Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtrekk 1. kvartal 2015"

Transkript

1 1

2 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med tonn. Noe av guidet Q1-volum er flyttet til Q2. Høy kost på utslaktet fisk i selskapets europeiske regioner. Økt produksjon og fallende kost i BC. Sterkt underliggende marked i Europa, men press på prisene som følge av økt tilbud og stengt russisk marked. Betydelig fallende priser på det amerikanske markedet. Ocean Quality ble etablert i Nord-Amerika, og med det er salget til alle regionene i GSF inkludert i denne organisasjonen. OQ er konsolidert i GSF.

3 3 Grieg Seafood Konsern (TNOK) 1Q Q 2014 restated Driftsinntekter EBITDA (TNOK) (1) EBIT (TNOK) (2) Resultat før skatt og just. biomasse Slaktet volum (sløyd vekt tonn) EBIT/kg 5,4 10,9 Totale eiendeler Netto rentebærende gjeld (3) Egenkapital Egenkapitalandel % 41 % 42 % NIBD/EBITDA (4) 4,0 2,4 ROCE (5) 7 % 18 % Resultat pr. aksje inkl fair value og skatt -0,5 0,5 Omarbeidet Q1 2014: Fra 2015 er Ocean Quality regnskapsmessig behandlet som et datterselskap og er konsolidert. Q er omarbeidet for å få sammenlignbare tall. 1) Beregningen er basert på EBITDA før verdijustering av biologiske eiendeler 2) Beregningen er basert på EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler 3) Ocean Quality AS har factoring. I GSF sin NIBD i forhold til covenants-krav til banken er ikke factoring inkludert som rentebærene gjeld. Se note 8. 4) NIBD/EBITDA er beregnet i henhold til lånebetingelsene 5) Avkastning på sysselsatt kapital basert på EBIT eksklusiv verdijustering av biologiske eiendeler/ gjennomsnittlig NIBD + egenkapital justert for verdijustering av biologiske eiendeler. Resultat 1. kvartal 2015 Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015, sammenlignet med 143 MNOK i Slaktevolumet i 1. kvartal 2015 var tonn mot tonn tilsvarende kvartal i fjor. Dette er en reduksjon på 0,1%. Per region er GSF sitt resultat som følger: EBIT (MNOK) Slaktet volum EBIT kg Rogaland 16, ,8 Finnmark 23, ,7 BC 13, ,3 Shetland 11, ,3 ASA -0,5 GSF inkl.salgsmargin 64, ,9 IKE *) 6, ,5 GSF Group 70, ,4 ) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser

4 4 EBIT/kg utgjør 4,9 NOK når majoriteten av Ocean Quality er inkludert. Totalt for GSF inklusiv hele OQ blir EBIT/kg NOK 5,4. Lakseprisene gikk noe ned gjennom kvartalet. Dette må ses i sammenheng med at det russiske markedet fortsatt er stengt, og en generell økning i tilbudet av laks sammenlignet med Q Nedgangen er imidlertid ikke stor, og det europeiske markedet fremstår som sterkt. På det amerikanske markedet har imidlertid utviklingen vært betydelig svakere. Selskapet har hatt lav kontraktsandel i Q Dette vil også være situasjonen inn i neste kvartal, mens kontraktsandelene forventes å øke noe i Q3. PD-fisk i Rogaland og slakting fra svake lokaliteter i Finnmark, herunder Nordkapp, gir et høyt kostnadsnivå i Norge dette kvartalet. Kosten på slaktet fisk er også høy på Shetland som følge av behandling mot lus. I BC går kosten på slaktet fisk ned som følge av god biologi det siste året. Sjøproduksjonen har vært stabil gjennom kvartalet i alle regionene. Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble 46 MNOK, sammenlignet med 123 MNOK i 1. kvartal Konsernets salgsinntekter ble 990 MNOK i 1. kvartal 2015, en reduksjon på 2,5%, sammenlignet med samme periode i Volumnedgangen var på 0,1%. Rogaland MNOK 1Q Q 2014 Salgsinntekter 120,7 110,5 EBITDA 23,4 27,1 EBIT 16,1 20,3 Slaktevolum (tonn gw) EBIT/kg 5,8 9,5 - herav salg 1,0 0,4 Driftsresultatet før biomassejusteringer ble 5,8 NOK per kg i 1. kvartal 2015, mot 9,5 NOK per kg i samme periode i Det ble slaktet tonn i kvartalet, sammenlignet med tonn i tilsvarende kvartal i fjor. Tidspunktet for slakting gjennom kvartalet påvirker i liten grad realisert pris, som ligger rundt kvartalsgjennomsnittet. Det er også i dette kvartalet slaktet fra lokaliteter som har hatt PD. Dette gjør at kostnaden på slaktet fisk blir høy. Sjøproduksjonen har vært stabil gjennom kvartalet. Finnmark MNOK 1Q Q 2014 Salgsinntekter 192,3 256,0 EBITDA 37,2 104,0 EBIT 23,8 92,1 Slaktevolum (tonn gw) EBIT/kg 4,7 15,9 - herav salg 0,4 0,1 Driftsresultatet før biomassejusteringer ble 4,7 NOK per kg i 1. kvartal 2015, mot 15,9 NOK per kg i samme periode i Det ble slaktet tonn i kvartalet, sammenlignet med tonn i tilsvarende kvartal i fjor. Ovennevnte resultat på 4,7 NOK pr kg inkluderer gevinst ved salg av en brønnbåt på 0,9 NOK pr kg. Tidspunktet for slakting gjennom kvartalet påvirker i liten grad realisert pris, som ligger rundt kvartalsgjennomsnittet. Kostnadsnivået på fisken som er tatt opp av sjøen dette kvartalet er høy, og skyldes at det er slaktet fra mindre effektive lokaliteter, herunder Nordkapp. De største lokalitetene har normalt den laveste kostnaden. I 2015 slakter Finnmark en større andel fra lokaliteter med høyere kostnad. Sjøproduksjonen har vært stabil gjennom kvartalet.

5 5 BC Canada MNOK 1Q Q 2014 Salgsinntekter 74,0 58,6 EBITDA 18,7-0,3 EBIT 13,3-5,7 Slaktevolum (tonn gw) EBIT/kg 7,3-5,4 - herav salg 1,0 0,0 Driftsresultatet før biomassejusteringer ble 7,3 NOK per kg i 1. kvartal 2015, mot 5,4 NOK per kg i samme periode i Det ble slaktet tonn i kvartalet, sammenlignet med tonn tilsvarende kvartal i fjor. Det ble slaktet mest i slutten av kvartalet. I et fallende marked har dette gitt realiserte priser som ligger under kvartalsgjennomsnittet i markedet tonn i tilsvarende kvartal i fjor. På markedssiden leverer Ocean Quality fortsatt gode marginer. Bidraget fra salg er 2 NOK per kg i kvartalet. Fisken som er slaktet i kvartalet er preget av høye behandlingskostnader. Det er fortsatt lus som er den største utfordringen. Sjøproduksjonen har vært stabil gjennom kvartalet. Videreforedling av fisk (filetering og røyking) er midlertidig stoppet på Shetland som følge av lavere slaktevolum en periode. Det forventes høy kostnad på fisken som skal slaktes i Q2 som følge av gjelleutfordringer og lus på denne generasjonen. Ocean Quality ble etablert i Nord-Amerika dette kvartalet. Bidraget fra salg er på 1 NOK per kg i Q Biologien har vært god i Videre har regionens produksjonsvolum kommet opp. Summen av dette gir redusert kostnad på fisken som er slaktet dette kvartalet. Sjøproduksjonen har også vært stabil gjennom det første kvartalet i Settefiskanlegget viser også stabil produksjon. Shetland MNOK 1Q 2015 Q Salgsinntekter 194,9 198,7 EBITDA 22,4 49,2 EBIT 11,3 41,6 Slaktevolum (tonn gw) EBIT/kg 3,3 10,1 - herav salg 2,0 0,0 Driftsresultatet før biomassejusteringer ble 3,3 NOK per kg i 1. kvartal 2015, mot 10,1 NOK per kg i samme periode i Det ble slaktet tonn i kvartalet, sammenlignet med Ocean Quality MNOK 1Q 2015 Omarbeidet Q Salgsinntekter 977,2 739,2 EBIT 24,7 6,7 Driftsmargin i % 2,5 % 0,9 % (60% eid av Grieg Seafood ASA, 40% eid av Bremnes Fryseri AS. F.o.m er Ocean Quality konsolidert i GSF sitt regnskap. Tallene i tabellen er bokført iht. IFRS. Q er i denne forbindelse omarbeidet til sammenlignbare tall.) EBIT er før leverandørbonus til eier produsentene. Ocean Quality selger all GSF sin fisk. BC ble, som siste region, inkludert fra og med 1. kvartal Innenfor salg måler en hvor stor verdiskapningen er i forhold til å selge fisken til en referansepris/ markedspris. I Norge er referanseprisen satt til NOS. I UK er referanseprisen NOS + 5,15 NOK, mens i Nord-Amerika er den satt til Urner and Barry Seattle mid. Verdiskapningen i kvartalet var 2,0% for Norge, 3,4% for UK og 1,9% for Nord- Amerika. Kontraktsandelen for UK var på 2%. I Norge var den på 3%, og i BC var den 0%.

6 6 Kontantstrøm og finansielle forhold Grieg Seafood-konsernet hadde en netto kontantstrøm fra drift på 119 MNOK i 1. kvartal 2015 (130,0 MNOK i 2014). Investeringer i anleggsmidler beløp seg 120 MNOK i 1. kvartal 2015 (41 MNOK i 1. kvartal 2014). Fire nye grønne konsesjoner i Finnmark, med 40 MNOK, er inkludert i ovennevnte investeringer. Disse ble tildelt i 2014, men ble først betalt i 2015, og er derfor tatt med i kontantstrømmen for inneværende år. Egenkapitalandelen er ved utgangen av 1. kvartal 2015 på 41%, sammenlignet med 42% ved utgangen av 1. kvartal i Konsernet har god fri likviditet og ubrukte kredittlinjer ved utgangen av kvartalet. Netto rentebærende gjeld eksklusiv gjeld til factoring var MNOK ved utgangen av 1. kvartal 2015, sammenlignet med 1 367MNOK ved utgangen av 1. kvartal GSF har et obligasjonslån på 400 MNOK som forfaller i desember Det planlegges å refinansiere dette i løpet av første halvår Fremtidsutsikter Begrenset tilbudsvekst forventes å gi et sterkt marked i tiden fremover. Det vil imidlertid kunne være regionale variasjoner på kort sikt. I 2015 forventer GSF å slakte tonn. BC er da tilbake med et slaktevolum på rundt tonn. I Finnmark og på Shetland går slaktevolumene noe ned i Dette må ses i sammenheng med tilpasning til sone- og lokalitetsstrukturene i disse regionene, noe som også vil gi noe høyere kost i I 2016 forventes disse volumene å øke igjen. Slaktevolumet i Q forventes å bli tonn. Det forventes høy kostnad på fisken som skal slaktes fra selskapets europeiske regioner i Q2. Ocean Quality har utvidet sin virksomhet til også å gjelde salg av GSF sin fisk i BC. All fisk som produseres av GSF blir dermed solgt gjennom Ocean Quality, og en forventer at dette vil gi globale synergier på salgssiden. Andreas Kvame er ansatt som ny CEO i selskapet, og vil begynne 1. juni Det forventes at han vil fortsette arbeidet med stabilisere biologien i de enkelte regionene. GSF sine viktigste mål er bedre konsesjonsutnyttelse, samt reduserte kostnader gjennom kontinuerlig forbedring av de biologiske prestasjonene. For ytterligere informasjon, se Bergen, 11. mai 2015 Styret i Grieg Seafood ASA Per Grieg jr. Asbjørn Reinkind Karin Bing Orgland Styreleder Nestleder Styremedlem Ola Braanaas Wenche Kjølås Atle Harald Sandtorv Styremedlem Styremedlem Konstituert CEO

7 7 Resultat Alle tall i NOK Q 2015 Omarbeidet 1Q 2014 Salgsinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Endring varelager Vareforbruk Lønnskostnader Andre driftskostnader EBITDA Avskrivninger av varige driftsmidler Avskrivninger immatrielle eiendeler EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler Verdijustering av biologiske eiendeler EBIT (driftsresultat) Andel resultat fra tilknyttet selskap Netto finansposter Resultat før skattekostnad og før just. biomasse Resultat før skattekostnad Beregnede skatter Periodens resultat Henføres til: Ikke-kontrollerende eierinteresser Kontrollerende eierinteresser Resultat per aksje -0,51 0,51 Ocean Quality AS blir fra 2015 behandlet regnskapsmessig som et datterselskap og er konsolidert er omarbeidet for å få sammenlignbare tall. Se note 2 for effekt av omarbeidelse.

8 8 Utvidet konsolidert resultatregnskap Alle tall i NOK Utvidet konsolidert resultatregnskap 1Q 2015 Omarbeidet 1Q 2014 Periodens resultat for konsernet Utvidet resultat: Poster som senere kan bli reklassifisert til resultat: Omregningsdifferanser Valutaeffekt av nettoinvestering Skatteeffekt av nettoinvestering Tilgang datterselskap effekt fra EK-metoden til konsolidering Poster som senere ikke vil bli reklassifisert til resultat: Andre gevinster eller tap 0 0 Sum utvidet resultat Totalresultat for perioden Henføres til: Ikke kontrollerende eierinteresser Kontrollerende eierinteresser

9 9 Konsolidert balanse Alle tall i NOK EIENDELER omarbeidet omarbeidet Goodw ill Lisenser Andre immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Varelager Biologiske eiendeler Verdijustering biologiske eiendeler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD omarbeidet omarbeidet Aksjekapital Egne aksjer Opptjent egenkapital og andre reserver Kontrollerende eierinteresser Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Utsatt skatt Pensjons- og øvrige forpliktelser Ansvarlig lån / tilskudd Lån og finansielle leieforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktige lånefasiliteter Factoring gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Derivater og andre finansielle instrumenter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 10 1Q Q Q 2014 omarbeidet 1Q 2014 omarbeidet KE * IKE ** KE * IKE ** Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Utvidet resultat Totalresultat for perioden Endring i egenkapital i perioden Egenkapital ved periodens slutt *) Sum kontrollerende eierinteresser = KE **) Sum ikke-kontrollerende eierinteresser = IKE Kontantstrøm Alle tall i NOK Q Q omarbeidet EBIT etter verdijustering (Driftsresultat) Betalt skatt Verdijustering av biologiske eiendeler Ordinære avskrivninger Resultatandel fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Endringer i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endringer i andre tidsavgensninger Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investering i driftsmidler og immatrielle eiendeler Endringer i andre langsiktige fordringer Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i rentebærende gjeld Netto betalte renter og andre finansposter inkl. agio Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter periodens begynnelse Valutaomregning Kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt

11 11 Utvalgte noter til kvartalsrapporten Note 1 Regnskapsprinsipper Grieg Seafood ASA (konsernet) består av Grieg Seafood ASA og dets datterselskaper, inkludert konsernets andel fra tilknyttede selskaper. Fra 2015 er Ocean Quality AS Konsern (OQ) regnskapsmessig behandlet som et datterselskap etter IFRS 10. Grieg Seafood har hatt dialog med Finanstilsynet fra høsten 2014, hvor det stilles spørsmål om konsernets regnskapsføring av investering i Ocean Quality AS (OQ AS). Grieg Seafood har akseptert tilsynets forslag til vedtak tallene er omarbeidet slik at de er sammenlignbare med Se note 2 for mer informasjon. Regnskapet for 1. kvartal er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger som er godkjent av EU, herunder IAS 34 Delårsrapportering. Kvartalsrapporten inneholder ikke all informasjon som er påkrevd for en komplett årsrapport, og rapporten bør derfor leses i sammenheng med siste årsrapport for konsernet (2014). Det er i Q tatt med informasjon som ikke er tilgjengelig i årsrapporten for 2014 på grunn av endring av regnskapsmessig føring av OQ. Det er tatt med informasjon som antas å være av vesentlig betydning for GSF konsern inklusiv OQ. Kvartalsrapporten har ikke vært gjenstand for revisjon. Forøvrig er de samme regnskapsprinsipper og metoder for beregninger som ble benyttet i siste avlagte årsregnskap (2014), også anvendt ved utarbeidelsen av denne kvartalsrapporten med. Konsernets regnskapsprinsipper er beskrevet i årsregnskapet for Det har ikke vært noen nye standarder i 1. kvartal som er implementert Note 2 Omarbeidelse av OQ Fra implementerte Grieg Seafood ASA OQ etter IFRS 10, jfr. note 1. OQ er eid 40% av Bremnes Fryseri AS og 60% av Grieg Seafood ASA. GSF vil ikke få noe av inntjeningen på salget av Bremnes Fryseri AS sin fisk, da resultatet er skjevdelt på levert volum fra aksjonærene. Andel resultat og andel egenkapital til Bremnes Fryseri AS er presentert som ikke-kontrollerende eierinteresser. Grieg Seafood sin vurdering var at Ocean Quality var et felleskontrollert selskap som skal regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Tidligere var andel klassifisert som en FKVinvestering. Som en konsekvens av akseptert forslag til vedtak er selskapet fullt konsolidert inn i konsernregnskapet. Tabellen under viser omarbeidede tall for resultat pr Q og balansen pr sammenlignet med rapporterte tall i Q4/årsrapporten for 2014.

12 12 Resultat Alle tall i NOK Effekt av omarbeidet resultat GSF 1Q 2014 Konsolidering OQ AS Konsern 1Q 2014 omarbeidet Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Avskrivninger av varige og immatrielle eiendeler EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler Verdijustering av biologiske eiendeler EBIT (driftsresultat) Netto finansposter inklusiv andel tilknyttet selskap Resultat før skattekostnad Beregnede skatter Periodens resultat Henføres til: Ikke-kontrollerende eierinteresser Kontrollerende eierinteresser Resultat per aksje 0,51-0,51

13 13 Konsolidert balanse Alle tall i NOK EIENDELER GSF Konsolidering OQ AS Konsern GSF omarbeidet Goodw ill Lisenser Andre immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Varelager Biologiske eiendeler Verdijustering biologiske eiendeler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD GSF Konsolidering OQ AS Konsern GSF omarbeidet Aksjekapital Egne aksjer Opptjent egenkapital og andre reserver Egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Utsatt skatt Pensjons- og øvrige forpliktelser Ansvarlig lån / tilskudd Lån og finansielle leieforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktige lånefasiliteter Factoring gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Derivater og andre finansielle instrumenter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 14 Note 3 Segmentinformasjon Segmentene er geografisk fordelt etter land og region, og er basert på den rapportering konsernledelsen (øverste beslutningstaker) bruker når de gjør vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et strategisk nivå. I forbindelse med at Ocean Quality AS Konsern (OQ) nå er et datterselskap av Grieg Seafood ASA, blir OQ rapportert som et eget segment. OQ består av selskapene i Norge, UK og NA (North America). Datterselskapene er eid 100%. EBIT tilsvarer driftsmargin før leverandørbonus til produsentene i segmentnoten. Dette er for å være sammenlignbar med øvrige selskaper i samme marked. Resultatene fra segmentene er basert på justert driftsresultat (EBIT) før verdijustering. Effekten av engangskostnader, slik som restruktureringskostnader, advokatkostnader og nedskriving av goodwill, når nedskrivingen er et resultat av en isolert hendelse som antas og ikke ville gjenta seg, ekskluderes fra segmentene. Videre ekskluderes effekten av aksjeopsjoner, samt urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter. Kolonnen "Andre/elimineringer" inneholder resultat fra aktiviteter utført av morselskapet og andre ikke-produksjonsrettede eller salgsselskaper i konsernet, samt elimineringer av leverandørbonus mellom OQ og produsentene, konserninterne transaksjoner og effekten av egenkostnader som nevnt ovenfor. Ocean Quality selger all GSF sin fisk. Fra ble OQ NA opprettet og all fisk fra BC blir solgt via dette selskapet. 1Q 2015 Rogaland Finnmark BC - Canada Shetland - UK OQ Group AS Elim. / other Group 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2014 Salgsinntekter (TNOK) Andre driftsinntekter (TNOK) EBITDA (MNOK) (1) EBIT (TNOK) (2) EBITDA % 18,9 % 24,5 % 19,1 % 40,4 % 25,6 % -0,6 % 11,2 % 24,6 % 2,5 % 0,9 % 10,5 % 17,1 % EBIT % 13,0 % 18,4 % 12,2 % 35,8 % 18,2 % -9,8 % 5,6 % 20,8 % 2,5 % 0,9 % 6,8 % 14,0 % EBIT /KG GWT (2) 5,8 9,5 4,7 15,9 7,3-5,4 3,3 10,1 5,4 10,9 Slaktet i tonn, GWT ) Beregningen er basert på EBITDA før verdijustering av biologiske eiendeler. 2) Beregningen er basert på EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler. Geografisk marked Q % Q % Vest-Europa % % Øst-Europa % % Asia % % Andre markeder % % Sum % %

15 15 Avstemming av segmentinformasjon fra operasjonell EBIT til periodens resultat Alle tall i NOK Q Q 2014 Omarbeidet EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler Verdijustering av biologiske eiendeler inkl. virkelig verdi av prissikringskontrakter EBIT (driftsresultat) Resultat fra tilknyttede selskaper Sum andel resultat fra tilknyttede selskaper Netto finansposter: Endring i virkelig verdi på derivater Netto rentekostnader Netto agio/disagio Utbytte 0 0 Øvrige finanskostnader/-inntekter Sum netto finansposter Resultat før skattekostnad Periodens skatt Periodens resultat

16 16 Note 4 - Biologiske eiendeler For selskaper som anvender IFRS er regnskapsmessig behandling av levende fisk regulert i IAS 41, Landbruk. Beste estimat for virkelig verdi for fisk under 1 kg er antatt å være akkumulert kost, mens for fisk mellom 1 og 4 kg innregnes en forholdsmessig andel av forventet fortjeneste. Fisk over 4 kg (slaktemoden fisk) blir verdsatt til netto salgsverdi beregnet med basis i at fisken ble slaktet/solgt på balansedagen. Dersom forventet netto salgsverdi er under forventet kost, vil dette innebære en negativ verdijustering av biologiske eiendeler, som da innregnes 100%. Salgsprisene for slaktemoden fisk er basert på spot-priser, mens salgspris for fisk mellom 1 og 4 kg er basert på forward-priser og/eller den mest relevante prisinformasjon som er tilgjengelig for perioden fisken forventes å bli slaktet. Salgsprisen justeres for kvalitetsforskjeller, samt logistikkostnader. Volumet justeres for sløyesvinn siden salgsprisen måles for sløyd vekt. Biologiske eiendeler Tonn NOK NOK Q Q Q Q 2014 Biologiske eiendeler ved periodens begynnelse Valutaomregningsdifferanser Økning som følge av kjøp av fisk Økning som følge av produksjon inkl. smolt Reduksjon som følge av salg/slakt/dødelighet Verdijustering ved periodens begynnelse N/A N/A Verdijustering ved periodens slutt N/A N/A Biologiske eiendeler ved periodens slutt Biologiske eiendeler status Antall fisk (1.000) Biomasse (tonn) Bokført verdi Smolt/ stamfisk/ liten fisk 0-1 kg Biomasse med rund vekt < 1-4 kg Biomasse med rund vekt > 4 kg Sum Biologiske eiendeler status Antall fisk (1.000) Biomasse (tonn) Produksjonskost Verdijustering Produksjonskost Verdijustering Bokført verdi Smolt/ stamfisk/ liten fisk 0-1 kg Biomasse med rund vekt < 1-4 kg Biomasse med rund vekt > 4 kg Sum

17 17 Note 5 - Kundefordringer All fisk fra Grieg Seafood selges salgsselskapet Ocean Quality. Salget av fisken fra Grieg Seafood BC ble som siste region organisert via Ocean Quality, fra og med 1. kvartal Fra og med 2015 er Ocean Quality regnskapsmessig behandlet som et datterselskap av Grieg Seafood Konsern og konsolidert, sammenligningstall er omarbeidet. Bokført verdi av konsernets kundefordringer utgjør MNOK 394 pr Av dette var MNOK 21 forfalt med over 90 dager. Tilsvarende var bokført verdi av kundefordringer på MNOK 369 pr hvorav MNOK 9 var forfalt med over 90 dager Ocean Quality har rutiner som sikrer at salg skjer til kunder med tilfredsstillende kredittverdighet, og har som policy å sikre i all hovedsak sine kundefordringer gjennom kredittforsikring eller annen sikring. Av konsernets utestående kundefordringer utgjør andelen som er sikret ca 85% pr og ca 78% pr Normal egenrisiko på sikrede fordringer er 10% Som tabellen under viser er en stor del av konsernets kundefordringer i ulik valuta. Dette er gjenstand for valutarisiko når valutakursene svinger over tid. For å styre valutarisiko knyttet til kundefordringene inngår Konsernet valutaterminkontrakter. Oversikt over valutaterminkontrakter pr og vises i note 6. Kundefordring fordelt pr. valuta i NOK (beløp i hele tusen) EUR NOK USD JPY GBP Annen valuta Sum Note 6 - Valutaterminkontrakter Valutaterminkontrakter pr Solgt Beløp Kjøpt Beløp Sikringskurs Markedskurs Forfalls-intervall *) Markedsverdi i TNOK USD NOK 7, , USD CAD 1, , Annen valuta Total Rentesw ap Finansielle laksederivater Sum derivater Valutaterminkontrakter pr Solgt Beløp Kjøpt Beløp Sikringskurs Markedskurs Forfalls-intervall *) Markedsverdi i TNOK EUR NOK 8, , JPY NOK 0, , Annen valuta Total Rentesw ap Finansielle laksederivater Sum derivater

18 18 Note 7 - Tilknyttede/felleskontrollerte selskaper Investeringer i selskaper som er nært tilknyttet konsernets drift er klassifisert som en del av driftsresultatet. Dette vil være tilfeller der de tilknyttede og felleskontrollerte selskapene har virksomhet i samme ledd i verdikjeden som konsernet. Fra 2015 er OQ definert som et datterselskap etter IFRS 10 og er derfor tatt vist i noten som effekt av omarbeidelsen. OQ er konsolidert fra og med TILKNYTTEDE SELSKAPER Eierandel Kostpris Bokført verdi Omarbeidet Andel av resultat 1Q 2015 Effekt omarbeidelse Bokført verdi Ocean Quality AS (er definert som et datterselskap IFRS 10) 60 % Finnmark Brønnbåtrederi AS 49 % Bokn Sjøservice AS 50 % Andel resultat klassifisert som drift Salten Stamfisk AS 34 % Andel resultat klassifisert egen linje etter driftsresultat Sum Note 8 Factoring-gjeld Ocean Quality AS (OQ) factoring-avtale. Factoring-avtalen er en finansiering av utestående fordringer, da all vesentlig risiko og kontroll av kundefordringene er fortsatt i behold hos OQ. Mottatt forskudd/finansiering fra factoring er rentebærende gjeld. Factoring er bokført som en finansiering i balansen. Pr Q er bokført gjeld til factoring på MNOK 155 mot MNOK 206 for tilsvarende periode i fjor. Den totale rentebærende gjelden vil med factoring være: Rentebærende gjeld GSF eks. OQ Factoring (OQ) Total rentebærende gjeld Note 9 - Nærstående parter Konsernet har transaksjoner med selskaper som kontrolleres av Grieg Seafood ASAs største aksjonær, Grieg Holdings AS. Grieg Seafood ASA leier sine kontorer fra Grieg Gaarden AS. Alle tjenestene og leieforholdet er basert på armlengdeprinsippet. OQ AS kjøper fisk fra sin aksjonær Bremnes Fryseri AS for videresalg til sine kunder i inn- og utland. Fra Bremnes Fryseri leveres fisken fra dets datterselskap Bremnes Seashore AS. OQ AS leier kontor og annet kontorutstyr hos Bremnes fryseri AS. Alle salg av varer og tjenester er etter armlengdeprinsippet. Transaksjoner med andre nærstående parter i tilknyttede selskaper er kjøp av tjenester relatert til drift.

19 19 Aksjer eid av styremedlemmer og ledende ansatte pr Antall aksjer Eierandel Styret: Per Grieg jr. *) ,44 % Wenche Kjølås (Jaw endel AS) ,006 % Asbjørn Reinkind (Reinkind AS) ,107 % Karin Bing Orgland 0 0,00 % Ola Braanaas 0 0,00 % Ledende ansatte: Atle Harald Sandtorv (Konstituert CEO /CFO) ,04 % Knut Utheim (COO) 0 0,00 % Sigurd Pettersen (Regiondirektør) ,00 % Roy-Tore Rikardsen (Regiondirektør) 0 0,00 % Alexander Knudsen (Regiondirektør) ,04 % Stew art Haw torn (Regiondirektør) ,03 % Sum aksjer eid av styremedlemmer og ledende ansatte ,66 % * Aksjene eies av følgende selskaper som er kontrollert av Per Grieg jr. og nærstående jmf. Verdipapirhandelloven 2-5: Grieg Holdings AS Grieg Shipping II AS Ystholmen AS Grieg Ltd AS Kvasshøgdi AS Per Grieg jr. privat Sum aksjer eid av Per Grieg jr. og nærstående Note 10 - Aksjekapital og aksjonærer per 31. mars 2015 Aksjekapital: Per 31. desember 2008 er det stk aksjer i selskapet til pålydende NOK 4 per aksje. Ingen av aksjene er eid av selskaper i konsernet. Per 31.mars 2015 er det aksjer i selskapet til pålydende 4 NOK per aksje. Selskapet ervervet i juni egne aksjer. Pris per aksje var 14,40 NOK. Registreringsdato Type endring Endring i aksjekapital (TNOK) Pålydende (NOK) Sum aksjekapital (TNOK) Antall ordinære aksjer , Beholdning av egne aksjer 4, Sum ordinære aksjer Oversikt over største aksjonærer i Grieg Seafood ASA per Antall aksjer Eierandel GRIEG HOLDINGS ,97 % DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE ,94 % NORDEA BANK NORGE ASA MARKETS ,92 % KONTRARI AS ,87 % YSTHOLMEN ,62 % OM HOLDING AS ,34 % STATE STREET BANK AND TRUST CO ,16 % GRIEG SEAFOOD ASA ,12 % KVASSHØGDI AS ,90 % GRIEG SHIPPING II AS ,74 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ,74 % VERDIPAPIRFONDET PARETO NORDIC ,43 % STOREBRAND VEKST ,40 % VERDIPAPIRFONDET DNB SMB ,40 % THE BANK OF NEW YORK MELLON ,36 % HSBC BANK PLC ,34 % MP PENSJON PK ,25 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB ,24 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ,20 % GRIEG LTD A/S ,19 % Sum 20 største aksjonærer ,12 % Øvrige aksjonærer ,88 % Sum alle aksjonærer ,00 %

20 20 Opplysninger om Grieg Seafood ASA Hovedkontor Grieg Seafood ASA Postadresse: Besøksadresse: Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen Grieg-Gaarden, C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen Telefon: Internett: Organisasjonsnummer: NO MVA Styremedlemmer i Grieg Seafood ASA Per Grieg jr. Asbjørn Reinkind Wenche Kjølås Karin Bing Orgland Ola Braanaas Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Konsernledelse Per Grieg jr. Atle Harald Sandtorv Knut Utheim Arbeidende styreleder CFO/konstituert CEO COO Finansiell kalender 1. kvartal mai 2015 Ordinær generalforsamling 28. mai kvartal august kvartal november 2015 Foreløpig resultat februar 2016 Selskapet forbeholder seg retten til å komme med endringer underveis.

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Fra verdens ende... Innhold Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Styret web Selskapsledelsen web Bærekraft og forretningsetikk

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer