Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtrekk 1. kvartal 2015"

Transkript

1 1

2 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med tonn. Noe av guidet Q1-volum er flyttet til Q2. Høy kost på utslaktet fisk i selskapets europeiske regioner. Økt produksjon og fallende kost i BC. Sterkt underliggende marked i Europa, men press på prisene som følge av økt tilbud og stengt russisk marked. Betydelig fallende priser på det amerikanske markedet. Ocean Quality ble etablert i Nord-Amerika, og med det er salget til alle regionene i GSF inkludert i denne organisasjonen. OQ er konsolidert i GSF.

3 3 Grieg Seafood Konsern (TNOK) 1Q Q 2014 restated Driftsinntekter EBITDA (TNOK) (1) EBIT (TNOK) (2) Resultat før skatt og just. biomasse Slaktet volum (sløyd vekt tonn) EBIT/kg 5,4 10,9 Totale eiendeler Netto rentebærende gjeld (3) Egenkapital Egenkapitalandel % 41 % 42 % NIBD/EBITDA (4) 4,0 2,4 ROCE (5) 7 % 18 % Resultat pr. aksje inkl fair value og skatt -0,5 0,5 Omarbeidet Q1 2014: Fra 2015 er Ocean Quality regnskapsmessig behandlet som et datterselskap og er konsolidert. Q er omarbeidet for å få sammenlignbare tall. 1) Beregningen er basert på EBITDA før verdijustering av biologiske eiendeler 2) Beregningen er basert på EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler 3) Ocean Quality AS har factoring. I GSF sin NIBD i forhold til covenants-krav til banken er ikke factoring inkludert som rentebærene gjeld. Se note 8. 4) NIBD/EBITDA er beregnet i henhold til lånebetingelsene 5) Avkastning på sysselsatt kapital basert på EBIT eksklusiv verdijustering av biologiske eiendeler/ gjennomsnittlig NIBD + egenkapital justert for verdijustering av biologiske eiendeler. Resultat 1. kvartal 2015 Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015, sammenlignet med 143 MNOK i Slaktevolumet i 1. kvartal 2015 var tonn mot tonn tilsvarende kvartal i fjor. Dette er en reduksjon på 0,1%. Per region er GSF sitt resultat som følger: EBIT (MNOK) Slaktet volum EBIT kg Rogaland 16, ,8 Finnmark 23, ,7 BC 13, ,3 Shetland 11, ,3 ASA -0,5 GSF inkl.salgsmargin 64, ,9 IKE *) 6, ,5 GSF Group 70, ,4 ) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser

4 4 EBIT/kg utgjør 4,9 NOK når majoriteten av Ocean Quality er inkludert. Totalt for GSF inklusiv hele OQ blir EBIT/kg NOK 5,4. Lakseprisene gikk noe ned gjennom kvartalet. Dette må ses i sammenheng med at det russiske markedet fortsatt er stengt, og en generell økning i tilbudet av laks sammenlignet med Q Nedgangen er imidlertid ikke stor, og det europeiske markedet fremstår som sterkt. På det amerikanske markedet har imidlertid utviklingen vært betydelig svakere. Selskapet har hatt lav kontraktsandel i Q Dette vil også være situasjonen inn i neste kvartal, mens kontraktsandelene forventes å øke noe i Q3. PD-fisk i Rogaland og slakting fra svake lokaliteter i Finnmark, herunder Nordkapp, gir et høyt kostnadsnivå i Norge dette kvartalet. Kosten på slaktet fisk er også høy på Shetland som følge av behandling mot lus. I BC går kosten på slaktet fisk ned som følge av god biologi det siste året. Sjøproduksjonen har vært stabil gjennom kvartalet i alle regionene. Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble 46 MNOK, sammenlignet med 123 MNOK i 1. kvartal Konsernets salgsinntekter ble 990 MNOK i 1. kvartal 2015, en reduksjon på 2,5%, sammenlignet med samme periode i Volumnedgangen var på 0,1%. Rogaland MNOK 1Q Q 2014 Salgsinntekter 120,7 110,5 EBITDA 23,4 27,1 EBIT 16,1 20,3 Slaktevolum (tonn gw) EBIT/kg 5,8 9,5 - herav salg 1,0 0,4 Driftsresultatet før biomassejusteringer ble 5,8 NOK per kg i 1. kvartal 2015, mot 9,5 NOK per kg i samme periode i Det ble slaktet tonn i kvartalet, sammenlignet med tonn i tilsvarende kvartal i fjor. Tidspunktet for slakting gjennom kvartalet påvirker i liten grad realisert pris, som ligger rundt kvartalsgjennomsnittet. Det er også i dette kvartalet slaktet fra lokaliteter som har hatt PD. Dette gjør at kostnaden på slaktet fisk blir høy. Sjøproduksjonen har vært stabil gjennom kvartalet. Finnmark MNOK 1Q Q 2014 Salgsinntekter 192,3 256,0 EBITDA 37,2 104,0 EBIT 23,8 92,1 Slaktevolum (tonn gw) EBIT/kg 4,7 15,9 - herav salg 0,4 0,1 Driftsresultatet før biomassejusteringer ble 4,7 NOK per kg i 1. kvartal 2015, mot 15,9 NOK per kg i samme periode i Det ble slaktet tonn i kvartalet, sammenlignet med tonn i tilsvarende kvartal i fjor. Ovennevnte resultat på 4,7 NOK pr kg inkluderer gevinst ved salg av en brønnbåt på 0,9 NOK pr kg. Tidspunktet for slakting gjennom kvartalet påvirker i liten grad realisert pris, som ligger rundt kvartalsgjennomsnittet. Kostnadsnivået på fisken som er tatt opp av sjøen dette kvartalet er høy, og skyldes at det er slaktet fra mindre effektive lokaliteter, herunder Nordkapp. De største lokalitetene har normalt den laveste kostnaden. I 2015 slakter Finnmark en større andel fra lokaliteter med høyere kostnad. Sjøproduksjonen har vært stabil gjennom kvartalet.

5 5 BC Canada MNOK 1Q Q 2014 Salgsinntekter 74,0 58,6 EBITDA 18,7-0,3 EBIT 13,3-5,7 Slaktevolum (tonn gw) EBIT/kg 7,3-5,4 - herav salg 1,0 0,0 Driftsresultatet før biomassejusteringer ble 7,3 NOK per kg i 1. kvartal 2015, mot 5,4 NOK per kg i samme periode i Det ble slaktet tonn i kvartalet, sammenlignet med tonn tilsvarende kvartal i fjor. Det ble slaktet mest i slutten av kvartalet. I et fallende marked har dette gitt realiserte priser som ligger under kvartalsgjennomsnittet i markedet tonn i tilsvarende kvartal i fjor. På markedssiden leverer Ocean Quality fortsatt gode marginer. Bidraget fra salg er 2 NOK per kg i kvartalet. Fisken som er slaktet i kvartalet er preget av høye behandlingskostnader. Det er fortsatt lus som er den største utfordringen. Sjøproduksjonen har vært stabil gjennom kvartalet. Videreforedling av fisk (filetering og røyking) er midlertidig stoppet på Shetland som følge av lavere slaktevolum en periode. Det forventes høy kostnad på fisken som skal slaktes i Q2 som følge av gjelleutfordringer og lus på denne generasjonen. Ocean Quality ble etablert i Nord-Amerika dette kvartalet. Bidraget fra salg er på 1 NOK per kg i Q Biologien har vært god i Videre har regionens produksjonsvolum kommet opp. Summen av dette gir redusert kostnad på fisken som er slaktet dette kvartalet. Sjøproduksjonen har også vært stabil gjennom det første kvartalet i Settefiskanlegget viser også stabil produksjon. Shetland MNOK 1Q 2015 Q Salgsinntekter 194,9 198,7 EBITDA 22,4 49,2 EBIT 11,3 41,6 Slaktevolum (tonn gw) EBIT/kg 3,3 10,1 - herav salg 2,0 0,0 Driftsresultatet før biomassejusteringer ble 3,3 NOK per kg i 1. kvartal 2015, mot 10,1 NOK per kg i samme periode i Det ble slaktet tonn i kvartalet, sammenlignet med Ocean Quality MNOK 1Q 2015 Omarbeidet Q Salgsinntekter 977,2 739,2 EBIT 24,7 6,7 Driftsmargin i % 2,5 % 0,9 % (60% eid av Grieg Seafood ASA, 40% eid av Bremnes Fryseri AS. F.o.m er Ocean Quality konsolidert i GSF sitt regnskap. Tallene i tabellen er bokført iht. IFRS. Q er i denne forbindelse omarbeidet til sammenlignbare tall.) EBIT er før leverandørbonus til eier produsentene. Ocean Quality selger all GSF sin fisk. BC ble, som siste region, inkludert fra og med 1. kvartal Innenfor salg måler en hvor stor verdiskapningen er i forhold til å selge fisken til en referansepris/ markedspris. I Norge er referanseprisen satt til NOS. I UK er referanseprisen NOS + 5,15 NOK, mens i Nord-Amerika er den satt til Urner and Barry Seattle mid. Verdiskapningen i kvartalet var 2,0% for Norge, 3,4% for UK og 1,9% for Nord- Amerika. Kontraktsandelen for UK var på 2%. I Norge var den på 3%, og i BC var den 0%.

