Finansrapport Kvinnherad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansrapport Kvinnherad kommune"

Transkript

1 Finansrapport Kvinnherad kommune Gjeldsportefølje kommunenummer tertial 2013

2 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Oversiktstabell for gjeldsporteføljen Side 5: Krav i finansreglement Side 6: Gjeldsporteføljens løpetid Side 7: Utvikling i durasjon Side 8: Vektet gjennomsnittsrente Side 9: Utvikling i lånegjeld Side 10: Motpartsoversikt Side 11: Beholdningsoversikt Side 12: Stamdataoversikt Side 13: Ordliste og forklaring Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (heretter BCM) i samsvar med forskrift for finansforvaltning og reglement for finansforvaltning vedtatt av kommunestyret i Kvinnherad kommune. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men BCM garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. BCM påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Rapporten er utarbeidet på et gitt tidspunkt, verdiendringene kan være store i låneog verdipapirmarkedet slik at endelig avkastning og resultat vil kunne avvike, det er brukt beste anslag på gitte tidspunkt som markedskurser/markedspriser i rapporten. Historisk avkastning i porteføljer forvaltet av BCM er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap og verdiendringer. Rapporten inneholder kun gjeld som er forvaltet av BCM. Rapporten er utarbeidet på basis av opplysninger fra långivere og kommunen og BCM kan ikke ta ansvar for riktigheten av denne informasjonen oppgitt fra tredjeparter. 2

3 Oppsummering og nøkkeltall Nøkkeltall Total lånegjeld NOK Durasjon *(rapporteringstidspunkt; tertial) Vektet gjennomsnittsrente Tabell 1: Nøkkeltall April 1,55 August 1,37 April August 3,35 % 3,35 % Kvinnherad kommune sin sammensetning av gjeld er i henhold til kommunens finansreglement og innenfor definerte risikorammer. Reglementet i henhold til ny forskrift, trådte i kraft fra og med Renterisiko, refinansieringsrisiko og andre risikoelementer knyttet til lånegjelden er innenfor finansreglementes rammer og krav til risikohåndtering. Kvinnherad kommune har for rapporteringsperioden forvaltet og rapportert sin gjeldsportefølje i henhold til gjeldende reglement og forskrift. Kvinnherad kommune har vedtatt tertialrapportering til kommunestyret, hvor neste rapporteringstidspunkt er august % 10 % 7 % 7 % Lån med Pt rente 27 % 31 % Lån med Nibor basert rente Lån med fast rente Swap Nordea Forfall Swap Nordea Forfall Swap Nordea Forfall Figur 1 viser sammensetningen av lånegjelden for Kvinnherad kommune. Gjeld med fast rente har rentebindinger over ett år, og rentebindinger kortere enn ett år regnes som flytende rente. Rentebindinger under ett år er hovedsakelig lån gjort til sertifikatvilkår, og lån med flytende rente er lån til p.t. vilkår i Kommunalbanken og Husbanken. 40 % 7 % 53 % P.t. rente Rentebinding > 1 år Rentebinding < 1 år Figur 1: Prosentvis sammensetning av lånegjeld 3

4 Oversiktstabell for gjeldsporteføljen Tabellen viser fordelingen av gjeldsporteføljen til Kvinnherad kommune. Lån med flytende rente er lån i Kommunalbanken og Husbanken til p.t. vilkår. Lån med p.t. vilkår har 14 dagers rentevarsel og oppsigelsestid. Fordeling Saldo % vis av total Lån med Pt rente ,31 % Lån med Nibor basert rente ,78 % Lån med fast rente ,41 % Rentebytteavtaler Swap Nordea Fast 4,50 % ,94 % Swap Nordea Fast 6,35 % ,31 % Swap Nordea CMS 4,24 % ,24 % Finansiell leasing 0 0 % Samlet langsiktig gjeld ,00 % Tabell 2: Oversiktstabell 4

5 Krav i finansreglement Krav i kommunens reglement Status Tiltak Kommentar Innhente minst 2 konkurrerende tilbud ved refinansieringer og låneopptak. OK - Låneopptak kun i norske kroner (NOK). OK - Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre forfall/renteregulering. OK - Størrelse på enkeltlån. OK - Rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift. OK - Fordeling av låneopptak på flere långivere. OK - Det avholdes anbudsrunde ved opptak av nye lån og refinansieringer. Unntak er låneopptak i statsbank som Husbanken. Største enkeltlån utgjør 17,94 % av total lånegjeld. Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon vektet rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år. OK - Durasjonen i gjeldsporteføljen er 1,37. Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebinding kortere enn et år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut fra markedssituasjonen. OK - Rentebinding < 1 år: 40 % Rentebinding > 1 år: 53 % P.t. rente: 7 % Delen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør deles i 1 til 10 års perioder på en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko. I en normalsituasjon og som en benchmark skal den samlede gjelden sin vektede renteløpetid være 3 år. Det er ikke tillatt å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen. Hensikten bak hver derivatkontrakt skal dokumenteres, og kontraktene skal knyttes til underliggende lån eller låneportefølje. OK - OK - OK - Lave renter i sertifikatmarkedet utnyttes, samtidig som man velger å gjøre enkelte lengre rentebindinger. Tabell 3: Krav til gjeldsporteføljen i henhold til finansreglement 5

6 Millioner Gjeldsporteføljens løpetid Durasjonsintervall Pålydende i NOK Durasjon Prosentvis andel av porteføljen Under 1 år ,27 54,49 % 1-2 år ,24 23,42 % 2-3 år ,02 0,01 % 3-5 år ,61 18,54 % 5-10 år ,52 3,55 % Samlet for porteføljen ,37 100,00 % Tabell 4: Nøkkeltall porteføljens effektive løpetid Durasjon Durasjon brukes ofte for å måle renterisiko. Durasjon gir et uttrykk for hvor følsom markedsverdien på lånene er for en endring i markedsrentene. Man kan se på durasjon som vektet gjennomsnittlig løpetid for et lån eller en plassering. Porteføljens durasjon er i tråd med kommunens finansreglement og rentesikringsstrategi. Under 1 år 1-2 år 2-3 år 3-5 år 5-10 år 700 Risiko i porteføljen Balansen mellom det å ligge kort og dra nytte 19 % 0 % 4 % av lave markedsrenter samtidig som en har valgt å sikre noe på lengre sikt når nivåene har vært attraktive, reflekteres i forfallsstrukturen. 54 % 300 Porteføljens forfallsstruktur, durasjon og 23 % sammensetning vurderes fortløpende og justeres i forhold til markedssyn, markedsforholdene og porteføljens durasjon. - Under 1 år 1-2 år 2-3 år 3-5 år 5-10 år Figur 2: Durasjonsintervall i % av porteføljen Figur 3: Durasjonsintervall i NOK 6

7 Utvikling i durasjon 1,80 Historisk durasjon 1,60 1,40 1,20 1,69 1,61 1,61 1,55 1,52 1,47 1,40 1,37 Durasjon er målt ved slutten av hver måned for rapporteringsperioden. Durasjonen i porteføljen har falt noe i perioden. 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Durasjonen i porteføljen har falt noe i perioden fra 1,69 ved starten av året, til 1,37 ved utgangen av august. Ved refinansieringer og nye låneopptak vil lengre rentebindinger løpende vurderes ut fra portefølje og markedsmessige perspektiver. Figur 4: Utvikling durasjon for ,55 1,50 1,52 1,45 1,47 1,40 1,35 1,30 1,40 1,37 1,25 Mai Jun Jul Aug Figur 5: Utvikling durasjon for 2. tertial 7

8 Vektet gjennomsnittsrente 3,39 % 3,37 % 3,38 % 3,37 % 3,36 % 3,35 % 3,34 % 3,33 % 3,38 % 3,34 % 3,35 % 3,35 % 3,36 % 3,36 % 3,35 % 3,36 % 3,35 % 3,34 % 3,33 % 3,36 % 3,36 % 3,35 % 3,32 % 3,31 % 3,30 % 3,32 % 3,32 % 3,31 % 3,32 % 3,29 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug 3,30 % Mai Jun Jul Aug Figur 6: Vektet gjennomsnittsrente for 2013 Figur 7: Vektet gjennomsnittsrente for 2. tertial Gjennom året har vektet gjennomsnittsrente i Kvinnherad kommune sin låneportefølje variert fra 3,38 % ved inngangen av 2013 til 3,35 % ved utgangen av august. Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 1,50 % i perioden, og har utsatt rentehevingene til neste vår som har gjort at rentekurven kom noe ned siden forrige rapportering. Norges Bank avholder nytt rentemøte 19. september. Kommunalbanken har holdt p.t. renten sin i ro på 2,25%, men har økt marginpåslaget på Nibor-tilknyttede lån med flytende margin, fra 0,25% til 0,40 %. Rentenivået på porteføljen er i tråd med- og reflekterer kommunens rentesikringsstrategi og evalueres fortløpende. Porteføljen og markedsrenter rapporteringstidspunkt per 31. august 2013(Rentene er ikke justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor ikke faktiske lånerenter) Vektet gjennomsnittsrente Kvinnherad kommune P.T KBN Norges Bank (foliorenten/ styringsrenten) 3 mnd. NIBOR 6 mnd. NIBOR 12 mnd. NIBOR 3 års SWAP 5 års SWAP 3,35 % 2,25 % 1,50 % 1,70 % 1,80 % 1,99 % 2,37 % 2,82 % Tabell 5: Markedsrenter og porteføljens betingelser Kilde: Norges Bank, Reuters og Bloomberg 8

9 Utvikling lånegjeld Nye låneopptak og avdragsbetalinger Det er ikke tatt opp nye lån i perioden Avdrag i henhold til nedbetalingsplaner for perioden er betalt. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Figur 8: Utvikling i lånegjeld i NOK Ny långiver Dato Beløp Rente Forfall Kommentar Nordea Markets ,950 % SEB ,900 % SEB ,950 % SpareBank 1 Markets ,820 % SEB ,800 % Danske Bank Markets ,820 % Tabell 6: Aktivitet Refinansiering av sertifikat NO hos DNB Markets. Refinansiering av sertifikat NO hos SEB, underliggende for swap. Refinansiering av sertifikat NO hos Danske Markets, underliggende for swap. Refinansiering av sertifikat NO hos SEB. Fungerer som funding for swap. Refinansiering av sertifikat NO hos Danske Markets. Refinansiering av NO hos Danske Bank Markets 9

10 Motpartsoversikt långivere Husbanken Danske Bank Markets SEB Kommunalbanken SpareBank 1 Markets 7,24 % 19,28 % 12,77 % ,04 % 38,90 % Figur 9: Motpartsoversikt i prosent Figur 10: Motpartsoversikt i NOK 10

11 Beholdningsoversikt ISIN/lånenummer og långiver Delportefølje Saldo i % av total gjeld Kvinnherad - Lån Husbanken Kvinnherad - HB ,88 % Kvinnherad - HB - Fast 10 år - 1,869 % ,01 % Kvinnherad - HB - Fast 10 år - 2,869 % ,31 % Kvinnherad - HB - Fast 10 år - 2,869 % ,08 % Kvinnherad - HB - Fast 10 år - 2,879 % ,59 % Kvinnherad - HB - Fast 20 år - 2,379 % ,08 % Kvinnherad - HB - Fast 20 år - 2,386 % ,09 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 2,379 % ,01 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 2,700 % ,03 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 2,700 % ,09 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 2,700 % ,00 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,09 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,07 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,08 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,10 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,05 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,39 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,16 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,13 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,17 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,07 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,07 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,26 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,94 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,75 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,53 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,57 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,83 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,08 % Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,17 % Kvinnherad - HB - Flytende ,01 % Kvinnherad - HB - Flytende ,09 % SUM ,77 % Kvinnherad - Lån Kommunalbanken Kvinnherad - KB - Fast 3 år - 3,030 % ,99 % Kvinnherad - KB - Fast 3 år - 3,330 % ,63 % Kvinnherad - KB - Flyt - P.T Rente ,34 % SUM ,96 % Tabell 7: Beholdningsoversikt 11

12 Beholdningsoversikt Kvinnherad - Lån Sertifikatmarkedet NO Kvinnherad - Danske sert. 2,31 % ,39 % NO Kvinnherad - Sertifikat 3M - Danske ,42 % NO Kvinnherad - Sertifikat 3M - SEB ,97 % Kvinnherad - Swap 1: 1.3/1.6/1.9/1.12 SUM ,78 % B Kvinnherad - Swap 1 - betaler fast 4,50% ,94 % M Kvinnherad - Swap 1 - mottar Nibor 3 mnd ,94 % Swap 1 Låneopptak KB M N +0,45% ,94 % Kvinnherad - Swap 2: 16.03/16.09 SUM ,94 % NO Kvinnherad - SEB - Underliggende lån for Swap ,31 % B Kvinnherad - Swap 2 - Betaler fast 6,35 % ,31 % M Kvinnherad - Swap 2 - Mottar Nibor 6 mnd ,31 % Kvinnherad - Swap 3: 18.03/18.06/18.09/18.12 SUM ,31 % NO Kvinnherad - SpareBank 1 Markets ,24 % M B Kvinnherad - Swap 3 - Mottar Nibor 3 mnd -0,15bp ,24 % Kvinnherad - Swap 3 -Betaler snitt 3 års Swap siste 3mnd +60bp ,24 % SUM ,24 % SUM TOTAL ,00 % Tabell 7: Beholdningsoversikt 12

13 Stamdataoversikt ISIN/lånenummer og långiver Delportefølje Saldo Forfall Rente villkår Neste renteregulering Kvinnherad - Lån Husbanken Kvinnherad - HB ,089% P.t Kvinnherad - HB - Fast 10 år - 1,869 % ,869% Kvinnherad - HB - Fast 10 år - 2,869 % ,869% Kvinnherad - HB - Fast 10 år - 2,869 % ,869% Kvinnherad - HB - Fast 10 år - 2,879 % ,879% Kvinnherad - HB - Fast 20 år - 2,379 % ,379% Kvinnherad - HB - Fast 20 år - 2,386 % ,386% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 2,379 % ,379% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 2,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 2,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 2,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Fast 5 år - 3,700 % ,700% Kvinnherad - HB - Flytende ,084% P.t Kvinnherad - HB - Flytende ,089% P.t. SUM Kvinnherad - Lån Kommunalbanken Kvinnherad - KB - Fast 3 år - 3,030 % ,030% Kvinnherad - KB - Fast 3 år - 3,330 % ,330% Kvinnherad - KB - Flyt - P.T Rente ,250% P.t. Tabell 8: Stamdataoversikt SUM

14 Stamdataoversikt Kvinnherad - Lån Sertifikatmarkedet NO Kvinnherad - Danske sert. 2,31 % ,310% NO Kvinnherad - Sertifikat 3M - Danske ,820% NO Kvinnherad - Sertifikat 3M - SEB ,800% SUM Kvinnherad - Swap 1: 1.3/1.6/1.9/ B Kvinnherad - Swap 1 - betaler fast 4,50% ,500% M Kvinnherad - Swap 1 - mottar Nibor 3 mnd ,770% Swap 1 Låneopptak KB M N +0,45% ,020% SUM Kvinnherad - Swap 2: 16.03/16.09 NO B M Kvinnherad - SEB - Underliggende lån for Swap ,950% Kvinnherad - Swap 2 - Betaler fast 6,35 % ,350% Kvinnherad - Swap 2 - Mottar Nibor 6 mnd ,890% SUM Kvinnherad - Swap 3: 18.03/18.06/18.09/18.12 NO Kvinnherad - SpareBank 1 Markets ,820% M Kvinnherad - Swap 3 - Mottar Nibor 3 mnd - 0,15bp ,650% B Kvinnherad - Swap 3 -Betaler snitt 3 års Swap siste 3mnd +60bp ,659% SUM Tabell 8: Stamdataoversikt SUM TOTAL

15 Ord og uttrykk brukt i finansreglement og finansrapport Basispunkt Et basispunkt er ett hundredels prosentpoeng. Denne måleenheten brukes særlig til å angi kostnader og avkastningsforskjeller i kapitalforvaltning. Inflasjon Vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjonen måles vanligvis ved veksten i konsumprisindeksen (KPI). Deflasjon Vedvarende fall i det generelle prisnivået (se inflasjon). Derivat En finansiell kontrakt hvor verdien avhenger av verdien til en underliggende variabel på et fremtidig tidspunkt. Priser på finansielle aktiva, råvarer osv. benyttes ofte som underliggende variabel. Opsjoner og terminkontrakter er eksempler på derivater. Durasjon Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før alle kontantstrømmer (rentekuponger og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedsrentene stiger med ett prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er svært følsom for renteendringer. Finansinstitusjoner Selskap, foretak eller annen institusjon som driver finansieringsvirksomhet, med unntak av offentlige kredittinstitusjoner og fond, verdipapirfond, verdipapirforetak. Finansinstitusjon er en samlebetegnelse for banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper. Finanstilsynet Finanstilsynet fører tilsyn med finansinstitusjoner, institusjonene i verdipapirmarkedet, pensjonskasser, revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og inkassoselskaper. Foliorenten Renten bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i Norges Bank. Foliorenten er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken. FRA-rente Forward Rate Agreement. Fremtidig renteavtale. Avtale mellom to parter om å fastlåse rentesatsen på et fremtidig innlån eller utlån for en gitt periode. IMM-dager Vanlig brukte forfallsdager for standardiserte pengemarkedsprodukter (forkortelsen står for International Money Market). KPI Konsumprisindeks. Indeks som måler veksten i konsumprisene (se inflasjon). Kredittinstitusjon Foretak som mottar innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige midler og yter lån for egen regning. Kredittrisiko Risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. I et låneforhold består kredittrisikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen. Markedsrisiko Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av prisfluktuasjoner i finansielle markeder. Nominell rente Pålydende rente på en finansiell fordring. Se også realrente. Nullkupongobligasjon En obligasjon uten rentebetalinger. Nullkupongobligasjoner legges ut til underkurs, dvs. til en kurs lavere enn pålydende verdi, og løses inn til pålydende verdi ved forfall. Obligasjon Standardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minst ett år. Betingelsene ved et obligasjonslån, slik som løpetid, rente, renteutbetalingsdatoer og eventuelle rentereguleringsbestemmelser, avtales ved utstedelsen av lånet. Oppgjørsrisiko Risiko for tap og likviditetsproblemer i forbindelse med avregnings- og oppgjørsfunksjonene. Oppgjørsrisiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og operasjonell risiko. Ved betalingsformidling blir transaksjoner generert av kunder og de resulterende eksponeringer vil ikke være resultat av eksplisitte kredittvurderinger. Risikoen som oppstår i et betalingssystem. Opsjon Man skiller mellom to typer opsjoner, kjøpsopsjoner og salgsopsjoner. En kjøpsopsjon (salgsopsjon) er en rett, men ikke plikt til å kjøpe (selge) et underliggende aktivum til en på forhånd avtalt pris. Mulige underliggende aktiva er aksjer, valuta m.m. 15

16 Pengeoppgjøret Pengedelen av verdipapiroppgjøret. Ord og uttrykk brukt i finansreglement og finansrapport Styringsrente Sentralbankens sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette foliorenten. Portefølje Brukes om samlet mengde av verdipapirer eller lån. Realrente Realrenten er nominell rente korrigert for prisstigning (inflasjon). Rentebærende instrumenter Finansielle kontrakter der avkastningen er knyttet til en avtalt rente av en pålydende verdi. Et eksempel er obligasjoner. Renteforvaltning Styring og oppfølging av en portefølje av rentebærende instrumenter. Rentefølsomhet Sier noe om hvor mye kursen på et rentefond endres ved renteendring på ett prosentpoeng i pengemarkedet. Rentemargin Differansen mellom (en banks) utlåns- og innskuddsrente. Rentepapirer Fellesbetegnelse for obligasjoner, sertifikater og statskasseveksler. Swap Avtale mellom to parter om å bytte fremtidige kontantstrømmer. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente. Terminrenter Terminrenter er renter som løper mellom to fremtidige tidspunkter. Terminrentene kan under visse forutsetninger gi uttrykk for markedets forventninger om fremtidig rentenivå. Valutakurs Prisen på et lands valuta målt mot andre lands valuta, for eksempel norske kroner per euro. Valutarisiko Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i valutakursen. Verdipapirforetak Foretak som yter investeringstjenester. VPS Verdipapirsentralen (VPS) er en privat, selveiende institusjon, opprettet ved lov om verdipapirsentral, som driver et elektronisk rettighetsregister for aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter med i hovedsak norske utsteder. Renterisiko Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i renten. Risikopremie Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko. Sertifikat Standardisert omsettelig lån med løpetid på inntil 12 måneder (ett år). Se også obligasjon. Statskasseveksel Et standardisert omsettelig lån utstedt av den norske stat med løpetid under ett år og ingen rentebetalinger. Se også nullkupongobligasjon. 16

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2014 1 januar til 31 desember Fredrikstad kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-5 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Samandrag Fylkeskommunen

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning - en veiledning www.kommunalbanken.no Innhold 1 Innledning... 3 2 Regelverk for kommunale låneopptak... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer...4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer