ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS"

Transkript

1 Hardangerrådet iks Til Representantane. ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Dato: Stad: Litteraturhuset i Odda Tid: Klokka Regionrådet /Representantskapet er Årsmøte Agenda: Kl Regionrådsmøte og Rådmannsforum fellesmøte. Kl Lunsj Kl Strategimøte Hardangerrådet iks Kl Årsmøte Hardangerrådet IKS Innkallingsfristen er 4 veker. Til dette møtet er det sett opp årsmøtesaker etter Selskapsavtalen 6. Sakspapira vert med dette sendt representantane. Sakliste: Konstituering: *Godkjenning av innkalling og agenda. *Val av møteleiar og to representantar til å skriva under møteboka. Årsmøtesak 01/13 Årsmelding 2012 og Rekneskap 2012 (Årsmøtevedlegg 1og 2) Årsmøtesak 02/13 Rammebudsjett 2014 og Økonomiplan (Ved Årsmøtevedlegg legg 3.) Årsmøtesak 03/13 Arbeidsplan 2013/2014 (Årsmøtevedlegg 4) Årsmøtesak 04/13 Val av rekneskapsførar og revisor for 2014 Årsmøtesak 05/13 Godtgjersle til styret for 2013 Årsmøtesak 06/13 Val av styre Årsmøtesak 07/13 Innkome saker Andre saker til Årsmøtet 2013 må vera styret i hende innan Representantar som ikkje kan møta gir melding om dette til Trude L. Rinaldo i Hardangerrådet ( Tlf ) og kallar sjølve inn vararepresentantar. Ta kontakt med Leiv Vambheim dersom det er spørsmål til innkalling eller dokument. Kinsarvik Med fruktbar helsing Hardangerrådet iks Ingebjørg Winjum/s Rådsordførar Leiv Vambheim Dagleg leiar Kopi av innkallinga til kommunane. Vedlegg: Årsmøtepapir.

2 Hardangerrådet Årsmøtesaker Hardangerrådet iks Årsmøtesak 01/13 Årsmelding 2012 og Rekneskap 2012 (Årsmøtevedlegg 1 og 2) Styret skal leggja fram Årsmelding og Revidert rekneskap 2012 for Årsmøte i Representantskapet. Indre Hordaland Revisjonsdistrikt reviderer rekneskapen når han er underskriven av styret saman med Årsmeldinga. I denne saka ligg vedlagt framlegg til Årsmelding 2012 og Rekneskap 2012 frå styret. Eg har laga framlegg til årsmelding som summerer opp både formelle fakta og eit utdrag av aktiviteten i Her balanserer me mellom omsyna til informasjon og omfang. Årsmeldinga viser betydeleg aktivitet og stor breidde i aktiviteten for Hardangerrådet i Sjølv om prosjektaktiviteten er litt redusert i år, så er den auka med mellom anna Hardanger Ungdomsråd sine prosjekt. Me spreier oss på mange tema, men regionen har utfordringar på mange område. I den kommunale kvardagskampen så viser det seg at regionen treng samordning. Rekneskapen 2012 for Hardangerrådet er sett opp etter rekneskapslova som vanleg. Rekneskapen viser totalaktiviteten vår medrekna næringsfondet, kraftlinemidlane og prosjekt. Hardangerrådet held likviditet til drift av prosjekt mellom løyving frå finansieringskjelder og utbetaling. Hardangerrådet har opptent i eigenkapital og overskot/underskot vert ført mot denne. Økonomistyring og kostnadskontroll er tilfredsstillande gjennomført. Hardangerrådet IKS hadde i 2012 omsetnad på nær 9 mill. kroner, medrekna prosjektomsetnaden. Resultatrekneskapen for heile Hardangerrådet med prosjektportefølgje viser driftsresultat med overskot på kroner. Dette er svingingar som også kjem av at inn- og utbetalingar til prosjekt og ikkje føl kalenderåret. Svingingane vert regulerte via eigenkapitalen i selskapet, som pr er på kroner. Det er viktig for Hardangerrådet å ha så god eigenkapital og likviditet at ein tåler å driva prosjektarbeid som er nødvendig for utviklinga av Hardanger og nyttig inntektskjelde for Hardangerrådet. Det rekneskapsmessige resultatet av drifta i Hardangerrådet i 2012 viser eit overskot på kroner avstemt for prosjekta sine resultat. Dette er også svingingar som avheng tidspunkt for betalingar, men også av drifta i Hardangerrådet. Konklusjonen er at Hardangerrådet iks har ei sunn økonomistyring. Hardangerrådet er mva-registrert og momsen balanserer i rekneskapen. Konsekvensen av momsrefusjonsordninga i Hardangerrådet er at selskapet får kroner i auka aktivitet. Framlegg til vedtak: Styret i Hardangerrådet tilrår Årsmøtet å gjer slikt vedtak: a) Årsmelding for Hardangerrådet 2012 vert vedteken slik den ligg føre b) Rekneskapen for Hardangerrådet 2012 vert vedteken slik den ligg føre 1

3 Årsmøtesak 02/13 Rammebudsjett 2014 og Økonomiplan (Årsmøtevedlegg 3.) Systemet for budsjettering i Hardangerrådet er slik at Representantskapet gjer vedtak om eit rammebudsjett og ein 4 årleg økonomiplan på Årsmøtet. Spørsmålet om eit årleg detaljbudsjett er det naturleg å delegera til styret å fastsetja i eit møte før nyåret. Framlegg til rammebudsjett 2014, som første år i økonomiplanen, har 5 % auke frå Det reflekterer forventa løns- og prisutvikling, men dekkjer ikkje alle driftskostnadane i Hardangerådet iks. Andre kostnader vil dekkast inn gjennom eigeninntening hovudsakleg gjennom prosjektarbeid. Nytt frå 2013 er at Hardangerrådet iks kjøper kontortenester eller tilset i delstilling. Dette påfører utgifter som må dekkast enten av ekstra tilskot frå eigarane eller frå ekstra inntening frå administrasjonen. Økonomiplanen er bygd opp slik at den gjeld for dei 4 åra inklusive 2014 som første året i økonomiplanen. I økonomiplanen legg eg no inn framlegg om 5 % årleg auke av dei kommunale tilskota til drifta av Hardangerrådet, men dersom kostnadane med nye sekretærfunksjonar vert for høge, så må styret konkret be eigarane om ein reell auke. Framlegg til vedtak: Styret i Hardangerrådet tilrår Årsmøtet å gjera slikt vedtak: a) Rammebudsjett 2014 og Økonomiplan vert vedteken slik dei ligg føre b) Styret får fullmakt til å vedta det årlege detaljbudsjettet med justeringar innanfor rammebudsjettet Årsmøtesak 03/13 Arbeidsplan 2013/2014 (Årsmøtevedlegg 4) I følgje vedtektene skal Årsmøtet vedta ein arbeidsplan for selskapet. I tråd med den drøftinga me skal ha i samband med Årsmøtet 2013, så må den nye arbeidsplanen reflektera dei tankane som kjem fram der. Derfor har eg førebels kun oppdatert og korrigert gjeldande arbeidsplan og tilrår Årsmøtet å godkjenna den, men då slik at ein eventuelt heilt ny arbeidsplan vert godkjent i eit vanleg Hardangerrådsmøte. Framlegg til vedtak: Styret i Hardangerrådet tilrår Årsmøtet å gjer slikt vedtak: Arbeidsplan for Hardangerrådet 2013/2014 vert vedteken slik han ligg føre. Årsmøtet delegerer til Representantskapet å godkjenna endra arbeidsplan dersom dette vert aktuelt. Årsmøtesak 04/13 Val av rekneskapsførar og revisor for 2014 Årsmøtet skal i følgje Selskapsavtalen velja rekneskapsførar og revisor kvart år. Hardanger Økonomiservice As er valt til rekneskapsførar og Indre Hordaland Revisjonsdistrikt er valt til revisor for 2013 for Hardangerrådet IKS. Dette fungerer svært godt å eg tilrår nyval. Framlegg til vedtak: Styret i Hardangerrådet tilrår Årsmøtet å gjer slikt vedtak: a) Indre Hordaland Revisjonsdistrikt vert valt til revisor for Hardangerrådet IKS for b) Hardanger Økonomiservice AS vert vald til rekneskapsførar for Hardangerrådet Årsmøtesak 05/13 Godtgjersle til styret for 2013 Årsmøte 2012 gjorde ingen endringar i satsane og eventuelt endringar må årsmøtet sjølve koma med. Satsane vart sist endra i 2011 og er no slik: «Styreleiar har fast årleg godtgjersle på kr og møtegodtgjersle. Det vert møtegodtgjersle på 1500 kr pr møte for møtande styremedlemmer.» Framlegg til vedtak. Styret i Hardangerrådet har ikkje tilråding til Årsmøtet. Årsmøtesak 06/13 Val av styre I følgje Lov om IKS 10 skal Representantskapet velja styre og i følje Selskapsavtalen skal Årsmøtet velja funksjonane leiar og nestleiar. Det er 2 årige valperiodar og valet er for 2 og 1 2

4 av medlemmene annakvart år. Varamedlemmene er valde for eitt år om gongen. Styret skal innehalda begge kjønn og det skal også varalista. I fjor vart det også bestemt at Rådsordførar er valnemnd. Årsmøtet 2012 gjorde slikt vedtak: Toralv Mikkelsen og Astrid Dale Vindal vert valde til styremedlemer for 2012/2014. Sveinung Dukstad vert 1. varamedlem for eitt år. Bente Næss Vestrheim vert 2. varamedlem for eitt år. Leiar: Toralv Mikkelsen vald for eitt år Nestleiar: Astrid Dale Vindal vald for eitt år Rådsordførar er valnemnd. På val i år er styremedlem John Skogseth og varamedlemmene skal veljast kvart år. Likeeins styreleiar og nestleiar. Framlegg til vedtak: Rådsordførar som valnemnd legg fram tilråding til Årsmøtet. Andre saker til Årsmøtet 2013 må vera styret i hende innan 07. mars

5 Hardangerrådet Årsmelding 2012 HARDANGERRÅDET IKS

6 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks Innhald: Innleiing - Kort oppsummering Organisasjon Generelt Strategiar Styret Regionrådet/ Representantskapet : Hardingtinget Hardanger Ungdomsråd Rådmannsforum Andre representasjonar Administrasjon og personale Pensjon og KS-medlemskap Rekneskap og revisjon IS Fjordvegen Møte og saker i Hardangerrådet Styret Regionrådet/Representantskapet Kraftlinesaka Samhandlingsreforma i Hardanger Hardingtinget Hardanger Ungdomsråd Rådmannsforum Kommuneleiarsamling Samarbeidsrelasjonar Prosjekt 2012 Døme på prosjekt (for meir informasjon sjå Nærings- og etablerarteneste Generelt Etablerarskulen 2012 Team Hardanger Regionalt Næringsfond Hardanger 2012 Hardangerkonferansen 2012 Økonomi / rekneskap Rekneskap 2012 med budsjett. Revisormelding 2012 Vidare drift Diverse. Arbeidsmiljø og personale. Likestilling. Miljø. 1

7 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks Innleiing kort oppsummering. Styret i Hardangerrådet iks legg med dette fram Årsmelding og Rekneskap for året 2012, som var eit aktivt og resultatorientert år i Hardangerrådet. Oppgåvene i Hardangerrådet er varierte og spenner vidt. Grunnlaget for aktivitetane i Hardangerrådet iks er Årsmøtevedteken arbeidsplan, og det har vore høg aktivitet i selskapet i meldingsåret. Me held fast ved dei 3 hovudstolpane å jobba etter: 1. Politisk samordning og påverknad. Samordning kan nemnast: Felles skulerute, Hardanger 2014, Samhandlingsreforma i Hardanger, Felles skilting i Hardanger, Nasjonale Turistveger, Stiftinga Høgskule i Hardanger, Kunsthuset Messen, Filmvennlege Hardanger, Samferdselsplan for Hardanger Det er gjeve uttalar t.d. i samband med fleire viktige saker: Nasjonal Transportplan, Regional Transportplan Hordaland, Kollektivstrategi for Hordaland, KVU for E 16, Traseval for E 39, Skulebruksplan for Hordaland, Regional Planstrategi Hordaland, Fastlegeforskrift, Samling av Hardanger i Helse Bergen.. Representantskapet har også ansvaret for prosjektportefølgjen i Hardangerrådet. Den har i 2012 omfatta 8-10 prosjektarbeid som tillegg til drift av tiltak. (Sjå heimesida til Hardangerrådet iks.) 2. Kommunalt tenestesamarbeid er organisert etter frivillige to- til fleirsidige avtalar mellom kommunar/herad. Fleire alternative interkommunale samarbeidsprosjekt har vore drøfta i rådmannsforum og det er bestemt å utvikla konkrete tiltak mellom kommunane. I prosjektet Flytt til Hardanger attraktive bukommunar , var 2012 nytta til fokus på bustadsituasjonen og utviklinga av bustadmarkanden i Hardanger, samstundes held ein fast ved tilflyttingsarbeidet og vertskommunetiltaka. Rådmannsforum har under arbeid fleire alternative samarbeidsområde til dømes Samhandlingsreforma og Leiarsamling på Finse. 3. Næringsutvikling/etablerarteneste er ein kombinasjon av Hardangerrådet sitt næringsengasjement og felles etablerararbeid. I Brønnøysundregistra er det i Hardangerregionen 115 nyregistrerte føretak i Dei vanlege bransjane er tenesteyting, reiseliv, bygg og anlegg, handel, handverkarar og landbruk, men også kulturnæringar er veksande for Hardanger. Sjølv om det også var 87 avviklingar i 2012 i regionen, så viser dette vilje til å satsa i Hardanger. Etablerartenesta utført av 2 konsulentar med driftsavtale med Hardangerrådet og av eigne etablerarrettleiarar i kommunane sine driftsavtalar med Hordaland fylkeskommune. Etablerartenesta har vore i kontakt med om lag 75 privatpersonar / verksemder for individuelle rådgjevande samtalar. Konkret hjelp til: Forretningsplanar, bedriftsutvikling, søknadsutforming, finansieringsplanar, marknadsføring, nettverksbygging, ny aktivitet i nedlagde lokale. Elles spørsmål i samband med næringsaktivitet, rådgjeving og rettleiing generelt. Hardangerrådet leiger også inn tenesta Etablerarskulen Hardanger frå Ytre Hardanger opplæring: Vinteren 2012 vart det halde ei rekkje kurs for etablerarar. Deltakarane kunne velja mellom eitt eller fleire av 7 kurs. På kursa deltok mellom 10 og 16 etablerarar. Dei fleste fylgde heile kursrekkja og fylgde med dette heile etablerarskulen. Fleire av etablerarane fekk personleg hjelp og oppfølging i perioden mellom kursa og i etterkant av kursrekkja. Om lag halvparten av kursdeltakarane starta opp anten i 2012 eller jobbar vidare for å starta opp i Organisasjonen. Generelt Hardangerrådet IKS er eit interkommunalt selskap med grunnlag i IKS-lova. Selskapsavtalen inneheld mellom anna: Føremål: Hovudoppgåva er å styrkja regionen gjennom større grad av forpliktande samarbeid. Føresetnader: Samarbeidet skal leggja til grunn deltaking frå likeverdige partar og skal vere eit supplement og ei støtte til kommunane si eiga verksemd. Målsetjingar: * Utnytta ressursar og styrkja identitet i regionen. * Gi uttale til, vera pådrivar overfor og følgja opp fylkes- og sentrale styresmakter. * Arbeida for ny aktivitet i regionen. * Samordna etableringshjelp og rådgjevingsteneste for næringslivet i regionen. Organisasjon: Regionråd, Styre og Dagleg leiar er formelle organ medan Hardingting og Rådmannsforum er oppretta i selskapsavtalen. Andre samarbeidsfora er Hardanger Ungdomsråd, Team Hardanger, Hardanger Kulturråd og Kompetanseregionen Hardanger/Voss. 2

8 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks Strategiar: Hardangerrådet har framleis 5 strategiar som grunnlag for arbeidet i rådsorgan og administrasjon: Informasjonsstrategi: (Bli kjent og gjer kjent). Samarbeidsstrategi: (Godt for meg, er godt for deg). Koordineringsstrategi: (Saman er me sterkare) Næringsutviklingsstrategi: (Mange bekkar små, gjer ei stor å.) Driftsstrategi: (Positiv og effektiv) Med utgangspunkt i målsetjingar og strategiar arbeider Hardangerrådet etter godkjent Arbeidsplan for 2011/12 og 2012/13. Denne Årsmeldinga er ein samanfatta status for Styret: Styreleiar Toralv Mikkelsen, Eidesmoen 4, 5750 Odda Nestleiar Astrid Dale Vindal, 5736 Granvin Styremedlem John Skogseth, Kysnes, 5626 Kysnesstrand 1. varamedlem Sveinung Dukstad, 5780 Kinsarvik 2. varamedlem Bente Næss Vestrheim, 5730 Ulvik Regionrådet/ Representantskapet : Ordførar er representant med varaordførar som vararepresentant. Eidfjord kommune: Ordførar Anved Johan Tveit (Sp) varaordførar: Aslak Lægreid Granvin herad: Ordførar Ingebjørg Winjum (V) varaordførar: Lars Bjarte Røynstrand(H) Jondal kommune: Ordførar Jon Larsgard (Sp) varaordførar: Angunn Handegard Trå (Sp) Kvam herad: Ordførar Asbjørn Tolo (H) varaordførar: Atle Naterstad (Ap) Odda kommune: Ordførar John Opdal (H) varaordførar: Elisabeth W. Hauge (NO) Ullensvang herad: Ordførar Solfrid Borge (SP) varaordførar: Gard Hjørnevik Risan (A) Ulvik herad: Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) varaordførar: Stig Røkenes (H) Ingebjørg Winjum er Rådsordførar /leiar for Regionrådet i 2012 og 2013, med John Opdal som Rådsvaraordførar. Hardingtinget: Hardingtinget er samansett av formannskapa i dei 7 hardangerkommunane, totalt 47 representantar inklusive ordførarane: Eidfjord, Granvin, Jondal og Ulvik har 5 representantar kvar og Odda, Kvam og Ullensvang har 9 representantar kvar. Hardanger Ungdomsråd 2011/2012 Vilde Hamre, Granvin Ungdomsråd(leiar) Karoline H. Stalheim, Eidfjord Ung.(nestleiar) Sjur Gravning, Ulvik Ungdomsråd Silje Lilleås, Ullensvang Ungdomsråd Otto Galtung, Jondal Ungdomsråd Ida Børslien, Odda Ungdomsråd Benedicte Lunestad, Kvam Ungdomsråd Hardanger Ungdomsråd 2012/2013 Otto Galtung, Jondal Ungdomsråd (leiar) Karoline H. Stalheim, Eidfjord Ungdomsråd (nestleiar) Aleksander Kalsaas, Granvin Ungdomsråd Sjur Gravning, Ulvik Ungdomsråd Andreas Kråkevik, Ullensvang Ungdomsråd Emil Tomasgard, Odda Ungdomsråd Magnus Torvik, Kvam Ungdomsråd 3

9 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks Rådmannsforum Aud Opheim Lygre Rådmann Eidfjord Halvard Bjørgo Rådmann Granvin leiar i 2012 Jon Oppedal Rådmann Ulvik Siv Helle Prestegard Rådmann Jondal Harald Inge Anderssen/Arild Steine Rådmann Kvam Ingrid Guddal Rådmann Odda - nestleiar i 2012 Tone Tveito Eidnes/Sveinung Dukstad Rådmann Ullensvang Andre representasjonar: Styret i Reisemål Hardangerfjord: Ingebjørg Winjum med John Opdal som vararepresentant Haukeliseterferstivalen: Jon Larsgard med vara John Opdal Referansegruppa KU- Hardangervidda Leiv Vambheim Styremedlem i Småkraftsenteret i Samnanger : Asbjørn Tolo Prosjekt Hardangerkonferansen 2012 : Ingebjørg Winjum og Leiv Vambheim Administrasjon og personale: Leiv Anders Vambheim, dagleg leiar (100 % stilling) Trude Lægreid Rinaldo, Konsulent (100 % stilling ) Pensjon og KS-medlemskap. Hardangerrådet iks er medlem av KLP Kommunal Landspensjonskasse Hardangerrådet iks er medlem av KS Bedrift. Rekneskap og revisjon. Hardanger Økonomiservice AS var 2012 rekneskapsførar for Regionrådet og prosjekt, der lønskjøring også inngår i avtalen. Indre Hordaland Revisjonsdistrikt er valt som revisor for IS Fjordvegen IS Fjordvegen er eit eige selskap med Arne Kleppa som styreleiar. IS Fjordvegen kjøpte sekretærtenester hos Hardangerrådet IKS og funksjonen som dagleg leiar får kr for det i Rekneskap og revisjon går utanfor Hardangerrådet. Ei av hovudoppgåvene i 2012 har vore oppretting av selskapet Fjordvegen/Diktarvegen as, som ikkje vart finansiert og derfor bestemt avvikla att. IS Fjordvegen vil få tilsett ein person i ½ stilling i 2013 og har bede Hardangerrådet iks administrera denne. Møte og saker i Hardangerrådet. Styret hadde 3 møte i 2012 og handsama 13 saker og styret deltok i Årsmøte og Hardangerkonferansen. Saker i styret: Arbeid med budsjett, årsmelding og rekneskap Årsmøtesaker etter vedtektene Avtala arbeids- og lønsvilkår for dagleg leiar. Nye lokale for Hardangerrådet iks Ny struktur for post, sak, arkiv i Hardangerrådet Representantskapet/Regionrådet hadde 10 møter i 2012 pluss Årsmøte Regionrådet handsama 63 saker i tillegg til eit tal orienterings og drøftingssaker. Uttalar: Nasjonal Transportplan, Regional Transportplan Hordaland, Kollektivstrategi for Hordaland, 4

10 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks KVU for E 16, Traseval for E 39, Skulebruksplan for Hordaland, Regional Planstrategi Hordaland, Fastlegeforskrift, Samling av Hardanger i Helse Bergen.. Andre saker: Felles skulerute, forsøk på å samordna skulerutene i regionen Hardanger 2014, Vedtak om hovudprosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger, Tilråing til vedtak i kommunane Felles skilting i Hardanger, Oppstart for einsarta kommunale informasjonstavleuttrykk Nasjonale Turistveger, Vedtak om Kraftlinemidlar til Steinsdalsfossen og avtale om framdrift med Nasjonale Turistvegar Stiftinga Høgskule i Hardanger, Deltaking med Stiftingskapital Kunst-/kulturhuset Messen, Vedtak om stiftingskapital og medverknad til vellukka utfall av kjøp. Filmvennlege Hardanger, Oppfølging med tilskot til produksjonar. Samferdselsplan for Hardanger, Ny Samferdselplan vedteken i 4 deler. Hardangerkonferansen 2012 Kompetanse og rekruttering Kraftlinesaka Hardangerrådet har gjeve tilsagn om investeringsmidlar frå avsetjinga til Kraftlinemidlar i 2012: Nasjonale Turistveger utviklinga av Steinsdalsfossen hare fått godkjent forskottering av alle 8 mill kr mot avtale om forpliktande framdrift for Vøringsfossen, Kommunale Informasjonstavler, Kunst- /kulturhuset Messen, 2 filmprosjekt, Folgefonna, Demokratiprosjektet Ungdom, Aksjekjøp Englandsbåten, Kunstinstallasjonen Skyspace, Breiband, Olav H. Haugesenteret. Utbetaling av tilsegn er avhengig av realisering av omsøkt tiltak. Samhandlingsreforma i Hardanger Hovudprosjektet og delprosjekt igang: Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger vart etablert september 2010, på bakgrunn av likelydande vedtak i kommune-/heradstyra. Det lokalpolitiske samhandlingsutvalet for helsereforma ( Hardangerrådet med tillegg ordførar i andre deltakarkommunar) er styringsgruppe. På bakgrunn av nye kommune-/heradstyrevedtak juni 2011 gjekk forprosjektet over til hovudprosjekt 1. september 2011, med 3 delprosjekt; Folkehelse, Allmennlegetenester og Legevakt. Rådmannsforum er styringsgruppe for delprosjekta, og leverte våren 2012 prosjektrapportar med tilrådingar til det lokalpolitiske samhandlingsutvalet. Tilrådingane vart vedtekne i kommune- /heradsstyra i sept./okt Voss kommune tek del i prosjekta Folkehelse og Legevakt. Prosjektet har i 2012 fått tilskot til 50% av prosjektkostnadane frå Helsedirektoratet og Fylkesmannen, og det vert søkt om tilsvarande støtte til å gjennomføra vedtaka i Det er også målsetjing om å etablera nytt felles legevaktdistrikt i Det er planlagt 3 legevaktstasjonar. Kvam tok alt i okt.2012 i bruk nye legevaktslokale i det nybygde lokalmedisinske senteret i Norheimsund. Odda kommune planlegg å gje tilbod i lokale på Odda sjukehus for innbyggjarar i Odda, Jondal og Ullensvang. Legevaktstasjonen på Voss er samlokalisert med akuttmottaket på Voss sjukehus, og vert planlagt i nye felles lokale også for innbyggjarane i Granvin, Ulvik og Eidfjord (etter at brua er opna). Vaksdal og Vik kommunar har også teke kontakt med Voss kommune om å slutta seg til ordninga. I forprosjektet er peika på fleire aktuelle samarbeidsområde, m.a. skal alle kommunar innan 2016 ha ei øyeblikkleg hjelp døgntilbod. Styringsgruppa vil få fleire av desse til drøfting i Meir informasjon om prosjektet er lagt ut på heimesida Hardingtinget hadde 1 møte i Hardingtinget, som er samansett av formannskapa i dei 7 Hardangerkommunane, hadde samling i Ulvik omkring temaet "Samhandlingserforma i Hardanger". Voss kommune deltok også på samlinga sidan Voss er med i 2 av 3 delprosjekt. Målsetjinga var å oppdatera dei sentrale politikarane i Hardanger og Voss om den store nye reforma som byrjar å iverksetjast frå og skal 5

11 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks utviklast vidare. Kommunane vil få større ansvar og oppgåver etter kvart som sjukehusa skal verta endå meir spissa som institusjon. Konklusjonar: Dette er ei reform med store verknader for kommunane /herada dei må arbeida med. Hardanger og Voss er med dette prosjektet i forkant av reforma. Alle 3 delprosjekta har tilrådingar som viser riktig retning og som må jobbast vidare med å få til. Hardanger Ungdomsråd hadde 6 rådsmøter i (Kontaktpersonar Trude L. Rinaldo/Therese Wettler) Hausten 2012 ansette Hardangerrådet Therese Wettler i 40% prosjektstilling som konsulent for ungdomsarbeidet i Hardanger. Demokratiprosjektet har eige arbeidsgruppe som består av rådet for sist periode og dagens ungdomsråd. Ekstra arbeidsmøter må til, løysinga har vorte nokre hytteturar. Dette har det vore arbeidd med i 2012: Laga film: Mysteriekommunane - bryta fordommar, film av og med ungdommar i Hardanger Steffen André Hagen var filmkonsulent Arrangerte Aktivitetshelg i Eidfjord våren Er i gang med Demokratiprosjektet, som er sponsa av Aktiv Ungdom/EU og Hardangerrådet, og besøkte i oktober Greve-in-Chianti, Italia. Til våren får Hardanger besøk av italienarane. Deltok på Fonnafestseminar for å læra å arrangera konsertar og kick off for samarbeid Starta «UTFLUKT» eit konsertprosjekt, med ein konsert i Odda. Det vert mange fleire i Rådmannsforum hadde 7 møte i 2012 og handsama 50 saker. Døme på saker: Samhandlingsreforma i Hardanger - delprosjekta folkehelse, legevakt og allmennlegetenester. Samfunnssikkerheit og beredskap og IUA-region 16 Hardanger tape saka utan anke. Prinsipp for køyregodgjerdsle ved arbeid i fleire kommunar Helse Vest Prosjekttilråding om samling av Hardanger i Helse Bergen Sekretariatfunksjon for kontrollutval Framtida for Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Læreplan Hardanger Vitjing frå Cifer Rådmennene er del av Styringsgruppa for Flytt til Hardanger attraktive bukommunar. Kommuneleiarsamling i Hardangerkommunane/-herada Rådmannsforum og Hardangerrådet arrangerte storsamling på Finse 1222 for toppleiarar i Hardangerkommunane/-herada med Foredrag om Fylkesmanssembetet ved Fylkesmann Lars Sponheim og eit motivasjons- og inspirasjonsseeminar ved Gunn Kristin Vambheim i Glød Innovasjon og Trond Haukedal. Ein viktig aktivitet var sosial vandring i Finsenaturen. Tilbakemeldingane er tydlege på verdien av slike samlingar for framtidig fagleg samarbeidsklima i regionen. Samarbeidsrelasjonar. Hardangerrådet vedlikeheld sine relasjonar til samarbeidspartar i Fylkeskommunen, hos Fylkesmannen, Innovasjon Noreg og KS-regionen. I tillegg har me kontakt med regionråda i Hordaland og i granneregionane til Hardanger. Dette er for gjensidig informasjon og påverknad og kontakten varierer etter kva saker som skal løysast. Internasjonalt utviklar me kontaktar gjennom dei aktivitetane i 2012: Demokratiprosjektet Hardanger Ungdomsråd og Greve-in-Chianti, Toscana, Italia og SlowFood-rørsla i Terra Madre Torino, Italia. Dagleg leiar deltek på dialogmøte mellom Regionråda i Hordaland og Fylkeskommunen. Møta har tema innan informasjonsutveksling og ideutveksling. Prosjekt i 2012 med årleg omsetnad i alt kr fordelt slik: Prosjekt 20 Regionalt Næringsfond Hardanger årleg omsetning Prosjekt 75 Merkevare Hardanger Ny Driftsfase kr kr 6

12 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks Prosjekt 95 Flytt til Hardanger Attraktiv bukommunar kr Prosjekt 106 Hardanger Berlin (nye 3 år ) kr Prosjekt 112 Hardanger Ungdomsråd kr Prosjekt 113 Miljøfyrtårn kr Prosjekt 114 Team Hardanger/Etablerartenester kr Prosjekt 116 Hardanger kr Prosjekt 120 Hardangerkonferansen 2012 (kvart år) kr Fjordvegen Diktarvegen Kontoret ansvaret for IS Fjordvegen med eitt prosjekt: Utvikling av nytt selskap Fjordvegen Diktarvegen as, tok mykje tid men vart ikkje realisert. Nærings- og etablerarteneste. Ei dør inn Hardangerrådet har også i 2012 hatt hovudoppgåva med etablerarrettleiinga i regionen for dei 7 Hardangerkommunane. Dette har vore ivaretatt gjennom konsulentkjøp. Alle kommunane i Hardanger har underskrive Partnarskapsavtale med Hordaland Fylkeskommune for å styrkja den kommunale ei dør inn funksjonen. Hardangerrådet har medverka i dette arbeidet. Hardangerrådet og har no leiaransvaret for Team Hardanger. Konsulentane har jamleg kontakt og samhandling med kommunane om nærings- og etablerarutviklinga i Hardanger. Målsetjinga er at Team Hardanger er del av i arbeidet med ungt entreprenørskap. Hardangerrådet har jamleg kontakt med offentlege nærings- og verkemiddelaktørar i regionen, fylkeskommunen og statleg nivå hos Fylkesmannen. Omfang: Det er ytt etablerarrettleiing for 75 personar/verksemder i samband med dei tradisjonelle behova som forretningsidè og planar, marknadsforståing, økonomiforståing, prosjektutvikling/-planlegging, bygdeutvikling, finansieringsrettleiing/søknadshjelp og hjelp vidare i systemet. Regionen jobbar også med å rettleia eksisterande verksemder med målsetjing å styrkja dei og på sikt gje fleire tilsette. Her kan nemnast utviklingsprosjekt og prosjekteringshjelp. Trenden er at leverandørindustrien ser seg om etter nye marknader utanfor regionen. Hardangerregion har 115 nyregistrerte føretak i Etablerartenesta i Hardanger har i år ikkje talt opp etablering ut frå direkte rettleiing, man anslagsvis 20 nye verksemder er hjelpt igang. Dette er tenesteytande næringar, handverk, kunst/kultur, men også noko produksjon. Det er registert aukande hjelp innan landbruk til gardsturisme, planting, investering og generasjonsskifte. Landbruksrettleiinga er ulikt organisert i kommunane/herada i Hardanger og derfor har me også ufullstendig rapportering på området landbruk. Nettverkskreditt og Kvinnovasjonsprosjekt er viktige grupperingar som er følgt opp gjennom året ved aktiv støtte og rettleiing. Dette er innan grupperettleiing og kompetanseheving. Oppfølging av elevar frå etablerarskulen er også viktig i rettleiingsarbeidet. Mentor for verksemdsleiarar er også eit av tilboda i regionen. Etablerarskule 2012 Vinteren 2012 vart det halde ei rekkje kurs for etablerarar. Deltakarane kunne velja mellom eitt eller fleire av 7 kurs. Kursrekkja var samansett slik: Grunnkurs for etablerarar: 12 timar, 13 deltakarar Kurs i sal og marknadsføring: 5 timar, 12 deltakarar Kurs i budsjettarbeid: 5 timar, 13 deltakarar Prising av produkt og tenester: 3 timar, 10 deltakarar Kurs i praktisk budsjettarbeid: 5 timar, 10 deltakarar Sentrale økonomiske omgrep, kva fortel balansen: 3 timar, 10 deltakarar Forstå rekneskapen, enkel rekneskapsanalyse: 3 timar, 10 deltakarar Til saman 16 etablerar nytta seg av eitt eller fleire av kursa og 10 etablerarar fylgde heile kursrekkja. Fleire av etablerarane fekk personleg hjelp og oppfølging i perioden mellom kursa og i etterkant av kursrekkja. Ein veit at halvparten av kursdeltakarane (8 stk) starta opp anten i 2012 eller jobbar vidare for å starta opp i

13 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks Team Hardanger. Alle kommunar/herad i Hardanger har partnarskapsavtale med Hordaland fylkeskommune (samt Innovasjon Norge og Fylkesmannens Landbruksavdeling) om å setja av eigen ressurs hos ein bestemt tilsett til etablerarrettleiing. Hardangerrådet tok i 2011 initiativ til å oppretta eit nettverk mellom desse med tanke på felles kompetanseutveksling og samarbeid. Næringsutvikling i kommunane er også ein av arbeidet som har fått gruppenamnet Team Hardanger. Her kan ein sjå for seg eit framtidig apparat for felles etablerarteneste og næringsutvikling. Tone Søgaard i Ytre Hardanger opplæring er engasjert som koordinator for Team Hardanger. Teamet arbeider også med internasjonalisering for Hardangerrådet. Regionalt Næringsfond for Hardanger. Hordaland fylkeskommune fylte i 2012 opp Regionalt Næringsfond Hardanger med kr, med tillegget av kr øyremerka «2 nye studiesenter for Nettbasert høgskulestudie i Hardanger». Fondet vart utlyst og tildelt etter retningslinene i Det vart omsøkt for nær 11 mill kr. Det vart gitt tilsegn om kr. samt kr til fondsadministrasjon og kr til fonsdavsetjing. Sakshandsaminga i 2012 vart gjort av Hardangerrådet. Tilsegn som ikkje vert iverksette etter eitt år, vert inndregne og kr vart tilbakeført fondet. Frå avsetjingane på fondet vart det gjeve tilsegn om kr. Det føreligg eigne møtebøker og eigen revidert rapport til Hordaland fylkeskommune om bruken av RNH for Hardangerkonferansen 2012 Hardangerkonferansen 2012 vart gjennomført på Quality Hotel Vøringsfoss som lunsj til lunsj konferanse for første gong. Konferansen var i samarbeid med Sparebanken Vest, BKK, Hordaland Fylkeskommune, Reisemål Hardanger Fjord, Hardanger Næringsråd og Hordaland Bondelag, Eidfjord kommune. Også i 2012 samla den 120 deltakarar, der hovudtema var Kompetanse og Rekruttering i Hardanger». Målsetjing: Kloke hovud og flinke hender vil bu i Hardanger. Hardanger må tilretteleggja for attraktive område for næringsliv, etablering og busetnad. Gjennom foredrag og presentasjonar frå verksemder, kommunar, prosjekt, forsking, fylkesordførar, fylkesmann og inspiratorar vart det sett fokus på kompetansebehovet og -tilgangen som er nøye knytt til ein offensiv og attraktiv region. Hardanger har god tilgang på spennande arbeid, men må tilretteggja aktivt og kreativt for å tiltrekkja seg kompetansearbeidskraft på fleire nivå. Bustad betyr mest. Fleire peika på at Hardanger siste 10 året er gått frå «syt til skryt». Hardanger veks, men ikkje nok. Økonomi/rekneskap Økonomistyring og kostnadskontroll er tilfredsstillande gjennomført. Hardangerrådet IKS hadde i 2012 omsetning på nær 5,2 mill. kroner utanom Regionalt Næringsfond og Kraftlinefond. Resultatrekneskapen for heile Hardangerrådet med prosjektportefølgje viser driftsresultat med overskot på kroner. Dette er svingingar som også kjem av at inn- og utbetalingar til prosjekt og ikkje føl kalenderåret. Svingingane vert regulerte via eigenkapitalen i selskapet, som pr er på medrekna bunden eigenkapital på kr kroner. Det er viktig for Hardangerrådet å ha så god eigenkapital og likviditet at ein tåler å driva prosjektarbeid som er nødvendig for utviklinga av Hardanger og er nyttig inntektskjelde for Hardangerrådet, og for Pensjonsansvaret til Hardangerrådet. Det rekneskapsmessige resultatet av drifta i Hardangerrådet i 2012 viser det same overskot på kr kroner avstemt for dei prosjekta som skal førast i balanse. Dette er også svingingar som avheng tidspunkt for betalingar, men fortel om drifta i Hardangerrådet. Konklusjonen er at Hardangerrådet iks har ei sunn økonomistyring. Hardangerrådet er mva-registrert og momsen balanserer i rekneskapen. Konsekvensen av momsrefusjonsordninga i Hardangerrådet er at selskapet får kroner i auka aktivitet. Vidare drift Årsoppgjeret er avlagt under føresetnader om vidare drift. Til grunn for dette ligg resultatprognose for 2012 og selskapet si strategiske prognosar for åra framover. Selskapet har ei sunn økonomisk og finansiell stilling. 8

14

15 Årsregnskap 2012 for Hardangerrådet IKS Organisasjonsnr Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks EIDFJORD Organisasjonsnr

16 Hardangerrådet IKS Resultatregnskap Note jan-des 12 jan-des 11Budsjett Avvik HiÅ/B DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Tilskudd Sum driftsinntekter Driftskostnader Underleverandører Lønnskostnad ( ) Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (50 000) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Hittilrapport for Hardangerrådet IKS Organisasjonsnr

17 Hardangerrådet IKS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Tilskudd Sum driftsinntekter Driftskostnader Underleverandører Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Hardangerrådet IKS Organisasjonsnr

18 Hardangerrådet IKS Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Hardangerrådet IKS Organisasjonsnr

19

20 Hardangerrådet IKS Noter 2012 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht regnskapsprinsipper: Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. Skatt Hardangerrådet IKS har ikke erverv til formål og driver ikke økonomisk virksomhet. Hardangererådet IKS er derfor fritatt for skatteplikt og det er ikke beregnet skattekostnad i årsregnskapet. Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret. I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Noter for Hardangerrådet IKS Organisasjonsnr

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING Høgdepunkt i 2014 33. personar formidla til arbeid. Overskot på kr. 2 059 770.- Langsiktig gjeld redusert til kr. 1.8 mill. frå 4.1 mill. i 2013 Ingen skadar, uhell eller alvorlige

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding 2011-2012 8 Årsregnskap for ImF 2011-2012 10 Konsernregnskap for ImF 2011-2012 13 Årsmelding

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum Årsmelding For Hardanger og Voss Museum 2010 Hardanger og Voss museum Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som består av institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum,

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

Hardangerbrua As vart stifta 8.januar 1987 av kommunane: Bergen, Eidfjord, Granvin, Kvam, Ullensvang, Ulvik, Voss.

Hardangerbrua As vart stifta 8.januar 1987 av kommunane: Bergen, Eidfjord, Granvin, Kvam, Ullensvang, Ulvik, Voss. Årsmelding 2011 Hardangerbrua As vart stifta 8.januar 1987 av kommunane: Bergen, Eidfjord, Granvin, Kvam, Ullensvang, Ulvik, Voss. Selskapet sin føremålsparagraf: Selskapets formål er bygging av bro over

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar

Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 16.02.2010 009/10 KJHE Kvam eldreråd 19.02.2010 007/10 KJHE Kvam heradsstyre 09.03.2010 018/10 KJHE Avgjerd

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer