Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte."

Transkript

1 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Frydenhagen Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie avholdes tirsdag kl i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Endring av husordensregler. Forslag fra styret. B) Montering av ladestasjoner for El-bil. Forslag fra beboer. C) Montering av ladekabel POD Point eller Proxll. Forslag fra beboer. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 styremedlem for 1 år D) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år Oslo, Styret i Frydenhagen Sameie Trygve Galdal/s/ Solveig Aanonsen/s/ Jørgen Mehren/s/ Lars Tharaldsen/s/ Gull Cicilie Wildendahl/s/

3 Side 3 Frydenhagen Sameie ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Periode Leder Trygve Galdal Styremedlem Solveig Aanonsen Styremedlem Jørgen Mehren Styremedlem Lars Tharaldsen Styremedlem Gull Cicilie Wildendahl Varamedlem Henrik Lier Varamedlem Helle Marie Roaldset Valgkomiteen Valgkomite Trygve Galdal Valgkomite Jørgen Schyberg Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 87 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune og har adresse Ekebergveien 19 A-R. Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 Side 4 Frydenhagen Sameie Styret Se sameiets hjemmeside for informasjon. Vaktmestertjeneste Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. I tillegg til ordinær vaktmesteravtale med ISS Landscaping om vedlikehold av fellesarealet, har sameiet snøryddings og gressklippingsavtale med samme selskap. Parkering Sameiet har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Beboere som ønsker plass kan ta kontakt med styret. Nøkler/skilt Nøkler og skilt til ringeklokke bestilles hos styret. Se oppslag, eller frydenhagen.no for å finne kontaktperson i styret. Skilt til postkasse bestilles enklest på når du melder flytting. Vaskeri Alle blokker har fellesvasker i kjeller, og skal brukes ihht gjeldende regler. Alle leiligheter har rett på 1 lås, 1 nøkkel og et vaskekort for å kunne benytte vaskeriet. Ta kontakt med styret om du ikke har fått dette. Vaskekort kan fylles på hver første mandag (virkedag) i månedene i styrerommet, inngang 19 L. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

5 Side 5 Frydenhagen Sameie Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å skaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Bredbånd og Kabel TV Frydenhagen Sameie har kollektiv avtale med Canal Digital på levering av bredbånd og kabel TV. Kostnaden fremkommer på egen linje på faktura for felleskostnader. Hver leilighet har en digital dekoder med et smartkort, og et bredbåndsmodem. Dette skal ikke flyttes, og skal dermed følge leiligheten ved kjøp/salg. Når du har kjøpt leilighet må du selv ringe Canal Digital på og melde deg som ny eier, samt velge dine 2 valgfrie kanaler. Ha nummeret på smartkortet klart når du ringer. Se for øvrig

6 Side 6 Frydenhagen Sameie Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har inngått en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser. Den nye avtaler løper til Det nye produktet er Alpiq Index og gir følgende fordeler for sameiet: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering 2011 Nye tak ( blokkene med adressene A/B, G/H, J/K og L/M ) samt nytt gjerde i skråningen nedenfor flaggstangen 2010 Forprosjekt takrehabilitering Sikring av skråning 2007 Oppussing av vaskerom og felles kjellerarealer 2006 Skifte av callinganlegg 2005 Bytte av ytterdører i alle inngangene i blokkene 2004 Frivillig skifte av inngangsdør til leilighet Frivillig skifte av varmtvannsbereder 2002 Lekeplass etter forskriftene, grøntareal, asfaltering, varmekabler og utelamper Oppussing av fasade, sikring av skråning, utskiftning/reparasjon av verandaer o.l.

7 Side 7 Frydenhagen Sameie Styrets arbeid Styremøter er avholdt etter behov i perioden. Mange saker behandles i stor grad via e- mail, også løftes de formelt inn i det påfølgende styremøte. I den grad det har vært nødvendig å sende ut informasjon, har dette enten blitt gjort ved å henge oppslag i oppgangene, eller skriv i postkassen til den enkelte. All informasjon legges også ut på Styret er på egne vegne tilfreds med årets arbeid, og fordelingen av arbeidsoppgaver innad i styret fungerer meget bra. Et varamedlem forlot styret i perioden, uten at det skapte noen utfordringer. Styret bestreber seg på å være mest mulig tilgjengelige for alle i sameiet. HMS Generelt HMS-arbeid: Styret har systematisk HMS-arbeid og gjennomfører kontrollrunder to ganger pr år. Radonmåling: Gjennomført i 2010/2011, resultatene er analysert, og alle sameiere skal ha fått tilbakemelding på sine respektive målinger. Ingen dramatiske utslag noen steder, dog er det over anbefalt nivå i vaskekjellere. Dette anses likevel ikke kritisk da det ikke er oppholdsrom, og tiltak vil ikke bli iverksatt. Brannvern: Det ble i 2010 gjennomført tilsyn fra Brann- og redningsetaten, forebyggende avdeling. Som et resultat av dette ble det i 2011 sendt ut spørreskjema til alle enheter med formål å bla kartlegge og innføre rutiner for sjekk/vedlikehold av røykvarslere og slokkeutstyr. Tak ble skiftet Takene på blokkene med inngangene A/B, G/H, J/K og L/M ble skiftet sommeren Nortekk hadde jobben, og styret er godt fornøyd med resultatet. Vi var «tett på» entreprenøren i hele prosjektfasen og justerte og tilpasset fortløpende. Reklamasjoner fra sameiere er fulgt opp på en god måte. Skråningen nedenfor flaggstangen Dette er et årlig tema. Multiconsult ble engasjert for å foreta en vurdering av permanente sikringstiltak av skråningen. Rapporten konkluderer med at sikringen av skråningen er tilfredsstillende, dog anbefales det at nettet som tar i mot stein osv. tømmes ila et par års tid. Det er satt opp nytt gjerde langs hele skråningen fra enden av 19 Q, og ned til Ekebergvn 13.. Mur ved 19 A/B I 2011 fikk vi endelig et seriøst tilbud på rehabilitering av muren for inngang A/B. Arbeidet vil bli utført i Deler av muren ut mot Ekebergvn/ til høyre for 19 A raste ut etter at en polsk lastebil prøvde å ta muren med seg. Denne vil bli rehabilitert samtidig med muren ved 19 A Vannlekkasje I desember sprakk hovedvannledningen i sameiet/ foran inngang 19 M. Vi oppdaget da at ledningen dessverre er eid av sameiet, og Vann og Avløpsetaten gjorde ikke annet å stenge vannet. Ledningen er 60 år gammel, og dekkes ikke av forsikringen. Dette ble dermed en relativt kostbar sak som regnskapsføres i 2011.

8 Side 8 Frydenhagen Sameie Takvindu/markiser/ildsted Styret minner om at det er utarbeidet retningslinjer for - Innsetting av takvindu på toppleilighetene - Montering av markise på toppleilighetene - Innsetting av peis/ovn (gjelder alle leiligheter) Sameiere må søke/kontakte styret før noe av dette gjennomføres. Fellesarealer i kjellere Vi minner nok en gang om at det ikke er tillatt å sette igjen skrot, møbler og annet løsøre i fellesarealene i kjellerne og mellom kjellerbodene. Dette er både brannfarlig og til hinder for brannvesenet, som trenger fri adgang til feilelukene i forbindelse med feiing av skorsteiner. Om styret må kaste ting som settes ned, så vil det så langt det er mulig bli sendt faktura til eier. Parkering AS Parkering har overtatt kontroll av parkeringsplassene. Europark sa opp avtalen, da de hadde kommet til at de ikke skulle ha denne type avtaler i sin portefølje. Utleie av leilighet Styret oppfordrer alle som leier ut sin leilighet til å orientere leietakere om sameiets husordensregler. Og melde leietakers navn/kontaktpunkter til styret. Styret /

9 Side 9 Frydenhagen Sameie ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr Andre inntekter består i hovedsak av vaskeriinntekter. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr mot budsjetterte kr Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak at Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket var at kostnad i forbindelse med taktekkingen ble noe høyere enn forventet. I tillegg ble sameiet påført uventede kostnader vedrørende sprukket rør/vannlekkasje. Resultat Årets resultat på kr ble dekket opp av økt låneopptak. Beløpet foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2012 forventes å øke med ca kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk.

10 Side 10 Frydenhagen Sameie Lån Sameiet har lån i Handelsbanken med flytende rente som for tiden er 4,4% med gjenstående 19 års nedbetalingstid. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på en økning av andel kabel-tv og bredbånd på kr 19,- per måned fra Øvrige felleskostnader er uendret. I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Frydenhagen Sameie Trygve Galdal/s/ Solveig Aanonsen/s/ Jørgen Mehren/s/ Lars Tharaldsen/s/ Gull Cicilie Wildendahl/s/

11 11 Frydenhagen Sameie Tlf: Fax: Org.nr MVA BDO AS Postboks 1704 Vika Munkedamsveien Oslo Til sameiemøtet i Frydenhagen Sameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Frydenhagen Sameie, som består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap som viser et underskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og ledelsens ansvar for årsregnskapet Styret og ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder internasjonale revisjonsstandarder vedtatt av International Auditing and Assurance Standards Board. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

12 12 Frydenhagen Sameie Tlf: Fax: Org.nr MVA BDO AS Postboks 1704 Vika Munkedamsveien Oslo Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Frydenhagen Sameie per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 20. mars 2012 BDO AS Håkon Andersen-Gott(s) registrert revisor

13 Side 13 Frydenhagen Sameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Udekket tap Reduksjon udekket tap

14 Side 14 Frydenhagen Sameie EIENDELER BALANSE Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpne renter SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR FRYDENHAGEN SAMEIE TRYGVE GALDAL/s/ SOLVEIG AANONSEN/s/ JØRGEN MEHREN/s/ LARS THARALDSEN/s/ GULL CICILIE WILDENDAHL/s/

15 Side 15 Frydenhagen Sameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Rehabilitering Balkonglån Ekstra kjellerbod Felleskostnader Balkongdører Kabel TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Opprydning reskontro 269 Vaskeri SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift (av styrehonorar) SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til

16 Side 16 Frydenhagen Sameie NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning AS Andre konsulenthonorarer (Mycoteam, søk radon) SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Nortekk AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI Elektrisk energi SUM ENERGI

17 Side 17 Frydenhagen Sameie NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -292 Kopieringsmateriell -70 Trykksaker HMS-abonnement -800 Andre kontorkostnader Porto Bankgebyr -960 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 599 Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Handelsbanken renter Handelsbanken gebyr Andre rentekostnader -165 SUM FINANSKOSTNADER

18 Side 18 Frydenhagen Sameie NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Vaskemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Vaskemaskin nr. 2 Tilgang Avskrevet tidligere VASKM3 Tilgang Avskrevet tidligere Oppskrevet i år VASKM4 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år VASKM5 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år VASKM6 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år VASKM7 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskerianlegg Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

19 Side 19 Frydenhagen Sameie NOTE: 15 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,40%, løpetid 19 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år Handelsbanken - avsluttet Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 5,90%, løpetid 19 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

20 Side 20 Frydenhagen Sameie 5. INNKOMNE FORSLAG A) Endring av husordensregler. Forslag fra styret. Blomsterkasser skal henges på innsiden av balkongene. Bakgrunn/begrunnelse: Der har vært ulykker andre steder enn hos oss fordi blomsterkasser har løsnet fra balkong og truffet personer på bakken. I fjor sommer datt en blomsterkasse ned også hos oss, heldigvis uten å treffe noen, eller gjøre annen skade. Forslaget bør vedtas for alles sikkerhet. Forslag til vedtak: Vedtas innført fra dags dato, legges til husordensreglene. B) Montering av ladestasjoner for El-bil. Forslag fra Benjamin Blom I 2009 ble det etablert en egen støtteordning til borettslag, sameier, bedrifter, butikksentra o.l. som ønsker å sette opp ladestasjoner for elbiler på egne parkeringsplasser. Støtten gis ikke til privatpersoner, men legger opp til at mange kan bruke ladestasjonen. Tilskuddet er inntil kr per ladeplass, men man får ikke mer støtte enn kostnaden ved å etablere plassen. Du kan både bygge en ladestasjon for bedriftens eller borettslagets egne elbiler, eller leie ut plassene til andre brukere, så lenge plassen er reservert for elbiler. Søk først og motta tilsagnsbrev. Tilskudd utbetales når ladestasjonen er etablert. Hvem kan søke? Borettslag, sameier og kommersielle aktører, som f.eks. private parkeringsselskaper og kjøpesentre, forretningsvirksomhet og statlige byggeiere i Oslo oppfordres til å søke om støtte! Privatpersoner og kommunale aktører kan ikke søke midler. Hva gis det tilskudd til? Det gis tilskudd til etablering av ladestasjon for elbil (el-motorvogn). En ladestasjon er en parkeringsplass som har lademulighet og som er reservert kun for elbil. Om mottaker av tilskudd bruker ladestasjonen til egne elbiler, eller åpner for mer allmenn bruk av ladestasjonen, er opp til mottager selv. Krav til ladestasjon - Ladestasjonen skal være reservert kun for elbiler - Ladestasjonen må ha strømmåler for å få oversikt over strømforbruk - Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør - Ladestasjonen må være låsbar eller på låsbart område - Søker må forplikte seg til å drive ladestasjonen i fem år for å få tilskudd - Parkeringsplassen må være hensiktsmessig plassert mht. sikkerhet og trafikale forhold Hvordan søke? 1) Søknaden med vedlagt skisse, tegning eller bilde av område for planlagt ladestasjon sendes inn. 2) Først når man får tilsagnsbrev posten, kan man sette i gang med å bestille og installere ladestasjonen. 3) Når ladestasjonen er ferdig installert og alle regninger er betalt, sender man inn ferdigmeldingsskjema med kvitteringer og fakturaer. 4) Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til søkers konto.

21 Side 21 Frydenhagen Sameie Alle spørsmål og henvendelser om tilskudd til ladestasjoner, kontakt Bymiljøetaten - divisjon trafikk: - Epost - Telefon: Støtteordning til ladestasjoner fra Oslo kommune - Borettslag, sameier og kommersielle aktører som for eksempel kjøpesentre, kan søke støtte fra Bymiljøetaten for å sette opp ladestasjon for elbil. Privatpersoner kan ikke søke. - Siden oppstart av støtteordningen i 2009 til 2011 har 118 fått utbetalt støtte totalt. - Støtten er inntil kroner per ladeplass, men du får ikke mer enn tiltaket koster. - Søk og få tilsagn før du setter i gang hvis ikke mister du retten til støtte. Ladestasjoner i Emanuelfjell borettslag - Borettslag med 314 leiligheter, rundt 900 beboere - Byggeår Etablerte åtte ladeplasser for elbil i felles innendørs garasjeanlegg i Søkte og fikk tilsagn på kr fra Oslo kommune, Bymiljøetaten - Forespurte flere elektrikerfirma om tilbud på jobben, brukte et firma de har gunstig avtale med. Styrets innstilling: Forslaget var ikke vedlagt et kostnadsoverslag, styret må skaffe seg denne oversikten, og vil meddele styrets innstilling på sameiermøte. C) Montering av ladekabel POD Point eller Proxll. Forslag fra Benjamin Blom Hvis møtet ikke vedtar forslag 1, søker jeg om montering av 16A kabel for lading av NISSAN LEAF, på teknisk mulig og egnet sted. Dette i samarbeid med Frydenhagen sammeie og autorisert installatør. Styrets innstilling: Forslaget var ikke vedlagt et kostnadsoverslag, styret må skaffe seg denne oversikten, og vil meddele styrets innstilling på sameiermøte.