Styremøte måndag 18. august 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte måndag 18. august 2014"

Transkript

1 Styremøte måndag 18. august 2014 Stad: Kleppa Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Folkestad, Jørn Njøs, Leif Bjarne Sæle Ivar Husum, Eivind Yttri For Leikanger jakt og fiskelag deltok Svein Inge Lundheim under sak 1 og 2. Sak 1 Gjennomgang av avtale saman med Leikanger Jakt og Fiskelag: Utkast til avtale vart gått igjennom med fylgjande kommentarar / endringar: o Leigeavtalen gjeld også bruk av elektroniske skiver på 100m og 200m for alle som har betalt treningsavgift, per dato kr 100,- o Jaktfelt skytterane må passe på og ikkje bruke skive 1 og 2 på 100m då desse skivene er dedikert kaliber 22. o Spesielt om vinteren når det er frose og tele i bakken må ein vere ekstra påpasseleg for rikosjettar. o All skyteaktivitet på skytebana skal vere i tråd med skytebaneinstruks. Denne blir lagt med som vedlegg til avtalen. o I september kvart år er det skytestopp 2 helgar på grunn av sauesanking. Dato for dette må undersøkast kvart år slik at dette blir oppretthalde. Kontaktpersoner: o Leikanger skyttarlag: Arvid Brennset, tlf: , o Leikanger jakt og fiskelag: Odd Rune Vaage, tlf: , Desse presiseringane/endringane er oppdatert i den nye avtalen datert Generelt: o Jaktfeltskytterane ynskjer ein del mengdetrening tidleg i sesongen. Det er viktig med ein god dialog mellom skyttarlaget og jakt- og fiskelaget slik at alle får høve til å skyte / trene. Leikanger skyttarlag oppmodar jaktfelt skytterane til å trene meir på 200 meter der vi har større kapasitet en på 100m. Sak 2 Evaluering av duellen 2014: Evaluering o Generelt var det noko låg deltaking i år. Her det forbedringspotensial i begge lag. Duellen er ein fin anledning til å bli betre kjent med kvarande. o Skyting på 100m vert av dei aller fleste opplevd som positivt. Det er lettare å tilby våpen, det er ikkje rekyl og skytinga vert vesentleg rimelegare.

2 o Skyttarlaget og jakt- og fiskelaget er samde om å aarrangere duellen 2015 ein laurdag der vi skyt alt på ein dag. Vi avsluttar med ei sosial samling og skyttarfest, for eksempel med grilling på Kleppa. Opplegg duellen 2015: o Skyting vert med kaliber 22 på 100m, på Kleppa blir det vanlig hagleskyting. o Jakt- og fiskelaget startar først med skyting på 100m der Leikanger skytterlag er arrangør. Når Jakt- og fiskelaget er ferdige på 100m kan dei reise opp på Kleppa å skyte ferdig leirdueskytinga og vere klar til å ta imot skyttarane frå Leikanger skyttarlag. o Vi avsluttar med premiering og sosial samling, f.eks med grilling om været er godt. Alternativt servering av mat innandørs o Dato for duellen 2015 blir avklara i arbeidet med terminlista og annonsert i Skytelappen. Primært er det ynskje om å gjennomføre duellen før jakta tek til. Reglar for duellen 2015: o Vi er samde om å utarbeide eit meir rettferdig oppsett for utrekning av poeng og treff. Dette for at det skal bli mest mulig likt og rettferdig for begge partar. Jørn Njøs utarbeidar eit forslag til neste styremøte. Sak 3 Godkjenning referat frå styremøte 16. juni 2014: Utfyllande kommentar til referat: o Sak 2: Dato for Lerumcup for 2015 er 13, 14,15 og 16 mai o Lerumcup nemnda vil jobbe med å tilrettelegge betre for lokale skytterar slik at alle skal få høve til å skyte alle stevner på eit fornuftig vis. o Sak 4: Kommunen er orientert om planane og Leikanger skyttarlag sine ynskjer for framtida om eit nytt skyttarhus med miniatyrbane i kjellaren. o Vi avventar avtale om graving VA-grøft frå Kvålen næringsområde. o Sak 5: Bilder til Skytelappen, for best mulig kvalitet på bilda som skal på trykk er det ein fordel med orginalbilder som ikkje er nedskalert. Dette for å få best mulig bilde i Skytelappen. Det blir oppmoda til å plukke ut bilder å legge inn på minnepenn som kan sendast til redaksjonen. Referat godkjent. Sak 4 Planlegging av Skytingas dag 4.oktober: Skytingas dag skal arrangerast på miniatyrbana under Fruktbare dagar: o Dette er ein fin anledning å vise fram skytesporten til nye unge som ynskjer å prøve / finne ut meir om skytesporten og miljøet i Leikanger

3 o Tidspunkt for skyting er start frå kl 1100 og slutt kl o Dette er skyting tilrettelagt for nye som ynskjer å prøve skyting. o Aktive medlemer i Leikanger skyttarlag, rekrutter, eldre rekrutt, juniorer blir oppmoda om å stille opp som instruktørar og fortelje om miljøet i skytesporten. o Trekning av billotteriet vert etter at skytinga er avslutta. Olav kontaktar Opplev Leikanger for å avtale detaljar om korleis trekning skal føregå. o Alle medlemmer vert oppmoda om å kjøpe lodd og delta under trekninga Sak 5 Saker behandla etter sist styremøte / oppfylging av saker: Forsikringsak IF: o If forsikring har ferdigbehandla saken og tilkjent Leikanger Skytterlag å kr 65000,- kroner i erstatning for skadane det ekstreme lyn og toreværet den 27.juli 2014 o Styret er alle samde om at vi godtar erstatningsummen som skytterlaget er tilkjent. o Styret vil sjå nermare på om det er tiltak som kan utførast / utbedrast i elektronikk anlegget for å forebygge liknande skader for seinare anledning. Status billotteri: o Billotteriet skrider fram med godt loddsal. Det er fortsatt høve for å selje på roder. Det er gjort ein kjempejobb med loddsalet og vi håpar på tomme loddbøker til trekninga på Fruktbare dagar. o Det er satt ein frist for innlevering av loddbøker på roder til 15. september. Det vil og vere mulig å selje lodd heilt fram til trekningsdato, men vi må sikre at vi har kontroll på kvar alle loddbøker er. Vi har gode rutinar for dette. Olav kontaktar Lotteritilsynet for å avklare praktiske detaljar rundt treninga. o Leif Bjarne Sæle fylgjer opp lotteriet vidare. DFS Lotteri 2014: o I regi av DFS er dette eit landslotteri som alle skyttarlag bidreg med loddsal til inntekt for Det frivillige skyttarvesen. Vi har 200 skrapelodd à kr 25 pr. stk som vi må selje. Sal av DFS lodd må vere ferdig til slutten av oktober. Nye elektronikkskiver på miniatyrbana:

4 o Desse er mottekne og er klare til montering. Det står att noko forarbeid som må gjerast for å få desse montert. Det skal lagast til eit opplegg med enkelt oppsett av skive med svingbar montasje. o Vi må skaffe 2 stk kulefangerar og sjå på høve for å lage til ei treramme som skiva og kulefangar kan monterast på. Etablering av pistolklubb: o Styret har sett vidare på det praktiske med å drive pistolskyting på miniatyrbana. Det er nødvendig med ombygging av skiverammene på elektronikk skivene, slik at det på ein enkel måte går an å skyve elektronikkskivene til sides for å skyte med pistol på pappskiver. Det er og nødvendig med tildekking av ventilasjonskanal ovanfor skivene for å hindre skotskader på ventilasjonskanal. Det blir no jobba med å skaffe deler og utstyr til å få gjennomført det som må til for å få dette gjennomført. o Dette arbeidet pågår. Nye T-skjorter / lagsjakker (bruk av trafikktryggleiksmiddlar): o Jørn presenterte ny t-skjorte med trykk av LS-emblem og sponsorlogoar. o Styret foreslår å gå til innkjøp av ca 100 t-skjorter. o T-skjortene er tiltenkt aktive og nye skytterar, foreldre og støtteapparat. o Olav avklarar sponsorlogoar, Jørn bestiller t-skjorter og logoar og kallar inn til dugnad med trykking av desse. o Vi er tomme for dei 75 lagsjakkene frå 2012 og treng fleire o Lagsjakker og t-skjorter må vere klare til utdeling til oppstart av ny skytesesong, dvs medio oktober. Sak 6- Skytesesongen 2013 / 2014: Evaluering: o Det er noko lågare aktivitet / aktive skytterar i laget no en dei siste åra. Dette er noko som vil variere frå år til år i større og mindre grad. o Styret er samde i at dette er noko som vi må ha fokus på og jobbe vidare med å oppretthalde skyteaktivitet i laget. Det er ein høg dugnadsaktivitet i laget som krev mykje tid og ressursar. Vi bør kanskje evaluere på årsmøtet om det er for mykje dugnad og om dette går på bekostning av skyteaktiviteten. o Målsetting for neste sesong må vere å få opp skyte aktiviteten og sjå fram mot Landskytterstevnet på Lesja. Samlaget vil truleg etablere eit prosjekt for å få flest mogeleg med til LS 2015.

5 o Skyttarlaget ynskjer å jobbe med å få med fleire foreldre til å skyte ilag med ungane slik at dei kan få sjå kor fint det er å drive med skyting. Dette for å vidare kunne vere med å fylje opp egne ungar som ynskjer å reise rundt å konkurrere. o Vi har vore flinke til å bygge samhald blant skyttarane og dette er noko skyttarlaget vil fortsette å jobbe med og ha fokus på. Vere ein støttespelar med gode holdningar gjennom skytesesongen. Sak 7 Parkeringsplass for campingvogner på skytebana: Oppmerking / Tildeling av plasser: o Vi har no fleire interesserte som ynskjer oppstillingsplass for campingvonger. Vognene vert og større og krev meir plass. o Styret har forslag om å merke opp faste plassar med skilt for å optimalisere plassering av campingvogner og bubilar. o Campingvogner er i dag tilfeldig plasserte noko som medfører at unødig plass går vekk og enkelte vogner har problem med å komme inn og ut. o Styret vil lage ei skisse med målsetting av tilgjengelig plass for kvar enkelt vognplass. Olav følgjer opp utarbeidar eit forslag til neste styremøte. Sak 8 Eventuelt: Dugnader i skyttarlaget: o Skyttarlaget har etter kvart fått nokre faste dugnader som trenger ansvarlige personer som fylgjer opp desse. o Etter beste mulige evne er det ein fordel å få fastsatt tid og sted i forkant av dugnader slik at ein har forutsigbarheit og høve for innkalling av ekstra hjelp om nokon ikkje kan møte på den enkelte dugnad. o Dugnadsoversikt blir jobba med å få inn i Skytelappen som eige tema. Julenek: o Styret er samd om å selje julenek også i år. Dette er noko mange etterspør og ei fin ekstra inntekt til skyttarlaget. Kjell Folkestad er ansvarleg for opplegget. o Hausting av nek på Eri gard i Lærdal vert i løpet av september. Dugnaden krev ca 6 personer to ettermiddagar / kveldar ( innhausting og pussing ) o Sal av nek vert i desember, gjerne i samband med utdeling av Skytelappen -Møte slutt

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet Strandvik Skyttarlag Agenda 1. Om DFS og skytesporten 2. Om Strandvik Skyttarlag Treningstilbod Konkurransetilbud Miljøtiltak & treningssamlinger Landsskytterstevne Lån/kjøp av utstyr og kostnader Krav

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 NESTE ÅR, 2015 MED LIVIVINJE Me har jo hatt ein del år med Livivinje -aktivitetar no. Prosjekttida er jo over og

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 Årsrapport 2010 Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 1 Ulshav AS Post- og besøksadresse: Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik. E-post: post@ulsteinproduksjon.no Telefonnummer: 70018250 Dagleg leiar: Håvard

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldinga gjeld studentar som

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer