Opprettelse av kommunegartnertjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opprettelse av kommunegartnertjeneste"

Transkript

1 Sørum kommune Opprettelse av kommunegartnertjeneste 1 Innledning Sørum kommune har per i dag ingen organisert kommunegartnertjeneste. Drift, vedlikehold og skjøtsel av grøntområder, friarealer, turstier osv er fordelt over flere kommunale tjenestegrener. Dette gjør det vanskelig å holde oversikt over hvem som gjør hva på aktuelle arealer, samt vanskelig å holde oversikt over de samlede kostnader for disse arbeidene, og opprettholde en fornuftig kvalitet. Særlig for publikum er det vanskelig å få kontakt med riktig instans. Det bør derfor arbeides for å etablere ett kontaktpunkt for alle kommunale grøntområder/ friområder. På sikt bør dette også gjelde skoler, barnehager og institusjoner. På bakgrunn av ovenstående, vurderes det derfor å samle all parkrettet drift i kommunen i en tjeneste. I dette dokumentet skisseres diverse modeller på hvordan en Grønn Tjeneste kan organiseres, fordeler og ulemper med de forskjellige alternativene, samt kostnadsestimater med for de forskjellige modellene. I tillegg til en godt organisert Grønn Tjeneste, bør alle anlegg registreres så presist som mulig med anleggskort, FDV-dokumentasjon, tilstandsvurdering, intensjonsbeskrivelse, skjøtselsbeskrivelse osv. Dette vises det eksempel på i vedlagt dokument. 2 Visjon og mål Grøntavdelingens visjon bør være å ivareta og videreutvikle parker, friarealer, turstier, strender, områder for lek og idrett osv. til beste for kommunens innbyggere. For å nå denne visjonen, må det settes mål på kort og lengre sikt. Eksempler på mål i uprioritert rekkefølge: Ta stilling til organisasjonsmodell for ivaretakelse og utvikling av friarealer osv. Opprettelse av stilling som kommunegartner eller tilsvarende. Lage anleggsregister for nevnte arealer Lage prioriteringsliste for videreutvikling av anlegg Finne egnede beskrivelsessystemer for utførelse og kvalitet Budsjettere årlige kostnader 3 Prioriteringer og driftskostnader I henhold til regneark med opplisting av grøntområder osv besitter kommunen 62 større og mindre anlegg spredt over hele Sørum kommune. Disse er prioritert fra 1 til 3. Et mindre antall anlegg er rubrisert i en fremtidsvisjon. Ut fra foreliggende data er det estimert årlige driftskostnader. Estimatet blir ikke helt nøyaktig, men gir et tilstrekkelig bilde av forventede driftskostnader. Aktuelle regneark er vedlagt. Kostnadsestimat for drift og skjøtsel per år: Anlegg prioritet 1: Rådhusparken, Kuskerudparken, Kuskerudnebben bad: Årlig driftskostnad med dagens kvalitet: Kr eks mva I tillegg kommer årlige kostnader med bekjempelse av kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø: Kr eks mva Anlegg prioritet 2: Boliger, kvartalslekeplasser noen friområder, Verkstedgården, parkeringsplasser o.a. Årlig driftskostnad med dagens kvalitet: Kr eks mva Dokument om opprettelse av kommunegartnertjeneste i Sørum kommune 1.juni 2011 Lundetræ Konsult Rådgivning for grøntanleggssektoren.

2 Anlegg prioritet 3: Skogområder, enkelte turstier osv Årlig driftskostnad med dagens kvalitet: Kr eks mva Mulige fremtidige anlegg: Institusjoner, skoler, barnehager, Tertittparken o.a. Årlig driftskostnad med dagens kvalitet: Kr eks mva Vær oppmerksom på at årlige kostnader med drift gjerne øker ved oppgradering av anlegg og supplering av utstyr osv. Ovenstående priser er estimert ut fra rådende markedspriser for drift og skjøtsel i Osloområdet. Lønnsbudsjett for en godt kvalifisert kommunegartner kan estimeres til ca kr inklusive sosiale utgifter, feriepenger o.a. 4 Beskrivelsessystemer, definisjoner osv. Beskrivelsessystem: Det eneste beskrivelsessystemet for drift og skjøtsel som er utbredt i Norge er den tekniske standarden NS 3430 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, del Z: Drift og vedlikehold. En teknisk standard er et sett med faglige termer, spesifiserende tekster osv med definisjoner som markedsaktørene har blitt enig om å bruke, og som man har en felles forståelse av. Dette skal unngå uenighet om forståelse av begreper osv. Del Z inneholder i tillegg til spesifiserende tekster for drift og skjøtsel, også et uferdig kapittel om vedlikehold, vesentlig lapping av asfaltdekker. Kapittel ZK: spesifiserende tekster for drift og skjøtsel har vært revidert 3-4 ganger siden år 2000, og har nå funnet en god form. NS 3430 ZK er et sett med spesifiserende tekster som beskriver resultat i så stor utstrekning som mulig. For eksempel så beskrives her at et tre i etableringsfasen skal ha en årlig tilvekst som er typisk for arten. I en prosessbeskrivelse vil det stå hvor mye gjødsel samme treet skal ha fordelt på antall gjødslinger gjennom sesongen. Noen definisjoner: Vedlikehold: Periodiske arbeider (for eksempel lapping av asfalt). Drift: Løpende arbeider (for eksempel renhold, søppelplukking osv). Skjøtsel: Stell av planter (for eksempel beskjæring av busker og trær). Standardens oppbygging: NS 3420 ZK: Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder ZK1: Skjøtsel av naturområder ZK1.1: Skjøtsel av skog ZK1.2: Skjøtsel av impediment (grunn som er uegnet til dyrking og skogbruk) ZK1.3: Skjøtsel av ferskvann og våtmark ZK1.4: Skjøtsel av strandarealer ZK2: Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZK2.1: Skjøtsel av plen ZK2.2: Skjøtsel av grasbakke ZK2.3 Skjøtsel av utplantingsplanter ZK2.4: Skjøtsel av stauder ZK2.5: Skjøtsel av busker ZK2.6: Skjøtsel av roser ZK2.7: Skjøtsel av trær ZK3: Drift av gang- og kjørearealer ZK3.1: Maskinell brøyting Dokument om opprettelse av kommunegartnertjeneste i Sørum kommune 1.juni 2011 Lundetræ Konsult Rådgivning for grøntanleggssektoren.

3 ZK3.2: Håndrydding av snø ZK3.3: Strøing ZK3.4: Ettersyn ZK3.5: Løvhåndtering ZK3.6: Fjerning av ugras ZK3.7: Planering og avretting av dekker av grus og knuste materialer ZK3.8: Støvdemping ZK4: Ettersyn og drift av lekeplass ZK4.1: Ettersyn og drift av hele lekeplassarealer ZK4.2: Ettersyn og drift av sandkasser ZK4.3: Ettersyn og drift av fallunderlag ZK4.4: Ettersyn og drift av lekeutstyr ZK5: Ettersyn og drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner ZK5.1: Ettersyn og drift av utstyr ZK5.2: Ettersyn og drift av installasjoner ZK5.3: Ettersyn og drift av konstruksjoner ZK6: Avfallshåndtering ZK6.1: Rydding av avfall ZK6.2: Tømming av avfall ZK7: Renhold av park- og landskapsanlegg ZK7.1: Renhold av gang- og kjørearealer ZK7.2: Renhold av lekeutstyr ZK7.3: Renhold av utstyr ZK7.4: Renhold av installasjoner ZK7.5: Renhold av konstruksjoner 5 Organisasjonsmodeller 1 Grønn Tjeneste med egne ansatte Mange kommuner foretrekker at drift, skjøtsel og vedlikehold utføres i egen regi. Den grønne tjenesten kan plasseres i allerede eksisterende kommunale avdeling som Kommunalteknikk, kultur eller eiendomsavdeling. For en kommune av Sørum sin størrelse og volumet på anlegg i kommunen vil Grønn Tjeneste kreve 2 til 3 ansatte. Lederen bør dele arbeidstiden administrativt og aktivt. Det kreves i tillegg at tjenesten disponerer egen bil og relevant maskin- og utstyrspark. Hvis snøbrøyting, strøing og feiing (rengjøring av faste dekker) skal høre innunder tjenesten, må egnet og operativ maskinpark være tilgjengelig. Fordeler: Samlet kompetanse i egen organisasjon. Stab som kjenner kommune og kommandolinjer. Lite utsatt for svingninger i markedet, både økonomisk og kapasitetsmessig. Bruker lite ressurser på anbudsprosesser, innkjøp og oppfølging/kontroll Mulige ulemper: Liten organisasjon som er følsom for avvik som sykdom o.a. Vanskelig å få ansatt godt kvalifisert personell. Kostbar maskin- og utstyrspark 2 Kjøp av grønne tjenester fra eksterne foretak Enkelte kommuner legger ned egen parkdrift og kjøper tjenesten fra private foretak, mens andre velger å tilbakeføre tjenesten til egen organisasjon. Det finnes i dag en håndfull foretak som har spesialisert seg på skjøtsel og drift. Foretakenes størrelse varierer fra ISS Landscaping med ca 70 årsverk i Osloregionen til mindre foretak med årsverk (drift, skjøtsel og vintertjenester). Enkelte mindre foretak samarbeider seg i mellom for å håndtere både sommer- og vinterdrift. Dokument om opprettelse av kommunegartnertjeneste i Sørum kommune 1.juni 2011 Lundetræ Konsult Rådgivning for grøntanleggssektoren.

4 Fordeler: Ofte god faglig kompetanse som er gunstig både for drift og eventuelle nyanlegg og utbedringer God kostnadskontroll Ved avtalebrudd kan kontrakt kanselleres, eller oppgjør kan holdes tilbake inntil feil og mangler er utbedret Ikke ansvar for egen maskinpark Ulemper: Uten kompetanse i egen organisasjon kan man bli anbefalt løsninger som ikke er optimale Kompliserte innkjøpsregler Ny konkurranse minst hvert 4. eller 5. år. Mulig behov for ekstern kompetanse på tekniske beskrivelser I tillegg kommer administrativt arbeid og eventuelt innleid konsulentbistand. 3 Kombinasjonsmodell Hvis man ønsker ekstern tjenesteyter til drift og skjøtsel, men allikevel ønsker faglig kontroll i egen organisasjon, kan man ansette en fagperson (kommunegartner) med høy kompetanse med ansvar for registrering av anlegg, innkjøp og kontroll av utførte arbeider. Fordeler: Ofte god faglig kompetanse på ekstern tjenesteyter Fagkompetanse i egen organisasjon gjør samarbeidet tryggere for kommunen. Registrering av anlegg i egen organisasjon Kan fylle rollen med innkjøp, beskrivelser og kontroll i egen organisasjon God kostnadskontroll Ved avtalebrudd kan kontrakt kanselleres, eller oppgjør kan holdes tilbake inntil feil og mangler er utbedret Ikke ansvar for egen maskinpark Ulemper: Ny konkurranse minst hvert 4. eller 5. år. Mulig behov for ekstern kompetanse på tekniske beskrivelser 6 Registrering av anlegg og tekniske beskrivelser I vedlegg vises hvordan et anleggsregister kan etableres elektronisk. Et slikt registreringskort kan enkelt videreutvikles til et nyttig FDV dokument. Anleggskart og eventuelt brøytekart kan lages og vedlegges dokumentasjonen. Ved å ta tak i Rådhusparken og Kuskerudparken vises også hvordan en teknisk beskrivelse kan lages. Denne kan enkelt implementeres i mengdeliste i anbudsdokumentasjon i fall kommunen bestemmer seg for konkurranseutsetting. Vedlagt også dokument som bl.a. beskriver dagens tilstand, Enkel resultatbeskrivelse, innsatsbehov og behov for oppgradering. For å illustrere hvordan et anleggskart og registreringskort kan kombineres, er det vedlagt eksempel på dette fra Ilaparken i Sagene bydel i Oslo. 7 Kompetansekrav til kommunegartner Det er vanskelig å orientere seg blant de forskjellige utdannelsesalternativene som er aktuelle for å kunne fylle rollen som kommunegartner, men de 4 alternativene som er beskrevet nedenfor er nok de som det bør søkes etter: Dokument om opprettelse av kommunegartnertjeneste i Sørum kommune 1.juni 2011 Lundetræ Konsult Rådgivning for grøntanleggssektoren.

5 1. Landskapsarkitekt. Det utdannes landskapsarkitekter både på UMB på Ås (Universitetet for miljø og biovitenskap), samt på Arkitekthøyskolen i Oslo. Forvaltningsrollen står nok litt sterkere på UMB enn på Arkitekthøyskolen. Landskapsarkitekter med fordypning i forvaltning og reguleringsarbeid har gode kvalifikasjoner som kommunegartner 2. Hagebrukskandidat Studiet heter plantevitenskap, og holdes på UMB. Studentene kan fordype seg i for eksempel grøntmiljø som er relevant for en kommunegartner. Formell tittel blir da Cand. agric. i grøntmiljø. Dette er en høyst relevant utdannelse for en kommunegartner 3. Landskapsingeniør Dette er en ganske ny utdannelse på UMB, og i år er det 2. eller 3. kull som blir uteksaminert. Dette er et noe kortere studium enn de to foran nevnte, men også her er det mulig å fordype seg i forvaltning og lignende. Det tar gjerne noen år før et nytt studium finner sin form, men flere arbeidsgivere som har ansatt landskapsingeniører er fornøyd med kunnskapsbredden. 4. Anleggsgartner/anleggsgartnermester Midt på 1980 tallet ble de klassiske gartnerskolene lagt ned, og faget kom inn under lov om fagopplæring med lærlinger og yrkesskole. Fagnivået sank dessverre en del, men mye har rettet seg de senere år. Men å finne en anleggsgartner som kan fylle både en praktisk og administrativ rolle er utfordrene. Mesterbrev hjelper en hel del, selv om dette er en kommersielt rettet tilleggsutdannelse. Man lærer mye økonomi og jus. Velger man å ansette en med denne bakgrunnen er lang og variert praksis en fordel 8 Eksterne foretak som jobber med drift og skjøtsel I fall Sørum kommune vurderer å kjøpe tjenester for drift og skjøtsel fra eksternt foretak, er det nedenfor listet opp de mest aktuelle foretakene. Et utvalg av aktuelle foretak: 1. ISS Landscaping (ISS Facility Services AS, avdeling Landscaping) Dette er markedets største aktør, både på sommer- og vinterdrift. Faglig og operativt sterke. ISO 9001-sertifiser, revidert i 2009 (Kvalitet). ISO 1401 sertifisert, revidert 2009 (Miljø). Miljøfyrtårn. I 2009 hadde ISS Landscaping sin avdeling for Park- og landskapsservice ca 70 ansatte. Store kunder som Friluftsetaten i Oslo, Forsvarsbygg med Akershus festning, Huseby leir og Kolsås base. 2. Steen & Lund AS Hjemmehørende i Drammen. Ett av landets største anleggsgartnerforetak, med ca 120 ansatte i sesongen (april-november). Har ingen ISOsertifiseringer, men oppegående systemer for HMS og kvalitet. Har i de senere år ekspandert på drift og skjøtsel, bl.a. med driftsavtaler med Drammen kommune. Har opprettet avdeling for å operere i Osloområdet, og har i dag avtaler om drift av bl.a. Nansenparken på Fornebu, Diakonhjemmet i Oslo og nylig kontrakt med Forsvarsbygg om drift av grøntområdene på Linderud og Lutvann leirområder. Ca ansatte i nevnte avdeling. Kapasitet på vintertjenester er ukjent. Dokument om opprettelse av kommunegartnertjeneste i Sørum kommune 1.juni 2011 Lundetræ Konsult Rådgivning for grøntanleggssektoren.

6 3. Hageform AS Mindre bedrift med 9 fast ansatte, og ca 15 årsverk inklusive sesongansatte. Har spesialisert seg på vegetasjonsetablering og skjøtsel. Har tilfredsstillende systemer for HMS og kvalitet. Hageform har kontrakt om parkdrift med bydel Bjerke i Oslo, som er godt fornøyd med sin leverandør. De har også avtale med Kulturetaten i Oslo om drift av Middelalderparken. De kan ikke utføre vintertjenester i egen regi, men kan inngå avtale med spesialfirma på snø- /strøtjenester. 4. NCC Har lenge prøvd å etablere seg i markedet, men har ennå ikke helt lykkes. Starter i disse dager på kontrakt med Friluftsetaten i Oslo om skjøtsel og drift i indre by, Akerselva miljøpark fra ca Nydalen og nedover, samt enkelte arealer i Gamle Oslo. Har hatt utfordringer på den faglige siden, men har et stort apparat bak seg. På vintertjenester har de store ressurser. NCC er et stort foretak med alle nødvendige sertifiseringer på plass. 5. Gårdpass AS Foretaket har vært i markedet i mange år, men har i de senere år ikke klart å konkurrere på det grøntfaglige området. Har tidligere hatt betydelige driftskontrakter med Forsvarsbygg som de mestret tilfredsstillende. Foretaket arbeider mye mot borettslag m.v. Har god kapasitet og kompetanse på vintertjenester og renhold, noe svakere på det grønne. Gårdpass har ca 60 helårsansatte. Systemer for kvalitet og HMS er tilfredsstillende. 6. Skaaret Landskap AS Foretaket, med adresse i Asker, har de siste par årene arbeidet hardt for å komme inn på markedet for drift og skjøtsel. Har ikke lykkes helt ennå, men vil med rimelig sikkerhet delta i konkurranser når de får anledning. Faglig dyktighet og god organisering kjennetegner foretaket. Hvorvidt de vil mestre store driftskontrakter er usikkert, men de har bred erfaring fra drifting av golfanlegg. Systemer for kvalitet og HMS er tilfredsstillende. I tillegg finnes det en rekke mindre foretak på Romerike, men om disse har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse er usikkert. Dokument om opprettelse av kommunegartnertjeneste i Sørum kommune 1.juni 2011 Lundetræ Konsult Rådgivning for grøntanleggssektoren.

7 RÅDHUSPARKEN Anleggsnummer: 1 Sørum kommune Sørum kommunale eiendomsselskap KF Registreringskort Betegnelse Enhet Mengde Plen m Dekke av asfalt m Dekke av grus m Benk med rygg stk 3 Skulptur (turbinhjul) stk 1 Kantstein granitt (sirkelstein) lm 25 Areal samlet m

8

9 Prosjekt: Sørum kommune - Grøntområder Side1-1 Anlegg Rådhusparken Størrelse: 2540 m 2 Anleggstype: Park. Område: Terrengforhold: Svakt skrånende mor Rådhuset Atkomst: Grei atkomst via alleen o.a.. Tilstand: Plen: Plener i vanlig parkstandard. Dekke av asfalt: OK Dekke av grus: Delvis invadert av en- og tofrøbladet ugras. Utstyr: Benker bærer preg av manglende vedlikehold. Skulptur (turbinhjul) ok. Enkel resultatbeskrivelse: Plen: Plen skal fremstå som velstelt med enkelt, regelmessig stell, og med grashøyde mellom 50 og 120mm. Renhold før hver klipp. Plasser og gangarealer:frekvens renhold avfall og ugras iht. beskrivelse. Behov for lapping av asfalt og supplering av grus meldes. Renhold og avfallshåndtering: Graffiti: Utføres iht. beskrivelse Graffiti og tagging på konstruksjoner o.a. varsles oppdragsgiver uten unødig opphold. Fjerning iverksettes ved muntlig eller skriftlig bestilling Anslått innsatsbehov og frekvens: Plen: Gangarealer: Anslagsvis ganger klipp i vekstsesongen. Renhold før hver klipp. Det er uaktuelt å gjødsle graset.. Renhold av vei/plass utføres samtidig med renhold plen. Asfalt feies hver måned. Oppgradering: Gangareal asfalt: Noe lapping av asfalt Gangareal grus: Grusdekke bør skiftes til en mer stabil type, for eksempel 0-4 mm maskingrus. Utstyr: Istandsetting av antall benker. Konsekvensvurdering: Utbedringstiltak: Foreslått resultatbeskrivelse og innsatsbehov vil på noe sikt føre til synlig heving av kvaliteten i parken. Mannskap skal hvert år vurdere behov for utbedringstiltak i anlegget, og eventuelt foreslå slike i prioritert rekkefølge, samt med prisestimat.

10 Prosjekt: Sørum kommune - Grøntområder Side1-2 Anlegg: 1 Rådhusparken Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1.01 ZK2.112 SKJØTSEL AV PLEN KVALITETSKLASSE 2 Næringsbalanse: Graset skal ha sunn vekst hele vekstsesongen. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler m.v.: Gras inntil sokler, murer m.v. samt rundt stolper skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater Avklipp: Avklipp skal ikke ligge i klumper. Ugras: Ugras skal ikke prege helhetsinntrykket. Bruksformål: Bruksplen Driftsesong : 1.mai-15.oktober Løvhåndtering: Løvet skal knuses på stedet Areal m ZZ3.599 LØVHÅNDTERING PÅ VEIER OG PLASSER AV ASFALT OG GRUS Lokalisering: Gangvei av asfalt rundt parken. Grusvei langs allé og plass med stikkveier. Løvhåndtering: Løv skal enten lastes og transporteres til godkjent deponi, eller blåses ut på plener og knuses. Kombinasjon av metoder kan velges. Areal asfalt: 220 m2 Areal grus: 250 m2 Driftsesong: 1.september-1.mai Areal m ZZ3.699 FJERNING AV UGRAS PÅ PLASSER OG VEIER AV GRUS Lokalisering: Gjelder grusarealer nevnt i post 1.02 Metode: Fortrinnsvis mekanisk eller termisk bekjempelse. Bruk av kjemiske bekjempelsesmidler skal forhåndsgodkjennes av oppdragsgiver. Hyppighet: 2 ganger i driftssesongen Driftssesong: 15.april -15.oktober Areal m ZZ3.792 PLANERING OG AVRETTING AV DEKKE AV GRUS PÅ VEIER OG PLASSER Lokalisering: Gjelder alle arealer av grus i anlegget. Metode: Harving med grunn spikerharv eller tilsvarende, samt slådding med netting eller annen egnet redskap for slådding. Hyppighet: 2 ganger i driftssesongen Driftssesong: 15.april -15.oktober Areal m 2 250

11 Prosjekt: Sørum kommune - Grøntområder Side1-3 Anlegg: 1 Rådhusparken Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1.04 ZZ5.114/124 ETTERSYN OG DRIFT AV UTSTYR Ettersyn: Behov for reparasjon, utskifting eller fjerning av graffiti meldes oppdragsgiver ved sesongstart og ved oppstått behov. Driftsoppgaver: Alt utstyr rengjøres med vann før sesongstart. Reparasjon, utskifting og fjerning av graffiti utføres fortløpende innenfor på forhånd avtalt økonomisk ramme. Mer omfattende arbeider utføres på bestilling. Antall: 3 stk benk med rygg 1 stk skulptur (turbinhjul) Rund sum RS 1.05 ZZ6.11 RYDDING AV AVFALL I PARK- OG LANDSKAPSANLEGG. Gjelder før sesongstart Rydding av avfall i grøntanlegg: Avfall av alle slag ryddes og samles i hele anlegget. Ytelsen inkluderer samling, opplasting, bortkjøring og kostnader ved levering av avfallet. Driftssesong: 1.april til 30.april Areal m ZZ6.11 RYDDING AV AVFALL I PARK- OG LANDSKAPSANLEGG. Gjelder hele driftssesongen Rydding av avfall på plener: Avfall som er visuelt skjemmende og/eller komme i konflikt med klippeutstyr fjernes før hver plenklipp. Rydding av avfall i plantefelt: Hele plantefelt ryddes for avfall fem ganger i vekstsesongen. Randsoner ryddes etter samme frekvens som på plener. Rydding av avfall på dekker av asfalt, grus og naturstein: Rydding etter samme frekvens som på plener. Samtlige ytelser inkluderer samling, opplasting, bortkjøring og kostnader ved levering av avfallet. Driftssesong: 1.mai til 31.oktober Areal m

12 Alle grøntområder, friarealer, turveier, arealer for lek og idrett osv i Sørum kommune per mai 2011 Sted Sted Gnr/Bnr Gressplen Grasbakke Grasdekke BlomsterengPlantefelt Stauder (st Trær (stk.) Sansehage Skog Fast dekke Sti Merknader Rådhusparken Park 46/ Kuskerudparken Park 46/ Tertittparken Park 2348 Kuskerudnebben bad Park 46/ P-plasser ved Kuskerudgården P-plass 46/ Sørum sykehjem Instistusjon 41/ Sørvald bo- og behandlingssenter Instistusjon 32/ Fjuk bofellesskap Instistusjon 112/ Blaker aldersheim Instistusjon 121/ Blaker barnehage Barnehage 118/ Frogner barnehage Barnehage 73/ Nordli barnehage Barnehage 53/ Sennerud barnehage Barnehage 41/ Idrettsparken barnehage Barnehage 46/ Bingsfosshallen Kultur 46/ Bingsfoss ungdomsskole Grunnskole 46/ Melvold ungdomsskole Grunnskole 96/ Fjuk skole Grunnskole 112/ Frogner skole Grunnskole 73/ Haugtun skole Grunnskole 119/ Sørum skole Grunnskole 32/ Sørumsand skole Grunnskole 42/ Vesterskaun skole Grunnskole 66/ Skolevegen Bolig 42/ Fjuk A Bolig 112/ Sletta 12 Bolig 46/ Furulundvegen 1-15 Bolig 125/ Furulundvegen Bolig 125/ Bekkedroga 59 Bolig 41/ Friggvegen 13 Bolig 41/ Stasjonsvegen 5-13 Bolig 93/ Friggvegen Bolig 41/ Fagerlivegen Bolig 41/255, Tiurvegen 1A-1H Bolig 41/ Skoglundvegen 8-12 Bolig 14/85, Moengvegen 1-3 Bolig 93/ Fossvegen 4 Bolig 121/ Asavegen Bolig 41/ Vesthagan Bolig 100/ Verkstedgården Adm.bygg 41/ Botjenesten Bekkedroga Botjeneste 41/ Botjenesten Bekkefaret Botjeneste 46/ Botjenesten Brattli Botjeneste 123/ J:\2. Byggforvaltning\7 Utendørs\Grøntavdeling\Til sak\til saken Oversikt over arealerrevidert 31.05

13 Alle grøntområder, friarealer, turveier, arealer for lek og idrett osv i Sørum kommune per mai 2011 Sted Sted Gnr/Bnr Gressplen Grasbakke Grasdekke BlomsterengPlantefelt Stauder (st Trær (stk.) Sansehage Skog Fast dekke Sti Merknader Kvartalslekeplass Fyn Lekeplass 124/ Kvartalslekeplass Hoelsvegen Lekeplass 13/ Kvartalslekeplass Damvegen Lekeplass 14/6 420 Kvartalslekeplass Skoglundvegen Lekeplass 33/ Kvartalslekeplass Valsfeltet Lekeplass 31/ Kvartalslekeplass Sennerud Lekeplass 41/ P-plass Sørumsand skole P-plass 42/ P-plass Renseanlegget P-plass 46/ Tursti Glomma, Vestby Nord-Båthavna, regulert til tursti Friområde Stor areal, tursti med lys og skog Tursti Glomma, Vestby Nord-Båthavna, regulert til friluftsområde Friområde 4200 Tursti Glomma båthavna-bingsfoss skole Friområde 46/ Skog ved Glomma, Bingsfoss u.skole-bingsfoss bru Friområde 46/ Tursti Glomma, Bingsfoss bru - Lushammeren Friområde 40/ Eid av AEV m2 Tursti Glomma Lushammeren-Hammeren Friområde Privar eie Tursti Glomma Bingsfoss bru - Rånåsfoss Friområde Privar eie Leira - friområder F1-2 Friområde 74/17+74/ /4 er privat eid, Lekeplass og friareal på Frogner Friområde 73/ Mofeltet skog og ballløkke Friområde 93/ Orderudfeltet Friområde 125/ Areal totalt Enhetspris 6,50 4,50 3,00 900,00 12,00 40,00 200,00 40,00 0,15 1,50 0,50 Sum Sum total eks mva MVA Sum inklusive mva J:\2. Byggforvaltning\7 Utendørs\Grøntavdeling\Til sak\til saken Oversikt over arealerrevidert 31.05

14 1.prioritet. Sentrale anlegg per mai 2011 Sted Sted Gnr/Bnr Gressplen Fast dekke Rådhusparken Park 46/ Kuskerudparken Park 46/ Kuskerudnebben bad Park 46/ Areal totalt Enhetspris 8,00 1,50 Sum Sum total eks mva MVA Sum inklusive mva J:\2. Byggforvaltning\7 Utendørs\Grøntavdeling\Til sak\til saken Oversikt over arealerpri 1

15 2.prioritet. Boliger, kvartalslekeplasser o.a.per mai 2011 Sted Sted Gnr/Bnr Gressplen Grasbakke Grasdekke Plantefelt Fast dekke Sti Merknader Skolevegen Bolig 42/ Fjuk A Bolig 112/ Sletta 12 Bolig 46/ Furulundvegen 1-15 Bolig 125/ Furulundvegen Bolig 125/ Bekkedroga 59 Bolig 41/ Friggvegen 13 Bolig 41/ Stasjonsvegen 5-13 Bolig 93/ Friggvegen Bolig 41/ Fagerlivegen Bolig 41/255, Tiurvegen 1A-1H Bolig 41/ Skoglundvegen 8-12 Bolig 14/85, Moengvegen 1-3 Bolig 93/ Fossvegen 4 Bolig 121/ Asavegen Bolig 41/ Vesthagan Bolig 100/ Verkstedgården Adm.bygg 41/ Botjenesten Bekkedroga Botjeneste 41/ Botjenesten Bekkefaret Botjeneste 46/ Botjenesten Brattli Botjeneste 123/ Kvartalslekeplass Fyn Lekeplass 124/ Kvartalslekeplass Hoelsvegen Lekeplass 13/ Kvartalslekeplass Damvegen Lekeplass 14/6 420 Kvartalslekeplass Skoglundvegen Lekeplass 33/ Kvartalslekeplass Valsfeltet Lekeplass 31/ Kvartalslekeplass Sennerud Lekeplass 41/ P-plasser ved Kuskerudgården P-plass 46/ P-plass Sørumsand skole P-plass 42/ P-plass Renseanlegget P-plass 46/ Tursti Glomma båthavna-bingsfoss skole Friområde 46/ Tursti Glomma, Bingsfoss bru - Lushammeren Friområde 40/ Eid av AEV m2 Leira - friområder F1-2 Friområde 74/17+74/ /4 er privat eid, Areal totalt Enhetspris 5,50 4,50 3,00 12,00 1,50 0,50 Sum Sum total eks mva MVA Sum inklusive mva J:\2. Byggforvaltning\7 Utendørs\Grøntavdeling\Til sak\til saken Oversikt over arealerpri 2

16 3.prioritet. Skogområder, turveier o.a. per mai 2011 Sted Sted Gnr/Bnr Skog Merknader Skog ved Glomma, Bingsfoss u.skole-bingsfoss bru Friområde 46/ Tursti Glomma Lushammeren-Hammeren Friområde Privar eie Tursti Glomma Bingsfoss bru - Rånåsfoss Friområde Privar eie Lekeplass og friareal på Frogner Friområde 73/ Mofeltet skog og ballløkke Friområde 93/ Orderudfeltet Friområde 125/ Areal totalt Enhetspris 0,15 Sum Sum total eks mva MVA Sum inklusive mva J:\2. Byggforvaltning\7 Utendørs\Grøntavdeling\Til sak\til saken Oversikt over arealerpri 3

17 Fremtidige anlegg Sted Sted Gnr/Bnr Gressplen Grasbakke Grasdekke BlomsterengPlantefelt Stauder (st Trær (stk.) Sansehage Skog Fast dekke Sti Merknader Tertittparken Park 2348 Sørum sykehjem Instistusjon 41/ Sørvald bo- og behandlingssenter Instistusjon 32/ Fjuk bofellesskap Instistusjon 112/ Blaker aldersheim Instistusjon 121/ Blaker barnehage Barnehage 118/ Frogner barnehage Barnehage 73/ Nordli barnehage Barnehage 53/ Sennerud barnehage Barnehage 41/ Idrettsparken barnehage Barnehage 46/ Bingsfosshallen Kultur 46/ Bingsfoss ungdomsskole Grunnskole 46/ Melvold ungdomsskole Grunnskole 96/ Fjuk skole Grunnskole 112/ Frogner skole Grunnskole 73/ Haugtun skole Grunnskole 119/ Sørum skole Grunnskole 32/ Sørumsand skole Grunnskole 42/ Vesterskaun skole Grunnskole 66/ Tursti Glomma, Vestby Nord-Båthavna, regulert til tursti Friområde Stor areal, tursti med lys og skog Tursti Glomma, Vestby Nord-Båthavna, regulert til friluftsområde Friområde 4200 Tursti Glomma Lushammeren-Hammeren Friområde Privar eie Areal totalt Enhetspris 6,50 4,50 3,00 900,00 12,00 40,00 200,00 40,00 0,15 1,50 0,50 Sum Sum total eks mva MVA Sum inklusive mva J:\2. Byggforvaltning\7 Utendørs\Grøntavdeling\Til sak\til saken Oversikt over arealerfremtidig

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet 1.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV UNDERVEGETASJON,KRATT OG OPPSLAG Lokalisering:Hele leirområdet, også en meter langs veier. Slått:Det skal ryddes oppslag to ganger pr år, første gang i juni senere i august. Avklipp:Avklipp

Detaljer

Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen

Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen Vedlegg 1.2 Driftsbeskrivelse (prisskjema-/matrise) Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Parkoversikt BGO 1.01 BGO 1.02 BGO 1.03 BGO 1.04

Detaljer

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09 Bjerke 09.7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09.7416050.10 Drift av gang og kjøreareal 09.7416050.10.1

Detaljer

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Høringsforslag Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Basert på Norsk standard 3420- NS 3420- ZJ4.2121 Grasbane for fotball - Gjelder treningsfelt Arnestad

Detaljer

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen 1 av 13 Driftsavdelingen 9. mai 2014 Driftsavdelingen NTNU Driftsplan Park Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon

Detaljer

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281)

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) STAMI ligger i Gydas vei 8. Skjøtsel av utearealene skal omfattes av avtalen. Se kart over eiendommen siste side. For denne eiendommen er det ikke laget mengdebeskrivelse.

Detaljer

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold Side04-1 Kapittel: 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE 04.5 ZK2.3 Skjøtsel

Detaljer

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser m.m. Bergen kommune Grønn etat NOR 027-2011

Detaljer

Bruk av ville planter i parker og hager 22.aug 2013: Skjøtsel som anleggsmetode Ved Hanne Gjesteland Wells, ISS Landscaping

Bruk av ville planter i parker og hager 22.aug 2013: Skjøtsel som anleggsmetode Ved Hanne Gjesteland Wells, ISS Landscaping Bruk av ville planter i parker og hager 22.aug 2013: Skjøtsel som anleggsmetode Ved Hanne Gjesteland Wells, ISS Landscaping Info: 1.november 2013: ISS Facility services AS selger sine utendørstjenester

Detaljer

GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM

GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM Prosjekt: Sentrum Side: D - 1 Bydel: 0 Alminnelig del Anlegg: D Beskrivende del Postnr 0 Alminnelig del 0.D Beskrivende del Tekst GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM 1.1 Kort intensjonsbeskrivelse

Detaljer

Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Etablering, drift og avslutning for utførelse av kontraktsarbeidet... 1 02 Skjøtsel

Detaljer

NORMALER FOR DRIFT AV KOMMUNALE UTEAREALER I KRISTIANSAND

NORMALER FOR DRIFT AV KOMMUNALE UTEAREALER I KRISTIANSAND NORMALER FOR DRIFT AV KOMMUNALE UTEAREALER I KRISTIANSAND februar 2010 Normaler for drift av utearealer i Kristiansand kommune, revidert utgave 2010 1 Innhold. Side: 1. Generelle bestemmelser 3 2. Kvalitetsinndeling

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG 16.10.2014 BYMILJØETATEN V/ GUNHILD BØGSETH Hvem bruker parker, turveier og andre grøntområder, og hvordan? Vaskebakkestranda Hva er en park? En

Detaljer

Bilag 4 - Rammeavtale

Bilag 4 - Rammeavtale Drammen Eiendom KF Bilag 4 - Rammeavtale Skjøtsel av grøntanlegg, rode 2 på Drammen kommune sine eiendommer Saksnr.: 12/16890 Avtale om skjøtsel av grøntanlegg Avtale er inngått mellom: Leverandørnavn

Detaljer

Driftsinnstruks for Grønn etats lekearealer

Driftsinnstruks for Grønn etats lekearealer Driftsinnstruks for Grønn etats lekearealer Kompetansekrav knyttet til drift av lekeplassutstyr: Utbedringer av lekeplassutstyr skal kun utføres av personer med dokumentert kunnskap om gjeldende lovverk,

Detaljer

LEU 2011 Sørum. Energiutredningsmøte 2012.04.10 Hafslund Nett. Vidar Solheim, Hafslund Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers. s.1

LEU 2011 Sørum. Energiutredningsmøte 2012.04.10 Hafslund Nett. Vidar Solheim, Hafslund Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers. s.1 LEU 2011 Sørum Energiutredningsmøte 2012.04.10 Hafslund Nett Vidar Solheim, Hafslund Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers s.1 Innhold Bakgrunn og mål for lokale energiutredninger Nettsituasjonen i kommunen

Detaljer

Konkurranseutsetting av Tasta bydel

Konkurranseutsetting av Tasta bydel Stavanger kommune Konkurranseutsetting av Tasta bydel Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av grønt vedlikehold i Tasta bydel BMU - Park & Vei Stavanger kommune 01.09.2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Maskinlære, universell utforming og HMS vil være gjennomgående temaer i begge samlinger.

Maskinlære, universell utforming og HMS vil være gjennomgående temaer i begge samlinger. Kursplan for Modul 1 Park & Anlegg Generell informasjon Kurset Modul 1 Park & Anlegg gir kompetanse innenfor deler av anleggsgartnerfaget. Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver som er

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse: Tjenestekonsesjon innenfor Frisørtjenester til beboere på institusjoner og i omsorgsboliger i Sørum kommune Ref: Sørum 12/04881 Den som skal legge inn tilbud

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse Vintervedlikehold Kjeller

Ytelsesbeskrivelse Vintervedlikehold Kjeller Ytelsesbeskrivelse Vintervedlikehold Kjeller Konkurransegrunnlag Del III Tjenestekjøp 1 Innledning 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg divisjon Utleie, Markedsområde Oslofjord, er lokalisert rundt

Detaljer

Bærum kommune Drift- og forvaltningssystemer

Bærum kommune Drift- og forvaltningssystemer Bærum kommune Drift- og forvaltningssystemer Natur og idrett Vei og trafikk Eiendom Isy park 1000 mill??? Rosy Plania 50 milliarder??? Drift- og forvaltingssystem Grønne områder Isy park 7.0 Egne anlegg

Detaljer

07.05.2009 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

07.05.2009 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 5 Utomhusarbeider 5.1 Alle arbeidene i kapitel 5 omfatter opparbeidelsen av utearealer for Sunde skule. Følgende skal opparbeides: - opparbeidelse av lekeareler/oppholdsarealer - nødvendig planering og

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser m.m. Bergen kommune Grønn etat NOR 027-2011 BESKRIVELSE

Detaljer

AVTALE. Mellom. 1 Hjelpende Hånd AS ( 1HH ) org.nr , Lillevannsveien Oslo og

AVTALE. Mellom. 1 Hjelpende Hånd AS ( 1HH ) org.nr , Lillevannsveien Oslo og AVTALE Mellom 1 Hjelpende Hånd AS ( 1HH ) org.nr 996 706 508, Lillevannsveien 35 0788 Oslo og Org.nr: 950 877 782 Navn/foretaksnavn Stensjordet Borettslag Organisasjonsform Borettslag Adresse: Hammersborg

Detaljer

Drift- og forvaltingssystem. Grønne områder

Drift- og forvaltingssystem. Grønne områder Drift- og forvaltingssystem Grønne områder Kommunen har kjøpt inn ISY park Hvordan komme i gang? Anleggstyper Idrettsanlegg Parkanlegg Sentrumsparker Nærmiljøanlegg Badeplasser Øvrige friområder Kirkegårder

Detaljer

INSPEKTØRTREFF 2016. Velkommen!

INSPEKTØRTREFF 2016. Velkommen! INSPEKTØRTREFF 2016 Velkommen! MORTEN ANKER-NILSSEN Hagebruker fra NMBU Parkforvalter i Oslo kommune Dommer i NGSA Tidligere lekeplassinspektør Har undervist på Fag- og i nspektørkurs Tidligere styremedlem

Detaljer

Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel

Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel Trygve Jensen Leder Gravplassforvaltningen i Trondheim 1 Stikkord Hvorfor en driftsplan? Hvorfor vedlikehold / skjøtsel? Gjør vi ting som gjør vont verre? Kan vi redusere

Detaljer

Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune

Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune Prosjektering av grøntareal Planbeskrivelse Landskapsarkitekt Ellen-Karin Kolle Juni 2006 1 Innledning Planarbeidet er på oppdrag fra Alstahaug kommune i henhold

Detaljer

Vågan for 2013-16. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.08.2012 DEL 1:

Vågan for 2013-16. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.08.2012 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-16 Fakta om kommunen pr 01.08.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Grøntanlegg På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 08.02.08 Fullmaktssak 10/08 - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720618-2 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder valg av leverandør for levering

Detaljer

BIM i Sørum kommune. Bruk av BIM i Sørum kommune i dag. Prosjekt om en helhetlig digitalisering av byggeprosesser i Sørum

BIM i Sørum kommune. Bruk av BIM i Sørum kommune i dag. Prosjekt om en helhetlig digitalisering av byggeprosesser i Sørum BIM i Sørum kommune Bruk av BIM i Sørum kommune i dag Prosjekt om en helhetlig digitalisering av byggeprosesser i Sørum B u n n t 12 0e. k 1s 2t. 2 0 1 4 Jürgen Spindler Sørum Kommunale Eiendomsselskap

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TES-14/18505-4 9168/15 04.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 228/14

Detaljer

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Sykefravær Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune i tidsrommet 2005 til og med 2008. Sykefraværet i 2008 har økt sammenlignet

Detaljer

Generell beskrivelse for region nordøst

Generell beskrivelse for region nordøst Generell beskrivelse for region nordøst 1. GENERELL ORIENTERING... 3 1.1 KORT INTENSJONSBESKRIVELSE... 3 1.2 KARTGRUNNLAG... 3 1.3 PERSONALE... 3 1.4 MILJØSERTIFISERING... 4 1.5 HMS... 4 1.6 FORHOLD TIL

Detaljer

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT KOSTNADSKALKYLE Prosjekt nr. Prosjektnavn: Initialer: Dato: Rev. Nr. Rev. dato: 1350006811 Bogafjell skole, Sandnes ELRY 18.03.2015 - - Forbehold: Generelt: Skisse som er utarbeidet 06.03.2015 danner grunnlaget

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL

VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL VEGTEKNOLOGI TRONDHEIM APRIL 2013 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER IVAR FAKSDAL INNHOLD Hva er en kommunal veg? Metoder (grunnlag) for utførelse av forvaltning, drift og vedlikehold

Detaljer

HOVEDAVTALE FOR EGENREGI MELLOM. xxxxxxxxxxxx (bestiller) OG SANDNES BYDRIFT yyyyyy (utfører)

HOVEDAVTALE FOR EGENREGI MELLOM. xxxxxxxxxxxx (bestiller) OG SANDNES BYDRIFT yyyyyy (utfører) Formannskapet 07.12.10 sak 147/10 vedlegg 4 HOVEDAVTALE FOR EGENREGI MELLOM xxxxxxxxxxxx (bestiller) OG SANDNES BYDRIFT yyyyyy (utfører) Avtalen omhandler kjøp av kommunale produkter og tjenester for bestillerenheten

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets fellesområde slik at risikoen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Utdanningsområdet Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Nøkkeltall barnehage 2014 145 000 Netto driftsutgifter pr innbygger 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 20.01.15

Detaljer

Vedlikehold av utendørs kunst. Rapport fra utført arbeid 2004-2008 og forslag til vedlikehold 2009-2012

Vedlikehold av utendørs kunst. Rapport fra utført arbeid 2004-2008 og forslag til vedlikehold 2009-2012 Dato: 18. mai 2009 Byrådssak 230/09 Byrådet Vedlikehold av utendørs kunst. Rapport fra utført arbeid 2004-2008 og forslag til vedlikehold 2009-2012 OEJO SARK-1420-200814450-55 Hva saken gjelder: Saken

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008.

Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008. Stillingsbeskrivelse for vaktmester Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008. Vaktmesteren er ansatt på følgende betingelser: 1. ANSETTELSE Til stillingen

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3

Detaljer

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON. for. Snømåking og feiing ID 15-28

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON. for. Snømåking og feiing ID 15-28 Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON for Snømåking og feiing ID 15-28 1 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET Oslo kommune v/energigjenvinningsetaten (EGE) og Klemetsrudanlegget AS (KEA AS), heretter kalt oppdragsgiver, ønsker

Detaljer

Året med Vaktmester Andersen

Året med Vaktmester Andersen Året med Vaktmester Andersen Vaktmester Andersen er totalleverandør av eiendomstjenester. Hver uke utfører vi vaktmestertjenester i boligsameier, borettslag og næringsbygg over hele Oslo. Vi har dyktige

Detaljer

14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN..

14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN.. 14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN.. Fusjon av Trafikketaten Idrettsetaten Friluftsetaten Samferdselsetaten ENØK etaten Deler av Næringsetaten, EBY og HEV 700

Detaljer

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Formannskapet 14.10.2014 Tema: Kort orientering om gammel funksjonskontrakt Ny driftskontrakt rammer og prinsipper Forholdet

Detaljer

2. Parkanlegg med mange elementer

2. Parkanlegg med mange elementer Tromsø 2016 Gravplassen er et 2-delt anlegg: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen, busket, trær

Detaljer

Håndbok fra ordenskomiteen

Håndbok fra ordenskomiteen Håndbok fra ordenskomiteen Solvang kolonihage avd 2 Hva, hvordan, når. Område Hva Hvordan Verktøy Når Utsiden og langs gjerde eller hekk og inntil midten av veien. Fjerning av ugress, mose og jord. -fjern

Detaljer

Moss kommune. Cecilie Kildahl Prosjektleder Grønn kommune

Moss kommune. Cecilie Kildahl Prosjektleder Grønn kommune Moss kommune Cecilie Kildahl Prosjektleder Grønn kommune 26.9.16 Innspillsmøte for strategi for villbier og andre pollinerende insekter Landbruksdirektoratet/ Miljødirektoratet Hvordan startet arbeidet?

Detaljer

Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-1 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel

Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-1 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-1 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Postnr Tekst 0 Generell beskrivelse Generell beskrivelse for Indre By Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side:

Detaljer

Renholdstjenester for Flytoget AS

Renholdstjenester for Flytoget AS Renholdstjenester for Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/43879126.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dager (kontant) Dato for offentliggjørelse

Detaljer

1. FORMÅLET MED TJENESTEN TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2

1. FORMÅLET MED TJENESTEN TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2 TJENESTENIVÅAVTALE (SLA) VEDLEGG 1.4_SLA FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD Innholdsfortegnelse 1. FORMÅLET MED TJENESTEN... 2 2. TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2 3. SPESIFIKASJON AV TJENESTEN...

Detaljer

FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren

FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren Statsbyggs Klimagassregnskap.no Et verktøy for byggsektoren, nå med moduler for tomtevalg og uteområder. Ved Hege Abrahamsen daglig leder i FAGUS

Detaljer

Kravspesifikasjon. Telling /Registrering av tagging 2012-2014 74-BYM-2012

Kravspesifikasjon. Telling /Registrering av tagging 2012-2014 74-BYM-2012 Kravspesifikasjon Telling /Registrering av tagging 2012-2014 74-BYM-2012 Side 1 av 6 1. Historikk Tagging har siden midten på 1980-tallet vært en stor utfordring for Oslo kommune. Et av hovedproblemene

Detaljer

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan

Sandnes Bydrift KB Strategi og handlingsplan ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Foto: John Sirevåg KB Strategi og handlingsplan 2011-2013 SANDNES KOMMUNE Innledning Denne strategiplanen er utviklet i samarbeid med ledergruppen og

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803671 : E: D37 : Odd Andersen/ Hilde Uberg/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010

Detaljer

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 26.08.2013 Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider

Detaljer

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser 26. og 27. mars 2009 Rica Hell Hotell Prosessingeniør Cecilie Larsen, Trondheim Bydrift Vann og Avløp Avløpsrenseanlegg i Trondheim

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 05. Regningsarbeider Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider ORIENTERING

Detaljer

VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG!

VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG! VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG! OM NEAS EFFEKTIVE BYGG NEAS er en av landets ledende aktører innen Teknisk Drift (Operation & Maintenance) av næringseiendommer. Vi har mer enn 20 års erfaring fra

Detaljer

Fellesstyret i Skåreråsen II og Skåreråsen III Borettslag. Protokoll fra fellesstyremøte 29.11.2010

Fellesstyret i Skåreråsen II og Skåreråsen III Borettslag. Protokoll fra fellesstyremøte 29.11.2010 Fellesstyret i Skåreråsen II og Skåreråsen III Borettslag Protokoll fra fellesstyremøte 29.11.2010 Sted: Styrerommet, Skårer Terr 12 Dato: 29.11.2010 Tilstede Skåreråsen 2 Tilstede Skåreråsen 3 Birgith

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader US-SAK NR: 144/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD, TROND LANGSETH ARKIVSAK NR: 12/2062 Kvantitative

Detaljer

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017.

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. På kommende ekstraordinær generalforsamling skal det voteres over styrets forslag på reduksjon av hovedveinettet, samt kostnadsfordeling

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

FOTO: LEO BUITELAAR FOTO: TRANBY AS

FOTO: LEO BUITELAAR FOTO: TRANBY AS 2 FOTO: LEO BUITELAAR FOTO: TRANBY AS Med erfaring er døren høy Endringer i samfunnet stiller nye krav til omstilling, tilpasning og fleksibilitet på arbeidsplassen. De fleste kirkegårdsarbeidere har mye

Detaljer

Bymiljøetaten i Oslo. Vårt mål er å skape en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by!

Bymiljøetaten i Oslo. Vårt mål er å skape en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by! i Oslo Opprettet i 2011 da etatene for idrett, friluft, trafikk og samferdsel ble slått sammen, i tillegg til deler av etatene for enøk, næring, helse og velferd. Målet var å samle kommunens miljøkompetanse

Detaljer

Hverdagen for bytrær i Oslo

Hverdagen for bytrær i Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Hverdagen for bytrær i Oslo 24.05.2011 Faglig leder, bytrær Tore Næss POLITISKE VEDTAK Oslo skal bevares som grønn by, også i framtida (Bystyret 1993) For hvert tre som må felles

Detaljer

Geitvågen - videreføring av driftsavtale

Geitvågen - videreføring av driftsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2012 48860/2012 2012/4353 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/166 Formannskapet 10.10.2012 Geitvågen - videreføring av driftsavtale Sammendrag

Detaljer

UiO PROSJEKTANVISNING FOR UTOMHUSANLEGG

UiO PROSJEKTANVISNING FOR UTOMHUSANLEGG UiO PROSJEKTANVISNING FOR UTOMHUSANLEGG Listen er ment som et systemverktøy for administrasjonen av nyanlegg og rehabilitering av landskapsarbeider ved UIO. Punktene er veiledende og behovet for anvendelse

Detaljer

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag 1. versjon våren 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Asfaltering av gangveier og parkeringsplasser... 3 3 Utbedring eller gjenoppbygging av utvalgte garasjerekker...

Detaljer

FOMA FRIOMRÅDE BÅTSFJORD AURORA LANDSKAP AS

FOMA FRIOMRÅDE BÅTSFJORD AURORA LANDSKAP AS FOMA FRIOMRÅDE BÅTSFJORD BÅTSFJORD SENTER INNHOLD BILDER FRA OMRÅDET REGULERINGSPLANFORSLAG GRØNNSTRUKTURANALYSE 4 LANDSKAPSKONSEPT 5 LANDSKAPSPLAN 6 OPPRISS 7 PROSJEKTOMRÅDE PROSJEKTFAKTA Dato : Beligghenhet

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

TILBUDSNUMMER.: PROSJEKTETS NAVN: BYGGELEDELSE BYGG- OG ANLEGG, FORSVARSBYGG UTVIKLING OSLO

TILBUDSNUMMER.: PROSJEKTETS NAVN: BYGGELEDELSE BYGG- OG ANLEGG, FORSVARSBYGG UTVIKLING OSLO Konkurransegrunnlag del III TILBUDSNUMMER.: 430303 PROSJEKTETS NAVN: BYGGELEDELSE BYGG- OG ANLEGG, FORSVARSBYGG UTVIKLING OSLO Side: - 2 - av 5 1 GENERELT Forsvarsbygg utvikling Oslo (FBUO) støtter Forsvarets

Detaljer

Vedlegg 6. Saksnr

Vedlegg 6. Saksnr Vedlegg 6 Saksnr. 201215705-72 Strategiplan for fremmede skadelige arter i Bergen kommune tekstendringer foretatt i kapittel 8 som følge av innspill mottatt etter offentlig ettersyn til erstatning for

Detaljer

Bymiljøetaten i Oslo

Bymiljøetaten i Oslo Bymiljøetaten Bymiljøetaten i Oslo Opprettet i 2011 da etatene for idrett, friluft, trafikk og samferdsel, i tillegg til deler av etatene for enøk, næring, helse og velferd, ble slått sammen. Målet er

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste for Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Viken

Bedriftshelsetjeneste for Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Viken Rammeavtale Bedriftshelsetjeneste for Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Viken KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III Ytelsesbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generell orientering om rammeavtalen... 3 1.2. Generelt

Detaljer

Universell utforming ved drift og vedlikehold av uteområder

Universell utforming ved drift og vedlikehold av uteområder Delprosjekt: Universell utforming ved drift og vedlikehold av uteområder Sluttrapport, v. 0.1 Forord De 16 pilotkommunene og ressurskommunen Kristiansand tok initiativ til å starte opp delprosjektet Universell

Detaljer

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG Om Hagespesialisten AS Hagespesialisten AS er en anleggsgartnerbedrift med serviceorienterte, kreative og velutdannede medarbeidere med fagbrev og mesterbrev. Vi tar

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

Vinterdriftsklasser i kontrakten

Vinterdriftsklasser i kontrakten Drammen kommune, Vei, Natur, Idrett Side 1 Endring av D2I-95-2 gjelder endringer sendt tilbyderne gjennom endringsmelding nr 2 datert 5.3 2014. Tilsvarende endringer i veilengder er gjort i prosess 95

Detaljer

VEDLEGG A LEVERINGSOMFANG SAKSNUMMER 2012 032592

VEDLEGG A LEVERINGSOMFANG SAKSNUMMER 2012 032592 Del II VEDLEGG A LEVERINGSOMFANG Side 1 av 5 VEDLEGG A LEVERINGSOMFANG SAKSNUMMER 2012 032592 Rammeavtale- Kjøp av treningssko, Sandaler og badesko til Forsvaret Del II VEDLEGG A LEVERINGSOMFANG Side 2

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12 Hattfjelldal kommune Prosjekt Famnvassveien Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR- 12/646 12/4352 Karl-Olav Bostad 21.06.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012

Detaljer

Overtakelse av grøntanlegg. Formelt grunnlag og praktisk gjennomføring.

Overtakelse av grøntanlegg. Formelt grunnlag og praktisk gjennomføring. Overtakelse av grøntanlegg Formelt grunnlag og praktisk gjennomføring. Kurs for FAGUS Trondheim 2. oktober 2012 Oslo 10. oktober 2012 Stavanger 16. oktober 2012 Trygve Sundt Sundt & Thomassen AS Landskapsarkitekter

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

Skjøtsel, ettersyn og drift av utomhusanlegget.

Skjøtsel, ettersyn og drift av utomhusanlegget. Skjøtsel, ettersyn og drift av utomhusanlegget. Innhold 1 Beskrivelse 2 Generell del 3 Skjøtsel 4 Ettersyn og drift Sommerdrift og vinterdrift 1 BESKRIVELSE Hovedgrep på tomten er at bygget er plassert

Detaljer

Vedlegg B1 - Ytelsesbeskrivelse Side 1. Vedlegg B1. Innholdsfortegnelse

Vedlegg B1 - Ytelsesbeskrivelse Side 1. Vedlegg B1. Innholdsfortegnelse - Ytelsesbeskrivelse Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt 1 2 Tilgjengelige ressurser 1 3 Driftsavtale: 2 3.1 Generelt 2 3.2 Tilleggskostnader 2 3.3 Gjennomføring 2 3.4 Driftsstabilitet 3 3.5 Prisbærende

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF

Sørum Kommunalteknikk KF Forslag til tiltaksplan for kommunale veier 2011 Utføres 2011 2012 2013 lengde kostnad kr/m Type vei Utføres Veinavn Sted m kr kr/m 1 Arteid Arteid 1890 1 495 800 791 Grusvei 2011 2 Elgfaret Lindeberg

Detaljer

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt 70.1 Rigg og drift 70.1.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele anleggsplassen

Detaljer

Arbeidsrettet Tiltak (AMO): Kunnskapsyrker og saksbehandling med praksis

Arbeidsrettet Tiltak (AMO): Kunnskapsyrker og saksbehandling med praksis Arbeidsrettet Tiltak (AMO): Kunnskapsyrker og saksbehandling med praksis Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47849415.aspx Ekstern anbuds ID 2014-452234 Saksnummer NOV201413

Detaljer