ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS"

Transkript

1 Hardangerrådet iks Til Representantane. ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Dato: Stad: Litteraturhuset i Odda Tid: Klokka Regionrådet /Representantskapet er Årsmøte Agenda: Kl Regionrådsmøte og Rådmannsforum fellesmøte. Kl Lunsj Kl Strategimøte Hardangerrådet iks Kl Årsmøte Hardangerrådet IKS Innkallingsfristen er 4 veker. Til dette møtet er det sett opp årsmøtesaker etter Selskapsavtalen 6. Sakspapira vert med dette sendt representantane. Sakliste: Konstituering: *Godkjenning av innkalling og agenda. *Val av møteleiar og to representantar til å skriva under møteboka. Årsmøtesak 01/13 Årsmelding 2012 og Rekneskap 2012 (Årsmøtevedlegg 1og 2) Årsmøtesak 02/13 Rammebudsjett 2014 og Økonomiplan (Ved Årsmøtevedlegg legg 3.) Årsmøtesak 03/13 Arbeidsplan 2013/2014 (Årsmøtevedlegg 4) Årsmøtesak 04/13 Val av rekneskapsførar og revisor for 2014 Årsmøtesak 05/13 Godtgjersle til styret for 2013 Årsmøtesak 06/13 Val av styre Årsmøtesak 07/13 Innkome saker Andre saker til Årsmøtet 2013 må vera styret i hende innan Representantar som ikkje kan møta gir melding om dette til Trude L. Rinaldo i Hardangerrådet ( Tlf ) og kallar sjølve inn vararepresentantar. Ta kontakt med Leiv Vambheim dersom det er spørsmål til innkalling eller dokument. Kinsarvik Med fruktbar helsing Hardangerrådet iks Ingebjørg Winjum/s Rådsordførar Leiv Vambheim Dagleg leiar Kopi av innkallinga til kommunane. Vedlegg: Årsmøtepapir.

2 Hardangerrådet Årsmøtesaker Hardangerrådet iks Årsmøtesak 01/13 Årsmelding 2012 og Rekneskap 2012 (Årsmøtevedlegg 1 og 2) Styret skal leggja fram Årsmelding og Revidert rekneskap 2012 for Årsmøte i Representantskapet. Indre Hordaland Revisjonsdistrikt reviderer rekneskapen når han er underskriven av styret saman med Årsmeldinga. I denne saka ligg vedlagt framlegg til Årsmelding 2012 og Rekneskap 2012 frå styret. Eg har laga framlegg til årsmelding som summerer opp både formelle fakta og eit utdrag av aktiviteten i Her balanserer me mellom omsyna til informasjon og omfang. Årsmeldinga viser betydeleg aktivitet og stor breidde i aktiviteten for Hardangerrådet i Sjølv om prosjektaktiviteten er litt redusert i år, så er den auka med mellom anna Hardanger Ungdomsråd sine prosjekt. Me spreier oss på mange tema, men regionen har utfordringar på mange område. I den kommunale kvardagskampen så viser det seg at regionen treng samordning. Rekneskapen 2012 for Hardangerrådet er sett opp etter rekneskapslova som vanleg. Rekneskapen viser totalaktiviteten vår medrekna næringsfondet, kraftlinemidlane og prosjekt. Hardangerrådet held likviditet til drift av prosjekt mellom løyving frå finansieringskjelder og utbetaling. Hardangerrådet har opptent i eigenkapital og overskot/underskot vert ført mot denne. Økonomistyring og kostnadskontroll er tilfredsstillande gjennomført. Hardangerrådet IKS hadde i 2012 omsetnad på nær 9 mill. kroner, medrekna prosjektomsetnaden. Resultatrekneskapen for heile Hardangerrådet med prosjektportefølgje viser driftsresultat med overskot på kroner. Dette er svingingar som også kjem av at inn- og utbetalingar til prosjekt og ikkje føl kalenderåret. Svingingane vert regulerte via eigenkapitalen i selskapet, som pr er på kroner. Det er viktig for Hardangerrådet å ha så god eigenkapital og likviditet at ein tåler å driva prosjektarbeid som er nødvendig for utviklinga av Hardanger og nyttig inntektskjelde for Hardangerrådet. Det rekneskapsmessige resultatet av drifta i Hardangerrådet i 2012 viser eit overskot på kroner avstemt for prosjekta sine resultat. Dette er også svingingar som avheng tidspunkt for betalingar, men også av drifta i Hardangerrådet. Konklusjonen er at Hardangerrådet iks har ei sunn økonomistyring. Hardangerrådet er mva-registrert og momsen balanserer i rekneskapen. Konsekvensen av momsrefusjonsordninga i Hardangerrådet er at selskapet får kroner i auka aktivitet. Framlegg til vedtak: Styret i Hardangerrådet tilrår Årsmøtet å gjer slikt vedtak: a) Årsmelding for Hardangerrådet 2012 vert vedteken slik den ligg føre b) Rekneskapen for Hardangerrådet 2012 vert vedteken slik den ligg føre 1

3 Årsmøtesak 02/13 Rammebudsjett 2014 og Økonomiplan (Årsmøtevedlegg 3.) Systemet for budsjettering i Hardangerrådet er slik at Representantskapet gjer vedtak om eit rammebudsjett og ein 4 årleg økonomiplan på Årsmøtet. Spørsmålet om eit årleg detaljbudsjett er det naturleg å delegera til styret å fastsetja i eit møte før nyåret. Framlegg til rammebudsjett 2014, som første år i økonomiplanen, har 5 % auke frå Det reflekterer forventa løns- og prisutvikling, men dekkjer ikkje alle driftskostnadane i Hardangerådet iks. Andre kostnader vil dekkast inn gjennom eigeninntening hovudsakleg gjennom prosjektarbeid. Nytt frå 2013 er at Hardangerrådet iks kjøper kontortenester eller tilset i delstilling. Dette påfører utgifter som må dekkast enten av ekstra tilskot frå eigarane eller frå ekstra inntening frå administrasjonen. Økonomiplanen er bygd opp slik at den gjeld for dei 4 åra inklusive 2014 som første året i økonomiplanen. I økonomiplanen legg eg no inn framlegg om 5 % årleg auke av dei kommunale tilskota til drifta av Hardangerrådet, men dersom kostnadane med nye sekretærfunksjonar vert for høge, så må styret konkret be eigarane om ein reell auke. Framlegg til vedtak: Styret i Hardangerrådet tilrår Årsmøtet å gjera slikt vedtak: a) Rammebudsjett 2014 og Økonomiplan vert vedteken slik dei ligg føre b) Styret får fullmakt til å vedta det årlege detaljbudsjettet med justeringar innanfor rammebudsjettet Årsmøtesak 03/13 Arbeidsplan 2013/2014 (Årsmøtevedlegg 4) I følgje vedtektene skal Årsmøtet vedta ein arbeidsplan for selskapet. I tråd med den drøftinga me skal ha i samband med Årsmøtet 2013, så må den nye arbeidsplanen reflektera dei tankane som kjem fram der. Derfor har eg førebels kun oppdatert og korrigert gjeldande arbeidsplan og tilrår Årsmøtet å godkjenna den, men då slik at ein eventuelt heilt ny arbeidsplan vert godkjent i eit vanleg Hardangerrådsmøte. Framlegg til vedtak: Styret i Hardangerrådet tilrår Årsmøtet å gjer slikt vedtak: Arbeidsplan for Hardangerrådet 2013/2014 vert vedteken slik han ligg føre. Årsmøtet delegerer til Representantskapet å godkjenna endra arbeidsplan dersom dette vert aktuelt. Årsmøtesak 04/13 Val av rekneskapsførar og revisor for 2014 Årsmøtet skal i følgje Selskapsavtalen velja rekneskapsførar og revisor kvart år. Hardanger Økonomiservice As er valt til rekneskapsførar og Indre Hordaland Revisjonsdistrikt er valt til revisor for 2013 for Hardangerrådet IKS. Dette fungerer svært godt å eg tilrår nyval. Framlegg til vedtak: Styret i Hardangerrådet tilrår Årsmøtet å gjer slikt vedtak: a) Indre Hordaland Revisjonsdistrikt vert valt til revisor for Hardangerrådet IKS for b) Hardanger Økonomiservice AS vert vald til rekneskapsførar for Hardangerrådet Årsmøtesak 05/13 Godtgjersle til styret for 2013 Årsmøte 2012 gjorde ingen endringar i satsane og eventuelt endringar må årsmøtet sjølve koma med. Satsane vart sist endra i 2011 og er no slik: «Styreleiar har fast årleg godtgjersle på kr og møtegodtgjersle. Det vert møtegodtgjersle på 1500 kr pr møte for møtande styremedlemmer.» Framlegg til vedtak. Styret i Hardangerrådet har ikkje tilråding til Årsmøtet. Årsmøtesak 06/13 Val av styre I følgje Lov om IKS 10 skal Representantskapet velja styre og i følje Selskapsavtalen skal Årsmøtet velja funksjonane leiar og nestleiar. Det er 2 årige valperiodar og valet er for 2 og 1 2

4 av medlemmene annakvart år. Varamedlemmene er valde for eitt år om gongen. Styret skal innehalda begge kjønn og det skal også varalista. I fjor vart det også bestemt at Rådsordførar er valnemnd. Årsmøtet 2012 gjorde slikt vedtak: Toralv Mikkelsen og Astrid Dale Vindal vert valde til styremedlemer for 2012/2014. Sveinung Dukstad vert 1. varamedlem for eitt år. Bente Næss Vestrheim vert 2. varamedlem for eitt år. Leiar: Toralv Mikkelsen vald for eitt år Nestleiar: Astrid Dale Vindal vald for eitt år Rådsordførar er valnemnd. På val i år er styremedlem John Skogseth og varamedlemmene skal veljast kvart år. Likeeins styreleiar og nestleiar. Framlegg til vedtak: Rådsordførar som valnemnd legg fram tilråding til Årsmøtet. Andre saker til Årsmøtet 2013 må vera styret i hende innan 07. mars

5 Hardangerrådet Årsmelding 2012 HARDANGERRÅDET IKS

6 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks Innhald: Innleiing - Kort oppsummering Organisasjon Generelt Strategiar Styret Regionrådet/ Representantskapet : Hardingtinget Hardanger Ungdomsråd Rådmannsforum Andre representasjonar Administrasjon og personale Pensjon og KS-medlemskap Rekneskap og revisjon IS Fjordvegen Møte og saker i Hardangerrådet Styret Regionrådet/Representantskapet Kraftlinesaka Samhandlingsreforma i Hardanger Hardingtinget Hardanger Ungdomsråd Rådmannsforum Kommuneleiarsamling Samarbeidsrelasjonar Prosjekt 2012 Døme på prosjekt (for meir informasjon sjå Nærings- og etablerarteneste Generelt Etablerarskulen 2012 Team Hardanger Regionalt Næringsfond Hardanger 2012 Hardangerkonferansen 2012 Økonomi / rekneskap Rekneskap 2012 med budsjett. Revisormelding 2012 Vidare drift Diverse. Arbeidsmiljø og personale. Likestilling. Miljø. 1

7 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks Innleiing kort oppsummering. Styret i Hardangerrådet iks legg med dette fram Årsmelding og Rekneskap for året 2012, som var eit aktivt og resultatorientert år i Hardangerrådet. Oppgåvene i Hardangerrådet er varierte og spenner vidt. Grunnlaget for aktivitetane i Hardangerrådet iks er Årsmøtevedteken arbeidsplan, og det har vore høg aktivitet i selskapet i meldingsåret. Me held fast ved dei 3 hovudstolpane å jobba etter: 1. Politisk samordning og påverknad. Samordning kan nemnast: Felles skulerute, Hardanger 2014, Samhandlingsreforma i Hardanger, Felles skilting i Hardanger, Nasjonale Turistveger, Stiftinga Høgskule i Hardanger, Kunsthuset Messen, Filmvennlege Hardanger, Samferdselsplan for Hardanger Det er gjeve uttalar t.d. i samband med fleire viktige saker: Nasjonal Transportplan, Regional Transportplan Hordaland, Kollektivstrategi for Hordaland, KVU for E 16, Traseval for E 39, Skulebruksplan for Hordaland, Regional Planstrategi Hordaland, Fastlegeforskrift, Samling av Hardanger i Helse Bergen.. Representantskapet har også ansvaret for prosjektportefølgjen i Hardangerrådet. Den har i 2012 omfatta 8-10 prosjektarbeid som tillegg til drift av tiltak. (Sjå heimesida til Hardangerrådet iks.) 2. Kommunalt tenestesamarbeid er organisert etter frivillige to- til fleirsidige avtalar mellom kommunar/herad. Fleire alternative interkommunale samarbeidsprosjekt har vore drøfta i rådmannsforum og det er bestemt å utvikla konkrete tiltak mellom kommunane. I prosjektet Flytt til Hardanger attraktive bukommunar , var 2012 nytta til fokus på bustadsituasjonen og utviklinga av bustadmarkanden i Hardanger, samstundes held ein fast ved tilflyttingsarbeidet og vertskommunetiltaka. Rådmannsforum har under arbeid fleire alternative samarbeidsområde til dømes Samhandlingsreforma og Leiarsamling på Finse. 3. Næringsutvikling/etablerarteneste er ein kombinasjon av Hardangerrådet sitt næringsengasjement og felles etablerararbeid. I Brønnøysundregistra er det i Hardangerregionen 115 nyregistrerte føretak i Dei vanlege bransjane er tenesteyting, reiseliv, bygg og anlegg, handel, handverkarar og landbruk, men også kulturnæringar er veksande for Hardanger. Sjølv om det også var 87 avviklingar i 2012 i regionen, så viser dette vilje til å satsa i Hardanger. Etablerartenesta utført av 2 konsulentar med driftsavtale med Hardangerrådet og av eigne etablerarrettleiarar i kommunane sine driftsavtalar med Hordaland fylkeskommune. Etablerartenesta har vore i kontakt med om lag 75 privatpersonar / verksemder for individuelle rådgjevande samtalar. Konkret hjelp til: Forretningsplanar, bedriftsutvikling, søknadsutforming, finansieringsplanar, marknadsføring, nettverksbygging, ny aktivitet i nedlagde lokale. Elles spørsmål i samband med næringsaktivitet, rådgjeving og rettleiing generelt. Hardangerrådet leiger også inn tenesta Etablerarskulen Hardanger frå Ytre Hardanger opplæring: Vinteren 2012 vart det halde ei rekkje kurs for etablerarar. Deltakarane kunne velja mellom eitt eller fleire av 7 kurs. På kursa deltok mellom 10 og 16 etablerarar. Dei fleste fylgde heile kursrekkja og fylgde med dette heile etablerarskulen. Fleire av etablerarane fekk personleg hjelp og oppfølging i perioden mellom kursa og i etterkant av kursrekkja. Om lag halvparten av kursdeltakarane starta opp anten i 2012 eller jobbar vidare for å starta opp i Organisasjonen. Generelt Hardangerrådet IKS er eit interkommunalt selskap med grunnlag i IKS-lova. Selskapsavtalen inneheld mellom anna: Føremål: Hovudoppgåva er å styrkja regionen gjennom større grad av forpliktande samarbeid. Føresetnader: Samarbeidet skal leggja til grunn deltaking frå likeverdige partar og skal vere eit supplement og ei støtte til kommunane si eiga verksemd. Målsetjingar: * Utnytta ressursar og styrkja identitet i regionen. * Gi uttale til, vera pådrivar overfor og følgja opp fylkes- og sentrale styresmakter. * Arbeida for ny aktivitet i regionen. * Samordna etableringshjelp og rådgjevingsteneste for næringslivet i regionen. Organisasjon: Regionråd, Styre og Dagleg leiar er formelle organ medan Hardingting og Rådmannsforum er oppretta i selskapsavtalen. Andre samarbeidsfora er Hardanger Ungdomsråd, Team Hardanger, Hardanger Kulturråd og Kompetanseregionen Hardanger/Voss. 2

8 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks Strategiar: Hardangerrådet har framleis 5 strategiar som grunnlag for arbeidet i rådsorgan og administrasjon: Informasjonsstrategi: (Bli kjent og gjer kjent). Samarbeidsstrategi: (Godt for meg, er godt for deg). Koordineringsstrategi: (Saman er me sterkare) Næringsutviklingsstrategi: (Mange bekkar små, gjer ei stor å.) Driftsstrategi: (Positiv og effektiv) Med utgangspunkt i målsetjingar og strategiar arbeider Hardangerrådet etter godkjent Arbeidsplan for 2011/12 og 2012/13. Denne Årsmeldinga er ein samanfatta status for Styret: Styreleiar Toralv Mikkelsen, Eidesmoen 4, 5750 Odda Nestleiar Astrid Dale Vindal, 5736 Granvin Styremedlem John Skogseth, Kysnes, 5626 Kysnesstrand 1. varamedlem Sveinung Dukstad, 5780 Kinsarvik 2. varamedlem Bente Næss Vestrheim, 5730 Ulvik Regionrådet/ Representantskapet : Ordførar er representant med varaordførar som vararepresentant. Eidfjord kommune: Ordførar Anved Johan Tveit (Sp) varaordførar: Aslak Lægreid Granvin herad: Ordførar Ingebjørg Winjum (V) varaordførar: Lars Bjarte Røynstrand(H) Jondal kommune: Ordførar Jon Larsgard (Sp) varaordførar: Angunn Handegard Trå (Sp) Kvam herad: Ordførar Asbjørn Tolo (H) varaordførar: Atle Naterstad (Ap) Odda kommune: Ordførar John Opdal (H) varaordførar: Elisabeth W. Hauge (NO) Ullensvang herad: Ordførar Solfrid Borge (SP) varaordførar: Gard Hjørnevik Risan (A) Ulvik herad: Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) varaordførar: Stig Røkenes (H) Ingebjørg Winjum er Rådsordførar /leiar for Regionrådet i 2012 og 2013, med John Opdal som Rådsvaraordførar. Hardingtinget: Hardingtinget er samansett av formannskapa i dei 7 hardangerkommunane, totalt 47 representantar inklusive ordførarane: Eidfjord, Granvin, Jondal og Ulvik har 5 representantar kvar og Odda, Kvam og Ullensvang har 9 representantar kvar. Hardanger Ungdomsråd 2011/2012 Vilde Hamre, Granvin Ungdomsråd(leiar) Karoline H. Stalheim, Eidfjord Ung.(nestleiar) Sjur Gravning, Ulvik Ungdomsråd Silje Lilleås, Ullensvang Ungdomsråd Otto Galtung, Jondal Ungdomsråd Ida Børslien, Odda Ungdomsråd Benedicte Lunestad, Kvam Ungdomsråd Hardanger Ungdomsråd 2012/2013 Otto Galtung, Jondal Ungdomsråd (leiar) Karoline H. Stalheim, Eidfjord Ungdomsråd (nestleiar) Aleksander Kalsaas, Granvin Ungdomsråd Sjur Gravning, Ulvik Ungdomsråd Andreas Kråkevik, Ullensvang Ungdomsråd Emil Tomasgard, Odda Ungdomsråd Magnus Torvik, Kvam Ungdomsråd 3

9 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks Rådmannsforum Aud Opheim Lygre Rådmann Eidfjord Halvard Bjørgo Rådmann Granvin leiar i 2012 Jon Oppedal Rådmann Ulvik Siv Helle Prestegard Rådmann Jondal Harald Inge Anderssen/Arild Steine Rådmann Kvam Ingrid Guddal Rådmann Odda - nestleiar i 2012 Tone Tveito Eidnes/Sveinung Dukstad Rådmann Ullensvang Andre representasjonar: Styret i Reisemål Hardangerfjord: Ingebjørg Winjum med John Opdal som vararepresentant Haukeliseterferstivalen: Jon Larsgard med vara John Opdal Referansegruppa KU- Hardangervidda Leiv Vambheim Styremedlem i Småkraftsenteret i Samnanger : Asbjørn Tolo Prosjekt Hardangerkonferansen 2012 : Ingebjørg Winjum og Leiv Vambheim Administrasjon og personale: Leiv Anders Vambheim, dagleg leiar (100 % stilling) Trude Lægreid Rinaldo, Konsulent (100 % stilling ) Pensjon og KS-medlemskap. Hardangerrådet iks er medlem av KLP Kommunal Landspensjonskasse Hardangerrådet iks er medlem av KS Bedrift. Rekneskap og revisjon. Hardanger Økonomiservice AS var 2012 rekneskapsførar for Regionrådet og prosjekt, der lønskjøring også inngår i avtalen. Indre Hordaland Revisjonsdistrikt er valt som revisor for IS Fjordvegen IS Fjordvegen er eit eige selskap med Arne Kleppa som styreleiar. IS Fjordvegen kjøpte sekretærtenester hos Hardangerrådet IKS og funksjonen som dagleg leiar får kr for det i Rekneskap og revisjon går utanfor Hardangerrådet. Ei av hovudoppgåvene i 2012 har vore oppretting av selskapet Fjordvegen/Diktarvegen as, som ikkje vart finansiert og derfor bestemt avvikla att. IS Fjordvegen vil få tilsett ein person i ½ stilling i 2013 og har bede Hardangerrådet iks administrera denne. Møte og saker i Hardangerrådet. Styret hadde 3 møte i 2012 og handsama 13 saker og styret deltok i Årsmøte og Hardangerkonferansen. Saker i styret: Arbeid med budsjett, årsmelding og rekneskap Årsmøtesaker etter vedtektene Avtala arbeids- og lønsvilkår for dagleg leiar. Nye lokale for Hardangerrådet iks Ny struktur for post, sak, arkiv i Hardangerrådet Representantskapet/Regionrådet hadde 10 møter i 2012 pluss Årsmøte Regionrådet handsama 63 saker i tillegg til eit tal orienterings og drøftingssaker. Uttalar: Nasjonal Transportplan, Regional Transportplan Hordaland, Kollektivstrategi for Hordaland, 4

10 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks KVU for E 16, Traseval for E 39, Skulebruksplan for Hordaland, Regional Planstrategi Hordaland, Fastlegeforskrift, Samling av Hardanger i Helse Bergen.. Andre saker: Felles skulerute, forsøk på å samordna skulerutene i regionen Hardanger 2014, Vedtak om hovudprosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger, Tilråing til vedtak i kommunane Felles skilting i Hardanger, Oppstart for einsarta kommunale informasjonstavleuttrykk Nasjonale Turistveger, Vedtak om Kraftlinemidlar til Steinsdalsfossen og avtale om framdrift med Nasjonale Turistvegar Stiftinga Høgskule i Hardanger, Deltaking med Stiftingskapital Kunst-/kulturhuset Messen, Vedtak om stiftingskapital og medverknad til vellukka utfall av kjøp. Filmvennlege Hardanger, Oppfølging med tilskot til produksjonar. Samferdselsplan for Hardanger, Ny Samferdselplan vedteken i 4 deler. Hardangerkonferansen 2012 Kompetanse og rekruttering Kraftlinesaka Hardangerrådet har gjeve tilsagn om investeringsmidlar frå avsetjinga til Kraftlinemidlar i 2012: Nasjonale Turistveger utviklinga av Steinsdalsfossen hare fått godkjent forskottering av alle 8 mill kr mot avtale om forpliktande framdrift for Vøringsfossen, Kommunale Informasjonstavler, Kunst- /kulturhuset Messen, 2 filmprosjekt, Folgefonna, Demokratiprosjektet Ungdom, Aksjekjøp Englandsbåten, Kunstinstallasjonen Skyspace, Breiband, Olav H. Haugesenteret. Utbetaling av tilsegn er avhengig av realisering av omsøkt tiltak. Samhandlingsreforma i Hardanger Hovudprosjektet og delprosjekt igang: Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger vart etablert september 2010, på bakgrunn av likelydande vedtak i kommune-/heradstyra. Det lokalpolitiske samhandlingsutvalet for helsereforma ( Hardangerrådet med tillegg ordførar i andre deltakarkommunar) er styringsgruppe. På bakgrunn av nye kommune-/heradstyrevedtak juni 2011 gjekk forprosjektet over til hovudprosjekt 1. september 2011, med 3 delprosjekt; Folkehelse, Allmennlegetenester og Legevakt. Rådmannsforum er styringsgruppe for delprosjekta, og leverte våren 2012 prosjektrapportar med tilrådingar til det lokalpolitiske samhandlingsutvalet. Tilrådingane vart vedtekne i kommune- /heradsstyra i sept./okt Voss kommune tek del i prosjekta Folkehelse og Legevakt. Prosjektet har i 2012 fått tilskot til 50% av prosjektkostnadane frå Helsedirektoratet og Fylkesmannen, og det vert søkt om tilsvarande støtte til å gjennomføra vedtaka i Det er også målsetjing om å etablera nytt felles legevaktdistrikt i Det er planlagt 3 legevaktstasjonar. Kvam tok alt i okt.2012 i bruk nye legevaktslokale i det nybygde lokalmedisinske senteret i Norheimsund. Odda kommune planlegg å gje tilbod i lokale på Odda sjukehus for innbyggjarar i Odda, Jondal og Ullensvang. Legevaktstasjonen på Voss er samlokalisert med akuttmottaket på Voss sjukehus, og vert planlagt i nye felles lokale også for innbyggjarane i Granvin, Ulvik og Eidfjord (etter at brua er opna). Vaksdal og Vik kommunar har også teke kontakt med Voss kommune om å slutta seg til ordninga. I forprosjektet er peika på fleire aktuelle samarbeidsområde, m.a. skal alle kommunar innan 2016 ha ei øyeblikkleg hjelp døgntilbod. Styringsgruppa vil få fleire av desse til drøfting i Meir informasjon om prosjektet er lagt ut på heimesida Hardingtinget hadde 1 møte i Hardingtinget, som er samansett av formannskapa i dei 7 Hardangerkommunane, hadde samling i Ulvik omkring temaet "Samhandlingserforma i Hardanger". Voss kommune deltok også på samlinga sidan Voss er med i 2 av 3 delprosjekt. Målsetjinga var å oppdatera dei sentrale politikarane i Hardanger og Voss om den store nye reforma som byrjar å iverksetjast frå og skal 5

11 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks utviklast vidare. Kommunane vil få større ansvar og oppgåver etter kvart som sjukehusa skal verta endå meir spissa som institusjon. Konklusjonar: Dette er ei reform med store verknader for kommunane /herada dei må arbeida med. Hardanger og Voss er med dette prosjektet i forkant av reforma. Alle 3 delprosjekta har tilrådingar som viser riktig retning og som må jobbast vidare med å få til. Hardanger Ungdomsråd hadde 6 rådsmøter i (Kontaktpersonar Trude L. Rinaldo/Therese Wettler) Hausten 2012 ansette Hardangerrådet Therese Wettler i 40% prosjektstilling som konsulent for ungdomsarbeidet i Hardanger. Demokratiprosjektet har eige arbeidsgruppe som består av rådet for sist periode og dagens ungdomsråd. Ekstra arbeidsmøter må til, løysinga har vorte nokre hytteturar. Dette har det vore arbeidd med i 2012: Laga film: Mysteriekommunane - bryta fordommar, film av og med ungdommar i Hardanger Steffen André Hagen var filmkonsulent Arrangerte Aktivitetshelg i Eidfjord våren Er i gang med Demokratiprosjektet, som er sponsa av Aktiv Ungdom/EU og Hardangerrådet, og besøkte i oktober Greve-in-Chianti, Italia. Til våren får Hardanger besøk av italienarane. Deltok på Fonnafestseminar for å læra å arrangera konsertar og kick off for samarbeid Starta «UTFLUKT» eit konsertprosjekt, med ein konsert i Odda. Det vert mange fleire i Rådmannsforum hadde 7 møte i 2012 og handsama 50 saker. Døme på saker: Samhandlingsreforma i Hardanger - delprosjekta folkehelse, legevakt og allmennlegetenester. Samfunnssikkerheit og beredskap og IUA-region 16 Hardanger tape saka utan anke. Prinsipp for køyregodgjerdsle ved arbeid i fleire kommunar Helse Vest Prosjekttilråding om samling av Hardanger i Helse Bergen Sekretariatfunksjon for kontrollutval Framtida for Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Læreplan Hardanger Vitjing frå Cifer Rådmennene er del av Styringsgruppa for Flytt til Hardanger attraktive bukommunar. Kommuneleiarsamling i Hardangerkommunane/-herada Rådmannsforum og Hardangerrådet arrangerte storsamling på Finse 1222 for toppleiarar i Hardangerkommunane/-herada med Foredrag om Fylkesmanssembetet ved Fylkesmann Lars Sponheim og eit motivasjons- og inspirasjonsseeminar ved Gunn Kristin Vambheim i Glød Innovasjon og Trond Haukedal. Ein viktig aktivitet var sosial vandring i Finsenaturen. Tilbakemeldingane er tydlege på verdien av slike samlingar for framtidig fagleg samarbeidsklima i regionen. Samarbeidsrelasjonar. Hardangerrådet vedlikeheld sine relasjonar til samarbeidspartar i Fylkeskommunen, hos Fylkesmannen, Innovasjon Noreg og KS-regionen. I tillegg har me kontakt med regionråda i Hordaland og i granneregionane til Hardanger. Dette er for gjensidig informasjon og påverknad og kontakten varierer etter kva saker som skal løysast. Internasjonalt utviklar me kontaktar gjennom dei aktivitetane i 2012: Demokratiprosjektet Hardanger Ungdomsråd og Greve-in-Chianti, Toscana, Italia og SlowFood-rørsla i Terra Madre Torino, Italia. Dagleg leiar deltek på dialogmøte mellom Regionråda i Hordaland og Fylkeskommunen. Møta har tema innan informasjonsutveksling og ideutveksling. Prosjekt i 2012 med årleg omsetnad i alt kr fordelt slik: Prosjekt 20 Regionalt Næringsfond Hardanger årleg omsetning Prosjekt 75 Merkevare Hardanger Ny Driftsfase kr kr 6

12 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks Prosjekt 95 Flytt til Hardanger Attraktiv bukommunar kr Prosjekt 106 Hardanger Berlin (nye 3 år ) kr Prosjekt 112 Hardanger Ungdomsråd kr Prosjekt 113 Miljøfyrtårn kr Prosjekt 114 Team Hardanger/Etablerartenester kr Prosjekt 116 Hardanger kr Prosjekt 120 Hardangerkonferansen 2012 (kvart år) kr Fjordvegen Diktarvegen Kontoret ansvaret for IS Fjordvegen med eitt prosjekt: Utvikling av nytt selskap Fjordvegen Diktarvegen as, tok mykje tid men vart ikkje realisert. Nærings- og etablerarteneste. Ei dør inn Hardangerrådet har også i 2012 hatt hovudoppgåva med etablerarrettleiinga i regionen for dei 7 Hardangerkommunane. Dette har vore ivaretatt gjennom konsulentkjøp. Alle kommunane i Hardanger har underskrive Partnarskapsavtale med Hordaland Fylkeskommune for å styrkja den kommunale ei dør inn funksjonen. Hardangerrådet har medverka i dette arbeidet. Hardangerrådet og har no leiaransvaret for Team Hardanger. Konsulentane har jamleg kontakt og samhandling med kommunane om nærings- og etablerarutviklinga i Hardanger. Målsetjinga er at Team Hardanger er del av i arbeidet med ungt entreprenørskap. Hardangerrådet har jamleg kontakt med offentlege nærings- og verkemiddelaktørar i regionen, fylkeskommunen og statleg nivå hos Fylkesmannen. Omfang: Det er ytt etablerarrettleiing for 75 personar/verksemder i samband med dei tradisjonelle behova som forretningsidè og planar, marknadsforståing, økonomiforståing, prosjektutvikling/-planlegging, bygdeutvikling, finansieringsrettleiing/søknadshjelp og hjelp vidare i systemet. Regionen jobbar også med å rettleia eksisterande verksemder med målsetjing å styrkja dei og på sikt gje fleire tilsette. Her kan nemnast utviklingsprosjekt og prosjekteringshjelp. Trenden er at leverandørindustrien ser seg om etter nye marknader utanfor regionen. Hardangerregion har 115 nyregistrerte føretak i Etablerartenesta i Hardanger har i år ikkje talt opp etablering ut frå direkte rettleiing, man anslagsvis 20 nye verksemder er hjelpt igang. Dette er tenesteytande næringar, handverk, kunst/kultur, men også noko produksjon. Det er registert aukande hjelp innan landbruk til gardsturisme, planting, investering og generasjonsskifte. Landbruksrettleiinga er ulikt organisert i kommunane/herada i Hardanger og derfor har me også ufullstendig rapportering på området landbruk. Nettverkskreditt og Kvinnovasjonsprosjekt er viktige grupperingar som er følgt opp gjennom året ved aktiv støtte og rettleiing. Dette er innan grupperettleiing og kompetanseheving. Oppfølging av elevar frå etablerarskulen er også viktig i rettleiingsarbeidet. Mentor for verksemdsleiarar er også eit av tilboda i regionen. Etablerarskule 2012 Vinteren 2012 vart det halde ei rekkje kurs for etablerarar. Deltakarane kunne velja mellom eitt eller fleire av 7 kurs. Kursrekkja var samansett slik: Grunnkurs for etablerarar: 12 timar, 13 deltakarar Kurs i sal og marknadsføring: 5 timar, 12 deltakarar Kurs i budsjettarbeid: 5 timar, 13 deltakarar Prising av produkt og tenester: 3 timar, 10 deltakarar Kurs i praktisk budsjettarbeid: 5 timar, 10 deltakarar Sentrale økonomiske omgrep, kva fortel balansen: 3 timar, 10 deltakarar Forstå rekneskapen, enkel rekneskapsanalyse: 3 timar, 10 deltakarar Til saman 16 etablerar nytta seg av eitt eller fleire av kursa og 10 etablerarar fylgde heile kursrekkja. Fleire av etablerarane fekk personleg hjelp og oppfølging i perioden mellom kursa og i etterkant av kursrekkja. Ein veit at halvparten av kursdeltakarane (8 stk) starta opp anten i 2012 eller jobbar vidare for å starta opp i

13 Årsmelding 2012 Hardangerrådet iks Team Hardanger. Alle kommunar/herad i Hardanger har partnarskapsavtale med Hordaland fylkeskommune (samt Innovasjon Norge og Fylkesmannens Landbruksavdeling) om å setja av eigen ressurs hos ein bestemt tilsett til etablerarrettleiing. Hardangerrådet tok i 2011 initiativ til å oppretta eit nettverk mellom desse med tanke på felles kompetanseutveksling og samarbeid. Næringsutvikling i kommunane er også ein av arbeidet som har fått gruppenamnet Team Hardanger. Her kan ein sjå for seg eit framtidig apparat for felles etablerarteneste og næringsutvikling. Tone Søgaard i Ytre Hardanger opplæring er engasjert som koordinator for Team Hardanger. Teamet arbeider også med internasjonalisering for Hardangerrådet. Regionalt Næringsfond for Hardanger. Hordaland fylkeskommune fylte i 2012 opp Regionalt Næringsfond Hardanger med kr, med tillegget av kr øyremerka «2 nye studiesenter for Nettbasert høgskulestudie i Hardanger». Fondet vart utlyst og tildelt etter retningslinene i Det vart omsøkt for nær 11 mill kr. Det vart gitt tilsegn om kr. samt kr til fondsadministrasjon og kr til fonsdavsetjing. Sakshandsaminga i 2012 vart gjort av Hardangerrådet. Tilsegn som ikkje vert iverksette etter eitt år, vert inndregne og kr vart tilbakeført fondet. Frå avsetjingane på fondet vart det gjeve tilsegn om kr. Det føreligg eigne møtebøker og eigen revidert rapport til Hordaland fylkeskommune om bruken av RNH for Hardangerkonferansen 2012 Hardangerkonferansen 2012 vart gjennomført på Quality Hotel Vøringsfoss som lunsj til lunsj konferanse for første gong. Konferansen var i samarbeid med Sparebanken Vest, BKK, Hordaland Fylkeskommune, Reisemål Hardanger Fjord, Hardanger Næringsråd og Hordaland Bondelag, Eidfjord kommune. Også i 2012 samla den 120 deltakarar, der hovudtema var Kompetanse og Rekruttering i Hardanger». Målsetjing: Kloke hovud og flinke hender vil bu i Hardanger. Hardanger må tilretteleggja for attraktive område for næringsliv, etablering og busetnad. Gjennom foredrag og presentasjonar frå verksemder, kommunar, prosjekt, forsking, fylkesordførar, fylkesmann og inspiratorar vart det sett fokus på kompetansebehovet og -tilgangen som er nøye knytt til ein offensiv og attraktiv region. Hardanger har god tilgang på spennande arbeid, men må tilretteggja aktivt og kreativt for å tiltrekkja seg kompetansearbeidskraft på fleire nivå. Bustad betyr mest. Fleire peika på at Hardanger siste 10 året er gått frå «syt til skryt». Hardanger veks, men ikkje nok. Økonomi/rekneskap Økonomistyring og kostnadskontroll er tilfredsstillande gjennomført. Hardangerrådet IKS hadde i 2012 omsetning på nær 5,2 mill. kroner utanom Regionalt Næringsfond og Kraftlinefond. Resultatrekneskapen for heile Hardangerrådet med prosjektportefølgje viser driftsresultat med overskot på kroner. Dette er svingingar som også kjem av at inn- og utbetalingar til prosjekt og ikkje føl kalenderåret. Svingingane vert regulerte via eigenkapitalen i selskapet, som pr er på medrekna bunden eigenkapital på kr kroner. Det er viktig for Hardangerrådet å ha så god eigenkapital og likviditet at ein tåler å driva prosjektarbeid som er nødvendig for utviklinga av Hardanger og er nyttig inntektskjelde for Hardangerrådet, og for Pensjonsansvaret til Hardangerrådet. Det rekneskapsmessige resultatet av drifta i Hardangerrådet i 2012 viser det same overskot på kr kroner avstemt for dei prosjekta som skal førast i balanse. Dette er også svingingar som avheng tidspunkt for betalingar, men fortel om drifta i Hardangerrådet. Konklusjonen er at Hardangerrådet iks har ei sunn økonomistyring. Hardangerrådet er mva-registrert og momsen balanserer i rekneskapen. Konsekvensen av momsrefusjonsordninga i Hardangerrådet er at selskapet får kroner i auka aktivitet. Vidare drift Årsoppgjeret er avlagt under føresetnader om vidare drift. Til grunn for dette ligg resultatprognose for 2012 og selskapet si strategiske prognosar for åra framover. Selskapet har ei sunn økonomisk og finansiell stilling. 8

14

15 Årsregnskap 2012 for Hardangerrådet IKS Organisasjonsnr Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks EIDFJORD Organisasjonsnr

16 Hardangerrådet IKS Resultatregnskap Note jan-des 12 jan-des 11Budsjett Avvik HiÅ/B DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Tilskudd Sum driftsinntekter Driftskostnader Underleverandører Lønnskostnad ( ) Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (50 000) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Hittilrapport for Hardangerrådet IKS Organisasjonsnr

17 Hardangerrådet IKS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Tilskudd Sum driftsinntekter Driftskostnader Underleverandører Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Hardangerrådet IKS Organisasjonsnr

18 Hardangerrådet IKS Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Hardangerrådet IKS Organisasjonsnr

19

20 Hardangerrådet IKS Noter 2012 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht regnskapsprinsipper: Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. Skatt Hardangerrådet IKS har ikke erverv til formål og driver ikke økonomisk virksomhet. Hardangererådet IKS er derfor fritatt for skatteplikt og det er ikke beregnet skattekostnad i årsregnskapet. Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret. I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Noter for Hardangerrådet IKS Organisasjonsnr

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardanger Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13. Hardangerrådet iks KAPITTEL 1 FØREMÅL OG LOKALISERING SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr 31.12.2007 *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.mars 2014 1 Føremål og føresetnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Organisasjonsnr.971348496 Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 40 5783 EIDFJORD Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Dill AS

Årsregnskap 2016 for Dill AS Årsregnskap 2016 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2016 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Kulturlandskapssenteret I Telemark As

Årsregnskap 2012 for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Årsregnskap 2012 for Kulturlandskapssenteret I Telemark As Utarbeidet av: Hjartdal og Gransherad Regnskapskt. AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 12 3665 SAULAND Regnskapsførernummer 31644 Kulturlandskapssenteret

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer