Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte."

Transkript

1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Vidsyn holdes onsdag 25. april 2012 kl i Frysja 33, Kjelsåsveien 151 Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. ANDRE ÅRSMØTEBESLUTNINGER A) Forslag til vedtektsendring vedrørende tiltak på seksjonert tilleggsareal B) Forslag til utleie av parkeringsplasser C) Forslag til investering i sykkelparkering i kjelleren fullmakt fra årsmøtet D) Forslag til endring av vedtektenes 8 Sakene er nærmere beskrevet bak i heftet. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 eller 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 varamedlem for 1 år D) Valg av valgkomité E) Valg av andre utvalg/komiteer Oslo, Styret i Boligsameiet Vidsyn Morten Meyer /s/ Harald Birkeland /s/ Lars Ivar Dahl /s/ Sigfrid Skarlie /s/

3 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte i styret i sameiet Vidsyn Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Morten Meyer Brekkeveien 19 Styremedlem Harald Birkeland Brekkeveien 19 Styremedlem Lars Ivar Dahl Brekkeveien 19 Styremedlem Sigfrid Skarlie Brekkeveien 19 Varamedlem Jan-Henrik Stubberud Brekkeveien 19 Tillitsvalgte i styret i Brekke Varmesentral Siden 30. august 2011 har sameiets tillitsvalgte i varmesentralen vært: Leder Kjell Moland Brekkeveien 19 Styremedlem Oddbjørn Skjelbred Brekkeveien 19 Valgkomiteen Styret utgjør valgkomité. Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 64 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 8 Nordre Aker i Oslo kommune og har adresse: Brekkeveien 19 Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Partner Revisjon DA.

4 Styret Styret har hatt følgende deling av ansvar og oppgaver: Budsjett og økonomi Merking av postkasser og ringepanel Informasjon og hjemmeside Renholdsavtale Heisservice Brannvarslingssystem Canal Digital Vannlekkasjer Ventilasjonsluft Vaktmestertjeneste, strøing og snerydding Manglende varme i gulv eller tappevann Porttelefon, ringesystem Screens og markiser Parkeringskjeller og kjøreport HMS Saker til styret Lars Ivar Dahl Lars Ivar Dahl Lars Ivar Dahl Sigfrid Vera Skarlie Sigfrid Vera Skarlie Sigfrid Vera Skarlie Jan-Henrik Stubberud Jan-Henrik Stubberud Jan-Henrik Stubberud Jan-Henrik Stubberud Kjell Moland Harald Birkeland Harald Birkeland Harald Birkeland Morten Meyer Morten Meyer Kontaktinformasjon: Lars Ivar Dahl Sigfrid Vera Skarlie Harald Birkeland Jan-Henrik Stubberud Morten Meyer Styreleder i Brekke Varmesentral: Kjell Moland

5 Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med ISS Facility Services Avd Landscaping. Renhold Sameiet har i perioden hatt avtale med ISS Facility Services Avd Landscaping om renhold av sameiets fellesarealer. Nøkler/skilt Nøkler kan bestilles via forretningsfører. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er seksjonseiers ansvar å skaffe og montere utstyret, samt å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet gjør styret oppmerksom på at det er eier og/eller bruker av den enkelte leilighet som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift.

6 Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Canal Digital er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Avtale om leveranse av elektrisk kraft Sameiet får levert kraft til fellesanlegg fra LOS Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Styrets arbeid Det har vært avholdt 14 styremøter i Varmesentralen Omorganisering av varmesentralen har vært den tyngste oppgaven for styret i perioden. Varmesentralen heter nå Brekke Varmesentral og er organisert som et tingsrettslig sameie Brekkedammen 1-3 og Brekkedammen 4. Brekke Varmesentral har et styre som utgjøres av to representanter fra Brekkedammen 1-3 og en representant fra Brekkedammen 4 foruten sameiet Vidsyns to representanter. Vidsyns to representanter er Oddbjørn Skjelbred og Kjell Moland, hvor sistnevnte er valgt som styreleder. Vi konstaterer at det er et betydelig konfliktnivå i dette styret. Det har ikke gjort styrearbeidet enklere at utbygger ved Brekkeveien 8 AS har valgt å sitte med i styret samtidig som utbygger er ansvarlig for levering av oppgraderinger av varmesentralen. Det er avholdt et ekstraordinært sameiemøte den 30. august som behandlet vedtektene for Brekke Varmesentral og som tilpasset vedtektene til Vidsyn som gjorde det mulig å etablere Brekke Varmesentral. Fellesarealet - hage Det er utarbeidet en plan for opparbeiding av fellesarealet som hage. Planen innebærer investeringer over flere år, og sikter mot at anlegget skal skjermes mot industri mot vest og oppgraderes til et harmonisk uteområde til bruk og glede for sameierne.

7 Hekk mot inngangspartiet Det har vært dialog i flere faser mellom seksjonene 1-4 og styret for å bidra til løsning for å redusere innsyn og finne erstatning for omplantet hekk. ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket var at vaktmestertjenester/driftsavtale for varmesentralen er budsjettert under andre driftskostnader, men er kostnadsført som kostnader fyringsanlegg. Sameiet Vidsyn har hatt ekstraordinær inntekter som skyldes tilbakeføring av andel av Kostnader for varmesentralen siden oppstart, som etter sameieforholdet skulle bekostes av Brekkeveien 8 AS. Kostnader sameie er Boligsameiet Vidsyn felleskostnader til Brekke Varmesentral. Innbetalingen avregnes mot faktisk kostnad. Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Pågående tvist med Brekke Varmesentral medfører ekstraordinære kostnader til juridisk bistand i Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %.

8 Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Installasjonene i varmesentralen har tidligere vært forsikret i sameiets polise. Det er i 2012 etablert egen forsikring for Brekke Varmesentral. Felleskostnader Budsjettet er basert på økning av felleskostnader for året Budsjettet foreslås økt med 5 % økning av felleskostnadene fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Boligsameiet Vidsyn Morten Meyer /s/ Harald Birkeland /s/ Lars Ivar Dahl /s/ Sigfrid Skarlie /s/

9

10

11 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader til fordeling Kostnader sameie Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

12 EIENDELER BALANSE Note ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar Oslo, Styret i Boligsameiet Vidsyn Morten Meyer /s/ Harald Birkeland /s/ Lars Ivar Dahl /s/ Sigfrid Skarlie /s/

13 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie Brensel Felleskostnader Kabel TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Avregning gass, Brekkeveien 8 AS Brekkeveien 8 AS Opprydning reskontro 18 Magnetnøkkel 750 Refunderte advoktatkostnader Refusjon skade på plen ifm. montering av markiser Avregning energi/gass Varmesentral SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr I tillegg har styret fått dekket servering for kr jfr. note 12. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

14 NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS, juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger -689 Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Andre fyringskostnader SUM ENERGI / FYRING

15 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -171 Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Reisekostnader -284 Bank- og kortgebyr -789 Velferdskostnader -229 Konstaterte tap -52 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 636 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 577 Andel renteinntekter, 7124 Brekke Varmesentral 47 Andre renteinntekter, Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Elektrisk energi, til gode Brekke Varmesentral Andre forskudd, 7124 Brekke Varmesentral SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2012, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2012.

16 NOTE: 14 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Dobbelt betalt Dobbelt betalt, Oslo Kommune Leilighet Feilfakturert og avregning brensel, 7124 Brekke Varmesentral SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 15 GARANTIANSVAR / ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Fordelingsregnskap med egenkapital, med solidaransvar Selskapet eier 64 andeler av 140 i Sameiet Brekke Varmesentral. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Sameiet Brekke Varmesentral og garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i Sameiet Brekke Varmesentral og utgjør kr Selskapets andel i Sameiet Brekke Varmesentral vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftkostnader og årsresultat i Sameiet Brekke Varmesentral er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

17 4. GODTGJØRELSE TIL STYRER Følgende fremmes for beslutning til årsmøtet. Sameiet Vidsyn, samlet økonomisk ramme for 2011/2012 foreslås lik ,- Styreleder 50,00 % Styremedlem 1 16,67 %, skal deles med 50 % til Birkeland og 50 % til Moland Styremedlem 2 16,67 % Styremedlem 3 16,67 % Sameiet Brekke Varmesentral, forslag til økonomisk ramme 2011/2012 foreslås lik ,-. Forslag til fordeling mellom styreleder og styremedlem: Styreleder 67,00 % Styremedlem 33,00 % Det foreslås full årsutbetaling til de sittende styremedlemmer i varmesentralens styre, som kompensasjon for ekstraordinære belastninger under etablering av varmesentralen. For ordinær styrerepresentasjon under normal drift settes kompensasjon for styremedlemmer i Brekke Varmesentral lik kompensasjon for styremedlemmer i sameiet Vidsyn.

18 Sak 5A Forslag til vedtektsendring om disponering av seksjonert tilleggsareal Saksfremstilling Bakgrunnen for forslaget er at det har vært uklarheter om hvor grensen går for den enkelte seksjons råderett over seksjonert tilleggsareal. Styrets forslag er begrunnet ut fra ønske om forutsigbarhet for sameierne og ivaretagelse av et helhetlig uttrykk for eiendommen. Styret har innhentet juridisk bistand hos Huseiernes Landsforbund som legges til grunn for forslaget. Huseiernes Landsforbund gir følgende redegjørelse: Saken gjelder sameiernes fysiske råderett over uteareal. Forholdet reguleres av eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr 31. Det følger av kartet som hører med til seksjoneringsbegjæringen at deler av utearealet er gjort til tilleggsdeler til seksjonene i første etasje. Når utearealet er seksjonert som tilleggsdel til seksjonene, er det å regne som en del av seksjonen. Det følger av eierseksjonsloven 19 at den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet. Eneretten omfatter også tilleggsarealer til seksjonen. Utgangspunktet er altså at sameieren, på samme måte som han eier den innvendige delen av seksjonen, også har enerett til å bruke det som er innenfor hans utvendige tilleggsdel. På samme måten som for resten av seksjonen, oppstiller eierseksjonsloven enkelte begrensninger i sameierens råderett. Det følger for eksempel av 19 første ledd at sameieren bare har rett til å bruke bruksenheten til det den er beregnet eller vanlig brukt til, og det som er i samsvar med tiden og forholdene. Enkelte tiltak på tilleggsarealet vil også kreve to tredjedels flertall. Det følger av 30 andre ledd bokstav a at det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold. Med "tomten" menes også tomt som er tilleggsareal. Utgangspunktet er altså at sameieren selv kan beslutte å igangsette tiltak på sitt tilleggsareal, men er de av et slikt omfang at de "går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold", så kreves dette to tredjedels flertall i sameiermøtet. Styret foreslår konkretiseringer som presiserer hva som menes med "det den er beregnet eller vanlig brukt til, og det som er i samsvar med tiden og forholdene." Forslag til nytt punkt i vedtektene Tiltak på seksjonert tilleggsareal og på sameiets fellesareal skal avgjøres av sameiermøtet, og krever to tredjedels flertall. Med tiltak menes oppføring av konstruksjoner som murer, bygning, boder og oppfylling eller utgravning som gir et vesentlig avvik i nivå fra fellesarealene. Levegger og markiser kan oppføres etter avtale med styret. Slik avtale skal regulere forhold som ivaretar et enhetlig uttrykk, ansvar for fjerning og remontering ved vedlikehold på fasaden og ansvar for forsvarlig forankring i fasaden.

19 Sak 5B: Endret bruk av sameiets utvendige parkeringsplasser Bakgrunn: Brekkeveien har parkering forbudt i begge retninger fra nr 10 til Frysjaveien. Dette betyr at det er ulovlig for beboere og gjester å parkere i Brekkeveien, altså i umiddelbar nærhet til Brekkeveien 19. Naboene våre i Brekkeveien vil ha de samme utfordringer som oss når det gjelder parkering i de nærliggende gater. Det betyr at det blir svært vanskelig for våre gjester å finne lovlige parkeringsplasser i gatene i nærheten av Brekkeveien 19. Boligsameiet Vidsyn har 8 parkeringsplasser utendørs. Disse benyttes i dag i all hovedsak av beboere i sameiet, og det er svært sjelden ledig plass, noe som medfører problemer for evt. gjester. Dagens ordning for bruk av de utvendige parkeringsplasser gir følgende ulemper: 1. Lite tilgjengelige gjesteplasser 2. Beboere (et fåtall) har gratis parkeringsplass på de andre beboeres bekostning Forslag: Utvendig gratis beboerparkering i Brekkeveien 19 endres til en av følgende alternativer: 1. Kun gjesteparkering 2. Betalt beboerparkering der disse plassene leies ut til beboere for et månedlig beløp. Inntektene skal gå til boligsameiet. Ved stor interesse for plassene, kan disse loddes ut for eksempel for 6 mnd. av gangen. 3. En kombinasjon av alt. 1 og 2.

20 Sak 5C: Nye sykkelstativ til sykkelparkeringen i kjeller Bakgrunn: Dagens sykkelparkering i kjelleren i Brekkeveien 19 er til dels kaotisk og svært trang. Det er plass til ca 44 sykler, men da er det svært vanskelig å ta inn og ut sykler i de innerste rader. Det er også trangt for de to seksjonene som har boder innenfor sykkelparkeringen. Det er behov for flere sykkelplasser og en bedre organisering av syklene i dagens sykkelparkering i kjelleren. En mulighet er å installere to-høyd sykkelstativ med plass til 54 sykler. Se vedlagte tegninger for plassering av stativene og hvordan disse kan se ut. Hensikten med nye sykkelstativ er å få plass til flere sykler enn i dag, få lettere tilgang til syklene samt en bedre generell orden på syklene slik at også eierne av bodene innenfor sykkelparkeringen kan komme lettere til disse. Forslag: Styret gis fullmakt til å gå til innkjøp av og installere nye sykkelstativ for inntil kr inkl. mva.

21 Sak 5D: Forslag til endring av 8, bokstavene a) og c) Gjeldende tekst i angjeldene punkter: a. Sameiet skal ha styre bestående av minst 3 medlemmer og 1 varamedlem som velges av sameiermøtet. Styrets leder velges særskilt for 1 år, styre- og varamedlemmer tjenestegjør 2 år. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden utløper. Styret velger selv sekretær, eventuelt kasserer. Første år velges likevel 2 medlemmer bare for 1 år. c.:styret er beslutningsdyktig når 2 medlemmer møter. Sameiet forpliktes av leder og ett styremedlem i fellesskap. Bakgrunn: Hvis styret skal bestå av flere enn 3 personer, må minimum halvparten av styremedlemmene være til stede for at styremøtet skal være vedtaksført, jf. esl ledd. Derfor må teksten i punkt c) endres. Det foreslås også en endring av teksten i punkt a). Forslag til ny tekst: a) Sameiermøtet velger styre med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styreleder velges særskilt. Sameiet skal ha et styre bestående av 3-5 medlemmer, sameiermøtet kan velge varamedlemmer. Styreleder velges for 1 år og styremedlemmer velges for to år om ikke annet bestemmes av sameiermøtet c) Styret er vedtaksført når minimum halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak kan gjøres med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.

22 Side 22 Boligsameiet Vidsyn