6 6 Kontantstrøm og finansielle forhold Grieg Seafood-konsernet hadde en netto kontantstrøm fra drift på 119 MNOK i 1. kvartal 2015 (130,0 MNOK i 2014). Investeringer i anleggsmidler beløp seg 120 MNOK i 1. kvartal 2015 (41 MNOK i 1. kvartal 2014). Fire nye grønne konsesjoner i Finnmark, med 40 MNOK, er inkludert i ovennevnte investeringer. Disse ble tildelt i 2014, men ble først betalt i 2015, og er derfor tatt med i kontantstrømmen for inneværende år. Egenkapitalandelen er ved utgangen av 1. kvartal 2015 på 41%, sammenlignet med 42% ved utgangen av 1. kvartal i Konsernet har god fri likviditet og ubrukte kredittlinjer ved utgangen av kvartalet. Netto rentebærende gjeld eksklusiv gjeld til factoring var MNOK ved utgangen av 1. kvartal 2015, sammenlignet med 1 367MNOK ved utgangen av 1. kvartal GSF har et obligasjonslån på 400 MNOK som forfaller i desember Det planlegges å refinansiere dette i løpet av første halvår Fremtidsutsikter Begrenset tilbudsvekst forventes å gi et sterkt marked i tiden fremover. Det vil imidlertid kunne være regionale variasjoner på kort sikt. I 2015 forventer GSF å slakte tonn. BC er da tilbake med et slaktevolum på rundt tonn. I Finnmark og på Shetland går slaktevolumene noe ned i Dette må ses i sammenheng med tilpasning til sone- og lokalitetsstrukturene i disse regionene, noe som også vil gi noe høyere kost i I 2016 forventes disse volumene å øke igjen. Slaktevolumet i Q forventes å bli tonn. Det forventes høy kostnad på fisken som skal slaktes fra selskapets europeiske regioner i Q2. Ocean Quality har utvidet sin virksomhet til også å gjelde salg av GSF sin fisk i BC. All fisk som produseres av GSF blir dermed solgt gjennom Ocean Quality, og en forventer at dette vil gi globale synergier på salgssiden. Andreas Kvame er ansatt som ny CEO i selskapet, og vil begynne 1. juni Det forventes at han vil fortsette arbeidet med stabilisere biologien i de enkelte regionene. GSF sine viktigste mål er bedre konsesjonsutnyttelse, samt reduserte kostnader gjennom kontinuerlig forbedring av de biologiske prestasjonene. For ytterligere informasjon, se Bergen, 11. mai 2015 Styret i Grieg Seafood ASA Per Grieg jr. Asbjørn Reinkind Karin Bing Orgland Styreleder Nestleder Styremedlem Ola Braanaas Wenche Kjølås Atle Harald Sandtorv Styremedlem Styremedlem Konstituert CEO

7 7 Resultat Alle tall i NOK Q 2015 Omarbeidet 1Q 2014 Salgsinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Endring varelager Vareforbruk Lønnskostnader Andre driftskostnader EBITDA Avskrivninger av varige driftsmidler Avskrivninger immatrielle eiendeler EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler Verdijustering av biologiske eiendeler EBIT (driftsresultat) Andel resultat fra tilknyttet selskap Netto finansposter Resultat før skattekostnad og før just. biomasse Resultat før skattekostnad Beregnede skatter Periodens resultat Henføres til: Ikke-kontrollerende eierinteresser Kontrollerende eierinteresser Resultat per aksje -0,51 0,51 Ocean Quality AS blir fra 2015 behandlet regnskapsmessig som et datterselskap og er konsolidert er omarbeidet for å få sammenlignbare tall. Se note 2 for effekt av omarbeidelse.

8 8 Utvidet konsolidert resultatregnskap Alle tall i NOK Utvidet konsolidert resultatregnskap 1Q 2015 Omarbeidet 1Q 2014 Periodens resultat for konsernet Utvidet resultat: Poster som senere kan bli reklassifisert til resultat: Omregningsdifferanser Valutaeffekt av nettoinvestering Skatteeffekt av nettoinvestering Tilgang datterselskap effekt fra EK-metoden til konsolidering Poster som senere ikke vil bli reklassifisert til resultat: Andre gevinster eller tap 0 0 Sum utvidet resultat Totalresultat for perioden Henføres til: Ikke kontrollerende eierinteresser Kontrollerende eierinteresser

9 9 Konsolidert balanse Alle tall i NOK EIENDELER omarbeidet omarbeidet Goodw ill Lisenser Andre immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Varelager Biologiske eiendeler Verdijustering biologiske eiendeler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD omarbeidet omarbeidet Aksjekapital Egne aksjer Opptjent egenkapital og andre reserver Kontrollerende eierinteresser Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Utsatt skatt Pensjons- og øvrige forpliktelser Ansvarlig lån / tilskudd Lån og finansielle leieforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktige lånefasiliteter Factoring gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Derivater og andre finansielle instrumenter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 10 1Q Q Q 2014 omarbeidet 1Q 2014 omarbeidet KE * IKE ** KE * IKE ** Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Utvidet resultat Totalresultat for perioden Endring i egenkapital i perioden Egenkapital ved periodens slutt *) Sum kontrollerende eierinteresser = KE **) Sum ikke-kontrollerende eierinteresser = IKE Kontantstrøm Alle tall i NOK Q Q omarbeidet EBIT etter verdijustering (Driftsresultat) Betalt skatt Verdijustering av biologiske eiendeler Ordinære avskrivninger Resultatandel fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Endringer i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endringer i andre tidsavgensninger Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investering i driftsmidler og immatrielle eiendeler Endringer i andre langsiktige fordringer Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i rentebærende gjeld Netto betalte renter og andre finansposter inkl. agio Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter periodens begynnelse Valutaomregning Kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt

11 11 Utvalgte noter til kvartalsrapporten Note 1 Regnskapsprinsipper Grieg Seafood ASA (konsernet) består av Grieg Seafood ASA og dets datterselskaper, inkludert konsernets andel fra tilknyttede selskaper. Fra 2015 er Ocean Quality AS Konsern (OQ) regnskapsmessig behandlet som et datterselskap etter IFRS 10. Grieg Seafood har hatt dialog med Finanstilsynet fra høsten 2014, hvor det stilles spørsmål om konsernets regnskapsføring av investering i Ocean Quality AS (OQ AS). Grieg Seafood har akseptert tilsynets forslag til vedtak tallene er omarbeidet slik at de er sammenlignbare med Se note 2 for mer informasjon. Regnskapet for 1. kvartal er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger som er godkjent av EU, herunder IAS 34 Delårsrapportering. Kvartalsrapporten inneholder ikke all informasjon som er påkrevd for en komplett årsrapport, og rapporten bør derfor leses i sammenheng med siste årsrapport for konsernet (2014). Det er i Q tatt med informasjon som ikke er tilgjengelig i årsrapporten for 2014 på grunn av endring av regnskapsmessig føring av OQ. Det er tatt med informasjon som antas å være av vesentlig betydning for GSF konsern inklusiv OQ. Kvartalsrapporten har ikke vært gjenstand for revisjon. Forøvrig er de samme regnskapsprinsipper og metoder for beregninger som ble benyttet i siste avlagte årsregnskap (2014), også anvendt ved utarbeidelsen av denne kvartalsrapporten med. Konsernets regnskapsprinsipper er beskrevet i årsregnskapet for Det har ikke vært noen nye standarder i 1. kvartal som er implementert Note 2 Omarbeidelse av OQ Fra implementerte Grieg Seafood ASA OQ etter IFRS 10, jfr. note 1. OQ er eid 40% av Bremnes Fryseri AS og 60% av Grieg Seafood ASA. GSF vil ikke få noe av inntjeningen på salget av Bremnes Fryseri AS sin fisk, da resultatet er skjevdelt på levert volum fra aksjonærene. Andel resultat og andel egenkapital til Bremnes Fryseri AS er presentert som ikke-kontrollerende eierinteresser. Grieg Seafood sin vurdering var at Ocean Quality var et felleskontrollert selskap som skal regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Tidligere var andel klassifisert som en FKVinvestering. Som en konsekvens av akseptert forslag til vedtak er selskapet fullt konsolidert inn i konsernregnskapet. Tabellen under viser omarbeidede tall for resultat pr Q og balansen pr sammenlignet med rapporterte tall i Q4/årsrapporten for 2014.

12 12 Resultat Alle tall i NOK Effekt av omarbeidet resultat GSF 1Q 2014 Konsolidering OQ AS Konsern 1Q 2014 omarbeidet Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Avskrivninger av varige og immatrielle eiendeler EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler Verdijustering av biologiske eiendeler EBIT (driftsresultat) Netto finansposter inklusiv andel tilknyttet selskap Resultat før skattekostnad Beregnede skatter Periodens resultat Henføres til: Ikke-kontrollerende eierinteresser Kontrollerende eierinteresser Resultat per aksje 0,51-0,51

13 13 Konsolidert balanse Alle tall i NOK EIENDELER GSF Konsolidering OQ AS Konsern GSF omarbeidet Goodw ill Lisenser Andre immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Varelager Biologiske eiendeler Verdijustering biologiske eiendeler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD GSF Konsolidering OQ AS Konsern GSF omarbeidet Aksjekapital Egne aksjer Opptjent egenkapital og andre reserver Egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Utsatt skatt Pensjons- og øvrige forpliktelser Ansvarlig lån / tilskudd Lån og finansielle leieforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktige lånefasiliteter Factoring gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Derivater og andre finansielle instrumenter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 14 Note 3 Segmentinformasjon Segmentene er geografisk fordelt etter land og region, og er basert på den rapportering konsernledelsen (øverste beslutningstaker) bruker når de gjør vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et strategisk nivå. I forbindelse med at Ocean Quality AS Konsern (OQ) nå er et datterselskap av Grieg Seafood ASA, blir OQ rapportert som et eget segment. OQ består av selskapene i Norge, UK og NA (North America). Datterselskapene er eid 100%. EBIT tilsvarer driftsmargin før leverandørbonus til produsentene i segmentnoten. Dette er for å være sammenlignbar med øvrige selskaper i samme marked. Resultatene fra segmentene er basert på justert driftsresultat (EBIT) før verdijustering. Effekten av engangskostnader, slik som restruktureringskostnader, advokatkostnader og nedskriving av goodwill, når nedskrivingen er et resultat av en isolert hendelse som antas og ikke ville gjenta seg, ekskluderes fra segmentene. Videre ekskluderes effekten av aksjeopsjoner, samt urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter. Kolonnen "Andre/elimineringer" inneholder resultat fra aktiviteter utført av morselskapet og andre ikke-produksjonsrettede eller salgsselskaper i konsernet, samt elimineringer av leverandørbonus mellom OQ og produsentene, konserninterne transaksjoner og effekten av egenkostnader som nevnt ovenfor. Ocean Quality selger all GSF sin fisk. Fra ble OQ NA opprettet og all fisk fra BC blir solgt via dette selskapet. 1Q 2015 Rogaland Finnmark BC - Canada Shetland - UK OQ Group AS Elim. / other Group 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2014 Salgsinntekter (TNOK) Andre driftsinntekter (TNOK) EBITDA (MNOK) (1) EBIT (TNOK) (2) EBITDA % 18,9 % 24,5 % 19,1 % 40,4 % 25,6 % -0,6 % 11,2 % 24,6 % 2,5 % 0,9 % 10,5 % 17,1 % EBIT % 13,0 % 18,4 % 12,2 % 35,8 % 18,2 % -9,8 % 5,6 % 20,8 % 2,5 % 0,9 % 6,8 % 14,0 % EBIT /KG GWT (2) 5,8 9,5 4,7 15,9 7,3-5,4 3,3 10,1 5,4 10,9 Slaktet i tonn, GWT ) Beregningen er basert på EBITDA før verdijustering av biologiske eiendeler. 2) Beregningen er basert på EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler. Geografisk marked Q % Q % Vest-Europa % % Øst-Europa % % Asia % % Andre markeder % % Sum % %

15 15 Avstemming av segmentinformasjon fra operasjonell EBIT til periodens resultat Alle tall i NOK Q Q 2014 Omarbeidet EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler Verdijustering av biologiske eiendeler inkl. virkelig verdi av prissikringskontrakter EBIT (driftsresultat) Resultat fra tilknyttede selskaper Sum andel resultat fra tilknyttede selskaper Netto finansposter: Endring i virkelig verdi på derivater Netto rentekostnader Netto agio/disagio Utbytte 0 0 Øvrige finanskostnader/-inntekter Sum netto finansposter Resultat før skattekostnad Periodens skatt Periodens resultat

16 16 Note 4 - Biologiske eiendeler For selskaper som anvender IFRS er regnskapsmessig behandling av levende fisk regulert i IAS 41, Landbruk. Beste estimat for virkelig verdi for fisk under 1 kg er antatt å være akkumulert kost, mens for fisk mellom 1 og 4 kg innregnes en forholdsmessig andel av forventet fortjeneste. Fisk over 4 kg (slaktemoden fisk) blir verdsatt til netto salgsverdi beregnet med basis i at fisken ble slaktet/solgt på balansedagen. Dersom forventet netto salgsverdi er under forventet kost, vil dette innebære en negativ verdijustering av biologiske eiendeler, som da innregnes 100%. Salgsprisene for slaktemoden fisk er basert på spot-priser, mens salgspris for fisk mellom 1 og 4 kg er basert på forward-priser og/eller den mest relevante prisinformasjon som er tilgjengelig for perioden fisken forventes å bli slaktet. Salgsprisen justeres for kvalitetsforskjeller, samt logistikkostnader. Volumet justeres for sløyesvinn siden salgsprisen måles for sløyd vekt. Biologiske eiendeler Tonn NOK NOK Q Q Q Q 2014 Biologiske eiendeler ved periodens begynnelse Valutaomregningsdifferanser Økning som følge av kjøp av fisk Økning som følge av produksjon inkl. smolt Reduksjon som følge av salg/slakt/dødelighet Verdijustering ved periodens begynnelse N/A N/A Verdijustering ved periodens slutt N/A N/A Biologiske eiendeler ved periodens slutt Biologiske eiendeler status Antall fisk (1.000) Biomasse (tonn) Bokført verdi Smolt/ stamfisk/ liten fisk 0-1 kg Biomasse med rund vekt < 1-4 kg Biomasse med rund vekt > 4 kg Sum Biologiske eiendeler status Antall fisk (1.000) Biomasse (tonn) Produksjonskost Verdijustering Produksjonskost Verdijustering Bokført verdi Smolt/ stamfisk/ liten fisk 0-1 kg Biomasse med rund vekt < 1-4 kg Biomasse med rund vekt > 4 kg Sum

17 17 Note 5 - Kundefordringer All fisk fra Grieg Seafood selges salgsselskapet Ocean Quality. Salget av fisken fra Grieg Seafood BC ble som siste region organisert via Ocean Quality, fra og med 1. kvartal Fra og med 2015 er Ocean Quality regnskapsmessig behandlet som et datterselskap av Grieg Seafood Konsern og konsolidert, sammenligningstall er omarbeidet. Bokført verdi av konsernets kundefordringer utgjør MNOK 394 pr Av dette var MNOK 21 forfalt med over 90 dager. Tilsvarende var bokført verdi av kundefordringer på MNOK 369 pr hvorav MNOK 9 var forfalt med over 90 dager Ocean Quality har rutiner som sikrer at salg skjer til kunder med tilfredsstillende kredittverdighet, og har som policy å sikre i all hovedsak sine kundefordringer gjennom kredittforsikring eller annen sikring. Av konsernets utestående kundefordringer utgjør andelen som er sikret ca 85% pr og ca 78% pr Normal egenrisiko på sikrede fordringer er 10% Som tabellen under viser er en stor del av konsernets kundefordringer i ulik valuta. Dette er gjenstand for valutarisiko når valutakursene svinger over tid. For å styre valutarisiko knyttet til kundefordringene inngår Konsernet valutaterminkontrakter. Oversikt over valutaterminkontrakter pr og vises i note 6. Kundefordring fordelt pr. valuta i NOK (beløp i hele tusen) EUR NOK USD JPY GBP Annen valuta Sum Note 6 - Valutaterminkontrakter Valutaterminkontrakter pr Solgt Beløp Kjøpt Beløp Sikringskurs Markedskurs Forfalls-intervall *) Markedsverdi i TNOK USD NOK 7, , USD CAD 1, , Annen valuta Total Rentesw ap Finansielle laksederivater Sum derivater Valutaterminkontrakter pr Solgt Beløp Kjøpt Beløp Sikringskurs Markedskurs Forfalls-intervall *) Markedsverdi i TNOK EUR NOK 8, , JPY NOK 0, , Annen valuta Total Rentesw ap Finansielle laksederivater Sum derivater

18 18 Note 7 - Tilknyttede/felleskontrollerte selskaper Investeringer i selskaper som er nært tilknyttet konsernets drift er klassifisert som en del av driftsresultatet. Dette vil være tilfeller der de tilknyttede og felleskontrollerte selskapene har virksomhet i samme ledd i verdikjeden som konsernet. Fra 2015 er OQ definert som et datterselskap etter IFRS 10 og er derfor tatt vist i noten som effekt av omarbeidelsen. OQ er konsolidert fra og med TILKNYTTEDE SELSKAPER Eierandel Kostpris Bokført verdi Omarbeidet Andel av resultat 1Q 2015 Effekt omarbeidelse Bokført verdi Ocean Quality AS (er definert som et datterselskap IFRS 10) 60 % Finnmark Brønnbåtrederi AS 49 % Bokn Sjøservice AS 50 % Andel resultat klassifisert som drift Salten Stamfisk AS 34 % Andel resultat klassifisert egen linje etter driftsresultat Sum Note 8 Factoring-gjeld Ocean Quality AS (OQ) factoring-avtale. Factoring-avtalen er en finansiering av utestående fordringer, da all vesentlig risiko og kontroll av kundefordringene er fortsatt i behold hos OQ. Mottatt forskudd/finansiering fra factoring er rentebærende gjeld. Factoring er bokført som en finansiering i balansen. Pr Q er bokført gjeld til factoring på MNOK 155 mot MNOK 206 for tilsvarende periode i fjor. Den totale rentebærende gjelden vil med factoring være: Rentebærende gjeld GSF eks. OQ Factoring (OQ) Total rentebærende gjeld Note 9 - Nærstående parter Konsernet har transaksjoner med selskaper som kontrolleres av Grieg Seafood ASAs største aksjonær, Grieg Holdings AS. Grieg Seafood ASA leier sine kontorer fra Grieg Gaarden AS. Alle tjenestene og leieforholdet er basert på armlengdeprinsippet. OQ AS kjøper fisk fra sin aksjonær Bremnes Fryseri AS for videresalg til sine kunder i inn- og utland. Fra Bremnes Fryseri leveres fisken fra dets datterselskap Bremnes Seashore AS. OQ AS leier kontor og annet kontorutstyr hos Bremnes fryseri AS. Alle salg av varer og tjenester er etter armlengdeprinsippet. Transaksjoner med andre nærstående parter i tilknyttede selskaper er kjøp av tjenester relatert til drift.

19 19 Aksjer eid av styremedlemmer og ledende ansatte pr Antall aksjer Eierandel Styret: Per Grieg jr. *) ,44 % Wenche Kjølås (Jaw endel AS) ,006 % Asbjørn Reinkind (Reinkind AS) ,107 % Karin Bing Orgland 0 0,00 % Ola Braanaas 0 0,00 % Ledende ansatte: Atle Harald Sandtorv (Konstituert CEO /CFO) ,04 % Knut Utheim (COO) 0 0,00 % Sigurd Pettersen (Regiondirektør) ,00 % Roy-Tore Rikardsen (Regiondirektør) 0 0,00 % Alexander Knudsen (Regiondirektør) ,04 % Stew art Haw torn (Regiondirektør) ,03 % Sum aksjer eid av styremedlemmer og ledende ansatte ,66 % * Aksjene eies av følgende selskaper som er kontrollert av Per Grieg jr. og nærstående jmf. Verdipapirhandelloven 2-5: Grieg Holdings AS Grieg Shipping II AS Ystholmen AS Grieg Ltd AS Kvasshøgdi AS Per Grieg jr. privat Sum aksjer eid av Per Grieg jr. og nærstående Note 10 - Aksjekapital og aksjonærer per 31. mars 2015 Aksjekapital: Per 31. desember 2008 er det stk aksjer i selskapet til pålydende NOK 4 per aksje. Ingen av aksjene er eid av selskaper i konsernet. Per 31.mars 2015 er det aksjer i selskapet til pålydende 4 NOK per aksje. Selskapet ervervet i juni egne aksjer. Pris per aksje var 14,40 NOK. Registreringsdato Type endring Endring i aksjekapital (TNOK) Pålydende (NOK) Sum aksjekapital (TNOK) Antall ordinære aksjer , Beholdning av egne aksjer 4, Sum ordinære aksjer Oversikt over største aksjonærer i Grieg Seafood ASA per Antall aksjer Eierandel GRIEG HOLDINGS ,97 % DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE ,94 % NORDEA BANK NORGE ASA MARKETS ,92 % KONTRARI AS ,87 % YSTHOLMEN ,62 % OM HOLDING AS ,34 % STATE STREET BANK AND TRUST CO ,16 % GRIEG SEAFOOD ASA ,12 % KVASSHØGDI AS ,90 % GRIEG SHIPPING II AS ,74 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ,74 % VERDIPAPIRFONDET PARETO NORDIC ,43 % STOREBRAND VEKST ,40 % VERDIPAPIRFONDET DNB SMB ,40 % THE BANK OF NEW YORK MELLON ,36 % HSBC BANK PLC ,34 % MP PENSJON PK ,25 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB ,24 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ,20 % GRIEG LTD A/S ,19 % Sum 20 største aksjonærer ,12 % Øvrige aksjonærer ,88 % Sum alle aksjonærer ,00 %

20 20 Opplysninger om Grieg Seafood ASA Hovedkontor Grieg Seafood ASA Postadresse: Besøksadresse: Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen Grieg-Gaarden, C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen Telefon: Internett: Organisasjonsnummer: NO MVA Styremedlemmer i Grieg Seafood ASA Per Grieg jr. Asbjørn Reinkind Wenche Kjølås Karin Bing Orgland Ola Braanaas Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Konsernledelse Per Grieg jr. Atle Harald Sandtorv Knut Utheim Arbeidende styreleder CFO/konstituert CEO COO Finansiell kalender 1. kvartal mai 2015 Ordinær generalforsamling 28. mai kvartal august kvartal november 2015 Foreløpig resultat februar 2016 Selskapet forbeholder seg retten til å komme med endringer underveis.

Hovedpunkter 1. kvartal 2014

Hovedpunkter 1. kvartal 2014 1 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2014 Sterke laksepriser driver resultatet for 1. kvartal. EBIT før biomassejusteringer på 140 MNOK, mot 51 MNOK i 2013. Sjøproduksjon bedre enn i 2013 som følge av bedre temperaturforhold

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2014

Hovedtrekk 3. kvartal 2014 1 2 Hovedtrekk 3. kvartal 2014 EBIT før biomassejusteringer ble -63,2 MNOK i 3. kvartal 2014 (76,5 MNOK i 2013). Dersom en korrigerer for de tre hendelsene nedenfor, er underliggende Q3 EBIT positiv med

Detaljer

Hovedtrekk 2. kvartal 2015

Hovedtrekk 2. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 2. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble MNOK -21 i 2. kvartal 2015 (MNOK 123 i 2014). BC hadde en hendelse med akutt dødelighet i Q2 som følge av lavt oksygennivå. Dette ga et svinn

Detaljer

Hovedtrekk 4. kvartal 2015

Hovedtrekk 4. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 4. kvartal 2015 Grieg Seafood (GSF) har en operasjonell EBIT på MNOK 43 i Q4 2015, hvorav Norge utgjør MNOK 96 (10,6 i EBIT/kg). Sterkt marked med økende priser mot slutten av kvartalet.

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2015

Hovedtrekk 3. kvartal 2015 Q3 2015 1 2 Hovedtrekk 3. kvartal 2015 Grieg Seafood (GSF) har en operasjonell EBIT på MNOK 28 i Q3 2015. Normalisert produksjon i Norge og BC. Akseptabel EBIT/kg i Finnmark. EBIT/kg Rogaland negativt

Detaljer

EBIT før biomassejusteringer ble 140 MNOK i 4. kvartal 2014 (87 MNOK i 2013).

EBIT før biomassejusteringer ble 140 MNOK i 4. kvartal 2014 (87 MNOK i 2013). 1 2 Hovedtrekk 4. kvartal 2014 EBIT før biomassejusteringer ble 140 MNOK i 4. kvartal 2014 (87 MNOK i 2013). Dette inkluderer 60 MNOK i regnskapsmessig gevinst før skatt som følge av at GSF sine aksjer

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2016

Hovedtrekk 3. kvartal 2016 1 2 Hovedtrekk 3. kvartal 2016 Godt kvartal med EBIT på MNOK 186 (EBIT/kg NOK 13,3). NOK 1 per aksje i utbytte. Fortsatt sterkt marked. EBIT/kg NOK 15,2 i Norge. o Kontraktsandel på 47%. o God og stabil

Detaljer

Hovedtrekk 4. kvartal 2016

Hovedtrekk 4. kvartal 2016 6 1 2 Hovedtrekk 4. kvartal 2016 Beste kvartal noensinne for GSF med EBIT på MNOK 456 (EBIT/kg NOK 21,8). Høyt slaktevolum (20 917 tonn) i sterkt marked. Styret foreslår NOK 3,- i utbytte. EBIT/kg NOK

Detaljer

Hovedtrekk 2. kvartal 2016

Hovedtrekk 2. kvartal 2016 1 2 Hovedtrekk 2. kvartal 2016 Beste kvartal noensinne med EBIT på MNOK 312 (EBIT/kg NOK 19,2). Rekordresultat for 1. halvår med EBIT på MNOK 526. Historisk sterkt marked, men fallende US-priser i slutten

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2016

Hovedtrekk 1. kvartal 2016 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2016 Grieg Seafood (GSF) leverte sitt beste kvartal noensinne med en EBIT på MNOK 214 (EBIT/kg NOK 15,7). EBIT/kg NOK 19,6 i Norge (kontraktsandel 25%). Historisk sterkt marked.

Detaljer

Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2013 og foreløpig resultat 2013

Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2013 og foreløpig resultat 2013 Page 1 of 19 Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2013 og foreløpig resultat 2013 Hovedtrekk 4. kvartal 2013 Sterkt marked og historisk høye priser, spesielt i siste del av kvartalet. EBIT før biomassejusteringer

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2010 og foreløpig resultat 2010

Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2010 og foreløpig resultat 2010 Grieg Seafood ASA 4. kvartal 2010 og foreløpig resultat 2010 Hovedtrekk 4. kvartal 2010 Tidenes beste kvartalsresultat for Grieg Seafood. EBIT før biomassejusteringer økte fra 62,9 MNOK i 2009 til 246,9

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2017

Hovedtrekk 1. kvartal 2017 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2017 EBIT på MNOK 131,5 (EBIT/kg NOK 15). Fortsatt sterkt marked. Lavt slaktevolum (8 552 tonn) i tre av regionene, som planlagt for å få høyere tilvekst i sjø, øker kost per

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Grieg Seafood ASA 3. kvartal 2011

Grieg Seafood ASA 3. kvartal 2011 Grieg Seafood ASA 3. kvartal 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Sterkt global tilbudsvekst og fallende priser har gitt et svakt resultat i kvartalet. Høyere uttakskost i flere av regionene i kvartalet. Slaktevolum

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Resultatet er negativt påvirket av 14,8 MNOK i nedskrivninger i Skottland og Canada.

Resultatet er negativt påvirket av 14,8 MNOK i nedskrivninger i Skottland og Canada. Grieg Seafood ASA tredje kvartal Hovedtrekk tredje kvartal 2012 Resultatfremgang i Norge drevet av lavere kostnader. Fortsatt god biologisk utvikling i Norge og Canada. Sesongmessig prisfall i Europa.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Grieg Seafood ASA 1. kvartal 2011

Grieg Seafood ASA 1. kvartal 2011 Grieg Seafood ASA 1. kvartal 2011 Hovedtrekk 1. kvartal 2011 Et fortsatt sterkt laksemarked. Sterkt bedret resultat i Canada. Midlertidig svekkelse av resultat i Skottland. Gjennomført oppkjøp av Erfjord

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Hovedtrekk 3. kvartal 2017

Hovedtrekk 3. kvartal 2017 2 Hovedtrekk 3. kvartal 2017 Resultatforbedring drevet av høyere volum Marginer opprettholdt av god prisoppnåelse med positivt bidrag fra kontrakter EBIT-margin negativt påvirket av planlagt slaktestopp

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Hovedtrekk 2. kvartal 2017

Hovedtrekk 2. kvartal 2017 Q2 2017 1 2 Hovedtrekk 2. kvartal 2017 Resultatvekst drevet av høye priser. Solid finansiell stilling Stabil produksjon i Norge og BC. Lus- og algeutfordringer på Shetland. Tildelt en ny lokalitet i Finnmark.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Sterk underliggende konsumvekst, drevet av nye spisevaner, økt markedsaktivitet og lavere priser.

Sterk underliggende konsumvekst, drevet av nye spisevaner, økt markedsaktivitet og lavere priser. Page 1 of 16 Grieg Seafood ASA 1. kvartal 2012 Hovedtrekk 1. kvartal 2012 Sterk underliggende konsumvekst, drevet av nye spisevaner, økt markedsaktivitet og lavere priser. Reduserte produksjonskostnader

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Q og 1. halvår 2013

Q og 1. halvår 2013 Oppsummert - EBITDA Q2 var -36 MNOK mot -21 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA 1. halvår var -13 MNOK mot 16 MNOK for samme periode i fjor - 34.000 tonn mindre råstoff produsert 1. halvår, som følge

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING

NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING NOTE 3 FINANSIELL RISIKOSTYRING KAPITALSTYRING Konsernet har som mål å sikre tilgang på kapital slik at selskapet kan utvikles i henhold til sine vedtatte strategier. Dette innebærer at Grieg Seafood skal

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer