Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtrekk 1. kvartal 2015"

Transkript

1 1

2 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med tonn. Noe av guidet Q1-volum er flyttet til Q2. Høy kost på utslaktet fisk i selskapets europeiske regioner. Økt produksjon og fallende kost i BC. Sterkt underliggende marked i Europa, men press på prisene som følge av økt tilbud og stengt russisk marked. Betydelig fallende priser på det amerikanske markedet. Ocean Quality ble etablert i Nord-Amerika, og med det er salget til alle regionene i GSF inkludert i denne organisasjonen. OQ er konsolidert i GSF.

3 3 Grieg Seafood Konsern (TNOK) 1Q Q 2014 restated Driftsinntekter EBITDA (TNOK) (1) EBIT (TNOK) (2) Resultat før skatt og just. biomasse Slaktet volum (sløyd vekt tonn) EBIT/kg 5,4 10,9 Totale eiendeler Netto rentebærende gjeld (3) Egenkapital Egenkapitalandel % 41 % 42 % NIBD/EBITDA (4) 4,0 2,4 ROCE (5) 7 % 18 % Resultat pr. aksje inkl fair value og skatt -0,5 0,5 Omarbeidet Q1 2014: Fra 2015 er Ocean Quality regnskapsmessig behandlet som et datterselskap og er konsolidert. Q er omarbeidet for å få sammenlignbare tall. 1) Beregningen er basert på EBITDA før verdijustering av biologiske eiendeler 2) Beregningen er basert på EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler 3) Ocean Quality AS har factoring. I GSF sin NIBD i forhold til covenants-krav til banken er ikke factoring inkludert som rentebærene gjeld. Se note 8. 4) NIBD/EBITDA er beregnet i henhold til lånebetingelsene 5) Avkastning på sysselsatt kapital basert på EBIT eksklusiv verdijustering av biologiske eiendeler/ gjennomsnittlig NIBD + egenkapital justert for verdijustering av biologiske eiendeler. Resultat 1. kvartal 2015 Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015, sammenlignet med 143 MNOK i Slaktevolumet i 1. kvartal 2015 var tonn mot tonn tilsvarende kvartal i fjor. Dette er en reduksjon på 0,1%. Per region er GSF sitt resultat som følger: EBIT (MNOK) Slaktet volum EBIT kg Rogaland 16, ,8 Finnmark 23, ,7 BC 13, ,3 Shetland 11, ,3 ASA -0,5 GSF inkl.salgsmargin 64, ,9 IKE *) 6, ,5 GSF Group 70, ,4 ) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser

4 4 EBIT/kg utgjør 4,9 NOK når majoriteten av Ocean Quality er inkludert. Totalt for GSF inklusiv hele OQ blir EBIT/kg NOK 5,4. Lakseprisene gikk noe ned gjennom kvartalet. Dette må ses i sammenheng med at det russiske markedet fortsatt er stengt, og en generell økning i tilbudet av laks sammenlignet med Q Nedgangen er imidlertid ikke stor, og det europeiske markedet fremstår som sterkt. På det amerikanske markedet har imidlertid utviklingen vært betydelig svakere. Selskapet har hatt lav kontraktsandel i Q Dette vil også være situasjonen inn i neste kvartal, mens kontraktsandelene forventes å øke noe i Q3. PD-fisk i Rogaland og slakting fra svake lokaliteter i Finnmark, herunder Nordkapp, gir et høyt kostnadsnivå i Norge dette kvartalet. Kosten på slaktet fisk er også høy på Shetland som følge av behandling mot lus. I BC går kosten på slaktet fisk ned som følge av god biologi det siste året. Sjøproduksjonen har vært stabil gjennom kvartalet i alle regionene. Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble 46 MNOK, sammenlignet med 123 MNOK i 1. kvartal Konsernets salgsinntekter ble 990 MNOK i 1. kvartal 2015, en reduksjon på 2,5%, sammenlignet med samme periode i Volumnedgangen var på 0,1%. Rogaland MNOK 1Q Q 2014 Salgsinntekter 120,7 110,5 EBITDA 23,4 27,1 EBIT 16,1 20,3 Slaktevolum (tonn gw) EBIT/kg 5,8 9,5 - herav salg 1,0 0,4 Driftsresultatet før biomassejusteringer ble 5,8 NOK per kg i 1. kvartal 2015, mot 9,5 NOK per kg i samme periode i Det ble slaktet tonn i kvartalet, sammenlignet med tonn i tilsvarende kvartal i fjor. Tidspunktet for slakting gjennom kvartalet påvirker i liten grad realisert pris, som ligger rundt kvartalsgjennomsnittet. Det er også i dette kvartalet slaktet fra lokaliteter som har hatt PD. Dette gjør at kostnaden på slaktet fisk blir høy. Sjøproduksjonen har vært stabil gjennom kvartalet. Finnmark MNOK 1Q Q 2014 Salgsinntekter 192,3 256,0 EBITDA 37,2 104,0 EBIT 23,8 92,1 Slaktevolum (tonn gw) EBIT/kg 4,7 15,9 - herav salg 0,4 0,1 Driftsresultatet før biomassejusteringer ble 4,7 NOK per kg i 1. kvartal 2015, mot 15,9 NOK per kg i samme periode i Det ble slaktet tonn i kvartalet, sammenlignet med tonn i tilsvarende kvartal i fjor. Ovennevnte resultat på 4,7 NOK pr kg inkluderer gevinst ved salg av en brønnbåt på 0,9 NOK pr kg. Tidspunktet for slakting gjennom kvartalet påvirker i liten grad realisert pris, som ligger rundt kvartalsgjennomsnittet. Kostnadsnivået på fisken som er tatt opp av sjøen dette kvartalet er høy, og skyldes at det er slaktet fra mindre effektive lokaliteter, herunder Nordkapp. De største lokalitetene har normalt den laveste kostnaden. I 2015 slakter Finnmark en større andel fra lokaliteter med høyere kostnad. Sjøproduksjonen har vært stabil gjennom kvartalet.

5 5 BC Canada MNOK 1Q Q 2014 Salgsinntekter 74,0 58,6 EBITDA 18,7-0,3 EBIT 13,3-5,7 Slaktevolum (tonn gw) EBIT/kg 7,3-5,4 - herav salg 1,0 0,0 Driftsresultatet før biomassejusteringer ble 7,3 NOK per kg i 1. kvartal 2015, mot 5,4 NOK per kg i samme periode i Det ble slaktet tonn i kvartalet, sammenlignet med tonn tilsvarende kvartal i fjor. Det ble slaktet mest i slutten av kvartalet. I et fallende marked har dette gitt realiserte priser som ligger under kvartalsgjennomsnittet i markedet tonn i tilsvarende kvartal i fjor. På markedssiden leverer Ocean Quality fortsatt gode marginer. Bidraget fra salg er 2 NOK per kg i kvartalet. Fisken som er slaktet i kvartalet er preget av høye behandlingskostnader. Det er fortsatt lus som er den største utfordringen. Sjøproduksjonen har vært stabil gjennom kvartalet. Videreforedling av fisk (filetering og røyking) er midlertidig stoppet på Shetland som følge av lavere slaktevolum en periode. Det forventes høy kostnad på fisken som skal slaktes i Q2 som følge av gjelleutfordringer og lus på denne generasjonen. Ocean Quality ble etablert i Nord-Amerika dette kvartalet. Bidraget fra salg er på 1 NOK per kg i Q Biologien har vært god i Videre har regionens produksjonsvolum kommet opp. Summen av dette gir redusert kostnad på fisken som er slaktet dette kvartalet. Sjøproduksjonen har også vært stabil gjennom det første kvartalet i Settefiskanlegget viser også stabil produksjon. Shetland MNOK 1Q 2015 Q Salgsinntekter 194,9 198,7 EBITDA 22,4 49,2 EBIT 11,3 41,6 Slaktevolum (tonn gw) EBIT/kg 3,3 10,1 - herav salg 2,0 0,0 Driftsresultatet før biomassejusteringer ble 3,3 NOK per kg i 1. kvartal 2015, mot 10,1 NOK per kg i samme periode i Det ble slaktet tonn i kvartalet, sammenlignet med Ocean Quality MNOK 1Q 2015 Omarbeidet Q Salgsinntekter 977,2 739,2 EBIT 24,7 6,7 Driftsmargin i % 2,5 % 0,9 % (60% eid av Grieg Seafood ASA, 40% eid av Bremnes Fryseri AS. F.o.m er Ocean Quality konsolidert i GSF sitt regnskap. Tallene i tabellen er bokført iht. IFRS. Q er i denne forbindelse omarbeidet til sammenlignbare tall.) EBIT er før leverandørbonus til eier produsentene. Ocean Quality selger all GSF sin fisk. BC ble, som siste region, inkludert fra og med 1. kvartal Innenfor salg måler en hvor stor verdiskapningen er i forhold til å selge fisken til en referansepris/ markedspris. I Norge er referanseprisen satt til NOS. I UK er referanseprisen NOS + 5,15 NOK, mens i Nord-Amerika er den satt til Urner and Barry Seattle mid. Verdiskapningen i kvartalet var 2,0% for Norge, 3,4% for UK og 1,9% for Nord- Amerika. Kontraktsandelen for UK var på 2%. I Norge var den på 3%, og i BC var den 0%.

6 6 Kontantstrøm og finansielle forhold Grieg Seafood-konsernet hadde en netto kontantstrøm fra drift på 119 MNOK i 1. kvartal 2015 (130,0 MNOK i 2014). Investeringer i anleggsmidler beløp seg 120 MNOK i 1. kvartal 2015 (41 MNOK i 1. kvartal 2014). Fire nye grønne konsesjoner i Finnmark, med 40 MNOK, er inkludert i ovennevnte investeringer. Disse ble tildelt i 2014, men ble først betalt i 2015, og er derfor tatt med i kontantstrømmen for inneværende år. Egenkapitalandelen er ved utgangen av 1. kvartal 2015 på 41%, sammenlignet med 42% ved utgangen av 1. kvartal i Konsernet har god fri likviditet og ubrukte kredittlinjer ved utgangen av kvartalet. Netto rentebærende gjeld eksklusiv gjeld til factoring var MNOK ved utgangen av 1. kvartal 2015, sammenlignet med 1 367MNOK ved utgangen av 1. kvartal GSF har et obligasjonslån på 400 MNOK som forfaller i desember Det planlegges å refinansiere dette i løpet av første halvår Fremtidsutsikter Begrenset tilbudsvekst forventes å gi et sterkt marked i tiden fremover. Det vil imidlertid kunne være regionale variasjoner på kort sikt. I 2015 forventer GSF å slakte tonn. BC er da tilbake med et slaktevolum på rundt tonn. I Finnmark og på Shetland går slaktevolumene noe ned i Dette må ses i sammenheng med tilpasning til sone- og lokalitetsstrukturene i disse regionene, noe som også vil gi noe høyere kost i I 2016 forventes disse volumene å øke igjen. Slaktevolumet i Q forventes å bli tonn. Det forventes høy kostnad på fisken som skal slaktes fra selskapets europeiske regioner i Q2. Ocean Quality har utvidet sin virksomhet til også å gjelde salg av GSF sin fisk i BC. All fisk som produseres av GSF blir dermed solgt gjennom Ocean Quality, og en forventer at dette vil gi globale synergier på salgssiden. Andreas Kvame er ansatt som ny CEO i selskapet, og vil begynne 1. juni Det forventes at han vil fortsette arbeidet med stabilisere biologien i de enkelte regionene. GSF sine viktigste mål er bedre konsesjonsutnyttelse, samt reduserte kostnader gjennom kontinuerlig forbedring av de biologiske prestasjonene. For ytterligere informasjon, se Bergen, 11. mai 2015 Styret i Grieg Seafood ASA Per Grieg jr. Asbjørn Reinkind Karin Bing Orgland Styreleder Nestleder Styremedlem Ola Braanaas Wenche Kjølås Atle Harald Sandtorv Styremedlem Styremedlem Konstituert CEO

7 7 Resultat Alle tall i NOK Q 2015 Omarbeidet 1Q 2014 Salgsinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Endring varelager Vareforbruk Lønnskostnader Andre driftskostnader EBITDA Avskrivninger av varige driftsmidler Avskrivninger immatrielle eiendeler EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler Verdijustering av biologiske eiendeler EBIT (driftsresultat) Andel resultat fra tilknyttet selskap Netto finansposter Resultat før skattekostnad og før just. biomasse Resultat før skattekostnad Beregnede skatter Periodens resultat Henføres til: Ikke-kontrollerende eierinteresser Kontrollerende eierinteresser Resultat per aksje -0,51 0,51 Ocean Quality AS blir fra 2015 behandlet regnskapsmessig som et datterselskap og er konsolidert er omarbeidet for å få sammenlignbare tall. Se note 2 for effekt av omarbeidelse.

8 8 Utvidet konsolidert resultatregnskap Alle tall i NOK Utvidet konsolidert resultatregnskap 1Q 2015 Omarbeidet 1Q 2014 Periodens resultat for konsernet Utvidet resultat: Poster som senere kan bli reklassifisert til resultat: Omregningsdifferanser Valutaeffekt av nettoinvestering Skatteeffekt av nettoinvestering Tilgang datterselskap effekt fra EK-metoden til konsolidering Poster som senere ikke vil bli reklassifisert til resultat: Andre gevinster eller tap 0 0 Sum utvidet resultat Totalresultat for perioden Henføres til: Ikke kontrollerende eierinteresser Kontrollerende eierinteresser

9 9 Konsolidert balanse Alle tall i NOK EIENDELER omarbeidet omarbeidet Goodw ill Lisenser Andre immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Varelager Biologiske eiendeler Verdijustering biologiske eiendeler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD omarbeidet omarbeidet Aksjekapital Egne aksjer Opptjent egenkapital og andre reserver Kontrollerende eierinteresser Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Utsatt skatt Pensjons- og øvrige forpliktelser Ansvarlig lån / tilskudd Lån og finansielle leieforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktige lånefasiliteter Factoring gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Derivater og andre finansielle instrumenter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 10 1Q Q Q 2014 omarbeidet 1Q 2014 omarbeidet KE * IKE ** KE * IKE ** Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Utvidet resultat Totalresultat for perioden Endring i egenkapital i perioden Egenkapital ved periodens slutt *) Sum kontrollerende eierinteresser = KE **) Sum ikke-kontrollerende eierinteresser = IKE Kontantstrøm Alle tall i NOK Q Q omarbeidet EBIT etter verdijustering (Driftsresultat) Betalt skatt Verdijustering av biologiske eiendeler Ordinære avskrivninger Resultatandel fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Endringer i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endringer i andre tidsavgensninger Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investering i driftsmidler og immatrielle eiendeler Endringer i andre langsiktige fordringer Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i rentebærende gjeld Netto betalte renter og andre finansposter inkl. agio Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter periodens begynnelse Valutaomregning Kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt

11 11 Utvalgte noter til kvartalsrapporten Note 1 Regnskapsprinsipper Grieg Seafood ASA (konsernet) består av Grieg Seafood ASA og dets datterselskaper, inkludert konsernets andel fra tilknyttede selskaper. Fra 2015 er Ocean Quality AS Konsern (OQ) regnskapsmessig behandlet som et datterselskap etter IFRS 10. Grieg Seafood har hatt dialog med Finanstilsynet fra høsten 2014, hvor det stilles spørsmål om konsernets regnskapsføring av investering i Ocean Quality AS (OQ AS). Grieg Seafood har akseptert tilsynets forslag til vedtak tallene er omarbeidet slik at de er sammenlignbare med Se note 2 for mer informasjon. Regnskapet for 1. kvartal er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger som er godkjent av EU, herunder IAS 34 Delårsrapportering. Kvartalsrapporten inneholder ikke all informasjon som er påkrevd for en komplett årsrapport, og rapporten bør derfor leses i sammenheng med siste årsrapport for konsernet (2014). Det er i Q tatt med informasjon som ikke er tilgjengelig i årsrapporten for 2014 på grunn av endring av regnskapsmessig føring av OQ. Det er tatt med informasjon som antas å være av vesentlig betydning for GSF konsern inklusiv OQ. Kvartalsrapporten har ikke vært gjenstand for revisjon. Forøvrig er de samme regnskapsprinsipper og metoder for beregninger som ble benyttet i siste avlagte årsregnskap (2014), også anvendt ved utarbeidelsen av denne kvartalsrapporten med. Konsernets regnskapsprinsipper er beskrevet i årsregnskapet for Det har ikke vært noen nye standarder i 1. kvartal som er implementert Note 2 Omarbeidelse av OQ Fra implementerte Grieg Seafood ASA OQ etter IFRS 10, jfr. note 1. OQ er eid 40% av Bremnes Fryseri AS og 60% av Grieg Seafood ASA. GSF vil ikke få noe av inntjeningen på salget av Bremnes Fryseri AS sin fisk, da resultatet er skjevdelt på levert volum fra aksjonærene. Andel resultat og andel egenkapital til Bremnes Fryseri AS er presentert som ikke-kontrollerende eierinteresser. Grieg Seafood sin vurdering var at Ocean Quality var et felleskontrollert selskap som skal regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Tidligere var andel klassifisert som en FKVinvestering. Som en konsekvens av akseptert forslag til vedtak er selskapet fullt konsolidert inn i konsernregnskapet. Tabellen under viser omarbeidede tall for resultat pr Q og balansen pr sammenlignet med rapporterte tall i Q4/årsrapporten for 2014.

12 12 Resultat Alle tall i NOK Effekt av omarbeidet resultat GSF 1Q 2014 Konsolidering OQ AS Konsern 1Q 2014 omarbeidet Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Avskrivninger av varige og immatrielle eiendeler EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler Verdijustering av biologiske eiendeler EBIT (driftsresultat) Netto finansposter inklusiv andel tilknyttet selskap Resultat før skattekostnad Beregnede skatter Periodens resultat Henføres til: Ikke-kontrollerende eierinteresser Kontrollerende eierinteresser Resultat per aksje 0,51-0,51

13 13 Konsolidert balanse Alle tall i NOK EIENDELER GSF Konsolidering OQ AS Konsern GSF omarbeidet Goodw ill Lisenser Andre immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Varelager Biologiske eiendeler Verdijustering biologiske eiendeler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD GSF Konsolidering OQ AS Konsern GSF omarbeidet Aksjekapital Egne aksjer Opptjent egenkapital og andre reserver Egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Utsatt skatt Pensjons- og øvrige forpliktelser Ansvarlig lån / tilskudd Lån og finansielle leieforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktige lånefasiliteter Factoring gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Derivater og andre finansielle instrumenter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 14 Note 3 Segmentinformasjon Segmentene er geografisk fordelt etter land og region, og er basert på den rapportering konsernledelsen (øverste beslutningstaker) bruker når de gjør vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et strategisk nivå. I forbindelse med at Ocean Quality AS Konsern (OQ) nå er et datterselskap av Grieg Seafood ASA, blir OQ rapportert som et eget segment. OQ består av selskapene i Norge, UK og NA (North America). Datterselskapene er eid 100%. EBIT tilsvarer driftsmargin før leverandørbonus til produsentene i segmentnoten. Dette er for å være sammenlignbar med øvrige selskaper i samme marked. Resultatene fra segmentene er basert på justert driftsresultat (EBIT) før verdijustering. Effekten av engangskostnader, slik som restruktureringskostnader, advokatkostnader og nedskriving av goodwill, når nedskrivingen er et resultat av en isolert hendelse som antas og ikke ville gjenta seg, ekskluderes fra segmentene. Videre ekskluderes effekten av aksjeopsjoner, samt urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter. Kolonnen "Andre/elimineringer" inneholder resultat fra aktiviteter utført av morselskapet og andre ikke-produksjonsrettede eller salgsselskaper i konsernet, samt elimineringer av leverandørbonus mellom OQ og produsentene, konserninterne transaksjoner og effekten av egenkostnader som nevnt ovenfor. Ocean Quality selger all GSF sin fisk. Fra ble OQ NA opprettet og all fisk fra BC blir solgt via dette selskapet. 1Q 2015 Rogaland Finnmark BC - Canada Shetland - UK OQ Group AS Elim. / other Group 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2014 Salgsinntekter (TNOK) Andre driftsinntekter (TNOK) EBITDA (MNOK) (1) EBIT (TNOK) (2) EBITDA % 18,9 % 24,5 % 19,1 % 40,4 % 25,6 % -0,6 % 11,2 % 24,6 % 2,5 % 0,9 % 10,5 % 17,1 % EBIT % 13,0 % 18,4 % 12,2 % 35,8 % 18,2 % -9,8 % 5,6 % 20,8 % 2,5 % 0,9 % 6,8 % 14,0 % EBIT /KG GWT (2) 5,8 9,5 4,7 15,9 7,3-5,4 3,3 10,1 5,4 10,9 Slaktet i tonn, GWT ) Beregningen er basert på EBITDA før verdijustering av biologiske eiendeler. 2) Beregningen er basert på EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler. Geografisk marked Q % Q % Vest-Europa % % Øst-Europa % % Asia % % Andre markeder % % Sum % %

15 15 Avstemming av segmentinformasjon fra operasjonell EBIT til periodens resultat Alle tall i NOK Q Q 2014 Omarbeidet EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler Verdijustering av biologiske eiendeler inkl. virkelig verdi av prissikringskontrakter EBIT (driftsresultat) Resultat fra tilknyttede selskaper Sum andel resultat fra tilknyttede selskaper Netto finansposter: Endring i virkelig verdi på derivater Netto rentekostnader Netto agio/disagio Utbytte 0 0 Øvrige finanskostnader/-inntekter Sum netto finansposter Resultat før skattekostnad Periodens skatt Periodens resultat

16 16 Note 4 - Biologiske eiendeler For selskaper som anvender IFRS er regnskapsmessig behandling av levende fisk regulert i IAS 41, Landbruk. Beste estimat for virkelig verdi for fisk under 1 kg er antatt å være akkumulert kost, mens for fisk mellom 1 og 4 kg innregnes en forholdsmessig andel av forventet fortjeneste. Fisk over 4 kg (slaktemoden fisk) blir verdsatt til netto salgsverdi beregnet med basis i at fisken ble slaktet/solgt på balansedagen. Dersom forventet netto salgsverdi er under forventet kost, vil dette innebære en negativ verdijustering av biologiske eiendeler, som da innregnes 100%. Salgsprisene for slaktemoden fisk er basert på spot-priser, mens salgspris for fisk mellom 1 og 4 kg er basert på forward-priser og/eller den mest relevante prisinformasjon som er tilgjengelig for perioden fisken forventes å bli slaktet. Salgsprisen justeres for kvalitetsforskjeller, samt logistikkostnader. Volumet justeres for sløyesvinn siden salgsprisen måles for sløyd vekt. Biologiske eiendeler Tonn NOK NOK Q Q Q Q 2014 Biologiske eiendeler ved periodens begynnelse Valutaomregningsdifferanser Økning som følge av kjøp av fisk Økning som følge av produksjon inkl. smolt Reduksjon som følge av salg/slakt/dødelighet Verdijustering ved periodens begynnelse N/A N/A Verdijustering ved periodens slutt N/A N/A Biologiske eiendeler ved periodens slutt Biologiske eiendeler status Antall fisk (1.000) Biomasse (tonn) Bokført verdi Smolt/ stamfisk/ liten fisk 0-1 kg Biomasse med rund vekt < 1-4 kg Biomasse med rund vekt > 4 kg Sum Biologiske eiendeler status Antall fisk (1.000) Biomasse (tonn) Produksjonskost Verdijustering Produksjonskost Verdijustering Bokført verdi Smolt/ stamfisk/ liten fisk 0-1 kg Biomasse med rund vekt < 1-4 kg Biomasse med rund vekt > 4 kg Sum

17 17 Note 5 - Kundefordringer All fisk fra Grieg Seafood selges salgsselskapet Ocean Quality. Salget av fisken fra Grieg Seafood BC ble som siste region organisert via Ocean Quality, fra og med 1. kvartal Fra og med 2015 er Ocean Quality regnskapsmessig behandlet som et datterselskap av Grieg Seafood Konsern og konsolidert, sammenligningstall er omarbeidet. Bokført verdi av konsernets kundefordringer utgjør MNOK 394 pr Av dette var MNOK 21 forfalt med over 90 dager. Tilsvarende var bokført verdi av kundefordringer på MNOK 369 pr hvorav MNOK 9 var forfalt med over 90 dager Ocean Quality har rutiner som sikrer at salg skjer til kunder med tilfredsstillende kredittverdighet, og har som policy å sikre i all hovedsak sine kundefordringer gjennom kredittforsikring eller annen sikring. Av konsernets utestående kundefordringer utgjør andelen som er sikret ca 85% pr og ca 78% pr Normal egenrisiko på sikrede fordringer er 10% Som tabellen under viser er en stor del av konsernets kundefordringer i ulik valuta. Dette er gjenstand for valutarisiko når valutakursene svinger over tid. For å styre valutarisiko knyttet til kundefordringene inngår Konsernet valutaterminkontrakter. Oversikt over valutaterminkontrakter pr og vises i note 6. Kundefordring fordelt pr. valuta i NOK (beløp i hele tusen) EUR NOK USD JPY GBP Annen valuta Sum Note 6 - Valutaterminkontrakter Valutaterminkontrakter pr Solgt Beløp Kjøpt Beløp Sikringskurs Markedskurs Forfalls-intervall *) Markedsverdi i TNOK USD NOK 7, , USD CAD 1, , Annen valuta Total Rentesw ap Finansielle laksederivater Sum derivater Valutaterminkontrakter pr Solgt Beløp Kjøpt Beløp Sikringskurs Markedskurs Forfalls-intervall *) Markedsverdi i TNOK EUR NOK 8, , JPY NOK 0, , Annen valuta Total Rentesw ap Finansielle laksederivater Sum derivater

18 18 Note 7 - Tilknyttede/felleskontrollerte selskaper Investeringer i selskaper som er nært tilknyttet konsernets drift er klassifisert som en del av driftsresultatet. Dette vil være tilfeller der de tilknyttede og felleskontrollerte selskapene har virksomhet i samme ledd i verdikjeden som konsernet. Fra 2015 er OQ definert som et datterselskap etter IFRS 10 og er derfor tatt vist i noten som effekt av omarbeidelsen. OQ er konsolidert fra og med TILKNYTTEDE SELSKAPER Eierandel Kostpris Bokført verdi Omarbeidet Andel av resultat 1Q 2015 Effekt omarbeidelse Bokført verdi Ocean Quality AS (er definert som et datterselskap IFRS 10) 60 % Finnmark Brønnbåtrederi AS 49 % Bokn Sjøservice AS 50 % Andel resultat klassifisert som drift Salten Stamfisk AS 34 % Andel resultat klassifisert egen linje etter driftsresultat Sum Note 8 Factoring-gjeld Ocean Quality AS (OQ) factoring-avtale. Factoring-avtalen er en finansiering av utestående fordringer, da all vesentlig risiko og kontroll av kundefordringene er fortsatt i behold hos OQ. Mottatt forskudd/finansiering fra factoring er rentebærende gjeld. Factoring er bokført som en finansiering i balansen. Pr Q er bokført gjeld til factoring på MNOK 155 mot MNOK 206 for tilsvarende periode i fjor. Den totale rentebærende gjelden vil med factoring være: Rentebærende gjeld GSF eks. OQ Factoring (OQ) Total rentebærende gjeld Note 9 - Nærstående parter Konsernet har transaksjoner med selskaper som kontrolleres av Grieg Seafood ASAs største aksjonær, Grieg Holdings AS. Grieg Seafood ASA leier sine kontorer fra Grieg Gaarden AS. Alle tjenestene og leieforholdet er basert på armlengdeprinsippet. OQ AS kjøper fisk fra sin aksjonær Bremnes Fryseri AS for videresalg til sine kunder i inn- og utland. Fra Bremnes Fryseri leveres fisken fra dets datterselskap Bremnes Seashore AS. OQ AS leier kontor og annet kontorutstyr hos Bremnes fryseri AS. Alle salg av varer og tjenester er etter armlengdeprinsippet. Transaksjoner med andre nærstående parter i tilknyttede selskaper er kjøp av tjenester relatert til drift.

19 19 Aksjer eid av styremedlemmer og ledende ansatte pr Antall aksjer Eierandel Styret: Per Grieg jr. *) ,44 % Wenche Kjølås (Jaw endel AS) ,006 % Asbjørn Reinkind (Reinkind AS) ,107 % Karin Bing Orgland 0 0,00 % Ola Braanaas 0 0,00 % Ledende ansatte: Atle Harald Sandtorv (Konstituert CEO /CFO) ,04 % Knut Utheim (COO) 0 0,00 % Sigurd Pettersen (Regiondirektør) ,00 % Roy-Tore Rikardsen (Regiondirektør) 0 0,00 % Alexander Knudsen (Regiondirektør) ,04 % Stew art Haw torn (Regiondirektør) ,03 % Sum aksjer eid av styremedlemmer og ledende ansatte ,66 % * Aksjene eies av følgende selskaper som er kontrollert av Per Grieg jr. og nærstående jmf. Verdipapirhandelloven 2-5: Grieg Holdings AS Grieg Shipping II AS Ystholmen AS Grieg Ltd AS Kvasshøgdi AS Per Grieg jr. privat Sum aksjer eid av Per Grieg jr. og nærstående Note 10 - Aksjekapital og aksjonærer per 31. mars 2015 Aksjekapital: Per 31. desember 2008 er det stk aksjer i selskapet til pålydende NOK 4 per aksje. Ingen av aksjene er eid av selskaper i konsernet. Per 31.mars 2015 er det aksjer i selskapet til pålydende 4 NOK per aksje. Selskapet ervervet i juni egne aksjer. Pris per aksje var 14,40 NOK. Registreringsdato Type endring Endring i aksjekapital (TNOK) Pålydende (NOK) Sum aksjekapital (TNOK) Antall ordinære aksjer , Beholdning av egne aksjer 4, Sum ordinære aksjer Oversikt over største aksjonærer i Grieg Seafood ASA per Antall aksjer Eierandel GRIEG HOLDINGS ,97 % DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE ,94 % NORDEA BANK NORGE ASA MARKETS ,92 % KONTRARI AS ,87 % YSTHOLMEN ,62 % OM HOLDING AS ,34 % STATE STREET BANK AND TRUST CO ,16 % GRIEG SEAFOOD ASA ,12 % KVASSHØGDI AS ,90 % GRIEG SHIPPING II AS ,74 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ,74 % VERDIPAPIRFONDET PARETO NORDIC ,43 % STOREBRAND VEKST ,40 % VERDIPAPIRFONDET DNB SMB ,40 % THE BANK OF NEW YORK MELLON ,36 % HSBC BANK PLC ,34 % MP PENSJON PK ,25 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB ,24 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ,20 % GRIEG LTD A/S ,19 % Sum 20 største aksjonærer ,12 % Øvrige aksjonærer ,88 % Sum alle aksjonærer ,00 %

20 20 Opplysninger om Grieg Seafood ASA Hovedkontor Grieg Seafood ASA Postadresse: Besøksadresse: Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen Grieg-Gaarden, C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen Telefon: Internett: Organisasjonsnummer: NO MVA Styremedlemmer i Grieg Seafood ASA Per Grieg jr. Asbjørn Reinkind Wenche Kjølås Karin Bing Orgland Ola Braanaas Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Konsernledelse Per Grieg jr. Atle Harald Sandtorv Knut Utheim Arbeidende styreleder CFO/konstituert CEO COO Finansiell kalender 1. kvartal mai 2015 Ordinær generalforsamling 28. mai kvartal august kvartal november 2015 Foreløpig resultat februar 2016 Selskapet forbeholder seg retten til å komme med endringer underveis.

Hovedpunkter 1. kvartal 2014

Hovedpunkter 1. kvartal 2014 1 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2014 Sterke laksepriser driver resultatet for 1. kvartal. EBIT før biomassejusteringer på 140 MNOK, mot 51 MNOK i 2013. Sjøproduksjon bedre enn i 2013 som følge av bedre temperaturforhold

Detaljer

Hovedtrekk 4. kvartal 2015

Hovedtrekk 4. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 4. kvartal 2015 Grieg Seafood (GSF) har en operasjonell EBIT på MNOK 43 i Q4 2015, hvorav Norge utgjør MNOK 96 (10,6 i EBIT/kg). Sterkt marked med økende priser mot slutten av kvartalet.

Detaljer

EBIT før biomassejusteringer ble 140 MNOK i 4. kvartal 2014 (87 MNOK i 2013).

EBIT før biomassejusteringer ble 140 MNOK i 4. kvartal 2014 (87 MNOK i 2013). 1 2 Hovedtrekk 4. kvartal 2014 EBIT før biomassejusteringer ble 140 MNOK i 4. kvartal 2014 (87 MNOK i 2013). Dette inkluderer 60 MNOK i regnskapsmessig gevinst før skatt som følge av at GSF sine aksjer

Detaljer

Hovedtrekk 2. kvartal 2016

Hovedtrekk 2. kvartal 2016 1 2 Hovedtrekk 2. kvartal 2016 Beste kvartal noensinne med EBIT på MNOK 312 (EBIT/kg NOK 19,2). Rekordresultat for 1. halvår med EBIT på MNOK 526. Historisk sterkt marked, men fallende US-priser i slutten

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2016

Hovedtrekk 1. kvartal 2016 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2016 Grieg Seafood (GSF) leverte sitt beste kvartal noensinne med en EBIT på MNOK 214 (EBIT/kg NOK 15,7). EBIT/kg NOK 19,6 i Norge (kontraktsandel 25%). Historisk sterkt marked.

Detaljer

Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2010 og foreløpig resultat 2010

Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2010 og foreløpig resultat 2010 Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2010 og foreløpig resultat 2010 Hovedtrekk 4. kvartal 2010 Tidenes beste kvartalsresultat for Grieg Seafood. EBIT før biomassejusteringer økte fra 62,9 MNOK i 2009 til 246,9

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2013 og foreløpig resultat 2013

Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2013 og foreløpig resultat 2013 Page 1 of 19 Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2013 og foreløpig resultat 2013 Hovedtrekk 4. kvartal 2013 Sterkt marked og historisk høye priser, spesielt i siste del av kvartalet. EBIT før biomassejusteringer

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Resultatet er negativt påvirket av 14,8 MNOK i nedskrivninger i Skottland og Canada.

Resultatet er negativt påvirket av 14,8 MNOK i nedskrivninger i Skottland og Canada. Grieg Seafood ASA tredje kvartal Hovedtrekk tredje kvartal 2012 Resultatfremgang i Norge drevet av lavere kostnader. Fortsatt god biologisk utvikling i Norge og Canada. Sesongmessig prisfall i Europa.

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Grieg Seafood ASA 1. kvartal 2011

Grieg Seafood ASA 1. kvartal 2011 Grieg Seafood ASA 1. kvartal 2011 Hovedtrekk 1. kvartal 2011 Et fortsatt sterkt laksemarked. Sterkt bedret resultat i Canada. Midlertidig svekkelse av resultat i Skottland. Gjennomført oppkjøp av Erfjord

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING

NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING KAPITALSTYRING Konsernet har som mål å sikre tilgang på kapital slik at selskapet kan utvikles i henhold til sine vedtatte strategier. Dette innebærer at Grieg Seafood skal

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Positiv utvikling i spotmarkedet i 1. kvartal - Stabil EBITDA i forhold til samme periode - Betydelig økning i perioderesultat mot 1. kvartal - Refinansiering vil gi selskapet større handlefrihet

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2013

Kvartalsrapport oktober desember 2013 Kvartalsrapport oktober desember 2013 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 438,8 436,9 1 668,9 1 759,5 EBITDA 48,2 53,9 134,7 149,9 Driftsresultat 32,9 37,6 68,7 85,6 Netto finans (8,2) (6,4) (27,4) (34,8)

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Q4 2011. Oppsummering av kvartalet: EBITDA (MNOK) - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill.

Q4 2011. Oppsummering av kvartalet: EBITDA (MNOK) - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill. Oppsummering av kvartalet: - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill. - Nedgang i sildekvotene har ført til stor prisoppgang og positiv marginutvikling

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Kvartalsrapport Q4-15

Kvartalsrapport Q4-15 Kvartalsrapport Q4-15 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2015 Operasjonell EBIT ble MNOK 91 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Nord ble NOK 14,54 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Sør ble NOK 3,63 Slaktet kvantum

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

SalMar ASA Fjerde kvartal

SalMar ASA Fjerde kvartal SalMar ASA Fjerde kvartal 2008 1 SALMAR LEVERER ET STERKT RESULTAT I FJERDE KVARTAL SalMar leverer et sterkt resultat både i Midt- og Nord-Norge, og har samtidig etablert et bedre biologisk utgangspunkt

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer