Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag 4. juni på Aur Gjestegård Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Balanse... 6 Noter til regnskapet Informasjonsvirksomheten... 8 Økonomiske bidragsytere Aktivitetsoversikt Referat fra årsmtet i Wergelandsveien 23 B, 0167 Oslo Layout og bilder: Snorre Synnestvedt 2 Årsmelding 2014

3 Styrets melding om virksomheten Styrets sammensetning Lars Henrik Sundby, Aurskog - leder Liv Marit Strupstad, Nes - nestleder Gard Mjaaland, Ås Pål Skøyen, Nittedal Paul Næverlid, Nesodden Øivind Isachsen, Asker - 1. varamedlem Cecilie Haslum, Bærum - 2. varamedlem Virksomhetens art er en ideell organisasjon med formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og å arbeide for et aktivt skogbruk. Vår viktigste oppgave er informasjonsarbeid, som i første rekke rettes mot barn og unge, men også mot grunneiere, offentlige myndigheter og allmennheten for øvrig. Skogens betydning for klimaet er viet spesielt stor oppmerksomhet. Vi har hovedkontor i leide lokaler i Wergelandsveien 23 B i Oslo. bidrar med leveranser av skogplanter av topp kvalitet, og med tilbud om å sette ut plantene for dem som ønsker det. Dette skjer gjennom vårt 40% eierskap i Skogplanter Østnorge AS lokalisert på Biri. Skogselskapet i Oppland eier resten av selskapet. bidrar med informasjon om riktig skogskjøtsel, og driver noe oppsøkende virksomhet for å øke aktiviteten på dette feltet. regnskap er satt opp under forutsetning av videre drift. Det har vært registrert 12,5% sykefravær (dekket av pleipenger) i bedriften i Det har ikke vært arbeidsulykker eller arbeidsrelatert fravær. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Styrets arbeid Styret har hatt 4 møter og behandlet 26 saker i Styret har blant annet bidratt med en representant i arbeidsutvalget for strategisk plan for skogbruket i Oslo og Akershus, og deltatt med to representanter på Landsmøte i Det norske Skogselskap i mai. Sammen med Skogselskapet i Oppland var det i november lunsj-til-lunsj-møte for styret med varamedlemmer og ansatte, i hovedsak for å starte arbeidet med nytt/ revidert måldokument. Medlemmer i Nedre Romerike Skogeierområde var også invitert til å delta på foredrag og årsmøte. Dette for å gjøre Skogselskapet mer kjent og for å styrke samarbeidet med andre organisasjoner. Informasjonsvirksomheten Viktigste aktiviteter i 2014 har vært skoleskogdager i grunnskolen, bioenergikurs og skogdager for skogeiere, og rekrutteringsarbeid for Velg Skog. har hatt 84 arrangement i løpet av året, med til sammen 544 voksne og 2531 barn og unge som deltagere. I tillegg til egne aktiviteter har våre ansatte i 2014 også samarbeidet med Det norske Skogselskap om flere fellesarrangementer i Oslo og Akershus. Styret opplever at våre ansattes kompetanse er etterspurt. Skogfaglig veiledning Styret har som mål å bygge opp den skogfaglige veiledningen rettet mot skogeiere. I samarbeid med Romerike Landbruksrådgiving og Hvam Agroutvikling har arrangert grendeskogdager og nettverksmøter lokalt i Akershus. Prosjektet fikk støtte fra Landbruksdirektoratet. Det ble i 2014 undertegnet en helt ny samarbeidsavtale mellom og Romerike Landbruksrådgiving, om å tilby uavhengig skogbruksrådgivning. Finansforvaltningen har videreført tidligere vedtatt forvaltnings-/plasseringsstrategi, hvor målet var redusert risiko. I 2014 ble deler av formuen omplassert til et fond med noe høyere forventet avkastning. Selskapets kapital har vært plassert i planteskolevirksomhet, bank og fond. Vorma Økonomi og Regnskap SA er selskapets regnskapsfører. Ansatte har hatt to ansatte i 2014: Håvard Midtskogen og Snorre Joakim Synnestvedt. Oslo Frem til årsmøtet i mai representerte Ingar Kristoffersen og Lars Henrik Sundby i styret for Skogplanter Østnorge AS. Etter årsmøtet har Lars Henrik Sundby og Liv Marit Strupstad gjort dette Årsmøte og foredrag Årsmøtet for ble holdt på Hellerud Gård i Skedsmo den 20. mai. I forkant av årsmøtet ble det arrangert skogfaglig foredrag. Se eget referat. Lars Henrik Sundby Leder Pål Skøyen Liv Marit Strupstad Nestleder Gard Mjaaland Paul Næverlid 3

4 4 Årsmelding 2014

5 Resultatregnskap Resultatregnskap 2014 Note Driftsinntekter og driftskostnader 1 Salgsinntekt Annen driftsinnt Sum driftsinntekter Fremmedytelser Lønnskostnader Andre driftskostnader 485, Sum driftskostnader Driftsresultat " " " Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Regulering på markedsb. finansielle omløpsmidler Netto finansresultat Ordinært resultat " " ÅRSRESULTAT " "

6 Balanse 6 Årsmelding 2014

7 Noter Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Det er i det følgende redegjort nærmere for hovedprinsippene. Driftsinntekter Medlemskontingenter inntektsføres det året de betales. Tilskudd inntektsføres det året de mottas. Tjenester inntektsføres etter hvert som de utføres. Eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte verdipapirer For markedsbaserte verdipapirer brukes markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen tilsvarer markedsverdien av investeringene pr Investeringer i andre selskaper Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Pensjoner Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til kollektiv forsikret pensjonsordning balanseføres ikke. Note 1 Salgsinntekt Info undervisning/kurs Tjenester Medlemskontingent Sum Note 2 Annen driftsinntekt Bidrag infotjenesten Sum Note 3 Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk : 2 Lønn til daglig leder og styrehonorar beløper seg i året til henholdsvis samt kr I året er det kostnadsført i revisjonshonorar. Skogselskapets kollektive pensjonsforsikring tilfredsstiller kravene til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Lønnskostnadene består av følgende poster: Lønninger Styrehonorar Beregnede feriepenger Beregnet arbeidsgiveravgift Pensjonsforsikring Refusjon sykepenger " " 0 Annen personalkostnad Sum

8 Note 4 Markedsbaserte verdipapirer Hovedtrenden i 2014 må sies å være postitiv. Skogselskapet har ryddet i en del av sine plasseringer og avkastningen har i år 2014 vært positiv. Skogselskapet sitter nå igjen med fond i Landkreditt Extra i tillegg til plasseringer i bank. Dette gjør plasseringene mer oversiktlig og er lettere å følge. I tillegg er det igjen en plassering i Spb1 RH Egenkapitalbevis som har gitt en hyggelig avkastning de siste årene. Plasseringene i ulike fond utgjør ved årskiftet kr Fondene er verdsatte til markedsverdi. Plasseringer i de ulike fond ved årsskiftet er som følger: Landkreditt Extra Spb1 RH Egenkapitalbevis Sum Note 5 Bankinnskudd Av bankinnskuddene er kr plassert på konto for bundne skattetrekksmidler. Note 6 Andre driftskostnader Den største utgiftsposten her er oppgavepliktig bilgodtgjørelse som beløper seg til kr Note 7 Skogplanter Østnorge AS Skogselskapet eier aksjer i Skogplanter Østnorge AS for 4 millioner, noe som utgjør 40% av den totale aksjekapital i selskapet. Aksjene er bokført til kostpris. Informasjonsvirksomheten 2014 var nok et år for med mye ideelt informasjonsarbeid for skogen. Våre medarbeidere har hatt 84 arrangementer, og snakket om skog, tre, bioenergi og natur for 2531 barn og unge og 544 voksne. Skoleskogdager I 2014 var det 10 år siden vi startet med å invitere alle barneskolene i Akershus til gratis skoleskogdag. På de årene har vi vært ute med over barn og vi gir oss ikke ennå! Vi legger stor vekt på å drive informasjon om skog overfor barn og unge, og vi er fylkeskontakt for skogbrukets undervisningsprogram Lære med skogen. Vårt mål er å gjøre barna mere nysgjerrige på skog og skogbruk og hvilken betydning skogen har for samfunnet og for klima. Vi ønsker også å vise læreren at det faglige innholdet i en uteskoledag kan være høyt og mye mer enn bare «å gå på tur». Alle barneskolene i Akershus fikk i 2014 tilbud om gratis skoleskogdag for 6. trinn. I 2014 hadde vi med oss 2531 barn og 134 lærere fra 49 forskjellige barneskoler, og vi holdt på fra februar til november. På disse dagene får vi god kontakt med Stort tre og glade barn på skoleskogdag 8 Årsmelding 2014

9 både barna og lærerne, og tilbakemeldingene fra lærerne er utelukkende positive. Vi har også bidratt på skoleskogdager i regi av andre fylkesskogselskap, blant andre Buskerud og Oppland, og fått hjelp med noen av våre større skogdager fra DnS, Oppland, Buskerud og Østfold. Vi mener det er en stor fordel at skogselskapsfamilien innad kan utveksle arbeidskraft og kompetanse. Kurs i bioenergi Vår erfaring og kunnskap om bioenergi er fortsatt etterspurt. I 2014 har vi hatt 14 kurs spredt over hele landet, med tilsammen 245 deltagere. Dette er i samarbeid med Nobio og Innovasjon Norge. NoBio og har nådd ut til mange med innføringskurs i bioenergi, hvor intensjonen har vært å stimulere skogeiere/bønder til å starte opp med bondevarmeanlegg. Ved å utnytte sine fornybare ressurser kan de sitte igjen med en økt del av verdiskapingen, og ikke bare bli råvareleverandør til andre aktører i energimarkedet. Interessen for bioenergi og våre kurs er fortsatt stor Skogselskapet og Nobio fortsetter prosjektet på oppfordring fra Innovasjon Norge også i 2015 Velg Skog er del av skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt Velg Skog, og utgjør sammen skogselskapene i Hedmark, Oppland og Østfold det regionale prosjektet Velg Skog Øst. Prosjektet jobber for å øke søkertallet til aktuelle utdanningsinstitusjoner gjennom aktive og målrettede tiltak, samt styrke skogbrukets omdømme. I 2014 har vi blant annet deltatt på de store utdanningsmessene i Lillestrøm og Halden, på Karrieredagen ved NMBU, skolebesøk på Natur vgs, på landsleir for NJFF og storkurs for 4H. I løpet av året har vi også deltatt på flere arrangement/messer/ happenings for allmennheten, hvor vi har jobbet for å styrke skogsektorens omdømme og å få fokus på de alle de spennende og etterspurte yrkesmulighetene innenfor skogbruket. Gjennom Velg Skog deltok vi på YoU-messen i Oslo Spektrum november, i samarbeid med Natur vgs. Utdanningsetaten Oslo kommune arrangerer denne store yrkes- og utdanningsmessen for alle osloelever på 10. trinn. Det er uheldigvis få elever som viser interesse for en grønn utdannelse, men det er nyttig å være tilstede og «vise seg frem», og for å styrke samarbeidet med skoler og andre organisasjoner som har de samme utfordringene med rekruttering. Skoleskogdag i Hurdal Grendeskogkvelder I desember 2012 fikk vi sammen med Hvam Agroutvikling og Romerike Landbruksrådgiving tilsagn på tildeling av midler fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) for et prosjekt i hvor det skal gjennomføres tiltak for å motivere og veilede små og mellomstore skogeiere til økt interesse og aktivitet innen hogst, foryngelse og stell av skogen. I 2014 har det vært gjennomført 6 godt besøkte grendeskogkvelder og nettverksmøter i Aurskog-Høland, Enebakk, Fet og Sørum. Med til sammen 126 deltagere er det tydelig at lokale skogeiere ønsker slike samlinger. Velg Skog-stand på Karrieredagen på NMBU 9

10 Uavhengig rådgivning Gjennom det SLF-støttede prosjektet med grendeskogkvelder og lokale nettverksmøter erfarte samarbeidspartnerne at det er et behov for individuell rådgivning. I 2014 ble det derfor undertegnet en helt ny samarbeidsavtale mellom og Romerike Landbruksrådgiving. Begge aktører driver uavhengig rådgivning, og vil med sin brede kompetanse tilby skogbruket hjelp til skogforvaltning og rådgivning innen praktisk skogbruk. Tilbudet vil være betalingsbasert, og i hovedsak være lagt opp som individuell rådgivning, gjerne med skogbefaring. Det vil også være aktuelt å arrangere skogdager og skogvandringer. Organisasjonene skal tilby uavhengige rådgivning til det beste for skogeierne, der hensikten ikke er salg av hogsttjenester eller tømmerkjøp. Håvard Midtskogen i sving på skoleskogdag Samarbeidsprosjekter med Det norske Skogselskap Vi har ønsket å styrke samholdet i skogselskap-familien, samtidig med at vi har ønsket å nå ut til flest mulig med vårt budskap, og har derfor valgt å bidra betydelig inn i fellesprosjekter med DnS. Gjennom disse har vi også knyttet kontakter med andre organisasjoner, både innenfor og utenfor skogsektoren. Vi har blant andre blitt bedre kjent med Turistforeningen, Skiforeningen, Statens Naturoppsyn, Naturvernforbundet og Oslo og Omland Friluftsråd og de har blitt bedre kjent med Skogselskapet og våre verdier. Markadagen Søndag 26. januar samlet flere marka-organisasjoner seg for å vise byens befolkning alt hva Marka kan tilby. Skogselskapet stilte med skog- og tre-quiz, skau-kaffe og grilling av elgburgere. Et vellykket arrangement både selve dagen, men også fordi vi ble bedre kjent med de andre arrangør-organisasjonene og de med oss. Utover høsten 2014 har vi planlagt Markadagen 2015, som ble avholdt i januar Elever fra Lesterud skole instruerer blant andre Knut Storberget og Dag Terje Andersen i skogplanting Skogdag hos Norsk Folkemuseum på Bygdøy Søndag 16. mars inviterte Norsk Folkemuseum til årets Skogdag, i samarbeid med Skogselskapet og Bygdøy Speiderne. Skogselskapet var til stede med natursti for både barn og voksne, og det ble delt ut flere hundre granplanter med budskap om trærnes evne til fangst av CO 2 og lagring av karbon. Over mange kopper skaukaffe og toddy ble det flere gode samtaler og diskusjoner om skogens mangesidige betydning. Skogdag for storingsrepresentanter 12. mai inviterte Skogselskapet stortingsrepresentantene til skogs i Maridalen til skogplanting, «grunnkurs/videreutdanning» i skogbruk og sosialt samvær med bålkaffe og helgrillet elg. I anledning grunnlovsjubileet plantet representantene «Stortingsskogen», under kyndig veiledning av elever fra Lesterud skole i Bærum. Ola Dælen griller elg på Naturvernforbundets miljøfestival Skog og tre Det norske Skogselskap arrangerte i samarbeid med Norges Skogeierforbund mai konferansen Skog og tre, «hele skogsektorens årlige møteplass». Skogselskapet i Oslo og Akershus bistod med delvis ansvar for teknisk gjennomføring. Naturvernforbundets 100 årsfeiring I anledning sitt 100-årsjubileum arrangerte Naturvernforbundet og Miljøagentene miljøfestival på Kobberhaugshytta første helgen i august. Jubileumsgaven fra flere aktører i skogsektoren var helgrillet elg, som ble servert til alle de 120 deltagerne. Trygve Enger, Erik Lahnstein Ivrig fargelegging og Lars Haltbrekken av spikkenisser - og på en julemarkedet oppspist elg 10 Årsmelding 2014

11 På vegne av skogsektoren var det Skogselskapet som stod for grilling, servering og utdelingen. Med god mat og god stemning var dette en ypperlig anledning til å snakke skog med alle de miljøengasjerte deltagerne, inkludert fremtredende representanter fra Framtiden i våre hender, WWF og Natur og Ungdom. Verdens Kuleste Dag Lørdag 23. august inviterte Sparebankstiftelsen DNB til en gratis aktivitetsdag for barn og unge på Akershus Festning, der flere av stiftelsens gavemottakere stilte med varierte aktiviteter. Med besøkende var det godt at Skogselskapet stilte alle mann på dekk. Vi helgrillet 2 stk elg, delte ut smaksprøver, bålkaffe og saft, og vi hadde også en av dagens mest populære aktiviteter, med snekring av verdens kuleste plankehytte. Snekring av plankehytte og servering av elg på Verdens Kuleste Dag Markaloven 5 år I anledning Markalovens femårsjubileum invitert Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd til folkefest på Frognerseteren Friluftssenter i slutten av august. Skogselskapet stod for helgrillet elg og matservering. Det var også populært at vi delte ut fangstanlegg for CO 2, i form av granplanter. Skoleskogdager på Sognsvann I september var vi som vanlig med på Det norske Skogselskaps skogdager for Oslo-skolene på Sognsvann, hvor det kom ca klassinger og deres lærere. Elevene går en løype i skogen og besøker flere undervisningsposter, og deltar i frie aktiviteter på sletta ved Sognsvann, med blant annet snekring av plankehytte og spikking. Sjeldent flott plankehytte på Friluftslivets dag Friluftslivets dag For 22. gang arrangerte Norsk Friluftsliv åpning av friluftslivets uke og markering av Friluftslivets dag på Sognsvann 7. september. En av de mest populære aktivitetene var Skogselskapets plankehytte, hvor mange barn og unge fikk prøvd seg med hammer og sag for første gang. Med ca 8000 besøkende var dette en riktig god anleding for Skogselskapet til å gjøre seg og skogsaken mere kjent. Julemarked på Norsk Folkemuseum For andre gang var Skogselskapet med da Norsk Folkemuseum på Bygdøy arrangerte sitt tradisjonelle julemarked gjennom to helger i desember. Skogselskapet holdt spikkeverksted i lavvoen og stilte med bålkaffe og god stemning. På markedets åpningsdag ble det satt publikumsrekord med nærmere personer. I løpet av de to helgene delte vi ut over tusen granplanter med budskap om skogens betydning for karbonfangst og binding, til et takknemlig og nysgjerrig publikum. Standplassene på julemarkedet er svært ettertraktede, så Skogselskapet er veldig fornøyd med at Norsk Folkemuseum gir oss denne muligheten. Vi satser på et fortsatt godt samarbeid med museet fremover. Masse folk og god stemning på Norsk Folkemuseums julemarked Annet arbeid Snorre Synnestvedt sitter i styret til Det norske Skogselskap som representant for de ansatte i skogselskap-familien. For Sørum kommune har Håvard Midtskogen gjort oppsøkende skogkulturvirksomhet og noe ungskogpleie. Spikking er alltid en populær aktivitet, og går lett i fersk gråor 11

12 Aktivitetsoversikt 2014 Barneskoler Antall Kommune Skoler Barn Lærere Asker Aurskog-Høland Bærum Enebakk Hurdal Nannestad Nesodden Nittedal Oppegård Rælingen Skedsmo Ski Sørum Ullensaker Ås SUM Aktivitetssammendrag Antall Aktivitet Dager Barn Voksne Skogdager for barneskoler Skogdager for skogeiere Bioenergi Større arrangement, messer etc 24 Annet (medlemmer) 1 39 Totalt Økonomisk støtte Følgende har gitt bidrg til vår informasjonsvirksomhet i 2014: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Yggeseths legat Ullensaker kommune Gjerdrum kommune Aurskog Høland kommune Skedsmo kommune Nittedal kommune Lørenskog kommune Enebakk kommune Rælingen kommune Ski kommune Vestby kommune Oppegård Kommune Ås kommune Nesodden kommune Bærum kommune Sørum kommune Oslo kommune Fet kommune Nannestad kommune Hurdal kommune Mathiesen Eidsvoll Verk Løvenskiold-Vækerø Ullensaker Allmenning Nedre Romerike skogeierområde Vi takker for støtten! Fordrag med Reidar Bergene Holm på årsmøtet i 2014 Avtroppende styreleder Ingar Kristofferssen 12 Årsmelding 2014

13 Referat fra årsmøtet 2014 Hellerud Gård 20. mai 2014 Før selve årsmøtet fikk de vel 40 fremmøtte høre to engasjerende foredrag, med Arne Jebsen, daglig leder og eier i Hunton Fiber AS, og Reidar Bergene Holm, spesialrådgiver Bergene Holm AS. Jebsen snakket om Huntons tanker og satsinger på nye og eksisterende treprodukter. Bergene Holm holdt et foredrag med tittel «Norsk skogbruk organisert for ulønnsomhet?» som både gledet og provoserte mange. Diskusjonen som fulgte måtte avsluttes av hensyn til middagen, og ikke av mangel på hender i været. Årsmøtet Sak 1 a. Åpning Styreleder Ingar Kristoffersen ønsket 28 medlemmer, 3 gjester fra Nedre Romerike skogeierområde og en representant fra Det norske Skogselskap velkommen til årsmøtet. Sak 1 b. Valg av møteleder Styreleder Ingar Kristoffersen ble valgt til møteleder. Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen innvendinger til innkallingen og sakslisten. Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen Ketil Kohmann og Harald Egner ble valgt til å underskrive protokollen sammen med styrelederen. Sak 4. Styrets beretning om virksomheten i 2013 Ingar Kristoffersen redegjorde for styrets arbeid i 2013, og orienterte også om vårt eierskap i og status for Skogplanter Øst-Norge. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. Sak 5. Skogselskapets regnskap for 2013 Daglig leder Håvard Midtskogen gikk gjennom regnskapet for Det var ingen spørsmål eller innvendinger og regnskapet ble enstemmig godkjent. Sak 6. Revisors beretning Daglig leder Håvard Midtskogen presenterte revisors beretning. Det var ingen kommentar og revisors beretning ble enstemmig tatt til orientering. Sak 7. Medlemskontingent Styret anbefalte at årlig medlemskontingent/støtte holdes uendret. Kontingent for medlemskap i Skogselskapet i Oslo og Akershus settes til kr 275 for Sak 8. Valg Valgkomiteens innstilling ble presentert og ledet av valgkomiteens leder Per Sindre Aas. Årsmøtet kom ikke med alternative forslag Etter valget er styret sammensetning følgende: Styrets leder Lars Henrik Sundby Ny leder for ett år, gjenvalgt styremedlem for to år Styrets nestleder Liv Marit Strupstad Ny nestleder for ett år Styremedlem Gard Mjaaland Styremedlem Pål Skøyen Styremedlem Paul Næverlid Ny 1. varamedlem Øivind Isachsen Gjenvalgt 2. varamedlem Cecilie Haslum Ny Godtgjørelser: Styrets leder kr pr år Uendret Styrets medlemmer kr pr år Uendret Dagsgodtgjørelser, for styret og møtende varamedlemmer: Møte varer over 4 timer: kr Uendret Møte varer under 4 timer kr 700 Uendret Valg av revisor: Gjenvalg på Deloitte AS Godtgjørelse til revisor: Etter regning Valgkomité 2014 Valgt På valg Per Sindre Aas, leder Halvor Western Gro Wensaas Valgkomité 2015 Valgt På valg Halvor Western, leder Gro Wensaas Ingar Kristoffersen Ny Annet Håvard Midtskogen orienterte om planlagt og gjennomført virksomhet i Nyvalgt styreleder Lars Henrik Sundby ønsket Paul Næverlid velkommen til styret, og takket så avtroppende styreleder Ingar Kristofferssen for hans innsats gjennom mange år. Kristoffersen kom inn i styret i 1989 og har vært leder siden Ingar Kristoffersen takket så for seg, og takket deretter de fremmøtte for et godt gjennomført årsmøte. Ketil Kohmann Ingar Kristoffersen Harald Egner Referent Snorre Synnestvedt 13

14 SKOGSELSKAPET Returadresse: Wergelandsveien 23 B 0167 Oslo

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 13. juni i Ski Balanse... 6 Noter til regnskapet....

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 24. mai Noter til regnskapet.... 5 Styrets beretning... 5 Informasjonsvirksomheten...

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl. 10.00 Kaffe serveres fra kl. 09.00

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2013 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer