Prosjektplan Den eldste busetnaden i Jostedalen. Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan 2005. Den eldste busetnaden i Jostedalen. Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag"

Transkript

1 Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag Den eldste busetnaden i Jostedalen Prosjektplan 2005 Bakgrunn Jostedal Historielag og Jostedal Bygdelag gjekk i mars 2003 i gang med prosjektet Den eldste busetnaden i Jostedalen. Registrering og formidling av fornminne. Ei prosjektskildring vart utarbeidd (fyrste versjon dagsett ) og er seinare oppdatert fire gonger med små endringar. Denne prosjektplanen er heilt omarbeidd, dels på bakgrunn av det arbeidet som er gjort dei siste to åra, og dels på bakgrunn av dei økonomiske realitetane. Dokumentet inneheld såleis både ei oppsummering av kva som har skjedd så langt og ein plan for det vidare arbeidet. Når det gjeld utdjuping av målsetjingane og problemstillingane, motivasjon for prosjektet, den historiske kjeldesituasjonen og arkeologisk metode, blir det vist til prosjektskildringa. Målsetjingar og problemstillingar Hovudmåla for prosjektet er å finne ut når Jostedalen vart busett av menneske, ikkje berre sauer, og då helst bønder og fast jordbruksbusetnad formidle resultata til bygdefolk, turistar og fagmiljø gjennom eit mangfald av verkemiddel Medan segna om Jostedalsrypa har gjort den gamle busetnaden i dalen kjend i vide krinsar gjennom 100 år, har me så godt som ingen sikker kunnskap om busetnaden før Svartedauden, øydetida og nykoloniseringa sist på 1500-talet. Jostedalen er berre nemnd i tre skriftlege kjelder før kring I ein vidare samanheng går prosjektet inn i det aktive bygdeutviklingsarbeidet som er drive i Jostedalen gjennom ei årrekkje. Den lokale motivasjonen for prosjektet har dels botna i eit ynske om å styrkje kjennskapen til historia til bygda lokalt, ikkje minst som lekk i identitets- og trivselsskaping. Dels har ynsket òg vore å styrkje grunnlaget for kulturbasert reiseliv og næringsutvikling i ei bygd der det elles er naturen som har stått i fokus. Eit viktig tilleggsmål har elles vore å auke interessa for Jostedalen i dei humanistiske forskingsmiljøa etter at dei naturvitskaplege forskingsmiljøa (særleg geologi, glasiologi, botanikk) lenge har interessert seg for området. Ein viktig grunn til at prosjektet kom i gang, var at særleg det arkeologiske fagmiljøet fekk augo opp for at Jostedalen kan vera eit interessant laboratorium som kan kaste ljos over busetnadshistoria til heile Vestlandet. Etter kvart har ei det òg vorte eit tilleggsmål med prosjektet å hauste røynsler med å initiere, organisere og gjennomføre eit større arkeologisk feltarbeid nedanfrå etter positivt initiativ frå lokalsamfunnet, og ikkje ovanfrå etter negativt pålegg frå storsamfunnet slik det er vanleg. Det har etter kvart gått opp for oss at kulturminneforvaltninga var lite budd på dette, og me trur røynslene med prosjektet både er til nytte for kulturminneforvaltninga allment, og for Jostedalen og Luster kommune i den omfattande prosessen med vern av Breheimen/Mørkrisdalen som bygda no står overfor. Konfliktar mellom lokal bruk og statleg vern er ei høgaktuell problemstilling både i natur- og kulturminnevernet. 1

2 Dei arkeologiske registreringane status og planar Den sikraste måten å datere gamal jordbruksbusetnad på, er å ta prøver at det ein reknar med er det eldste dyrkingslaget på ein gard og datere kolprøva med C14-metoden. Der det har vore åkerdyrking, reknar ein òg med at det har vore fast busetnad. Dette er ein velbrukt metode innanfor gardsarkeologi. Intensjonen med prosjektet er å ta dateringsprøver og helst pollensøyler på alle dei 25 gamle namnegardane i Jostedalen. Alderen på ein gard har i seg sjølv interesse for dei som bur der i dag. For arkeologane vil dessutan eit så breitt kjeldegrunnlag danne eit unikt grunnlag for analysar av busetnadsutvikling, jordbruksutvikling og eigarstruktur. Arkeologane Gunhild Berge Stang og Bård Gram Økland var på synfaring i oktober Då vart aktuelle punkt (ca. 200) på alle gardar registrerte og kartfesta (GPS). Hovuddelen av feltarbeidet i 2004 vart gjennomført på tre veker i mai-juni. Sju masterstudentar i arkeologi (UiB) var med Stang/Økland i denne perioden attåt lokalt dugnadsmannskap. To av studentane er i gang med masteroppgåver i arkeologi frå Jostedalen (Anne Mette Haugen om vegar og kommunikasjon i Jostedalen, og Ann Katrine Sivertsen om jordbruk og busetnadsutvikling på gardane Kruna og Nedrelid). Det var nye rundar med feltarbeid ei langhelg i august (fem arkeologar) og ei veke i oktober (to arkeologar). Så langt er fem gardar gjorde unna. Kruna og Nedrelid vart dekte grundig med opptil 10 sjakter kvar, medan gardane Espe, Åsen og Bergset vart dekte med 2-4 sjakter. I tillegg er det teke ein del prøver langs gamle ferdslevegar. Totalt vart det grave kring 50 sjakter og teke fleire kolprøver og pollenprøver per sjakt. Ein fann mange stader djupe kulturlag og fine strukturar som gav godt grunnlag for å kunne ta både kol- og pollenprøver. Det viste seg raskt at det ligg svært godt til rette for denne typen registreringar i Jostedalen, særleg fordi det har vore så lite maskindyrking på dei eldste åkrane. Alle prøver og all dokumentasjon er teke hand om av Arkeologisk institutt i Bergen. Prosessen med å få analysert prøvene er i gang og vil liggje føre om nokre månader. Det er venta at resultata av dei prøvene som no vert daterte, eit stykke på veg vil kunne gje svar på problemstillingane som gjeld bygda som heilskap. Tilfredsstillande er det likevel ikkje, av to grunnar. For det fyrste har det så langt ikkje vore økonomi i prosjektet til å analysere pollenprøver og heller ikkje alle dateringsprøver. Det er såleis meir å hente ut av dei prøvene som alt er tekne. For det andre er ikkje fem gardar nok for å få sikre svar på problemstillingane som gjeld heile bygda. Difor er det planlagt å halde fram med feltarbeidet til flest mogleg, og helst alle, gardar er dekte. Det vil ein oppnå ved å få gjort utgravingar på 10 gardar i 2005 og dei 10 siste i Med 2-4 sjakter per gard vil det bli inntil 40 sjakter årleg, som er mindre enn arbeidet som vart gjort i Med same ressursinnsats for kvart av åra som for 2004, vil me såleis kome i mål og dessutan ha rom for å få analysert fleire prøver (kol/pollen) enn til no. Dersom det ikkje lukkast å få finansiert feltarbeid i 2005, vil det neppe bli gjort freistnader på å ta opp att arbeidet i , og prosjektet vil bli avslutta på grunnlag av det arbeidet som er gjort (jf. kapitlet om økonomi nedanfor). Ein stor styrke med prosjektet så langt har vore den jamne framdrifta, og det vil vere uheldig med ein pause på 1-2 år før hovuddelen av formidlingsarbeidet kan ta til. Ein formell føresetnad for å halde fram med feltarbeidet er at Riksantikvaren forlengjer dispensasjonen frå kulturminnelova som i utgangspunktet berre vart gjeve for

3 Formidling Segna om Jostedalsrypa er brukt aktivt i den meir populære formidlinga av prosjektet. Så lenge det ikkje ligg føre endelege resultat og analysar, er det ikkje grunnlag for større publikasjonar om prosjektet. Formidlinga har difor til no fyrst og fremst gått gjennom media. Ein kjærkomen innfallsvinkel har vore segna om Jostedalsrypa. Nettstad: Jostedal Historielag har hatt eigen nettstad sidan november 2002 (www.historielaget.jostedal.no). Her blir det jamleg lagt ut informasjon om prosjektet og kjelder til den eldste historia til Jostedalen. Nettstaden vil bli særleg viktig når det tek til å liggja føre resultat frå prosjektet. Her har ein sjansen til å presentere både oppdatert informasjon og ikkje minst bakgrunnsstoff som høver dårleg i populære publikasjonar og elles berre er å finna i vitskaplege skrifter med svært avgrensa spreiing. Media: (jf. peikarar på nettsida til prosjektet): Radio: reportasje/intervju på NRK Sogn og Fjordane , og Fjernsyn: innslag om feltarbeidet på NRK Vestlandsrevyen ; TV 2-nyhenda , der prosjektet vart kopla til ei sak om at britiske prins William var på vitjing i Jostedalen (!). Sogn Avis: større oppslag og Bergens Tidende: kronikk av Økland og Stang om prosjektet Møte/seminar: Bygdelaget og Historielaget har hatt fleire møte i Jostedalen dei siste to åra der informasjon om prosjektet har stått sentralt totalt kan det dreie seg om tilhøyrarar. På eit føredrag om prosjektet som Bård Gram Økland heldt på Bryggens Museum i Bergen , kom det heile 180 tilhøyrarar (dei fleste betalande). Skule: Jostedal skule (steg 1-7) har hatt prosjektarbeid om arkeologi. Dei eldste elevane var med ein dag på feltarbeid og skreiv mellom anna stoff om prosjektet til Jostedal skule- og bygdeavis Både den akademiske og folkelege interessa, både i og utanfor Jostedalen, har til no vore overraskande stor og positiv, jamvel om me så langt ikkje har brukt ressursar på formidlingsarbeidet. Dette har styrkt oss i trua på at formidlingssida av prosjektet har eit stort potensial når me har ny og spanande kunnskap å leggje fram. Det mest aktuelle i 2005 før prosjektet er avslutta, er å bruke dei kanalane som er nytta så langt. Andre aktuelle tiltak framover (særleg i ) attåt dei som alt er nemnde, vil vere: Fjernsynsproduksjon: NRK vil bli følgt opp tett framover, ikkje minst med tanke på at skal sitje på opptak frå heile prosessen som seinare kan nyttast i ein eventuell dokumentarproduksjon. NRK Sogn og Fjordane har så langt vist stor interesse og sjølv gjeve uttrykk for at dei ynskje å ha opptak i arkivet til seinare bruk. Blad/tidsskrift i kultursektoren er aktuelle for å presentere fyldigare populært stoff frå prosjektet enn ein kan gjere gjennom aviser/etermedia. Me har alt ein avtale med magasinet Kulturarven om å levere to artiklar, både om prosessen og resultata. Hovudpublikasjonen frå prosjektet bør vere ei populært innretta og rikt illustrert fagbok der resultata blir knytte til ei samla framstilling av den eldste busetnadssoga til Jostedalen. Historielaget god kompetanse på bokutgjevingar i eigne rekkjer, men det kan òg vere aktuelt å prøve å få til ein avtale med eit forlag. (Prosjektet er alt lufta uformelt med eit av dei to forlaga i fylket, med svært positive tilbakemeldingar.) Ein vitskapleg artikkel og eventuelt ein rapport med forskingsresultata skal òg bli publisert. 3

4 Den populære og tradisjonsrike årboka gjennom 27 år, Jostedal skule- og bygdeavis, blir brukt aktivt for å halde lokalsamfunnet orientert. Utgåvene både for 2003 og 2004 har hatt fyldige omtaler av prosjektet. Det bør haldast eit lokalhistorisk seminar i Jostedalen der resultata frå prosjektet vert presenterte, og der faglege kapasitetar blir innbedne som kommentatorar og deltakarar. Seminaret bør primært vere retta mot bygdefolk, men bør òg ha ei slik form at det kan interessere fag- og lekfolk utanbygds og skape interesse for historia til Jostedalen i vidare faghistoriske miljø. Når analysane frå prøvene ligg føre, vil me vurdere om det er grunnlag for eit seminar i 2005 eller om det er betre å vente. Me har budsjettert med eit lite seminar for å vere på den sikre sida. Breheimsenteret har vist stor interesse for å presentere resultata gjennom ein revisjon av dei permanente utstillingane i senteret. Senteret har alt lagt planar for ein ny permanent utstillingsseksjon om Jostedalsrypa, og dette vil bli aktualisert gjennom eit slikt prosjekt. Det har vore kontakt med Bryggens Museum i Bergen, som har signalisert stor interesse for å lage ei utstilling knytt til prosjektet, helst i samarbeid med Breheimsenteret. De Heibergske Samlinger (Sogn folkemuseum) har sagt seg interessert i å lage ei utstilling, kanskje ei vandreutstilling, om prosjektet, og å utvikle eit arkeologisk metodeopplegg retta mot skuleelevar med utgangspunkt i prosjektet. Institusjonen driv i dag eit godt og aktivt formidlingsarbeid retta mot born og unge. Skilting, tilrettelegging av kulturstiar i gamalt kulturlandskap m.m. i samarbeid med grunneigarane. Ein ny natur-/kultursti i Jostedalen vil stå ferdig våren 2005 (området Breheimsenteret Nigardsbreen). Utarbeiding av historiebaserte formidlingsopplegg til bruk gards-/bygdeturismen som er under etablering. Organisering, samarbeidspartnarar og nettverk Den eldste busetnaden i Jostedalen er organisert som eit prosjekt med separat økonomi og styringsgruppe, men er ikkje formelt skilt ut som eigen organisasjon. Jostedal Historielag og Jostedal Bygdelag er prosjekteigarar og administrativt ansvarlege for prosjektet. Dei to laga sette i 2003 ned ei styringsgruppe for prosjektet (Oddmund L. Hoel, prosjektleiar, Peder Kjærvik, som òg er dagleg leiar på Breheimsenteret, og Stein Jarle Fossen). Prosjektet vart utforma i samarbeid med Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen, som er fagleg ansvarleg institusjon. Arkeologane Gunhild Berge Stang og Bård Gram Økland er formelt engasjerte av Jostedal Historielag, men har nære band til AI. AI har òg sytt for å hente inn løyve til feltarbeidet frå Riksantikvaren og syter for den faglege kvalitetssikringa, ikkje minst av masterstudentane som er knytte til prosjektet. Rettleiar er professor Ingvild Øye, ein av Noregs fremste mellomalderarkeologar og sentral i Vestlandsgardprosjektet. Våren 2004 skipa historielaget og bygdelaget ei fagleg referansegruppe som har hatt eitt møte, på Breheimsenteret i samband med oppstarten av feltarbeidet. Mellom dei ca. 20 deltakarane var representantar frå Luster kommune (naturforvaltar Christian Hillmann), Høgskulen i Sogn og Fjordane (Leif Hauge, kulturlandskap), Arkeologisk institutt UiB (professor Ingvild Øye), Nordisk institutt UiB (førsteamanuensis Ole-Jørgen Johannessen), Vestlandsforsking (forskar Carlo Aall), Sogn Folkemuseum De heibergske samlinger (direktør Aage Engesæter) og Jostedal skule (rektor Asbjørg Ormberg). Referansegruppa har mest karakter av å vere eit nettverk som har sagt seg viljug til å bli kalla saman når prosjektet har behov for det og elles vere ressurspersonar som står til disposisjon. Det er aktuelt å kalle saman referansegruppa att i samband med feltarbeidet sommaren Prosjektet har dessutan hatt kontakt med Kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune, Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Riksantikvaren. 4

5 Undervegs har det kome til eit interessant tilleggsprosjekt innanfor namnegransking. Då Ole- Jørgen Johannessen ved Nordisk institutt, UiB, fekk høyre om prosjektet, tok han initiativ til å få digitalisert ei stor og unik stadnamnsamling frå Jostedalen nedskriven sist i 1950-åra. Hjå Jostedal Historielag er dette no ein del av Stadnamnprosjektet, som dei tre historielaga i kommunen driv i lag. Reinskrivings- og digitaliseringsarbeidet er i gang som eit spleiselag mellom Nordisk institutt, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Jostedal Historielag, og samlinga vil bli tilgjengeleg på Internett i løpet av Johannessen vil nytte resultat frå arkeologiprosjektet i sitt eige arbeid med å tolke og datere stadnamna. Eit anna og noko uventa fagleg samarbeid vart etablert mellom arkeologiprosjektet og prosjektet Holocene climate variability in Norway. Effects on nature and society in the past, present and future (HolClim), som klimasenteret ved Universitetet i Bergen og Vestlandsforsking står bak. Eit av føremåla er å granske verknadene av klimaendringar på jordbruk og busetnad. Prosjektet vårt var viktig for at Jostedalen vart valt som ei av case -bygdene. For arkeologiprosjektet vil det særleg kunne føre til at me får analysert langt fleire pollenprøver. Søknaden til Noregs forskingsråd i juni 2004 slo ikkje til, og prosjektet er avhengig av tung forskingsrådsfinansiering for å kome i gang. (Vår kontaktperson: Carlo Aall, Vestlandsforsking.) Arbeidet med prosjektet har bydd på eit interessant møte med kulturminneforvaltninga. Når det galdt den naudsynte dispensasjonen frå kulturminnelova for å gjere inngrep i automatisk freda kulturminne, fall brikkene raskt på plass. Etter kontakt mellom prosjektleiinga, Riksantikvaren, Arkeologisk institutt i Bergen og Sogn og Fjordane fylkeskommune, vart det i desember 2003 avklart at Arkeologisk institutt og ikkje fylkeskommunen skulle stå som fagleg ansvarleg for prosjektet og søknaden til Riksantikvaren. Alle instansar i denne prosessen var svært positive, ikkje minst til at initiativet kom frå lokale krefter. Uhøvelege finansieringsordningar Større problem har det vore med finansieringa. Når prosjektet har kome så langt som det har gjort, er det takk vere raus støtte frå Luster kommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Frå 2003 til i dag har kommunen samla gått inn med kr (SMIL-ordninga og kulturminnevern) medan fylkesmannen til saman har løyvt kr (bygdeutviklingsmidlar). Norsk kulturminnefond vart søkt i dei to fyrste utdelingsrundane (hausten 2003 og våren 2004), og båe resulterte i avslag utan grunngjeving. Retningslinene for fondet nemner arkeologiske utgravninger som tiltak som normalt ikke (kan) omsøkes fra fondet, og ingen prosjekt av denne typen ser ut til å ha fått støtte. Avslag vart det òg på søknaden om tilskot til kulturminnevern til Sogn og Fjordane fylkeskommune våren Også her er arkeologiske utgravingar/registreringar på sida av hovudføremålet med stønadsordninga, men ikkje utanfor slik me både tolka møtet med kulturavdelinga i november 2003 og seinare kontakt. Riksantikvaren er ikkje søkt etter at uformell kontakt bar bod om at det ikkje var noko å hente. Det same gjeld Norsk kulturråd (Norsk kulturfond), men her er det aktuelt å søkje om midlar til formidlingstiltak når den tid kjem. Det har vore temmeleg klårt for oss at det ikkje eksisterer stønadsordningar innanfor kulturminneforvaltninga som tek høgde for at lokale krefter skal kome på den ideen at dei skal setje i gang med arkeologiske utgravingar sjølve. Det er fyrst og fremst ei vid og velvillig tolking av støtteordningane som har gjort at kommunen og fylkesmannen har funne midlar innanfor sine stønadsordningar. Fylkesmannen har sjølv drege fram som eit viktig moment for tildelingane at Jostedal Bygdelag var/er med i Bygdeutviklingsprogrammet og Naturbruksprosjektet. Fylkesmannen skriv at vi har merka oss at så langt er det berre Luster kommune og fylkesmannen ved landbruksavdelinga som har følgt opp rosande ord med midlar til prosjektet. 5

6 Ein føresetnad for eventuell vidare støtte med tilskot frå BU-midlane må derfor vera at også andre aktuelle finansieringsinstitusjonar går inn med tilskot. (brev til Jostedal Bygdelag ). Kostnadseffektiv arkeologi Stønadsordningane legg såleis opp til at arkeologiske utgravingar framleis i all hovudsak skal vere tvungen forvaltningsgraving i samband med utbyggingsprosjekt, attåt noko forskingsgraving i regi av universiteta. I andre delar av kultursektoren har friviljug arbeid og initiativ nedanfrå derimot ein viktig og til dels dominerande posisjon, men innanfor arkeologi er det fråverande, noko som gjer at ein får langt mindre att for pengane enn ein kunne gjort. Som friviljuge organisasjonar i allianse med eit institutt som er fagleg svært interessert i prosjektet, har det vore mogleg for oss å mobilisere ein monaleg dugnads- og lågkostinnsats. For å illustrere dette har me sett opp ei jamføring mellom våre kostnader og kva prosjektet ville ha kosta om td. Luster kommune skulle ha betalt Bergen Museum for å få utført det same arbeidet. Totalt vart det lagt ned kring 980 registrerte dugnadstimar i prosjektet i 2003 og 2004, av dette det aller meste i Feltarbeidet til arkeologane (studentane) utgjer i overkant av 90 dagsverk. I tillegg har Stang/Økland lagt ned totalt 30 løna dagsverk i feltarbeid. Prosjektkostnader 2004 samanlikning av reelle kostnader ved prosjektet og det eit offentleg prosjekt hadde kosta Våre Off. satsar Grunnlag kostnader (1) Reiser, kost, losji døgn kost/losji (1160 kr) + 20 reiser t/r Jostedalen á kr 1500 (lågt) Utstyr/maskinleige timar, minigravar + 10 timar transport Løn/honorar arkeologdagsverk feltarbeid (2) Administrative utgifter/utstyr SUM Merknader: 1) Døgn/dagsverk tilsvarar det me har registrert på prosjektet. Andre kostnader, som utstyr/maskinleige er truleg underbudsjettert. 2) Me la ned 120 arkeologdagsverk i feltarbeidet og har stipulert at 30 dagar ville vore ein forskingsleiar (pris månadsverk kr ) og 90 dagar ville vore assistentar som ikkje er ferdigutdanna (pris vekeverk kr ). Dette inkluderer løn, sos.kostn, forsikring og dekningsbidrag (60 %), og me har lagt til MVA. Hadde det vorte definert som eit forskingsprosjekt, ville dekningsbidraget ha vorte redusert til 20 % og det hadde ikkje vore MVApliktig. Satsane inkluderer administrativt for- og etterarbeid, så det blir berre fakturert arbeidstid for feltarbeidet. Satsane er Bergen Museum sine (tlf ). I tillegg kjem skilnaden i kostnader for å få analysert prøvene. Våre prøver blir analyserte til student-/forskingspris, som er langt lågare enn kommersielle prisar. For vårt prosjekt kan dette vere snakk om ein skilnad på kr. Me minner òg om at Den eldste busetnaden i Jostededalen med kring 50 sjakter i 2004 alt er eit stort prosjekt. Til samanlikning hadde det kjende Vestlandsgard-prosjektet kring 100 sjakter totalt på gardane som vart granska. Konklusjon: Alt i alt har me gjennomført prosjektet så langt til ein stad mellom 10 og 20 prosent av normal oppdragspris. 6

7 Budsjett 2005 Inntekter Overført frå Tilskot, innvilga 2004 (Luster komm., Fylkesm.) 1) Eigenfinansiering, bygdelaget og historielaget Tilskot, Sogn og Fjordane fylkeskommune Tilskot, Luster kommune Tilskot, Fylkesmannen Ymse inntekter 2) Eigeninnsats 3) SUM inntekter Utgifter Analyse av prøver uttekne ) Analyse av nye prøver 5) Maskinleige, feltarbeid Reise, kost, losji Løn, arkeologar 6) Dugnadsarbeid 3) Ymse adm.utgifter/utstyr Fagseminar SUM utgifter ) Dette er dei delane av innvilga tilskot frå Luster kommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som ikkje var utbetalte per ) Dette gjeld mellom anna Norsk Kulturarv, som i 2004 gav tilsegn om å betale kr 6000 for to artiklar i magasinet Kulturarven. 3) Gjeld dugnadsinnsats av arkeologistudentar og lokalt mannskap. I 2004 vart det lagt ned kring 700 dugnadstimar i feltarbeidet. For 2005 er det budsjettert med 500 timar. Verdien er rekna til kr 200 per time, slik Norsk kulturminnefond har slege fast i samråd med dei friviljuge kulturminneorganisasjonane. 4) Det er gjeve bindande tilsegn til Arkeologisk institutt om at dei kan disponere denne summen til analysar av prøver. 5) Det er budsjettert med å få analysert prøver som skal takast i 2005 attåt nokre av dei prøvene frå 2004 som måtte vente av økonomiske grunnar. I tillegg er det lagt inn analyse av pollenprøver frå båe åra. Me har vore i kontakt med ein biolog som har sagt seg viljug til å gjere dette til ein overkomeleg kostnad. 6) Bård Gram Økland og Gunhild Berge Stang arbeidde delvis på dugnad i Det er budsjettert med at dei skal få løn (låg) for tida dei brukar på prosjektet. Rekneskap for 2003 og 2004 følgjer som vedlegg. Framdrift 2005: Feltarbeid 2006: Feltarbeid (siste del) H : Formidling Eit hovudprinsipp for arbeidet så langt, har vore at det ikkje skal setjast i gang meir arbeid enn det er inntektsdekning for. Dette prinsippet vil bli følgt strengt vidare, så feltarbeidet og omfanget av prøveanalysane vil også i 2005 bli tilpassa økonomien i prosjektet. Skulle søknadene for

8 hovudsakleg resultere i avslag, vil midla som står att og eventuelt kjem inn bli omdisponerte til formidlingstiltak, og prosjektet vil avslutta utan ytterlegare feltarbeid. I så fall kjem den aktive formidlingsfasen haust Jostedalen, 1. mars 2005 Oddmund L. Hoel prosjektansvarleg Vedlegg: Prosjektrekneskap

Den eldste busetnaden i Jostedalen

Den eldste busetnaden i Jostedalen Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag Prosjektskildring 29. februar 2004 Den eldste busetnaden i Jostedalen Registrering og formidling av fornminne Bakgrunn Segna om Jostedalsrypa har tvillaust gjort

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV

FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV GLOPPEN KOMMUNE PROSJEKTPLAN Dato: 15. august 2005 FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV PROSJEKTPLAN - FORPROSJEKTET Vedteken i Teknisk-, Landbruk- og Kulturutvalet 24.8.2005 Foto: Terje Rakke/Nordic

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Arkeologisk institutt Riksantikvaren Dronningsgate 13 Postboks 8196 Dep. 0034 Oslo Bergen 22.desember 03 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å UTFØRE AVGRENSA ARKEOLOGISKE

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur-

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- Sogn og Fjordane Ungdomslag www.sognogfjordane.ungdomslag.no Huset i bygda www.husetibygda.no Prosjektplan HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- 1.0 Samandrag Huset i bygda er svært viktig som sosial

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Avtale mellom. Sogn og Fjordane fylkeskommune og. Høgskulen i Sogn og Fjordane. om produksjon av. fylkeshistorie for Sogn og Fjordane

Avtale mellom. Sogn og Fjordane fylkeskommune og. Høgskulen i Sogn og Fjordane. om produksjon av. fylkeshistorie for Sogn og Fjordane Avtale mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Høgskulen i Sogn og Fjordane om produksjon av fylkeshistorie for Sogn og Fjordane 1 Innhald Avtale om forskings og utviklingsprosjekt... 3 1. Partar... 3

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Sellevåg treskofabrikk. Foto: Ove Losnegård

Sellevåg treskofabrikk. Foto: Ove Losnegård Sellevåg treskofabrikk Foto: Ove Losnegård Framlegg til offentleg ettersyn Gulen kommune 23.05.2014 Innhold 1. Bakgrunn og mål... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Mål... 4 2. Problemstillingar... 5 3. Mandatet...

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

RMP i fjellbygdene. Bjørg Torsteinsrud, Ål kommune. Utviklingsavdelinga

RMP i fjellbygdene. Bjørg Torsteinsrud, Ål kommune. Utviklingsavdelinga RMP i fjellbygdene Bjørg Torsteinsrud, Ål kommune Kulturlandskap med stutt veg til fjells Landskap for husdyrhald RMP 2016 Hausten 2016 154 PT-søknader i Ål 118 RMP-søknader 77% av PT-søkjarane søkjer

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Revisjon 2015 INNHALD INNHALD... 2 I. Kva er nasjonale, faglege museumsnettverk... 2 1.1. Ansvarsmuseum... 3 1.2. Forpliktingar i kulturlandskapsnettverket...

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014.

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Lom fjellstyre SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2014/2381 - DATO: 10.04.2014 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - UTPLASSERING AV BÅT OG OPPBEVARINGSKASSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/1049-2 Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer