Driftsplanlegging ein robust driftsplan for endring, mål og styring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsplanlegging ein robust driftsplan for endring, mål og styring"

Transkript

1 Driftsplanlegging ein robust driftsplan for endring, mål og styring Seminar: Driftsplan opp av skuffa NILF og FMLA Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Torfinn Nærland Tlf

2 Kor i verden? 2

3 1. Bioforsk Vest 2. Plantchem 3. Vinterlandbruksskulen på Jæren 4. Høgskulen for landbruk og bygdenæringar 5. Rogaland Landbrukspark 6. Tine Rådgivning 7. Norsk landbruksrådgivning Rogaland 8. NLR Veksthus 9. Klepp Regnskapslag 10. NSG Semin 11. Geno 12. Bombus Pollinering Særheim Klepp kommune

4 Om oss Klepp Rekneskapslag SA Stifta 1956 Samvirkeføretak eigd av 585 medlemmer 777 rekneskap Landbruk ca 75%, anna næring ca 25% Omsetting kr. 18 millionar 27 tilsette ca 23 årsverk Sivilagronomar, autoriserte rekneskapsførar, revisor, sekretærar Torfinn Nærland Oppvaksen på gard mjølk, potet, gulrot, korn Norges Landbrukshøgskule 1991 Landbruksøkonomi Bakgrunn: Forsøksring Lærar jordbruksskule Jordbruks- og næringssjef i kommune Innovasjon Norge - landbrukssaker SpareBank1 SR-Bank Rekneskapslag - økonomirådgjeving 4

5 Utviklingsorientering Våre rådgjevingstilbod Utvikle Kjøp Vedlikehalde Avvikle Rekneskapsføring, skatte- og avgiftsrådgjeving, nøkkeltal/db-analyse Eigarskifte Tid Salg 5

6 Utviklingsorientering Våre arbeidsområder og rådgjevingstilbod Gardsråd/mentor Driftsplan Utvikle Gardsråd 3. Prosessrådgjeving halde Vegvalg Vedlike- Driftsplan Avvikle Etabl. selskap Budsjett Driftsplan 1. Skatterekneskap og -rådgjeving 2. Driftsøkonomisk rådgjeving 4. Planlegging Optimalisering Driftsplan Etabl. selskap Ny næring? Budsjett Likv.budsjett Rekneskapsføring, skatte- og avgiftsrådgjeving, nøkkeltal/db-analyse Eigarskifte Kjøp Eigarskifte 6 Tid Salg

7 Endringar i Rogaland Tal Tal Pr. føretak med produksjon føretak dyr/daa/kg Endring Jordbruksføretak -20 % Mjølkekyr -44 % -16 % % Vinterfôra sau -21 % 4 % % Verpehøns -50 % 27 % % Slaktekylling 23 % 110 % % Slaktegris -32 % 53 % % Tomat kg -47 % 0 % % Agurk kg -44 % 43 % % Korn -59 % -31 % % Potet -73 % -14 % % Grønsaker friland -47 % 38 % % Leigejord: auka frå 20% til 34% 7

8 Verdiskapinga i jordbruket i Rogaland 8

9 Bankane får større engasjement Sparebank1 SR-Bank Av alle landbrukskundar: Over kr. 5 mill: 12% Over kr. 10 mill: 1,4 % 12% av kundane står for ca 50% av utlåna Time Sparebank Av 352 landbruksengasjement: Over kr. 5 mill: 22% Over kr. 10 mill: 7% Klepp Sparebank Av 293 landbruksengasjement: Over kr. 5 mill: 17% Over kr. 10 mill: 6% Eigar av driftsplanverktøy Driftsplan investeringar > 2 mill. Diskuterar driftsplan og føresetnader med kunde 9

10 Kvifor driftsplan i Rogaland? Reelt bruk for driftsplan store investeringar, auka lånebelastning Store endringar i økonomien og produksjonen på relativt kort tid Bankane presser på større låneengasjement Rekneskapslag og TINE er leveringsdyktige - kompetanse og verktøy Driftsplanar tufta på reelle tal for kunde Marknadsføring og synleggjering 10

11 Tema i føredraget Prosessen Forankring hjå brukarfamilien Aktørar og samordna rådgjeving Viktige aspekter i driftsplanarbeidet Praktisk bruk av driftsplan for mål og styring 11

12 Prosess Inngang til driftsplan: Eigarskifte Vegval og avklaringar Eksisterande eller ny produksjon på bruket Storleik på investeringa Bruk med økonomiske utfordringar Innverknad på: Fokus hjå kunde Korleis legg me opp løpet? Kor omfattande? Talmaterialet 12

13 Prosess forskjell driftsplan og budsjett Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Prioriteringar Privatforbruk Lønsinntekt Familien Driftsplan/ budsjett Foretaket Planteprod. Husdyrprod Maskinar Bygningar Arbeidskraft Lånekapital Eigenkapital Finansiering Omverda Ramevilkår EU/WTO 13

14 Prosess total økonomi eller prosjektøkonomi? Avklare kva kunden vil: Total økonomi: Går reknestykket rundt har me råd? Prosjektøkonomi: Er prosjektet lønsamt isolert sett? Utfordringar og konsekvens: Vil heile familien dette like mykje? Risikovurderingar Dekker over ulønsame prosjekt Utfordringar og konsekvens: Isolere økonomien pr. produksjon ikkje mange prosjekt som blir realisert med blårusstenking Meir realisme i forhold til byggekostnad 14

15 Prosess typisk forløp Telefon / møte for å legge premissane Utarbeiding utkast Utsending av utkast på mail som forbereiing til møte Møte med gjennomgang av utkast på storskjerm foreta endringar Skrive verbale kommentarar og føresetnader - utsending Etterarbeid: justeringar, spørsmål bank Svake punkter: Manglande besøk på bruket: Inntrykk av bonden som driftsleiar Andre investeringsbehov Bare ein ektefelle representert, yngre ofte begge Lite / ingen samspel med fagrådgjevarar 15

16 Forankring hjå brukarfamilien Kva vil familien med garden og livet framover? Størsteparten har avklara at dette vil dei, bare tala viser OK Når det synes å vera ulike meiningar / store vegvalg Føremålet med driftsplan kva den skal nyttast til og kva informasjonen den viser Talmaterialet i driftsplanen Kva me bygger tala i driftsplanen på eksisterande drift eller tal frå driftsanalysar Reknestykket i driftsplanen, frå DB til botnlinje 16

17 Forankring hjå brukarfamilien Viser økonomisk resultat pr. år neste 5 år Alle inntekter og utgifter for : - føretaket - familien Omfatter altså både - garden sine ressursar - anna næring - privat - skatt, lånekostnader 17

18

19 Aktørar og samordna rådgjeving Rekneskapskontor i kvar kommune, nokre har fleire Fleire lagar driftsplanar, enkelte fasar ut Kritisk masse og lojalitet Tveit Regnskap AS TINE, (Nortura), Fatland Lite samordna rådgjeving konkurranse, pris, bonden stiller ikkje nok krav Rekneskapslaga på Jæren og Dalane 19

20 Viktige aspekter i driftsplanarbeidet Realisme Fagleg integritet Kommunikasjon Driftsgreinanalyse utgangspunkt Basis i tal frå fleire år Samdrift og enkeltmansføretak Nye næringar Privatforbruk Utfordringar 20

21 Viktige aspekter - realisme Ressursgrunnlaget: Mengde grovfôr og husdyrgjødsel Avstandar Arbeidsmengde Bygningar Maskinar og reiskap Kva er kunden sine sterke og svake sider / interesser? adf 21

22 Ressursgrunnlaget - jord 20 kyr+50% påsett Behov 570 daa Kvote Ny-situasjon 60+50% slaktegris Eget areal 180 daa - rundt dørene Leige/samdriftspart 270 daa avstand langs veg 2 km Leige 125 daa avstand langs veg 7 km Kvote

23 Ressursgrunnlaget husdyrgjødsel Gjødsel Gjødsel m3 Dyreslag Dyretal m3/dyr/mnd 12 mnd Mjølkekyr 63 1, Ungdyr/slakteokse 82 0,6 590 Sum % strø, spillvatn nedbør i opent gjødsellager 687 Sum

24 Ressursgrunnlaget husdyrgjødsel Gjødsel + vatn 5 + 1,3m 3 /daa Avstand Teig / skifte Daa Volum, m 3 km Heime Avst 2 km Avst 7 km v 8 t/dag Lessing, spreiing + transport Kapasitet gjødselvogn 3,5 m 3 6 m 3 12 m Leigetransport Gjødsel Gjødsel m3 Dyreslag Dyretal m3/dyr/mnd 12 mnd Mjølkekyr 63 1, Ungdyr/slakteokse 82 0,6 590 Sum % strø, spillvatn nedbør i opent gjødsellager 687 Sum

25 Ressursgrunnlaget - grovfôr Maskinkostnader Snitt-tal Rekneskapslaga Jæren og Dalane kr. / daa Teig Areal, daa Kostnad, kr. 0 km km km Sum Men avstand gir transport Tid Eiga tid Leigd tid Pengar Dekk Diesel Maskinslitasje 25

26 Ressursgrunnlaget - grovfôr Enkel modell Ekstra kostnad med stor avstand Kostnad 10 % pr. 1 km 2 km = 20 % 7 km = 70 % Ein auke på kr Totalt kr pr. daa 25% auke Teig Areal, daa Kostnad, kr. Tillegg avstand Sum 0 km km km Sum

27 Arbeidsmengde og tilgjengeleg arbeidskraft Ein klare ofte å effektivisere fjøset ( frå bås til robot ) Arbeid med jorda aukar lineært med areal Vedlikehald aukar ved: Meir bygningar og teknisk utstyr i desse Større og meir avanserte maskinar Meir jord Spesielt på leigejord ofte ikkje i så god stand Ofte meir stein meir arbeid med attlegg Dårlegare grøfter, dårlegare gardsvegar etc. 27

28 Arbeidsmengde og tilgjengeleg arbeidskraft Båsfjøs 20 kyr 4 t fjøs kvar dag 0,5 t administrasjon 25 t gjødsel + 25 t våronn 185 t slått + 60 t gjødsel Vedlikehald av maskinar, bygg og jord ca t Totalt ca timar X 3 Lausdrift 60 kyr 4 t fjøs kvar dag 1 t administrasjon 75 t gjødsel + 75 t våronn 370 t slått t gjødsel Vedlikehald av maskinar, bygg og jord ca 1500 t Totalt 4360 timar 28

29 Viktige aspekter - fagleg integritet og kommunikasjon Fagleg integritet Tenke langsiktig når kundar presser på for sitt prosjekt Godt rykte avgjerande for framtidige oppdrag Truverde blant kundar og bankar Kommunikasjon Kvalitet OG kommunikasjon er essensielt Tydeleg i kommunikasjonen med kunden Skriftleg formidling av føresetnader, konklusjonar og risikomoment i driftsplan 29

30 Viktige aspekter - driftsgreinanalyse utgangspunkt Samarbeid Rekneskapslaga på Jæren og Dalane Analyse av kunderekneskap DB i dei fleste jordbruksproduksjonar: middels, snitt av beste 30%, snitt av lågaste 30% 30

31 Viktige aspekter - driftsgreinanalyse utgangspunkt Kvifor utgangspunkt i dekningsbidraget? Dagens DB fortel mykje om brukaren Samanlikningstal realistisk å oppnå, potensiale å strekke seg etter Realistiske tal for nye produksjonar og nye brukarar Arbeidsmessig enklare Utfordring: måling plan mot resultat 31

32 Viktige aspekter - driftsgreinanalyse utgangspunkt MJØLKEPRODUKSJON, Påsett < 80% Nøkkeltal Høgaste 30% Middel Lågaste 30% Middel Middel Middel Db kr. pr. liter 4,17 3,47 2,79 3,31 3,22 3,17 Db kr. pr. årsku Db kr. pr. daa grovfôr Db m/tilskot kr. pr. daa grovfôr Oppnådd mjølkepris kr. pr. liter 5,00 4,90 4,84 4,53 4,44 4,11 Oppnådd slaktepris kr. pr. kg kjøt 41,46 41,10 40,48 38,37 36,80 36,64 Variabel grovfôrkostnad kr. pr. daa Maskinkostnadar kr. pr. daa Maskinkostnadar kr. pr. liter 1,10 1,04 0,98 0,96 0,96 1,01 Leveranse mjølk liter pr. årsku Påsettprosent 64 % 60 % 57 % 61 % 62 % 63 % Kvoteoppfyllingsprosent 96 % 96 % 94 % 98 % 100 % 101 % Korrigerte dekar pr. "kueining" 6,8 6,1 5,4 6,5 6,3 Årskyr, stk. 27,8 26,9 25,7 25,6 25,3 24,0 Mjølkekvote, liter Tal bruk totalt med analyse Tal bruk pr. gruppe

33 Viktige aspekter - basis i tal frå fleire år Jamne ut forskjellar : DB Faste kostnader Nye produksjonar på bruket Ny brukar Historiske tal for bruket Ca middel-tal Faste kostnader ut frå erfaringstal frå liknande produksjonsvolum 33

34 Viktige aspekter - følsomheitsanalyse Endring produksjon og DB Endring faste kostnader Kapitalkostn

35 Viktige aspekter - samdrift og enkeltmannsføretak Avklare driftsmessige forhald Grovfôrproduksjon Maskinarbeid Dagleg arbeidsfordeling og krav til arbeidsvederlag Kapitalforpliktingar tåle renteauke Arbeidsvederlag salderingspost (?) 35

36 Mål Driftsplan 5-årig 5-årig driftsplan kunde Tre alternativ for følsomheitsanalyse 5-årig driftsplan samdrift Arbeidsvederlag, leige for jord kvote, bygning 5-årig budsjett anna næring Maskinstasjon Inn på Tunet osv Driftsplan enkeltkunde Egen produksjon i føretak lønsinntekt, privatforbruk, lån Investeringar Finansiering Driftsplan samdrift Mjølkeproduksjon Start 36

37 Viktige aspekter - nye næringar Utfordrande å budsjettere : - marknad - prisar og overskot - Ting Tar Tid - disponibel arbeidstid Vidareføring dagens drift - auke landbruksproduksjon kor mykje tid til disp.? Ny næring 3 Maskinstasjon og utleige År Driftsinntekter Mengde Pris Mengde Pris Slåing Pressing Utleige hus Sum driftsinntekter Variable kostnader Mengde Pris Mengde Pris Rundballeplast Sum variable kostnader Dekningsbidrag Lønn, sos.utgifter 0 0 Avskrivingar 0 0 Faste kostnader: - Drivstoff, energi Rekneskap,tlf.,kontor Møter,kurs,reise Leige, leasing Vedlikehald Forsikring,reklame Mindre kjøp/inv. 0 0 Sum faste kostnader/lønn Driftsoverskot

38 Viktige aspekter - utfordringar i driftsplanarbeidet Viktige OBS-punkter: 1. Opptrapping eller oppstart av produksjon over tid eigenrekruttering av livdyr Bevisst valg eller alltid gjort det slik? Tapt inntekt/db Renter og avdrag betalast uansett Andre oppstartsproblem fokus på likviditet Viktige OBS-punkter: 2. Stor auke av produksjon Maskinkostnader pr. daa Avstandar til areal Arbeidsmengde og arbeidsrutinar Følgeinvesteringar i nye og større maskinar? Arbeidskostnader behov for meir leigd arbeid? 38

39 Viktige aspekter - utfordringar i driftsplanarbeidet Viktige OBS-punkter: 3. Stor eigeninnsats i byggesaker Spart byggekostnad ja, men kostnadssida? Tapt produksjon i byggeperiode og igangkøyring? likviditet Utslitt når driftsfasen startar? Slitasje på helse og samliv? Viktige OBS-punkter: 4. Kostnadssprekk byggesaker Må ha! Endringar i prosjektet i sjølve byggeperioden Mangelfullt planarbeid Overraskingar Halde seg til planen! Legg inn uføresett i kostnadsbudsjett Bankar likar ikkje overraskingar 39

40 Viktige aspekter - privatforbruk/rest til arbeidsvederlag Ingen fullstendig føring av privatforbruk hjå våre kundar Privatforbruk: forbruk pr. år (utanom kjøp av bil, større private investeringar) Ut frå rekneskap: endringar i verdiar, kontoar, skatt og inntekter Tilnærming: forbruk pr. månad egne erfaringar, evt. SIFO 40

41 Risiko og følsomheit i driftsplanen Garden + Familien + Finansiering + DB Faste kostnader Arbeidskraft Kompetanse Ressursgrunnlag Samlivsbrot Død/skade/sjukdom Endring rente Tilgang kapital Vurdering av risiko for desse momenta, og konsekvensar av dei Omverda Politisk velvilje Marknad 41

42 Praktisk bruk av driftsplan for mål og styring Akillesen for lite fokus og bruk i dag Kunden etterspør ikkje ajourført driftsplan me tilbyr heller ikkje Avgjerande moment: Kvalitet: årleg måling av rekneskap mot driftsplan oppdatering plan Potensiale for rådgjeving Kommunikasjon: halde planen varm 42

43 Budsjett +Kr. Alt.2 Driftsplan 0 Rekneskap Budsjett 1-årig Framtida - Kr

44 Budsjettering mengde x pris Jan-Feb Mars-Apr Mai-Jun Budsjett Mengde Pris Mengde Pris Mengde Pris 3043 Slakt avlsgriser Slakt slaktegriser Livdyr gris GRIS GRIS Rekneskap 3043 Slakt avlsgriser Slakt slaktegriser Livdyr gris

45 Budsjettrapport hittil i år Ola Bonde Avvik rekneskap hittil i år + budsjett resten av året, samanlikna årsbudsjett Inntekter Finansinntekter Finanskostnader % Sum finanskostnader % Resultat % Budsjett Rekneskap Budsjett Sum Rekn+Budsj Årsbudsjett jan-aug Jan-Okt sept-des kr. % Mjølk salg % Storfe slakt/livdyr % Gris slakt/livdyr % Prod.tilskot + leigeinnt % Sum Omsetning % Varer Kraftfôr,grovfôr,dyr beite % Vetr,,ins.,husdyrktr.,anna % Gjødsel,kalk,konservering % Plantevern,tenester % Sum Varekostnad % Bruttofortjeneste % Faste kostnader landbruk Maskinar % Bygg % Leigd hjelp % Energi,adm % Avskrivingar - alle prod Avvik frå årsbudsjett Sum faste kostnader % Driftsresultat %

46 Regnskapsrapport fokus botnlinje Samanlikning m/periode i fjor Alle avdelingar: - jordbruk - pelsdyr - anna næring Faste kostnader pr. avdeling Rente og kapitalkostn. Driftsresultat pr. avd

47 Regnskapsrapport fokus botnlinje hittil i år + resten av året i fjor = prognose i år Prognose: føreset at produksjon er omtrent lik pr. år

48 Regnskapsrapport fokus botnlinje 48

49 Oppsummering Kundar og bankar har behov for driftsplan pga. større prosjekt og strukturendringar gjev mindre marginar Kundetilnærming Kunden må takast med i talforståinga og føresetnader eigarforhold Driftsplanleggar Fokus på kvalitet og kommunikasjon Kompetanse og volum I utarbeidinga av driftsplanen: Realisme i føresetnadene vera ærleg Bygge på oppnådde tal for kundebruket / produksjonen Få fram statistisk grunnlag i ulike produksjonar Bak inn måling rekneskap mot driftsplan løpande oppdatering 49

50 Lukke til med å samle trådane 50

Nøkkeltal 2012. Foto: Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga. Foto: Asbjørn Voll

Nøkkeltal 2012. Foto: Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga. Foto: Asbjørn Voll Nøkkeltal 2012 Foto: Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga Foto: Asbjørn Voll INNHALDSLISTE INNLEIING... 3 NØKKELTAL NYTTEVERDI OG FORKLARING AV OMGREP BLANT TALA... 4 Kva er nøkkeltal?... 4 Føremål

Detaljer

Nøkkeltal 2011. Foto: Asbjørn Voll

Nøkkeltal 2011. Foto: Asbjørn Voll Nøkkeltal Foto: Asbjørn Voll 2 Rekneskapslaga på Jæren og Dalane Nøkkeltal INNHALDSLISTE INNLEIING... 4 NØKKELTAL NYTTEVERDI OG FORKLARING AV OMGREP BLANT TALA... 5 Kva er nøkkeltal?... 5 Føremål og nytteverdi

Detaljer

Nøkkeltal 2013. Foto: Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga. Foto: Asbjørn Voll

Nøkkeltal 2013. Foto: Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga. Foto: Asbjørn Voll Nøkkeltal 2013 Foto: Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga Foto: Asbjørn Voll Foto: Foto: Leif Leif Harbo Harbo INNHALDSLISTE INNLEIING... 3 NØKKELTAL NYTTEVERDI OG FORKLARING AV OMGREP BLANT TALA...

Detaljer

Samarbeid konkurransefortrinn i rådgivinga Kompetanse og innovasjon i landbruket

Samarbeid konkurransefortrinn i rådgivinga Kompetanse og innovasjon i landbruket Kunnskap Samarbeid må som til! konkurransefortrinn i rådgivinga Kompetanse og innovasjon i landbruket Dialogkonferanse 4.november 2010 Kompetansekonferanse Trøndelag Helga Hellesø Helga Hellesø 22.10.2013

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Bruksutbygging Økonomi

Bruksutbygging Økonomi Bruksutbygging Økonomi 1. De store linjene Hva har du mest lyst til? Hva tidsperspektiv har du på drifta? Hva tenker eventuell neste generasjon? Aktuelt å selge garden eller jorda? Veivalg først, så planlegging

Detaljer

Økonomi nydyrking Fylkesmannen i Rogaland 14. September 2017 Tveit Regnskap AS

Økonomi nydyrking Fylkesmannen i Rogaland 14. September 2017 Tveit Regnskap AS Økonomi nydyrking Fylkesmannen i Rogaland 14. September 2017 Tveit Regnskap AS Andreas Lundegård 1 Tveit Rekneskap AS 3600 kundar 1600 landbruk (20% av totalen) 2000 bedrift (1 200 AS) 175 tilsette 17

Detaljer

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Agenda Grovfôrgrunnlaget på Vestlandet Grovfôr ueinsarta vare Prisen på grovfôr kjøp på marknaden

Detaljer

Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland

Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland Statens hus Bergen 5. mars 2014 Torbjørn Haukås, NILF Program for presentasjonen Status og utviklingstrekk I økonomien Basert på resultat på Vestlandet

Detaljer

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUK 2011

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUK 2011 Økonomiske nøkkeltal JORDBRUK 2011 Pressemelding: Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket Andreas Lundegård (kontaktperson) Tveit Regnskap AS...grisbonden er den som kan flagge høgast etter 2011... Skattbar

Detaljer

Miljømjølkprosjektet økonomiske resultat. Molde, 30.10.2014 Ola Flaten

Miljømjølkprosjektet økonomiske resultat. Molde, 30.10.2014 Ola Flaten Miljømjølkprosjektet økonomiske resultat Molde, 30.10.2014 Ola Flaten Disposisjon Data driftsgranskingene Økonomiske resultatmål Økonomiske resultat Gjennomsnitt og variasjon mellom bruk og driftsformer

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015 Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Driftsplanlegging Begynt å tenke på oppgradering av driftsbygningen? Da er god planlegging viktig!

Detaljer

Kommunesamlingar 2015

Kommunesamlingar 2015 Kommunesamlingar 2015 Lindås 02.06.2015 Etne 03.06.2015 Karsten Valland, Innovasjon Norge Mål for landbruket i Hordaland Auka produksjonen av mat med 1 % i året Auka mjølkeprod. med 1-1,5 mill liter årleg

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Muligheter i å investere i bygg til ammeku

Muligheter i å investere i bygg til ammeku Muligheter i å investere i bygg til ammeku Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Agrovisjon 29. oktober 2016 1 Tveit Regnskap AS 2 Muligheter i investere i bygg til ammeku Dekningsbidrag god og dårlig drift

Detaljer

Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!!

Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! Pressemelding: Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! fører rekneskapen for i alt 1.500 gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30- årsperiode har ein fylgt utviklinga på

Detaljer

Velg driftsopplegg som brukar ressursane optimalt.

Velg driftsopplegg som brukar ressursane optimalt. Mastemyr, 21. august 2015 Velg driftsopplegg som brukar ressursane optimalt. Mjølkekvote Mogleg å skaffe meir kvote? Avdrått og mjølkekvalitet (pris) Fjøsplass Kan sau overta ledig geitplass Smitte? «Andre»

Detaljer

Nøkkeltal Foto: Brit Obrestad. Rekneskapslaga på Jæren og Dalane Nøkkeltal

Nøkkeltal Foto: Brit Obrestad. Rekneskapslaga på Jæren og Dalane Nøkkeltal Nøkkeltal 2015 Foto: Brit Obrestad Rekneskapslaga på Jæren og Dalane Nøkkeltal 2015 1 INNHALDSLISTE INNLEIING... 3 NØKKELTAL NYTTEVERDI OG FORKLARING AV OMGREP BLANT TALA... 4 Kva er nøkkeltal?... 4 Føremål

Detaljer

Transport på kryss og tvers innan driftseiningar i jordbruket

Transport på kryss og tvers innan driftseiningar i jordbruket Transport på kryss og tvers innan driftseiningar i jordbruket - Resultat frå prosjektet «Dekk og diesel» Prosjekt utført av Signe Kårstad, Torbjørn Haukås og Agnar Hegrenes Bakgrunn Rivande utvikling i

Detaljer

STORFE MJØLK Gjennomsnittstal 2012

STORFE MJØLK Gjennomsnittstal 2012 STORFE MJØLK Gjennomsnittstal 212 Dekningsbidrag Kroner pr årsku 38 5 36 33 5 31 28 5 26 23 5 21 18 5 16 13 5 11 8 5 6 3 5 1 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Kroner pr liter Dekn.bidrag pr ku Dekn.bidrag

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013 Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013 Pressemelding: Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket Andreas Lundegård (kontaktperson) Tveit Regnskap AS Etter ein god jordbruksavtale i 2013 hadde nok mange venta

Detaljer

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Tjen penger på sau Skei i Jølster Januar 2015 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 160 ansatte hvorav 76 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Hvilke erfaringer har vi i TINE med økonomiske problemer hos melkeprodusenter Hva kan grunnen være for at en del sliter økonomisk Resultatforskjeller i TINE

Detaljer

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften Produksjons og bygningsøkonmi Produksjons og bygningsøkonomi i norsk storfekjøttproduksjon Norsk storfekjøttproduksjon Dekningsbidrag og driftsopplegg

Detaljer

Sogn og Fjordane Bondelag

Sogn og Fjordane Bondelag Utarbeidet av Merete Støfring Til Anja Fyksen Lillehaug, Næringspolitisk Fråsegn Kopi til Lausdriftskravet 2024 svar på intern høyring Styret i Sogn og Fjordane Bondelag ser på denne saka som den viktigaste

Detaljer

Varelager

Varelager Varelager 31.12.2017 1447.20 Sjølvprodusert / innkjøpt varelager til eige bruk : Sjølvprodusert varelager for sal : ringer m i diameter Mengde Verdi Surfôr: ringer m i diameter 1440 Grovfôr: ringer m i

Detaljer

Nå viser kalendaren tidleg januar og vi går mot raskt mot travelt årsoppgjer.

Nå viser kalendaren tidleg januar og vi går mot raskt mot travelt årsoppgjer. Til våre kunder Nå viser kalendaren tidleg januar og vi går mot raskt mot travelt årsoppgjer. Årsoppgjer 2008 Alle vil få tilsendt PSA eller PSAN ( Preutfylt SelvAngivelse for Næringsdrivande ) PSA for

Detaljer

Nøkkeltal Foto: Brit Obrestad

Nøkkeltal Foto: Brit Obrestad Nøkkeltal 2010 Foto: Brit Obrestad INNHALDSLISTE INNLEIING... 3 NØKKELTAL NYTTEVERDI OG FORKLARING AV OMGREP BLANT TALA... 4 Kva er nøkkeltal?... 4 Føremål og nytteverdi av nøkkeltal... 4 Tolkning av nøkkeltala

Detaljer

Suksess med nytt kufjøs? Erfaringar og råd ved utbygging til mjølkeproduksjon

Suksess med nytt kufjøs? Erfaringar og råd ved utbygging til mjølkeproduksjon Suksess med nytt kufjøs? Erfaringar og råd ved utbygging til mjølkeproduksjon Torfinn Nærland Rådgjevar økonomi og bedriftsutvikling Tlf. 9962 8327 torfinn.narland@tine.no Bjørn Gunnar Hansen Spesialrettleiar

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. mill. ltr. Prognose mars ,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. mill. ltr. Prognose mars ,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 Prognose mars 2017 INNHALD Meierileveranse

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk Landsprognose for leveranse av kumjølk Prognose september 2016 INNHALD Meierileveranse av kumjølk 2 Kvoter og kvotefylling 2 Prognoseendringar 2016 3 Utvikling i kalvingar og slakting 4 Utvikling i tal

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. mill. ltr. Prognose desember

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. mill. ltr. Prognose desember Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145.0 140.0 135.0 130.0 125.0 120.0 115.0 110.0 105.0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 Prognose desember 2016 INNHALD Meierileveranse

Detaljer

Kjennetegn ved robuste utbyggingsprosjekt. Peder Skåre, SpareBank1 SR-Bank

Kjennetegn ved robuste utbyggingsprosjekt. Peder Skåre, SpareBank1 SR-Bank Kjennetegn ved robuste utbyggingsprosjekt Peder Skåre, SpareBank1 SR-Bank Norsvin Gilde/Nortura SpareBank1 SR-Bank Avløyser 7 år 15 år 7 år 25 år Kjenneteikn ved robuste byggeprosjekt Resultatet skal

Detaljer

IBU møte Måltidets Hus

IBU møte Måltidets Hus IBU møte 2017 Måltidets Hus 29.03.17 Program for IBU dagen 10:00-10:45 Innledning Innovasjon Norge 10:45-10:55 Spørsmål og innspill 10:55-11:05 Pause TEMA: Biogassanlegg 11:05-11:50 Biogassanlegg fremtidens

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk Landsprognose for leveranse av kumjølk Prognose november 2016 INNHALD Meierileveranse av kumjølk 2 Kvoter og kvotefylling 2 Utvikling i kutal og kalvingar 3 Slakting 4 Utvikling i tal mjølkekyr 5 Avdrått

Detaljer

DRIFTSGRANSKINGAR 2014

DRIFTSGRANSKINGAR 2014 DRIFTSGRANSKINGAR 2014 PRESENTASJON 9. DESEMBER 2015 EVA ØVREN OG TORBJØRN HAUKÅS, NIBIO 10.12.2014 AGENDA SEMINAR Kort om undersøkinga Resultat og trendar i jordbruket Totaløkonomi Oppsummering DRIFTSGRANSKINGAR

Detaljer

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket?

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000

Detaljer

NØKKELTAL 2016 KORN - POTET - MJØLK - OKSAR - AMMEKYR - GRIS - SAUEHALD - EGG - SLAKTEKYLLING

NØKKELTAL 2016 KORN - POTET - MJØLK - OKSAR - AMMEKYR - GRIS - SAUEHALD - EGG - SLAKTEKYLLING NØKKELTAL 2016 KORN - POTET - MJØLK - OKSAR - AMMEKYR - GRIS - SAUEHALD - EGG - SLAKTEKYLLING BILDE: KRISTOFFER UNDHEIM INNHALDSLISTE INNLEIING... 3 NØKKELTAL NYTTEVERDI OG FORKLARING AV OMGREP BLANT TALA...

Detaljer

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus?

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Synnøve Valle 27.01.2014 Ja? Vanskeleg å svare bastant ja eller bastant nei Honnør til Bondelaget og Landbrukets HMS-teneste som tek tak i denne problemstillinga

Detaljer

Husdyrgjødselmengd nye standardtal. Lars Nesheim Bioforsk/Norsk Landbruksrådgiving

Husdyrgjødselmengd nye standardtal. Lars Nesheim Bioforsk/Norsk Landbruksrådgiving Husdyrgjødselmengd nye standardtal Lars Nesheim Bioforsk/Norsk Landbruksrådgiving Landssamling for NLR byggrådgivarar 8. april 2014 1 Husdyrgjødselmengd nye standardtal Disposisjon Kva er gjort dei siste

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 mill. ltr 1 580 Leveranse og prognose

Detaljer

Driftsgranskingar 2013

Driftsgranskingar 2013 Driftsgranskingar 2013 Presentasjon 10. desember 2014 Eva Øvren og Torbjørn Haukås, NILF Program for presentasjonen Driftsgranskingane 2013 - generelt Hovudresultat jordbruk Resultat og analyser Jordbruk

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 mill. ltr 1 580 Leveranse og prognose

Detaljer

Økonomi i kjeoppdrett på mjølkegeit

Økonomi i kjeoppdrett på mjølkegeit Økonomi i kjeoppdrett på mjølkegeit ved Jo Risløv Geitebonde og rekneskapsførar Geitedagane 2015 Kvifor fôra fram kje til slakt? For å sleppa å slå kjea i hel rett etter fødsel For at næringa skal ha eit

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Seminar NILF Steinkjer - Trondheim 16 og 17 mars 2010 Per Helge Haugdal 1 Agenda Innhold i prosjektet Lykkelig

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Driftsgranskingar 2011

Driftsgranskingar 2011 Driftsgranskingar 2011 Presentasjon 10. desember 2012 Eva Øvren og Torbjørn Haukås, NILF Program for presentasjonen Driftsgranskingane 2011 - generelt Hovudresultat jordbruk Resultat og analyser Jordbruk

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 mill. ltr 1 580 Leveranse og prognose

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Bjørnefjorden landbrukskontor Skjelbreid Poiree - senteret

Bjørnefjorden landbrukskontor Skjelbreid Poiree - senteret Bjørnefjorden landbrukskontor Skjelbreid Poiree - senteret Eikelandsosen 18. mars 2015 Karsten Valland, Innovasjon Norge Investeringstilskott Landbruksretta verkemidlar Rentestøtte Lån Føremål Formålet

Detaljer

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet?

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Fylkesplanseminar juni 2012 Synnøve Valle Disposisjon Landbruket i Møre og Romsdal Landbruksmeldinga for MR Landbruket

Detaljer

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon Kort rapport 2014-2017 Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon 2014-17 Anders Aune Ingrid Møgedal Ingvild Nesheim Helga Hellesø Linda Risdal Martin Svebestad Juni 2017 Effekt av tiltak hos deltakarane

Detaljer

Nasjonalt pilotprosjekt

Nasjonalt pilotprosjekt Prosjektbeskriving Nasjonalt pilotprosjekt Kostnadseffektive og lågtekniske bygningsløysingar for økologisk mjølkeproduksjon 2007 2010 1. Bakgrunn Mjølkeproduksjon er berebjelken i landbruket i store delar

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145.0 140.0 135.0 130.0 125.0 120.0 115.0 110.0 105.0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 mill. ltr 1 580 Leveranse og prognose

Detaljer

Tine Driftsplan. Driftsoverskudd før avskriving og lønn.

Tine Driftsplan. Driftsoverskudd før avskriving og lønn. Tine Driftsplan Driftsoverskudd før avskriving og lønn. Produsent: Rådgiver: 05 29 3087 Valle V.G.Skole. Adresse: Boks 3 2851 Lena Tlf: 61 14 33 50 E-postadresse: vallevdg@oppland.org Kristoffer Skjøstad

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE. Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre

SITUASJONSBESKRIVELSE. Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre SITUASJONSBESKRIVELSE Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre Historiske data Kukontrollen Informasjon fra bruker Regnskap TINE Driftsanalyse (EK) 24. oktober 2011 Kukontrollen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Tine Produksjonsplan - ØRT

Tine Produksjonsplan - ØRT Tine Produksjonsplan - ØRT Dekningsbidragskalkyler for storfe og sau. Produsent: Rådgiver: 05 29 3087 Valle V.G.Skole. Adresse: Boks 3 2851 Lena Tlf: 61 14 33 50 E-postadresse: vallevdg@oppland.org Kristoffer

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Landbruksplan for Kvam faktadel

Landbruksplan for Kvam faktadel Landbruksplan for Kvam faktadel Tal søknader produksjonstillegg og oppgjeve areal pr 31/7. Kjelde Statens Landbruksforvaltning. Kvam 1979 1989 1999 2003 Tal søknader 535 386 332 234 Areal i da 24208 21937

Detaljer

De økologiske mjølkeprodusentene tjente bedre i 2012

De økologiske mjølkeprodusentene tjente bedre i 2012 Copyright Ole Kristian Stornes [2014] De økologiske mjølkeprodusentene tjente bedre i 2012 De økologiske mjølkeprodusentene i Norge har de siste årene et bedre resultat utregnet per årsverk enn tilsvarende

Detaljer

INVESTERINGER I LANDBRUKET

INVESTERINGER I LANDBRUKET INVESTERINGER I LANDBRUKET Hvordan har det gått med foretak som har økt produksjonsomfanget i mjølkeproduksjon? FMLA NILF seminar, Værnes, 14. april 2011 Lars Ragnar Solberg En analyse av investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

Økonomi og driftsleiing på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon. Erfaringar frå 36 bruk i Rogaland basert på intervju og økonomisk analyse

Økonomi og driftsleiing på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon. Erfaringar frå 36 bruk i Rogaland basert på intervju og økonomisk analyse Økonomi og driftsleiing på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon Erfaringar frå 36 bruk i Rogaland basert på intervju og økonomisk analyse 1 FØREORD Å planlegge og bygge eit nytt kufjøs er ein prosess, som

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2017?

Kva kompetanse treng bonden i 2017? Kva kompetanse treng bonden i 2017? Spesialrettleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Bygd på kukontrolldata, rekneskap og samtalar med 186 mjølkebønder dei siste 8 åra, frå Østfold til Nordland Intervju

Detaljer

ANALYSE AV KJØREKOSTNADER I MJØLKEPRODUKSJONEN

ANALYSE AV KJØREKOSTNADER I MJØLKEPRODUKSJONEN NIBIO RAPPORT NIBIO REPORT VOL.: 1 nr.: 9, 2015 ANALYSE AV KJØREKOSTNADER I MJØLKEPRODUKSJONEN - Ei samanlikning av kjøring langs vegen ved grovfôrhausting og spreiing av husdyrgjødsel i to bygder Signe

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

IBU-møte Innovasjon Norge

IBU-møte Innovasjon Norge Ammeku-kurs Prosjekt Billige Bygg #T4B IBU-møte Innovasjon Norge 29.03.2017 Prosjekt Billige Bygg #T4B Tid for Biff Ammeku-kurs Bryne november 2015 Fokus på enkle og billige byggløysingar til ammeku Stort

Detaljer

INNTEKTSUTVIKLING I HAUGALANDSJORDBRUKET.

INNTEKTSUTVIKLING I HAUGALANDSJORDBRUKET. PRESSEMELDING : INNTEKTSUTVIKLING I HAUGALANDSJORDBRUKET. Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste ein nedgang på 17.300 kr frå 2015 til 2016. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå som er

Detaljer

Nytt fagsystem for produksjonstilskott og avløysartilskott ferie og fritid

Nytt fagsystem for produksjonstilskott og avløysartilskott ferie og fritid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nytt fagsystem for produksjonstilskott og avløysartilskott ferie og fritid v. Anne Solstad Avd. for landbruk og bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Andre tema: Konsekvensar

Detaljer

Driftsgranskingane 2007 Presentasjon 3. desember Eva Øvren Torbjørn Haukås

Driftsgranskingane 2007 Presentasjon 3. desember Eva Øvren Torbjørn Haukås Driftsgranskingane 2007 Presentasjon 3. desember 2008 Eva Øvren Torbjørn Haukås Program for presentasjonen Driftsgranskingane 2007 - generelt Hovudresultat jordbruk Analyse av jordbruksfrådrag Resultat

Detaljer

IBU-midlene Molde Bjarne Øygard Innovasjon Norge Møre og Romsdal.

IBU-midlene Molde Bjarne Øygard Innovasjon Norge Møre og Romsdal. IBU-midlene 2017 Molde 16.03.2017 Bjarne Øygard Innovasjon Norge Møre og Romsdal Styringsredskap Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Innovasjon Norge sin policy Regionalt

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene.

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene. Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk retningslinjer for 2014 I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01. 2014 mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt

Detaljer

HUSDYRGJØDSEL Faglege oppdateringar

HUSDYRGJØDSEL Faglege oppdateringar HUSDYRGJØDSEL Faglege oppdateringar Normtal for mengd/innhald Næringsinnhald i ymse typar gjødsel Lars Nesheim, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar Kristin Daugstad, Bioforsk Aust Løken Seminar om husdyrgjødsel,

Detaljer

Oppstart i 97/98 med basis i kommunedelplan Brokke- Roskrepp 95

Oppstart i 97/98 med basis i kommunedelplan Brokke- Roskrepp 95 EIGEDOM AS www.brokke.com Samarbeid - resultat OPPSTART Oppstart i 97/98 med basis i kommunedelplan Brokke- Roskrepp 95 Furustøylområdet utpeika til høgstandard Kommunalt vedtak om å legge vinteraktivitetar

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Utbyggingsbruk i Hordaland

Utbyggingsbruk i Hordaland NOTAT 2012 3 TORBJØRN HAUKÅS NILF gjer ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging» «Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk»

Detaljer

Lausdriftsløysingar for små og mellomstore mjølkebruk

Lausdriftsløysingar for små og mellomstore mjølkebruk Lausdriftsløysingar for små og mellomstore mjølkebruk Lofoten og Salten 20.-22. mars 2017 Svein-Åge Vangdal Bygningsplanleggar TINE Disposisjon: Håp for mindre mjølkebruk? Eksempel på ombygg/påbygg til

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Veivalg i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe muligheter og konsekvenser for økonomien

Veivalg i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe muligheter og konsekvenser for økonomien Veivalg i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe muligheter og konsekvenser for økonomien Agnar Hegrenes Ola Flaten Klaus Mittenzwei NILF Seminar 19.03.2015 Moment for presentasjonen Enkelte utviklingstrekk

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2014

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2014 Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET Andreas Lundegård (kontaktperson) Tveit Regnskap AS Den produksjonen som kom aller best ut var nok sauebøndene. Her ser ein ei styrking av dekningsbidraget på heile 31%

Detaljer

Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2011

Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2011 NOTAT 2013 2 Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2011 Trendar og økonomisk utvikling 2002 2011 Tabellsamling 2007 2011 ANASTASIA TORBJØRN HEIDI OLSEN HAUKÅS KNUTSEN NILF gjev ut ei rekkje

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/politikkokonomi/bm/referansebruk.shtml

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer