Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: kl. 13:00 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Side Saker til behandling 57/13 13/ Geilo Informasjonssenter AS - Kjøp av aksjer 4 58/13 13/ Hol kirkelige fellesråd. Søknad om kommunal garanti vedrørende låneopptak. 7 59/13 13/ Reiselivstrainee 10 60/13 13/ Godfarfossen Kraft AS - eierlån 14 61/13 13/ Nasjonalparkkommuner- strategidokument 16 62/13 13/ Oppfølging av Regional plan for Hardangervidda 19 63/13 13/ Ørteren Kraftverk KF - Valg av styre 20 64/13 12/ Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Hol, våren /13 12/ /001 Søknad om konsesjon på uoppgjort dødsbo, Hovet 27 66/13 13/ Skjenkekontroll Dr. Holms hotel 26. mars /13 13/ Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttale i følgende saker. Formannskapsmøte

2 Delegerte saker 199/13 12/ Søknad om overførsel av tilskudd for unge boligsøkende Avslått 200/13 12/ /13 12/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 12/ /13 12/ /13 12/ /13 12/ /13 12/ /13 12/ /13 12/ /13 13/ /13 13/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende - Marius Høgberg Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende - Lukasz Sabiniarz og Aleksandra Ewa Sabiniarz Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende - Geir Ove Myro Tveite og Hanne Kristine Klevan Bae Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende- Per Helge Rukke Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende - Mailiza Flataaker Schindewolf Motorferdsel i utmark - Halne sameiege - dispensasjon etter 6 - landing helikopter Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende - John Birger Johansen Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende- Christine Tragethon Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende - Kenneth Markegård Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende - Rosolowski Przemyslaw Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende - Sondre Hole Dokken / Ida Herleiksplass Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende- Charlotte Haaland og Elsa Holsether Rønbeck Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende- Nina Johansen Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende- Lars Børge Solberg Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende-tormod Birkelund 215/13 13/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende - Nick Lemke 2

3 216/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende- Knut Erik Grøslandsbråten Dr.Holms Hotel AS. Søknad om godkjenning av Kari Uglem som ny daglig leder for serveringsbevilling og ny styrer for skjenkebevilling til Dr. Holms Hotel AS i Dr. Holms Hotel, Geilo. Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning under Fetenfestivalen 2. og. 3. august 2013 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning på Dagali River Festival fredag 19.juli og lørdag 20.juli 2013 Referatsaker 7/13 13/ Rapport fra Studietur til Skottland 32 Sted, Tony Aril Kjøl ordfører 3

4 Saker til behandling 57/13 Geilo Informasjonssenter AS - Kjøp av aksjer Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 00 Saksbehandler: Steinar Hammersbøen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Hol kommunestyre Vedlegg: 1. Verditakst utarbeidet av Hallingdal Takstkontor AS, datert Resultatregnskap og Balanse 2012 for Geilo Informasjonssenter AS Verdivurdering 50 % eierandel, fra banksjef Trond Erik Birkeland Dokument i saka: Meglertakst fra Eiendomsmegler 1, datert Eierskapsmelding 2012 for Hol kommune Diverse eposter mellom Hol kommune og Hol sparebank Saksopplysninger: I forbindelse med behandling av eierskapsmeldingen 2012 gjort kommunestyret bl.a. slikt vedtak i møte , sak 101/12: «Arbeide for å sikre de øvrige aksjene i Geilo Informasjonssenter AS» Med bakgrunn i dette vedtaket tok ordfører kontakt med Hol Sparebank. Møtet med banken resulterte i at Hol kommune den fikk oversendt en meglertakst utført av EiendomsMegler 1 samt bankens beregning av Hol Sparebank andel. I samråd med Hol Sparebank tok Hol kommune initiativ til å få utført en verditakst av næringseiendommen Vesletåttvegen 11-13, gnr. 64/232. Verditaksten er utført av offentlig godkjent takskontor. Verditaksten lyder på til sammen I verditaksten er det beregnet et fradrag på kr ,- for kjøkkeninnredning i Fjellmatsenteret. Både Hol Sparebank og representanter fra Hol kommune har i senere møter lagt verditaksten fra Hallingdal Takstkontor As til grunn for verdifastsetting av eiendommen. 4

5 Forhold til overordna plan: Ved behandling av Eierskapsmelding 2012 vedtok Hol kommunestyre i sak 101/12, pkt 2, 5.kulepunkt: «Arbeide for å sikre de øvrige aksjene i Geilo Informasjonssenter AS» Økonomiske konsekvenser: Kjøp av Hol Sparebanks aksjer i Geilo Informasjonssenter AS vil utgjøre kr ,- og kan dekkes fra disposisjonsfondet. Vurdering: Partene er enig om å legge verditaksten på kr ,- fra Hallingdals Takstkontor As til grunn for beregning av Hol Sparebanks andel. I oppsett fra Hol Sparebank er en kommet fram til følgende vurdering. Vurdering Geilo Informasjonssenter AS Markedsverdi bygg 100 % Bokført verdi bygg Latent skatt 11 % Driftsløsøre Fordringer Utsatt skatt Langsiktiggjeld Kortsiktig gjeld Verdi 50 % andel I følge årsregnskapet for 2012 har Geilo Informasjonssenter en langsiktig gjeld på ca. kr. 8,3 mill. hvorav «øvrige langsiktig gjeld» pr utgjorde i underkant av 4,2 mill. Som det framgår av note 3 i regnskapet utgjør sistnevnte det kommune tilskuddet i sin helhet. Dette inntektsføres årlig i takt med ordinære avskrivninger i 2012 kr ,- Det kommunale tilskudd er hensynstatt i vurderingen, ettersom langsiktig gjelder er fratrekt verdigrunnlaget. I følge Eierskapsmelding 2012 er Hol kommunes eierskap i Geilo Informasjonssenter AS politisk motivert. Hol kommune ser eierskapet i bygget som viktig med tanke på etablering av et kompetansemiljø knyttet til natur/miljø, reiseliv og fjellmat. Overtakelse av Hol Sparebanks eierandel i informasjonssenteret betyr en kostnad på kr for Hol kommune. Dersom Hol kommunestyre vedtar overtakelse av Hol Sparebanks eierandel, vil finansiering av oppkjøpet kunne skje enten - ved at behandlingen av oppkjøpet legges til budsjettbehandlingen for 2014 i kommunestyret i desember eller - ved at beløpet vedtas bevilget fra disposisjonsfondet. 5

6 Rådmannens innstilling: 1. Hol kommune kjøper Hol Sparebank sine aksjer i Geilo Informasjonssenter AS for kr ,-. 2. Bevilgning fra disposisjonsfondet. 6

7 58/13 Hol kirkelige fellesråd. Søknad om kommunal garanti vedrørende låneopptak. Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 256 Saksbehandler: Ola Hassel Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Hol kommunestyre Vedlegg: Sak 12/13. Hol kirkelige fellesråd. Opptak av lån-godkjenning Dokument i saka: Hol kirkelige fellesråd. Søknad om kommunal garanti, datert Saksopplysninger: I finansieringsplanen for Geilo kulturkyrkje inngikk salg av Geilo menighetshus med kr. 3,5 millioner som en del av menighetens egenkapital på kr. 20,5 millioner. Eiendommen lå ute for salg med prisantydning på kr ,- i et halvt år i Prisantydningen tok utgangspunkt i eiendommens utbyggingspotensiale. Rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen for området krever ny vei (V2) over «Sander-jordet» (gnr. 65/9) før utbygging av eiendommen. Det var flere interessenter, men på daværende tidspunkt oppnådde ikke menigheten en akseptabel pris. Geilo menighetsråd besluttet derfor i sak 90/10 å utsette salget, og i stedet ta opp et lån på kr. 3,5 millioner med sikkerhet i Geilo menighetshus. Dette for å kunne betale entreprenøren i tide i henhold til avtale. Kirkens gjenbruksbutikk har behov for lokalene i menighetshuset til møbelavdeling. Gjenbruksbutikken betaler i dag husleie som dekker lånekostnadene. Lånet er kostbart og refinansiering er derfor ønskelig. Fellesrådet har innhentet tilbud fra KLP om lån på kr. 3,5 millioner med effektiv rente på 2,34 %, mot 5,6 % rente på lånet Geilo sokn har i dag. Dette betyr at lånekostnadene reduseres med ca. kr ,- pr. år. Lånevilkårene er basert på at kommunen står som garantist for låneopptaket. Fellesrådet gjorde slikt vedtak i sak 12, den : «Hol kirkelige fellesråd vedtar å ta opp lån stort kr. 3,5 millioner i KLP under forutsetning av at Hol kommune stiller garanti (selvskyldnerkausjonist). Låneforpliktelsene dekkes av Geilo sokn v/ Geilo menighetsråd. *** Fellesrådet sitt låneopptak er godkjent i bispedømmerådet. 7

8 Det er kommunestyret som innehar myndigheten til å behandle søknader om kommunal lånegaranti. Forhold til overordna plan: Finansieringsplan for Geilo kulturkyrkje er vedtatt av kommunestyret i sak 28/07 og 60/08. Det vises til vedlagte saksutredning for Hol kirkelige fellesråd i sak 12/13. Miljøkonsekvenser: Ikke vurdert i denne saken. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke vurdert. Økonomiske konsekvenser: En garanti kan i ytterste konsekvens medføre at Hol kommune må dekke hele eller deler av lånebeløpet på kr. 3.5 millioner. Vurdering: Kommunelovens 51 regulerer garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser. «1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet.» En kommunal garanti for virksomhet som drives av andre stiller krav om godkjennelse fra fylkesmannen. Et garantivedtak er ikke er gyldig før en slik godkjennelse foreligger. Lovbestemmelsen inneholder i tillegg et absolutt forbud mot garantier knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv. Låneopptaket til fellesrådet gjelder refinansiering av lån tilknyttet bygging (investering) av Geilo kulturkyrkje. Eksisterende lån i Sparebank1 et tatt opp med sikkerhet i Geilo menighetshus. Det nye lånet i KLP banken skal tas opp av Hol kirkelige fellesråd. I søknaden fra fellesrådet blir det opplyst at Geilo sokn sin gjenbruksbutikk i dag betaler husleie som dekker de løpende lånekostnadene. KLP banken sin forutsetning for å refinansiere lånet er at Hol kommune stiller garanti for hele beløpet på kr. 3, 5 millioner. Refinansiering av lånet vil gi betydelige besparelser for Hol kirkelige fellesråd/geilo menighetsråd når det gjelder renteutgiftene. Denne innsparingen bør vurderes opp mot den risiko kommunen tar ved å stille som garantist for et lån på inntil kr. 3,5 millioner. En garanti (selvskyldnerkausjonist) kan i ytterste konsekvens medføre at Hol kommune må dekke hele eller deler av det lån som opptas. Rådmannen legger på denne bakgrunn fram to alternative forslag til vedtak: 1) Hol kommune garanterer (selvskyldnerkausjonist) for et lån på inntil kr. 3,5 millioner tilknyttet bygging av Geilo kulturkyrkje som tas opp av Hol kirkelige fellesråd i KLP banken. Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for godkjennelse i henhold til bestemmelsene i kommunelovens 51. 2) Hol kommune kan ikke imøtekomme søknaden fra Hol kirkelige fellesråd om å stille som garantist (selvskyldnerkausjonist) for et lån i KLP banken på inntil kr. 3,5 millioner tilknyttet bygging av Geilo kulturkyrkje. 8

9 Rådmannens innstilling: Hol kommunestyre garanterer (selvskyldnerkausjonist) for et lån på inntil kr. 3,5 millioner tilknyttet bygging av Geilo kulturkyrkje som tas opp av Hol kirkelige fellesråd i KLP banken. Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for godkjennelse i henhold til bestemmelsene i kommunelovens 51. 9

10 59/13 Reiselivstrainee Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Pål Knutsson Medhus Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Regional delplan for reiselivet i Buskerud Først mot fremtiden » Partnerskapsavtalen mellom Hol kommune og Visit Geilo. Handlingsplan for Partnerskapet. Saksopplysninger: Kompetanse er et av satsningsområdene i regional delplan for reiselivet i Buskerud «Først mot fremtiden », og målet er at reiselivsnæringen skal betraktes som en kompetansenæring. «Kompetanse er den aller viktigste forutsetningen for at reiselivet skal ta ut sitt potensial fremover. Denne planen behandler både utfordringene knyttet til rekruttering av kompetent arbeidskraft, tilgang på markedsinformasjon og FoU som kan gi grunnlag for bedre beslutninger.» Eksempel på strategisk tiltak: Utvikle samspillet mellom reiselivet og utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, herunder også videregående skoler. Søke tettere samarbeid mellom bransjeorganisasjonene, bedriftene og opplæringsinstitusjonene For å få til dette, har Buskerud fylkeskommune tatt initiativet til en trainee-ordning. Trainee er et begrep som ofte blir brukt om en nyutdannet med høyere utdanning som får en praksisperiode i en eller flere bedrifter i en tidsbestemt periode. Dette er en ordning som har blitt mer og mer vanlig med årene. Direkte oversatt fra engelsk betyr trainee; praktikant, opplærings/kandidat eller aspirant. Traineen må ha fullført sin Bachelor i reiselivsfaget. Dette er et samarbeid med Høyskolen på Lillehammer, Høyskolen i Buskerud og Markedshøyskolen, hvor man kobler nyutdannede personer direkte på reiselivsnæringen. Målet er å sikre bedre rekruttering til reiselivet samtidig som nyutdannede får relevant erfaring. Trainee-perioden er på 1 år, og arbeidet som skal utføres av traineen må være utviklingsrettet for Hol kommune (bedriften). Ordningen med reiselivstrainee er et konkret tiltak for reiselivsbedrifter, som også er tilgjengelig for Hol kommune. Hol kommune har vært i dialog med Buskerud Fylkeskommune 10

11 om denne ordningen, i forhold til at det nå er en kommune som blir Traineens arbeidssted. Dette tiltaket anbefales derfor opprettet som et prosjekt i regi av Hol kommune. Reiselivstrainee skal jobbe med et konkret prosjekt, som på forhånd er godkjent og gjennomgått av foreslått oppdragsgiver Hol kommune og av Buskerud Fylkeskommune. Prosjektet skal være målrettet og ikke spenne for vidt innenfor reiselivsfaget. Traineen får oppfølging og veiledning i arbeidet av sin veileder fra utdanningsstedet den tilhører. Varighet fra september 2013 til ca. mai Kontorsted for reiselivstrainee blir på reiselivssenteret på Geilo. Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap GEILO SOM TURISTDESTINASJON OG BYGDESENTRUM «Geilo er både et lokalsamfunn med historiske og kulturelle røtter og et nasjonalt og internasjonalt reisemål for turister. Lokalsamfunnet og kommunen skal leve med og leve av reiselivsvirksomhet i flere generasjoner framover. Det er derfor svært viktig at alle involverte parter tar vare på ressursene og utnytter mulighetene som ligger her i et langsiktig perspektiv.» Strategier pkt. 7: «legge til rette for et offentlig privat samarbeid i utviklingen av reiselivet.» Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak forplikter Hol kommune seg til en kostnad på kr ,- NOK Hol kommune skaffer kontorplass til reiselivstraineen. Reiselivstraineen dekker selv utgifter til bolig, og reise til og fra jobbsted Den totale kostnadsrammen på en slik ordning er ,- NOK i lønnsmidler, + sosiale utgifter. Av dette dekker Buskerud Fylkeskommune ,- NOK. Vurdering: Rådmannen ser nytten av å koble seg tett på utdanningsmiljøer, få oppdatert kompetanse og etablering av nye og nyttige nettverk innenfor reiselivet. I Handlingsplanen for Partnerskapet er en av målsettingene at «det skal være attraktivt å jobbe med reiseliv i Hol kommune». 11

12 En trainee-ordning i Hol kommune med et godt og tydelig definert prosjekt, vil på mange måter gjøre det attraktivt for studenter å vurdere å jobbe med reiseliv i Hol kommune. Rådmannen foreslår følgende oppgaver / elementer for en reiselivstrainee: «Hvordan kan Hol kommune utnytte sin posisjon som arrangementskommune og forbedre / styrke de arrangementene som arrangeres i kommunen i dag og i fremtiden?» Arbeidsoppgavene da kan være: Koordinere og systematisere dagens arrangement i Hol kommune Sammenstille og finne likhetstrekk / forskjeller på de ulike arrangementene Etablere er arrangementsforum der arrangører møtes for dialog Programmere felles kalender med all nyttig informasjon til en hver tid Produsere verktøykasse for arrangører av små og mellomstore arrangement Være en ressurs for små arrangører som trenger faglige råd i planleggingen Sørge for god dialog med Visit Geilo ifbm alle typer arrangement Koordinere og skaffe en oversikt over tjenesteleverandører som er hensiktsmessige ved utleie av private hytter / leiligheter i forbindelse med arrangement Delmål for prosjektet: Å få arrangement til å bidra som salgsutløsende moment og identitetsbærer for Hol Nasjonalparkkommune og Geilo Nasjonalparklandsby Etablere smartere og mer interaktiv kommunikasjon internt i kommunen og med gjestene Effektifisere arbeidet med arrangement, og gjøre det mulig å benytte seg av online booking i forbindelse med arrangement. Det opprettes egen veileder fra utdanningsstedet. Reiselivstrainee i Hol kommune vil jobbe i team med turistsjef og andre aktuelle personer / posisjoner i reiselivet. Det er turistsjefen i Hol kommune som vil ha den daglige oppfølgingen av reiselivstrainee. Kontorplass vil være på reiselivssenteret på Geilo. Buskerud Fylkeskommune har godkjent arbeidsoppgavene. Buskerud Fylkeskommune har på sin side innvilget ,- NOK til prosjektet. Hol kommune har ikke budsjettert med et slikt tiltak. Alternative forslag til vedtak: Alt. 1: 1. Hol kommune oppretter stilling som reiselivstrainee for i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune. 2. Hol kommune innvilger inntil kr til ordningen. Midlene tas fra disposisjonsfondet. 12

13 Alt. 2: Saken tas opp i forbindelse med behandlingen av handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett høsten Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. 13

14 60/13 Godfarfossen Kraft AS - eierlån Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 252 Saksbehandler: Kjell Mykkeltvedt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forslag til låneavtale med budsjett. Saksopplysninger: Godfarfoss kraft AS er et selskap som eies med 1/3 hver av Hol kommune, Nore og Uvdal kommune og EB Kraftproduksjon AS. Selskapet har som mål å bygge og eie et nytt kraftverk: Godfarfossen. Konsesjons søknad er nå inne til behandling hos NVE/OED. Selskapet har et kortsiktig kapitalbehov på kr ,- for å dekke kostnader frem til konsesjon foreligger (budsjett vedlagt). Forutsatt konsesjon og vedtak om utbygging planlegger selskapet en emisjon for å fremskaffe nødvendig egenkapital. Godfarfoss Kraft AS ber Hol kommune om et eierlån på kr ,-. Lånet skal betale en rente på 4 % p.a. og lånet skal være tilbakebetalt i sin helhet innen Hol kommunestyre har i sak 55/07 og 57/07 godkjent samarbeidsavtale og aksjeeieravtale om Godfarfoss Kraft AS. Hol kommune bevilget kr ,- til tegning av aksjer i Godfarfoss Kraft AS. I sak 47/09 godkjente Hol kommunestyre aksjeutvidelse for Godfarfoss Kraft AS med formål å bringe frem og få godkjent en konsesjons søknad. Aksjeutvidelsen var på kr ,- totalt, hvorav Hol kommunes andel var kr ,-. Forhold til overordna plan: Drift av Godfarfoss Kraft AS frem til ferdig konsesjonsbehandling er i henhold til tidligere vedtatt samarbeidsavtale og aksjeeieravtale om utbygging av Godfarfoss Kraft AS. Miljøkonsekvenser: Selve lånet har ingen miljøkonsekvenser. Konsekvenser av selve utbyggingen er utførlig beskrevet i kommunestyresak 32/09 «Konsekvensutredning Godfarfoss».. Økonomiske konsekvenser: Lån til Godfarfoss Kraft AS på kr kr. tas fra Energifondet kto

15 Vurdering: Hol kommune har tidligere vedtatt en samarbeidsavtale, kjøpt aksjer i selskapet og bevilget midler for å få frem en ferdig godkjent konsesjonssøknad for utbygging av Godfarfoss. Rådmannen mener derfor at dette må følges opp med et eierlån for å fullfinansiere denne prosessen. Lånet forrentes med 4 % p.a., og det vil derfor ikke koste Hol kommune noe dersom det tilbakebetales til rett tid. Lånet tas fra Energifondet som er opprettet med tanke på bl.a. fremtidige kraftutbygginger. Rådmannen har vurdert låneavtalens tekst og mener den er tilstrekkelig. Rådmannens innstilling: Hol kommunestyre vedtar vedlagte låneavtale mellom Hol kommune og Godfarfoss Kraft AS. Lånesummen kr ,- tas fra Energifondet kto

16 61/13 Nasjonalparkkommuner- strategidokument Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 145 Saksbehandler: Line Ramsvik Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Strategidokument med handlingsplan Dokument i saka: Strategidokument med handlingsplan Saksopplysninger: Rådet for nasjonalparkkommuner er en sammenslutning av kommuner som har fått status som nasjonalparkkommune, tildelt av Direktoratet for Naturforvaltning (DN). Rådet har nå 33 medlemskommuner. Sekretariatet er lagt til Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal på Otta, og har en administrativ ressurs på en 70 % stilling. Organisasjonen ble etablert med sitt første styre i november Styret har fem medlemmer, deriblant ordføreren i Hol, og har fram til februar i år arbeidet med å utvikle et strategidokument med handlingsplan. Denne ble vedtatt på årskonferansen den 15. februar i år. Målet for satsingen er å stimulere til økt lokal verdiskaping og mulighet for lokal næringsutvikling. Begrepet nasjonalparkkommune skal fylles med innhold som øker stedets attraktivitet, bidrar til økt stolthet for innbyggerne og økt besøk fra inn- og utland. Visjonen er at nasjonalparkkommunene sammen med nasjonalparklandsbyene skal være det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv. Det gode vertskap dreier seg om kunnskap og innstilling, hos alle innbyggerne i kommunen. Nasjonalparklandsbyene er spydspissene, mens nasjonalparkkommunene danner grunnmuren med sin bredde og sitt antall. Nasjonalparkkommunene kan enkeltvis etablere egne prosjekt som defineres som en del av nasjonalparkkommunens virksomhet. Resultatene av disse prosjektene stilles til disposisjon for alle involverte i Nasjonalpark-satsingen, for å styrke samarbeidet og alliansebyggingen. 16

17 Nasjonalparkkommunenes handlingsplan baserer seg på 8 tiltak: 1 Vertskap. Nasjonalparkkommunene forplikter seg til å i løpet av 2014 ha gjennomført vertskapskurs for næringslivet, offentlig sektor og skoleverket. 2 Merkevare. DN har det overordnete ansvaret, og kommunene må bevisst bruke DN sitt profilprogram. Kommunene skal også arbeide for at det blir skiltet til nasjonalparkene og nasjonalparkkommunen. 3 Erfaringsutveksling. Det arrangeres to samlinger årlig, i tillegg spres informasjon på nett. Kommunene oppfordres også til å lage egne nasjonalparkmagasin. 4 Rekruttering og synlighet. Deltagelse i aktuelle fora bl.a. konferanser. Formidling av suksesshistorier er viktig. 5 Forankring. Nasjonalparkkommunestatusene skal gjenspeiles i planer og tiltak, og forankres lokalt. 6 Lokal næringsutvikling. Delta i lokale/regionale nasjonalparkforum, gjennomføre kurs og kompetanseprogram og vurdere studieturer. 7 Organisering og gjennomføring. Kommunene må etablere og følge opp en organisasjonsmodell som involverer flest mulig av kommunene og representanter på ulike nivå. Delta i utarbeiding av reiselivsstrategier og samarbeide med nasjonalparklandsbyene. 8 Kommunale enkelttiltak. Tiltak som kommunene enkeltvis eller i samarbeid ønsker å sette i gang kan etter vedtak av styret legges inn i handlingsplanen. Sekretariatet kan bistå kommunene, men hovedansvar og gjennomføring legges lokalt. Sekretariatet skal arbeide for å skaffe økonomiske midler som kan benyttes til slike tiltak. Forhold til overordna plan: Hol kommune som en stolt nasjonalparkkommune er en visjon i kommuneplanens samfunnsdel. Nasjonalparkkommunenes målsetninger sammenfaller også med kommuneplanens målsetninger innen befolkningsutvikling, arbeidsplasser og næringsliv, Hol som turistdestinasjon, kunnskapsformidling og friluftsliv. Nasjonalparkkommunenes handlingsplan er også i henhold til Buskerud fylkeskommunes regionale delplan for reiselivet hvor de samsvarende fokusområdene er bærekraft, områdeog reisemålsutvikling, strategiske allianser, produkt- og konseptutvikling og kompetanse. Miljøkonsekvenser: Nasjonalparkene i Hol kommune er blant annet vernet for å ta vare på tilnærmet urørte områder og bevare det biologiske mangfoldet, deriblant villreinen. Enhver økt utnyttelse av områdene bør derfor vurderes nøye. Et mål for nasjonalparkkommunene er å øke omverdenens bevissthet om Norges nasjonalparker. Dette kan bidra positivt til økt forståelse av hensikten med vernet av nasjonalparkene i Hol kommune. 17

18 Helse-/miljø og beredskapsforhold: Nasjonalparkkommunenes handlingsplan kan bidra til økt tilgjengelighet til nasjonalparkene i kommunen gjennom skilting. Dette kan være positivt for folkehelsa. Økonomiske konsekvenser: Gjennom arbeidet med Geilo nasjonalparklandsby har en del av tiltakene på nasjonalparkkommunenes handlingsplan allerede blitt gjennomført. Det som ikke kan finansieres gjennom nasjonalparklandsby-prosjektet er skilting ved nasjonalparkkommunens grenser. Sekretariatet skal arbeide for å skaffe økonomiske midler, men tiltaket bør anses som en utgiftspost som må dekkes av kommunen. Å slutte seg til nasjonalparkkommunenes handlingsplan vil derfor medføre en utgift på om lag ,- for Hol kommune. Vurdering: Nasjonalparkkommunenes handlingsplan er i stor grad i henhold til de overordna planene som gjelder for Hol kommune. I tillegg vil økt fokus på og bevissthet om nasjonalparkene i området kunne bidra til økt lokal stolthet og omtanke for naturen. Folkehelseperspektivet er også viktig. Gjennom prosjektet Geilo nasjonalparklandsby har en rekke tiltak som er sammenfallende med nasjonalparkkommunenes handlingsplan allerede blitt gjennomført. Å følge opp nasjonalparkkommunesatsingen vil derfor ikke medføre noen store økonomiske utgifter for kommunen. Det vil heller ikke innebære økt arbeidsinnsats i noen særlig grad. En satsing på Hol som nasjonalparkkommune vil kunne påvirke næringslivet i en positiv retning, særlig i et langsiktig perspektiv. Det vil også kunne ha positive ringvirkninger for arbeidet med Geilo nasjonalparklandsby. Rådmannens innstilling: Hol kommune slutter seg til strategidokumentet og handlingsplanen som er utarbeidet for nasjonalparkkommunene. Nødvendige midler, kr ,- dekkes over eget budsjett. 18

19 62/13 Oppfølging av Regional plan for Hardangervidda Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 121 Saksbehandler: Kjell Mykkeltvedt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Hol formannskap Vedlegg: Brev fra Buskerud Fylkeskommune om oppfølging av Regional plan for Hardangervidda. Dokument i saka: Handlingsprogram for Regional plan for Hardangervidda. Saksopplysninger: Styringsgruppa for Regional plan for Hardangervidda har fullført sitt arbeid, og fylkestingene i Buskerud, Telemark og Hordaland har vedtatt likelydende plan. Planen ligger til grunn for et handlingsprogram ( ) som er utarbeidet og vedtatt i de tre fylkestingene. Handlingsprogrammet består av følgende punkt: 1. Hardangerviddarådet 2. Rullere Regional plan for Hardangervidda 3. Kommunal planoppfølging 4. Utmarksnæringer i Landbruks-, natur- og friluftsområder 5. Villreinens arealbruk 6. Lufsjåtangen 7. Kartlegging av fritidsbruk og opplevelser 8. Friluftsliv og villrein 9. Villreinen som reiselivsatraksjon 10. Miljøsertifisering av reiselivet Oppfølging av handlingsprogrammet forutsetter samarbeid og medvirkning fra alle involverte parter. Flere av punktene er organisert som prosjekt der en kommune er utpekt som vertskommune og ansvarlig for hvert prosjekt. Hol kommune er vertskommune for prosjektet «Friluftsliv og Villrein». Totalt har handlingsprogrammet et budsjett på kr ,-. (Se budsjett i vedlagt oppfølgingsbrev). Av dette blir kommunene bedt om å dekke kr, noe som utgjør kr ,- for Hol kommune. Fylkeskommunen ber kommunene gi tilbakemelding om hvilke prosjekter de vil delta i, navn på personer som representerer kommunene og tilsagn om det økonomiske bidraget. 19

20 Forhold til overordna plan: Handlingsprogrammet er i henhold til vedtatt regional plan for Hardangervidda. Miljøkonsekvenser: Handlingsplanen skal være med å vurdere forhold rundt villreinbestanden på Hardangervidda. Økonomiske konsekvenser: Hol kommune må bevilge kr ,- til oppfølging av planen. Beløpet innarbeides i neste års budsjett. Personell resurser og reiser dekkes inn over den enkelte etats vedtatte budsjett. Vurdering: Hardangerviddarådet skal være en arena der kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og villreinnemda kan drøfte aktuelle spørsmål rundt forvaltningen av Hardangervidda. Sammensetningen blir som tidligere styringsgruppe for regional plan hvor hver av de ni kommunene har en representant hver, de tre fylkesmennene og villreinnemda inviteres til å oppnevne et medlem hver. Det er ønskelig at det er en sentral politiker som er kommunens representant her. Rådmannen mener det er viktig at Hol kommune deltar i Hardangerviddarådet, og at en sentral politiker velges til dette. Rådmannen vurderer administrativ deltagelse i de aktuelle prosjekter og faglig administrativt kontaktutvalg ut fra ressursbruk og hva som er viktig for Hol kommune å delta i. Hol kommune har fått prosjektansvaret for prosjektet «Friluftsliv og villrein». Prosjektet skal startes opp i Rådmannen utnevner en administrativ person som er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Rådmannens innstilling: Hol kommune ønsker å delta i Hardangerviddarådet oppnevnes som deltaker fra Hol kommune. Hol kommunes bidrag på kr ,- til handlingsplanen for oppfølging av regional plan for Hardangervidda, innarbeides i neste års budsjett. 20

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 08.30. NB. Merk tidspuntet. Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE... 5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 POLITISK VIRKSOMHET... 6 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

HOL KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET...

HOL KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET... Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET... 24 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET... 32 ØKONOMIPERSPEKTIVET... 38

Detaljer