Opprettelse av kommunegartnertjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opprettelse av kommunegartnertjeneste"

Transkript

1 Sørum kommune Opprettelse av kommunegartnertjeneste 1 Innledning Sørum kommune har per i dag ingen organisert kommunegartnertjeneste. Drift, vedlikehold og skjøtsel av grøntområder, friarealer, turstier osv er fordelt over flere kommunale tjenestegrener. Dette gjør det vanskelig å holde oversikt over hvem som gjør hva på aktuelle arealer, samt vanskelig å holde oversikt over de samlede kostnader for disse arbeidene, og opprettholde en fornuftig kvalitet. Særlig for publikum er det vanskelig å få kontakt med riktig instans. Det bør derfor arbeides for å etablere ett kontaktpunkt for alle kommunale grøntområder/ friområder. På sikt bør dette også gjelde skoler, barnehager og institusjoner. På bakgrunn av ovenstående, vurderes det derfor å samle all parkrettet drift i kommunen i en tjeneste. I dette dokumentet skisseres diverse modeller på hvordan en Grønn Tjeneste kan organiseres, fordeler og ulemper med de forskjellige alternativene, samt kostnadsestimater med for de forskjellige modellene. I tillegg til en godt organisert Grønn Tjeneste, bør alle anlegg registreres så presist som mulig med anleggskort, FDV-dokumentasjon, tilstandsvurdering, intensjonsbeskrivelse, skjøtselsbeskrivelse osv. Dette vises det eksempel på i vedlagt dokument. 2 Visjon og mål Grøntavdelingens visjon bør være å ivareta og videreutvikle parker, friarealer, turstier, strender, områder for lek og idrett osv. til beste for kommunens innbyggere. For å nå denne visjonen, må det settes mål på kort og lengre sikt. Eksempler på mål i uprioritert rekkefølge: Ta stilling til organisasjonsmodell for ivaretakelse og utvikling av friarealer osv. Opprettelse av stilling som kommunegartner eller tilsvarende. Lage anleggsregister for nevnte arealer Lage prioriteringsliste for videreutvikling av anlegg Finne egnede beskrivelsessystemer for utførelse og kvalitet Budsjettere årlige kostnader 3 Prioriteringer og driftskostnader I henhold til regneark med opplisting av grøntområder osv besitter kommunen 62 større og mindre anlegg spredt over hele Sørum kommune. Disse er prioritert fra 1 til 3. Et mindre antall anlegg er rubrisert i en fremtidsvisjon. Ut fra foreliggende data er det estimert årlige driftskostnader. Estimatet blir ikke helt nøyaktig, men gir et tilstrekkelig bilde av forventede driftskostnader. Aktuelle regneark er vedlagt. Kostnadsestimat for drift og skjøtsel per år: Anlegg prioritet 1: Rådhusparken, Kuskerudparken, Kuskerudnebben bad: Årlig driftskostnad med dagens kvalitet: Kr eks mva I tillegg kommer årlige kostnader med bekjempelse av kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø: Kr eks mva Anlegg prioritet 2: Boliger, kvartalslekeplasser noen friområder, Verkstedgården, parkeringsplasser o.a. Årlig driftskostnad med dagens kvalitet: Kr eks mva Dokument om opprettelse av kommunegartnertjeneste i Sørum kommune 1.juni 2011 Lundetræ Konsult Rådgivning for grøntanleggssektoren.

2 Anlegg prioritet 3: Skogområder, enkelte turstier osv Årlig driftskostnad med dagens kvalitet: Kr eks mva Mulige fremtidige anlegg: Institusjoner, skoler, barnehager, Tertittparken o.a. Årlig driftskostnad med dagens kvalitet: Kr eks mva Vær oppmerksom på at årlige kostnader med drift gjerne øker ved oppgradering av anlegg og supplering av utstyr osv. Ovenstående priser er estimert ut fra rådende markedspriser for drift og skjøtsel i Osloområdet. Lønnsbudsjett for en godt kvalifisert kommunegartner kan estimeres til ca kr inklusive sosiale utgifter, feriepenger o.a. 4 Beskrivelsessystemer, definisjoner osv. Beskrivelsessystem: Det eneste beskrivelsessystemet for drift og skjøtsel som er utbredt i Norge er den tekniske standarden NS 3430 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, del Z: Drift og vedlikehold. En teknisk standard er et sett med faglige termer, spesifiserende tekster osv med definisjoner som markedsaktørene har blitt enig om å bruke, og som man har en felles forståelse av. Dette skal unngå uenighet om forståelse av begreper osv. Del Z inneholder i tillegg til spesifiserende tekster for drift og skjøtsel, også et uferdig kapittel om vedlikehold, vesentlig lapping av asfaltdekker. Kapittel ZK: spesifiserende tekster for drift og skjøtsel har vært revidert 3-4 ganger siden år 2000, og har nå funnet en god form. NS 3430 ZK er et sett med spesifiserende tekster som beskriver resultat i så stor utstrekning som mulig. For eksempel så beskrives her at et tre i etableringsfasen skal ha en årlig tilvekst som er typisk for arten. I en prosessbeskrivelse vil det stå hvor mye gjødsel samme treet skal ha fordelt på antall gjødslinger gjennom sesongen. Noen definisjoner: Vedlikehold: Periodiske arbeider (for eksempel lapping av asfalt). Drift: Løpende arbeider (for eksempel renhold, søppelplukking osv). Skjøtsel: Stell av planter (for eksempel beskjæring av busker og trær). Standardens oppbygging: NS 3420 ZK: Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder ZK1: Skjøtsel av naturområder ZK1.1: Skjøtsel av skog ZK1.2: Skjøtsel av impediment (grunn som er uegnet til dyrking og skogbruk) ZK1.3: Skjøtsel av ferskvann og våtmark ZK1.4: Skjøtsel av strandarealer ZK2: Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZK2.1: Skjøtsel av plen ZK2.2: Skjøtsel av grasbakke ZK2.3 Skjøtsel av utplantingsplanter ZK2.4: Skjøtsel av stauder ZK2.5: Skjøtsel av busker ZK2.6: Skjøtsel av roser ZK2.7: Skjøtsel av trær ZK3: Drift av gang- og kjørearealer ZK3.1: Maskinell brøyting Dokument om opprettelse av kommunegartnertjeneste i Sørum kommune 1.juni 2011 Lundetræ Konsult Rådgivning for grøntanleggssektoren.

3 ZK3.2: Håndrydding av snø ZK3.3: Strøing ZK3.4: Ettersyn ZK3.5: Løvhåndtering ZK3.6: Fjerning av ugras ZK3.7: Planering og avretting av dekker av grus og knuste materialer ZK3.8: Støvdemping ZK4: Ettersyn og drift av lekeplass ZK4.1: Ettersyn og drift av hele lekeplassarealer ZK4.2: Ettersyn og drift av sandkasser ZK4.3: Ettersyn og drift av fallunderlag ZK4.4: Ettersyn og drift av lekeutstyr ZK5: Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner ZK5.1: Ettersyn og drift av utstyr ZK5.2: Ettersyn og drift av installasjoner ZK5.3: Ettersyn og drift av konstruksjoner ZK6: Avfallshåndtering ZK6.1: Rydding av avfall ZK6.2: Tømming av avfall ZK7: Renhold av park- og landskapsanlegg ZK7.1: Renhold av gang- og kjørearealer ZK7.2: Renhold av lekeutstyr ZK7.3: Renhold av utstyr ZK7.4: Renhold av installasjoner ZK7.5: Renhold av konstruksjoner 5 Organisasjonsmodeller 1 Grønn Tjeneste med egne ansatte Mange kommuner foretrekker at drift, skjøtsel og vedlikehold utføres i egen regi. Den grønne tjenesten kan plasseres i allerede eksisterende kommunale avdeling som Kommunalteknikk, kultur eller eiendomsavdeling. For en kommune av Sørum sin størrelse og volumet på anlegg i kommunen vil Grønn Tjeneste kreve 2 til 3 ansatte. Lederen bør dele arbeidstiden administrativt og aktivt. Det kreves i tillegg at tjenesten disponerer egen bil og relevant maskin- og utstyrspark. Hvis snøbrøyting, strøing og feiing (rengjøring av faste dekker) skal høre innunder tjenesten, må egnet og operativ maskinpark være tilgjengelig. Fordeler: Samlet kompetanse i egen organisasjon. Stab som kjenner kommune og kommandolinjer. Lite utsatt for svingninger i markedet, både økonomisk og kapasitetsmessig. Bruker lite ressurser på anbudsprosesser, innkjøp og oppfølging/kontroll Mulige ulemper: Liten organisasjon som er følsom for avvik som sykdom o.a. Vanskelig å få ansatt godt kvalifisert personell. Kostbar maskin- og utstyrspark 2 Kjøp av grønne tjenester fra eksterne foretak Enkelte kommuner legger ned egen parkdrift og kjøper tjenesten fra private foretak, mens andre velger å tilbakeføre tjenesten til egen organisasjon. Det finnes i dag en håndfull foretak som har spesialisert seg på skjøtsel og drift. Foretakenes størrelse varierer fra ISS Landscaping med ca 70 årsverk i Osloregionen til mindre foretak med årsverk (drift, skjøtsel og vintertjenester). Enkelte mindre foretak samarbeider seg i mellom for å håndtere både sommer- og vinterdrift. Dokument om opprettelse av kommunegartnertjeneste i Sørum kommune 1.juni 2011 Lundetræ Konsult Rådgivning for grøntanleggssektoren.

4 Fordeler: Ofte god faglig kompetanse som er gunstig både for drift og eventuelle nyanlegg og utbedringer God kostnadskontroll Ved avtalebrudd kan kontrakt kanselleres, eller oppgjør kan holdes tilbake inntil feil og mangler er utbedret Ikke ansvar for egen maskinpark Ulemper: Uten kompetanse i egen organisasjon kan man bli anbefalt løsninger som ikke er optimale Kompliserte innkjøpsregler Ny konkurranse minst hvert 4. eller 5. år. Mulig behov for ekstern kompetanse på tekniske beskrivelser I tillegg kommer administrativt arbeid og eventuelt innleid konsulentbistand. 3 Kombinasjonsmodell Hvis man ønsker ekstern tjenesteyter til drift og skjøtsel, men allikevel ønsker faglig kontroll i egen organisasjon, kan man ansette en fagperson (kommunegartner) med høy kompetanse med ansvar for registrering av anlegg, innkjøp og kontroll av utførte arbeider. Fordeler: Ofte god faglig kompetanse på ekstern tjenesteyter Fagkompetanse i egen organisasjon gjør samarbeidet tryggere for kommunen. Registrering av anlegg i egen organisasjon Kan fylle rollen med innkjøp, beskrivelser og kontroll i egen organisasjon God kostnadskontroll Ved avtalebrudd kan kontrakt kanselleres, eller oppgjør kan holdes tilbake inntil feil og mangler er utbedret Ikke ansvar for egen maskinpark Ulemper: Ny konkurranse minst hvert 4. eller 5. år. Mulig behov for ekstern kompetanse på tekniske beskrivelser 6 Registrering av anlegg og tekniske beskrivelser I vedlegg vises hvordan et anleggsregister kan etableres elektronisk. Et slikt registreringskort kan enkelt videreutvikles til et nyttig FDV dokument. Anleggskart og eventuelt brøytekart kan lages og vedlegges dokumentasjonen. Ved å ta tak i Rådhusparken og Kuskerudparken vises også hvordan en teknisk beskrivelse kan lages. Denne kan enkelt implementeres i mengdeliste i anbudsdokumentasjon i fall kommunen bestemmer seg for konkurranseutsetting. Vedlagt også dokument som bl.a. beskriver dagens tilstand, Enkel resultatbeskrivelse, innsatsbehov og behov for oppgradering. For å illustrere hvordan et anleggskart og registreringskort kan kombineres, er det vedlagt eksempel på dette fra Ilaparken i Sagene bydel i Oslo. 7 Kompetansekrav til kommunegartner Det er vanskelig å orientere seg blant de forskjellige utdannelsesalternativene som er aktuelle for å kunne fylle rollen som kommunegartner, men de 4 alternativene som er beskrevet nedenfor er nok de som det bør søkes etter: Dokument om opprettelse av kommunegartnertjeneste i Sørum kommune 1.juni 2011 Lundetræ Konsult Rådgivning for grøntanleggssektoren.

5 1. Landskapsarkitekt. Det utdannes landskapsarkitekter både på UMB på Ås (Universitetet for miljø og biovitenskap), samt på Arkitekthøyskolen i Oslo. Forvaltningsrollen står nok litt sterkere på UMB enn på Arkitekthøyskolen. Landskapsarkitekter med fordypning i forvaltning og reguleringsarbeid har gode kvalifikasjoner som kommunegartner 2. Hagebrukskandidat Studiet heter plantevitenskap, og holdes på UMB. Studentene kan fordype seg i for eksempel grøntmiljø som er relevant for en kommunegartner. Formell tittel blir da Cand. agric. i grøntmiljø. Dette er en høyst relevant utdannelse for en kommunegartner 3. Landskapsingeniør Dette er en ganske ny utdannelse på UMB, og i år er det 2. eller 3. kull som blir uteksaminert. Dette er et noe kortere studium enn de to foran nevnte, men også her er det mulig å fordype seg i forvaltning og lignende. Det tar gjerne noen år før et nytt studium finner sin form, men flere arbeidsgivere som har ansatt landskapsingeniører er fornøyd med kunnskapsbredden. 4. Anleggsgartner/anleggsgartnermester Midt på 1980 tallet ble de klassiske gartnerskolene lagt ned, og faget kom inn under lov om fagopplæring med lærlinger og yrkesskole. Fagnivået sank dessverre en del, men mye har rettet seg de senere år. Men å finne en anleggsgartner som kan fylle både en praktisk og administrativ rolle er utfordrene. Mesterbrev hjelper en hel del, selv om dette er en kommersielt rettet tilleggsutdannelse. Man lærer mye økonomi og jus. Velger man å ansette en med denne bakgrunnen er lang og variert praksis en fordel 8 Eksterne foretak som jobber med drift og skjøtsel I fall Sørum kommune vurderer å kjøpe tjenester for drift og skjøtsel fra eksternt foretak, er det nedenfor listet opp de mest aktuelle foretakene. Et utvalg av aktuelle foretak: 1. ISS Landscaping (ISS Facility Services AS, avdeling Landscaping) Dette er markedets største aktør, både på sommer- og vinterdrift. Faglig og operativt sterke. ISO 9001-sertifiser, revidert i 2009 (Kvalitet). ISO 1401 sertifisert, revidert 2009 (Miljø). Miljøfyrtårn. I 2009 hadde ISS Landscaping sin avdeling for Park- og landskapsservice ca 70 ansatte. Store kunder som Friluftsetaten i Oslo, Forsvarsbygg med Akershus festning, Huseby leir og Kolsås base. 2. Steen & Lund AS Hjemmehørende i Drammen. Ett av landets største anleggsgartnerforetak, med ca 120 ansatte i sesongen (april-november). Har ingen ISOsertifiseringer, men oppegående systemer for HMS og kvalitet. Har i de senere år ekspandert på drift og skjøtsel, bl.a. med driftsavtaler med Drammen kommune. Har opprettet avdeling for å operere i Osloområdet, og har i dag avtaler om drift av bl.a. Nansenparken på Fornebu, Diakonhjemmet i Oslo og nylig kontrakt med Forsvarsbygg om drift av grøntområdene på Linderud og Lutvann leirområder. Ca ansatte i nevnte avdeling. Kapasitet på vintertjenester er ukjent. Dokument om opprettelse av kommunegartnertjeneste i Sørum kommune 1.juni 2011 Lundetræ Konsult Rådgivning for grøntanleggssektoren.

6 3. Hageform AS Mindre bedrift med 9 fast ansatte, og ca 15 årsverk inklusive sesongansatte. Har spesialisert seg på vegetasjonsetablering og skjøtsel. Har tilfredsstillende systemer for HMS og kvalitet. Hageform har kontrakt om parkdrift med bydel Bjerke i Oslo, som er godt fornøyd med sin leverandør. De har også avtale med Kulturetaten i Oslo om drift av Middelalderparken. De kan ikke utføre vintertjenester i egen regi, men kan inngå avtale med spesialfirma på snø- /strøtjenester. 4. NCC Har lenge prøvd å etablere seg i markedet, men har ennå ikke helt lykkes. Starter i disse dager på kontrakt med Friluftsetaten i Oslo om skjøtsel og drift i indre by, Akerselva miljøpark fra ca Nydalen og nedover, samt enkelte arealer i Gamle Oslo. Har hatt utfordringer på den faglige siden, men har et stort apparat bak seg. På vintertjenester har de store ressurser. NCC er et stort foretak med alle nødvendige sertifiseringer på plass. 5. Gårdpass AS Foretaket har vært i markedet i mange år, men har i de senere år ikke klart å konkurrere på det grøntfaglige området. Har tidligere hatt betydelige driftskontrakter med Forsvarsbygg som de mestret tilfredsstillende. Foretaket arbeider mye mot borettslag m.v. Har god kapasitet og kompetanse på vintertjenester og renhold, noe svakere på det grønne. Gårdpass har ca 60 helårsansatte. Systemer for kvalitet og HMS er tilfredsstillende. 6. Skaaret Landskap AS Foretaket, med adresse i Asker, har de siste par årene arbeidet hardt for å komme inn på markedet for drift og skjøtsel. Har ikke lykkes helt ennå, men vil med rimelig sikkerhet delta i konkurranser når de får anledning. Faglig dyktighet og god organisering kjennetegner foretaket. Hvorvidt de vil mestre store driftskontrakter er usikkert, men de har bred erfaring fra drifting av golfanlegg. Systemer for kvalitet og HMS er tilfredsstillende. I tillegg finnes det en rekke mindre foretak på Romerike, men om disse har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse er usikkert. Dokument om opprettelse av kommunegartnertjeneste i Sørum kommune 1.juni 2011 Lundetræ Konsult Rådgivning for grøntanleggssektoren.

7 RÅDHUSPARKEN Anleggsnummer: 1 Sørum kommune Sørum kommunale eiendomsselskap KF Registreringskort Betegnelse Enhet Mengde Plen m Dekke av asfalt m Dekke av grus m Benk med rygg stk 3 Skulptur (turbinhjul) stk 1 Kantstein granitt (sirkelstein) lm 25 Areal samlet m

8

9 Prosjekt: Sørum kommune - Grøntområder Side1-1 Anlegg Rådhusparken Størrelse: 2540 m 2 Anleggstype: Park. Område: Terrengforhold: Svakt skrånende mor Rådhuset Atkomst: Grei atkomst via alleen o.a.. Tilstand: Plen: Plener i vanlig parkstandard. Dekke av asfalt: OK Dekke av grus: Delvis invadert av en- og tofrøbladet ugras. Utstyr: Benker bærer preg av manglende vedlikehold. Skulptur (turbinhjul) ok. Enkel resultatbeskrivelse: Plen: Plen skal fremstå som velstelt med enkelt, regelmessig stell, og med grashøyde mellom 50 og 120mm. Renhold før hver klipp. Plasser og gangarealer:frekvens renhold avfall og ugras iht. beskrivelse. Behov for lapping av asfalt og supplering av grus meldes. Renhold og avfallshåndtering: Graffiti: Utføres iht. beskrivelse Graffiti og tagging på konstruksjoner o.a. varsles oppdragsgiver uten unødig opphold. Fjerning iverksettes ved muntlig eller skriftlig bestilling Anslått innsatsbehov og frekvens: Plen: Gangarealer: Anslagsvis ganger klipp i vekstsesongen. Renhold før hver klipp. Det er uaktuelt å gjødsle graset.. Renhold av vei/plass utføres samtidig med renhold plen. Asfalt feies hver måned. Oppgradering: Gangareal asfalt: Noe lapping av asfalt Gangareal grus: Grusdekke bør skiftes til en mer stabil type, for eksempel 0-4 mm maskingrus. Utstyr: Istandsetting av antall benker. Konsekvensvurdering: Utbedringstiltak: Foreslått resultatbeskrivelse og innsatsbehov vil på noe sikt føre til synlig heving av kvaliteten i parken. Mannskap skal hvert år vurdere behov for utbedringstiltak i anlegget, og eventuelt foreslå slike i prioritert rekkefølge, samt med prisestimat.

10 Prosjekt: Sørum kommune - Grøntområder Side1-2 Anlegg: 1 Rådhusparken Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1.01 ZK2.112 SKJØTSEL AV PLEN KVALITETSKLASSE 2 Næringsbalanse: Graset skal ha sunn vekst hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.: Gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater Avklipp: Avklipp skal ikke ligge i klumper. Ugras: Ugras skal ikke prege helhetsinntrykket. Bruksformål: Bruksplen Driftsesong : 1.mai-15.oktober Løvhåndtering: Løvet skal knuses på stedet Areal m ZZ3.599 LØVHÅNDTERING PÅ VEIER OG PLASSER AV ASFALT OG GRUS Lokalisering: Gangvei av asfalt rundt parken. Grusvei langs allé og plass med stikkveier. Løvhåndtering: Løv skal enten lastes og transporteres til godkjent deponi, eller blåses ut på plener og knuses. Kombinasjon av metoder kan velges. Areal asfalt: 220 m2 Areal grus: 250 m2 Driftsesong: 1.september-1.mai Areal m ZZ3.699 FJERNING AV UGRAS PÅ PLASSER OG VEIER AV GRUS Lokalisering: Gjelder grusarealer nevnt i post 1.02 Metode: Fortrinnsvis mekanisk eller termisk bekjempelse. Bruk av kjemiske bekjempelsesmidler skal forhåndsgodkjennes av oppdragsgiver. Hyppighet: 2 ganger i driftssesongen Driftssesong: 15.april -15.oktober Areal m ZZ3.792 PLANERING OG AVRETTING AV DEKKE AV GRUS PÅ VEIER OG PLASSER Lokalisering: Gjelder alle arealer av grus i anlegget. Metode: Harving med grunn spikerharv eller tilsvarende, samt slådding med netting eller annen egnet redskap for slådding. Hyppighet: 2 ganger i driftssesongen Driftssesong: 15.april -15.oktober Areal m 2 250

11 Prosjekt: Sørum kommune - Grøntområder Side1-3 Anlegg: 1 Rådhusparken Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1.04 ZZ5.114/124 ETTERSYN OG DRIFT AV UTSTYR Ettersyn: Behov for reparasjon, utskifting eller fjerning av graffiti meldes oppdragsgiver ved sesongstart og ved oppstått behov. Driftsoppgaver: Alt utstyr rengjøres med vann før sesongstart. Reparasjon, utskifting og fjerning av graffiti utføres fortløpende innenfor på forhånd avtalt økonomisk ramme. Mer omfattende arbeider utføres på bestilling. Antall: 3 stk benk med rygg 1 stk skulptur (turbinhjul) Rund sum RS 1.05 ZZ6.11 RYDDING AV AVFALL I PARK- OG LANDSKAPSANLEGG. Gjelder før sesongstart Rydding av avfall i grøntanlegg: Avfall av alle slag ryddes og samles i hele anlegget. Ytelsen inkluderer samling, opplasting, bortkjøring og kostnader ved levering av avfallet. Driftssesong: 1.april til 30.april Areal m ZZ6.11 RYDDING AV AVFALL I PARK- OG LANDSKAPSANLEGG. Gjelder hele driftssesongen Rydding av avfall på plener: Avfall som er visuelt skjemmende og/eller komme i konflikt med klippeutstyr fjernes før hver plenklipp. Rydding av avfall i plantefelt: Hele plantefelt ryddes for avfall fem ganger i vekstsesongen. Randsoner ryddes etter samme frekvens som på plener. Rydding av avfall på dekker av asfalt, grus og naturstein: Rydding etter samme frekvens som på plener. Samtlige ytelser inkluderer samling, opplasting, bortkjøring og kostnader ved levering av avfallet. Driftssesong: 1.mai til 31.oktober Areal m

12 Alle grøntområder, friarealer, turveier, arealer for lek og idrett osv i Sørum kommune per mai 2011 Sted Sted Gnr/Bnr Gressplen Grasbakke Grasdekke BlomsterengPlantefelt Stauder (st Trær (stk.) Sansehage Skog Fast dekke Sti Merknader Rådhusparken Park 46/ Kuskerudparken Park 46/ Tertittparken Park 2348 Kuskerudnebben bad Park 46/ P-plasser ved Kuskerudgården P-plass 46/ Sørum sykehjem Instistusjon 41/ Sørvald bo- og behandlingssenter Instistusjon 32/ Fjuk bofellesskap Instistusjon 112/ Blaker aldersheim Instistusjon 121/ Blaker barnehage Barnehage 118/ Frogner barnehage Barnehage 73/ Nordli barnehage Barnehage 53/ Sennerud barnehage Barnehage 41/ Idrettsparken barnehage Barnehage 46/ Bingsfosshallen Kultur 46/ Bingsfoss ungdomsskole Grunnskole 46/ Melvold ungdomsskole Grunnskole 96/ Fjuk skole Grunnskole 112/ Frogner skole Grunnskole 73/ Haugtun skole Grunnskole 119/ Sørum skole Grunnskole 32/ Sørumsand skole Grunnskole 42/ Vesterskaun skole Grunnskole 66/ Skolevegen Bolig 42/ Fjuk A Bolig 112/ Sletta 12 Bolig 46/ Furulundvegen 1-15 Bolig 125/ Furulundvegen Bolig 125/ Bekkedroga 59 Bolig 41/ Friggvegen 13 Bolig 41/ Stasjonsvegen 5-13 Bolig 93/ Friggvegen Bolig 41/ Fagerlivegen Bolig 41/255, Tiurvegen 1A-1H Bolig 41/ Skoglundvegen 8-12 Bolig 14/85, Moengvegen 1-3 Bolig 93/ Fossvegen 4 Bolig 121/ Asavegen Bolig 41/ Vesthagan Bolig 100/ Verkstedgården Adm.bygg 41/ Botjenesten Bekkedroga Botjeneste 41/ Botjenesten Bekkefaret Botjeneste 46/ Botjenesten Brattli Botjeneste 123/ J:\2. Byggforvaltning\7 Utendørs\Grøntavdeling\Til sak\til saken Oversikt over arealerrevidert 31.05

13 Alle grøntområder, friarealer, turveier, arealer for lek og idrett osv i Sørum kommune per mai 2011 Sted Sted Gnr/Bnr Gressplen Grasbakke Grasdekke BlomsterengPlantefelt Stauder (st Trær (stk.) Sansehage Skog Fast dekke Sti Merknader Kvartalslekeplass Fyn Lekeplass 124/ Kvartalslekeplass Hoelsvegen Lekeplass 13/ Kvartalslekeplass Damvegen Lekeplass 14/6 420 Kvartalslekeplass Skoglundvegen Lekeplass 33/ Kvartalslekeplass Valsfeltet Lekeplass 31/ Kvartalslekeplass Sennerud Lekeplass 41/ P-plass Sørumsand skole P-plass 42/ P-plass Renseanlegget P-plass 46/ Tursti Glomma, Vestby Nord-Båthavna, regulert til tursti Friområde Stor areal, tursti med lys og skog Tursti Glomma, Vestby Nord-Båthavna, regulert til friluftsområde Friområde 4200 Tursti Glomma båthavna-bingsfoss skole Friområde 46/ Skog ved Glomma, Bingsfoss u.skole-bingsfoss bru Friområde 46/ Tursti Glomma, Bingsfoss bru - Lushammeren Friområde 40/ Eid av AEV m2 Tursti Glomma Lushammeren-Hammeren Friområde Privar eie Tursti Glomma Bingsfoss bru - Rånåsfoss Friområde Privar eie Leira - friområder F1-2 Friområde 74/17+74/ /4 er privat eid, Lekeplass og friareal på Frogner Friområde 73/ Mofeltet skog og ballløkke Friområde 93/ Orderudfeltet Friområde 125/ Areal totalt Enhetspris 6,50 4,50 3,00 900,00 12,00 40,00 200,00 40,00 0,15 1,50 0,50 Sum Sum total eks mva MVA Sum inklusive mva J:\2. Byggforvaltning\7 Utendørs\Grøntavdeling\Til sak\til saken Oversikt over arealerrevidert 31.05

14 1.prioritet. Sentrale anlegg per mai 2011 Sted Sted Gnr/Bnr Gressplen Fast dekke Rådhusparken Park 46/ Kuskerudparken Park 46/ Kuskerudnebben bad Park 46/ Areal totalt Enhetspris 8,00 1,50 Sum Sum total eks mva MVA Sum inklusive mva J:\2. Byggforvaltning\7 Utendørs\Grøntavdeling\Til sak\til saken Oversikt over arealerpri 1

15 2.prioritet. Boliger, kvartalslekeplasser o.a.per mai 2011 Sted Sted Gnr/Bnr Gressplen Grasbakke Grasdekke Plantefelt Fast dekke Sti Merknader Skolevegen Bolig 42/ Fjuk A Bolig 112/ Sletta 12 Bolig 46/ Furulundvegen 1-15 Bolig 125/ Furulundvegen Bolig 125/ Bekkedroga 59 Bolig 41/ Friggvegen 13 Bolig 41/ Stasjonsvegen 5-13 Bolig 93/ Friggvegen Bolig 41/ Fagerlivegen Bolig 41/255, Tiurvegen 1A-1H Bolig 41/ Skoglundvegen 8-12 Bolig 14/85, Moengvegen 1-3 Bolig 93/ Fossvegen 4 Bolig 121/ Asavegen Bolig 41/ Vesthagan Bolig 100/ Verkstedgården Adm.bygg 41/ Botjenesten Bekkedroga Botjeneste 41/ Botjenesten Bekkefaret Botjeneste 46/ Botjenesten Brattli Botjeneste 123/ Kvartalslekeplass Fyn Lekeplass 124/ Kvartalslekeplass Hoelsvegen Lekeplass 13/ Kvartalslekeplass Damvegen Lekeplass 14/6 420 Kvartalslekeplass Skoglundvegen Lekeplass 33/ Kvartalslekeplass Valsfeltet Lekeplass 31/ Kvartalslekeplass Sennerud Lekeplass 41/ P-plasser ved Kuskerudgården P-plass 46/ P-plass Sørumsand skole P-plass 42/ P-plass Renseanlegget P-plass 46/ Tursti Glomma båthavna-bingsfoss skole Friområde 46/ Tursti Glomma, Bingsfoss bru - Lushammeren Friområde 40/ Eid av AEV m2 Leira - friområder F1-2 Friområde 74/17+74/ /4 er privat eid, Areal totalt Enhetspris 5,50 4,50 3,00 12,00 1,50 0,50 Sum Sum total eks mva MVA Sum inklusive mva J:\2. Byggforvaltning\7 Utendørs\Grøntavdeling\Til sak\til saken Oversikt over arealerpri 2

16 3.prioritet. Skogområder, turveier o.a. per mai 2011 Sted Sted Gnr/Bnr Skog Merknader Skog ved Glomma, Bingsfoss u.skole-bingsfoss bru Friområde 46/ Tursti Glomma Lushammeren-Hammeren Friområde Privar eie Tursti Glomma Bingsfoss bru - Rånåsfoss Friområde Privar eie Lekeplass og friareal på Frogner Friområde 73/ Mofeltet skog og ballløkke Friområde 93/ Orderudfeltet Friområde 125/ Areal totalt Enhetspris 0,15 Sum Sum total eks mva MVA Sum inklusive mva J:\2. Byggforvaltning\7 Utendørs\Grøntavdeling\Til sak\til saken Oversikt over arealerpri 3

17 Fremtidige anlegg Sted Sted Gnr/Bnr Gressplen Grasbakke Grasdekke BlomsterengPlantefelt Stauder (st Trær (stk.) Sansehage Skog Fast dekke Sti Merknader Tertittparken Park 2348 Sørum sykehjem Instistusjon 41/ Sørvald bo- og behandlingssenter Instistusjon 32/ Fjuk bofellesskap Instistusjon 112/ Blaker aldersheim Instistusjon 121/ Blaker barnehage Barnehage 118/ Frogner barnehage Barnehage 73/ Nordli barnehage Barnehage 53/ Sennerud barnehage Barnehage 41/ Idrettsparken barnehage Barnehage 46/ Bingsfosshallen Kultur 46/ Bingsfoss ungdomsskole Grunnskole 46/ Melvold ungdomsskole Grunnskole 96/ Fjuk skole Grunnskole 112/ Frogner skole Grunnskole 73/ Haugtun skole Grunnskole 119/ Sørum skole Grunnskole 32/ Sørumsand skole Grunnskole 42/ Vesterskaun skole Grunnskole 66/ Tursti Glomma, Vestby Nord-Båthavna, regulert til tursti Friområde Stor areal, tursti med lys og skog Tursti Glomma, Vestby Nord-Båthavna, regulert til friluftsområde Friområde 4200 Tursti Glomma Lushammeren-Hammeren Friområde Privar eie Areal totalt Enhetspris 6,50 4,50 3,00 900,00 12,00 40,00 200,00 40,00 0,15 1,50 0,50 Sum Sum total eks mva MVA Sum inklusive mva J:\2. Byggforvaltning\7 Utendørs\Grøntavdeling\Til sak\til saken Oversikt over arealerfremtidig