Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap"

Transkript

1 Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap KS Bedri8enes møteplass 2015 Fornebu, 22/ Jan Erling Klausen (Prosjektleder, NIBR) NIBR- rapport 2015:1

2 Kommunaleide selskaper ikke noe nye fenomen!

3 Er det behov for demokraksk styring? Tjenestene som organiseres i selskaper er også stort se2 slike som er finansiert av brukerne gjennom egenbetaling og ikke gjennom fordeling av kommunes midler ( ). Hvor mye demokra?sk styring er for eksempel nødvendig for å gjennomføre EU s regelverk innen avfallssortering? ( ) er demokra?sk styring det som gir best renovasjonstjenester? adv. Vibeke Resch- Knudsen

4

5 Fire kriterier for god lokaldemokraksk styring Ansvarlighet Pålitelighet Borgernærhet EffekKvt styre Baldersheim og Rose

6 Undersøkelse i tre deler Kartlegging av omfanget av og kjennetegn ved kommunaleide selskap, herunder utvikling over Kd. Kartlegging av hvordan kommunene organiserer den polikske og administrakve styringen av selskapene. Analyse av de demokrakske aspektene ved kommunale selskap og kommunalt eierskap, herunder spørsmål knyeet Kl god demokrakpraksis.

7 95,00 70,00 60,00 46,00 30,00 27,00 26,00 24,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1, Fordeling av AS eeer kommuner de er registrert i. Antall kommuner som har ulike antall AS registrert (2014). Kilde: BoF/NIBR 1775 AS med kommunale eiere Registrert i 362 kommuner Disse har i gjennomsnie 4,9 selskaper

8 8,00 2 7,00 6, Fordeling av IKS eeer kommuner de er registrert i. Antall kommuner som har ulike antall IKS registrert (2014). Kilde: BoF/NIBR 5,00 4,00 3, IKS Registrert i 133 kommuner Disse har i gjennomsnie 1,84 IKS 2, ,

9 Sysselse`ng i kommunalt eide AS. Utvalgte år. Næringstilknytning Eiendomsdrift og tilknyttede tjenester Elektrisitet, gass-, damp- og varmtvannsforsyning Vann, avløp og renovasjonstjenester Bygge- og anleggsvirksomhet inkl, plan og reguleringsarbeid, tekniske tjenester Samferdsel og tilknyttede tjenester Kultur, fritid, turisme Barnehage, undervisning, helse og omsorgstjenester Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid Næringsutvikling, telekomm og tilknyttede tjenester, annen faglig, vit.skap og teknisk tj.yting Annen produksjon og tjenesteyting Sum sysselsatte

10 Sysselse`ng i interkommunale selskaper. Utvalgte år. Næringstilknytning Elektrisitet, gass-, damp- og varmtvannsforsyning Vann, avløp og renovasjonstjenester Drift av havne- og kaianlegg Generell offentlig administrasjon Brannvern Helse og omsorg Kultur og undervisning Teknisk, BA og annet Sum bedrifter

11 Private og offentlige selskaper Styringens formål Lovpålagte bestemmelser Dri8smessige hensyn PoliIske formål Relevans e2er eierskap Innhold Eksempler på lov- grunnlag og andre normerende kilder Privat/offentlig Offentlig Privat/offentlig Offentlig - Rollefordeling, likebehandling, minoritetsvern mv. - Aksjeloven - Regnskaps- loven - Konkurransevern (anskaffelse og støee) - Innsyn - ReEssikkerhet - Kontroll - EØS 61 (støee) - Lov om off. ansk. - IKS- loven - (Offentlighets- loven, forvaltnings- loven, kommune- loven) - Avkastning og økonomisk utvikling - Organisering og drib - Samfunns- ansvar - PoliKske formål - Samspill mellom strategisk og poliksk utvikling - OECD anbefalinger om corporate governance - NUES Norsk anbefaling om eierskap og selskapsledelse - OECD Guidelines on Corporate Governance of State- owned Enterprises - KS anbefalinger om kommunalt eierskap - Kommunes eierskapsstrategi

12 Eier- og selskapsstyring Kommunen Selskapet (AS/IKS) Kommunestyret Generalforsamlingen/ representantskapet (Eierorganet) Styret Kontrollutvalget Daglig leder Rådmannen Selskapet Kommune- administrasjonen

13 Eierskaps- og selskapsstyringen finner sted innenfor et fingradert, ins?tusjonalisert system preget av høy kompleksitet når det gjelder antall posisjoner og organer, deres ulike roller og relasjonene mellom dem. DeEe reflekteres i komplekse prosedyrer for eierstyring, hvor det er detaljerte normer og bestemmelser for hvordan ulike saker skal loses gjennom prosessen fram Kl de kan effektueres.

14 Bergen kommune: Formålsinndeling av selskapene (Kilde: Bergen kommunes eierskapsmelding)

15 Eierstrategi Har kommunen utviklet en eierstrategi eller liknende som konkreiserer eiers forventninger Il selskapene? Ja, har utviklet en slik strategi En slik strategi er under arbeid En slik strategi er planlagt utviklet Nei 21 Vet ikke 2 Totalt. N =

16 Eierskapsmelding Er det utarbeidet en eierskapsmelding for den samlede selskapsporteføljen Il kommunen? Ja 69 Nei 30 Vet ikke 1 Totalt. N =

17 Behandling i kommunestyret

18 Kommunestyrets rolle [Spørsmål om kommunestyrets rolle]: Ikke i AS og IKS. Bortse2 fra eiermeldinger og når vi lager eierstrategier og sånn, da er de jo med. Men de2e blir li2 sånn peanuts. Det er jo selvfølgelig øverste organet, men det er formannskapet som har hånda på ra2et. (Ordfører)

19 Konsentrasjon av folkevalgt styring Jeg mener vi hadde en sånn sak hvor det var snakk om selskapsform og da mener jeg det ble valgt AS av forretningsmessige hensyn. Jeg husker ikke hva det gjaldt, men det var sikkert snakk om eierandeler og eierstruktur og hvor to små skulle bli e2 stort. (Kommunestyremedlem) Hvordan brukes eierskapsmeldingen? Det har jeg hørt om, men jeg husker ikke hva som står i den. Finnes det en egen selskapsstrategi, eller et strategidokument for hvert enkelt selskap? Jeg vet ikke. Hvem utgjør selskapenes eierorgan? Det vet jeg ikke. (Kommunestyremedlem)

20 Konsentrasjon av folkevalgt styring Ordfører Medlemmer av formannskap/eierorgan Eventuelle folkevalgte styremedlemmer Medlemmer av kontrollutvalget Menige kommunestyrerepresentanter

21 PoliKske styremedlemmer

22 PoliKske styremedlemmer Hvor vanlig er det at poliikere er representert i styrene i de kommunale selskapene? Svært vanlig 53 Nokså vanlig 31 Nokså uvanlig 10 Svært uvanlig 5 Forekommer ikke 1 Total 100

23 Rådmennens vurdering om polikkere i styrene

24 Folkevalgte i styrene? Pro & con Styrene skal ha sammensae kompetanse også poliksk kompetanse De folkevalgte skal ha kontrollen ParKkanalen gir posisjonen en styringslinje inn i selskapene Du kan ikke kaste styret Kompetanse er vikkgere enn poliksk kjøevekt Folkevalgte blir for lojale mot selskapet Folkevalgte forstår ikke styrerollen Uenigheter mellom eierkommuner kommer inn i styret Inhabilitet i kommunestyret kan bli problemaksk

25 Rådmennens vurdering om åpenhet og innsyn

26 Hvordan kan åpenhet prakkseres? Legge fram en eierskapsmelding én gang i valgperioden, som skal bidra Kl å skape åpenhet knyeet Kl rammene for kommunens eierstyring. Meldingen skal gi informasjon om overordnede prinsipper, strategier, mål og retningslinjer som ligger Kl grunn for eierstyringen. Legge fram en årlig eierberetning med selskapsomtaler, som gir en oversikt over utviklingen Kl selskapene, vikkge hendelser siste år mv. Utarbeide selskapsspesifikke eierstrategier som sikrer åpenhet knyeet Kl forvaltningen av eierskapet i det enkelte selskap. Behandle eierspørsmål av stor strategisk/prinsipiell betydning i offentlige polikske saker. Legge ut relevant informasjon om kommunens eierskap lee Klgjengelig på internee/intranee. (Stavanger kommune)

27 Rådmennens vurderinger av grad av kontroll

28

29 Rådmannens støeefunksjon varierer sterkt Jeg s?ller aldri på generalforsamlingen, får ikke innkalling, får ore ikke tak i dokumentene en gang. Jeg må minne ordføreren på å legge de i arkivet. (Rådmann) Vi hadde en ordfører i representantskapet forrige uke, som ikke kjente?l at det er en prosess på gang med revisjon av eierstrategien! ( ) Andre ordførere møter opp med gule lapper og kommentarer fra administrasjonen sin. Det er sånn det absolu2 bør være. (Daglig leder, IKS) Hvis jeg ikke tar gjenvalg er det ingen i kommunen som kan ersta2e denne funksjonen. Vi har ingen egen eierseksjon, så kunnskapen forsvinner. I større kommuner har de egne avdelinger, de2e er et stort savn. Vi kan miste kunnskap. (Ordfører)

30 Noen anbefalinger Oppre2else av AS og IKS en styringsmessig krevende strategi for organisering av kommunal virksomhet. Enhver kommune som vurderer AS og IKS, bør sam?dig vurdere om be?ngelsene er?l stede for å bygge opp en organisert, kompetent stø2efunksjon i kommuneadministrasjonen. Bevisstgjøring på mulighetene for å styrke kunnskaper, kompetanse og oppmerksomhet rundt eierskapspoli?kken blant et bredere utvalg av folkevalgte. Kommuner som eier felles AS eller IKS bør sørge for å oppre2e egne arenaer for poli?ske avklaringer seg imellom, slik at styret kan opptre ut ifra et omforent mandat. De poli?ske innslagene i eierstyringen bør iden?fiseres og tas opp?l poli?sk deba2. Kommunen bør utny2e sin samlede folkevalgte kapasitet?l å iden?fisere og diskutere de poli?ske sidene ved selskapene.