Tirsdag 10. februar kl Norges Rederiforbund, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tirsdag 10. februar kl. 16.00 Norges Rederiforbund, Oslo www.bulkforum.com"

Transkript

1 MARITIME MARKET NETWORK ÅRSMØTE 2009 Tirsdag 10. februar kl Norges Rederiforbund, Oslo

2

3 MARITIME MARKET NETWORK INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2009 Tirsdag 10. februar kl Norges Rederiforbund, Oslo Generalforsamling Seminar med innledere AGENDA Internasjonal politikk ved Sverre Lodgaard, seniorforsker NUPI Finanskrisen i 2008 og veien videre ved Olav Chen, senior porteføljeforvalter, Storebrand Shipbuilding Contracts in distress, ved Finn Bjørnstad, Wikborg Rein Diskusjon med innlederne Aperitif Middag Agenda for generalforsamlingen Årsmøtepapirer 1. Årsberetning Årsregnskap 2008 med noter 3. Budsjett 2009 VEDLEGG 4. Valgkomiteens innstilling til styret og styrets innstilling til valgkomité 5. Vedtekter for Bulkforum Om innlederne

4

5 AGENDA 1. Styrets årsberetning 2. Årsregnskap med revisors beretning 3. Budsjett Fastsettelse av medlemskontingenten Valg av styre, styreleder, revisor og valgkomité 6. Nye Bulkforum og programmet for 2009 Innledning til diskusjon ved styreleder Rune Birkeland Ny slogan (payoff): Maritime Market Network - eller skal vi endre navnet? Nye hjemmesider under utvikling kort orientering om dette i møtet Bulkforum Academy work in progress

6

7 MARITIME MARKET NETWORK ÅRSBERETNING ble et endringens år. I januar håpet man at sub-prime krisen kunne begrenses til den amerikanske økonomien, og at Asia med Kina i spissen ville fungere som et lokomotiv for resten av verdensøkonomien. Dermed ville etterspørselen etter skipsfartstjenester fortsatt være sterk. Det var først da investeringsbankene på Wall Street gikk konkurs at korthuset falt sammen. I løpet av perioden fra august til jul gikk hele den internasjonale økonomien i stå, og for første gang siden annen verdenskrig diskuterte økonomene seriøst om verden var på vei inn i en depresjon. Myndighetene i alle land med velutviklede økonomier gikk i løpet av høsten inn med store støttepakker til bankene fordi bankene hadde mistet tiltro til hverandre og dermed omtrent innført utlånstopp. Likviditeten i verden var blitt borte. Støtte-pakkene har hjulpet noe, men ikke taklet problemet med begrenset egenkapital i bankene. Støttepakkene ble etterfulgt av aktivitetspakker som har som formål å øke den økonomiske aktiviteten for å begrense tapet av arbeidsplasser og øke forbruket. Dette er den fasen vi er inne i nå. Både den amerikanske, japanske og britiske økonomien er offisielt inne i en resesjon. Det sies at neste fase skal være styrking av egenkapital i bankene for å øke evnen til å låne ut penger, men myndighetene har ikke noen løsning på hvordan det skal kunne skje uten at bankene nasjonaliseres. I USA er ikke nasjonalisering akseptert som løsning, og i Skandinavia er bankene økonomisk sterke og ser ingen grunn til å utvanne aksjonærene for å øke andel risikofylte lån. Konsekvensen for etterspørsel etter skipsfartstjenester har vært sterk. Svak økonomi har medført vesentlig mindre bilkjøring og generelt mindre etterspørsel etter oljeprodukter, dermed har behovet for olje falt. Oljeprisen har falt fra USD 147 per fat til rundt USD 45 per fat, behovet for oljetransport har falt med noen prosentpoeng. Etterspørsel etter råvarer til produksjon av stål har falt på samme måte som etterspørsel etter kull til å produsere elektrisitet. Lavere etterspørsel har medført at opphopning i havnene har blitt borte. Dermed har behovet for skipstransport av tørre bulkvarer blitt enda lavere. Ratene i tørrbulk har falt med mer enn 90% i løpet av høsten. Utviklingen har nesten vært motsatt av hva man fryktet ved starten av Da var man engstelig for rateutviklingen i tank, men trodde tørrbulk ville holde seg bedre. Lavere etterspørsel etter ferdigvarer har medført lavere behov for transport av containere, noe som igjen har presset ned ratene. Bulkforum Årsberetning 2008 Side 1 av 7

8 USA har tradisjonelt vært motoren i den internasjonale økonomien, men nå hoster den motoren. Heller ikke Kina og India (som sliter med sin egen finansskandale) klarer ennå å fungere som motorer uavhengig av utviklingen i USA. Myndighetene ser ut til å akseptere at alle må løfte i lag for å få i gang ny vekst. Utsiktene for 2009 er meget svake sett i historisk perspektiv (IMF venter i sin siste prognose en vekst i verdensøkonomien på bare 0,5% i 2009). Selv i Kina er utsiktene meget usikre og mange tror nå at myndighetenes anslag med en vekst på 8% er altfor optimistiske. Offisielt skal Kina vokse med ca. 8% i 2009, men det er det nivået som er nødvendig for å unngå at også nyutdannede akademikere blir gående arbeidsledige. Hvis det skjer, er man engstelig for utstrakt sosial uro. Europa er også i resesjon, dvs. man opplever negativ vekst i BNP. Spørsmålet er om det vil vare ut hele 2009 eller om man vil se noe oppgang på tampen av året. Det offisielle synet er at USA og Europa vil oppleve fall i 2009, mens det skal snu i første halvdel av For skipsfarten bør det bety noe redusert etterspørsel etter olje, mens etterspørselen etter tørre bulkvarer antas å kunne øke noe. Valutautviklingen er svært viktig for internasjonal handel. I 2008 har man observert ekstreme utslag. USD var svært svak ved starten av året. Men da den internasjonale uroen grep om seg flyktet folk til de store valutaene, dvs. USD og EUR. Som en konsekvens styrket begge seg kraftig, spesielt styrket USD seg kraftig mot EUR. De små valutaene, som for eksempel de skandinaviske var utsatte, fordi man flyktet fra dem. På tampen av året har Euroen satt rekorder i verdi, mens USD har nådd et nivå det er lenge siden man har observert. Kineserne fortsetter sin generelle politikk med å la Renminbi appresiere sakte, men de raske endringene har medført at Renminbi har svekket seg noe i forhold til USD og EUR. Forventningen er at når verden normaliserer seg, vil valutaene flyte tilbake mot der de var ved innledningen til I mellomtiden er det et press mot Kina om å øke verdien av Renminbi raskere. Effekten på verdenshandelen er pt. uklar fordi endringene skjer så raskt. Nær samtlige skipssegmenter er meget høyt kontraherte (i særstilling tørrlast og container) og tilpasset forventninger om nær det dobbelte av historisk trend vekst i verdensøkonomien, mens vi høyst sannsynlig går inn i en periode med under trend vekst. Skipsfartsnæringen Generelt var 2008 et turbulent år for næringen. Ved inngangen til 2009 er stemningen preget av usikkerhet. Det skal leveres mye ny tonnasje som det ikke er behov for nå. Man vil derfor se mange forsøk på å forsinke leveranser og eventuelt konvertere til annen tonnasje. Vi vil også oppleve konkurser som kan ha store ringvirkninger. Kapasiteten til verftene er fullt belagt i både 2009 og 2010, men ting kan skje i dagens usikre situasjon. En stor del av ordreboken er ikke sikret finansiering. Samtidig skal en stor del av lån med 2-3 års løpetid som var inngått de siste årene fornyes i tiden fremover. I mellomtiden har verdiene falt til dels dramatisk. I lys av utviklingen den siste tiden kan man stille seg noe tvilende til om verftskapasiteten er så knapp for 2010 levering som tidligere antatt. Det samme gjelder utstyrsleverandørene. Den rikelige tilgangen på tonnasje medfører at etterspørselssiden etter frakttjenester vil være bestemmende for rateutviklingen de nærmeste årene. Usikkerheten om den videre økonomiske veksten i verden er i så måte en ekstra usikkerhetsfaktor, men det er vanskelig å være optimistisk om rateutviklingen i de tradisjonelle Bulkforum Årsberetning 2008 Side 2 av 7

9 skipsfartssegmenter de nærmeste par årene. I visse nisjesegmenter kan utviklingen være ganske annerledes. Utviklingen i skandinavisk skipsfartsnæring har vært blandet i Verftene er i dag fullt belagt, og utstyrsindustrien melder om fulle ordrebøker opp til flere år fremover. Samtidig må de forholde seg til at mange rederier har kommet i vanskeligheter med få muligheter til rask bedring og at den langsiktige etterspørselen er klart svekket. Skipsfartsbankene og skipsmeglerne har styrket sine internasjonale posisjoner, og det har vært vekst i forsikringsbransjen og for Det Norske Veritas. Vi har kommet inn i en krevende periode som krever gode forretningsevner i bedriftene, og evne til omstilling og innovasjon. Bulkforum Bulkforum har bak seg et år med god aktivitet. Man har satset på møter med høy kvalitet på foredragsholderne, og har fått gode tilbakemeldinger med til dels meget godt oppmøte. Bulkforum prøver å endre seg med endringene i samfunnet og i skandinavisk skipsfart. Styret har derfor, i samråd med den forrige daglige leder, funnet ut at tiden var moden for en ny daglig leder. Siviløkonom Tom O. Kleppestø (42) er engasjert for å bringe Bulkforum mer i takt med utviklingen. Se pressemelding om dette som vedlegg til årsberetningen. Da Bulkforum startet opp i 1981, var stortank og storbulk de tunge områdene med mange lokale aktører. Derfra har vi også fått navnet vårt. Disse områdene er stadig viktige, spesielt for det generelle klimaet i internasjonal skipsfart. I Skandinavia har utviklingen gått mot kompetansebasert skipsfart med tyngde innenfor logistikk og kompliserte transportformer. Bulkforum har derfor etter hvert inkludert intereuropeisk nærskipsfart, alle former for gasstransport, bulktransport, oljetransport og støtteområdene som skipsdesign, finans, forsikring, utdanning, etc. Disse områdene er ikke isolert fra de store trendene pga. korrelasjonseffekter. Vi prøver nå spesielt å utvikle oss som en nettverksbygger på tvers av alle områder. Bulkforum vil bestrebe seg på å bli den møteplass forumet var i tidligere tider. I denne sammenheng vil utvikling av hjemmesidene være sentralt, ikke minst i forhold til alle de unge som nylig har startet sin karriere innenfor den maritime klyngen. Forumet ønsker å være en utkikkspost for problemstillinger og hendelser som til enhver tid bør vies spesiell oppmerksomhet hos aktører med interesse for skipsfart og sjøverts transporttjenester. Vi søker å skape interessante møter med gode foredragsholdere og interessante temaer som forsvarer tidsbruken i en vanskelig periode med høy forretningsaktivitet hvor tiden er særs knapp og verdifull. Bulkforums økonomi Regnskapet for 2008 viser et underskudd på kroner. Dette skyldes til dels frafall av medlemmer. Egenkapitalen ved årsskiftet var kroner. Medlemsmassen er nå på 69 bedrifter og organisasjoner. Det er viktig at Bulkforum lykkes med den omlegging som er omtalt over. Medlemskontingenten Styret foreslår at årskontingenten blir som i fjor, NOK pr. medlemsbedrift. Bulkforum Årsberetning 2008 Side 3 av 7

10 Støtte til forumets virksomhet Flere av medlemmene yter betydelig innsats i forumet, enten som vertskap for forumsarrangementer eller i form av kunnskapsmessige bidrag. Styret vil også understreke at deltakelse på arrangementer i seg selv også er et viktig bidrag til å opprettholde Bulkforum som en interessant møteplass. Styret takker alle for godt samarbeid og verdifull støtte i året som gikk. 3. februar 2009 Styret Rune Birkeland, Grieg Logistics AS, styreleder Kristin Omholt-Jensen, BI Executive Robert Løseth, Rolls-Royce Maritime AS Nicolai Hansteen, Lorentsen & Stemoco AS Dag Andresen, DNV Knut Stangebye Olsen, Inge Steensland AS Jan Erik Skancke, Hydro Aluminium ASA Vedlegg: Seminararrangementer og Aktualitetsmøter i 2008 Bulkforum Årsberetning 2008 Side 4 av 7

11 SEMINARER 2008 PLENUMSMØTER DATO SEM.NR. TEMA PANEL/RESSURSPERSONER 12/2 1/08 GENERALFORSAMLING I Norges Rederiforbund Hvor går verden - Hendelser og perspektiver Rune Birkeland Sverre Lodgaard Harald Magnus Andreassen 21 22/4 2/08 Markedsseminar på Stig Nordlund Losby Gods Hotel, Losby Bjørn Bodding Bulkforum Analytical Workshop Nicolai Hansteen Terje Fardal Jakub Walekiewicz Jørgen Jorde Kristin Omholt-Jensen Even Knudsen Jon-Inge Aarskog Frank Solberg Lianghui Xia Kristen Jenssen Aleksander Jilenkov Terje Fardal Per Olaf Brett Ole Jonny Teigen Per Anton Kleppa 4/12 3/08 Markedsmøte, Handelshøyskolen BI Rune Birkeland Forretninger i Kina Henning Kristoffersen Ønsker rederne skipene? Nicolai Hansteen Klarer kinesiske verft å levere de Einar Wold ordre de har mottatt? Per Anton Kleppa Bulkforum Årsberetning 2008 Side 5 av 7

12 AKTUALITETSMØTER 2008 DATO MØTE NR. TEMA PANEL 7/3 1/08 Teknologi og Regelverkets Roald Vårheim påvirkning av markedet Håkon Bjørn Thoresen Vertskap: Det Norske Veritas Robert Løseth Peik Jenssen Dag Andresen 4/9 2/08 Markedsoppdatering, Øystein Thøgersen Vertskap: Gard Forsikring, Bergen Erik M. Andersen Bjørn Bodding 3/11 3/08 Tungtvannsaksjonen Joachim Rønneberg Aktuelle geopolitiske og økonomiske Herbert Kristoffersen utfordringer/utviklingstrekk Terje Torsteinson fellesmøte på Akershus Festning med: Geir O. Kjøsnes International Business Forum Forsvarets Stabsskole 17/12 4/08 Risk Management i Turbulente Magne Aarset Tider, Handelshøyskolen BI Harald Ødegaard Herman Michelet Ronny Bjørnådal Trond Eilertsen Bulkforum Årsberetning 2008 Side 6 av 7

13 GRUPPEMØTER 2008 NÆRSKIPSGRUPPEN 13/6 Nærskipsmøte på Radisson SAS Tore Longva Airport Hotel, Gardermoen Per Olaf Brett Konkurransekraft, varestrømmer Lennart Nilsson og forhold skip/havn Richard Horgen Per Gisle Rekdal Per Anton Kleppa GASSGRUPPEN 15/5 Gassgruppemøte hos BW Gas: Knut Stangebye-Olsen LPG-skipsmarkedet og forretnings- Eirik S. Uthaug utvikling i gass-segmentet 18/9 Gassgruppemøte på Shippingklubben, Inge C. Paulsen vertskap Marintek Solutions: Per Magne Einang Utviklingsmuligheter innenfor LNG-skipsfart SERVICEGRUPPEN 26/02 Servicegruppemøte hos Nordea i Oslo Axel M. Aas Alternativ finansiering. Spesielt finansiering Olav Ringdal av single purpose-selskaper KS/DIS ******* Bulkforum Årsberetning 2008 Side 7 av 7

14 Å R S R E G N S K A P F O R Budsj note 2008 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingenter Arrangementsinntekter (1) Renteinntekter, netto SUM INNTEKTER DRIFTSUTGIFTER: Arrangementskostnader (1) Administrasjon (2) SUM UTGIFTER RESULTAT B A L A N S E AKTIVA: Disponible bankkonti Kortsiktige fordringer (3) Totalt PASSIVA: Disponibelt reservefond Kortsiktig gjeld (4) Totalt Intern revisor: Eirik S. Uthaug

15 2 1. Arrangementskostnader NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2008 Seminarer: Inntekter Utgifter Seminar 01: Generalforsamling/seminar Seminar 02: Bulkforum Analytical Workshop, tapt pga. konkurs : Seminar 04: Markedsmøte 4. desember : Aktualitetsmøter: Gruppemøter Sum : Aktualitetsmøte 01: Miljø- og sikkerhetskrav til sjøtransport, Det norske Veritas, : Aktualitetsmøte 02: Markedsvurderinger og Makroøkonomi, Bergen Rederiforening Aktualitetsmøte 03: Aktuelle geopolitiske og makroøkonomiske utfordringer,akershus Festning, sammen med International Business Forum Aktualitetsmøte 04: Risk management i Turbulente tider, Handelshøyskolen BI : Servicegruppemøte Sum: Totalt : For samtlige arrangementer refererer de oppførte utgiftstallene seg til rene arrangementskostnader samt reiseutgifter. De indirekte kostnadene er ikke inkludert.

16 3 2. Hovedpostene for administrasjonsutgifter Daglig leder, avtroppende Daglig leder, påtroppende Kontorholdutgifter Ekstraordinær kostnad i 2008 pga utgifter til utvikling av ny grafisk profil. 3. Kortsiktige fordringer Alle som skylder penger har bekreftet at disse vil bli betalt enten innen Generalforsamlingen eller rett deretter. 4. Kortsiktig gjeld Utgifter i forbindelse med arrangementer i desember. *****

17

18 BUDSJETT 2009 INNTEKTER Budsjett 2009 Regnskap 2008 Medlemskontingenter Deltakeravgifter møter Kurs-/skoleinntekter Reklame-/sponsorinntekter Renteinntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Faste: Administrasjon og drift Variable kostnader SUM KOSTNADER RESULTAT

19 VALGKOMITEENS NOMINASJONER FOR 2009 Bulkforums valgkomité har bestått av: Lars Martin Østerholt Teekay Shipping (leder) Trond Evju Leif Höegh & Co Jon Edvard Sundnes Tschudi Shipping Styret har i 2008 bestått av Rune Birkeland Grieg Logistics (styreleder) Jan Erik Skancke Hydro Aluminium Robert Løseth Rolls-Royce Marine Knut Stangebye Olsen BW Gas/Inge Steensland Nicolai Hansteen Lorentzen & Stemoco Kristin Omholt-Jensen BI Executive Dag Andresen Det Norske Veritas Robert Løseth har bedt om avløsing etter flere års tjeneste i styret. Valgkomiteen nominerer følgende kandidater for valg til tillitsverv i Bulkforum 2009: STYRET Rune Birkeland Grieg Logistics gjenvalg (styreleder) Jan Erik Skancke Hydro Aluminium gjenvalg Knut Stangebye Olsen Inge Steensland gjenvalg Nicolai Hansteen Lorentzen & Stemoco gjenvalg Kristin Omholt-Jensen BI Executive gjenvalg Dag Andresen Det Norske Veritas gjenvalg Per Olaf Brett Ulstein Gruppen ny INTERN REVISOR Eirik S. Uthaug StatoilHydro gjenvalg STYRET innstiller på følgende VALGKOMITÉ: Lars Martin Østerholt Teekay Shipping gjenvalg Robert Løseth Rolls-Royce Marine ny Ulf Hagen Tschudi Shipping ny Trond Evju og Jon Edvard Sundnes har bedt om avløsing etter lang og tro tjeneste i valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv sin leder.

20 VEDTEKTER FOR FORENINGEN BULKFORUM 1 Formål Foreningens formål er å fremme medlemmenes innsikt i forhold som påvirker shippingvirksomhet generelt samt utviklingen for shippingmarkeder hovedsakelig gjennom seminar og møtevirksomhet. Hovedfokus vil være på bulk- og tankfart samt inter-europeisk skipsfart. Andre segmenter vil også bli berørt. 2 Medlemmer Selskaper som driver med shippingvirksomhet, eller er leverandør av varer eller tjenester til disse samt laste-eiere kan være medlemmer i foreningen. Styret har avgjørelsesmyndighet mht. medlemskap. Foreningen er primært for nevnte grupper og for selskaper med virksomhet i Norden. Styret har adgang til å oppta som medlemmer andre norske/utenlandske bedrifter eller organisasjoner som har en naturlig tilknytning til foreningens virksomhet. 3 Styret Foreningen ledes av et styre bestående av 5-7 medlemmer som velges av Generalforsamlingen for 1 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er til stede. Beslutninger treffes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Foreningen forpliktes utad ved underskrift av styreleder og daglig leder i fellesskap.

21 4 Generalforsamlingen Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av første kvartal hvert år, med minst to ukers varsel. Den skal behandle: 1. Styrets årsberetning. 2. Årsregnskap med revisors beretning. 3. Neste års budsjett. 4. Fastsettelse av medlemskontingenten. 5. Valg av styre, styreleder, revisor, valgkomité og eventuelle andre komitéer. 6. Andre saker som forelegges av styret eller medlemmene. Saker som medlemmene vil ta opp på generalforsamlingen må meddeles styret innen 4 uker før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med varsel, som styret bestemmer, når styret finner det nødvendig eller når det kreves av minst 5 medlemmer. På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de møtende, med unntak av saker som nevnt under 7. 5 Daglig leder Foreningen skal ha en daglig leder som engasjeres av styret. Den daglige leder er sekretær for styret. 6 Nominasjon Valgkomitéen foretar nominasjon til generalforsamlingen i forbindelse med valg til verv i forumet. 7 Endringer og oppløsning Endringer i disse vedtekter herunder foreningenes oppløsning kan bestemmes av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Minst halvparten av medlemmene må være representert på generalforsamlingen, gjennom fremmøte eller ved innsendt fullmakt på forhånd. Ved oppløsning skalgjenværende kapital, etter at alle forpliktelser er gjort opp, utbetales til medlemmene. ******* Vedtatt på forumets generalforsamlingsmøte den 31. januar 1985, og justert på forumets generalforsamlingsmøte den 20. februar 1990 og 15. februar 2005.

22 OM INNLEDERNE Sverre Lodgaard, NUPI Direktør for NUPI Engasjert i prosjektene Non-profileration og Doables in the Field of Nuclear Disarmament. Våren 2007 utkom boken Nuclear Proliferation and International Security som er skrevet i samarbeid med Morten Bremer Mærli. Fra 15. juni 2007 er Lodgaard seniorforsker ved NUPI. Olav Chen, Storebrand Chen er senior porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltnings allokeringsgruppe. Han begynte i Storebrand som konserntrainee. Chen er utdannet sosialøkonom fra London School of Economics og Universitetet i Oslo (MSc Economics og cand.oecon.). Hans foreldre er fra Shanghai. Han er også spaltist i E24.no Finn Bjørnstad, Wikborg Rein Finn Bjørnstad er partner i Wikborg Rein og leder av firmaets Shipping Offshoregruppe. Han har en internasjonalt rettet praksis med hovedtyngden av sine klienter blant norske- og utenlandske banker og rederier, og arbeider mye med nybyggings- /konverteringsprosjekter for skip, finansiering og kjøp/salg/befraktning av skip og offshore fartøyer, prosjektfinansiering av forskjellige aktiva i Norge og i utlandet, samt mot det private kapitalmarked, både for investorer og for meglerhus i forbindelse med etablering av prosjekter i Norge og utlandet.

23 NY DAGLIG LEDER I BULKFORUM Tom O. Kleppestø (42), siviløkonom NHH, tar over som daglig leder i Bulkforum etter Per Anton Kleppa (59), som har ledet forumet siden 1. juli Kleppa skal nå bruke mer tid i Portugal, på å følge opp familiens investeringer og eiendommer, samt egne styreverv. Han vil fortsatt være noe involvert i Bulkforum som faglig støtte, og ansvarlig for utviklingen av Bulkforums modeller. Tom O. Kleppestø har sin faglige bakgrunn fra NHH, der han etter etter studietiden var administrativ leder ved SIØS Senter for Internasjonal Økonomi og Skipsfart, ledet av professor Victor D. Norman. Senere arbeidet han med EUforskning og lederutviklingsprogrammer og etablerte til slutt Senter for Bedriftsutvikling ved SNF, under ledelse av daværende direktør Torger Reve. Kleppestø arbeidet i noen år som bedriftsrådgiver i Hartmark Consulting AS før han startet for seg selv i 2006 gjennom sitt foretak Kompetansepartner. Han har på oppdrag fra Norges Rederiforbund vært ansvarlig for Maritim Trainee siden oppstarten i 2004, og bistått BI med å arrangere Shippingkonferansen i 2007 og I tillegg arbeider han for finansnæringen med kvinneprogrammet Futura sammen med Anne Grethe Solberg. Kleppestø tar over Bulkforum i en krevende tid og ser frem til å arbeide med styret for å videreutvikle organisasjonen til å nå dens visjon: Å være den primære og levende møteplass for å fremme nettverksbygging og markedsinnsikt for aktørene i det maritime cluster, for de som ønsker å være med og lede fremtidens shipping. Bulkforum ønsker nå å oppgradere sin tjenester overfor medlemmene. Mer om dette vil bli presentert på årsmøtet hos Norges Rederiforbund tirsdag 10. februar Rune Birkeland, adm. dir. Grieg Logistics og styreleder i Bulkforum, er glad for å ha fått Kleppestø til å overta stafettpinnen i Bulkforum. Tom har en bred kompetanse og nettverk mot de unge i næringen, i tillegg er han godt kjent med utdanningsinstitusjonene for næringen i Norge og utlandet. Sammen med et aktivt styret mener jeg dette lover godt for Bulkforums fremtid. MER INFORMASJON Oslo, 1. januar 2009 Rune Birkeland, styreleder, tlf eller Tom O. Kleppestø, daglig leder, tlf eller

24 MARITIME MARKET NETWORK Bilder er velvillig utlånt fra Norges Rederiforbund BULKFORUM 2009 Postboks 683 Sentrum, 0106 Oslo Tlf , fax

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2009

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2009 MARITIME MARKET NETWORK PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2009 Tirsdag 10. februar kl. 16.00 17.00 Norges Rederiforbund, Oslo Til stede var 39 representanter fra i alt 29 medlemsbedrifter Til stede var

Detaljer

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 18. juli kl. 1100 i Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, Oslo Arendals Fossekompani ASA har gjennom frivillig tilbud

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 16 oktober 2009 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 16 oktober 2009 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 16 oktober 2009 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Vedtekter for Norges Guideforbund

Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtatt på NGFs Årsmøte i Trondheim 9.februar 1985 Sist endret på Årsmøtet i Harstad 12.3.2016 1 GENERELT Norges Guideforbund (NGF) er en landsomfattende organisasjon

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb Velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling 17.09.2016 Agenda for NSKs Ekstraordinære Generalforsamling 17.09.2016 Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent og valg av to personer til

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS Styret i Nordic Secondary II AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,22 kroner

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB oppdatert pkt. 10.3 den 1.6.2006 ikke en off. endring VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB (Forening til fremme av den edle hestavl) Approbert av Det Kongelige Landbruksdepartement 04.06.2004 1 1.1 Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 17. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Sak nr. 6 Suppleringsvalg til styret Per Otto Dyb Medlem av valgkomiteen

Sak nr. 6 Suppleringsvalg til styret Per Otto Dyb Medlem av valgkomiteen 1 Sak nr. 6 Suppleringsvalg til styret 22.09.2016 Per Otto Dyb Medlem av valgkomiteen Suppleringsvalg til styret Styret i Storebrand ASA ble senest valgt i ordinær generalforsamling 13. april 2016 for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 10. mai 2012 kl. 16.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl. 1500 Hotel Continental Stortingsgaten 24/26 0117 Oslo Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Expert ASA avholdes på

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap... 10 Eiendeler...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS Styret i Nordic Secondary AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,50 kroner

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge 1 ICOMOS Norge ICOMOS Norge tilsvarer The Norwegian National comittee of ICOMOS, og utgjør den norske gren av ICOMOS. ICOMOS Norge er en ideell

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER - Resultater og markedsutsikt Verftskonferansen 2016 Christian Svane Mellbye, Senioranalytiker - Menon Economics Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene Menon har fulgt

Detaljer

SAMFO SAMFO. vedtekter. Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011

SAMFO SAMFO. vedtekter. Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011 vedtekter SAMFO vedtekter s SAMFO Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011 vedtekter Innhold 1 Navn 3 2 Formål 3 3 Oppgaver 3 4 Medlemmer 4 5 Kontingent 4 6 Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening Forslag til endringer i vedtektene for den studentforening: Vedtekter for Den studentforening 1. Formål 1.1. Foreningens offisielle navn er den Studentforening (DNV-S), kan også kalles veterinærforeningens

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA. 20. april 2006

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA. 20. april 2006 Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 20. april 2006 1 Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 20. april 2006

Detaljer