Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag 4. juni på Aur Gjestegård Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Balanse... 6 Noter til regnskapet Informasjonsvirksomheten... 8 Økonomiske bidragsytere Aktivitetsoversikt Referat fra årsmtet i Wergelandsveien 23 B, 0167 Oslo Layout og bilder: Snorre Synnestvedt 2 Årsmelding 2014

3 Styrets melding om virksomheten Styrets sammensetning Lars Henrik Sundby, Aurskog - leder Liv Marit Strupstad, Nes - nestleder Gard Mjaaland, Ås Pål Skøyen, Nittedal Paul Næverlid, Nesodden Øivind Isachsen, Asker - 1. varamedlem Cecilie Haslum, Bærum - 2. varamedlem Virksomhetens art er en ideell organisasjon med formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og å arbeide for et aktivt skogbruk. Vår viktigste oppgave er informasjonsarbeid, som i første rekke rettes mot barn og unge, men også mot grunneiere, offentlige myndigheter og allmennheten for øvrig. Skogens betydning for klimaet er viet spesielt stor oppmerksomhet. Vi har hovedkontor i leide lokaler i Wergelandsveien 23 B i Oslo. bidrar med leveranser av skogplanter av topp kvalitet, og med tilbud om å sette ut plantene for dem som ønsker det. Dette skjer gjennom vårt 40% eierskap i Skogplanter Østnorge AS lokalisert på Biri. Skogselskapet i Oppland eier resten av selskapet. bidrar med informasjon om riktig skogskjøtsel, og driver noe oppsøkende virksomhet for å øke aktiviteten på dette feltet. regnskap er satt opp under forutsetning av videre drift. Det har vært registrert 12,5% sykefravær (dekket av pleipenger) i bedriften i Det har ikke vært arbeidsulykker eller arbeidsrelatert fravær. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Styrets arbeid Styret har hatt 4 møter og behandlet 26 saker i Styret har blant annet bidratt med en representant i arbeidsutvalget for strategisk plan for skogbruket i Oslo og Akershus, og deltatt med to representanter på Landsmøte i Det norske Skogselskap i mai. Sammen med Skogselskapet i Oppland var det i november lunsj-til-lunsj-møte for styret med varamedlemmer og ansatte, i hovedsak for å starte arbeidet med nytt/ revidert måldokument. Medlemmer i Nedre Romerike Skogeierområde var også invitert til å delta på foredrag og årsmøte. Dette for å gjøre Skogselskapet mer kjent og for å styrke samarbeidet med andre organisasjoner. Informasjonsvirksomheten Viktigste aktiviteter i 2014 har vært skoleskogdager i grunnskolen, bioenergikurs og skogdager for skogeiere, og rekrutteringsarbeid for Velg Skog. har hatt 84 arrangement i løpet av året, med til sammen 544 voksne og 2531 barn og unge som deltagere. I tillegg til egne aktiviteter har våre ansatte i 2014 også samarbeidet med Det norske Skogselskap om flere fellesarrangementer i Oslo og Akershus. Styret opplever at våre ansattes kompetanse er etterspurt. Skogfaglig veiledning Styret har som mål å bygge opp den skogfaglige veiledningen rettet mot skogeiere. I samarbeid med Romerike Landbruksrådgiving og Hvam Agroutvikling har arrangert grendeskogdager og nettverksmøter lokalt i Akershus. Prosjektet fikk støtte fra Landbruksdirektoratet. Det ble i 2014 undertegnet en helt ny samarbeidsavtale mellom og Romerike Landbruksrådgiving, om å tilby uavhengig skogbruksrådgivning. Finansforvaltningen har videreført tidligere vedtatt forvaltnings-/plasseringsstrategi, hvor målet var redusert risiko. I 2014 ble deler av formuen omplassert til et fond med noe høyere forventet avkastning. Selskapets kapital har vært plassert i planteskolevirksomhet, bank og fond. Vorma Økonomi og Regnskap SA er selskapets regnskapsfører. Ansatte har hatt to ansatte i 2014: Håvard Midtskogen og Snorre Joakim Synnestvedt. Oslo Frem til årsmøtet i mai representerte Ingar Kristoffersen og Lars Henrik Sundby i styret for Skogplanter Østnorge AS. Etter årsmøtet har Lars Henrik Sundby og Liv Marit Strupstad gjort dette Årsmøte og foredrag Årsmøtet for ble holdt på Hellerud Gård i Skedsmo den 20. mai. I forkant av årsmøtet ble det arrangert skogfaglig foredrag. Se eget referat. Lars Henrik Sundby Leder Pål Skøyen Liv Marit Strupstad Nestleder Gard Mjaaland Paul Næverlid 3

4 4 Årsmelding 2014

5 Resultatregnskap Resultatregnskap 2014 Note Driftsinntekter og driftskostnader 1 Salgsinntekt Annen driftsinnt Sum driftsinntekter Fremmedytelser Lønnskostnader Andre driftskostnader 485, Sum driftskostnader Driftsresultat " " " Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Regulering på markedsb. finansielle omløpsmidler Netto finansresultat Ordinært resultat " " ÅRSRESULTAT " "

6 Balanse 6 Årsmelding 2014

7 Noter Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Det er i det følgende redegjort nærmere for hovedprinsippene. Driftsinntekter Medlemskontingenter inntektsføres det året de betales. Tilskudd inntektsføres det året de mottas. Tjenester inntektsføres etter hvert som de utføres. Eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte verdipapirer For markedsbaserte verdipapirer brukes markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen tilsvarer markedsverdien av investeringene pr Investeringer i andre selskaper Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Pensjoner Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til kollektiv forsikret pensjonsordning balanseføres ikke. Note 1 Salgsinntekt Info undervisning/kurs Tjenester Medlemskontingent Sum Note 2 Annen driftsinntekt Bidrag infotjenesten Sum Note 3 Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk : 2 Lønn til daglig leder og styrehonorar beløper seg i året til henholdsvis samt kr I året er det kostnadsført i revisjonshonorar. Skogselskapets kollektive pensjonsforsikring tilfredsstiller kravene til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Lønnskostnadene består av følgende poster: Lønninger Styrehonorar Beregnede feriepenger Beregnet arbeidsgiveravgift Pensjonsforsikring Refusjon sykepenger " " 0 Annen personalkostnad Sum

8 Note 4 Markedsbaserte verdipapirer Hovedtrenden i 2014 må sies å være postitiv. Skogselskapet har ryddet i en del av sine plasseringer og avkastningen har i år 2014 vært positiv. Skogselskapet sitter nå igjen med fond i Landkreditt Extra i tillegg til plasseringer i bank. Dette gjør plasseringene mer oversiktlig og er lettere å følge. I tillegg er det igjen en plassering i Spb1 RH Egenkapitalbevis som har gitt en hyggelig avkastning de siste årene. Plasseringene i ulike fond utgjør ved årskiftet kr Fondene er verdsatte til markedsverdi. Plasseringer i de ulike fond ved årsskiftet er som følger: Landkreditt Extra Spb1 RH Egenkapitalbevis Sum Note 5 Bankinnskudd Av bankinnskuddene er kr plassert på konto for bundne skattetrekksmidler. Note 6 Andre driftskostnader Den største utgiftsposten her er oppgavepliktig bilgodtgjørelse som beløper seg til kr Note 7 Skogplanter Østnorge AS Skogselskapet eier aksjer i Skogplanter Østnorge AS for 4 millioner, noe som utgjør 40% av den totale aksjekapital i selskapet. Aksjene er bokført til kostpris. Informasjonsvirksomheten 2014 var nok et år for med mye ideelt informasjonsarbeid for skogen. Våre medarbeidere har hatt 84 arrangementer, og snakket om skog, tre, bioenergi og natur for 2531 barn og unge og 544 voksne. Skoleskogdager I 2014 var det 10 år siden vi startet med å invitere alle barneskolene i Akershus til gratis skoleskogdag. På de årene har vi vært ute med over barn og vi gir oss ikke ennå! Vi legger stor vekt på å drive informasjon om skog overfor barn og unge, og vi er fylkeskontakt for skogbrukets undervisningsprogram Lære med skogen. Vårt mål er å gjøre barna mere nysgjerrige på skog og skogbruk og hvilken betydning skogen har for samfunnet og for klima. Vi ønsker også å vise læreren at det faglige innholdet i en uteskoledag kan være høyt og mye mer enn bare «å gå på tur». Alle barneskolene i Akershus fikk i 2014 tilbud om gratis skoleskogdag for 6. trinn. I 2014 hadde vi med oss 2531 barn og 134 lærere fra 49 forskjellige barneskoler, og vi holdt på fra februar til november. På disse dagene får vi god kontakt med Stort tre og glade barn på skoleskogdag 8 Årsmelding 2014

9 både barna og lærerne, og tilbakemeldingene fra lærerne er utelukkende positive. Vi har også bidratt på skoleskogdager i regi av andre fylkesskogselskap, blant andre Buskerud og Oppland, og fått hjelp med noen av våre større skogdager fra DnS, Oppland, Buskerud og Østfold. Vi mener det er en stor fordel at skogselskapsfamilien innad kan utveksle arbeidskraft og kompetanse. Kurs i bioenergi Vår erfaring og kunnskap om bioenergi er fortsatt etterspurt. I 2014 har vi hatt 14 kurs spredt over hele landet, med tilsammen 245 deltagere. Dette er i samarbeid med Nobio og Innovasjon Norge. NoBio og har nådd ut til mange med innføringskurs i bioenergi, hvor intensjonen har vært å stimulere skogeiere/bønder til å starte opp med bondevarmeanlegg. Ved å utnytte sine fornybare ressurser kan de sitte igjen med en økt del av verdiskapingen, og ikke bare bli råvareleverandør til andre aktører i energimarkedet. Interessen for bioenergi og våre kurs er fortsatt stor Skogselskapet og Nobio fortsetter prosjektet på oppfordring fra Innovasjon Norge også i 2015 Velg Skog er del av skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt Velg Skog, og utgjør sammen skogselskapene i Hedmark, Oppland og Østfold det regionale prosjektet Velg Skog Øst. Prosjektet jobber for å øke søkertallet til aktuelle utdanningsinstitusjoner gjennom aktive og målrettede tiltak, samt styrke skogbrukets omdømme. I 2014 har vi blant annet deltatt på de store utdanningsmessene i Lillestrøm og Halden, på Karrieredagen ved NMBU, skolebesøk på Natur vgs, på landsleir for NJFF og storkurs for 4H. I løpet av året har vi også deltatt på flere arrangement/messer/ happenings for allmennheten, hvor vi har jobbet for å styrke skogsektorens omdømme og å få fokus på de alle de spennende og etterspurte yrkesmulighetene innenfor skogbruket. Gjennom Velg Skog deltok vi på YoU-messen i Oslo Spektrum november, i samarbeid med Natur vgs. Utdanningsetaten Oslo kommune arrangerer denne store yrkes- og utdanningsmessen for alle osloelever på 10. trinn. Det er uheldigvis få elever som viser interesse for en grønn utdannelse, men det er nyttig å være tilstede og «vise seg frem», og for å styrke samarbeidet med skoler og andre organisasjoner som har de samme utfordringene med rekruttering. Skoleskogdag i Hurdal Grendeskogkvelder I desember 2012 fikk vi sammen med Hvam Agroutvikling og Romerike Landbruksrådgiving tilsagn på tildeling av midler fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) for et prosjekt i hvor det skal gjennomføres tiltak for å motivere og veilede små og mellomstore skogeiere til økt interesse og aktivitet innen hogst, foryngelse og stell av skogen. I 2014 har det vært gjennomført 6 godt besøkte grendeskogkvelder og nettverksmøter i Aurskog-Høland, Enebakk, Fet og Sørum. Med til sammen 126 deltagere er det tydelig at lokale skogeiere ønsker slike samlinger. Velg Skog-stand på Karrieredagen på NMBU 9

10 Uavhengig rådgivning Gjennom det SLF-støttede prosjektet med grendeskogkvelder og lokale nettverksmøter erfarte samarbeidspartnerne at det er et behov for individuell rådgivning. I 2014 ble det derfor undertegnet en helt ny samarbeidsavtale mellom og Romerike Landbruksrådgiving. Begge aktører driver uavhengig rådgivning, og vil med sin brede kompetanse tilby skogbruket hjelp til skogforvaltning og rådgivning innen praktisk skogbruk. Tilbudet vil være betalingsbasert, og i hovedsak være lagt opp som individuell rådgivning, gjerne med skogbefaring. Det vil også være aktuelt å arrangere skogdager og skogvandringer. Organisasjonene skal tilby uavhengige rådgivning til det beste for skogeierne, der hensikten ikke er salg av hogsttjenester eller tømmerkjøp. Håvard Midtskogen i sving på skoleskogdag Samarbeidsprosjekter med Det norske Skogselskap Vi har ønsket å styrke samholdet i skogselskap-familien, samtidig med at vi har ønsket å nå ut til flest mulig med vårt budskap, og har derfor valgt å bidra betydelig inn i fellesprosjekter med DnS. Gjennom disse har vi også knyttet kontakter med andre organisasjoner, både innenfor og utenfor skogsektoren. Vi har blant andre blitt bedre kjent med Turistforeningen, Skiforeningen, Statens Naturoppsyn, Naturvernforbundet og Oslo og Omland Friluftsråd og de har blitt bedre kjent med Skogselskapet og våre verdier. Markadagen Søndag 26. januar samlet flere marka-organisasjoner seg for å vise byens befolkning alt hva Marka kan tilby. Skogselskapet stilte med skog- og tre-quiz, skau-kaffe og grilling av elgburgere. Et vellykket arrangement både selve dagen, men også fordi vi ble bedre kjent med de andre arrangør-organisasjonene og de med oss. Utover høsten 2014 har vi planlagt Markadagen 2015, som ble avholdt i januar Elever fra Lesterud skole instruerer blant andre Knut Storberget og Dag Terje Andersen i skogplanting Skogdag hos Norsk Folkemuseum på Bygdøy Søndag 16. mars inviterte Norsk Folkemuseum til årets Skogdag, i samarbeid med Skogselskapet og Bygdøy Speiderne. Skogselskapet var til stede med natursti for både barn og voksne, og det ble delt ut flere hundre granplanter med budskap om trærnes evne til fangst av CO 2 og lagring av karbon. Over mange kopper skaukaffe og toddy ble det flere gode samtaler og diskusjoner om skogens mangesidige betydning. Skogdag for storingsrepresentanter 12. mai inviterte Skogselskapet stortingsrepresentantene til skogs i Maridalen til skogplanting, «grunnkurs/videreutdanning» i skogbruk og sosialt samvær med bålkaffe og helgrillet elg. I anledning grunnlovsjubileet plantet representantene «Stortingsskogen», under kyndig veiledning av elever fra Lesterud skole i Bærum. Ola Dælen griller elg på Naturvernforbundets miljøfestival Skog og tre Det norske Skogselskap arrangerte i samarbeid med Norges Skogeierforbund mai konferansen Skog og tre, «hele skogsektorens årlige møteplass». Skogselskapet i Oslo og Akershus bistod med delvis ansvar for teknisk gjennomføring. Naturvernforbundets 100 årsfeiring I anledning sitt 100-årsjubileum arrangerte Naturvernforbundet og Miljøagentene miljøfestival på Kobberhaugshytta første helgen i august. Jubileumsgaven fra flere aktører i skogsektoren var helgrillet elg, som ble servert til alle de 120 deltagerne. Trygve Enger, Erik Lahnstein Ivrig fargelegging og Lars Haltbrekken av spikkenisser - og på en julemarkedet oppspist elg 10 Årsmelding 2014

11 På vegne av skogsektoren var det Skogselskapet som stod for grilling, servering og utdelingen. Med god mat og god stemning var dette en ypperlig anledning til å snakke skog med alle de miljøengasjerte deltagerne, inkludert fremtredende representanter fra Framtiden i våre hender, WWF og Natur og Ungdom. Verdens Kuleste Dag Lørdag 23. august inviterte Sparebankstiftelsen DNB til en gratis aktivitetsdag for barn og unge på Akershus Festning, der flere av stiftelsens gavemottakere stilte med varierte aktiviteter. Med besøkende var det godt at Skogselskapet stilte alle mann på dekk. Vi helgrillet 2 stk elg, delte ut smaksprøver, bålkaffe og saft, og vi hadde også en av dagens mest populære aktiviteter, med snekring av verdens kuleste plankehytte. Snekring av plankehytte og servering av elg på Verdens Kuleste Dag Markaloven 5 år I anledning Markalovens femårsjubileum invitert Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd til folkefest på Frognerseteren Friluftssenter i slutten av august. Skogselskapet stod for helgrillet elg og matservering. Det var også populært at vi delte ut fangstanlegg for CO 2, i form av granplanter. Skoleskogdager på Sognsvann I september var vi som vanlig med på Det norske Skogselskaps skogdager for Oslo-skolene på Sognsvann, hvor det kom ca klassinger og deres lærere. Elevene går en løype i skogen og besøker flere undervisningsposter, og deltar i frie aktiviteter på sletta ved Sognsvann, med blant annet snekring av plankehytte og spikking. Sjeldent flott plankehytte på Friluftslivets dag Friluftslivets dag For 22. gang arrangerte Norsk Friluftsliv åpning av friluftslivets uke og markering av Friluftslivets dag på Sognsvann 7. september. En av de mest populære aktivitetene var Skogselskapets plankehytte, hvor mange barn og unge fikk prøvd seg med hammer og sag for første gang. Med ca 8000 besøkende var dette en riktig god anleding for Skogselskapet til å gjøre seg og skogsaken mere kjent. Julemarked på Norsk Folkemuseum For andre gang var Skogselskapet med da Norsk Folkemuseum på Bygdøy arrangerte sitt tradisjonelle julemarked gjennom to helger i desember. Skogselskapet holdt spikkeverksted i lavvoen og stilte med bålkaffe og god stemning. På markedets åpningsdag ble det satt publikumsrekord med nærmere personer. I løpet av de to helgene delte vi ut over tusen granplanter med budskap om skogens betydning for karbonfangst og binding, til et takknemlig og nysgjerrig publikum. Standplassene på julemarkedet er svært ettertraktede, så Skogselskapet er veldig fornøyd med at Norsk Folkemuseum gir oss denne muligheten. Vi satser på et fortsatt godt samarbeid med museet fremover. Masse folk og god stemning på Norsk Folkemuseums julemarked Annet arbeid Snorre Synnestvedt sitter i styret til Det norske Skogselskap som representant for de ansatte i skogselskap-familien. For Sørum kommune har Håvard Midtskogen gjort oppsøkende skogkulturvirksomhet og noe ungskogpleie. Spikking er alltid en populær aktivitet, og går lett i fersk gråor 11

12 Aktivitetsoversikt 2014 Barneskoler Antall Kommune Skoler Barn Lærere Asker Aurskog-Høland Bærum Enebakk Hurdal Nannestad Nesodden Nittedal Oppegård Rælingen Skedsmo Ski Sørum Ullensaker Ås SUM Aktivitetssammendrag Antall Aktivitet Dager Barn Voksne Skogdager for barneskoler Skogdager for skogeiere Bioenergi Større arrangement, messer etc 24 Annet (medlemmer) 1 39 Totalt Økonomisk støtte Følgende har gitt bidrg til vår informasjonsvirksomhet i 2014: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Yggeseths legat Ullensaker kommune Gjerdrum kommune Aurskog Høland kommune Skedsmo kommune Nittedal kommune Lørenskog kommune Enebakk kommune Rælingen kommune Ski kommune Vestby kommune Oppegård Kommune Ås kommune Nesodden kommune Bærum kommune Sørum kommune Oslo kommune Fet kommune Nannestad kommune Hurdal kommune Mathiesen Eidsvoll Verk Løvenskiold-Vækerø Ullensaker Allmenning Nedre Romerike skogeierområde Vi takker for støtten! Fordrag med Reidar Bergene Holm på årsmøtet i 2014 Avtroppende styreleder Ingar Kristofferssen 12 Årsmelding 2014

13 Referat fra årsmøtet 2014 Hellerud Gård 20. mai 2014 Før selve årsmøtet fikk de vel 40 fremmøtte høre to engasjerende foredrag, med Arne Jebsen, daglig leder og eier i Hunton Fiber AS, og Reidar Bergene Holm, spesialrådgiver Bergene Holm AS. Jebsen snakket om Huntons tanker og satsinger på nye og eksisterende treprodukter. Bergene Holm holdt et foredrag med tittel «Norsk skogbruk organisert for ulønnsomhet?» som både gledet og provoserte mange. Diskusjonen som fulgte måtte avsluttes av hensyn til middagen, og ikke av mangel på hender i været. Årsmøtet Sak 1 a. Åpning Styreleder Ingar Kristoffersen ønsket 28 medlemmer, 3 gjester fra Nedre Romerike skogeierområde og en representant fra Det norske Skogselskap velkommen til årsmøtet. Sak 1 b. Valg av møteleder Styreleder Ingar Kristoffersen ble valgt til møteleder. Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen innvendinger til innkallingen og sakslisten. Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen Ketil Kohmann og Harald Egner ble valgt til å underskrive protokollen sammen med styrelederen. Sak 4. Styrets beretning om virksomheten i 2013 Ingar Kristoffersen redegjorde for styrets arbeid i 2013, og orienterte også om vårt eierskap i og status for Skogplanter Øst-Norge. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. Sak 5. Skogselskapets regnskap for 2013 Daglig leder Håvard Midtskogen gikk gjennom regnskapet for Det var ingen spørsmål eller innvendinger og regnskapet ble enstemmig godkjent. Sak 6. Revisors beretning Daglig leder Håvard Midtskogen presenterte revisors beretning. Det var ingen kommentar og revisors beretning ble enstemmig tatt til orientering. Sak 7. Medlemskontingent Styret anbefalte at årlig medlemskontingent/støtte holdes uendret. Kontingent for medlemskap i Skogselskapet i Oslo og Akershus settes til kr 275 for Sak 8. Valg Valgkomiteens innstilling ble presentert og ledet av valgkomiteens leder Per Sindre Aas. Årsmøtet kom ikke med alternative forslag Etter valget er styret sammensetning følgende: Styrets leder Lars Henrik Sundby Ny leder for ett år, gjenvalgt styremedlem for to år Styrets nestleder Liv Marit Strupstad Ny nestleder for ett år Styremedlem Gard Mjaaland Styremedlem Pål Skøyen Styremedlem Paul Næverlid Ny 1. varamedlem Øivind Isachsen Gjenvalgt 2. varamedlem Cecilie Haslum Ny Godtgjørelser: Styrets leder kr pr år Uendret Styrets medlemmer kr pr år Uendret Dagsgodtgjørelser, for styret og møtende varamedlemmer: Møte varer over 4 timer: kr Uendret Møte varer under 4 timer kr 700 Uendret Valg av revisor: Gjenvalg på Deloitte AS Godtgjørelse til revisor: Etter regning Valgkomité 2014 Valgt På valg Per Sindre Aas, leder Halvor Western Gro Wensaas Valgkomité 2015 Valgt På valg Halvor Western, leder Gro Wensaas Ingar Kristoffersen Ny Annet Håvard Midtskogen orienterte om planlagt og gjennomført virksomhet i Nyvalgt styreleder Lars Henrik Sundby ønsket Paul Næverlid velkommen til styret, og takket så avtroppende styreleder Ingar Kristofferssen for hans innsats gjennom mange år. Kristoffersen kom inn i styret i 1989 og har vært leder siden Ingar Kristoffersen takket så for seg, og takket deretter de fremmøtte for et godt gjennomført årsmøte. Ketil Kohmann Ingar Kristoffersen Harald Egner Referent Snorre Synnestvedt 13

14 SKOGSELSKAPET Returadresse: Wergelandsveien 23 B 0167 Oslo

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2013

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Invitasjon til alle våre medlemmer Foredrag og årsmøte 20. mai kl 15:00 på Hellerud Gård Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Balanse...

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 13. juni i Ski Balanse... 6 Noter til regnskapet....

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 24. mai Noter til regnskapet.... 5 Styrets beretning... 5 Informasjonsvirksomheten...

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2016

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2016 Årsmelding 2016 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag 6. juni på Torstad gård i Asker Årsmøte kl 15:00 Årsmøtesaker: 1. Åpning ved styreleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmelding 2009 Skogselskapet i Oslo og Akershus

Årsmelding 2009 Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2009 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 2. juni Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Noter til regnskapet.... 5 Styrets beretning... 5 Informasjonsvirksomheten...

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2015

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag 7. juni på Kringler Gjestegård Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning...4 Resultatregnskap... 5 Balanse...

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsmelding 2008 Skogselskapet i Oslo og Akershus

Årsmelding 2008 Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2008 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 3. september Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Noter til regnskapet.... 5 Styrets beretning... 5

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer