Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter"

Transkript

1 Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter 3.juni.2009

2 Innholdsliste Sammendrag Bakgrunn Lokalisering og oppstart av aktivitet Organisering av forprosjektet Navn, grunnfilosofi og formål Navn Grunnfilosofi Formål Målgrupper og oppgaver Faglig innhold Fasiliteter Demonstrasjonsanlegg Undervisningsrom Andre fasiliteter Samarbeidspartnere Omtale av andre mulige samarbeidspartnere Faglige partnere Økonomiske partnere Organisering Bemanning Markedsføring Besøksspotensiale Økonomi Investeringsbudsjett Driftsbudsjett Kapitalbehov Etableringsplan Vedlegg 1 Betraktninger rundt organisasjonsform for Tingvoll sol- og bioenergisenter Vedlegg 2 Bildeeksempler av ulike energibærere og produksjonsanlegg

3 Sammendrag Forprosjektet er et resultat av at Møre og Romsdal fylke ønsker å være et pilotfylke for fornybar energi, og at fylket skal være ledende på kompetanse om fornybar energi i Norge. Fylket ønsker at det blir etablert tre kompetansesenter i fylket, som spesialiseres på ulike kilder til fornybar energi. Disse sentrene skal spre kompetanse om fornybar energi, og med det bl.a. øke interessen for realfag generelt i fylket. Lokalitetene er valgt med bakgrunn i særlig kompetanse og ulike demonstrasjonsanlegg på disse stedene. Tingvoll er aktuell med sol- og bioenergi som tema, Smøla med vindenergi som tema og Runde miljøsenter med havenergi som tema. Arbeidet med forprosjektet startet den 19.januar 2009 og ble avsluttet den 2.juni Energuide as har vært sekretær og prosjektleder for forprosjektet. Eiere av forprosjektet har vært Tingvoll kommune, Energiregion Møre og Nordmøre Energiverk AS, og med seg i styringsgruppa har de dessuten hatt Bioforsk Økologisk, Tingvoll videregående skole og Småsamfunnssatsinga. Arbeidet underveis har vist at det er et stort behov for å ta i bruk mer sol og bioenergi. For å komme dit trengs mer informasjon, inspirasjon og kunnskap. Hovedkonklusjoner: deltakerne i forprosjektet ser et stort behov for et kompetansesenter for sol- og bioenergi deltakerne har et mål om etablering av et slikt senter Tingvoll er en godt egna lokalisering det er realistisk å få etablert senteret Forprosjektet redegjør for hvordan senteret skal: tilby oppdatert og tilpasset informasjon og kompetanseheving for ulike målgrupper tilby opplevinger i tilknytning til de aktuelle fagområdene bli en naturlig del av et størst mulig nettverk på fagområdene sine inspirere og stimulere interesse for realfag hos alle, og da særlig hos de yngre Målgruppene er alt fra skoleverket, studenter og forskere, husbyggere, gårdbrukere, entreprenører, politikere og offentlig ansatte, miljø- og naturvernorganisasjoner til turister. To sentrale prinsipp vil være viktige ved kompetansesenteret: Learning by doing, eller læring ved å prøve selv kretsløpstankegang Kompetansesenteret vil knyttes tett opp til forskningsinstitusjonen Bioforsk, Tingvollen økopark økosenteret som er under oppbygging på Tingvoll gard og økokommunen Tingvoll. Tingvoll kommune har arbeidet med bærekraftig utvikling og tilrettelegging for bruk av bioenergi over lang tid. Ved Tingvoll gard arbeides det med etablering av et biogassanlegg i tillegg til en varmesentral for fjernvarmenettet på Tingvoll. Disse vil være sentrale visnings- og demonstrasjonsanlegg ved kompetansesenteret. Forprosjektet konkluderer med at kompetansesenteret vil ha behov for 1,5-2 årsverk, og at de ansatte vil ha et nært samarbeid med de andre aktørene ved Tingvoll gard. Nettopp denne lokaliseringen gir sterke synergieffekter både i forhold til etableringskostnader, kompetanse og bemanning. Når det gjelder overnatting og andre tilbud for besøkende, vil en benytte eksisterende tilbud i området. 2

4 Vi har vært i kontakt med nasjonale fagmiljøer for sol- og bioenergi underveis i prosjektperioden, og dette har bekrefta at det er riktig å bygge opp et kompetansesenter for sol- og bioenergi, samtidig som det har gitt innpass i et større faglig nettverk. På dette stadiet er det ikke tatt kontakt med mulige økonomiske partnere utenom eierne av forprosjektet. Senteret ønsker å sikre at informasjon og kunnskap som formidles er nøytral i forhold til utstyrsleverandører. Dette legger begrensninger på hvordan drifta kan finansieres. Sponsing av modeller og lignende vil være uproblematisk, likeens gaver til stiftelsen. Møre og Romsdal fylke har allerede vedtatt å støtte kompetansesentrene både i etableringen og med årlige driftsmidler. Kapitalbehovet ved etableringen vil være i størrelsesorden 3,0 mill kr, og vil gå med ca kr ,- i underskudd første året. Fra år to vil senteret gi et overskudd, som er tenkt benyttet til å utvikle senteret med kjøp av modeller og lignende. Forprosjektet konkluderer med at det er mest hensiktsmessig å organisere senteret som en stiftelse. Etablering av kompetansesenteret planlegges høsten 2009, og med oppstart i januar 2010 når en ansetter daglig leder. 1 Bakgrunn Energiregion Møre har som målsetting at Møre og Romsdal skal bli et pilotfylke for miljøvennlig og bærekraftig energiomforming, og at statusen som pilotfylke skal føre til at det blir oppretta regionalt/nasjonalt/internasjonalt senter for bærekraftig utvikling. Nærings- og miljøutvalget har skissert målgrupper, innhold og oppgaver for sentrene. De har også stilt midler til disposisjon for å utarbeide forprosjekt for tre senter lokalisert på følgende steder: Runde Miljøsenter i Runde med fokus på havenergi Tingvoll med fokus på sol- og bioenergi Smøla med fokus på vindenergi Energiregion Møre og Tingvoll kommune ønsket å gjennomføre et forprosjekt som beskriver både innhold og faktorer som tilsier at et kompetansesenter for sol- og bioenergi bør legges til Tingvoll. Forprosjektet finansieres av Tingvoll kommune, Nordmøre Energiverk AS, Bioforsk Økologisk og Energiregion Møre. Kompetansesenteret i Tingvoll skal være et regionalt senter for sol- og bioenergi, der også andre typer fornybar energi som for eksempel småskala vannkraft vil kunne omtales og demonstreres. Det er altså ikke en målsetning å forsøke å få status som nasjonalt kompetansesenter. Kompetansesenteret skal være et kurs-, formidlings- og besøkssenter. Tingvoll kommune har vært selverklært økokommune siden 1989, og hvert kommunestyre har siden det vedtatt økokommuneerklæringen. I juli 2007 valgte Kommunal- og regionaldepartementet Tingvoll kommune som en av 22 Grønne energikommuner, med en av begrunnelsene at Tingvoll hadde lange tradisjoner med å tenke bærekraftig utvikling. Som eksempel på at kommunen har hatt stort fokus på bærekraftig utvikling og miljø kan satsingen på vannbåren varme i alle større egne bygg siden 1984 nevnes. I kommuneplana for er et av hovedmålene for kommunens miljø- og samfunnsutvikling å styrke næringsutviklingen og særlig legge til rette for arbeidsplasser med utspring i eksisterende nærings- og kunnskapsmiljø i Tingvoll. I handlingsplana for er det et vedtatt mål at kommunen skal bidra til å etablere et kunnskaps- og opplevelsessenter innen realfag, økologi og fornybar energi. Kommunens satsing på bærekraftig utvikling kan derfor settes i sammenheng med ønsket om etablering av et kompetansesenter for sol- og bioenergi ved Tingvoll gard. 3

5 Det har over lang tid vært en utfordring med å skaffe tilstrekkelig fornybar energi til fjernvarmenettet i Tingvollvågen. En løsning på utfordringen kan være at det bygges en varmesentral basert på bioenergi i forbindelse med Tingvoll gard, med en nødvendig forlengelse av fjernvarmenettet kanskje også ned til Tingvoll kirke, prestegården og menighetshuset. Forprosjektet om et kompetansesenter har som utgangspunkt at en varmesentral bygges ved den nye driftsbygningen, og at utformingen skjer i samråd med en eventuell ekstern partner. Varmesentralen må utformes slik at den kan benyttes som et visningsanlegg ved kompetansesenteret. Målsettingen for den nye varmesentralen er at den skal bygges 2009/2010. I kommunen finner en flere mindre anlegg for solenergi, bioenergi og vannkraft som vil være gode visningstilbud for senteret. Bioforsk er et forsknings og utviklingsinstitutt (FoU) innen landbruk og miljø. Bioforsk Økologisk på Tingvoll har med sine 31 ansatte lederansvaret for all aktivitet innen økologisk landbruk i Bioforsk. Senteret har også fagkompetanse innen pedagogikk, media/journalistikk, foretaksøkonomi, innovasjon og næringsutvikling. I tillegg til FoU arbeidet blir det satset spesielt på kunnskapsformidling og rådgivning. Tingvoll gard er siden 1994 drevet økologisk. Bioforsk Økologisk holder til ved Tingvoll gard, der de bruker gården til forskning og demonstrasjonsformål. Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) har drevet et FoU institutt innen økologisk landbruk på Tingvoll i tidsrommet , fram til etableringen av Bioforsk. Stiftelsen forvalter nå Tingvoll gard som er tidligere prestegård, landbruksskole og forsøksstasjon. Gårdsdrifta, som er økologisk, blir forpakta bort til en familie som bor på gården. 1.1 Lokalisering og oppstart av aktivitet Kompetansesenteret er tenkt lokalisert sammen med, og tett integrert med, det kommende økologiske kunnskaps- og opplevelsessenteret som er under utvikling ved Tingvoll gard. Dette senteret har arbeidstittel Tingvollen økopark. Aktivitetene ved økoparken og energisenteret vil gjensidig styrke hverandre på flere måter, kompletterende kompetanse, felles bruk av bygnings- og installasjonsressurser og delt publikumsbesøk. Tingvoll kommunes fjernvarmenett med tilhørende varmesentraler og sentrale driftsstyringssystemer inngår også. Alt dette ligger i gangavstand fra Tingvollen økopark. Bygningene ved Tingvoll gard. 4

6 Samarbeidet og nærheten til Bioforsk Økologisk som et FoU-institutt vil være en styrke i faglige sammenhenger både i drift og for rekruttering av personell. Uavhengig av kompetansesenteret skal det bygges ny driftsbygning ved Tingvoll gard. Planene for det nye fjøset er godt i gang, med planlagt byggestart i løpet av Det er fokusert på at bygget skal inneholde moderne energiløsninger og god ressursutnytting, blant annet gjennom bruk av tre som byggemateriale både til selve bygget og innredningen. Det vurderes også bygging av et biogassanlegg i tilknytning til gårdsdrifta og forskningsaktiviteten. Dette byggeprosjektet medfører at den gamle driftsbygningen blir ledig, og den er godt egnet til oppgaver i forbindelse med et kompetansesenter for sol- og bioenergi. Bygget ligger sørvendt og er gunstig lokalisert med tanke på å utnytte solenergi i Tingvoll. Et kompetansesenter for sol- og bioenergi ved Tingvoll gard vil naturlig måtte inneholde en universaltørke for høy- og biomasse, sammen med et mindre anlegg for produksjon av biogass. Den gamle driftsbygningen vil også utformes med eksempel på utnytting av solenergi i bygg. Samtidig ønsker en å utnytte relevante vannkraft, sol- og/eller bioenergi småskala anlegg som allerede finnes rundt omkring i nærområdet til demonstrasjonsanlegg. En ser for seg to faser ved kompetansesenteret, før og etter ombygging av den gamle driftsbygningen ved Tingvoll gard. Det er allerede gjennomført/ planlagt gjennomført seminar og konferanse knytta opp mot senteret. Planene er en gradvis oppbygging av mer aktivitet. Dagsaktiviteter for turister og lignende skal ikke tilbys og reklameres med i stor skala før en kan tilby aktiviteter med tilstrekkelig kvalitet. Det er ikke realistisk å forvente at en kan oppnå tilstrekkelig kvalitet på kompetansesenteret til å ta i mot dagsbesøkende turister før eget bygg og fasiliteter er klart, altså i fase to. Ved å starte med å tilby korte kurs og holde konferanser/seminarer, vil en få en trygg utvikling av senteret, og en vil kunne være sikker på at produktet en tilbyr på senteret er av god kvalitet. 1.2 Organisering av forprosjektet Prosjektgruppen i forprosjektet har bestått av følgende personer: Gunnlaug Ribe Småsamfunnssatsinga Tingvoll (leder) Ketil Valde Bioforsk Økologisk Tingvoll Liv Dahl Gullikstad Tingvoll videregående skole Ivar Jonas Nørbech Tingvoll kommune, byggekomité varmesentral Einar Oterholm Energiregion Møre, Møre og Romsdal fylke Arne A. Pedersen Nordmøre Energiverk AS Olav Arne Bævre Bioenergisenteret (et forpliktende samarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norsk institutt for skog og landskap og Bioforsk der eierne samordner sitt forskningsarbeid innen bioenergi.) Funksjonen som styringsgruppe for prosjektet har vært Småsamfunnssatsinga, med Kristin Sørheim som kontaktperson. Prosjektledelse og sekretærfunksjon er utført av Energuide as. Energuide as leverer drift- og vedlikeholdstjenester i vindparkene på Smøla og Hitra, i tillegg til konsulenttjenester innen fornybar energi. Neas, Smøla kommune og Trønder Energi Kraft eier firmaet. 5

7 2 Navn, grunnfilosofi og formål Energiomforming er et mer korrekt begrep enn energiproduksjon. Vi omformer og utnytter energien i fra trevirke, sola og andre kilder, vi skaper den ikke. Derfor benytter vi begrepet energiomforming i stedet for energiproduksjon. 2.1 Navn Arbeidstittelen for kompetansesenteret er Tingvoll sol- og bioenergisenter. I tillegg til egne navn for hvert kompetansesenter bør det vurderes å ha et felles overordnet navn. 2.2 Grunnfilosofi Både utformingen av senteret og formidlingen vil preges av at det legges vekt på en samlet økologisk- og økonomisk bærekraftig energibruk, med vesentlig fokus på desentralisert og småskala energiomforming og fullstendig miljøregnskap. Dette gjelder hele kretsløpet ved omforming og utnytting av energien. 2.3 Formål Kompetansesenteret vil ha som mål å være ledende i regionen innen formidling av kunnskap om solog bioenergi og vannkraft, for på den måten bidra til å øke interessen, kompetansen og bruken av disse energiformene. Senteret skal være det naturlige stedet å henvende seg når en søker kunnskap om sol- og bioenergi i regionen, men også når det gjelder småskala vannkraft vil en kunne vise frem og formidle kunnskap. Bioenergidag på Istad. Foto: Per Oterholm, Energuide AS. Senteret vil bli et lærested/studiested/kurssted for bruk av sol- og bioenergi og vannkraft, herunder bidra til å styrke realfagskompetansen i grunnskole og videregående skole i hele regionen. På sikt ønsker senteret å kunne knytte til seg studenter/stipendiater fra universitet og høgskoler i forbindelse med for eksempel forskningsoppgaver. Kompetansesenteret vil bidra til en tryggere energiforsyning, der lokal energiomforming i størst mulig grad er basert på fornybare kilder med minimale skader på miljøet. Utnyttingsgraden for energibruken skal være størst mulig. 6

8 Legge til rette for selvstendige opplevelser og kompetanseheving Informere og gi svar på konkrete spørsmål Legge til rette for innhenting av data til oppgaver og avhandlinger Lover, forskrifter og tilskuddmuligheter Tilby tilpasset omvisning og kurs Tingvoll sol- og bioenergisenter 3 Målgrupper og oppgaver Kompetansesenteret skal sammen med samarbeidspartnere tilby oppdatert informasjon tilpasset de enkelte målgruppene. Målet er en kompetanseheving om sol- og bioenergi og vannkraft for hver enkelt besøkende. Alle de tre kompetansesentrene for fornybar energi i fylket bør tilby en grunnleggende energidel. Som minimum bør kompetansesentrene samarbeide om markedsføring i tillegg til utvikling og innhold i den grunnleggende energidelen. Den faglige delen av kompetansesenteret bør oppdateres ofte, for å vise den nyeste kunnskapen og for at det skal være interessant for besøkende å komme tilbake igjen. Kompetansesenteret vil holde fokus på sol- og bioenergi, men vil også kunne vise småskala vannkraftanlegg. Kursene som tilbys i første fase av kompetansesenteret vil bestå av byggeklosser av ulike tema som settes sammen og tilpasses til de ulike målgruppene. Eksempel på tema i kursene kan være effektiv energibruk i bygg, enøk, utnytting av skogsvirke til brensel, generell energilære, energiløsninger ved renovering av bygg, klimaplaner og biologisk mangfold. De ulike temaene presenteres med egne produktark. Tabell 1. Oversikt over de mest aktuelle målgruppene og oppgaver Oppgaver / innhold Målgruppe Skoleverket Studenter og forskere Husbyggere Gårdbrukere Entreprenører og annet bransjepersonell Politikere Offentlig ansatte Miljø- og naturvern-organisasjoner Alle 7

9 Skoleverket En av de viktigste målgruppene for kompetansesenteret er skolene. Fylket bør som skoleeiere innføre obligatoriske kurs for lærere som arbeider med naturfag som fagfelt. Elever både i grunnskolen og videregående skoler skal tilbys tilpassede kurs i forhold til læreplanen, samtidig som lærerne tilbys temakurs. Innholdet og undervisningsmulighetene på energisenteret skal klart overgå det som den enkelte skole kan tilby. Studenter og forskere Senteret ønsker å knytte til seg studenter og stipendiatkandidater fra universitet og høgskoler i forbindelse med oppgaver (dr. og mastergrad) og prosjekter/forsøk. Som en naturlig del av kompetansesenteret bør også stedet være aktuelt i forbindelse med publisering av nye forskningsresultater. Husbyggere/ privathusholdninger Kompetansesenteret skal være et naturlig sted å finne informasjon om ulike oppvarmingsløsninger, effektiv energibruk og lignende. Markedet for denne målgruppen ser ut til å være stort og stigende. Gårdbrukere Senteret skal kunne tilby informasjon om ulike løsninger for å utnytte ressursene ved et gårdsbruk. Det tenkes da spesielt på biogassproduksjon, skogressursene og andre biomasser samt bygging og utnytting av gardsbygninger. Entreprenører og annet bransjepersonell Her skal en finne informasjon om ulike oppvarmingsløsninger, effektiv energibruk og lignende, samt produktoversikt og ny viten om bedre løsninger. Kurs som er spesielt tilrettelagt for målgruppen. Politikere Kompetansesenteret vil tilby generelle kurs og veiledning om energiløsninger for lokalsamfunn basert på lokale, fornybare ressurser. Videre skal riktig energibruk, konsekvenser for miljøet og samfunnet generelt være tema som det gis kunnskap og innsikt i. En energi- og politikerskole i miljølære som er utviklet på Tingvoll planlegges videreutviklet og brukes som et av tilbudene. Offentlig ansatte Tilsvarende det som tilbys politikere. Miljø- og naturvernorganisasjoner Tilsvarende det som tilbys politikere. Alle andre Alle skal kunne få råd og svar på konkrete spørsmål som omhandler fagfeltene, eller i det minste bli rettledet videre. Senteret skal være tilrettelagt for at alle, også barnefamilier, skal kunne få et godt utbytte av en dagstur til senteret. Dette innebærer at senteret også må være åpent på helg, i det minste i sommerhalvåret. 8

10 4 Faglig innhold Nærings- og miljøutvalget i fylket skisserte disse oppgavene for kompetansesenteret: Samle, bygge opp og koordinere kompetanse om utnytting av sol- og bioenergi Tilby oppdatert og tilpasset informasjon og kompetanseheving for ulike målgrupper Tilby opplevelser i tilknytning til de ulike fagområdene og teknologiene Bli en naturlig del av et størst mulig nettverk på fagområdene Inspirere og stimulere interessen for realfag hos alle, men særlig hos de yngre Senteret skal vise alle sider ved omforming, distribusjon, installasjon og bruk av energi. Alt skal settes i en helhetlig, bærekraftig og økologisk sammenheng. En naturlig følge vil være at senteret også har kunnskap om regelverk, planlegging og prosjektering, tilskuddsordninger og andre økonomiske konsekvenser ved ulike utbygginger. All læring skal være kombinert med praktisk gjennomføring og erfaring. Besøkende skal gjennom egen aktivitet og interaktive tilbud få en forståelig framstilling av prinsipper og løsninger, og slik at læring gjennom dette blir artig og inspirerende. For å kunne utføre disse oppgavene må kompetansesenteret på Tingvoll ha tilgang til fasiliteter og interaktivt utstyr til bruk i undervisningssammenheng. Utstyr som hver enkelt skole ellers ikke har tilgang til, og som gjør at elevene selv kan gjøre målinger og eksperimentere omkring temaene sol-, bioenergi og vannkraft. Kompetansesenteret bør ha tilgang til et omfattende bibliotek om fagområdene, samt salg av bøker, leker og utstyr på senteret og eventuelt etablere nettbutikk i tillegg. Kompetansesenteret bør kunne vise de mest aktuelle logistikkløsningene for de ulike brenslene, flis, ved, briketter og pellets. Hele kjeden fra hogst til ferdig omdannet utnyttbar energi. Hvilke kvaliteter kjennetegner de ulike brenslene, når skal en benytte de, hvilke fordeler og ulemper er det med de ulike brenslene? Dette betinger også oversikt over hvilke kjelløsninger, med fordeler og ulemper, som finnes og er mest aktuell for de ulike brenslene. Eksempler på enkle forsøk som bør kunne gjennomføres: måling av energimengder per volum for ulike treslag fuktighetsinnhold i trevirke o rått virke hogd på ulike årstider o kunstig tørket virke o syrefelt virke virkningen av ulike naturlige tørkeopplegg utendørs andel aske i ulike brensel innhold i asken kartlegge innholdet i røykgassen fra ulike brensel energiregnskap ved kunstig tørking Når kompetansesenteret på Tingvoll satser på bioenergi og Tingvoll gard også har egen skog, vil det være aktuelt å la f.eks skoleklasser utføre målinger på skog som kan være grunnlag for utnytting til bioenergi. Som eksempel kan det gjøres bestandsmålinger på tilvekst for ulike treslag, stående volum per areal og effekter på jordsmonnet av gjødsling, uttak av grot og tilbakeføring av aske. Forklaring til tabellene 3, 4 og 5: Avmerket fullskala anlegg betyr enten at kompetansesenteret har eget anlegg eller at en kan vise fram anlegg hos samarbeidspartner i lokalsamfunnet. Tema som kun presenteres som en orientering tilbys fra fase 1. Demoanlegg som kommer i fase 2 omtales også i fase 1. 9

11 Tabell 2. Tema som bør dekkes i den generelle delen om energi Tema Generelt om energi Energi, mengder og kvalitet 1 Ulike energikilder 1 Energilover 1 Effektiv energibruk 1 Globale og lokale utfordringer 1 Tabell 3. Faglig innhold om bioenergi. Biobrensel Anlegg/tema Fullskala (F)/ Demoanlegg (D) Orientering Fase tradisjonell vedovn F 1 Ved vedkjel D 1 produksjonsanlegg F 1 Pulver forbrenningsanlegg produksjonslinje småskala fyrkjel F 1 Flis middels fyrkjel F 2 storskala fyranlegg produksjonslinje F 1 pelletskamin F småskala fyrkjel Pellets middels fyrkjel F storskala fyranlegg produksjonslinje småskala fyrkjel Briketter middels fyrkjel F storskala fyranlegg produksjonslinje Trekull forbrenningsanlegg produksjonslinje Etanol forbrenningsanlegg D 2 produksjonslinje Biodiesel forbrenningsanlegg D 2 produksjonslinje Tjære forbrenningsanlegg produksjonslinje D 1 Biogass forbrenningsanlegg F 2 produksjonslinje F 2 Avfallsbriketter forbrenningsanlegg produksjonslinje Hva er bioenergi, fotosyntesen Verdikjeden Generelt om Logistikk bioenergi Miljø- og energiregnskap Utfordringer/muligheter Fase 10

12 Tabell 4. Faglig innhold om solenergi Solenergi Anlegg Fullskala (F)/ Demoanlegg (D) Orientering Fase Passiv solvarme Småskala F 2 Storskala Småskala, luft F 2 Aktiv solvarme Småskala, vann F 2 Storskala Solkjøling Småskala 1 Storskala 1 Solkoking Småskala D 1 Solceller (PV) Småskala F 1 Storskala D 1 Soltermisk elproduksjon Storskala 1 Historisk utnytting D 1 Generelt om solenergi Tabell 5. Faglig innhold om vannkraft Vannkraft Mikro-, mini- og småkraftverk Større vannkraftanlegg Generelt om vannkraft Potensiale D 1 Metoder for utnytting D 1 Miljøpåvirkninger, utfordringer Tema Fullskala (F)/ Demoanlegg (D) Orientering Fase F 1 F 1 Vannets kretsløp Historisk utnytting D 1 Potensiale vannkraft Ulike teknologier Miljøpåvirkninger, utfordringer Ved oppgangssaga på Tingvoll Museum. Foto: Nordmøre museum. 11

13 5 Fasiliteter I fase 2 vil kompetansesenteret ha tilgang til varmesentral, biogassanlegg og ulike sol- og bioenergianlegg. I tillegg til demonstrasjonsanleggene vil kompetansesenteret ha et enkelt laboratorium, klasserom for ca 30 personer og møterom. I fase 1 vil kompetansesenteret ha tilgang til laboratorium, klasserom, møterom og kontor i eksisterende bygg ved Tingvoll gard. 5.1 Demonstrasjonsanlegg Kompetansesenteret må tilby tilpassede opplevelser tilknyttet temaene sol- og bioenergi. Det tenkes da spesielt på å utnytte de planlagte anleggene som varmesentralen, høy/flistørken, biogassanlegget osv, men det bør også være modeller av ulike anlegg etter hvert. Eksempel på flisfyringskjel. Foto: Ketil Valde, Bioforsk Økologisk. Varmesentralen som er under planlegging vil forsyne fjernvarmenettet i Tingvollvågen nord med ca 3,5 GWh varme. Sentralen vil være lokalisert på Tingvoll gard, like ved den nye driftsbygningen. I tilknytning til varmesentralen og driftsbygningen vil det bygges en kombinert høy- og flistørke, og muligens et mellomlager for tørket virke. Til tørkeprosessen benyttes solvarme og overskuddsvarme fra fyrsentralen og eventuelt et biogassanlegg. Et anlegg for produksjon av biogass vil planlegges i tilknytning til driftsbygningen eller energisentralen. Etter behov vil kompetansesenteret kompletteres med andre nærliggende anlegg som mini-, mikroog småkraftverk (Torjulvågen, Gyl og Skar), varmepumpeanlegg (Tingvoll Fjordhotell og Tingvoll kirke), flisfyringsanlegg, pelletsanlegg og historiske energiløsninger knyttet til vannkraft ved Tingvoll Museum. På Tingvoll museum finner en oppgangssag og kvernhus som er i funksjon og som kan vise tidligere tiders utnytting av vannkraften. 12

14 5.2 Undervisningsrom Klasserom i tradisjonell forstand er det flere muligheter for allerede fra starten. Ved undervisning vil en ta i bruk uteområdet, modeller, demonstrasjonsanlegg, fullskalaanlegg, laboratorium og anlegg for utprøving av løsninger Multimedia fremvisninger, videokonferanser, nett-tilgang, brosjyrer og annet materiell vil bli tilbudt. I tillegg vil det være utstilinger av aktuelle produkter fra ulike leverandører, samt en butikk for innkjøp av utvalgte varer som ellers er vanskelig å få fatt i. Bioforsk har i dag tilgjengelig både undervisningsrom, møterom, et mindre laboratorium og videokonferanseutstyr. 5.3 Andre fasiliteter Tingvoll videregående skole Tingvoll videregående skole kan ved større arrangement, og etter avtale, leie ut aula med plass til 250 personer og kantine med plass til personer. Skolen har også datarom med 30 stasjonære pc-er og et møte- / seminarrom for inntil 50 personer. Skolen har egne laboratorier for opplæring i fysikk, kjemi og biologi. Utenom skoletida kan i tillegg inntil 5 undervisnings- / grupperom leies ut. Hvert rom passer for grupper mellom personer. Alle rommene er utstyrt med lerret, projektor og høytalere, regulerbare og ergonomisk riktige stoler og bord som settes sammen som buss, grupper eller hestesko. Tingvoll vgs ligger 5 minutters gange fra det planlagte kompetansesenteret for sol- og bioenergi. Eget rom for sponsorer Aktører i næringslivet bør ha en egen avdeling til disposisjon for å stille ut ulike demonstrasjonsutstyr og reklamemateriell. Denne avdelingen må skilles tydelig fra den andre delen i senteret, slik at de besøkende ikke skal være i tvil om når senteret leverer nøytral informasjon. Anslått nødvendig areal innendørs 100 m 2. Utvendige demonstrasjonsanlegg for sponsorer tilpasses visningsformålet. Overnatting og servering Det er flere muligheter for overnatting og servering i Tingvoll, men den mest aktuelle lokaliteten er Tingvoll fjordhotell. Det finnes også andre overnattingsmuligheter med lavere standard som sammen med hotellet kan øke kapasiteten. Hotellet kan tilby 32 sengeplasser fordelt på 16 rom, auditorium med totalt 61 sitteplasser, møterom til 20 og møtebord på enkelte overnattingsrom. Hotellet har egen kafé/restaurant, og kan også levere mat til bedrifter på bestilling. Kompetansesenteret bør benytte tilbudene som eksisterer i stedet for å tilby slike tjenester selv. Tingvollen økopark vil trolig tilby overnatting i gapahuk/lavvo eller på flatseng i låve. Dette kan være et tilbud til grupper med lavt reisebudsjett, eller som ønsker opplevelsen ved slik overnatting. Opplevelsessenteret Det arbeides med etablering av landets første økologiske kunnskaps- og opplevelsessenter, med arbeidstittel Tingvollen økopark. Her er det planlagt rom for matlaging og servering, butikk, og sannsynligvis enkle overnattingsfasiliteter. En ønsker å formidle kunnskap om hva som skal til for å få til en bærekraftig utvikling, også sett i et globalt perspektiv der nord-sør samarbeidet m.a. vil bli viktig. 13

15 Værstasjon Alle de tre aktuelle kompetansesentrene vil ha interesse og bruk for fakta om lokalklimaet. Et aktuelt samarbeidsopplegg mellom sentrene vil kunne være å ha like værstasjoner ved hvert enkelt senter, og legge ut måleresultatene på hjemmesidene. Når en vurderer utnytting av solenergi er det nyttig å ha tilgang til kontinuerlige målinger av solinnstrålingen på ett eller flere relevante lokaliteter. Kjennskap til temperatur, vind og solinnstråling er også sentralt når en skal beregne energibehov i bygg. Sammen med logistikk er dimensjonering av energisentraler for bioenergi av de mest sentrale utfordringene ved utnytting av bioenergi. Ved Tingvoll gard har Bioforsk Økologisk allerede en avansert værstasjon som det vil være mulig å benytte for kompetansesenteret. Annet Det er mange gårdsmatprodusenter i Tingvoll, og økologisk, lokalprodusert eller kortreist mat kan bli et varemerke. Kompetansesenteret for sol- og bioenergi må sees i sammenheng med Tingvollen økopark og framstå også som et reiselivsmål for noen grupper. I tillegg til kunnskap om energi, er det på alle stedene også andre spennende attraksjoner. 6 Samarbeidspartnere Aktørene i forprosjektet har ulik tilknytning til et eventuelt kompetansesenter for sol- og bioenergi i Tingvoll. Men felles for alle er at de kan bidra med den økonomiske driften, ved for eksempel kjøp av tjenester, og at de har kompetanse på ulike fagfelt som kan være interessant å utnytte i senteret. Nedenfor er det opplistet faktorer som gjør eierne til naturlige, både faglig og økonomisk, aktører i kompetansesenteret. Møre og Romsdal fylke o Energiregion Møre o Utdanningssektoren Tingvoll kommune o Skolene o Satsingen på økologi og bærekraft o Satsingen på fjernvarme og fornuftig energibruk i bygg Bioforsk økologisk o Kompetanse på bioenergi o Medeier av Bioenergisenteret på Ås o Bioforsk-nettverket o Lokaliseringen og nettverket på Tingvoll gard Neas o Områdekonsesjonær nett o Eier av vannkraftanlegget på Skar o Satsingen som varmeleverandør 6.1 Omtale av andre mulige samarbeidspartnere Kompetansesenter for vindenergi på Smøla og havenergi på Runde Som tidligere nevnt er det planer om kompetansesenter for vindenergi på Smøla og havenergi på Runde. Sentralt i senteret på Smøla er Smøla vindpark og Gurisenteret med visningssenteret for vindkraft Møter med vinden. Runde miljøsenter AS er lokalisert på øya Runde, og har som formål å bygge opp forskings- og overvåkningsaktivitet. De skal også arbeide med fornybar energi fra havet, i samarbeid med investorer som Rolls-Royce, Møre og Romsdal Fylke med flere. 14

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/00531 2 Søknad om offentlig

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD

BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD Oppdragsrapport fra Skog og landskap 10/2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD - Brukerundersøkelse

Detaljer

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Veien til biovarme Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Forord En vellykket bygging og drift av et biobrenselanlegg krever god planlegging i hele kjeden fra stubbe til varme rom. Etablering

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Energiutredning Tinn 2009

Energiutredning Tinn 2009 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 GENERELT... 5 3.2 KOMMUNEFAKTA... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 3.4 OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE... 6 3.5 ATRÅ BARNE-

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer