Tirsdag 10. februar kl Norges Rederiforbund, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tirsdag 10. februar kl. 16.00 Norges Rederiforbund, Oslo www.bulkforum.com"

Transkript

1 MARITIME MARKET NETWORK ÅRSMØTE 2009 Tirsdag 10. februar kl Norges Rederiforbund, Oslo

2

3 MARITIME MARKET NETWORK INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2009 Tirsdag 10. februar kl Norges Rederiforbund, Oslo Generalforsamling Seminar med innledere AGENDA Internasjonal politikk ved Sverre Lodgaard, seniorforsker NUPI Finanskrisen i 2008 og veien videre ved Olav Chen, senior porteføljeforvalter, Storebrand Shipbuilding Contracts in distress, ved Finn Bjørnstad, Wikborg Rein Diskusjon med innlederne Aperitif Middag Agenda for generalforsamlingen Årsmøtepapirer 1. Årsberetning Årsregnskap 2008 med noter 3. Budsjett 2009 VEDLEGG 4. Valgkomiteens innstilling til styret og styrets innstilling til valgkomité 5. Vedtekter for Bulkforum Om innlederne

4

5 AGENDA 1. Styrets årsberetning 2. Årsregnskap med revisors beretning 3. Budsjett Fastsettelse av medlemskontingenten Valg av styre, styreleder, revisor og valgkomité 6. Nye Bulkforum og programmet for 2009 Innledning til diskusjon ved styreleder Rune Birkeland Ny slogan (payoff): Maritime Market Network - eller skal vi endre navnet? Nye hjemmesider under utvikling kort orientering om dette i møtet Bulkforum Academy work in progress

6

7 MARITIME MARKET NETWORK ÅRSBERETNING ble et endringens år. I januar håpet man at sub-prime krisen kunne begrenses til den amerikanske økonomien, og at Asia med Kina i spissen ville fungere som et lokomotiv for resten av verdensøkonomien. Dermed ville etterspørselen etter skipsfartstjenester fortsatt være sterk. Det var først da investeringsbankene på Wall Street gikk konkurs at korthuset falt sammen. I løpet av perioden fra august til jul gikk hele den internasjonale økonomien i stå, og for første gang siden annen verdenskrig diskuterte økonomene seriøst om verden var på vei inn i en depresjon. Myndighetene i alle land med velutviklede økonomier gikk i løpet av høsten inn med store støttepakker til bankene fordi bankene hadde mistet tiltro til hverandre og dermed omtrent innført utlånstopp. Likviditeten i verden var blitt borte. Støtte-pakkene har hjulpet noe, men ikke taklet problemet med begrenset egenkapital i bankene. Støttepakkene ble etterfulgt av aktivitetspakker som har som formål å øke den økonomiske aktiviteten for å begrense tapet av arbeidsplasser og øke forbruket. Dette er den fasen vi er inne i nå. Både den amerikanske, japanske og britiske økonomien er offisielt inne i en resesjon. Det sies at neste fase skal være styrking av egenkapital i bankene for å øke evnen til å låne ut penger, men myndighetene har ikke noen løsning på hvordan det skal kunne skje uten at bankene nasjonaliseres. I USA er ikke nasjonalisering akseptert som løsning, og i Skandinavia er bankene økonomisk sterke og ser ingen grunn til å utvanne aksjonærene for å øke andel risikofylte lån. Konsekvensen for etterspørsel etter skipsfartstjenester har vært sterk. Svak økonomi har medført vesentlig mindre bilkjøring og generelt mindre etterspørsel etter oljeprodukter, dermed har behovet for olje falt. Oljeprisen har falt fra USD 147 per fat til rundt USD 45 per fat, behovet for oljetransport har falt med noen prosentpoeng. Etterspørsel etter råvarer til produksjon av stål har falt på samme måte som etterspørsel etter kull til å produsere elektrisitet. Lavere etterspørsel har medført at opphopning i havnene har blitt borte. Dermed har behovet for skipstransport av tørre bulkvarer blitt enda lavere. Ratene i tørrbulk har falt med mer enn 90% i løpet av høsten. Utviklingen har nesten vært motsatt av hva man fryktet ved starten av Da var man engstelig for rateutviklingen i tank, men trodde tørrbulk ville holde seg bedre. Lavere etterspørsel etter ferdigvarer har medført lavere behov for transport av containere, noe som igjen har presset ned ratene. Bulkforum Årsberetning 2008 Side 1 av 7

8 USA har tradisjonelt vært motoren i den internasjonale økonomien, men nå hoster den motoren. Heller ikke Kina og India (som sliter med sin egen finansskandale) klarer ennå å fungere som motorer uavhengig av utviklingen i USA. Myndighetene ser ut til å akseptere at alle må løfte i lag for å få i gang ny vekst. Utsiktene for 2009 er meget svake sett i historisk perspektiv (IMF venter i sin siste prognose en vekst i verdensøkonomien på bare 0,5% i 2009). Selv i Kina er utsiktene meget usikre og mange tror nå at myndighetenes anslag med en vekst på 8% er altfor optimistiske. Offisielt skal Kina vokse med ca. 8% i 2009, men det er det nivået som er nødvendig for å unngå at også nyutdannede akademikere blir gående arbeidsledige. Hvis det skjer, er man engstelig for utstrakt sosial uro. Europa er også i resesjon, dvs. man opplever negativ vekst i BNP. Spørsmålet er om det vil vare ut hele 2009 eller om man vil se noe oppgang på tampen av året. Det offisielle synet er at USA og Europa vil oppleve fall i 2009, mens det skal snu i første halvdel av For skipsfarten bør det bety noe redusert etterspørsel etter olje, mens etterspørselen etter tørre bulkvarer antas å kunne øke noe. Valutautviklingen er svært viktig for internasjonal handel. I 2008 har man observert ekstreme utslag. USD var svært svak ved starten av året. Men da den internasjonale uroen grep om seg flyktet folk til de store valutaene, dvs. USD og EUR. Som en konsekvens styrket begge seg kraftig, spesielt styrket USD seg kraftig mot EUR. De små valutaene, som for eksempel de skandinaviske var utsatte, fordi man flyktet fra dem. På tampen av året har Euroen satt rekorder i verdi, mens USD har nådd et nivå det er lenge siden man har observert. Kineserne fortsetter sin generelle politikk med å la Renminbi appresiere sakte, men de raske endringene har medført at Renminbi har svekket seg noe i forhold til USD og EUR. Forventningen er at når verden normaliserer seg, vil valutaene flyte tilbake mot der de var ved innledningen til I mellomtiden er det et press mot Kina om å øke verdien av Renminbi raskere. Effekten på verdenshandelen er pt. uklar fordi endringene skjer så raskt. Nær samtlige skipssegmenter er meget høyt kontraherte (i særstilling tørrlast og container) og tilpasset forventninger om nær det dobbelte av historisk trend vekst i verdensøkonomien, mens vi høyst sannsynlig går inn i en periode med under trend vekst. Skipsfartsnæringen Generelt var 2008 et turbulent år for næringen. Ved inngangen til 2009 er stemningen preget av usikkerhet. Det skal leveres mye ny tonnasje som det ikke er behov for nå. Man vil derfor se mange forsøk på å forsinke leveranser og eventuelt konvertere til annen tonnasje. Vi vil også oppleve konkurser som kan ha store ringvirkninger. Kapasiteten til verftene er fullt belagt i både 2009 og 2010, men ting kan skje i dagens usikre situasjon. En stor del av ordreboken er ikke sikret finansiering. Samtidig skal en stor del av lån med 2-3 års løpetid som var inngått de siste årene fornyes i tiden fremover. I mellomtiden har verdiene falt til dels dramatisk. I lys av utviklingen den siste tiden kan man stille seg noe tvilende til om verftskapasiteten er så knapp for 2010 levering som tidligere antatt. Det samme gjelder utstyrsleverandørene. Den rikelige tilgangen på tonnasje medfører at etterspørselssiden etter frakttjenester vil være bestemmende for rateutviklingen de nærmeste årene. Usikkerheten om den videre økonomiske veksten i verden er i så måte en ekstra usikkerhetsfaktor, men det er vanskelig å være optimistisk om rateutviklingen i de tradisjonelle Bulkforum Årsberetning 2008 Side 2 av 7

9 skipsfartssegmenter de nærmeste par årene. I visse nisjesegmenter kan utviklingen være ganske annerledes. Utviklingen i skandinavisk skipsfartsnæring har vært blandet i Verftene er i dag fullt belagt, og utstyrsindustrien melder om fulle ordrebøker opp til flere år fremover. Samtidig må de forholde seg til at mange rederier har kommet i vanskeligheter med få muligheter til rask bedring og at den langsiktige etterspørselen er klart svekket. Skipsfartsbankene og skipsmeglerne har styrket sine internasjonale posisjoner, og det har vært vekst i forsikringsbransjen og for Det Norske Veritas. Vi har kommet inn i en krevende periode som krever gode forretningsevner i bedriftene, og evne til omstilling og innovasjon. Bulkforum Bulkforum har bak seg et år med god aktivitet. Man har satset på møter med høy kvalitet på foredragsholderne, og har fått gode tilbakemeldinger med til dels meget godt oppmøte. Bulkforum prøver å endre seg med endringene i samfunnet og i skandinavisk skipsfart. Styret har derfor, i samråd med den forrige daglige leder, funnet ut at tiden var moden for en ny daglig leder. Siviløkonom Tom O. Kleppestø (42) er engasjert for å bringe Bulkforum mer i takt med utviklingen. Se pressemelding om dette som vedlegg til årsberetningen. Da Bulkforum startet opp i 1981, var stortank og storbulk de tunge områdene med mange lokale aktører. Derfra har vi også fått navnet vårt. Disse områdene er stadig viktige, spesielt for det generelle klimaet i internasjonal skipsfart. I Skandinavia har utviklingen gått mot kompetansebasert skipsfart med tyngde innenfor logistikk og kompliserte transportformer. Bulkforum har derfor etter hvert inkludert intereuropeisk nærskipsfart, alle former for gasstransport, bulktransport, oljetransport og støtteområdene som skipsdesign, finans, forsikring, utdanning, etc. Disse områdene er ikke isolert fra de store trendene pga. korrelasjonseffekter. Vi prøver nå spesielt å utvikle oss som en nettverksbygger på tvers av alle områder. Bulkforum vil bestrebe seg på å bli den møteplass forumet var i tidligere tider. I denne sammenheng vil utvikling av hjemmesidene være sentralt, ikke minst i forhold til alle de unge som nylig har startet sin karriere innenfor den maritime klyngen. Forumet ønsker å være en utkikkspost for problemstillinger og hendelser som til enhver tid bør vies spesiell oppmerksomhet hos aktører med interesse for skipsfart og sjøverts transporttjenester. Vi søker å skape interessante møter med gode foredragsholdere og interessante temaer som forsvarer tidsbruken i en vanskelig periode med høy forretningsaktivitet hvor tiden er særs knapp og verdifull. Bulkforums økonomi Regnskapet for 2008 viser et underskudd på kroner. Dette skyldes til dels frafall av medlemmer. Egenkapitalen ved årsskiftet var kroner. Medlemsmassen er nå på 69 bedrifter og organisasjoner. Det er viktig at Bulkforum lykkes med den omlegging som er omtalt over. Medlemskontingenten Styret foreslår at årskontingenten blir som i fjor, NOK pr. medlemsbedrift. Bulkforum Årsberetning 2008 Side 3 av 7

10 Støtte til forumets virksomhet Flere av medlemmene yter betydelig innsats i forumet, enten som vertskap for forumsarrangementer eller i form av kunnskapsmessige bidrag. Styret vil også understreke at deltakelse på arrangementer i seg selv også er et viktig bidrag til å opprettholde Bulkforum som en interessant møteplass. Styret takker alle for godt samarbeid og verdifull støtte i året som gikk. 3. februar 2009 Styret Rune Birkeland, Grieg Logistics AS, styreleder Kristin Omholt-Jensen, BI Executive Robert Løseth, Rolls-Royce Maritime AS Nicolai Hansteen, Lorentsen & Stemoco AS Dag Andresen, DNV Knut Stangebye Olsen, Inge Steensland AS Jan Erik Skancke, Hydro Aluminium ASA Vedlegg: Seminararrangementer og Aktualitetsmøter i 2008 Bulkforum Årsberetning 2008 Side 4 av 7

11 SEMINARER 2008 PLENUMSMØTER DATO SEM.NR. TEMA PANEL/RESSURSPERSONER 12/2 1/08 GENERALFORSAMLING I Norges Rederiforbund Hvor går verden - Hendelser og perspektiver Rune Birkeland Sverre Lodgaard Harald Magnus Andreassen 21 22/4 2/08 Markedsseminar på Stig Nordlund Losby Gods Hotel, Losby Bjørn Bodding Bulkforum Analytical Workshop Nicolai Hansteen Terje Fardal Jakub Walekiewicz Jørgen Jorde Kristin Omholt-Jensen Even Knudsen Jon-Inge Aarskog Frank Solberg Lianghui Xia Kristen Jenssen Aleksander Jilenkov Terje Fardal Per Olaf Brett Ole Jonny Teigen Per Anton Kleppa 4/12 3/08 Markedsmøte, Handelshøyskolen BI Rune Birkeland Forretninger i Kina Henning Kristoffersen Ønsker rederne skipene? Nicolai Hansteen Klarer kinesiske verft å levere de Einar Wold ordre de har mottatt? Per Anton Kleppa Bulkforum Årsberetning 2008 Side 5 av 7

12 AKTUALITETSMØTER 2008 DATO MØTE NR. TEMA PANEL 7/3 1/08 Teknologi og Regelverkets Roald Vårheim påvirkning av markedet Håkon Bjørn Thoresen Vertskap: Det Norske Veritas Robert Løseth Peik Jenssen Dag Andresen 4/9 2/08 Markedsoppdatering, Øystein Thøgersen Vertskap: Gard Forsikring, Bergen Erik M. Andersen Bjørn Bodding 3/11 3/08 Tungtvannsaksjonen Joachim Rønneberg Aktuelle geopolitiske og økonomiske Herbert Kristoffersen utfordringer/utviklingstrekk Terje Torsteinson fellesmøte på Akershus Festning med: Geir O. Kjøsnes International Business Forum Forsvarets Stabsskole 17/12 4/08 Risk Management i Turbulente Magne Aarset Tider, Handelshøyskolen BI Harald Ødegaard Herman Michelet Ronny Bjørnådal Trond Eilertsen Bulkforum Årsberetning 2008 Side 6 av 7

13 GRUPPEMØTER 2008 NÆRSKIPSGRUPPEN 13/6 Nærskipsmøte på Radisson SAS Tore Longva Airport Hotel, Gardermoen Per Olaf Brett Konkurransekraft, varestrømmer Lennart Nilsson og forhold skip/havn Richard Horgen Per Gisle Rekdal Per Anton Kleppa GASSGRUPPEN 15/5 Gassgruppemøte hos BW Gas: Knut Stangebye-Olsen LPG-skipsmarkedet og forretnings- Eirik S. Uthaug utvikling i gass-segmentet 18/9 Gassgruppemøte på Shippingklubben, Inge C. Paulsen vertskap Marintek Solutions: Per Magne Einang Utviklingsmuligheter innenfor LNG-skipsfart SERVICEGRUPPEN 26/02 Servicegruppemøte hos Nordea i Oslo Axel M. Aas Alternativ finansiering. Spesielt finansiering Olav Ringdal av single purpose-selskaper KS/DIS ******* Bulkforum Årsberetning 2008 Side 7 av 7

14 Å R S R E G N S K A P F O R Budsj note 2008 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingenter Arrangementsinntekter (1) Renteinntekter, netto SUM INNTEKTER DRIFTSUTGIFTER: Arrangementskostnader (1) Administrasjon (2) SUM UTGIFTER RESULTAT B A L A N S E AKTIVA: Disponible bankkonti Kortsiktige fordringer (3) Totalt PASSIVA: Disponibelt reservefond Kortsiktig gjeld (4) Totalt Intern revisor: Eirik S. Uthaug

15 2 1. Arrangementskostnader NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2008 Seminarer: Inntekter Utgifter Seminar 01: Generalforsamling/seminar Seminar 02: Bulkforum Analytical Workshop, tapt pga. konkurs : Seminar 04: Markedsmøte 4. desember : Aktualitetsmøter: Gruppemøter Sum : Aktualitetsmøte 01: Miljø- og sikkerhetskrav til sjøtransport, Det norske Veritas, : Aktualitetsmøte 02: Markedsvurderinger og Makroøkonomi, Bergen Rederiforening Aktualitetsmøte 03: Aktuelle geopolitiske og makroøkonomiske utfordringer,akershus Festning, sammen med International Business Forum Aktualitetsmøte 04: Risk management i Turbulente tider, Handelshøyskolen BI : Servicegruppemøte Sum: Totalt : For samtlige arrangementer refererer de oppførte utgiftstallene seg til rene arrangementskostnader samt reiseutgifter. De indirekte kostnadene er ikke inkludert.

16 3 2. Hovedpostene for administrasjonsutgifter Daglig leder, avtroppende Daglig leder, påtroppende Kontorholdutgifter Ekstraordinær kostnad i 2008 pga utgifter til utvikling av ny grafisk profil. 3. Kortsiktige fordringer Alle som skylder penger har bekreftet at disse vil bli betalt enten innen Generalforsamlingen eller rett deretter. 4. Kortsiktig gjeld Utgifter i forbindelse med arrangementer i desember. *****

17

18 BUDSJETT 2009 INNTEKTER Budsjett 2009 Regnskap 2008 Medlemskontingenter Deltakeravgifter møter Kurs-/skoleinntekter Reklame-/sponsorinntekter Renteinntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Faste: Administrasjon og drift Variable kostnader SUM KOSTNADER RESULTAT

19 VALGKOMITEENS NOMINASJONER FOR 2009 Bulkforums valgkomité har bestått av: Lars Martin Østerholt Teekay Shipping (leder) Trond Evju Leif Höegh & Co Jon Edvard Sundnes Tschudi Shipping Styret har i 2008 bestått av Rune Birkeland Grieg Logistics (styreleder) Jan Erik Skancke Hydro Aluminium Robert Løseth Rolls-Royce Marine Knut Stangebye Olsen BW Gas/Inge Steensland Nicolai Hansteen Lorentzen & Stemoco Kristin Omholt-Jensen BI Executive Dag Andresen Det Norske Veritas Robert Løseth har bedt om avløsing etter flere års tjeneste i styret. Valgkomiteen nominerer følgende kandidater for valg til tillitsverv i Bulkforum 2009: STYRET Rune Birkeland Grieg Logistics gjenvalg (styreleder) Jan Erik Skancke Hydro Aluminium gjenvalg Knut Stangebye Olsen Inge Steensland gjenvalg Nicolai Hansteen Lorentzen & Stemoco gjenvalg Kristin Omholt-Jensen BI Executive gjenvalg Dag Andresen Det Norske Veritas gjenvalg Per Olaf Brett Ulstein Gruppen ny INTERN REVISOR Eirik S. Uthaug StatoilHydro gjenvalg STYRET innstiller på følgende VALGKOMITÉ: Lars Martin Østerholt Teekay Shipping gjenvalg Robert Løseth Rolls-Royce Marine ny Ulf Hagen Tschudi Shipping ny Trond Evju og Jon Edvard Sundnes har bedt om avløsing etter lang og tro tjeneste i valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv sin leder.

20 VEDTEKTER FOR FORENINGEN BULKFORUM 1 Formål Foreningens formål er å fremme medlemmenes innsikt i forhold som påvirker shippingvirksomhet generelt samt utviklingen for shippingmarkeder hovedsakelig gjennom seminar og møtevirksomhet. Hovedfokus vil være på bulk- og tankfart samt inter-europeisk skipsfart. Andre segmenter vil også bli berørt. 2 Medlemmer Selskaper som driver med shippingvirksomhet, eller er leverandør av varer eller tjenester til disse samt laste-eiere kan være medlemmer i foreningen. Styret har avgjørelsesmyndighet mht. medlemskap. Foreningen er primært for nevnte grupper og for selskaper med virksomhet i Norden. Styret har adgang til å oppta som medlemmer andre norske/utenlandske bedrifter eller organisasjoner som har en naturlig tilknytning til foreningens virksomhet. 3 Styret Foreningen ledes av et styre bestående av 5-7 medlemmer som velges av Generalforsamlingen for 1 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er til stede. Beslutninger treffes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Foreningen forpliktes utad ved underskrift av styreleder og daglig leder i fellesskap.

21 4 Generalforsamlingen Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av første kvartal hvert år, med minst to ukers varsel. Den skal behandle: 1. Styrets årsberetning. 2. Årsregnskap med revisors beretning. 3. Neste års budsjett. 4. Fastsettelse av medlemskontingenten. 5. Valg av styre, styreleder, revisor, valgkomité og eventuelle andre komitéer. 6. Andre saker som forelegges av styret eller medlemmene. Saker som medlemmene vil ta opp på generalforsamlingen må meddeles styret innen 4 uker før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med varsel, som styret bestemmer, når styret finner det nødvendig eller når det kreves av minst 5 medlemmer. På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de møtende, med unntak av saker som nevnt under 7. 5 Daglig leder Foreningen skal ha en daglig leder som engasjeres av styret. Den daglige leder er sekretær for styret. 6 Nominasjon Valgkomitéen foretar nominasjon til generalforsamlingen i forbindelse med valg til verv i forumet. 7 Endringer og oppløsning Endringer i disse vedtekter herunder foreningenes oppløsning kan bestemmes av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Minst halvparten av medlemmene må være representert på generalforsamlingen, gjennom fremmøte eller ved innsendt fullmakt på forhånd. Ved oppløsning skalgjenværende kapital, etter at alle forpliktelser er gjort opp, utbetales til medlemmene. ******* Vedtatt på forumets generalforsamlingsmøte den 31. januar 1985, og justert på forumets generalforsamlingsmøte den 20. februar 1990 og 15. februar 2005.

22 OM INNLEDERNE Sverre Lodgaard, NUPI Direktør for NUPI Engasjert i prosjektene Non-profileration og Doables in the Field of Nuclear Disarmament. Våren 2007 utkom boken Nuclear Proliferation and International Security som er skrevet i samarbeid med Morten Bremer Mærli. Fra 15. juni 2007 er Lodgaard seniorforsker ved NUPI. Olav Chen, Storebrand Chen er senior porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltnings allokeringsgruppe. Han begynte i Storebrand som konserntrainee. Chen er utdannet sosialøkonom fra London School of Economics og Universitetet i Oslo (MSc Economics og cand.oecon.). Hans foreldre er fra Shanghai. Han er også spaltist i E24.no Finn Bjørnstad, Wikborg Rein Finn Bjørnstad er partner i Wikborg Rein og leder av firmaets Shipping Offshoregruppe. Han har en internasjonalt rettet praksis med hovedtyngden av sine klienter blant norske- og utenlandske banker og rederier, og arbeider mye med nybyggings- /konverteringsprosjekter for skip, finansiering og kjøp/salg/befraktning av skip og offshore fartøyer, prosjektfinansiering av forskjellige aktiva i Norge og i utlandet, samt mot det private kapitalmarked, både for investorer og for meglerhus i forbindelse med etablering av prosjekter i Norge og utlandet.

23 NY DAGLIG LEDER I BULKFORUM Tom O. Kleppestø (42), siviløkonom NHH, tar over som daglig leder i Bulkforum etter Per Anton Kleppa (59), som har ledet forumet siden 1. juli Kleppa skal nå bruke mer tid i Portugal, på å følge opp familiens investeringer og eiendommer, samt egne styreverv. Han vil fortsatt være noe involvert i Bulkforum som faglig støtte, og ansvarlig for utviklingen av Bulkforums modeller. Tom O. Kleppestø har sin faglige bakgrunn fra NHH, der han etter etter studietiden var administrativ leder ved SIØS Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart, ledet av professor Victor D. Norman. Senere arbeidet han med EUforskning og lederutviklingsprogrammer og etablerte til slutt Senter for Bedriftsutvikling ved SNF, under ledelse av daværende direktør Torger Reve. Kleppestø arbeidet i noen år som bedriftsrådgiver i Hartmark Consulting AS før han startet for seg selv i 2006 gjennom sitt foretak Kompetansepartner. Han har på oppdrag fra Norges Rederiforbund vært ansvarlig for Maritim Trainee siden oppstarten i 2004, og bistått BI med å arrangere Shippingkonferansen i 2007 og I tillegg arbeider han for finansnæringen med kvinneprogrammet Futura sammen med Anne Grethe Solberg. Kleppestø tar over Bulkforum i en krevende tid og ser frem til å arbeide med styret for å videreutvikle organisasjonen til å nå dens visjon: Å være den primære og levende møteplass for å fremme nettverksbygging og markedsinnsikt for aktørene i det maritime cluster, for de som ønsker å være med og lede fremtidens shipping. Bulkforum ønsker nå å oppgradere sin tjenester overfor medlemmene. Mer om dette vil bli presentert på årsmøtet hos Norges Rederiforbund tirsdag 10. februar Rune Birkeland, adm. dir. Grieg Logistics og styreleder i Bulkforum, er glad for å ha fått Kleppestø til å overta stafettpinnen i Bulkforum. Tom har en bred kompetanse og nettverk mot de unge i næringen, i tillegg er han godt kjent med utdanningsinstitusjonene for næringen i Norge og utlandet. Sammen med et aktivt styret mener jeg dette lover godt for Bulkforums fremtid. MER INFORMASJON Oslo, 1. januar 2009 Rune Birkeland, styreleder, tlf eller Tom O. Kleppestø, daglig leder, tlf eller

24 MARITIME MARKET NETWORK Bilder er velvillig utlånt fra Norges Rederiforbund BULKFORUM 2009 Postboks 683 Sentrum, 0106 Oslo Tlf , fax

SHIPPING & OFFSHORE FORUM

SHIPPING & OFFSHORE FORUM Forretningsplan for utvikling av Bulkforum til SHIPPING & OFFSHORE FORUM Utarbeidet av styret og daglig leder i Bulkforum i nov/des 2012 og januar 2013 INNHOLD SIDE 1. Executive Summary 2 2. Innledning

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird... 11 Sallaum

Detaljer

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN, 2007 1 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN BÆRUM OSLO ASKER DRAMMEN KONGSBERG HORTEN MOSS TØNSBERG SARPSBORG FREDRIKSTAD SANDEFJORD

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015

Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015 Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015 INNHOLD Moss Industri- og Næringsforenings visjon og formål Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Revisors beretning Budsjett 2015 Valgkomiteens

Detaljer

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015 ROSENKILDEN ER 20 ÅR side 28 VI MÅ TA LÆRLINGEANSVAR side 65 2014 FRA A TIL Å side 24 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 1 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Det blir et skifte i 2015 Næringslivet i Stavanger-regionen forbereder

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Årsrapport 2013. Strategisk styrket

Årsrapport 2013. Strategisk styrket Årsrapport 2013 Strategisk styrket agasti - årsrapport 2013 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 12 Konsernledelsen 13 Styret

Detaljer

haugesund sparebank årsrapport 2008

haugesund sparebank årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 haugesund sparebank årsrapport 2008 Haugesund Sparebank er hovedsponsor for Havnedagene i Haugesund. MILJØMERKET 241 Trykksak 600 Denne årsrapporten er produsert ved HBO som er et miljøsertifisert

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2013 Optimismen blomstrer Vekst og store muligheter, spesielt i tilknytning til olje og gass i Norge og internasjonalt. Og utfordringene må løses Arbeidskraft,

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

Konjunkturrapporten 2009

Konjunkturrapporten 2009 Konjunkturrapporten 2009 1 Konjunkturrapporten 2009 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 2. Utviklingen i 2008 3. Finanskrisen 4. Bedriftenes vurdering av 2009 Omsetting Investeringer Resultat Sysselsetting

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer