Norges Statsbaner (NSB)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Statsbaner (NSB)"

Transkript

1 Norges Statsbaner (NSB) historikk og virkeområder Norges Statsbaner kan føre sin historie tilbake til byggingen av Hovedbanen, landets første jernbanestrekning Eidsvoll-Kristiania, som ble åpnet i Det er imidlertid vanskelig å sette tidspunktet for NSBs etablering til et bestemt år. Fra starten besto de norske jernbanene av en blanding av offentlige og private eiere og i den første tiden besto administreringen av jernbanevesenet av et konglomerat av ulike direksjoner, lokalbestyrelser og tilsynsråd. Det er også noe vanskelig å operere med et felles navn for Jernbanevesenet som bare er en av en rekke ulike betegnelser som er nyttet opp gjennom tidene. Først i 1966 tok for eksempel Statskalenderen i bruk samlebegrepet Norges statsbaner. 1 Mens jernbaneutbyggingen i andre land gjerne foregikk etter en samlet nasjonal plan, foregikk utbyggingen i Norge mer tilfeldig ut fra lokale- og til dels private initiativ og finansieringsopplegg, noe som gjerne betegnes som det norske system. Sammen med til dels vanskelige toppgrafiske forhold førte dette til at en aldri fikk et tilnærmet landsdekkende jernbanenett og til at det gikk lang tid før banestrekninger som binder sammen landsdeler, ble ferdige (Bergensbanen i 1909, Dovrebanen i 1921, Sørlandsbanen i 1944 og Nordlandsbanen til Bodø i 1962). Komplisert organisasjon inntil 1883 Sentraladministrasjonen for de norske jernbanene utviklet seg gradvis. Viktige etapper fram mot en sentraladministrasjon for Norges Statsbaner er bl.a.: - etablering av et sekretariat for Bestyrelsen av statens jernbaneanlegg ca. 1857, - opprettelsen av et jernbanedirektørembete i 1865, - opprettelse av et trafikkdirektørembete i 1877, - opprettelse av hovedstyret for statsbanene med generaldirektøren som øverste leder fra Hovedbanen fra Christiania til Eidsvoll, som ble bygd i perioden , var sterkt preget av privat initiativ og finansiering og med engelske eiere. Da banen ble satt i drift, ble det ved kongelige resolusjoner oppnevnt både en direksjon og en kommisjon for tilsyn med banens drift. Allerede i 1856 fikk direksjonen ansatt en sekretær, og det ble deretter bygd opp en administrasjon i offentlig regi for drift av denne banestrekningen. Hovedbanen ble fullt ut offentlig først på 1920-tallet. De banestrekningene som ble bygd i de neste tiårene, var organisert som egne aksjeselskaper med både private- og statlige eierinteresser. De ble administrert av staten som opprettet egne direksjoner for hver banestrekning. Dette var en modell som muligens hadde sitt opphav i England der det også var vanlig med private jernbaner der hver bane hadde sitt eget styre, en direksjon. Det var til dels de samme personene som gikk igjen i ulike direksjoner, og det ble etablert et felles sekretariat i Kristiania. Her ble det bl.a. etablert et ingeniørkontor allerede ca. 1857, og embetet som jernbanedirektør utgjorde fra 1865 et mellomledd mellom direksjonene og departementet. 1 Se Kolsrud 1912, s

2 Plansjen under viser strukturen i den sentrale administrasjonen for jernbanevesenet i Det var en heller komplisert administrasjon der jernbanedirektøren på den ene side hadde ansvar for ledelse av de pågående arbeider med anlegg av nye banestrekninger og undersøkelser av aktuelle videre utbyggingsplaner og på den annen side var ansvarlig for driften av de banestrekningene som var satt i drift. Jernbanedirektøren Anlegg og undersøkelser Driftsbanene Hovedkontoret Anlegg Undersøkelser Hovedjernbanen Statsjernbanene Sekretariatet Ingeniørkontoret Hovedkassererkontoret Hovedmaterialkontor Revisjonen Tegnekontoret Regnskapsrevisjonen Teknisk revisor Jernbanevesenet sentrale administrasjon pr Utover på 1870-åra ble det innsett at jernbanedirektøren måtte bli avlastet for stadig voksende oppgaver og i 1877 ble det oppretten en ny stilling som Trafikkdirektør ved siden av jernbanedirektøren. Oppgavene ble da delt ved at trafikkdirektøren overtok ansvaret for drift av ferdige baner mens Jernbanedirektøren beholdt ansvaret som byggeleder for nye jernbaneanlegg og for undersøkelser av nye aktuelle banestrekninger. Nærmere bestemt fikk trafikkdirektøren ansvar for å skape større enhet i driftsadministrasjonen ved å ta seg av alle togplaner og frakttariffer, ved å forberede alle budsjettforslagene for de enkelte baner og ved å sørge for at det ble gitt statistiske oversikter over jernbanenes drift. Dessuten skulle han uttale seg om driftsmessige forhold ved alle nye baneprosjekter og han skulle være departementets rådgiver på linje med jernbanedirektøren. Til tross for opprettelsen av stillingen som trafikkdirektør var organisasjonsstrukturen fortsatt komplisert med bl.a. to jevnbyrdige toppledere og en direksjon for hver av banestrekningene med private eierinteressenter. Innen både Stortinget og departementet var det flere som vurderte en ganske annen struktur. En så her på de svenske og tyske modellene for organisering av jernbaneadministrasjonen. Der var statsbanesystemet sentralisert med en generaldirektør på toppen over tre faglige enheter: bane-, maskin- og trafikkavdeling, foruten en byråavdeling med ansvar for administrasjon. Fra 1883 en organisasjonsstruktur som sto i over hundre år Etter noen års diskusjon fikk en så et systemskifte i 1883 da det ble etablerte en organisasjonsstruktur som i grove trekk fulgt modellen fra Sverige og Tyskland. Som det framgår av plansjen på neste side, ble hele administrasjonen nå ledet av en Generaldirektør som også ledet et felles hovedstyre som igjen sto over tre fagavdelinger og en administrasjonsavdeling. Generaldirektøren ledet også seks distrikter som ble etablert til dels på tvers av de tidligere organene med ansvar for de enkelte banestrekningene. Også hvert distrikt fikk samme struktur som sentraladministrasjonen med tre fagavdelinger: trafikk-, 2 Plansjen er basert på plansje i Ole Kolsrud: Moderniseringsstaten, Oslo 2012, s

3 maskin- og baneavdeling. Antallet distrikter og grensene mellom dem endret seg en del gjennom det neste hundreåret. I det følgende vil vi likevel konsentrere oss om utviklingen ved sentraladministrasjonen. Dette fordi det er arkivmateriale skapt her, som avleveres til Riksarkivet mens materiale skapt ved distriktsadministrasjonene blir avlevert til de respektive statsarkivene. Modellen med to likestilte toppdirektører, en jernbanedirektør og en trafikkdirektør, ble altså nå opphevet og erstattet av en generaldirektør. Rent personmessig skjedde dette ved at Lorentz Segelcke, som siden 1877 hadde vært Trafikkdirektør, ble utnevnt til Generaldirektør mens Carl Pihl, som siden 1864 hadde vært Jernbanedirektør, fikk stillingen som direktør for Baneavdelingen, altså en av den nye sentraladministrasjonens fagavdelinger. Generaldirektøren Styret for Norges statsbaner Norsk hovedjernbane De norske statsjernbaneanlegg og jernbaneundersøkelser Distriktsavdelingene Baneavdelingen Trafikkavdelingen Maskinavdelingen Byråavdelingen 1. Trafikkdistrikt 2. Trafikkdistrikt 3. Trafikkdistrikt 4. Trafikkdistrikt 5. Trafikkdistrikt. 6. Trafikkdistrikt Statsbanenes sentrale organisasjonsstruktur etter omorganiseringen i Som ledd i omstruktureringen i 1883 ble også Hovedbanen organisatorisk og ledelsesmessig sammensmeltet med statsbanene. Dette skjedde ved at Hovedbanens overbestyrer Jess Julius Engelstad gikk inn som direktør for Trafikkavdelingen i den nye sentralledelsen. Engelstad fortsatte samtidig som overbestyrer for Hovedbanen. I 1883 var dette den eneste privatbanen som fortsatt eksisterte og den ble bestyrt av en egen direksjon fram til 1922 da også denne strekningen ble fullt ut statlig. I sine hovedtrekk kom denne organisasjonsstrukturen, som ble etablert i 1883, til å bestå inntil Det kom etter hvert til en del ny avdelinger og det ble etablert ulike nye organ under avdelingene, men selve modellen med en generaldirektør på topp over et styre, avdelinger og distrikter besto i over hundre år. I strukturen pr 1883 er De norske statsjernbaneanlegg og jernbaneundersøkelser ført opp som én enhet. Ganske raskt ble imidlertid Jernbaneundersøkelsen lagt under Baneavdelingen. Grovt sagt var saksgangen i anleggelse av nye jernbanestrekninger at Jernbaneundersøkelsen utredet nye aktuelle strekninger ved å vurdere ulike linjealternativer i terrenget ved å tegne inn linjer, stasjoner etc på kart, beregning uttak og utfylling av masse, 3 Plansjen er Basert på opplysninger i Statskalenderen for 1883 og i Kolsrud 2012, s

4 sette opp økonomiske kalkyler og komme med anbefalinger. Etter eventuelt vedtak av regjering og Storting var det så Baneavdelingen som var ansvarlig for selve anleggsarbeidet. Når banestrekningen var ferdig og klar til å bli tatt i bruk, ble den overlatt til det aktuelle Distriktet som deretter driftet trafikken på strekningen. Endringer i strukturen på 1900-tallet I 1912 ble det foretatt en viss omorganisering av organisasjonen: - Styrelsen for statens jernbaner endret navn til Hovedstyret for statsbanene. - Fagavdelingene ledet av direktører ble formelt opphevet og i stedet fikk man direktører for ulike saksfelt. Direktør for baneavdelingen ble avløst av en direktør for bygningstekniske anliggender osv. Fagdirektørene skulle altså ikke først og fremst være ledere for visse personer, men for bestemte fagfelt selv om denne endringen for en stor del besto av navneskifter og den tidligere avdelingsinndelingen i praksis holdt fram. - Det ble etablert en fjerde direktørstilling. Han ledet arbeidet med regnskaps- og personalsaker og avløst den tidligere byråsjefen som ledet en byråavdeling. - Distriktsorganisasjonen ble nå endret ved at hvert distrikt skulle ledes av en distriktssjef og den gamle tredelingen av fagfelt innen hvert distrikt ble opphevet. I 1919 ble det vedtatt at Hovedstyret skulle stilles friere enn tidligere da nærmest enhver tilsetting og ethvert innkjøp måtte vedtas i Stortinget etter forberedelser i både Hovedstyret og departementet. Nå fikk Hovedstyret langt større handlefrihet i rent administrative saker, men fortsatt måtte noen saker forelegges departementet: lønnsavgjørelser, endringer av planer vedtatt av Stortinget, saker som angikk andre etater etc. På denne tiden ble det også opprettet en ny avdeling, Automobilavdelingen, for å administrere statsbanenes innkjøp og drift av busser og lastebiler som ble satt inn på visse strekninger i påvente av utbygging av nye jernebanelinjer. Allerede i 1924 ble det vedtatt nye endringer i administrasjonen. Det ene var at de sakene angående driften av jernbanene, som siden århundreskiftet hadde vært behandlet av departementets 1. Jernbanekontor, ble overført til Hovedstyret som også sorterte direkte under departementets statsråd. Dermed ble Arbeidsdepartementets 1. Jernbanekontor nedlagt. Den andre endringen nå var at det ble opprettet et eget jernbaneråd som skulle innkalles for avgjørelse av mer prinsipiell art. Rådet skulle imidlertid bare treffe rådgivende vedtak. Samtidig fikk distriktsstyrene et noe utvidet ansvarsfelt. Til sammen bidro disse endringene til å øke statsbanenes selvstendighet og til å skape et klarere skille mellom jernbanestyret på den ene side og Stortinget på den annen side. Fjorten år senere, i 1938, var det duket for enda en ny administrasjonsordning, men den gjaldt i hovedsak Hovedstyret som sådan. Styrets sammensetning ble noe endret og styret ble avlastet ved at Personal- og pensjonssaker ble overlatt til et eget personal- og pensjonsutvalg. Fra nå av skulle dessuten generaldirektøren tilsettes på åremål med seks år om gangen. 4

5 Under 2. verdenskrig ble administrasjonen innrettet etter førerprinsippet fra 1. november 1941 og til okkupasjonens slutt i 1945 da den tidligere ordningen ble gjeninnført. Under krigen hadde sentraladministrasjonen en organisasjonsstruktur som vist på neste side. Her er også fagkontor og andre enheter under de enkelte avdelingene tatt med i oversikten. Fordi arkivdanningen for en stor del foregikk på avdelingsnivå, vil vi imidlertid i fortsettelsen ikke følge opp utviklingen utover selve avdelingsstrukturen. På denne tiden ble det også opprettet flere nye avdelingen som kom til å fungere videre også etter krigen: Driftsavdelingen og Forrådsavdelingen, som begge ble opprettet i 1939, og Elektroavdelingen som ble opprettet i Ekspedisjonskontoret Generaldirektør Administrasjonsavdelingen Baneavdelingen Driftsavdelingen Elektroavdelingen Forrådsavdelingen Maskinavdelingen Trafikkavdelingen Automobilavdelingen Administrasjonskontoret Anleggs- og vedlikeholdskontoret Driftskontoret Konstruksjonskontoret Forrådskontoret Konstruksjonskontoret Trafikkkontoret Jernbaneskolen Konstruksjonskontoret Sikkerhetskontoret Elektro-avd.'s verksted Innkjøpskontoret Verkstedkontoret Transportkontoret Regnskapskontoret Brukontoret Tjenestekontoret Takstkontoret Statsbanenes sentrale administrasjonsstruktur pr Reisekontoret. - Oslo - Berlin - London Midt på 1950-tallet ble den tidligere Administrasjonsavdelingen splittet i to med en Administrasjons- og personalavdeling og en egen Økonomiavdeling. På samme tid ble Driftsavdelingen og Trafikkavdelingen slått sammen til én Drifts- og trafikkavdeling. På slutten av 1960-tallet fikk generaldirektøren et nytt administrativt nivå mellom seg og fagavdelingene ved at det ble utnevnt tre jernbanedirektører som henholdsvis: Administrasjons- og økonomidirektør, Drifts- og trafikkdirektør (raskt omdøpt til Drifts- og salgsdirektør) og Teknisk direktør. Samtidig ble det etablert en egen Personalavdelingen. Rundt 1970 ble det ved hovedadministrasjonen også opprettet en stilling som plansjef for Oslo sentralstasjon selv om det tilsynelatende kunne virke vel så naturlig om den stillingen var blitt lagt til Oslo distrikt. På samme tid ble det også etablert en Salgsavdeling mens Forrådsavdelingen ble omdøpt til Forsyningsavdelingen. Deretter virker det som om NSBs hovedadministrasjon i hovedsak var stabil når det gjelder strukturen på avdelingsnivå de neste 20 åra fram til 1990 da det ble foretatt en grunnleggende omorganisering. Slik var avdelingsstrukturen i 1986, altså før omorganiseringen i 1990: 4 Basert på opplysninger i Statskalenderen for

6 Generaldirektør Forsyningsavdeling Personalavdeling Salgsavdeling Elektroavdeling Baneavdeling Reisebyråavdeling Driftsavdeling Maskinavdeling Økonomiavdeling Administrasjonsavdeling Organisasjonsstrukturen for NSBs hovedadministrasjon før divisjoneringen i I sine grunntrekk beholdt altså statsbanenes hovedadministrasjon den samme avdelingsstrukturen i 117 år, fra 1883 til Antall avdelinger økte fra fire i 1883 til ti på slutten av 1980-tallet. Av de fire opprinnelige avdelingene besto fortsatt Baneavdelingen og Maskinavdelingen mens Driftsavdelingen trolig i hovedsak kan sees som en fortsettelse av Trafikkavdelingen. Den opprinnelige Byråavdelingen var i løpet av denne lange perioden delt i tre spesialiserte avdelinger for henholdsvis personal, økonomi og administrasjon. Samtidig hadde en fått fire nye avdelinger som følge av den generelle samfunnsutviklingen og nye oppgaver for NSB: Forsyningsavdelingen, Salgsavdelingen, Elektroavdelingen og Reisebyråavdelingen. Her har vi i hovedsak tatt for oss utviklingen i avdelingsstrukturen ved hovedkontoret mens vi ikke har lagt vekt på å presentere administrative enheter under de enkelte avdelingene og øvrige enheter på ulike tidspunkt. Dette er bevisst valgt dels fordi en stor del av arkivdanningen skjedde på avdelingsnivå og dels av praktiske hensyn idet det vil være arbeidskrevende å utarbeide en mer fullstendig oversikt over alle enheter innen sentraladministrasjonen som skapte arkiv. Et unntak her er framstillingen av organisasjonsstrukturen under 2. verdenskrig i plansjen som er basert på opplysninger i Statskalenderen for Der angis også kontorer og øvrige organ som for eksempel Jernbaneskolen under Administrasjonsavdelingen og Brukontoret under Baneavdelingen. Noen slike administrative enheter skapte også eget arkiv. Dette gjaldt bl.a. Arkitektkontoret og Jernbaneanleggenes sakfører som begge har avlevert arkiv til Riksarkivet. Her bør også nevnes NSBs Militærkontor, som trolig ble opprettet i 1899 og som kommandomessig var underlagt Forsvarssjefen, men administrativt underlagt NSBs hovedstyre. Divisjonsmodell fra 1990 Fra fikk NSB en fullstendig ny organisasjonsstruktur basert på en divisjonsmodell som påvirket både hovedadministrasjonen og organiseringen utover i landet. Grovt sagt ble nå mest mulig av administrasjonen sentralisert mens en ute i landet skulle konsentrere seg om 5 Plansjen er basert på opplysninger i Statskalenderen for

7 selve driften og å tjene penger. Ved divisjoneringen ble den tidligere distriktsinndelingen opphevet ved at de aktuelle divisjonene etablerte hver sine egne enheter rundt om i landet. Riksarkivet har pr ikke fått avlevert arkivmateriale fra tiden etter divisjoneringen i 1990, men vi avslutter denne gjennomgangen av historikken for NSBs sentrale organisering med å vise hovedkontorets hovedstruktur pr. 1992: Administrende direktør Konsernstab Personalavdeling Spesiell prosjekter Avdeling for informasjon og samfunnskontakt Avdeling for arbeidsmiljø og bedriftshelsetjeneste Engineeringavdelingen Persontrafikkdivisjonen Godstrafikkdivisjonen Banedivisjonen Materielldivisjonen Eiendomsdivisjonen. Biltrafikkdivisjonen Reisebyrådivisjonen Organisasjonsstrukturen for NSBs sentraladministrasjon etter divisjoneringen i Divisjoneringen i 1990 la også til rette for den oppsplittingen av virksomheten som fant sted i 1996 da trafikkdelen ble samlet i et særlovselskap NSB Ba mens ansvaret for infrastruktur ble bevart i forvaltningsorgan Jernbaneverket. Da ble også NSB Biltrafikk og NSB Reisebyrå skilt ut som egne aksjeselskap. Dette er i hovedsak også strukturen for administreringen av jernbanen pr ** Statsbanene har gjennom tidene sortert under følgende departementskontor: - Indredepartementets Veikontor inntil 1860 og Ingeniørbrigaden Indredepartementets Jernbanekontoret Arbeidsdepartementets Jernbanekontor og Arbeidsdepartementets 1. og 2. jernbanekontor Samferdselsdepartementets Veg- og jernbaneavdeling, Jernbanekontoret Samferdselsdepartementet ansvaret for ulike aspekt fordelt på flere avdelinger 6 Basert på opplysninger i Statskalender for

8 Litteratur brukt ved utarbeidelse av denne innledningen: - Bergh, Gulowsen, Ryggvik: Jernbanen i Norge , Bind I og 2, Einar Østvedt: De norske jernbaners historie, Bind I, II og III, Ole Kolsrud: Moderniseringsstaten, Oslo Johannessen, Kolsrud, Mangset: Håndbok for Riksarkivet, Oslo Statskalenderen (diverse bind) - Stortingsforhandlingene (diverse bind) Riksarkivet mai 2013 Kåre Olsen 8