EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014"

Transkript

1 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED STYRETS KOMMENTARER 5. STYRETS FORSLAG TIL NY HOVEDVEIAVTALE En lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med de medlemmene som møter (vedtekt 5). Stemmerett på generalforsamlingen forutsetter at medlemskontingenten til Skarsdalen vel for 2014 er betalt. 1

2 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2

3 Blå: Hovedvei i veiavtalen

4 Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen

5 Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen

6 Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen

7 NÅVÆRENDE HOVEDVEINETT Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen

8 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 8

9 GENERALFORSAMLINGENS VEDTAK : «Vi nedsetter en veigruppe som kan jobbe fram et forslag til ny veiavtale. Forslaget leveres styret, som forhandler med Veisameiet. Fremforhandlet forslag til veiavtale fremmes for vedtak av ekstraordinær generalforsamling.» 9

10 Veigruppen består p.t. av 5 medlemmer fra 5 av 6 hytteområder: Område 1, Skarseter: Ole Peder Nordheim Område 2, Midten: Kjetil Gard Skogen Område 3, Damtjern syd: Frank Karlengen Område 4, H8: Kjetil Gamre Område 5, H11: -- Område 6, H12 og H22: Roar Schinnes ALLE BLE INVITERT TIL Å DELTA. ALLE BLE OPPFORDRET TIL Å DELTA, DELE MENINGER MED VEIGRUPPEN OG VELGE SIN REPRESENTANT. 10

11 11

12 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 12

13 STYRETS TILNÆRMING Styret er opptatt av å finne en pragmatisk løsning som hytteeiere, grunneiere og entreprenør alle kan leve med. Vi har alle interesse og glede av et godt forhold til grunneierne i dalen. 13

14 OPTIMAL LØSNING? Én avtale for alle veier. Veisameiet administrerer. Modell for kostnadsdeling bestemmes av velet. 14

15 DAGENS VEIAVTALE: Én veiavtale for hovedvei (hovedvei pluss 3 sideveier). Private avtaler for andre sideveier. Lite transparens for sideveiene, det er ikke publisert noen samlet prisliste for alle sideveiene ( litt for hemmelig ) Avtalen for hovedvei bygger på det opprinnelige veinettet fra mange år tilbake. Slik veinettet har utviklet seg oppleves dagens veiavtale av mange som ulogisk og urettferdig. 15

16 KOSTNADSØKNING: Dagens veiavtale løper til den blir sagt opp eller reforhandlet. Brøyteavtalen mellom Veisameiet og Ingar Ekeren var på 3 år og gikk ut i vår. Den ble avsluttet med en av de verste vintrene gjennom tidene. Ny avtale har vært ute på anbud - Stor kostnadsøkning er uunngåelig av flere grunner: Ekstremvinter nå sist ny entreprenør tar høyde for dette i sitt anbud Økte krav til forutsigbarhet basert på problemene siste vinter. Krav til flere maskiner og tilgang til gravemaskin og hjullaster. Relativt få entreprenører med tilgang på de maskiner som nå kreves. Dagens veiavtale, med nye kostnader for brøyting, vil koste kr per hytte. 16

17 STYRETS STRATEGI: Det er mange meninger om modell for kostnadsdeling for både hovedvei og sideveier. Dagens modell oppfattes av mange som ulogisk og lite rettferdig. Styret har derfor flere ganger tidligere foreslått andre fordelingsmodeller for kostnadene for hovedvei og sideveier. Men ingen har blitt vedtatt, så vi har måttet fortsette med den gamle modellen med hovedvei og 4 ( 5) sideveier. Det optimale er om vi kan sette ut alle veier på anbud under én avtale hvor Veisameiet fakturerer hytteeierne basert på kostnadsdelingsmodell bestemt av velet. Veisameiet vil p.t. ikke påta seg ansvar for administrasjon / fakturering av sideveier. Det er flere årsaker til dette, dårlig standard på noen av sideveiene er en av dem. Det er ikke et alternativ at styret tar dette ansvar. Å enes om hovedvei og sideveier er to vanskelige utfordringer. Styret ser det derfor hensiktsmessig å ta en om gangen. 17

18 STYRETS STRATEGI: DERFOR BEHANDLER VI NÅ KUN HOVEDVEIEN SOM ET FØRSTE STEG En redusert hovedvei vil gjøre det lettere å enes om en delingsmodell for sideveiene i neste steg. Styret og veigruppen vil fortsette arbeidet mot optimal løsning. Veigruppen er fortsatt åpen for innspill og nye medlemmer. Styret vil jobbe med Veisameiet for å få dem til å ta ansvar for alle veier. Alternativt at entreprenør kan fakturere hver enkelt hytteeier basert på velets modell for kostnadsdeling. Styret vil prøve å få til dette i løpet av vinteren, for å fremme et forslag om total avtale til GF

19 KONKLUSJON: Nå kommer vinteren raskt styret ber om tillit til å fortsette arbeidet gjennom vinteren og våren. Forhåpentligvis får vi til en god total avtale til våren. Alternativet til styrets strategi er: 1) Fortsette med dagens avtale men med økte kostnader. 2) Veiskjønn: Det kan vi jobbe mot, men vi trenger også da en avtale som sikrer brøyting frem til jordskifteretten har avsagt sin dom og den nye løsningen er på plass. 3) Konfrontasjon mot veisameiet: Noen hytteeiere ønsker muligens det. Konfrontasjon har ikke dette styret noen tro på. Det kan bli mye ufred, og resultatet kan bli dårligere løsning enn den vi har i dag. Styret og veigruppen jobber videre mot en optimal løsning. Men vi trenger litt mer tid til å komme frem til best mulig løsning og til å forhandle med og påvirke Veisameiet og entreprenør. 19

20 NÆRMERE OM VEISKJØNN: Alternativet til ny hovedveiavtale er enten dagens veiavtale med ny årsavgift, eller ingen veiavtale eller veiskjønn etter veiloven 54: Blir dei interesserte ikkje samde om korleis plikta til vedlikehald eller utbetring skal fordelast, kan kvar av dei krevje at desse spørsmåla skal avgjerast ved skjønn. Alle brukere av veiene (hytteeiere og grunneiere og andre brukere) kan kreve veiskjønn. Velet er som forening ikke part i saken, det er det den enkelte bruker som er. En dom i jordskifteretten innebærer: Fastsatt modell for kostnadsdeling for alle brukere av veiene Fastsatt kostnad (driftsbidrag) for den enkelte veibruker. Opprettelse av veilag for alle som deltar i skjønnet Veiavtalen mellom velet og veisameiet avvikles Begjæring om veiskjønn må fremmes av advokat. Hytteforbudet kan formidle en. 20

21 FORDELER VED VEISKJØNN: En nøytral instans fastsetter en felles løsning for finansiering av driften av alle veiene i Skarsdalen: Modell for kostnadsdeling. Veiavgift for den enkelte hytte. Rettsgrunnlag for å inndrive veiavgiften. Felles veilag etter veiloven 55. Både hytteeiere og grunneiere blir medlemmer av veilaget. Veiavtalen mellom velet og veisameiet opphører. ULEMPER VED VEISKJØNN: Kostnader: Det påløper både rettsgebyr og utgifter til advokat. De siste er avhengig av hvor kompleks og vanskelig saken er. Hytteeiernes kostnader kan dekkes via den enkeltes rettshjelpforsikring i hytteforsikringen. Advokaten ordner det. 21

22 STYRETS PRIMÆRE FORSLAG TIL NY AVTALE FOR REDUSERT HOVEVEI: ÉN FELLES AVGIFTSSONE KRONER PER HYTTE Den nye hovedveien går fra bommen til VA-anleggene ved 1000-meteren. Denne veien brukes av mange i dalen, også av dem lenger ned. Det som tidligere har vært oppfattet som urettferdig er i stor grad mange sideveier i hovedveiavtalen. Dette foreslås nå endret. De fleste hyttene på toppen vil måtte betale mer ved at større deler av tidligere hovedvei nå blir sidevei. Det samme gjelder for alle hyttene lengre ned som hører til sideveier som nå er med i veiavtalen. 22

23 STYRETS SUBSIDIÆRE FORSLAG TIL NY AVTALE FOR REDUSERT HOVEDVEI: TRE AVGIFTSSONER KRONER 2 000, OG FOR HHV SONE 1, 2 OG 3 Den nye hovedveien går fra bommen til VA-anleggene ved 1000-meteren. Denne veien brukes av mange i dalen, også av dem lenger ned. Det som tidligere har vært oppfattet som urettferdig er i stor grad mange sideveier i hovedveiavtalen. Dette foreslås nå endret. De fleste hyttene på toppen vil måtte betale mer ved at større deler av tidligere hovedvei nå blir sidevei. I tillegg vil sone 3 betale 25 % mer enn sone 1 for hovedveien. Tilsvarende vil alle hyttene lengre ned som hører til sideveier som nå er med i veiavtalen også måtte betale mer ved at tidligere hovedvei nå blir sidevei. 23

24 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED STYRETS KOMMENTARER GJENNOMGANG AV- OG KOMMENTARER TIL INNSPILL I GJESTEBOKEN 24

25 Per T. Eikeland (07/10/14), styrets kommentarer i rødt: Ingen brøyteavtale for noen av sideveiene for kommende vinter. Avtale for sideveier må inngås privat, som før slik det alltid har vært for de aller fleste sideveier, med entreprenør. Flertallet av hytteeierne må danne lokale veilag. Styret anbefaler at hytter på et tun eller i et område går sammen. Men dette er ingen nødvendighet. Mange områder har tidligere hatt individuelle avtaler med Ingar Ekeren. Neppe noen fordel av at velet har forhandlet en felles avtale for hovedvei. Veisameiet er veldig tydelige på at de ikke ønsker å forholde seg til hver enkelt hytteeier. Derfor opprettholdes rabatten på 500 kroner for velmedlemmer. Går vinteren i møte uten at vi kan regne med å kunne kjøre bil til hyttene. Dette er ikke korrekt. Akkurat som før blir stamveien brøytet ihht hovedveiavtale mens sideveier brøytes ihht private avtaler. Ny avtale medfører ingen endring på dette. 25

26 Per T. Eikeland (07/10/14), styrets kommentarer i rødt: Hvilke muligheter har vi hvis vi ikke vil være med på kostnadsøkningen? Kostnadsøkningen kommer uansett. Hvis det blir mange som ikke være med på noen som helst form for avtale pga kostnadsøkning, vil løsningen være at grunneierne tar hele veisaken til veiskjønn. Der blir det bestemt hva hver av oss må bidra med. Er det riktig at Veisameiet kan la veiene snø igjen? Dersom vi ser bort fra privatrettslige avtaler noen få hytter har så kan ikke styret se at Veisameiet har noen plikt til å holde veien åpen til enhver tid gjennom vinteren dersom de ikke får dekket sine kostnader. Har styret sagt opp den løpende avtalen? Nei, styret har ikke sagt opp den løpende veiavtalen. Den gjelder til den blir oppsagt eller reforhandlet. Men den løpende avtalen vil ikke dekke kostnadene for brøyting for vinteren 2014/15. Dermed vil ikke Veisameiet kunne inngå avtale med entreprenør med det laveste anbud og vinteren ser mildt sagt usikker ut. Hvis den løpende veiavtalen skal gjelde videre, må veiavgiften økes. Siden veiavgiften er fastlagt i veiavtalen, må avtalen vedtas på nytt, med høyere avgift. Dette er en eventuell nødløsning dersom ingen av styrets 2 forslag til ny hovedveiavtale blir vedtatt. 26

27 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: Styret kan ikke binde GF bør åpnes for endringsforslag. Det er ekstraordinær GF. Det er vanlig at bare styrets forslag kan behandles. Det står også i innkallingen. Før det innhentes anbud om ny avtale om brøyting bør premissene være klarlagt og godkjent av velets organer. Det ville innebære en ekstra generalforsamling før veisameiet la brøytejobben ut på anbud. Det er veisameiet og ikke styret som innhenter anbud. Styret kan heller ikke inngå avtaler med entreprenør. Grunneierne har inngått en avtale om brøyting uavhengig av styret. Veisameiet har enda ikke inngått avtale om brøyting. Det har innhentet anbud og innledet samtaler med Gandrudbakken Maskin, som hadde laveste anbud. Styret har forhandlet med veisameiet, og blitt enig om de 2 forslagene. Veigruppen har også hatt samtaler med Gandrudbakken i forsøk på å etablere en prisstruktur for sideveier. Forslagene medfører at det blir opp til de enkelte hytteeiere å forhandle frem brøyting av sideveier. Blir kostbart i en umulig forhandlingsposisjon. Må akseptere det tilbud man får. Akkurat som før. Ikke noe nytt at hver enkelt hytteeier må inngå privat avtale for sideveier. Noen hytter får mer sidevei å inngå privat avtale for. Ellers ingen endring. 27

28 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: Styret har valgt å akseptere grunneiernes avtale av frykt for at det ikke blir brøyting i vinter. Det er det ingen fare for. Grunneierne har ingen rett til å nekte over 200 hytteeiere tilgang til hyttene sine. Styret har forhandlet med Veisameiet. Styret har innsyn i regnskapet til Veisameiet og innser at inntekter må matche utgifter. Men det er gått noen runder med Morten Gandrudbakken for å avklare og forsøke redusere prisene. Så vi har ikke valgt å bare akseptere avtalen, det har vært dialog og justeringer i begge retninger. Grunneierne eier de fleste veiene i Skarsdalen. Kostnadene til brøyting må dekkes ved tilsvarende inntekter. Hvis inntektene uteblir, hvem kan tvinge grunneierne til å holde veiene åpne? En slik sak må finne sin løsning gjennom forhandlinger, ikke diktat. Det er riktig og det gjelder begge veier. Gitt et vinnende anbud på brøyting og et transparent regnskap for Veisameiet er det dessverre ikke så mye mer å hente. Styret har forhandlet med veisameiet og med Morten Gandrudbakken med sikte på lavere brøytepris for hovedveien. 28

29 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: I tillegg er det hytteeiere som har en tinglyst rett til å få brøytet vei frem til sin hytte. Punkt 5.2 i forslag til veiavtale har derfor ikke velet fullmakt til å vedta. Hytteeiere med slike avtaler må kontakte selger / grunneier og fremme krav uavhengig av velet. Kommunen og offentlige myndigheter vil motsette seg at et område med nærmere 250 hytter vil forbli isolert vinteren gjennom. Det er mulig de vil motsette seg det. Men i så fall må de kunne anvise en løsning. Forslaget slik det nå foreligger, innebærer at man i tillegg til velet må være med i flere andre «vel» for å finne frem til hva en skal betale for brøyting og vedlikehold. Det er ikke snakk om flere andre vel. Det er ingen endring fra dagens avtale. For hytter i sideveier som hittil har vært del av stamveien blir det nå flere meter vei å betale for privat. Bortsett fra det medfører ikke forslag til ny avtale noen endring. Medlemmene kan fortsatt ha private avtaler hver for seg. Det som er nytt er at styret anbefaler medlemmene å lene seg på veigruppens arbeid og koordinere de private avtalene. 29

30 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: Forslaget styret legger fram ivaretar kun interessene til de hytteeierne som ikke har behov for brøyting ut over hovedveien. Også de som har behov for brøyting av sideveier har behov for en brøytet og vedlikeholdt hovedvei. Og vi kan bare gjenta styrets forslag er marginalt forskjellig fra dagens avtale. De fleste sideveier er også i dag utenfor veiavtalen. Over 70 % av hytteeierne blir henvist til å godta det tilbudet en får om brøyting De fleste hytteeierne må selv forhandle eller godta tilbud om brøyting av sideveier, akkurat som før. Men vi jobber videre med en løsning på dette. I avtalen som er inngått med grunneierne, har grunneierne gitt enerett også til brøyting av stikkveier uten at pris er forhandlet. Veisameiet kan ikke gi noen rett til brøyting av sideveier utenom veiavtalen. Derimot har Morten Gandrudbakken sagt at hans tilbud på stamvei forutsetter at han også får oppdraget med sideveier. Ellers blir stamvei dyrere. Dette er naturlig. Videre har styret og veigruppen forhandlet og diskutert priser med Gandrudbakken. Styret og veigruppen vil fortsette dette arbeidet. 30

31 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: Det er for øvrig uklart om styret mener det kun er hovedveien som skal vedlikeholdes og at velet fraskriver seg deltakelse i å få etablert en avtale for vedlikehold av veier som også berører flertallet av velets medlemmer. Velet har aldri påtatt seg noe ansvar for sideveier utenfor veiavtalen, heller ikke nå. Vi jobber videre med en totalavtale. Der er det naturlig å inkludere vedlikehold av sideveier. Styret og veigruppen forhandler med Gandrudbakken for å oppnå best mulig pris på brøyting og evt også vedlikehold også av sideveier. Men hverken styret eller veigruppen kan inngå avtaler med Gandrudbakken. Det må den enkelte hytteeier gjøre. Alle som har hytte i Skarsdalen kan fritt kjøre til øverste punkt og parkere i nærheten av renseanlegget. Flere langt nede i dalen benytter seg av denne muligheten. Derfor bør alle betale likt for brøyting og vedlikehold fram til dette punktet. Dette er et av veigruppens og styrets argumenter for vårt primære forslag. 31

32 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: Der hvor brøyting stopper, må det være mulig å parkere framfor å bli tvunget til å betale for brøyting fram til egen hytte. I så fall betyr det at det må lages parkeringsplasser til omtrent 100 biler nedenfor renseanlegget. Dersom ingen på H12 eller H22 vil bekoste brøyting for sine sideveier, vil man måtte lage parkeringsplasser ved renseanlegget. Videre vil hovedveiavtalen bli dyrere, da Gandrudbakken mister inntekten fra brøyting av disse sideveiene. Vi kan akseptere at kostandene med vedlikehold og brøyting av vei øker innenfor en normal kostnadsutvikling eller at det er basert på endringer i omfang / kvalitet. Vi registrerer nå at styret finner å ville diktere nesten 50 % prisøkning for en hovedvei som er vesentlig redusert i omfang. Brøyting er satt ut på anbud. Beste anbud dikterer prisøkningen, ikke velet. Årsaker til kostnadsøkning er nevnt tidligere. 32

33 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: Ved å la hovedveiavtalen stoppe ved renseanlegget, faller ca. 70 hytter øverst i Skarsdalen utenfor avtalen. Teller en opp hytter ved de andre stikkveiene, vil de vise at veilaget har inngått en avtale hvor flertallet av hytteeierne ikke får brøytet vei som i dag. Til de sideveiene som nå foreslås tatt ut av hovedveiavtalen er det i alt 114 hytter. Styret foreslår en avtale for hovedvei, som før, som også gjelder dem. Men disse 114 hyttene får altså mer privat sidevei å brøyte enn før. Hyttene fordeler seg på sideveiene slik: Dyrskardveien (22), Nordpolskardveien (19), Olaseterskardveien (5) og Damtjernryggen (6), i alt 52 hytter til disse 4 sideveiene. Øverst i Skarsdalen er det 62 hytter, fordelt med 42 på H12 og 20 på H22. Alle disse henger mer eller mindre sammen med sideveien fra renseanlegget og ned mot H12. Styret har registrert 262 hytteeiere i Skarsdalen. For de 148 hyttene som nå ikke ligger til sidevei som omfattes av veiavtalen vil foreslått hovedveiavtale ha samme omfang som i dag, men de slipper å betale for brøyting av andres sidevei. Skarsdalen Vel kan ikke inngå en avtale som ikke sikrer forutsigbarhet for alle disse. Styret foreslår nå en avtale som nettopp sikrer større forutsigbarhet for hovedveien gjennom økt maskinpark og 2 mannskaper. 33

34 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: Den som får oppdraget må akseptere å brøyte vei til de andre hytteeierne for samme pris når det er snakk om «strake veien» fram til der det er ca. fem hytter som deler på veien. Det er 2 muligheter: Enten bestemmer den som får oppdraget kostnadsdelingsmodell basert på hvor arbeidskrevende en vei er å brøyte og vedlikeholde. Eller så baserer man seg på en annen kostnadsdelingsmodell, f. eks. den veigruppen anbefaler. Vei frem til det er ca. 5 hytter som deler på resten av veien er ikke vei som er til for alle. Det er nettopp den solidariske delingen av kostnader forbundet med slike veier på toppen som oppleves som urettferdig av hytteeiere lenger nede. Den foreslått reduserte hovedveien derimot er til for alle. Alle kan bruke den, og det er naturlig å anta at de fleste bruker den. Veisameiet, Morten Gandrudbakken, styret og veigruppen er enige om hva som bør være omfanget av en hovedvei. Dette målet om ca 5 hytter er en alternativ forståelse av begrepet hovedvei. 34

35 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: For å kunne holde prisen nede og tilby kapasitet til flere hytter, bør vi redusere kravet til åpen, kjørbar vei. Det holder f.eks. at veien er kjørbar fra kl. 09 framfor kl. 08. Søndag trenger ikke veien være åpen til 23. Det holder til kl. 20. Hva som er en akseptabel åpningstid bør være et forhandlingstema. Det er eventuelt mulig å forhandle med veisameiet om dette, dersom generalforsamlingens flertall ønsker det. Det er likevel et spørsmål om det er mye å hente her. 35

36 Erik F. Hansen (13/10/14), styrets kommentarer i rødt: Det blir for vanskelig med medlemskap og fakturering fra flere veilag. Jeg er for en sonemodell og ønsker forutsigbarhet. Har jeg brøytet vei til hytta denne vinteren? Hvor mye vil det koste? Den foreslåtte avtalen blir ikke vanskeligere enn dagens avtale. Trenger ikke flere veilag men det anbefales at hytter i samme område går sammen. Styret og veigruppen jobber videre med en totalavtale. Sonemodell er en løsning som vurderes. Forutsigbarheten øker dramatisk med ny entreprenør og ny avtale. 36

37 Stein Riibe (13/10/14), styrets kommentarer i rødt: Den enkleste og mest åpenbare løsningen er ikke valgt, nemlig en felles brøyteavtale og avgift for hele Skarsdalen. Det hadde vært den enkleste løsningen ja. Men mange hytteeiere vil nok oppleve felles avgift som en urettferdig kostnadsdeling. Veigruppen og styret har prøvd å lage et så enkelt som mulig kompromiss som forhåpentligvis oppleves rettferdig nok av alle. Det kan ikke være slik vi som har hytte i nedre del må fortsette å "subsidere" brøytning i øvre del, samtidig som vi selv må dekke kostnadene ved brøyting av sideveiene nede i dalen. Dette er grunnen til at styret nå foreslår en redusert hovedvei som et første steg på veien mot en totalavtale. Den reduserte hovedveien brukes i stor grad også av hytteeiere i nedre del. 37

38 Milton Raiby (13/10/14), styrets kommentarer i rødt: 3 i Skarsdalens Vels vedtekter lyder: "Foreningens formål er å verne om og fremme felles interesser for hyttefolket i Skardsdalen". De to alternative forslagene fra styret er ikke i samsvar med dette, siden begge tar utgangspunkt i at hytteeierne bl.a. langs Olaseterskardveien i praksis blir fratatt vinterveien, eventuelt får fordyret atkomsten til det uakseptable. Velforeningen skal verne om- og fremme felles interesser. De sideveiene som nå foreslås tatt ut av hovedveiavtalen er Dyrskardveien, Nordpolskardveien, Olaseterskardveien, Damtjernryggen og veien fra renseanlegget og ned mot H12. Det er i alt 114 hytter tilknyttet disse veiene. Dette betyr på ingen måte at vinterveien tas fra dem. De må inngå private avtaler med entreprenør, akkurat som alle andre hytteeiere i sideveier ikke inkludert i hovedveiavtalen alltid har gjort. At disse 114 hytteeierne får fordyret adkomsten er riktig. Men det er primært pga den generelle kostnadsøkningen, samt at de ikke lenger vil bli subsidiert av de resterende 148 hytteeierne. 38

39 Milton Raiby (13/10/14), styrets kommentarer i rødt: Paragrafen sier at generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april, og det står ikke noe om at det kan holdes ekstraordinær generalforsamling. Det står heller ikke noe om at det ikke kan holdes ekstraordinær generalforsamling. Når vedtekten ikke har særskilte bestemmelser om ekstraordinær generalforsamling, betyr det at bestemmelsene om ordinær generalforsamling kommer til anvendelse. Unntatt fra dette er at sakslisten er begrenset til den eller de spesifiserte sakene som XGF skal behandle, samt de innledende prosedyrebestemmelsene. 39

40 5. STYRETS FORSLAG TIL NY HOVEDVEIAVTALE 40

41 NÅVÆRENDE HOVEDVEINETT Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen STYRETS FORSLAG TIL NY HOVEDVEI MED 1 SONE Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen

42 STYRETS PRIMÆRE FORSLAG TIL NY AVTALE FOR REDUSERT HOVEDVEI: ÉN FELLES AVGIFTSSONE KRONER PER HYTTE Den nye stamveien går fra bommen til VA-anleggene ved 1000-meteren. Denne veien brukes av mange i dalen, også av dem lenger ned. Det som tidligere har vært oppfattet som urettferdig er i stor grad mange sideveier i hovedveiavtalen. Dette foreslås nå endret. De fleste hyttene på toppen vil måtte betale mer ved at større deler av tidligere hovedvei nå blir sidevei. Det samme gjelder for alle hyttene lengre ned som hører til sideveier som nå er med i veiavtalen. 42

43 Sone 2 Sone 3 Sone 1 Sone 1 Sonegrense NÅVÆRENDE HOVEDVEINETT Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen STYRETS FORSLAG TIL NY HOVEDVEI MED 3 SONER Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen

44 STYRETS SUBSIDIÆRE FORSLAG TIL NY AVTALE FOR REDUSERT HOVEDVEI: TRE AVGIFTSSONER KRONER 2 000, OG FOR HHV SONE 1, 2 OG 3 Den nye stamveien går fra bommen til VA-anleggene ved 1000-meteren. Denne veien brukes av mange i dalen, også av dem lenger ned. Det som tidligere har vært oppfattet som urettferdig er i stor grad mange sideveier i hovedveiavtalen. Dette foreslås nå endret. De fleste hyttene på toppen vil måtte betale mer ved at større deler av tidligere hovedvei nå blir sidevei. I tillegg vil sone 3 betale 25 % mer enn sone 1 for hovedveien. Tilsvarende vil alle hyttene lengre ned som hører til sideveier som nå er med i veiavtalen også måtte betale mer ved at tidligere hovedvei nå blir sidevei. 44

45 Veigruppens beregning av brøytepris for strippet hovedvei (alle priser ex mva) Utgangspunkt: MG s tilbud på nåværende hovedveinett inklusive sideveier.. kr Fratrekk: Senere innhentet pris for sideveiene som tas ut av ny veiavtale Nordpolskardveien + Dyrskardveien + Olaseterskardveien + Damtjernryggen + Veien fra renseanlegget og ned mot H 12. kr = Beregnet pris for strippet hovedvei kr Veigruppen fikk et muntlig tilsagn fra MG at han godtok denne prisen. Dessverre fins ingen skriftlig aksept. Da styret spurte ham om denne prisen, sa han blankt nei. 2 ganger. Grunnen var at det opprinnelige tilbudet på dagens hovedveinett inklusive sideveier var gitt som en helhetspris uten detaljert beregning av brøytekostnadene på den enkelte sidevei. Det blir derfor ikke riktig å trekke fra detaljert beregnete priser for sideveiene i etterkant. Styret ba ham derfor om å sende inn pristilbud på den strippete hovedveien. Prisen kr ex mva uten grusing og tining holdt han fast på. Det er derfor den som er lagt inn i budsjettet. 45

46 Budsjett for dagens hovedveinett med ny brøytepris og derved ny veiavgift. Postnr Post Beløp 11 Bompenger passeringer a kr Veiavgift hytteeiere. Kr 2800 pr hytte * 255 hytter Avgift tomtesalg Tømmeravgift Renteinntekt Sum inntekter Brøyting av vei. Kr mva Tining av stikkrenner Strøing Skraping og lapping Oppgrusing og bytting av stikkrenner Alle utgifter til veibom Regnskapsføring Forsikring Renter og avdrag på lån Sum utgifter Resultat

47 KONKLUSJON: Nå kommer vinteren raskt styret ber om tillit til å fortsette arbeidet gjennom vinteren og våren. Forhåpentligvis får vi til en god total avtale til våren. Alternativet til styrets strategi er: 1) Fortsette med dagens avtale men med økte kostnader. 2) Veiskjønn: Det kan vi jobbe mot, men vi trenger også da en avtale som sikrer brøyting frem til jordskifteretten har avsagt sin dom og den nye løsningen er på plass. 3) Konfrontasjon mot veisameiet: Noen hytteeiere ønsker muligens det. Konfrontasjon har ikke dette styret noen tro på. Det kan bli mye ufred, og resultatet kan bli dårligere løsning enn den vi har i dag. Styret og veigruppen jobber videre mot en optimal løsning. Men vi trenger litt mer tid til å komme frem til best mulig løsning og til å forhandle med og påvirke Veisameiet og entreprenør. 47

48 KONKRETE FORSLAG: 1) Styrets primære forslag: redusert hovedvei, en pris 2) Styrets subsidiære forslag: redusert hovedvei, soneinndeling (3 soner) 3) Dagens avtale med økte kostnader samt soneinndeling (3 soner) 4) Nes m.fl. sitt forslag egen presentasjon 5) Fortsette med dagens avtale men med økte kostnader. 48

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Møte SKARSDALEN VEILAG. STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga.

Møte SKARSDALEN VEILAG. STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga. Referat 22.06.155 Møte SKARSDALEN VEILAG STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga. Agenda Sak 1 Konstituering og innledning Sak

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 ILP - UMB Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 Berit Helene Handeland Høsten 2009 Forhandling i en alminnelig kontekst i fagområdet jordskifte. Det brukte caset er like mye oppdiktet

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås ILP, UMB Serie E Studentarbeider, EIE304 ILP Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Telemark, høsten 2009. Emnkode: EIE 304. Småkraftverk Seljord, Nissedal Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed,

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com a a a a Post ny RSS Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com Tillegg til artikkel om nettleie: Det bør tillegges at staten gir et tilskudd

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Dr. oecon Erik W. Jakobsen, Menon Trosterudveien 33b, 0778 Oslo www.menon.no erik@menon.no Tlf: 97 17 04 66 Menon-rapport nr 6-2005

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer