fellestiltak for skogbruket Sum bevilgede tilskudd Tilbakeførte bevilgninger fra tidligere år Administrasjonskostnader Honorar Arbeidsgiveravgift Reise og møteutgifter Forretningsførsel og kontorhold Revisjonshonorar Fremmed hjelpetjeneste Andre administrasjonskostnader Tap på fordringer Sum administrasjonskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER Ekstraordinære poster 0 0 ÅRSRESULTAT

6 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 BALANSE EIENDELER Utestående lån Langsiktige aksjer Sum langsiktig plasseringer Omløpsaksjer / -andeler Kortsiktige verdipapirer Kundefordringer Bankinnskudd Sum kortsiktig midler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Bevilgede - ikke utbetalte tilskudd Leverandørgjeld Skattetrekk/arb.g.avg Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo 3. mars desember 2004 I styret for Skogtiltaksfondet Åse Marie Bue styreleder Erling Bergsaker Torstein A. Opdahl Lars Henrik Sundby Jørgen Frønsdal

7 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTER TIL REGNSKAPET Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med Regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger Regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Utsatt skatt og skattekostnad Skogtiltaksfondet er et ikke skattepliktig foretak NOTE 1 BEVILGNINGS OVERSIKT Bevilget Restsaldo Utbetalt Restsaldo Årets bevilgninger: beløp pr pr Skogeigarlaget Vest Sitkagran som råstoff for masse- og papirproduksjon Sunnfjord Sag Sitka som utvendig kledning Norges Skogeierforbund Utmarksbasert Reiseliv TreSenteret i Trondheim TreUka Norsk Pyntegrønt Bedre planteskolehygiene Østlandsforskning Tømmeromsetning - tilpasning til endrede markeds- og leverandørforhold Norges Skogeierforbund og Evaluering av Levende Skog Norges landbrukshøgskole, Norsk institutt for skogforskning, Norsk Treteknisk Institutt, Norges byggforskningsinstitutt og Norges Byggskole Konseptkonkurranse om miljø- og kostnadseffektive boliger Gran som livsløpstre Høgskolen i Nord Trøndelag Forvaltning av kystgranskog Systemhus AS Boliger i tre, nytt byggesystem Norsk Virkesmåling Rasjonelle barkfunksjoner AT Skogeierforening Rammebetingelser for bioenergi Glommen Skogeierforening KONTUS, Fase Skogeierforeninga Nord Logistikkprogram skogbruket i Møre og Romsdal Moelven Konseptutvikling bruk av massivtre i komplekse bygg

8 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 Løvenskiold Vækerø Fristilling i naturlig foryngelse av gran Skogeierforeninga Nord Projekt "Den nye skogeieren" Norsk Bygdesagforening Infoprosjekt om tradisjonsbaser trevirke Silvinova AS Log Track Norsk Virkesmåling Rasjonell massevirkemåling Norsk Pyntegrønt Næringsstoffer i pyntegrøntproduksjon Prevista AS Automatisk bestandsinndeling basert på fjernmåling Prevista AS Bruk av flybåren laser-skanner til skog bruksplaner Fritzøe Skoger Analyse av tynningsforsøksfelter Sum Tidligere års prosjekter som ikke er Opprinnelig Restsaldo pr Utbetalt Restsaldo avsluttet: Bevilgn år bevilget beløp pr , Mathiesen-Eidsvold Værk mfl DGPS i skogforvaltning og virkeslogistikk Norges Skogeierforbund Følgevirksomhet SSFF-prosjekt Agder-Telemark Trepark AS Trebasert næringspark i Arendal Skogeierforeninga Nord Effektiv virkesforsyning i Troms Øst-Norges Tømmermåling Rasjonell massevirkemåling stikkprøvemåling Viken Skogeierforening IT-baserte systemer for markedsorientering og kundestyring Øst-Norges Tømmermåling Prosjekt "Kvalitetssikret hogstmaskinmåling Brun furu - årsaker og tiltak Norsk Pyntegrønt Utvikling av plantemateriale med fjelledelgran Reiserøl og Lyngdal planteskole Etablering av lauvskog - treslagsskifte og skogreising Suksesskriterier for naturbasert reiseliv Transportfellesskapet Øst GIS i transportplanlegging Skogeierforeninga Nord Bruk av hogstmaskin som taksator Norsk Treteknisk Institutt SSFF, Norsk trevirke som råstoff Norderhov Skogeierlag Markedstilpasset skogbehandling og verdiskaping

9 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 Skogeierlaget Vest, Sogn- og Fjordane Skogeigarlag og Skogeierforeninga Nord Sitkagran et fullverdig konstruksjonsvirke Moelven Limtre AS / Haldenvassdragets Skogeierforening Bjørk i synlige konstruksjoner Li-Bjørk AS Lauvtrepaneler fra Nordens grønne belte Gevinster ved strategisk skogplanlegging Tremula AS Prosess og teknologi for trebasert emballasjeproduksjon PEFC Norge Pan-Europeisk Skogsertifisering Statskog-Borregaard Skogsdrift Utvikling av kvistmodeller for furu og industiell impementering Norges Skogeierforbund Videreføring av Timber Miljøhensyn på hogstflatene evaluering av Levende Skog standarden Glommen Skogeierforening Kontus - Naturkulturprinsippet Viken Skogeierforening Organisering og bruk av GIS i skogbruket Solør Treimregnering Planmessig markedskommunikasjon for spesialtømmer Mjøsen Skogeierforening Miljøregistrering ved hjelp av fjernanalyse på ortofoto Statskog-Borregaard Skogsdrift Skogsarb. / operatør i digitale nettverk Prevista AS Bruk av takstdata i virkesomsetningen Forprosjekt bioenergi på Eidsvoll Fyresdal kommune Biogass og bioenergianlegg i Fyresdal Skogeierforeninga Nord Forprosjekt "Showroom" Heimdalgruppen Fleretasjehus i massivtre Nordskog Naturoppsyn som næringsvei Mathisen Eidsvoll-Værk Utviklling av Hurdalslodden Impregnor Livsløpsanalyse for kreosotimpregnerte stolper Impregnor Høytemperaturtørking av stolper og laftetømmer Næringsvirksomhet i forbindelse med verneområder Totalt

10 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 NOTE 2 INNTEKTSFØRT FOU-AVGIFT I samsvar med Forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket fastsatt av Landbruksdepartementet 10. april 2000, er det utfakturert krav på avgift for skogsvirke omsatt i Avgiften er for 2004 fastsatt til kr 0,50 pr. fastkubikkmeter skogsvirke. Samlet er det til virkesdatabasen for skogavgift og måleplikt (VSOP) innrapportert omsatt m 3 avgiftspliktig virke i Av dette er m 3 omsatt gjennom kjøpere som har kjøpt mindre enn 100 m 3 i halvåret, og avgift er da ikke innkrevd. Avgiften for 2. halvår 2004 forfaller til betaling 1. mars, og er ved årsskiftet ført som en kundefordring. NOTE 3 HONORAR Landbruksdepartementet fastsetter godtgjørelsen til fondets styremedlemmer. Det er fastsatt at godtgjørelsen skal følge de timesatser som gjelder for medlemmer og leder i Norges Forskningsråds programkomitéer. Godtgjørelse til styret er utgiftsført med kr Godtgjørelse til revisor inklusive merverdiavgift er utgiftsført med kr NOTE 4 UTLÅNSOVERSIKT 2004 Inngående Innbetalte Innvilgede Ettergitte Utgående saldo i kr avdrag 2004 lån 2004 i kr lån i kr saldo i kr Sunnfjord Sag A/S SUM NOTE 5 AKSJER/ANDELER Antall eide Bokført Markedsaksjer / andeler verdi verdi Norske Skogindustrier ASA Langsiktig kr kr Kortsiktig " " Sparebanken Pluss " " Grunnfondsbevis DnBNOR Global spar (II) 5 987,3398 " " Aksjefondet Pluss Markedverdi 1 117,8614 " " Aksjefondet Pluss Utland 1 068,7459 " " SUM kr kr NOTE 6 KORTSIKTIGE VERDIPAPIRER Antall Bokført verdi Markedsverdi Obligasjonsfondet Pluss Rente 1 562,2368 kr kr Obligasjonsfondet Pluss Pensjon 953,5578 " " Norske Skog obligasjon 1996/2006 " " Orkla Finans CSFB Booster int. 04/07 " " Orkla Finans T60 Hedge - CSFB int 04/09 " " Orkla Finans Trend II CSFB 04/11 " " Oslo Finans Liberty Ermitage - Hedgefond " " SUM kr kr

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2013 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild 2013 Nok et stormår! Siste del av 2013 ble ikke den rolige førjulstiden skogeierne og Skogbrand hadde håpet på. Det startet med Hilde 16. november og

Detaljer

skog drift Årsberetning 1996 verdier kompetanse fisk tur soldugg

skog drift Årsberetning 1996 verdier kompetanse fisk tur soldugg skog drift verdier Årsberetning 1996 kompetanse fisk tur soldugg Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta Moen Antall ansatte: 382 Omsetning 1996: 243 mill. NOK Resultat

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

1. Styrets innledende kommentar...1 2. Nærmere om FoU-aktivitetene for 2001...1 3. Årsberetning...2 4. Årsregnskap...5 Revisors beretning...

1. Styrets innledende kommentar...1 2. Nærmere om FoU-aktivitetene for 2001...1 3. Årsberetning...2 4. Årsregnskap...5 Revisors beretning... Innhold: 1. Styrets innledende kommentar...1 2. Nærmere om FoU-aktivitetene for 2001...1 3. Årsberetning...2 4. Årsregnskap...5 Revisors beretning...11 2 Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Organisasjon

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Skogeierlagenes framtid

Skogeierlagenes framtid Skogeierlagenes framtid Rapport fra skogeierlagsutvalget i glommen skog ba høsten 2009 Glommen Skog 1 2 Glommen Skog Innhold 1 Sammendrag og innstilling 4 2 Bakgrunn 5 2.1 Ny organisasjonsmodell 5 2.2

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Årsrapport 2010 Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall Årsberetning 2010 Nøkkeltall Blaker Sparebank ble stiftet 22. okt 1920. Banken består i tillegg til hovedkontoret på Sørumsand av 2 filialer, en på Blaker og en på Auli. Blaker Sparebank er en lokal sparebank

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Oslo Vognselskap AS Årsregnskap 2011 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Styrets årsberetning 2011 Virksomheten... 3 Bakgrunn og oppgaver... 3 Styrets sammensetning,

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer