Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2004"

Transkript

1 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2004 Skogtiltaksfondet virker med hjemmel i Lov om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak i skogbruket av 9. november Nye vedtekter for Skogtiltaksfondet ble fastsatt av Landbruksdepartementet den 20. juni 2000, med hjemmel i nevnte lov, jf. Kongelig resolusjon av 21. januar Fondets tidligere vedtekter fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 30. november 1956, med seinere endringer, ble opphevet fra samme tid. I følge vedtektene har Skogtiltaksfondet til formål å bidra til finansiering av fellestiltak som er til nytte for skogbruket. Fondets hovedoppgave er å sikre brukerfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter og andre tiltak som kan bidra til å utvikle norsk skogbruk. Spesielt skal det legges vekt på FoU-tiltak som kan bidra til å: Øke lønnsomheten i norsk skogbruk Bedre forvaltningen av skog Øke den næringsmessige utnyttelsen av andre utmarksressurser enn tømmer Framskaffe kunnskap som kan bedre skogbrukets rammebetingelser I forbindelse med omleggingen av Skogtiltaksfondet ble det med virkning fra 1. juli 2000 innført en avgift på 0,50 kr/m ³ omsatt tømmer i Norge, i samsvar med Forskrift om avgift til fremme av fellestiltak i skogbruket fastsatt av Landbruksdepartementet 10. april I henhold til endringer i forskrift av 10 april 2000 nr 351 om avgift til fremme av fellestiltak i skogbruket har Landbruks- og matdepartementet øket avgiftssatsen til 1,00 kr/m3 med virkning fra De nye avgiftssatsene gjelder for alt avgiftspliktig virke som omsettes etter denne dato. Fondets styre Styret består av 5 representanter med personlige vararepresentanter. Representantene er oppnevnt for 2 år. Følgende organisasjoner sitter i styret: Norges Skogeierforbund 3 representanter 1 representant Landbruksdepartementet 1 representant Styret velger selv sin leder og nestleder. Fondets styre har i 2004 bestått av : Styret Skogeier Åse Marie Bue (Leder) Skogsjef Erling Bergsaker (Nestleder) Skogeier Torstein Opdahl Skogeier Lars Henrik Sundby Fylkesskogsjef Jørgen Frønsdal Varamedlemmer Internasjonal sjef Berit Sanness Adm.dir Arne Rørå Skogeier Halvor Bjørken Skogeier Even Mengshoel Rådgiver Reidar Steffenstorpet

2 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 Det har vært avholdt 3 styremøter i løpet av Det er bevilget 25 prosjekter med en samlet prosjektstøtte fra Skogtiltaksfondet på kr Kategorisering av årets bevilgninger I følge vedtektene fastsetter Skogtiltaksfondets styre nærmere retningslinjer for bruken av fondets midler. Søknadsfristene for 2004 var som forrige år 1. februar, 1. mai og 1. oktober. Det er fastsatt veiledende fordeling av midlene på ulike kategorier tiltak som kan støttes. Oversikt over antall prosjekter og innvilgede beløp fordelt på kategoriene er satt opp i tabellen under. Det er en større andel enn tiltenkt som har gått til prosjekter i kategori C, D og E. Korrigert for inndratte beløp pga endringer i prosjektomfang viser fordelingen bedre samsvar med de ønskede målene. Tabell over fordeling av bevilgninger i 2004 Kategori A B C D E Prosjektområde Antall prosjekter Innvilget Beløp Andel av innvilget Felles tiltak i næringen som bidrar til å realisere Skogtiltaksfondets formål FoU-prosjekter for å øke lønnsomheten i norsk skogbruk, herunder produktutvikling FoU-prosjekter for å bedre forvaltningen av skog FoU-prosjekter for å øke den næringsmessige utnyttelsen av andre utmarksressurser enn tømmer FoU-prosjekter for å framskaffe kunnskap som kan bedre skogbrukets rammebetingelser Mål SUM * I prosjekt Utmarksbasert Reiseliv (kategori D) er bevilgningen redusert fra kr til kr pga endret prosjektomfang Status for Skogtiltaksfondet Skogtiltaksfondet skal ha en sentral rolle i finansiering av FOU tiltak i skognæringen. Fondet gir skoginteressene muligheter til delfinansiering av FOU tiltak knyttet til prosjekter skog og tre innen verdikjeden. Gjennom samarbeid og åpen dialog med Skogprogrammet og Utviklingsfondet for skogbruket i Norges Forskningsråd, og TreProgrammet i Innovasjon Norge er Fondet i inngrep med mange prosjekter. Gjennom dette samarbeidet avklares mulige løsninger på samfinansiering, samtidig som det utveksles erfaringer knyttet til løpende prosjekter og nye prosjektideer. Skogtiltaksfondet har en god posisjon i forhold til det øvrige virkemiddelapparatet, og gir skogsiden muligheter til å løse ut betydelige midler knyttet til FOU prosjekter I høringsbrev fra Landbruksdepartementet av ble det foreslått følgende endringer i FOU avgiften på skogsvirke: FOU avgiften på skogsvirke økes fra 0,50 kr/m3 til 1,00 kr/m3 Sekretariatet for Skogtiltaksfondet flyttes til Statens Landbruksforvaltning FOU avgiften bør ses på som en brukerfinansiering av forskning i hele verdkjeden på skogsområde

3 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 Situasjonen ved årsskifte er at avgiften er øket til 1,00 kr/m3 med virkning fra Når det gjelder de øvrige endringene skal disse gås gjennom i sammenheng med en evaluering av Skogtiltaksfondet. Norges Skogeierforbund, og Landbruksdepartementet som i fellesskap sto bak innføringen av FOU avgiften skal gjennomføre en evaluering av Skogtiltaksfondet og en vurdering av hvordan fondet skal fungere framover. Evalueringen skal ferdigstilles før sommeren Skogtiltaksfondet arbeider for å bidra med næringsfinansiering i prosjekter hvor skogeiersiden skal ha nytte av de resultater som prosjektene kommer fram til. Det er et vesentlig poeng for Fondet at det oppfattes som brukervennlig og enkelt, samtidig som de faglige vurderingene som ligger til grunn for behandlingen skal være grundige og korrekte var et år med økende FOU aktivitet blant næringsaktørene. Fortsatt er det ønske om flere prosjekter og mer trykk på området, men utviklingen viser en økning både i aktivitet og antall henvendelser til Fondet. En viktig oppgave for Fondet er å være aktivt i forhold til å gripe tak i de ideer som dukker opp, og bidra til at disse ideene kan realiseres i form av prosjekter til gode for næringen. Styret ønsker også at enkelte aktører kan ta førerrollen i organisering og gjennomføring av større fellesprosjekter som er til nytte for hele næringen. Totalt sett kan Fondet ønske seg større pågang fra gode prosjekter, og legger opp til å være en utviklingsaktør i prosessen med å få gode ideer konkretisert og prosjekter realisert. Fondets administrasjon er i Norges Skogeierforbund. Administrerende direktør har det formelle ansvaret for sekretariatet, og den daglige utøvelsen skjer i avdeling for Marked og verdiskaping og Økonomiavdelingen. Virksomheten i 2004 har vært i tråd med intensjonene og målsettingene for Fondet med tanke på prosjektene og områdene som er innvilget støtte. Det er innvilget mindre støtte til fellestiltak, og følgelig mer midler til konkrete bedriftsrelaterte prosjekter. Samtidig har Fondet videreført og utviklet samhandlingen med andre virkemiddelaktører og myndigheter til et konstruktivt og praktisk samarbeid med felles mål om en sterkere og mer aktiv innsats for økt FOU i skogsektoren. Fondets regnskap for 2004 Det vises til vedlagte årsregnskap med noter, samt revisors beretning. Regnskapet viser et overskudd i 2004 på kr som legges til egenkapitalen. Det gir en bokført egenkapital ved regnskapsårets utgang på kr Skogtiltaksfondet har ingen egne ansatte og virksomheten forurenser verken det ytre eller indre miljø. De bevilgede tilskudd utgiftsføres i regnskapet selv om de ikke er utbetalt, og i balansen føres de ikke utbetalte beløp som en gjeldspost. Det siste av Fondets bevilgede lån fra tidligere ble nedbetalt i Forvaltningen av fondets formue har som mål inklusive innregnet arbeid, kurtasje og provisjoner å ligge over bankenes langsiktige innskuddsrente. I 2004 har 6 mnd NIBOR ligget rundt 2,0%. Med et mål om en avkastning som ligger 1 %-poeng over dette, skulle det tilsi en avkastningen på en verdijustert formuen i år på 2,4 mill kr. Generelt følger Fondet en forsiktig plasseringsstrategi. Andelen i aksjer og aksjefond er noe høyere ved utgangen av 2004 enn året før. Det er inntektsført en avkastning i 2004 på 3,8 mill kr tilsvarende 4,6 %. Administrasjonskostnadene for Fondet utgjør 7,9 % av inntektene i 2004 mot 9,3 % i Fondets revisor var også i 2004 KPMG A/S. Styret anser at årets resultat gir et godt grunnlag for fortsatt drift.

4 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 Protokollene fra Fondets styremøter er i overensstemmelse med vedtektene oversendt Landbruksdepartementet etter hvert møte. Oslo, 3. mars 2005 Åse Marie Bue Erling Bergsaker Torstein A. Opdahl Lars Henrik Sundby Jørgen Frønsdal

5 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2004 ÅRSREGNSKAP 2004 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Noter Utfakturert FOU-avgift Renteinntekter Aksjeutbytte Gevinst på aksje-verdipapirer SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Bevilgede tilskudd FOU-prosjekter for å øke lønnsomheten i næringen FOU-prosjekter for å bedre forvaltning av skog FOU- prosjekter for å øke den næringsmessige utnyttelsen av andre utmarksressurser Prosjekter for å fremskaffe kunnskap som kan bedre skogbrukets rammebetingelser Fellestiltak for skogbruket Sum bevilgede tilskudd Tilbakeførte bevilgninger fra tidligere år Administrasjonskostnader Honorar Arbeidsgiveravgift Reise og møteutgifter Forretningsførsel og kontorhold Revisjonshonorar Fremmed hjelpetjeneste Andre administrasjonskostnader Tap på fordringer Sum administrasjonskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER Ekstraordinære poster 0 0 ÅRSRESULTAT

6 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 BALANSE EIENDELER Utestående lån Langsiktige aksjer Sum langsiktig plasseringer Omløpsaksjer / -andeler Kortsiktige verdipapirer Kundefordringer Bankinnskudd Sum kortsiktig midler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Bevilgede - ikke utbetalte tilskudd Leverandørgjeld Skattetrekk/arb.g.avg Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo 3. mars desember 2004 I styret for Skogtiltaksfondet Åse Marie Bue styreleder Erling Bergsaker Torstein A. Opdahl Lars Henrik Sundby Jørgen Frønsdal

7 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTER TIL REGNSKAPET Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med Regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger Regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Utsatt skatt og skattekostnad Skogtiltaksfondet er et ikke skattepliktig foretak NOTE 1 BEVILGNINGS OVERSIKT Bevilget Restsaldo Utbetalt Restsaldo Årets bevilgninger: beløp pr pr Skogeigarlaget Vest Sitkagran som råstoff for masse- og papirproduksjon Sunnfjord Sag Sitka som utvendig kledning Norges Skogeierforbund Utmarksbasert Reiseliv TreSenteret i Trondheim TreUka Norsk Pyntegrønt Bedre planteskolehygiene Østlandsforskning Tømmeromsetning - tilpasning til endrede markeds- og leverandørforhold Norges Skogeierforbund og Evaluering av Levende Skog Norges landbrukshøgskole, Norsk institutt for skogforskning, Norsk Treteknisk Institutt, Norges byggforskningsinstitutt og Norges Byggskole Konseptkonkurranse om miljø- og kostnadseffektive boliger Gran som livsløpstre Høgskolen i Nord Trøndelag Forvaltning av kystgranskog Systemhus AS Boliger i tre, nytt byggesystem Norsk Virkesmåling Rasjonelle barkfunksjoner AT Skogeierforening Rammebetingelser for bioenergi Glommen Skogeierforening KONTUS, Fase Skogeierforeninga Nord Logistikkprogram skogbruket i Møre og Romsdal Moelven Konseptutvikling bruk av massivtre i komplekse bygg

8 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 Løvenskiold Vækerø Fristilling i naturlig foryngelse av gran Skogeierforeninga Nord Projekt "Den nye skogeieren" Norsk Bygdesagforening Infoprosjekt om tradisjonsbaser trevirke Silvinova AS Log Track Norsk Virkesmåling Rasjonell massevirkemåling Norsk Pyntegrønt Næringsstoffer i pyntegrøntproduksjon Prevista AS Automatisk bestandsinndeling basert på fjernmåling Prevista AS Bruk av flybåren laser-skanner til skog bruksplaner Fritzøe Skoger Analyse av tynningsforsøksfelter Sum Tidligere års prosjekter som ikke er Opprinnelig Restsaldo pr Utbetalt Restsaldo avsluttet: Bevilgn år bevilget beløp pr , Mathiesen-Eidsvold Værk mfl DGPS i skogforvaltning og virkeslogistikk Norges Skogeierforbund Følgevirksomhet SSFF-prosjekt Agder-Telemark Trepark AS Trebasert næringspark i Arendal Skogeierforeninga Nord Effektiv virkesforsyning i Troms Øst-Norges Tømmermåling Rasjonell massevirkemåling stikkprøvemåling Viken Skogeierforening IT-baserte systemer for markedsorientering og kundestyring Øst-Norges Tømmermåling Prosjekt "Kvalitetssikret hogstmaskinmåling Brun furu - årsaker og tiltak Norsk Pyntegrønt Utvikling av plantemateriale med fjelledelgran Reiserøl og Lyngdal planteskole Etablering av lauvskog - treslagsskifte og skogreising Suksesskriterier for naturbasert reiseliv Transportfellesskapet Øst GIS i transportplanlegging Skogeierforeninga Nord Bruk av hogstmaskin som taksator Norsk Treteknisk Institutt SSFF, Norsk trevirke som råstoff Norderhov Skogeierlag Markedstilpasset skogbehandling og verdiskaping

9 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 Skogeierlaget Vest, Sogn- og Fjordane Skogeigarlag og Skogeierforeninga Nord Sitkagran et fullverdig konstruksjonsvirke Moelven Limtre AS / Haldenvassdragets Skogeierforening Bjørk i synlige konstruksjoner Li-Bjørk AS Lauvtrepaneler fra Nordens grønne belte Gevinster ved strategisk skogplanlegging Tremula AS Prosess og teknologi for trebasert emballasjeproduksjon PEFC Norge Pan-Europeisk Skogsertifisering Statskog-Borregaard Skogsdrift Utvikling av kvistmodeller for furu og industiell impementering Norges Skogeierforbund Videreføring av Timber Miljøhensyn på hogstflatene evaluering av Levende Skog standarden Glommen Skogeierforening Kontus - Naturkulturprinsippet Viken Skogeierforening Organisering og bruk av GIS i skogbruket Solør Treimregnering Planmessig markedskommunikasjon for spesialtømmer Mjøsen Skogeierforening Miljøregistrering ved hjelp av fjernanalyse på ortofoto Statskog-Borregaard Skogsdrift Skogsarb. / operatør i digitale nettverk Prevista AS Bruk av takstdata i virkesomsetningen Forprosjekt bioenergi på Eidsvoll Fyresdal kommune Biogass og bioenergianlegg i Fyresdal Skogeierforeninga Nord Forprosjekt "Showroom" Heimdalgruppen Fleretasjehus i massivtre Nordskog Naturoppsyn som næringsvei Mathisen Eidsvoll-Værk Utviklling av Hurdalslodden Impregnor Livsløpsanalyse for kreosotimpregnerte stolper Impregnor Høytemperaturtørking av stolper og laftetømmer Næringsvirksomhet i forbindelse med verneområder Totalt

10 Skogtiltaksfondet Årsberetning 2004 NOTE 2 INNTEKTSFØRT FOU-AVGIFT I samsvar med Forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket fastsatt av Landbruksdepartementet 10. april 2000, er det utfakturert krav på avgift for skogsvirke omsatt i Avgiften er for 2004 fastsatt til kr 0,50 pr. fastkubikkmeter skogsvirke. Samlet er det til virkesdatabasen for skogavgift og måleplikt (VSOP) innrapportert omsatt m 3 avgiftspliktig virke i Av dette er m 3 omsatt gjennom kjøpere som har kjøpt mindre enn 100 m 3 i halvåret, og avgift er da ikke innkrevd. Avgiften for 2. halvår 2004 forfaller til betaling 1. mars, og er ved årsskiftet ført som en kundefordring. NOTE 3 HONORAR Landbruksdepartementet fastsetter godtgjørelsen til fondets styremedlemmer. Det er fastsatt at godtgjørelsen skal følge de timesatser som gjelder for medlemmer og leder i Norges Forskningsråds programkomitéer. Godtgjørelse til styret er utgiftsført med kr Godtgjørelse til revisor inklusive merverdiavgift er utgiftsført med kr NOTE 4 UTLÅNSOVERSIKT 2004 Inngående Innbetalte Innvilgede Ettergitte Utgående saldo i kr avdrag 2004 lån 2004 i kr lån i kr saldo i kr Sunnfjord Sag A/S SUM NOTE 5 AKSJER/ANDELER Antall eide Bokført Markedsaksjer / andeler verdi verdi Norske Skogindustrier ASA Langsiktig kr kr Kortsiktig " " Sparebanken Pluss " " Grunnfondsbevis DnBNOR Global spar (II) 5 987,3398 " " Aksjefondet Pluss Markedverdi 1 117,8614 " " Aksjefondet Pluss Utland 1 068,7459 " " SUM kr kr NOTE 6 KORTSIKTIGE VERDIPAPIRER Antall Bokført verdi Markedsverdi Obligasjonsfondet Pluss Rente 1 562,2368 kr kr Obligasjonsfondet Pluss Pensjon 953,5578 " " Norske Skog obligasjon 1996/2006 " " Orkla Finans CSFB Booster int. 04/07 " " Orkla Finans T60 Hedge - CSFB int 04/09 " " Orkla Finans Trend II CSFB 04/11 " " Oslo Finans Liberty Ermitage - Hedgefond " " SUM kr kr

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2009

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2009 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2009 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2009 Skogtiltaksfondet ble opprettet i 1956 med hjemmel i en særlov. I dag er fondet hjemlet i forskrift av 10. april 2000

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2008

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2008 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2008 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2008 Skogtiltaksfondet ble opprettet i 1956 med hjemmel i en særlov. I dag er fondet hjemlet i forskrift av 10. april 2000

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2011

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2011 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2011 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2011 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Erling Bergsaker NORSKOG

Erling Bergsaker NORSKOG Hvordan sikre FoUengasjement i skogbruket? Erling Bergsaker NORSKOG Tilnærming Hva er dagens ordninger? Hvordan er disse tilpasset hverandre og behovet? Hva bør gjøres for å bedre situasjonen? Hva har

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note 2005 2004 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 326 011 kr 306 637 Finansinntekter 250 252 283 488 Sum inntekter kr 576 263 kr 590 125 DRIFTSKOSTNADER: Utdelte bidrag 3 kr 456 417 kr 419 936 Andre

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2014

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2014 ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA Årsberetning 2014 Selskapet driver med utlån og sparevirksomhet til ansatte i konsernene Hafslund, Infratek og E-CO Energi med adresse Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note 2006 2005 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 414 904 kr 326 011 Tilskudd Fillipineprosjekt 479 342 0 Finansinntekter 203 353 250 252 Sum inntekter kr 1 097 599 kr 576 263 DRIFTSKOSTNADER: Utdelte

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2003

VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2003 VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2003 Opprettelse av fondet Utviklingsfondet for skogbruket ble opprettet ved kgl. res. av 25.02.77. Bakgrunnen for opprettelsen av fondet var at man kunne

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013 ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA Årsberetning 2013 Selskapet driver med utlån og sparevirksomhet til ansatte i konsernene Hafslund, Infratek og E-CO Energi med adresse Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Styrets beretning 2002

Styrets beretning 2002 Styrets beretning 2002 Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1.000.000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note 2009 2008 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 411 983 kr 399 448 Tilskudd Filippineneprosjekt 4 550 650 Finansinntekter 216 217 224 141 -- -- Sum inntekter kr 628 750 kr 624 239 DRIFTSKOSTNADER:

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge Styrets beretning 2002 (nedenfor betegnet Fondet) er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon - stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer