Driftsplanlegging ein robust driftsplan for endring, mål og styring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsplanlegging ein robust driftsplan for endring, mål og styring"

Transkript

1 Driftsplanlegging ein robust driftsplan for endring, mål og styring Seminar: Driftsplan opp av skuffa NILF og FMLA Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Torfinn Nærland Tlf

2 Kor i verden? 2

3 1. Bioforsk Vest 2. Plantchem 3. Vinterlandbruksskulen på Jæren 4. Høgskulen for landbruk og bygdenæringar 5. Rogaland Landbrukspark 6. Tine Rådgivning 7. Norsk landbruksrådgivning Rogaland 8. NLR Veksthus 9. Klepp Regnskapslag 10. NSG Semin 11. Geno 12. Bombus Pollinering Særheim Klepp kommune

4 Om oss Klepp Rekneskapslag SA Stifta 1956 Samvirkeføretak eigd av 585 medlemmer 777 rekneskap Landbruk ca 75%, anna næring ca 25% Omsetting kr. 18 millionar 27 tilsette ca 23 årsverk Sivilagronomar, autoriserte rekneskapsførar, revisor, sekretærar Torfinn Nærland Oppvaksen på gard mjølk, potet, gulrot, korn Norges Landbrukshøgskule 1991 Landbruksøkonomi Bakgrunn: Forsøksring Lærar jordbruksskule Jordbruks- og næringssjef i kommune Innovasjon Norge - landbrukssaker SpareBank1 SR-Bank Rekneskapslag - økonomirådgjeving 4

5 Utviklingsorientering Våre rådgjevingstilbod Utvikle Kjøp Vedlikehalde Avvikle Rekneskapsføring, skatte- og avgiftsrådgjeving, nøkkeltal/db-analyse Eigarskifte Tid Salg 5

6 Utviklingsorientering Våre arbeidsområder og rådgjevingstilbod Gardsråd/mentor Driftsplan Utvikle Gardsråd 3. Prosessrådgjeving halde Vegvalg Vedlike- Driftsplan Avvikle Etabl. selskap Budsjett Driftsplan 1. Skatterekneskap og -rådgjeving 2. Driftsøkonomisk rådgjeving 4. Planlegging Optimalisering Driftsplan Etabl. selskap Ny næring? Budsjett Likv.budsjett Rekneskapsføring, skatte- og avgiftsrådgjeving, nøkkeltal/db-analyse Eigarskifte Kjøp Eigarskifte 6 Tid Salg

7 Endringar i Rogaland Tal Tal Pr. føretak med produksjon føretak dyr/daa/kg Endring Jordbruksføretak -20 % Mjølkekyr -44 % -16 % % Vinterfôra sau -21 % 4 % % Verpehøns -50 % 27 % % Slaktekylling 23 % 110 % % Slaktegris -32 % 53 % % Tomat kg -47 % 0 % % Agurk kg -44 % 43 % % Korn -59 % -31 % % Potet -73 % -14 % % Grønsaker friland -47 % 38 % % Leigejord: auka frå 20% til 34% 7

8 Verdiskapinga i jordbruket i Rogaland 8

9 Bankane får større engasjement Sparebank1 SR-Bank Av alle landbrukskundar: Over kr. 5 mill: 12% Over kr. 10 mill: 1,4 % 12% av kundane står for ca 50% av utlåna Time Sparebank Av 352 landbruksengasjement: Over kr. 5 mill: 22% Over kr. 10 mill: 7% Klepp Sparebank Av 293 landbruksengasjement: Over kr. 5 mill: 17% Over kr. 10 mill: 6% Eigar av driftsplanverktøy Driftsplan investeringar > 2 mill. Diskuterar driftsplan og føresetnader med kunde 9

10 Kvifor driftsplan i Rogaland? Reelt bruk for driftsplan store investeringar, auka lånebelastning Store endringar i økonomien og produksjonen på relativt kort tid Bankane presser på større låneengasjement Rekneskapslag og TINE er leveringsdyktige - kompetanse og verktøy Driftsplanar tufta på reelle tal for kunde Marknadsføring og synleggjering 10

11 Tema i føredraget Prosessen Forankring hjå brukarfamilien Aktørar og samordna rådgjeving Viktige aspekter i driftsplanarbeidet Praktisk bruk av driftsplan for mål og styring 11

12 Prosess Inngang til driftsplan: Eigarskifte Vegval og avklaringar Eksisterande eller ny produksjon på bruket Storleik på investeringa Bruk med økonomiske utfordringar Innverknad på: Fokus hjå kunde Korleis legg me opp løpet? Kor omfattande? Talmaterialet 12

13 Prosess forskjell driftsplan og budsjett Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Prioriteringar Privatforbruk Lønsinntekt Familien Driftsplan/ budsjett Foretaket Planteprod. Husdyrprod Maskinar Bygningar Arbeidskraft Lånekapital Eigenkapital Finansiering Omverda Ramevilkår EU/WTO 13

14 Prosess total økonomi eller prosjektøkonomi? Avklare kva kunden vil: Total økonomi: Går reknestykket rundt har me råd? Prosjektøkonomi: Er prosjektet lønsamt isolert sett? Utfordringar og konsekvens: Vil heile familien dette like mykje? Risikovurderingar Dekker over ulønsame prosjekt Utfordringar og konsekvens: Isolere økonomien pr. produksjon ikkje mange prosjekt som blir realisert med blårusstenking Meir realisme i forhold til byggekostnad 14

15 Prosess typisk forløp Telefon / møte for å legge premissane Utarbeiding utkast Utsending av utkast på mail som forbereiing til møte Møte med gjennomgang av utkast på storskjerm foreta endringar Skrive verbale kommentarar og føresetnader - utsending Etterarbeid: justeringar, spørsmål bank Svake punkter: Manglande besøk på bruket: Inntrykk av bonden som driftsleiar Andre investeringsbehov Bare ein ektefelle representert, yngre ofte begge Lite / ingen samspel med fagrådgjevarar 15

16 Forankring hjå brukarfamilien Kva vil familien med garden og livet framover? Størsteparten har avklara at dette vil dei, bare tala viser OK Når det synes å vera ulike meiningar / store vegvalg Føremålet med driftsplan kva den skal nyttast til og kva informasjonen den viser Talmaterialet i driftsplanen Kva me bygger tala i driftsplanen på eksisterande drift eller tal frå driftsanalysar Reknestykket i driftsplanen, frå DB til botnlinje 16

17 Forankring hjå brukarfamilien Viser økonomisk resultat pr. år neste 5 år Alle inntekter og utgifter for : - føretaket - familien Omfatter altså både - garden sine ressursar - anna næring - privat - skatt, lånekostnader 17

18

19 Aktørar og samordna rådgjeving Rekneskapskontor i kvar kommune, nokre har fleire Fleire lagar driftsplanar, enkelte fasar ut Kritisk masse og lojalitet Tveit Regnskap AS TINE, (Nortura), Fatland Lite samordna rådgjeving konkurranse, pris, bonden stiller ikkje nok krav Rekneskapslaga på Jæren og Dalane 19

20 Viktige aspekter i driftsplanarbeidet Realisme Fagleg integritet Kommunikasjon Driftsgreinanalyse utgangspunkt Basis i tal frå fleire år Samdrift og enkeltmansføretak Nye næringar Privatforbruk Utfordringar 20

21 Viktige aspekter - realisme Ressursgrunnlaget: Mengde grovfôr og husdyrgjødsel Avstandar Arbeidsmengde Bygningar Maskinar og reiskap Kva er kunden sine sterke og svake sider / interesser? adf 21

22 Ressursgrunnlaget - jord 20 kyr+50% påsett Behov 570 daa Kvote Ny-situasjon 60+50% slaktegris Eget areal 180 daa - rundt dørene Leige/samdriftspart 270 daa avstand langs veg 2 km Leige 125 daa avstand langs veg 7 km Kvote

23 Ressursgrunnlaget husdyrgjødsel Gjødsel Gjødsel m3 Dyreslag Dyretal m3/dyr/mnd 12 mnd Mjølkekyr 63 1, Ungdyr/slakteokse 82 0,6 590 Sum % strø, spillvatn nedbør i opent gjødsellager 687 Sum

24 Ressursgrunnlaget husdyrgjødsel Gjødsel + vatn 5 + 1,3m 3 /daa Avstand Teig / skifte Daa Volum, m 3 km Heime Avst 2 km Avst 7 km v 8 t/dag Lessing, spreiing + transport Kapasitet gjødselvogn 3,5 m 3 6 m 3 12 m Leigetransport Gjødsel Gjødsel m3 Dyreslag Dyretal m3/dyr/mnd 12 mnd Mjølkekyr 63 1, Ungdyr/slakteokse 82 0,6 590 Sum % strø, spillvatn nedbør i opent gjødsellager 687 Sum

25 Ressursgrunnlaget - grovfôr Maskinkostnader Snitt-tal Rekneskapslaga Jæren og Dalane kr. / daa Teig Areal, daa Kostnad, kr. 0 km km km Sum Men avstand gir transport Tid Eiga tid Leigd tid Pengar Dekk Diesel Maskinslitasje 25

26 Ressursgrunnlaget - grovfôr Enkel modell Ekstra kostnad med stor avstand Kostnad 10 % pr. 1 km 2 km = 20 % 7 km = 70 % Ein auke på kr Totalt kr pr. daa 25% auke Teig Areal, daa Kostnad, kr. Tillegg avstand Sum 0 km km km Sum

27 Arbeidsmengde og tilgjengeleg arbeidskraft Ein klare ofte å effektivisere fjøset ( frå bås til robot ) Arbeid med jorda aukar lineært med areal Vedlikehald aukar ved: Meir bygningar og teknisk utstyr i desse Større og meir avanserte maskinar Meir jord Spesielt på leigejord ofte ikkje i så god stand Ofte meir stein meir arbeid med attlegg Dårlegare grøfter, dårlegare gardsvegar etc. 27

28 Arbeidsmengde og tilgjengeleg arbeidskraft Båsfjøs 20 kyr 4 t fjøs kvar dag 0,5 t administrasjon 25 t gjødsel + 25 t våronn 185 t slått + 60 t gjødsel Vedlikehald av maskinar, bygg og jord ca t Totalt ca timar X 3 Lausdrift 60 kyr 4 t fjøs kvar dag 1 t administrasjon 75 t gjødsel + 75 t våronn 370 t slått t gjødsel Vedlikehald av maskinar, bygg og jord ca 1500 t Totalt 4360 timar 28

29 Viktige aspekter - fagleg integritet og kommunikasjon Fagleg integritet Tenke langsiktig når kundar presser på for sitt prosjekt Godt rykte avgjerande for framtidige oppdrag Truverde blant kundar og bankar Kommunikasjon Kvalitet OG kommunikasjon er essensielt Tydeleg i kommunikasjonen med kunden Skriftleg formidling av føresetnader, konklusjonar og risikomoment i driftsplan 29

30 Viktige aspekter - driftsgreinanalyse utgangspunkt Samarbeid Rekneskapslaga på Jæren og Dalane Analyse av kunderekneskap DB i dei fleste jordbruksproduksjonar: middels, snitt av beste 30%, snitt av lågaste 30% 30

31 Viktige aspekter - driftsgreinanalyse utgangspunkt Kvifor utgangspunkt i dekningsbidraget? Dagens DB fortel mykje om brukaren Samanlikningstal realistisk å oppnå, potensiale å strekke seg etter Realistiske tal for nye produksjonar og nye brukarar Arbeidsmessig enklare Utfordring: måling plan mot resultat 31

32 Viktige aspekter - driftsgreinanalyse utgangspunkt MJØLKEPRODUKSJON, Påsett < 80% Nøkkeltal Høgaste 30% Middel Lågaste 30% Middel Middel Middel Db kr. pr. liter 4,17 3,47 2,79 3,31 3,22 3,17 Db kr. pr. årsku Db kr. pr. daa grovfôr Db m/tilskot kr. pr. daa grovfôr Oppnådd mjølkepris kr. pr. liter 5,00 4,90 4,84 4,53 4,44 4,11 Oppnådd slaktepris kr. pr. kg kjøt 41,46 41,10 40,48 38,37 36,80 36,64 Variabel grovfôrkostnad kr. pr. daa Maskinkostnadar kr. pr. daa Maskinkostnadar kr. pr. liter 1,10 1,04 0,98 0,96 0,96 1,01 Leveranse mjølk liter pr. årsku Påsettprosent 64 % 60 % 57 % 61 % 62 % 63 % Kvoteoppfyllingsprosent 96 % 96 % 94 % 98 % 100 % 101 % Korrigerte dekar pr. "kueining" 6,8 6,1 5,4 6,5 6,3 Årskyr, stk. 27,8 26,9 25,7 25,6 25,3 24,0 Mjølkekvote, liter Tal bruk totalt med analyse Tal bruk pr. gruppe

33 Viktige aspekter - basis i tal frå fleire år Jamne ut forskjellar : DB Faste kostnader Nye produksjonar på bruket Ny brukar Historiske tal for bruket Ca middel-tal Faste kostnader ut frå erfaringstal frå liknande produksjonsvolum 33

34 Viktige aspekter - følsomheitsanalyse Endring produksjon og DB Endring faste kostnader Kapitalkostn

35 Viktige aspekter - samdrift og enkeltmannsføretak Avklare driftsmessige forhald Grovfôrproduksjon Maskinarbeid Dagleg arbeidsfordeling og krav til arbeidsvederlag Kapitalforpliktingar tåle renteauke Arbeidsvederlag salderingspost (?) 35

36 Mål Driftsplan 5-årig 5-årig driftsplan kunde Tre alternativ for følsomheitsanalyse 5-årig driftsplan samdrift Arbeidsvederlag, leige for jord kvote, bygning 5-årig budsjett anna næring Maskinstasjon Inn på Tunet osv Driftsplan enkeltkunde Egen produksjon i føretak lønsinntekt, privatforbruk, lån Investeringar Finansiering Driftsplan samdrift Mjølkeproduksjon Start 36

37 Viktige aspekter - nye næringar Utfordrande å budsjettere : - marknad - prisar og overskot - Ting Tar Tid - disponibel arbeidstid Vidareføring dagens drift - auke landbruksproduksjon kor mykje tid til disp.? Ny næring 3 Maskinstasjon og utleige År Driftsinntekter Mengde Pris Mengde Pris Slåing Pressing Utleige hus Sum driftsinntekter Variable kostnader Mengde Pris Mengde Pris Rundballeplast Sum variable kostnader Dekningsbidrag Lønn, sos.utgifter 0 0 Avskrivingar 0 0 Faste kostnader: - Drivstoff, energi Rekneskap,tlf.,kontor Møter,kurs,reise Leige, leasing Vedlikehald Forsikring,reklame Mindre kjøp/inv. 0 0 Sum faste kostnader/lønn Driftsoverskot

38 Viktige aspekter - utfordringar i driftsplanarbeidet Viktige OBS-punkter: 1. Opptrapping eller oppstart av produksjon over tid eigenrekruttering av livdyr Bevisst valg eller alltid gjort det slik? Tapt inntekt/db Renter og avdrag betalast uansett Andre oppstartsproblem fokus på likviditet Viktige OBS-punkter: 2. Stor auke av produksjon Maskinkostnader pr. daa Avstandar til areal Arbeidsmengde og arbeidsrutinar Følgeinvesteringar i nye og større maskinar? Arbeidskostnader behov for meir leigd arbeid? 38

39 Viktige aspekter - utfordringar i driftsplanarbeidet Viktige OBS-punkter: 3. Stor eigeninnsats i byggesaker Spart byggekostnad ja, men kostnadssida? Tapt produksjon i byggeperiode og igangkøyring? likviditet Utslitt når driftsfasen startar? Slitasje på helse og samliv? Viktige OBS-punkter: 4. Kostnadssprekk byggesaker Må ha! Endringar i prosjektet i sjølve byggeperioden Mangelfullt planarbeid Overraskingar Halde seg til planen! Legg inn uføresett i kostnadsbudsjett Bankar likar ikkje overraskingar 39

40 Viktige aspekter - privatforbruk/rest til arbeidsvederlag Ingen fullstendig føring av privatforbruk hjå våre kundar Privatforbruk: forbruk pr. år (utanom kjøp av bil, større private investeringar) Ut frå rekneskap: endringar i verdiar, kontoar, skatt og inntekter Tilnærming: forbruk pr. månad egne erfaringar, evt. SIFO 40

41 Risiko og følsomheit i driftsplanen Garden + Familien + Finansiering + DB Faste kostnader Arbeidskraft Kompetanse Ressursgrunnlag Samlivsbrot Død/skade/sjukdom Endring rente Tilgang kapital Vurdering av risiko for desse momenta, og konsekvensar av dei Omverda Politisk velvilje Marknad 41

42 Praktisk bruk av driftsplan for mål og styring Akillesen for lite fokus og bruk i dag Kunden etterspør ikkje ajourført driftsplan me tilbyr heller ikkje Avgjerande moment: Kvalitet: årleg måling av rekneskap mot driftsplan oppdatering plan Potensiale for rådgjeving Kommunikasjon: halde planen varm 42

43 Budsjett +Kr. Alt.2 Driftsplan 0 Rekneskap Budsjett 1-årig Framtida - Kr

44 Budsjettering mengde x pris Jan-Feb Mars-Apr Mai-Jun Budsjett Mengde Pris Mengde Pris Mengde Pris 3043 Slakt avlsgriser Slakt slaktegriser Livdyr gris GRIS GRIS Rekneskap 3043 Slakt avlsgriser Slakt slaktegriser Livdyr gris

45 Budsjettrapport hittil i år Ola Bonde Avvik rekneskap hittil i år + budsjett resten av året, samanlikna årsbudsjett Inntekter Finansinntekter Finanskostnader % Sum finanskostnader % Resultat % Budsjett Rekneskap Budsjett Sum Rekn+Budsj Årsbudsjett jan-aug Jan-Okt sept-des kr. % Mjølk salg % Storfe slakt/livdyr % Gris slakt/livdyr % Prod.tilskot + leigeinnt % Sum Omsetning % Varer Kraftfôr,grovfôr,dyr beite % Vetr,,ins.,husdyrktr.,anna % Gjødsel,kalk,konservering % Plantevern,tenester % Sum Varekostnad % Bruttofortjeneste % Faste kostnader landbruk Maskinar % Bygg % Leigd hjelp % Energi,adm % Avskrivingar - alle prod Avvik frå årsbudsjett Sum faste kostnader % Driftsresultat %

46 Regnskapsrapport fokus botnlinje Samanlikning m/periode i fjor Alle avdelingar: - jordbruk - pelsdyr - anna næring Faste kostnader pr. avdeling Rente og kapitalkostn. Driftsresultat pr. avd

47 Regnskapsrapport fokus botnlinje hittil i år + resten av året i fjor = prognose i år Prognose: føreset at produksjon er omtrent lik pr. år

48 Regnskapsrapport fokus botnlinje 48

49 Oppsummering Kundar og bankar har behov for driftsplan pga. større prosjekt og strukturendringar gjev mindre marginar Kundetilnærming Kunden må takast med i talforståinga og føresetnader eigarforhold Driftsplanleggar Fokus på kvalitet og kommunikasjon Kompetanse og volum I utarbeidinga av driftsplanen: Realisme i føresetnadene vera ærleg Bygge på oppnådde tal for kundebruket / produksjonen Få fram statistisk grunnlag i ulike produksjonar Bak inn måling rekneskap mot driftsplan løpande oppdatering 49

50 Lukke til med å samle trådane 50

Nøkkeltal 2012. Foto: Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga. Foto: Asbjørn Voll

Nøkkeltal 2012. Foto: Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga. Foto: Asbjørn Voll Nøkkeltal 2012 Foto: Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga Foto: Asbjørn Voll INNHALDSLISTE INNLEIING... 3 NØKKELTAL NYTTEVERDI OG FORKLARING AV OMGREP BLANT TALA... 4 Kva er nøkkeltal?... 4 Føremål

Detaljer

Nøkkeltal 2011. Foto: Asbjørn Voll

Nøkkeltal 2011. Foto: Asbjørn Voll Nøkkeltal Foto: Asbjørn Voll 2 Rekneskapslaga på Jæren og Dalane Nøkkeltal INNHALDSLISTE INNLEIING... 4 NØKKELTAL NYTTEVERDI OG FORKLARING AV OMGREP BLANT TALA... 5 Kva er nøkkeltal?... 5 Føremål og nytteverdi

Detaljer

Nøkkeltal 2013. Foto: Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga. Foto: Asbjørn Voll

Nøkkeltal 2013. Foto: Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga. Foto: Asbjørn Voll Nøkkeltal 2013 Foto: Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga Foto: Asbjørn Voll Foto: Foto: Leif Leif Harbo Harbo INNHALDSLISTE INNLEIING... 3 NØKKELTAL NYTTEVERDI OG FORKLARING AV OMGREP BLANT TALA...

Detaljer

Samarbeid konkurransefortrinn i rådgivinga Kompetanse og innovasjon i landbruket

Samarbeid konkurransefortrinn i rådgivinga Kompetanse og innovasjon i landbruket Kunnskap Samarbeid må som til! konkurransefortrinn i rådgivinga Kompetanse og innovasjon i landbruket Dialogkonferanse 4.november 2010 Kompetansekonferanse Trøndelag Helga Hellesø Helga Hellesø 22.10.2013

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Agenda Grovfôrgrunnlaget på Vestlandet Grovfôr ueinsarta vare Prisen på grovfôr kjøp på marknaden

Detaljer

Miljømjølkprosjektet økonomiske resultat. Molde, 30.10.2014 Ola Flaten

Miljømjølkprosjektet økonomiske resultat. Molde, 30.10.2014 Ola Flaten Miljømjølkprosjektet økonomiske resultat Molde, 30.10.2014 Ola Flaten Disposisjon Data driftsgranskingene Økonomiske resultatmål Økonomiske resultat Gjennomsnitt og variasjon mellom bruk og driftsformer

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUK 2011

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUK 2011 Økonomiske nøkkeltal JORDBRUK 2011 Pressemelding: Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket Andreas Lundegård (kontaktperson) Tveit Regnskap AS...grisbonden er den som kan flagge høgast etter 2011... Skattbar

Detaljer

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015 Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Driftsplanlegging Begynt å tenke på oppgradering av driftsbygningen? Da er god planlegging viktig!

Detaljer

Kommunesamlingar 2015

Kommunesamlingar 2015 Kommunesamlingar 2015 Lindås 02.06.2015 Etne 03.06.2015 Karsten Valland, Innovasjon Norge Mål for landbruket i Hordaland Auka produksjonen av mat med 1 % i året Auka mjølkeprod. med 1-1,5 mill liter årleg

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!!

Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! Pressemelding: Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! fører rekneskapen for i alt 1.500 gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30- årsperiode har ein fylgt utviklinga på

Detaljer

Muligheter i å investere i bygg til ammeku

Muligheter i å investere i bygg til ammeku Muligheter i å investere i bygg til ammeku Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Agrovisjon 29. oktober 2016 1 Tveit Regnskap AS 2 Muligheter i investere i bygg til ammeku Dekningsbidrag god og dårlig drift

Detaljer

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013 Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013 Pressemelding: Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket Andreas Lundegård (kontaktperson) Tveit Regnskap AS Etter ein god jordbruksavtale i 2013 hadde nok mange venta

Detaljer

Velg driftsopplegg som brukar ressursane optimalt.

Velg driftsopplegg som brukar ressursane optimalt. Mastemyr, 21. august 2015 Velg driftsopplegg som brukar ressursane optimalt. Mjølkekvote Mogleg å skaffe meir kvote? Avdrått og mjølkekvalitet (pris) Fjøsplass Kan sau overta ledig geitplass Smitte? «Andre»

Detaljer

STORFE MJØLK Gjennomsnittstal 2012

STORFE MJØLK Gjennomsnittstal 2012 STORFE MJØLK Gjennomsnittstal 212 Dekningsbidrag Kroner pr årsku 38 5 36 33 5 31 28 5 26 23 5 21 18 5 16 13 5 11 8 5 6 3 5 1 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Kroner pr liter Dekn.bidrag pr ku Dekn.bidrag

Detaljer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Hvilke erfaringer har vi i TINE med økonomiske problemer hos melkeprodusenter Hva kan grunnen være for at en del sliter økonomisk Resultatforskjeller i TINE

Detaljer

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Tjen penger på sau Skei i Jølster Januar 2015 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 160 ansatte hvorav 76 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften Produksjons og bygningsøkonmi Produksjons og bygningsøkonomi i norsk storfekjøttproduksjon Norsk storfekjøttproduksjon Dekningsbidrag og driftsopplegg

Detaljer

Nøkkeltal Foto: Brit Obrestad

Nøkkeltal Foto: Brit Obrestad Nøkkeltal 2010 Foto: Brit Obrestad INNHALDSLISTE INNLEIING... 3 NØKKELTAL NYTTEVERDI OG FORKLARING AV OMGREP BLANT TALA... 4 Kva er nøkkeltal?... 4 Føremål og nytteverdi av nøkkeltal... 4 Tolkning av nøkkeltala

Detaljer

Nå viser kalendaren tidleg januar og vi går mot raskt mot travelt årsoppgjer.

Nå viser kalendaren tidleg januar og vi går mot raskt mot travelt årsoppgjer. Til våre kunder Nå viser kalendaren tidleg januar og vi går mot raskt mot travelt årsoppgjer. Årsoppgjer 2008 Alle vil få tilsendt PSA eller PSAN ( Preutfylt SelvAngivelse for Næringsdrivande ) PSA for

Detaljer

Suksess med nytt kufjøs? Erfaringar og råd ved utbygging til mjølkeproduksjon

Suksess med nytt kufjøs? Erfaringar og råd ved utbygging til mjølkeproduksjon Suksess med nytt kufjøs? Erfaringar og råd ved utbygging til mjølkeproduksjon Torfinn Nærland Rådgjevar økonomi og bedriftsutvikling Tlf. 9962 8327 torfinn.narland@tine.no Bjørn Gunnar Hansen Spesialrettleiar

Detaljer

Kjennetegn ved robuste utbyggingsprosjekt. Peder Skåre, SpareBank1 SR-Bank

Kjennetegn ved robuste utbyggingsprosjekt. Peder Skåre, SpareBank1 SR-Bank Kjennetegn ved robuste utbyggingsprosjekt Peder Skåre, SpareBank1 SR-Bank Norsvin Gilde/Nortura SpareBank1 SR-Bank Avløyser 7 år 15 år 7 år 25 år Kjenneteikn ved robuste byggeprosjekt Resultatet skal

Detaljer

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket?

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk Landsprognose for leveranse av kumjølk Prognose november 2016 INNHALD Meierileveranse av kumjølk 2 Kvoter og kvotefylling 2 Utvikling i kutal og kalvingar 3 Slakting 4 Utvikling i tal mjølkekyr 5 Avdrått

Detaljer

DRIFTSGRANSKINGAR 2014

DRIFTSGRANSKINGAR 2014 DRIFTSGRANSKINGAR 2014 PRESENTASJON 9. DESEMBER 2015 EVA ØVREN OG TORBJØRN HAUKÅS, NIBIO 10.12.2014 AGENDA SEMINAR Kort om undersøkinga Resultat og trendar i jordbruket Totaløkonomi Oppsummering DRIFTSGRANSKINGAR

Detaljer

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus?

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Synnøve Valle 27.01.2014 Ja? Vanskeleg å svare bastant ja eller bastant nei Honnør til Bondelaget og Landbrukets HMS-teneste som tek tak i denne problemstillinga

Detaljer

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Seminar NILF Steinkjer - Trondheim 16 og 17 mars 2010 Per Helge Haugdal 1 Agenda Innhold i prosjektet Lykkelig

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Økonomi og driftsleiing på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon. Erfaringar frå 36 bruk i Rogaland basert på intervju og økonomisk analyse

Økonomi og driftsleiing på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon. Erfaringar frå 36 bruk i Rogaland basert på intervju og økonomisk analyse Økonomi og driftsleiing på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon Erfaringar frå 36 bruk i Rogaland basert på intervju og økonomisk analyse 1 FØREORD Å planlegge og bygge eit nytt kufjøs er ein prosess, som

Detaljer

Tine Driftsplan. Driftsoverskudd før avskriving og lønn.

Tine Driftsplan. Driftsoverskudd før avskriving og lønn. Tine Driftsplan Driftsoverskudd før avskriving og lønn. Produsent: Rådgiver: 05 29 3087 Valle V.G.Skole. Adresse: Boks 3 2851 Lena Tlf: 61 14 33 50 E-postadresse: vallevdg@oppland.org Kristoffer Skjøstad

Detaljer

Bjørnefjorden landbrukskontor Skjelbreid Poiree - senteret

Bjørnefjorden landbrukskontor Skjelbreid Poiree - senteret Bjørnefjorden landbrukskontor Skjelbreid Poiree - senteret Eikelandsosen 18. mars 2015 Karsten Valland, Innovasjon Norge Investeringstilskott Landbruksretta verkemidlar Rentestøtte Lån Føremål Formålet

Detaljer

Nasjonalt pilotprosjekt

Nasjonalt pilotprosjekt Prosjektbeskriving Nasjonalt pilotprosjekt Kostnadseffektive og lågtekniske bygningsløysingar for økologisk mjølkeproduksjon 2007 2010 1. Bakgrunn Mjølkeproduksjon er berebjelken i landbruket i store delar

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Tine Produksjonsplan - ØRT

Tine Produksjonsplan - ØRT Tine Produksjonsplan - ØRT Dekningsbidragskalkyler for storfe og sau. Produsent: Rådgiver: 05 29 3087 Valle V.G.Skole. Adresse: Boks 3 2851 Lena Tlf: 61 14 33 50 E-postadresse: vallevdg@oppland.org Kristoffer

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE. Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre

SITUASJONSBESKRIVELSE. Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre SITUASJONSBESKRIVELSE Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre Historiske data Kukontrollen Informasjon fra bruker Regnskap TINE Driftsanalyse (EK) 24. oktober 2011 Kukontrollen

Detaljer

Landbruksplan for Kvam faktadel

Landbruksplan for Kvam faktadel Landbruksplan for Kvam faktadel Tal søknader produksjonstillegg og oppgjeve areal pr 31/7. Kjelde Statens Landbruksforvaltning. Kvam 1979 1989 1999 2003 Tal søknader 535 386 332 234 Areal i da 24208 21937

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Oppstart i 97/98 med basis i kommunedelplan Brokke- Roskrepp 95

Oppstart i 97/98 med basis i kommunedelplan Brokke- Roskrepp 95 EIGEDOM AS www.brokke.com Samarbeid - resultat OPPSTART Oppstart i 97/98 med basis i kommunedelplan Brokke- Roskrepp 95 Furustøylområdet utpeika til høgstandard Kommunalt vedtak om å legge vinteraktivitetar

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2011

Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2011 NOTAT 2013 2 Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2011 Trendar og økonomisk utvikling 2002 2011 Tabellsamling 2007 2011 ANASTASIA TORBJØRN HEIDI OLSEN HAUKÅS KNUTSEN NILF gjev ut ei rekkje

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

INVESTERINGER I LANDBRUKET

INVESTERINGER I LANDBRUKET INVESTERINGER I LANDBRUKET Hvordan har det gått med foretak som har økt produksjonsomfanget i mjølkeproduksjon? FMLA NILF seminar, Værnes, 14. april 2011 Lars Ragnar Solberg En analyse av investeringer

Detaljer

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene.

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene. Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk retningslinjer for 2014 I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01. 2014 mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2014

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2014 Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET Andreas Lundegård (kontaktperson) Tveit Regnskap AS Den produksjonen som kom aller best ut var nok sauebøndene. Her ser ein ei styrking av dekningsbidraget på heile 31%

Detaljer

Utbyggingsbruk i Hordaland

Utbyggingsbruk i Hordaland NOTAT 2012 3 TORBJØRN HAUKÅS NILF gjer ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging» «Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk»

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

INNTEKTSUTVIKLING I HAUGALANDSJORDBRUKET.

INNTEKTSUTVIKLING I HAUGALANDSJORDBRUKET. PRESSEMELDING : INNTEKTSUTVIKLING I HAUGALANDSJORDBRUKET. Skattbar næringsinntekt var i praksis uendra frå 2011 til 2012. Resultat etter renter og avskriving viste ein nedgang på 340 kr - dvs. uendra i

Detaljer

Havbruk. Bygg. Industri. Landbruk. Turid Lande Solheim, Marine Harvest. Svein Bjarte Veastad og Frank Søllesvik, Kvinnherad Bygg

Havbruk. Bygg. Industri. Landbruk. Turid Lande Solheim, Marine Harvest. Svein Bjarte Veastad og Frank Søllesvik, Kvinnherad Bygg Havbruk Turid Lande Solheim, Marine Harvest Bygg Svein Bjarte Veastad og Frank Søllesvik, Kvinnherad Bygg Industri Svein Arne Eidsvik, Eidsvik Skipsbyggeri Tor Bringedal, Sør Norge Aluminium Landbruk Lars

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/politikkokonomi/bm/referansebruk.shtml

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Geir Skadberg, seniorrådgivar næringsutvikling fylkesmannen i Rogaland

Geir Skadberg, seniorrådgivar næringsutvikling fylkesmannen i Rogaland Geir Skadberg, seniorrådgivar næringsutvikling fylkesmannen i Rogaland 20.000,- og oppover Areal frå litt til mykje Grasdyrkar (95/ 60/ 40) Ein mann Godt utdanna Bor på garden (arbeidsplassen) Leiger

Detaljer

ANALYSE AV KJØREKOSTNADER I MJØLKEPRODUKSJONEN

ANALYSE AV KJØREKOSTNADER I MJØLKEPRODUKSJONEN NIBIO RAPPORT NIBIO REPORT VOL.: 1 nr.: 9, 2015 ANALYSE AV KJØREKOSTNADER I MJØLKEPRODUKSJONEN - Ei samanlikning av kjøring langs vegen ved grovfôrhausting og spreiing av husdyrgjødsel i to bygder Signe

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

HVA ER EN GOD ØKONOMI?

HVA ER EN GOD ØKONOMI? HVA ER EN GOD ØKONOMI? Hvorfor fører vi regnskap Forstå ditt regnskap Regnskapet som styringsverktøy Skatteregnskap/Driftsregnskap MÅL MED REGNSKAPET Regne ut skattenivået mva. og skatt Måle resultat -

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Nord-Trøndelags relative andel av landbruksproduksjonen i landet i 2000 og 2008

Nord-Trøndelags relative andel av landbruksproduksjonen i landet i 2000 og 2008 Nord-Trøndelags relative andel av landbruksproduksjonen i landet i 2000 og 2008 Befolkning (antall) Driftsenheter (antall) Verpehøner (antall) Slaktekyllinger (antall) Gris (antall) Sau (antall) Øvrige

Detaljer

Innhald 4. januar 2010

Innhald 4. januar 2010 Fagmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 4. januar 2010 Vi ynskjer alle eit Godt Nytt År. Medlemsannonser Småklipp

Detaljer

Forskrift om gjødslingsplanlegging

Forskrift om gjødslingsplanlegging Forskrift om gjødslingsplanlegging - og litt anna gjødselaktuelt. Øyvind Vatshelle. 1 Foto: Ø. Vatshelle Tema Dispensasjon til å ikkje ha gjødslingsplan: 3 regneeksempel for å knekke koden. Årleg gjødslingsplan

Detaljer

Husdyrgjødsel Mineralgjødsel. Ragnvald Gramstad Fureneset 18.09.2014

Husdyrgjødsel Mineralgjødsel. Ragnvald Gramstad Fureneset 18.09.2014 Husdyrgjødsel Mineralgjødsel Ragnvald Gramstad Fureneset 18.09.2014 Praktisk bruk av husdyrgjødsel og mineralgjødsel I dei siste 20 åra har ein bygd og utvida husdyrgjødsellager i Rogaland Formidling frå

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Veivalg i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe muligheter og konsekvenser for økonomien

Veivalg i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe muligheter og konsekvenser for økonomien Veivalg i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe muligheter og konsekvenser for økonomien Agnar Hegrenes Ola Flaten Klaus Mittenzwei NILF Seminar 19.03.2015 Moment for presentasjonen Enkelte utviklingstrekk

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

Nitrogen balanser og effektivitet Energibruk. Matthias Koesling

Nitrogen balanser og effektivitet Energibruk. Matthias Koesling Nitrogen balanser og effektivitet Energibruk Matthias Koesling Molde Fjordstuer 30. Oktober 2014 Melkeproduksjon på gardene Gard Antall årskyr Kg melk EKM/ Årsku Kg EKM levert Utskiftings-% Gjennsn alder

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Hafstad Idrettspark. Eigedomsselskap. Samarbeidsprosjektet i Førde. Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 %

Hafstad Idrettspark. Eigedomsselskap. Samarbeidsprosjektet i Førde. Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 % Hafstad Idrettspark Samarbeidsprosjektet i Førde 1 Eigedomsselskap Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 % Selskapet sitt formål Oppføre, eige og forvalte idrettsanlegg

Detaljer

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 NOTAT 2011 12 Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 LARS RAGNAR SOLBERG TORBJØRN HAUKÅS NILF gjev ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg:

Detaljer

Inntekt i jordbruket 2013

Inntekt i jordbruket 2013 Inntekt i jordbruket 213 Samla næringsinntekt i jordbruket 24 213 Tabell 1. Næringsinntekt frå jordbruk i alt, mill. kr. SSB, tabell 4984. Fylke 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Østfold 32 339 3 333 374

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu Fjellandbruket Oppdal og Rennebu Agronomkurset Undervisning i: Husdyrhold; ku, ammeku og sau Plantekultur; grovfor og beite i fjellbygda, potet Spesialtema for fjellandbruket som saubeiting mm Ei god arbeidsfordeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647 Arkiv: Luster kommune sin næringspolitikk Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek at vedlagde næringsnotat, med dei endringar og

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for slåttemark Telemark 2009

Nasjonal handlingsplan for slåttemark Telemark 2009 Telemark 2009 Opptakt Førespurnad frå FMMA og FMLA til Kulturlandskapssenteret om deltaking i Arvesølvprosjektet, og herunder delprosjekt på slåtteenger, knytt til Nasjonal handlingsplan for slåttemark

Detaljer

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Åshild Hjørnevik Rådgjevar ved landbruksavdelinga «Det var ikkje dette eg hadde tenkt å bruke tida på» Det offentlege

Detaljer

Småkraftverk. Finansiering og verdsetting av kraftverk. Småkraftseminar Stranda, 21.01.2015. Petter Sætre, Sparebanken Møre

Småkraftverk. Finansiering og verdsetting av kraftverk. Småkraftseminar Stranda, 21.01.2015. Petter Sætre, Sparebanken Møre Finansiering og verdsetting av kraftverk Småkraftseminar Stranda, 21.01.2015 Petter Sætre, Sparebanken Møre petter.saetre@sbm.no mob: 900 83 446 Finansiering av kraftverk Modellering av kontantstraum er

Detaljer

Valg av driftstekniske løsninger på melkebruk med mye transport

Valg av driftstekniske løsninger på melkebruk med mye transport SLUTT RAPPORT Valg av driftstekniske løsninger på melkebruk med mye transport Innledning og bakgrunn for prosjektet: Prosjektet ble satt i gang etter at det hadde vært kontakt mellom Roger og Elisa Greibesland

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum azk31 azk31_husdyr_buskerud.pdf Landbrukskontoret i Ullensaker og Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Husdyrproduksjoner Mjølkekyr 291 258 279 25 234 263 255 26 241 254 Ammekyr 54 11 91 12 123

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer