Uavhengighet og mangfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uavhengighet og mangfold"

Transkript

1

2 Foto: Svein Erik Furulund Uavhengighet og mangfold Utfordringer for NJ Mediebransjen er i rivende utvikling. Aldri har endringstakten vært raskere, og aldri har det vært flere utgivelser på så mange medieplattformer som i dag. Norsk Journalistlag får nye medlemmer, og det jobber flere journalister i norske medier enn noen gang tidligere. De mange endringene gir NJ en rekke utfordringer som vi må møte offensivt. Mangfold eller ensretting? Mangfold i journalistikken er avgjørende for kvalitet og troverdighet. Derfor går NJ inn for pressestøtte, lisensfinansiert allmennkringkasting og regulering av eiermakt av norske medier. NJ mener mangfold i eierskap og mangfold i medieinnhold henger tett sammen. Flere og flere medier samles på få hender, og NJ jobber for at medieeierne skal tufte sitt eierskap på publisistiske verdier og redaksjonell uavhengighet. Mangfold må ikke erstattes av ensretting. I jakten på korrupsjon og økonomiske misligheter er offentlighetsloven ofte vår viktigste brekkstang. I lukkede systemer uten innsyn vokser ukulturen lettere. Journalistene Siri Gedde-Dahl, Anne Hafstad og Alf Endre Magnussen i Aftenposten, fikk SKUP-prisen for avsløringene om Nedre Romerike Vannverk. Arbeidsmetoder og innsyn Høy redaksjonell kvalitet er avgjørende for at mediene kan oppfylle sin samfunnsrolle. Derfor jobber NJ for større åpenhet og innsyn der makt utøves, og for å videreutvikle pressens etiske regelverk. NJ skal være pådriver i arbeidet med å styrke og verne om pressens selvdømmeordning, gjennom Pressens Faglige Utvalg. Et sterkt NJ Norsk Journalistlag er en sterk organisasjon, spesielt fordi norske journalister ser verdien av å være medlem. Denne styrken skal vi bygge videre på. Når det etableres nye medier skal NJ være raskt på pletten for å markedsføre oss slik at journalistene ønsker å organisere seg. NJ jobber for medlemmenes interesser gjennom å inngå tariffavtaler som skal sikre best mulig lønns- og arbeidsvilkår. Journalister med dårlige betingelser skal få spesiell oppmerksomhet fra NJ. Kravene til lokale tillitsvalgte øker når eierne blir færre og mer profesjonelle. NJ vil gjøre de tillitsvalgte i stand til å håndtere alle typer saker, både i egen bedrift og i konsern. Økt kompetanse Medienes og den enkelte journalists kompetansebehov øker. NJ skal være i front for å sikre journalistene mer kunnskap. Vi må sikre en god balanse mellom mediebedriftenes og den enkeltes behov. NJ vil bidra til å videreutvikle Institutt for Journalistikk og andre bransjeordninger slik at kompetansetilbudene blir reelle for alle journalister. Et sterkt og mangfoldig NJ er nøkkelen til vår evne til å påvirke journalistikken og etikken. Et sterkt NJ sikrer også den enkelte journalists rettigheter til anstendig lønns- og arbeidsforhold. Elin Floberghagen Leder av Norsk Journalistlag En utstoppet leopard var blant eiendelene som ble beslaglagt av politiet etter at Aftenpostens journalister avslørte omfattende misbruk av offentlige midler ved Nedre Romerike vannverk.

3 Illustrasjon: Lars Fiske God journalistikk = godt demokrati Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Utdrag fra Grunnlovens 100. Fri og uavhengig journalistikk er en forutsetning for et demokratisk samfunn. Journalister er samfunnets vaktbikkjer og skal kikke makthavere som politikere, myndigheter, domstoler og næringsliv i kortene. NJ arbeider for journalistikkens gode betingelser, blant annet Innsyn i forvaltningen Offentlighetsloven er et viktig verktøy for journalister. NJ arbeider kontinuerlig for mer åpenhet og offentlighet. En nyttig verktøykasse som vi er med å drifte er påvirke lovgivningen arbeide mot konsentrasjon av medieeierskap forvalte medienes eget etiske regelverk arbeide med medienes offentlige rammebetingelser Ytringsfrihed bør finde sted 100 i Grunnloven slår fast ytringsfrihet som en grunnstein i demokratiet. 100 slår også fast at myndighetene skal legge til rette for at mediene har gode arbeidsforhold. Vi går igjennom alle lovforslag som berører bransjen, og leverer bedre forslag når vi ser det nødvendig. Vi møter og diskuterer med statsråder og andre om hvordan mediespørsmål bør håndteres. Økonomiske rammebetingelser og medienes eiere NJ arbeider for å bevare pressestøtte, NRK-lisens, og momsfritak for aviser og blader. Dette fordi medienes økonomi er avgjørende for hva slags journalistikk publikum får. Det har blitt stadig viktigere hvem som eier redaksjonene. NJ presser eierne til å anerkjenne at medienes publisistiske samfunnsoppdrag betyr å investere i utvikling, kvalitet og troverdighet. Eg fann lyset på SKUPs gravekurs for to år sidan! Ingen har lærd meg så mykje på fire dagar før. Øyvind A. Haram (NRK) fant at journalistfaglige konferanser er så viktig at han siden har brukt fritiden sin som leder for Hellkonferansen. NJ utvikler journalistikken NJ var med å stifte Institutt for Journalistikk (IJ), hvor mange hundre journalister går på kurs hvert år. Vi har avtaler som gir de fleste medlemmer rett til lønnet studiepermisjon for å ta relevante kurs og studier. STUP-ordningen gir dessuten stipendier som kan brukes på kollektive kurs, eller til individuelle studieopplegg. Journalistfaglige konferanser og debattmøter er viktige arenaer for faglig inspirasjon og innsikt. NJs lokallag over hele landet arrangerer regionale konferanser som samler flere hundre deltakere. NJ initierer og finansierer også forskning på journalistikk. Dette er redskap for å lære å bli bedre. NJ har en viktig rolle i utviklingen av det etiske regelverket for norske medier. Dette skjer i stor grad gjennom Norsk Presseforbund, der NJ er et aktivt medlem. NJ legger føringer for en kontinuerlig utvikling av våre to viktigste verktøy; Vær Varsom- Plakaten og Tekstreklameplakaten. NJ har dessuten medlemmer i selvdømmeordningen Pressens Faglige Utvalg (PFU).

4 Foto: NUJP International Federation of Journalists IFJ: There can be no press freedom if journalists exist in conditions of corruption, poverty or fear Norsk Journalistlag arbeider også for kolleger i andre land. I forbindelse med sommer-ol i Beijing har NJ et samarbeid med Amnesty og Norsk PEN for å sette søkelys på ytringsfrihet og pressefrihet i Kina. NJ har også vedtatt å prioritere arbeidet for bedre sikkerhet og arbeidsbetingelser for journalister i Russland. Tidligere har vi hatt prosjekter for å etablere og styrke fagorganiseringen og rettighetene for journalister i flere andre land. NJ er en av stifterne bak International New Safety Institute, INSI, som driver sikkerhetstrening, forsikringsordninger, informasjon og politisk lobbyvirksomhet. I saker som dreier seg om ytringsfrihet og pressefri het, samarbeider NJ ofte med andre organisasjoner. Sammen kan vi utøve et tungt press. Solidaritetsarbeid Siden 2006 har Filippinene hatt topp prioritet for vårt internasjonale solidaritetsarbeid. Bakgrunnen var de mange drapene på journalister som drev undersøkende journalistikk. Nesten ingen av drapene ble etterforsket. Da NJ markerte sin 60-årsdag, garanterte vi for etableringen av et sikkerhetssenter på Filippinene og innsamlede midler gjør oss i stand til å bistå i flere år framover. Ytringsfrihet og sikkerhet Gjennom den internasjonale journalistføderasjonen, IFJ, arbeider NJ aktivt med ytringsfrihet, journalisters arbeidsforhold og journalisters sikkerhet over hele verden. Tallet på drepte journalister har steget kraftig de siste årene. IFJ har presset frem en resolusjon om journalistsikkerhet i FNs sikkerhetsråd. Trusler og drap på journalister i krigssoner skal nå etterforskes av det internasjonale samfunn. Statistikken over journalistdrap viser at det i praksis er risikofritt å drepe en journalist. Ni av ti drapsmenn det siste tiåret er aldri stilt for retten. Richard Sambrook, BBC Global News Director. Europas betydning EU-lovgivning, internasjonale dommer og utenlandske eiere av norske medier gjør verden mindre. Enten det gjelder åpenhet, kildevern, privatlivets fred, arbeidsrett eller opphavsrett, følger vi med på det som skjer også utenfor Norge. Gjennom den europeiske journalistfederasjonen, EFJ, deltar NJ i lobbyarbeid overfor EU-institusjonene og Europarådet. Norske mediekonsern eier medier i andre land, og utenlandske eiere bestemmer over norske medier. NJ er pådriver for å få dannet nettverk og møtepunkter mellom våre medlemmer og utenlandske kolleger. Med felles eiere og felles utfordringer må vi stå sammen over landegrensene.

5 Foto: Scanpix NJ arbeider for journalistene Journalistene arbeider for oss alle Journalistikken blir aldri bedre enn betingelsene tillater. NJ arbeider for at journalistene skal ha lønn, arbeidstider og velferdsordninger som gir overskudd til å drive det samfunnsnyttige arbeidet journalistikken er. Helt fra Norsk Journalistlag så dagens lys i 1946, har vi arbeidet for å få og beholde noen ekstra fridager for våre medlemmer. Dette er en kompensasjon i et yrke hvor man nesten aldri har helt fri. NJ forhandler tariffavtaler med alle de store arbeidsgiverne innen media, og mange av de små. Riksdekkende og lokale aviser, nett-aviser, radio, tv, ukepresse og fagpresse NJ arbeider der journalistene arbeider. I tillegg forhandler klubbene lokalt flere steder om lønnstillegg og arbeidsbetingelser ut over det NJ forhandler sentralt. Ikke alle arbeidsgivere tror at arbeidsmiljøloven gjelder for dem. Mediebedrifter som har avtale med oss, vet at den gjør det. Tid er penger Journalister er på jobb døgnet rundt. Slikt skal gi uttelling i lønningsposene. Det samme skal overtidsarbeid. Alle NJs tariffavtaler gir bedre overtidstillegg enn loven krever. Kompleksiteten i samfunnet og høyere tempo krever stadig mer av våre medlemmer, og lønnsnivået må speile denne utviklingen. Tariffarbeid er mye mer enn lønn. Tariffavtalene gir for eksempel regler om arbeidstid og turnus. Det er dessverre ingen selvfølge for alle arbeidsgivere at journalister trenger fritid. Journalistyrket er krevende, og mange opplever at de alltid er på jobb, enten man står på vaktlista eller ikke. Innflytelse over tjenestepensjon vil bli et betydelig stridsspørsmål framover. Avtalen NJ har fått med MBL er et eksempel mange trolig vil se til. Den sikrer innflytelse ved endringer, og et nivå langt over minstekravet i OTP-loven. Jon Hippe, daglig leder i FAFO Trygghet gir frihet Oppsigelsesvern, permisjonsrettigheter og pensjonsordninger er andre eksempler på arbeidsbetingelser NJ arbeider med. Vi var en av de første organisasjonene i Norge som krevde tariff-avtalte pensjonsordninger. Vi har nå bindende ordninger som går utover lovens minstekrav på plass i alle de store tariffområdene. NJ har også gått først i kampen for velferdsordninger som full lønn under sykdom og gode svangerskapspermisjoner. Journalistens rettigheter til egne åndsverk Som opphavsmenn til åndsverk har journalister økonomiske og ideelle rettigheter til sine produkter. NJ gjør avtaler med arbeidsgiverne på vegne av medlemmene om hvordan de økonomiske rettighetene skal fordeles, for eksempel ved salg av en sak eller et fotografi til en annen redaksjon. De ideelle rettighetene omfatter retten til å bli navngitt i samsvar med god skikk, samt vern mot krenkende bruk av verket. De ideelle rettighetene vil opphavsmannen alltid ha i behold, selv om det er inngått avtale om at de økonomiske rettighetene kan utnyttes av andre. NJ har forhandlet flere tariffavtaler som gir nybakte fedre full lønn under permisjon.

6 9000 journalister kan ikke ta feil Med over 9000 medlemmer, organiserer Norsk Journalistlag nesten alle norske journalister. Fellesskapet gir både journalistfaglig tyngde og styrke til lønnskrav og gode arbeidsbetingelser. NJ er en liten organisasjon med stor påvirkningskraft. Det er lett å få innflytelse for deg som ønsker å engasjere deg, og det er lett å få hjelp om du trenger det. Medlemmer får: Et journalistfaglig nettverk. Innflytelse på arbeidssituasjonen i egen redaksjon. Redaksjonsklubbens støtte og forhandlingsstyrke. Individuell juridisk hjelp knyttet til arbeidsforholdet. Individuell juridisk hjelp knyttet til stoff- og bildetyveri. Medlemsbladet Journalisten (se Rimelige forsikringer og hjelp gjennom NJs Forsikringskontor. Pressekort (Internasjonalt pressekort koster 250,-) Invitasjoner til journalistfaglige konferanser og kurs på IJ. Kursing av redaksjonens tillitsvalgte og ansattes styremedlemmer. Innflytelse på NJs politikk. Medlemskap i Pressens Arbeidsledighetskasse. Medlemskap i Pressens Gravferdskasse. Som klubbleder var jeg med på å forhandle fram sluttpakker i forbindelse med bemanningskutt. I disse situasjonene, og ikke minst i forbindelse med oppsigelsene, har kontakten med NJs sekretariat vært av uvurderlig hjelp.jógvan H. Gardar, tidligere klubbleder i Ny Tid. I redaksjonene er medlemmene organisert i redaksjonsklubber. De arbeider for gode lokale arbeidsforhold og støtter sine medlemmer i enkeltsaker. Klubblederne har sitt nettverk i lokallag og konsernlag, og treffer NJs sentrale organisasjon med jevne mellomrom. I lokallagene arrangeres det debattmøter, seminarer og sosiale treff for alle medlemmer. Konsernlagene er et nettverk for tillitsvalgte innenfor samme konsern. Lokallag og konsernlag, studentlag og Frilansjournalistene velger delegater til NJs landsmøte, som hvert annet år samles for å bestemme prioriteringer og politikk for neste periode. Bli medlem For å bli medlem må du ha journalistikk som hovedyrke, og du må arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon. Frilansere må kunne dokumentere at de driver reell frilansvirksomhet. NJs svært rimelige studentmedlemskap er for den som studerer og har til hensikt å bli journalist. Medlemskapet koster 1,6 prosent av brutto inntekt, med en øvre grense på 462 kr pr mnd, og en nedre på 216 kr pr mnd. Studenter betaler 360 kr i året. (2007) Vil du bli medlem, fyller du ut innmeldingsskjema på Mer informasjon om NJ finner du på Hvis ytringsfriheten skal ha noen mening, må den bety friheten til å si det andre ikke liker å høre Per Edgard Kokkvold Generalsekretær i Norsk Presseforbund

7 Postboks 8793 Youngstorget, 0028 Oslo. Tlf: E-post: Forsidebildene i brosjyren er juryerte pressefotografier fra Årets Bilde 2004, 2005 og Pressefotografenes Klubb arrangerer hvert år fotokonkurransen Årets Bilde til fremme av det journalistiske bildet. Norsk Journalistlag støtter arrangementet økonomisk. Forsidefotografer: Janne Møller-Hansen / Scanpix, Thomas Nilsson / Scanpix, Gøran Bohlin, Bent Ramberg, Marie Sjøvold, Rune P. Ness, Espen Rasmussen / Scanpix, Håvard Bjelland, Lars Myhren Holand, Helge Skodvin, Harald Henden, Karin Beate Nøsterud, Knut Egil Wang, Harald Henden, Bjørn S. Delebekk / Scanpix, Cornelius Poppe / Scanpix, Thomas Nilsson.

Forslag til ny mediepolitikk

Forslag til ny mediepolitikk Forslag til ny mediepolitikk ARBEIDERPARTIETS DEMOKRATI- OG MEDIEUTVALG 1 Sammendrag og forslag Arbeiderpartiet ser nyhets- og debattmediene som en sentral del av den norske samfunnsmodellen. Vi trenger

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Frilansinitiativet. Utkast til rapport

Frilansinitiativet. Utkast til rapport Frilansinitiativet Utkast til rapport Innhold Forord... 3 Frilansinitiativet... 5 Frilansbegrepet... 8 Mediefrilansere... 9 Situasjon og vilkår for frilansere... 12 Antall frilansere i Norge... 14 Frilansernes

Detaljer

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 2652 24. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 57): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til

Detaljer

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid g) Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid Oppsummering av Fotofrilansutvalgets arbeid Innspill fra utvalget til Landsmøtet og NJs videre arbeid i perioden 2007 09: 1. Et nytt første punkt i NJs program

Detaljer

Hvor mye makt har fagbevegelsen?

Hvor mye makt har fagbevegelsen? ERGO_05_2010_leggeut_Fag.qxp:!Ergo0905 15-12-10 14:43 Side 1 Hvor mye makt har fagbevegelsen? Medspiller, motstander, tradisjonell og grensesprengende. «Fagrørsla» er fremdeles en av Norges største folkebevegelser.

Detaljer

Etiske husregler i norske nyhetsmedier.

Etiske husregler i norske nyhetsmedier. Etiske husregler i norske nyhetsmedier. En undersøkelse av fremvekst, innhold og funksjoner. Hilde Kristin Dahlstrøm Masteroppgave i journalistikk Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i

Detaljer

Landsmøtet 2007. Andre innkomne forslag

Landsmøtet 2007. Andre innkomne forslag Landsmøtet 2007 Andre innkomne forslag Andre innkomne forslag til landsmøtet med landsstyret innstilling 1. Forslag til ny frilansstrategi Forslag til Frilansstrategi for Landsmøtet 2007. Fra Frilansjournalistene.

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

stafonytt organ for stafo nr. 3-2013 Rune Skoglund årets tillitsvalgt 2013 Driftsleder Narvestad besøker STAFO 90-års feiring på Norsk folkemuseum

stafonytt organ for stafo nr. 3-2013 Rune Skoglund årets tillitsvalgt 2013 Driftsleder Narvestad besøker STAFO 90-års feiring på Norsk folkemuseum stafonytt organ for stafo nr. 3-2013 Driftsleder Narvestad besøker STAFO Rune Skoglund årets tillitsvalgt 2013 90-års feiring på Norsk folkemuseum Snart Pensjonist? Mange ønsker å fortsette sitt medlemskap

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

Proffere PR presser pressen

Proffere PR presser pressen Proffere PR presser pressen Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Redaktørforening Proffere PR presser pressen Innhold Forord... 1 1: Innledning... 3 Økonomisk utvikling og journalistisk styrke...

Detaljer

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 TIPS OM HVORDAN HOLDE PRESENTASJONEN... 2 BILDE 1: FORSIDE... 4 BILDE 2: PRESENTASJONSDISPOSISJON... 5 BILDE 3: INDIVIDUELLE GEVINSTER VED ORGANISERING...

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven

Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven NJ arbeider for at den som er nedbemanningstruet skal komme best mulig ut av situasjonen. Det er viktig at du

Detaljer

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side Avtale nr 276 Utløp 30.06.2010 2 Innhold

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer