KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker."

Transkript

1 HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2011 Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. Ny lov om eiendomsregistrering ble gjordt gjeldende fra Det er også foretatt omfattende endringer i plan- og bygningsloven. Ny plandel ble vedtatt med virkning fra og ny byggesaksdel med virkning fra Gebyrregulativet for 2010 ble tilpasset det nye lovverket så godt vi kunne med de opplysningene vi den gang hadde tilgang til. Etter å ha praktisert lovverket og benyttet gebyrregulativet en stund sitter vi nå med erfaringer som gjør at det er ønskelig å gjøre mindre endringer og justeringer i regulativet. Utgangspunktet er at de enkelte gebyrpostene økes med 4% i henhold til formannskapets innstilling. Det er imidlertid ønskelig å endre noe på teksten og enkelte av gebyrpostene for bedre å tilpasse gebyrene til lovverket. Justeringene medfører ingen endring av det generelle kostnadsnivået på gebyrene som opprettholdes i samsvar med formannskapets innstilling og som fremgår av høringsutkastet til budsjett for Gebyrregulativet legges fram for formannskap/ kommunestyret til orientering Per Dæhli Vedtatt av Hole kommunestyre 13. desember 2010, sak K-057/10 Totusenogelleve 00/00 1

2 Gebyr hjemlet i Lov om Eiendomsregistrering (Matrikkelloven 32, Matrikkelforskriftens 16) KAPITTEL 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Saksbehandlingsfrister Kommunen skal gjennomføre rekvirert sak uten ugrunnet opphold og senest innen 16 uker fra tillatelse til oppretting av matrikkelenhet / rekvisisjon om klarlegging eller justering av eksisterende grenser er mottatt. Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel. Det vises forøvrig til Matrikkelforskriftens 18 og 19 vedrørende fristforlengelser, samt til Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning i Hole kommune, som angir at fristen ikke gjelder for rekvisisjoner mottatt i tidsrommet i Hole kommune med unntak av saker innenfor markagrensen som er fra Beregningstidspunkt for gebyr Gebyret beregnes etter de satser som gjelder den dato kommunen mottok komplett søknad. Der det i vedtaket om opprettelse av ny matrikkelenhet foreligger betingelser som skal oppfylles, før opprettelse av eiendom kan gjennomføres, beregnes gebyr ut fra den dato oppfyllelsen har funnet sted. Dersom rekvirenten midlertidig stopper saken, betales gebyr ut fra ny igangsettelsesdato. 1.3 Fakturering og innfordring Fakturering skjer på bakgrunn av skriftlig bestilling. Ved for sen betaling påløper purregebyrog forsinkelsesrenter iht. inkassoloven. Faktura som ikke blir betalt etter purring, sendes til inkasso for videre inndrivelse. Gebyrene er ikke belagt med merverdiavgift. 1.4 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt 2.1 og 2.2. Der oppmålingsforretning avbrytes og må innkalles på nytt fordi rekvirent uteblir uten å varsle på forhånd, faktureres et ekstragebyr på kr 2.000,-. Totusenogelleve 00/00 2

3 1.5 Gebyr for oppmålingsforretning på snødekket mark Dersom oppmålingsforretning må avholdes på snødekket mark, skal det betales et tillegg på 20 % i forhold til ordinært gebyr. 1.6 Andre kostnader Øvrige kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i tilknytning til oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten. 1.7 Urimelig gebyr Gebyr hjemlet i medhold av Lov om eiendomsregistrering baserer seg på prinsippet om utjevnende selvkost. Dette innebærer at enkle saker som krever liten tidsbruk subsidierer komplekse og arbeidskrevende saker. Dersom gebyret likevel i helt spesielle tilfeller anses som urimelig høyt i forhold til det arbeidet oppmålingsmyndigheten har hatt med saken, kan rådmannen fastsette et passende gebyr. 1.8 Tinglysingsgebyr Tinglysningsgebyr kommer i tillegg ved oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og arealoverføring. KAPITTEL 2 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 2.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr 8320,- areal fra m² kr ,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt dekar. kr 1.040,- 2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² kr 4.160,- areal fra m² kr 6.760,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt dekar. kr 1.040,- 2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon: areal fra 0 50 m² kr 3.000,- areal fra m² kr 6.000,- areal fra m² kr ,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt dekar. kr 1.040,- 2.4 Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom: volum fra m3 kr 8.320,- volum fra m³ kr ,- volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m 3. kr 1.040,- Totusenogelleve 00/00 3

4 2.5 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 2.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til pkt , 1.1.2, og I tillegg kommer et gebyr pålydende: kr ,-. KAPITTEL 3 GRENSEJUSTERING 3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. areal fra m² kr 5.200,- areal fra m² kr 7.280,- 3.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum. Maksimalt volum settes til 1000 m³. volum fra m³ kr 5.200,- volum fra m³ kr 7.280,- KAPITTEL 4 AREALOVERFØRING 4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² kr 8.320,- areal fra m² kr ,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt dekar. kr 1.040,- 4.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenslåing er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m³ kr 8.320,- volum fra m³ kr ,- volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m 3. kr 1.040,- Totusenogelleve 00/00 4

5 KAPITTEL 5 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER 5.1 Der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr 3.120,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1.040,- 5.2 Der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning beregningsgrunnlag grensepunkt For inntil 2 punkter kr 5.500,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 2.040,- 5.3 Der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning beregningsgrunnlag grenselengde Inntil 50 meter kr 5.500,- For overskytende meter, pr 25 meter kr 2.040,- KAPITTEL 6 DIVERSE 6.1 Føring av privat grenseavtale i matrikkelen For inntil 2 punkter eller 100 meter grenselengde kr 3.120,- For hvert nytt punkt/påbegynt 100 m grenselengde kr 1.040,- Rimeligste alternativ for rekvirent velges. 6.2 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,- Endringen i satsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 6.3 Faktura beregnet på grunnlag av medgått tid Gebyr for oppmålingsarbeider som ikke kan beregnes etter ovenstående satser, beregnes på grunnlag av medgått tid. Pr. time kr 830,- Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- og kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. For oppdrag som ikke er lovpålagt må det i tillegg betales 25% merverdiavgift. 6.4 Klarlegging av rettigheter Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Pr. time kr 830,- Totusenogelleve 00/00 5

6 Gebyr hjemlet i Eierseksjonsloven 7 KAPITTEL 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Beregningstidspunkt Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt begjæring om seksjonering er komplett. 1.2 Faktureringstidspunkt og innfordring Fakturering skjer på grunnlag av skriftlig bestilling. Ubetalt faktura purres en gang og søknaden returneres i sin helhet 14 dager etter purringens forfall. Ved for sen eller manglende betaling, påløper purregebyr og forsinkelsesrenter iht. inkassoloven. Faktura som ikke blir betalt etter purring, sendes til inkasso for videre inndrivelse. Gebyrene er ikke momsbelagt. 1.3 Gebyr for sak som trekkes eller fører til avslag I henhold til lov om eierseksjonering 7, refunderes hele tinglysingsgebyret og halvparten av saksbehandlingsgebyret dersom begjæringen trekkes eller fører til avslag. KAPITTEL 2 BEGJÆRING OM OPPDELING I EIERSEKSJONER ELLER RESEKSJONERING Gebyrene beregnes ut fra det til enhver tid gjeldende rettsgebyr og tinglysingsgebyr. 2.1 Bygg (uten befaring) jfr. eierseksjoneringslovens 7 Behandlingsgebyr = 3 x rettsgebyret Tinglysningsgebyr 2.2 Bygg (med befaring) jfr. eierseksjoneringslovens 7 Behandlingsgebyr = 5 x rettsgebyret Tinglysningsgebyr KAPITTEL 3 OPPRETTING AV UTEAREAL SOM TILLEGGSAREAL TIL EIERSEKSJON For oppretting av uteareal som tilleggsareal til eierseksjon, vises det til gebyrregulativ for Lov om eiendomsregistrering kapittel 2.3. Totusenogelleve 00/00 6

7 Gebyrregulativ for behandling av saker etter Planog bygningsloven med hjemmel i Saker etter plan- og bygningsloven. (Gebyrene er ikke belagt med merverdiavgift.) 1. BYGGESAKER 1.1 Tiltak som krever søknad og tillatelse ( 20-1): a) Søknadspliktige tiltak 20-1, a (ny bygning til boligformål) kr ,- b) Søknadspliktige tiltak 20-1, a (tilbygg til boligformål > 50m 2 ) kr ,- c) Søknadspliktige tiltak 20-1, a (ikke til boligformål), b, c, d kr 8.300,- d) Søknadspliktige tiltak 20-1, e, f, g, h, i, j, k, l kr 4.050,- e) Mindre tiltak som ikke dekkes av ovenstående kr 2.000,- 1.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver ( 20-2) a) Tiltak som innvirker på eiendommens BYA grunnlag (forskrift 3-1, a og b: kr 4.250,- b) Øvrige tiltak(forskrift 3-1, c, d, og e) og (andre mindre tiltak 20-2): kr 3.850,- c) Driftsbygning inntil 1000m 2 (oppføring, hovedreparasjon, riving): kr 4.250,- d) Tilbygg til driftsbygning med totalareal < 1000m 2 : kr 3.850,- e) Mindre tiltak som ikke dekkes av ovenstående Totusenogelleve 00/00 7

8 kr 2.000,- f) Mindre enkle tiltak samt attester, bekreftelser og uttalelser: kr 950,- 1.3 Rammesøknader: For behandling av søknader om rammetillatelse betales et gebyr pr. søknad etter vanskelighetsgrad: a) For tiltak med særlig stor konsekvens som prosjekteres i BKL 4: kr ,- b) For søknader som enten krever dispensasjon fra lov, forskrift, plan og planbestemmelser, prosjekteres i BKL 3, bygningsprosjekteringen utført i tiltaksklasse 3, hvor hele eller deler av tiltaket skal undergis uavhengig kontroll eller plasseres innenfor verneområdet: kr ,- c) For søknader som enten prosjekteres i BKL 2, hvor bygningsprosjekteringen utføres i tiltaksklasse 2 eller krever tillatelse fra andre myndigheter: kr ,- d) Øvrige typer søknader: kr ,- 1.4 Igangsettingssøknader For behandling av søknader om igangsettingstillatelse betales et gebyr pr. søknad etter vanskelighetsgrad: a) For søknader med utførelsen i tiltaksklasse 3, krever dispensasjon, avvik fra rammetillatelsen eller med kontrollformen uavhengig kontroll: kr ,- b) For søknader med utførelsen i tiltaksklasse 2: kr ,- c) For søknader med utførelsen i tiltaksklasse 1 kr 7.500,- Totusenogelleve 00/00 8

9 d) For heiser, rulletrapp, løfteinnretninger: kr 3.200,- 1.5 Lokal godkjenning/ ansvarsrett For behandling av søknader om ansvarsrett etter forskrift om lokal godkjenning av ansvarsrett for foretak, betales et gebyr pr. søknad for foretak som ikke har sentral godkjenning: a) For behandling av søknad om ansvarsrett ved søknad om tillatelse til tiltak: Kr 800,- 1.6 Utslippssøknad For saksbehandling etter 12 og 13 i Forsurensningsforskriften: a) Anlegg inntil 15 PE kr 5.300,- b) Fra 15 PE til 50 PE kr ,- c) Fra 50 PE til 2000 PE kr ,- For behandling av de anleggstekniske arbeidene etter 20-1 i Plan-og bygningsloven: a) Anlegg inntil 15 PE kr ,- b) Fra 15 PE til 50 PE kr ,- c) Fra 50 PE til 2000 PE kr ,- For behandling av søknad om lokal godkjenning/ ansvarsrett benyttes satsen under pkt. 1.5 ovenfor. For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med forskriften eller arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningslovens tas vanlig gebyr med 50% påslag. 1.7 Endring av tillatelse For søknad om endring av tillatelse beregnes 50% av normalt gebyr. 1.8 Plassering/plasseringskontroll av bygninger Plassering av bygninger skal utføres av foretak med ansvarsrett. Kommunen kan også utføre plassering av bygninger. Ønsker tiltakshaver benytte seg av kommunens tjenester kan plasseringen utføres etter følgende satser: a) Enebolig, større bygg og lignende: b) Mindre bygg: kr 3.500,- + mva Totusenogelleve 00/00 9

10 kr 2.500,- + mva c) Kompliserte bygg etter medgått tid kr 830,- pr. time + mva d) Ved 2. gangs plassering betales etter medgått tid. 1.9 Tilsyn Kommunens tilsynsplikt er klarere definert i ny plan- og bygningslov. Om lag 5,5% av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn. Dette gebyret dekker kun kommunens egne kostnader med å føre tilsyn. Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å gjennomføre nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens 33-1 og 25-2 på tiltakshavers regning Tilleggsgebyr a) For merarbeid i saker der arbeidet er påbegynt i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser eller utført i strid med disse, tas vanlig gebyr med 50% påslag. b) For merarbeid i saker der søknaden/ meldingen er så ufullstendig at det er nødvendig å innhente tilleggsopplysninger eller dokumentasjon før behandling, betales et tillegg på 25% av vanlig gebyr. 2. OPPRETTELSE OG ENDRING AV EIENDOM 2.1 Opprettelse av eiendom ( 20-1 bokstav m, jf. 26-1) a) Grensejustering som krever behandling: kr 4.800,- b) Arealoverføring: kr 4.800,- c) Opprettelse av grunneiendom fra eksisterende festetomt der opprettelsen skjer til uendret bruk: kr 4.800,- d) Opprettelse av ny grunneiendom/ festegrunn i samsvar med reguleringsplan: kr 7.400,- e) Opprettelse av grunneiendom/ festegrunn i uregulert område og ved opprettelse av anleggseiendom: kr 9.200,- f) Dersom ovennevnte punkter a e krever administrativ dispensasjon gis et tilleggs- Totusenogelleve 00/00 10

11 gebyr på: kr 2.000,- g) Dersom ovennevnte punkter a e krever politisk dispensasjon gis et tilleggsgebyr på: kr 5.000,- Eiendomsoppretting, arealoverføring eller grensejustering utover en arealenhet faktureres med 20% av grunntakst pr. enhet. Dette gjelder for samtlige av punktene a g ovenfor. 3 PRIVATE PLANUTKAST 3.0 Generelle bestemmelser a) Gebyret skal være betalt før planen legges ut til offentlig ettersyn. b) Beregningsgrunnlaget for gebyret er det planforslaget som legges ut til offentlig ettersyn. c) Kostnader for innhenting av sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- og kontrolloppgaver belastes etter medgåtte utgifter. d) Planene skal fremstilles digitalt. SOSI- og PDF-filer skal foreligge til 1.gangs behandling. 3.1 Detaljplan a) For planer inntil 2 tomter og med regulert areal inntil 2500m 2 : kr ,- b) For planer med regulert areal inntil m 2 : kr ,- c) For planer med regulert areal m m 2 : kr ,- d) For planer utover m 2 : kr ,- e) Tilleggsgebyr for plan som medfører konsekvensutredning (KU) etter forskriften og som skal ha planprogram: -når kommunen er ansvarlig myndighet kr ,- -når andre er ansvarlig myndighet kr ,- 3.2 Reguleringsendring a) Endring: kr ,- b) Mindre endring: kr ,- Totusenogelleve 00/00 11

12 4 DISPENSASJONER a) For enkle søknader som ikke krever uttalelse fra andre myndigheter: kr 2.000,- b) For søknader som krever uttalelse fra andre myndigheter eller politisk behandling: kr 5.000,- 5 KARTAVGIFT Dette punktet omhandler avgift på bruk av kart som kommunen helt eller delvis har bekostet, besørget utgivelse av og/eller ajourført jfr 2-1. Betaling av avgift gir rett til egen bruk av kartmaterialet. Ervervsmessig bruk er ikke tillatt. Mva. kommer i tillegg til oppgitte priser. 5.1 Plott fra digitale kartdata Papirplott i A4/A3 format er gratis. A2-format: kr 200,- A1-format: kr 400,- A0-format: kr 600,- 5.2 Salg av digitale geodata til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeid Hole kommune er en del av Geovekst-samarbeidet, og prising av digitale geodata prises i henhold til Geovekstavtalen. (Geovekst: Geodatasamarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund, Energiforsyningens Fellesorganisasjon, Statens Kartverk, Telenor, Vegdirektoratet og Landbruksdepartementet). Digitale geodata kjøpes gjennom Norsk eiendomsinformasjon (Infoland). 5.3 Temakart Ved produksjon av temakart blir det fakturert i henhold til medgått tid. Pr. time kr. 830,- 5.4 Megleropplysninger Megleropplysninger kjøpes gjennom Norsk eiendomsinformasjon (Infoland). Standard meglerpakke inneholder eiendomsinformasjon, planbestemmelser, kartutsnitt, kommunale avgifter etc. I tillegg Standard meglerpakke utgjør kr 1.180,- Totusenogelleve 00/00 12

13 6 SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv. (Gebyrene er ikke belagt med merverdiavgift) 6.1 Konsesjon For behandling av søknader om konsesjon ved erverv av fast eiendom betales: a) 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum og b) 2 promille av det overskytende beløp. Gebyret skal ikke være lavere enn kr. 750,- (grunngebyret), og ikke over tjue ganger grunngebyret. Gebyret avrundes nedad til nærmeste hele femkrone. 7 SAKER ETTER JORDLOVEN Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv. (Gebyrene er ikke belagt med merverdiavgift) 7.1 Deling For søknader om delingssamtykke etter lov om jord (jordlovens 12) betales et gebyr lik grunngebyret kr. 750,-. 8 GENERELT NB: Leder av Areal- og byggesaker kan i enkeltsaker, hvor gebyret virker urimelig, endre gebyret i samsvar med arbeidsmengden. Gebyret regnes etter medgått tid og timepris kr. 830,-. Totusenogelleve 00/00 13

14 Totusenogelleve 00/00 14