Landbruksplan for Sel og Vågå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017"

Transkript

1 Landbruksplan for Sel og Vågå Vedteke i kommunestyresak 3/14 i Sel og kommunestyresak 81/13 i Vågå Tekst som er merka raud gjeld berre for Sel Tekst som er merka blå gjeld berre for Vågå

2 INNLEIING... 2 ORGANISERING AV ARBEIDET... 2 LANDBRUKET I SEL OG VÅGÅ, STATUS OG UTVIKLINGSTREKK... 4 STATISTIKK... 4 Kommentar til statistikk... 9 SYSSELSETTING... 9 BYGDEUTVIKLINGSMIDLAR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET, SMIL-MIDLAR, I SEL OG VÅGÅ SKOGBRUK Avverking i Sel og Vågå Investering i skogsvegar i Sel og Vågå Investeringar i skogkultur i Sel og Vågå OMFANG OG VERDISKAPING AV BYGDENÆRING I SEL OG VÅGÅ Kort omtale av dei viktigaste bransjane innafor bygdenæring STERKE OG SVAKE SIDER, TRUSLAR OG MOGLEGHEITER FOR LANDBRUKET I VÅGÅ OG SEL (SWOT-ANALYSE) VISJON HOVUDMÅL VISJON FOR LANDBRUKET I SEL OG VÅGÅ MÅL, OG TILTAK AREAL OG AREALBRUK JORDBRUK SKOGBRUK BYGDENÆRING OMDØMMEBYGGING KOMPETANSE, UTDANNING OG REKRUTTERING HOVUDSATSINGSOMRÅDE 1 AREAL OG AREALBRUK HOVUDSATSINGSOMRÅDE 2 JORDBRUK HOVUDSATSINGSOMRÅDE 3 SKOGBRUK HOVUDSATSINGSOMRÅDE 4 BYGDENÆRING HOVUDSATSINGSOMRÅDE 5 OMDØMMEBYGGING HOVUDSATSINGSOMRÅDE 6 KOMPETANSE, UTDANNING OG REKRUTTERING

3 Innleiing Vågå kommune utarbeida i landbruksplan for Vågå. Sel kommune utarbeida sin landbruksplan i 2001 som ein integrert del av sin næringsplan. Båe planane har gått ut på dato. Sidan planane vart vedteke har det skjedd store endringar i norsk landbruk. I 2011 kom Stortingsmelding «Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords» (Meld. St. 9, ), som vart vedteke av Stortinget Denne meldinga vart det arbeida med i fleire år. I forkant av meldinga vart det lagt ned mykje arbeid med å involvere ulike grupper til å kome med innspel og synspunkt. Meldinga har fire overordna mål: Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping Bærekraftig landbruk Meldinga legg opp til ein sjølvforsyningsgrad som i dag, d.v.s. at det må til ei auke i matproduksjonen i takt med folketalsutviklinga (1% pr. år). I samband med presentasjon av meldinga, vart det fokus på landbruket lokalt i Sel og Vågå og det var frå politisk nivå i Sel uttrykt ønskje om få utarbeidd eit lokalt dokument som set fokus på landbruket i Sel. Det vart våren 2012 vedteke i båe kommunar eit ønskje om ein felles landbruksplan for dei to kommunane. Planen skulle ha status som kommuneplan. Organisering av arbeidet Plan- og bygningsloven set klare føringar for korleis ein gjennomfører ein planprosess. Planprogrammet vart utarbeida hausten 2012 og endeleg vedteke i februar Det vart set ned tre arbeidsgrupper: Tradisjonelt jordbruk Skogbruk Bygdenæring Kvar arbeidsgruppe har hatt 6 medlemmar, 4 repr. frå faglaga og to repr. frå formannskap/htln. Kvar gruppa har vore leia av ein politisk representant. Landbrukskontoret har hatt sekretærfunksjonen for arbeidsgruppene. Arbeidsgrupper Tradisjonelt landbruk: Skogbruk Bygdenæring Ivar Vistekleiven (leiar) Magnar Leirflaten Terje Johnny Sveen Lars Ole Anderssen Hans Petter Vaberg Anette Svastuen Magne Båtstad (leiar) Jehans Storvik Berit Brun Erland Berge Stein Tofte Terje Hoff Steinar Aasgaard (leiar) Jan Erik Kjær Rusten Pål Grev Thomas Stebergløkken Hege Nordskar Kai Valbjør I planprogrammet vart det bl.a. skrive følgjande: Det forventast at sluttproduktet blir kortfatta og konkret og inneheld bl.a. o Ein statusdel med nøkkelopplysningar om landbruksnæringa. o Ein del som seier noko om sterke og svake sider, utfordringar og moglegheiter og trendar. 2

4 o Ein del som inneheld mål og strategiar o Ein tiltaksdel som gjer at ein kan nå måla i planen Mål Landbruksplanen skal gi sterkare politisk og administrativ merksemd om primærnæringa og landbrukspolitiske spørsmål i kommunen fungere som eit styringsdokument og avklare sentrale problemstillingar knytt til kommunale og regionale tilskotsordningar stimulere til utvikling av og investeringar i tradisjonelt landbruk og bygdenæring gje positive signal i samband med generasjonsskifte, rekruttering og kompetanseutvikling. POLITISKE FØRINGAR jf. Stortingsmelding nr. 9 ( ) Stortingsmelding nr. 9 ( ) Landbruks- og matpolitikken, som vart vedteke i Stortinget I kapittel står det det: For å nå målet om økt matproduksjon og et mer klimavennlig jordbruk, må arealressursene beskyttes gjennom å hindre nedbygging og gjengroing av dyrket og dyrkbar matjord, kvaliteten på jorda forbedres, arealproduktiviteten økes og det må fortsatt dyrkes ny jord. Meldingen har et eige kapittel om eigedoms- og busettingspolitikk. Innleiingsvis skriv Regjeringen bl.a. «Utviklingen i bosetting, eier- og bruksstruktur må ses i et bredt og langsiktig perspektiv. Utviklingen framover må følges nøye, og lovgivningen må tilpasses framtidige samfunnsmessige behov.» Det er i meldinga peika på at sjølvforsyningsgraden i prosent skal vere uforandra. Dette betyr ei auke i jordbruksproduksjonen på ca. 1 % i året. Regjeringa vil: Fremme proposisjon om ny jordskiftelov. Innskrenke odelskretsen. Oppheve reglene om odelsfrigjøring av landbrukseigedom (på høyring). Endre praksis i forbindelse med deling av landbrukseigedom (på høyring). Sikre betre kunnskap om eigar og bruksforhold. Vedr. kulepkt. 2 og 3, så er prosessen med forslag til lovendring i gang. 3

5 Landbruket i Sel og Vågå, status og utviklingstrekk Statistikk Tabell 1 Arealfordeling - data frå Statens kartverk og digitalt markslagskart Arealtype 2012 Vågå (daa) I Sel (daa) Jordbruksareal i drift Produktiv skogsmark Uproduktiv skogsmark Skoglaus utmark (impediment) Vatn Bre og is Tal landbrukseigedomar Vågå Tal landbruks - eigedomar Sel Jordbruksareal 0-25 daa daa daa daa daa daa daa daa daa 1 1 Sum Tal landbrukseigedomar med minst 5 dekar jordbruksareal Jordbruksareal i alt, dekar VÅGÅ *Langmorkje almenning er ikkje med i statistikken. Snitt jordbruksareal pr. landbrukseigedom, dekar SEL Sum Landbrukseigedomar med min. 25 daa skog Produktivt skogsareal, dekar Snitt produktivt skogsareal pr. eigedom, daa VÅGÅ SEL Sum

6 PT-søknader august Alderssamansetnad prod.tilskott Vågå Sel Sel Vågå <20 år >69 Gjennomsnittsalder på den som søkjer produksjonstilskott (PT) i Vågå er 51 år. I Sel er den 53 år. Utvikling av kumjølk i Sel og Vågå År Henteplassar Vågå Heidal «Otta» SUM Sel og Vågå Tal dyr Mjølkekyr Sel Mjølkekyr Vågå År Liter Kumjølkkvote Sel Vågå Sjølv om tal produsentar har gått mykje ned, har total mjølkekvote/ mjølke-produksjon i kommunane halde seg relativt stabilt. Det betyr at dei produsentane som er att, har auka sin produksjon/kvote. 5

7 Tal produsentar Ammekuprodusentar Sel Ammekuprodusentar Vågå Tal dyr 50 Ammekyr Sel Ammekyr Vågå 0 0 År År Tal produsentar Geitmjølkprodusentar Sel Geitmjølkprodusentar Vågå År Det er ein aktiv geitmjølkprodusent i Sel, men pga. sanering/utskifting av besetningen, var det ikkje mjølkegeiter på telletidspunktet. Tal dyr Mjølkegeiter Sel Mjølkegeiter Vågå År 6

8 Tal produsentar Sauprodusentar Sel Sauprodusentar Vågå Tal dyr 0 Sau/lam på beite Sel Sau/lam på beite Vågå År Verdien av det fôret sau og lam tek opp på utmarksbeite er på om lag 5,7 mill. kr for Sel og Vågå samla. Tek ein med storfé, geit, hest og tamrein, er verdien av fôropptaket samla på 12 mill. kr. Disponert areal, produksjonstilskott, inkl. leigd areal frå eigen og andre kommunar: Areal, daa År Jordbruksareal disponert 4000 av brukarar i Sel Jordbruksareal disponert 2000 av jordbrukarar i Vågå 0 Dei seinare år har ein del areal i Sel vorte leigd av brukarar frå Vågå. Utviklinga av disponert areal syner dette. Gjennomsnittleg areal pr. søkjar om produksjonstilskott er i 2012 på 207 daa. I 2000 var snittarealet pr. søkjar på 134 daa. Areal, daa År Jordbruksareal i fjellet Sel Vågå 7

9 Setrer med mjølkeproduksjon Setrer i Sel Setrer i Vågå Vågå Sel Vågå Sel Jordbruksareal pr. bruk i drift (inkl. leigd), daa Andel leigejord 15 % 22 % 27 % 35 % Gjennomsnitt tal mjølkekyr pr. bruk Gjennomsnitt tal v.f. sauer pr. bruk Korn, daa Føretak med kornproduksjon Gjennomsnitt kornareal pr. bruk, daa Potet, daa Føretak med potetproduksjon <5 <5 Avverking i kubikkmeter (2000 og 2011) Tal skogbrukseigedommar Samla omsetning i landbruket, mill kr 2011 inkl. tilskott Næringsinntekt jordbruk, pr. bruk, Næringsinntekt jordbruk, pr. årsverk, Kjelde: SLF, NILF, SSB PRODUKSJONSMENGDER I JORDBRUKET I SEL OG VÅGÅ 2011 Type Mengde Tilsvarar forbruket til: Storfékjøt 800 tonn personer Svinekjøt 70 tonn personer Sau-/lammekjøt 250 tonn personer Korn tonn personer (som forbruk av matmjøl) Potet tonn personer Kumjølk liter personer (som drikkemjølk) 8

10 Kommentar til statistikk Ressursgrunnlaget m.o.t. dyrka jord har ikkje endra seg mykje dei siste åra. I Vågå har ein hatt ei monaleg auke i innmarksbeitearealet. Endring i forskrift midt på nitti-talet førte til auke i godkjent innmarksbeiteareal. I båe kommunane har det vore noko nydyrking, spesielt i Heidal. I Vågå er det nesten ikkje att kornproduksjon. Det er stor etterspurnad etter gode og effektive grovfôrareal i båe kommunane. I gjennomsnitt leiger kvar brukar 27% av arealet sitt i Vågå medan det i Sel er 35%. På landsbasis er talet ca. 42%. Talet på plassar med mjølkeproduksjon er redusert frå 343 i 1987 til 106 i Volumet i mjølkeproduksjonen har gjennom denne tidsbolken vore rimeleg stabil. Dette betyr at det har vore ei enorm rasjonalisering. Denne rasjonaliseringa har bl.a. medført at mjølkeprodusentane utnytter NRF-kua sitt produksjonspotensiale i større grad enn tidlegare. Gjennomsnittskua mjølker betydeleg meir enn for 15 år sidan. Resultatet bli færre mjølkekyr som produserer den same mjølkemengde, og dermed færre kalvar. Nedgangen i talet på mjølkekyr er kompensert med auke i talet på ammekyr. Det er verd å merke seg at det nesten ikkje er att det som vert omtala som kraftfôrkrevjande produksjonar i Sel og Vågå. Aktiv seterdrift - Nessesetra Sysselsetting Hovudsysselsettinga i landbruket i Sel og Vågå er i dei tradisjonelle produksjonane som mjølk- og kjøtproduksjon og sauekjøtproduksjonen. Spesielt kombinert mjølk- og kjøtproduksjon på storfe er arbeidsintensive produksjonar, som òg krev store investeringar knyta til innan- og utandørsmekanisering, i tillegg til vedlikehald avdriftsapparatet. Det er i desse produksjonane ein får dei store ringverknadane mot anna næringsliv. I Oppland reknar ein med at 1 årsverk i landbruket genererer 1,12 årsverk (kjelde: NILF-rapport , «Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Oppland») i relatert verksemd (vare- /tenesteleverandørar, vidareforedling mv.). For Sel og Vågå, som tilsaman har 435 årsverk i landbrukets primærproduksjon, vil dette seie at landbruket genererer 487 årsverk i anna relatert verksemd. Ikkje alle desse årsverka finst att i våre kommunar, då t.d. meieri og slakteri for sau er lokalisert i andre kommunar i fylket. 9

11 Yrkesaktive Vågå Personar % Personar % Primærnæringane , ,7 Industri og bergverk 134 9, ,7 Kraft, vassforsyning, bygg og anlegg , ,7 Varehandel, hotell og restaurantverksemd , ,2 Transport og kommunikasjon 64 4,4 83 4,4 Bank, forsikring 12 0,8 15 0,8 Offentleg, sosial og privat tenesteyting , ,8 Anna 45 3,1 89 4,8 SUM Kjelde: Yrkesaktive Sel Personar % Personar % Primærnæringane 281 9, ,8 Industri og bergverk , ,5 Kraft, vassforsyning, bygg og anlegg 262 8, ,7 Varehandel, hotell og restaurantverksemd , ,6 Transport og kommunikasjon 203 6, ,8 Bank, forsikring 39 1,3 25 0,9 Offentleg, sosial og privat tenesteyting , ,6 Anna 106 3,5 89 3,1 SUM Bygdeutviklingsmidlar Det er gjennomført betydelege investeringar i driftsapparatet i Sel og Vågå dei siste 10 åra. Auka besetningstorleik og endra forskriftskrav gjer at det fortsatt er behov for omfattande investeringar knyta til ombygging og nybygg av driftsbygningar. Det er stor investeringslyst, men tilskottspotten er for liten i forhold til talet på investeringsprosjekt. Innvilga bygdeutviklingsmidlar i Sel og Vågå: Sel Vågå År Tot. investert Tilskott Rentestøtte til lån på: Tot. Investert Tilskott Rentestøtte til lån på:

12 Nyinvestering Spesielle miljøtiltak i landbruket, SMIL-midlar, i Sel og Vågå Både Sel og Vågå har mange freda og verneverdige bygningar, og har historisk sett hatt store investeringar knyta til vedlikehald og rehabilitering av gamal bygningsmasse. Det har og blitt rydda store areal til kulturbeite. Tilgjengelege SMIL-midlar har difor vore stor både i Sel og Vågå. Fordeling av SMIL-midlar Oppland fylke, , i alt kr 120 mill. 100% Nord-Gudbrandsdal 37 mill. 31% Sel og Vågå 17 mill. 43% Vågå 9 mill. Sel 8 mill. Fordeling av ramma i Sel og Vågå: Freda- og verneverdige bygningar 75% Kulturlandskapstiltak, gjerde og rydding 17% Andre tiltak (Planlegging, forureining m.m. 8% 11

13 Naust ved Mæringsdalsvatnet Skogbruk Det skogkledde areal i Sel er daa, og i Vågå daa, til saman daa. Det økonomisk interessante arealet er det produktive skogareal som er driftsteknisk/økonomisk tilgjengeleg. Produktivt skogareal tyder at tømmerproduksjonen er minst 0,1 m 3 pr. daa og år. Noko av produktivt areal, tilvekst og m 3 som er oppgjeve i tabellen er under dagens økonomiske vilkår ikkje økonomisk drivverdige. Ved gode tilskotsordningar til vegbygging kan delar av desse areala bli økonomiske drivverdige. Mogleg hogstkvantum er det kvantum som kan hoggast på det tilgjengeleg produktive skogarealet. Målsetting er det hogstkvantum arbeidsgruppa meiner er realistisk å nå opp i innan ei 3 årsperiode på vilkår av at det blir sett inn effektive stimuleringstiltak Prod. skog i daa Tal skogeigarar Tilvekst i m 3 % hogstmoden skog M 3 hogstmoden skog Mogleg hogstkvantum Målsetting Sel Vågå utanom Langmorkje Langmorkje Sum

14 Det tabellen viser er at vi har store ressursar med hogstmoden skog. Privatskogbruket har over 1,6 millionar kubikkmeter med hogstmoden skog. Sjølv om noko av dette ikkje er økonomisk/driftsteknisk tilgjengeleg, er potensialet for auka avverking stort. Utfordringa for å påverka avverking, er at det er 750 skogeigarar som skal finne det privatøkonomisk riktig å avverke. Avverking i Sel og Vågå Skogbygda i Heidal Avverking i Sel Avverking i Vågå Langmorkje Privat M Mål M Mogleg Avverkinga i Vågå har vore på eit lågt nivå dei siste åra. Vi har hatt eit høgt investeringsnivå på skogsvegbygginga i Det ligg an til at vi får høgt nivået i Dette vil føre til at vi 13

15 får ei vesentleg høgare avverking i 2013, og sannsynlegvis i Men avverkinga vil og i stor grad vere styrt av tømmerprisane. Investering i skogsvegar i Sel og Vågå Det er sterkt ynskjeleg å auke investeringane på vegfronten. Mange eldre skogbilvegar held ikkje dagens krav for tømmertransport. Likeins treng vi nye vegar for å kome til område som i dag ikkje har vegdekning. Fylkesmannen og Mjøsen samarbeidar om eit vegprosjekt der alle skogsvegar i fylket blir registrert og får ein tilstandsrapport. Sel og Vågå er planlagt registrert til sommaren. Denne registreringa vil gje eit godt grunnlag for å arbeide for auka aktivitet på opprusting av eksisterande vegnett. All erfaring viser at auka skogsveginvesteringar fører til auka hogst. Skogsveginvesteringar i Sel Skogsveginvesteringar i Vågå Kr Vegvedlikehold Bilveg nyanlegg Bilveg opprusting Traktorveg Kr nyanlegg Traktorveg nyanlegg Bilveg opprusting Bilveg nyanlegg Skogsvegar er svært viktig for skogbruket, for å få ut tømmer på den mest effektive og økonomiske måten, og for å drive kulturarbeid. Nybygg av skogsvegar og større opprusting/omleggingar skal kommunen godkjenne i medhald av Forskrift om Planlegging og godkjenning av landbruksveger av Etter 2009 skal også alle skogsvegar sakshandsamast etter Naturmangfaldlova. Kunnskapsgrunnlaget skal vera godt nok med omsyn på miljøverdiar, om det finst sårbare artar og med omsyn på kulturminne. Dersom ein finn objekt av verdi skal planlagt vegbygging høyrast av fylkesmannen og/eller fylkeskommunen, før kommunen eventuelt kan godkjenne bygging. I det seinare har ein også fått skredkart med oversikt over områder der ein må vera ekstra merksam ved planlegging. Med skogsvegar meiner ein heilårs bilvegar, sommarbilvegar, vinterbilvegar og traktorvegar. Tømmerbilane vert større og tyngre, og vegane må dimensjonerast etter dette. Normaler for landbruksveier med byggebeskriving er ei handbok utgitt av Landbruks- og matdepartementet, som inneheld tekniske og geometriske krav til landbruksvegar. Det har nå kome ny utgåve, som er ei revidert utgåve av normalen frå Det er nå lagt vekt på å få større radius på svingar og snuplassar, og krava til stikkrenner er skjerpa, med større diameter der det er naudsynt, og at ein legg stikkrennene med mindre mellomrom, særleg der det er stigning på vegen. Det er eit faktum at nedbørsmengda har endra seg dei seinare år. Det er ikkje uvanleg at det lokalt kjem store nedbørsmengder på kort tid. Gamle skogsvegar blei bygd i ei tid da det var mindre nedbør, og det ikkje var slike lokalt store nedbørsmengder. Dreneringssystemet på gamle skogsvegar blei tilpassa den tids krav, men kan vere for dårleg i dag. Ved opprusting av gamle skogsvegar blir det lagt ned mange nye stikkrenner, og eksisterande stikkrenner blir 14

16 bytta ut med grøvre renner der det er nødvendig. Etter opprusting vil vegen vere langt betre rusta til å tåle store nedbørsmengder, og dermed minkar risikoen for flaumskader. Ved nybygging av skogsvegar blir dreneringa tilpassa dagens nedbørsforhold. Nye «Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse» gjeld frå 1. juni I Sel og Vågå er det svært viktig at ein oppfordrar til opprusting av skogsbilvegane for å oppfylle krava til ny standard, så ein unngår kippetillegg og ikkje minst at ein i framtida forsøker å unngå flaumskader. Investeringar i skogkultur i Sel og Vågå Investering i skogkultur vil stor grad reflektere nivået på avverking året før. Klarer vi å nå målsettinga om auka avverking vil og skogkulturinvesteringane auke. Det er lovpålagt å sikre forynging av areala innan tre år etter avverking. Skogkulturinvesteringar i Sel Skogkulturinvesteringar i Vågå Kr Stammekvisting Ungskogpleie Planting Markberedning Kr Stammekvisting Ungskogpleie Planting Markberedning 15

17 Omfang og verdiskaping av bygdenæring i Sel og Vågå NILF-rapport , «Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Oppland», har berekna verdiskaping for bygdenæring. Utgangspunkt for berekningane er landbruksteljinga i Netto verdiskaping i Sel var i flg. rapporten 11 mill kr., medan tilsvarande tal for Vågå var 6 mill. kr i Andel gardsbruk med bygdenæring var 59 % i Sel og 40 % i Vågå. Kommunane har ikkje utfyllande oversikt over bygdenæring. Oversikta under er utifrå lokal kjennskap pr. 2012: Antall prod. i Sel Ant. prod. i Vågå Tot ant. l.br.foretak Matprodusentar/servering 7 2 Mat/overnatting 4 7 Verkstad/handverk 4 3 «Inn på Tunet» 4 3 Opplevingsturisme 3 5 Barnehage 2 1 Hesteavl 1 1 Leigekjøring * Utleige av jakt/fiske * Tall fra NILF-rapport * Som oversikta syner er det eit stort mangfald av bransjar innafor «bygdenæring», med hovudtyngda på leigekjøring og utleige av jakt/fiske. Kort omtale av dei viktigaste bransjane innafor bygdenæring Gardsmatproduksjon: Lokalmatproduksjon har hatt stor auke i landsmålestokk, med omsetningsauke frå på 22%. Det vert rekna med fortsatt auke i etterspurnad. I vårt område har vi gardsmatprodusentar med ulikt sortiment og ulik organisering av produksjon og distribusjon/sal. Lokalt vert det m.a. produsert ulike kjøtprodukt, lefse og ost. Det er etablert foredlingsanlegg på eigen gard, medan andre produsentar baserer tilverking på leigebasis. Bær, grønsakar og honning er døme på produkt som ikkje vert framstilt for sal. Det er direkte omsetning av mandelpotet i relativt stort omfang. Av viktige distribusjons- og salskanalar kan Gudbrandsdalsmat og Bondens Marknad bli nemnt. Lokalt finst eigne lokalmattorg i utvalde butikkar. Eiget lokalmatutsal er ikkje etablert. Gardsturisme/opplevingsturisme: I distriktet er det lagt ned store investeringar til vedlikehald og opprusting av verneverdige og freda gardstun og bygningar. Dette arbeidet representerer kulturformidling, og innsatsen har stor grad av ideell forankring. Næringsverksemd med utgangspunkt i anlegga har fleire utfordringar. Kostnadar til vedlikehald, opprusting og drift av bygningane er høge, og krev stor aktivitet/omsetning for å la seg forsvare. Samstundes kan stor aktivitet også slite på bygningar og miljø. 16

18 Vellukka samhandling mellom eigarar av gardsanlegg og andre tilbydarar ser vi eksempel på; m.a. lokalmatleverandørar, guiding m.m. Eit spørsmål å avklare er om opplevingar/aktivitetar knytt til desse gardsmiljøa er riktig prissett. Kva er marknaden viljug til å betale? Opplevingsturisme er mindre utbredt. Det eksisterar i nokon grad guida turar, samt noko organisert hesteaktivitet. Turistverksemd knytt til setring finst det lite av i distriktet. Mæhlum i Sel «Inn på Tunet»: Tal menneske som fell utafor ordinært arbeid og skulesystem er høgt. «Inn på Tunet» har vist seg å innehalde gode tilbod til riktige brukargrupper. Dette må sjåast i samanheng med arbeidsoppgåver og miljø som gardsbruk kan by: Nærleik og samkvem med husdyr, fysisk fostring, tilrettelagt gardsarbeid m.m. gjev mestringsfølelse og «vekst» hjå klientar. «Inn på Tunet» har potensiale for fleire brukarar og alternative modellar for organisering. Dette vart peika på av Trine Dreier, Aurora Verkstad SA. Aurora Verkstad SA sysselsetter psykisk og fysisk utviklingshemma i produksjonen sin. Innsal til offentlige og private kundar, samt synleggjering av positiv totaløkonomi er utfordrande. Verksted/handverk: Gardsverkstad, maskinsentral og lokale for trearbeid/tømring er etablert som bygdenæring. Vi har lokalt fleire døme på trehandverk i mindre skala. Etterspurnad etter handlaga produkt er veksande. Leigekjøring: Det er stort omfang av leigekjøring i Sel og Vågå. Mange ser nytte i bruk av maskinpark for å utnytte ledig tid og kapasitet. I Vågå er det nyleg etablert Bygdeservice. 17

19 Utleige av jakt og fiske: Det er avgrensa potensiale for privat utleige i Vågå. I Sel er det fleire private fiskevatn. Næringsfiske i kommunane er lite utnytta. Reindrift Tamreindrifta i Vågå er ei velorganisert verksemd med gode resultat m.h.t drift/slaktevekter. Det er moglegheit for spesialitetar og dermed høgare produktpris. Marknad og trendar: Framtidsforskarar har ei tid hevda at vi er i overgangen mellom det materialiserte/informasjonssamfunnet og «Draumesamfunnet» (jfr. Rolf Jensen). Etterspurnad etter varer og tenester går i retning «det ekte, den gode historia, handlaga» osb. I foredrag på Glittersjå blei dette understreka av Trine Dreier, dagleg leiar for Aurora Verksteder SA: Pr. i dag reknar ein med at 20 % av den europeiske etterspurnaden etter varer og opplevingar vert retta mot dette segmentet. I tråd med dette opplever vi i dag stor vekst i etterspurnad etter gardsmat, lokale døme er t.d. Heidal Landbruksprodukter og Gudbrandsdalsmat. Eksterne samarbeidspartar/nettverk. I vårt område finst moglege samarbeidspartar og nettverk innan lokal mat og reiseliv; t.d. sal/distribusjon av gardsmat, sykkel- og ski destinasjonar, turistvegprosjekt. Nordherad i Vågå 18

20 Sterke og svake sider, truslar og moglegheiter for landbruket i Vågå og Sel (SWOT-analyse) I samband med felles oppstartsmøte 9. januar vart arbeidsgruppene utfordra til å gjennomføre ei SWOT-analyse (sterke/svake sider, moglegheiter, utfordringar). SWOT-analyser er eit nyttig verktøy som kan få fram styrker og moglegheiter for å oppretthalde og utnytte desse. Analysen avslører også svakheiter og truslar, for å kunne forbetre, tilpasse og unngå desse. Sterke sider Jordbruk Sterke fagmiljø både på storfe og sau Eit felles Bondelag for Sel og Vågå Felles landbrukskontor for Sel og Vågå Bra kompetanse blant «yngre» gardbrukarar Uutnytta beiteressursar i utmarka Stå-påvilje Fleire nye gardbrukarar Skogbruk Nærleik til sagbruk God avsetning (også bioenergivyrke) Store ressursar (tilvekst, ståande volum) Relativt nye skogbruksplanar (digitale) Offentlege tilskot Store utmarksareal Tilleggsnæring Utmarksnæring, kulturlandskap og setre. Kulturarv i vid forstand Utmarksbeitenæringar Knutepunkt øst/vest, Rv 15 Fjell, klima, nasjonalparkar Arbeidskraft Innlandsfisk og vilt Samvirketenking «Nær-økologiske» produksjonar Nettverk Lokale profilar og forbilde Svake sider Arealgrunnlaget er for lite, spesielt i Vågå Dyrkajorda er i stor grad dårleg arrondert (bratt, små jordstykke) Store transportavstandar til ein del av arealgrunnlaget Mange slutter som aktive gardbrukarar Få ledige gardsbruk Få gardsbruk til sals for dei som ikkje arvar Vanskeleg terreng Små eigedomar Driftsprisane aukar Mangel på driftsteknisk utstyr i bratt terreng Skogen betyr lite for økonomien på garden Beskjedne for liten stoltheit og tru på eigne moglegheiter «Pratar ned» oss sjølv Tid Økonomi Motivasjon Svak heilskapleg profilering av regionen 19

21 Truslar Jordbruk Mange vil gje seg med mjølkeproduksjon Liten omsetnad av landbrukseigedommar utanom nær slekt Klima kan gje vanskelege hausteforhold, skade på infrastruktur Mange generasjonsskifte dei næraste åra mange aktive gardsbruk går ut Skogbruk Nedlegging av sagbruk og skogindustri Kostnadsnivå Klima, meir nedbør (ras, insekt etc.) Kan bli avsetningsproblem Elgbeiting. Moglegheiter Mange gardsbruk utan fast busetnad Mange driftsbygningar står tomme/ubrukt Økt samarbeid Endra klima vil gje lengre vekstsesong og meir nedbør i eit vanlegvis nedbørfattig område Mange som sluttar gir mulegheit for andre («Den eines død, den andres brød!») Klimaforbetring Auka skogpleie og avverking Spesialproduksjon Utmarksturisme Tilleggsnæring Fallande motivasjon Mangel på kunnskap, erfaring og støttespelarar Økonomi i oppstart og utviklingsfase Samarbeid er ikkje alltid enkelt Marknad i vekst for gardsmat og produkt med lokal og «ekte» forankring. Etterspurnad etter m.a. bær, grønsakar og husflid Vilt, villfisk, rein, ull og skinn har potensiale Distribusjonskanalar er etablert Ledige lokale og mulegheit for samarbeid Oppstart «i det små» er mulig Nye modellar og moglegheiter for «Inn på Tunet» Kunnskap- og erfaringsutveksling er mogleg, innan regionen og eksternt 20

22 Visjon hovudmål Visjon for landbruket i Sel og Vågå Landbruket i Sel og Vågå skal auke produksjonen med 1 % i året Visjonen for landbruksplanen samsvarer med målet i Stortingsmelding nr. 9 ( ), Landbruks- og matpolitikken. Det vil i praksis seie ein sjølvforsyningsgrad på dagens nivå. Folketalsauka i Norge er ca. 1 % pr. år. I tiltaksdelen i planen er det fokusert på ein del tiltak som er med på å styrke den tradisjonelle matproduksjonen for å kunne nå målet i planen. I landbruksplanen vert det fokusert på seks hovudsatsingsområde: Areal og arealbruk Jordbruk Skogbruk Bygdenæring Omdømmebygging Kompetanse, utdanning og rekruttering Mål, og tiltak 1 Areal og arealbruk Mål: Sikre og ta vare på landbruksareal og verdiane i kulturlandskapet gjennom aktiv bruk Størstedelen av areala i Sel og Vågå er definert som landbruks-, natur- og friluftsområde. Mykje av areala er nytta av landbruksnæringa og inngår i det som blir oppfatta som kulturlandskapet. For å oppretthalde kvalitetane i kulturlandskapet er ein avhengig av eit aktivt og variert landbruk. Ei utfordrande utvikling for dagens matprodusentar er eigedomsstrukturen, som endrar seg i liten grad i takt med talet på produsentar, som går ned. Det betyr at kvar produsent må leige stadig større del av arealgrunnlaget sitt. Det er mindre føreseigeleg enn å eige. I tillegg medfører det betydeleg meir transport av fôr og husdyrgjødsel. Leigejord vert gjennomgåande helde i dårlegare hevd enn der eigar og drivar er den same. Det er utfordringar knyta til marginal dyrkajord som blir drivi dårleg eller går meir eller mindre ut av drift. Ein har og problematikk knyta til einskilde meir eller mindre passive brukarar som er reine grovfôrprodusentar. Desse leiger ofte fleire tenester knyta til grovfôrproduksjon sin. Dette gjer at det også blir vanskeleg å få leigd jord. Skal ein nå målsettinga om auke i matproduksjon må ein utnytta eksisterande areal betre og ta i bruk nye areal både som fulldyrka jord og beiteareal. Ein del av dei lettdrivi areala ligg sentrumsnært eller nært store samferdselsårer. Desse areala er under press som bustad- og næringsareal. Skal ein nå måla i planen om auke i 21

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2012 Vi får Telemark til å gro gjensidige.no/landbruk benytt deg av dine medlemsfordeler Årsmelding 2012 A20782/09.11/Foto: Sverre Jarild Vi kjenner bondens hverdag og følger nøye med i utviklingen

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

Bakgrunn for arbeidet 3

Bakgrunn for arbeidet 3 Innhald Bakgrunn for arbeidet 3 1. Innleiing 4 1.1. Sentrale føringar 4 1.2. Sentrale og regionale dokument 5 1.3. Landbruket i Sogn og Fjordane 5 1.3.1 Utviklingstrekk i perioden 1998-2008 5 1.3.2 Verdiskapinga

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003 Fylkesmannen I Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 INNHALD Innleiing... 3... 3 1. Økonomi og administrasjon... 3 2. Sentrale politiske føringar... 6 3 Dei einskilde resultatområde inndelte etter

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket?

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? av 4 Mari Bente Beinnes What are the taxable consequences of converting organizational form from sole

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer