Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»"

Transkript

1 Sluttrapport Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» Stjørdal kommune Sætnan Anne-Lise Tiller Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 1

2 Innledning: Stjørdal kommune har gjennomført et 2-årig prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» fra Prosjektet kom i gang som følge av arbeidet med Boligsosial handlingsplan , og tiltaket var som følger: Det foreslås følgende organisering av det boligsosiale arbeidet i kommunen: Det opprettes en boligtjeneste direkte underlagt Rådmannen. Boligtjenesten opprettes som et prosjekt på 2 år med egen prosjektleder/gruppe. Denne skal utrede og utprøve boligtjenestens innhold og ressursbruk. Intensjonen er at boligtjenesten bygges opp over tid, innenfor prosjektperioden. Det foreslås også at deler av boligtjenesten blir bygd opp i forhold til prosjektorganisering hvor det bestilles tjenester både i fra Etat Omsorg og Etat Teknisk drift etter behov. Endelig forslag til organisering blir lagt fram etter evaluering av prosjektet. I slutten av 2009 fikk kommunen tilbud om å delta i Husbankens kompetanseutviklingsprogrammet «Boligsosialt arbeid og planlegging» og programmet ble gjennomført i regi av Møreforskning AS, avd. Volda og Husbanken region Midt-Norge. Det var under dette arbeidet det ble sett behov for og samforvalte boligrelaterte oppgaver i en tjeneste som en styrking av boligsosialt arbeid i kommunen. Stjørdal kommune fikk tilsagn om kr ,- i kompetansetilskudd fra Husbanken. Tilskuddet gikk til å dekke prosjektlederstilling for det første året med mål om kunnskaps- og metodeutvikling. Det ble fra oppstart ansatt prosjektleder i 100% stilling i et 2 års engasjement og Etat Omsorg bidro med prosjektmedarbeider i 50% stilling i hele perioden. Det ble opprettet en prosjektgruppe med bidrag fra Flyktningetjenesten, Etatsadministrasjon Omsorg, forvaltningskontor, Enhet Eiendom, bolig- og tomteutvikling og NAVsosialtjenesten. Rapporten vil kort beskrive hva prosjektet har gjennomført av aktiviteter i perioden september 2012 til september 2014, og hva status var ved prosjektets slutt. Vedlagt følger «Prosjektplan» undertegnet av Rådmann Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 2

3 Mål for prosjektet Overordnet målsetning: 1. Styrke og samordne/koordinere det boligsosiale arbeidet i kommunen. 2. Tettere samarbeid med ledelse både administrativt og politisk. 3. Boligsosialt arbeid og planlegging skal være et satsningsområde. Målet for prosjektet er å kartlegge og avdekke forbedringsområder innenfor det boligsosiale arbeidet i kommunen. Utvikle ny metodikk for å forbedre oppgaver som nevnt nedenfor i pkt Videre er målet og samforvalte boligrelaterte oppgaver i en tjeneste som en styrking av boligsosialt arbeid. Det skal også sees på ressursbehovet. Kommunen er i sterk vekst og vi må videreutvikle gode systemer for å imøtekomme de utfordringer som innbefattes i boligsosialt arbeid fremover. Metodikken skal også gi politisk og administrativ ledelse et bedre beslutningsgrunnlag i boligsosiale oppgaver. I tillegg til dette utformet prosjektgruppa 10 oppgaver som skulle gjennomføres i prosjektperioden: 1. Status vedrørende boligsosial handlingsplan. Tiltak under pkt. 1.1 Vedtatte og andre tiltak som er utført/avsluttet. 2. Kartlegging/vurdering av den kommunale boligmassen, skal gjennomføres i starten av prosjektet. Jfr. BSHP pkt. 3 i konkrete tiltak. 3. Videre satsing på Husbankens virkemidler, som gir positive ringvirkninger for kommunen, og ikke minst for den det gjelder. 4. Bestiller utfører modell må forbedres. Bedre og klarere rutiner, ansvarsdeling og innføre retningslinjer for tildeling av kommunal bolig. Jfr. BSHP pkt. 6 i konkrete tiltak. 5. Økt gjennomstrømning i kommunale og innleide boliger. Legge til rette for boligkarriere for den enkelte fra leie til eie. 6. Booppfølging må styrkes. Oppfølging i bolig for den enkelte som har behov for bistand til å mestre bo- og livssituasjon. Jfr. BSHP pkt. 2 i konkrete tiltak. 7. Redusere husleierestanser og tvangsutkastelser. Bedre rutiner og organisering av arbeidet. 8. Vurdere om kommunen skal opprette en ny funksjon boveileder/boligguide. Jfr. BSHP pkt. 5 i konkrete tiltak. 9. Kommunen må vurdere behov og tiltak for å øke tilgangen på boliger. 10. Gjennomføre en brukerundersøkelse blant både boligsøkere og leietakere om deres oppfatning av, og forventninger til kommunal bistand i boligspørsmål. Jfr. BSHP pkt. 4 i konkrete tiltak. En slik undersøkelse er arbeidskrevende og prioriteres ikke i første del av prosjektet. Kommunen må kjøpe denne tjenesten, og det er kommet forslag på Bedrekommune.no. Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 3

4 Hva har vi gjort Innhold i boligtjenesten, ressursbruk og organisering: Hovedoppgaven til prosjektgruppa var å utrede boligtjenestens innhold, ressursbruk og hvor den skal organiseres i kommunen. Vi så at det måtte samhandles om boligsosiale utfordringer på to nivå, både systemnivå og individnivå. Dette for å sikre helhetstenkingen for det det boligsosiale arbeidet. Prosjektgruppa utarbeidet et dokument med forslag til både innhold, ressursbruk og organisering som følger vedlagt. Dette dokumentet ble oversendt styringsgruppa (rådmannens ledergruppe) for behandling. Styringsgruppa godkjenner forslag til innhold og ressursbruk. Når det gjelder organisering av boligtjenesten ble det besluttet at den legges under Etat Omsorg. I en oppstartsfase skal boligtjenesten bestå av 4,4 stillinger med leder/koordinator, saksbehandler for startlån og tilskudd, saksbehandler for bostøtte og 2 boligrådgivere (tildeling av kommunale utleieboliger og boligrådgivning/veiledning). Se eget dokument datert Styringsgruppa besluttet at en boligtjeneste skal opprettes. På grunn av presset økonomi og innsparinger i kommunebudsjett var dette ikke mulig i Det er lagt inn behov for ressurser i Økonomiplan Fra 1.september 2014 ble det opprettet en ny stilling som boligkoordinator, som et ledd i oppbygging av boligtjenesten. Stillingen overføres til Etat Omsorg fra Delprosjekt Kartlegging/Vurdering av den kommunale boligmassen. I forbindelse med prosjekt «opprettelse av boligtjeneste», så vi det som en nødvendighet å igangsette tiltak nr. 3, Kartlegging/vurdering av den kommunale boligmassen, jfr. Boligsosial handlingsplan Det å få en god oversikt over bestående boligmasse, utviklings potensiale og begrensninger, er viktig for det boligsosiale arbeidet fremover. Har vi nok boliger? Har vi for lite boliger? Er boligene hensiktsmessige i forhold til dagens behov og behovet i planperioden? Har vi tilstrekkelig omløp i bestående boligmasse? Dette er noen av de spørsmål vi har stilt oss. Tiltaket er som følger: Det må gjennomføres en kartlegging/vurdering av den kommunale boligmassen. Det er behov for en oversikt over dagens boligmasse, og om dagens sammensetning er hensiktsmessig i forhold til dagens behov og behov i planperioden I denne forbindelse vil kommunale utleieboliger (trygdeboliger) og kommunale gjennomgangsboliger bli vurdert sammen, benevnt kommunale utleieboliger. Det foreslås at de kommunale utleieboligene skilles med tidsbegrenset og tidsubegrenset leieperiode. Rapporten er nesten ferdig. Mangler siste finpuss og godkjenning. Den skal legges frem for politisk behandling og er også et viktig ledd for målsetninger i boligsosialt utviklingsprogram Årsak til manglende sluttstillelse er ressursmangel/omprioritering av oppgaver etter prosjektets slutt. Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 4

5 Delprosjekt Husleierestanser. Delprosjekt Husleierestanser kom i gang som følge av prosjekt «Opprettelse av boligtjeneste». I prosjektplan for prosjektet «opprettelse av boligtjeneste, er det under pkt. 1.4 oppgaver i prosjektet, nr. 7, nedfelt mål om å redusere husleierestanser og tvangsutkastelser. Bedre rutiner og organisering av arbeidet. Målsetting: Redusere husleierestanser og lavest mulig tvangsutkastelser fra kommunale utleieboliger. Tiltak: Utarbeide metodikk, rutiner og organisering av arbeidet rundt leietakere i kommunale utleieboliger som misligholder husleiebetaling. Tettere og forpliktende samarbeid innad i kommunen og NAV. Rapporten er ferdig og skal presenteres for styringsgruppa og legges frem for politisk behandling. Rapporten inneholder forbedringsområder og tiltak for å redusere husleierestanser og at kommunen skal ha lavest mulig tvangsutkastelser fra kommunale utleieboliger. Delprosjekt «selvstendig boligkarriere for flyktninger». Målsettingen med dette prosjektet var å sammenfatte og systematisere arbeidet med boligfremskaffelse og boligkarriere for flyktninger i alle faser av integreringsløpet, på tvers av etatsgrensene og med aktiv bruk av Husbankens virkemidler, for derigjennom å sikre en forutsigbar tilgang på første og andregangs utleiebolig eller innpass på eiermarkedet. Kommunen fikk innvilget kompetansetilskudd kr ,- til dette prosjektet. Prosjektet ble avsluttet og rapportert i november Metoder og erfaringer er tatt med inn i ordinær drift. Delprosjekt Økonomiske virkemidler. Vi hadde som målsetting å videreutvikle metode for målrettet og effektiv bruk av husbankens virkemidler, og utarbeide nye retningslinjer. Herunder tettere samarbeid med NAV. Arbeidet med å revidere bestående retningslinjer for startlån ble i tidlig fase av prosjektet påbegynt. Deretter ble arbeidet lagt på is i påvente av ny forskrift om startlån. Vi har nå under vurdering om kommunen skal lage egne retningslinjer eller kun benytte ny forskrift og veileder for startlån. Dette arbeidet vil bli videreført fremover. Det er utarbeidet gode rutiner og samhandling over flere år og kommunen har tilpasset seg ny forskrift om startlån. Det er spesielt utviklet et godt samarbeid med Flyktningetjenesten og NAV- sosialtjenesten. Arbeidsmetodene fører til vellykkede etableringer i egen bolig og skaper gjennomstrømming i de kommunale utleieboligene. Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 5

6 Husbankens virkemidler er også nært knyttet til prosjektet «bærekraftige barnefamilier» i regi av NAV-sosialtjenesten. Retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig. I kartleggingsfasen ble det registrert at kommunen ikke hadde egne retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig. Søknadene ble behandlet ut fra skjønnsmessige vurderinger og opparbeidet praksis og rutiner. Dette anså vi som uheldig og det ble utarbeidet forslag til nye retningslinjer. I dette arbeidet ble kommunens jurister trukket inn i arbeidet og det var til stor nytte i arbeidet. Forslag til retningslinjer ble godkjent i kommunestyret i april 2014 og tatt i bruk. Revidering av delegeringsreglement I målsetninger for programperioden (boligsosialt utviklingsprogram ) har vi satt som mål å øke fleksibiliteten i forhold til kommunens boligmasse. Det foreslås at Rådmannen gis fullmakt til kjøp og salg av boliger innenfor investeringsrammen. Også sett i sammenheng med leie for eie prosjekt. Det er videre foreslått å øke investeringsrammen for boliger til vanskeligstilte fra 10 millioner til 20 millioner. kommunestyret har vedtatt at rådmannen gis myndighet til å foreta erverv, salg og makeskifte for verdi inntil kr ,-. Forslag om økt investeringsramme for boliger til vanskeligstilte ligger til behandling i Økonomiplanarbeidet som skal vedtas på slutten av året. Begrepsendringer Benevnelse på kommunale boliger. Som en oppfølging av tiltak i boligsosial handlingsplan så vi behovet for å rydde i begrepsbruken på kommunale boliger. Våre boliger hadde betegnelsen gjennomgangsbolig og trygdeboliger og vi anså dette som lite hensiktsmessig. Derfor ble det utarbeidet et forslag om at begge disse begrepene utgår, og erstattes med kommunal utleiebolig. Kommunens strategi skal som hovedregel være å innvilge tidsbestemte leiekontrakter jfr. Husleieloven, og da vil begrepet kommunal utleiebolig forbedre arbeidet. Formannskapet vedtok begrepsendringene i februar Kommunale boliger benevnes nå som omsorgsboliger, institusjonsplass og kommunal utleiebolig. Målsetninger for programperioden Boligsosialt utviklingsprogram Under prosjektperioden inngår Stjørdal kommune og Husbanken en ny samarbeidsavtale for , og kommunen blir deltaker i Husbankens boligsosial utviklingsprogram Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 6

7 2016. Det er utarbeidet målsetninger for programperioden og handlingsplan for Dette arbeidet har bidratt til å tydeliggjøre våre utfordringer, boligbehov og behov for systematisering av arbeidet. Kommunestyret vedtok målsetninger for programperioden desember Handlingsplan ble godkjent av rådmann. Som eksempler på resultat av målsetning om tilpasning av 2 boliger for storfamilier i 2014, har kommunen utbedret og bygd om en kommunal utleiebolig og igangsatt bygging av ny kommunal utleiebolig. Sistnevnte med tilskudd til utleiebolig fra Husbanken. Småhusprosjekt Prosjektgruppa har sendt inn innspill til økonomiplan arbeidet for 2014, for konkrete boligbehov. Vi foreslo bygging av inntil 5 småhus (hardbrukshus). Hvorav den ene boligen bygges som 2 hybler som midlertidig botilbud. Primært skal boligene benyttes til bosetting av rusmisbrukere. Da hovedsakelig for den gruppen rusmisbrukere som ikke er klare for rehabilitering og som skaper utfordringer for kommune å ha i en ordinær kommunal utleiebolig. Det er behov for tomteareal noe skjermet i forhold til naboskap, men samtidig ikke for avsides. Komite Levekår vedtar Rådmannens forslag om å starte utredning av behov for boliger innenfor målgruppen. Dette kan skje gjennom etablering av en arbeidsgruppe med representanter fra ulike kommunale instanser, samt i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det skal også utredes muligheten for å etablere et samarbeid om en felles løsning for kommunene i Værnesregionen. Studietur til Drammen kommune I september 2013 dro prosjektgruppa på studietur til Drammen med mål om kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling. I tillegg har vi i tidlig fase av prosjektet besøkt Malvik kommune, Verdal kommune og Steinkjer kommune. Disse turene har gitt oss mye faglig påfyll og vi har tatt med oss metoder, praksiser og rutiner som vi kan dra nytte av i vårt videre arbeid. Det er viktig å se til andre kommuner og dra veksler av mye godt boligsosialt arbeid og få inspirasjon. Foredrag fra Verdal kommune v/leder i boligkontoret I mai 2013 leide vi inn leder ved boligkontoret i Verdal kommune. Da ble alle som hadde en relasjon til det boligsosiale arbeidet invitert. Målet med dagen var at flest mulig skulle høre en suksesshistorie, og inspirasjon til å jobbe mer målrettet med det boligsosiale arbeidet. Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 7

8 Resultat Bidrag til å løfte det boligsosiale arbeidet i kommunen, og få ansatte til å føle tilhørighet til fagfeltet. Faglig godt innspill i prosjektperioden. Søknad om prosjektmidler hos Fylkesmannen avslag. I 2014 søkte kommunen om tilskudd til oppstart av boligtjenesten, men fikk avslag. Metode kartlegging av leietakere i kommunal utleiebolig Under prosjektperioden har vi avdekket at vi har et forbedrings potensiale for å øke gjennomstrømming i de kommunale utleieboligene. Berørte parter som NAV-sosialtjenesten, Flyktningetjenesten, Forvaltningskontoret og ansvarlig for Husbankens virkemidler har en bestående praksis med møter 2.hver måned for oppfølging av kommunale leietakere som kan være aktuelle for boligkjøp. Kommunen har fått etablert mange kommunale leietakere med denne praksisen, men vi ser at her er det et stort potensiale. Prosjektgruppa har derfor lansert opprettelse av en stilling «boligrådgiver», som skal ha som oppgave og aktivt bistå kommunale leietakere over i egen bolig. Være et bindeledd ved behov for bistand fra andre i hjelpeapparatet. Bistå ved visninger, kontraktsinngåelser, overtakelser osv. Kommunen hadde ikke tilstrekkelige ressurser til å opprette en slik stilling i Foreslått stilling «boligrådgiver» er en del av den nye metoden vi ønsker å innføre. Det er utarbeidet maler for å skape bedre oversikt over den enkelte leietaker i forhold til bla. botid, husstandens størrelse, bistandsbehov/gjeld, inntektsgrunnlag osv. Det er også påstartet et arbeid med «boligmappe» som skal leveres ut ved innflytting i kommunal utleiebolig. Matriseorganisasjonskart På oppdrag fra etatsjef i Etat Teknisk etat og Etat Omsorg utarbeidet prosjektgruppa et matriseorganisasjonskart. Kartet viser boligtjenestens plassering i organisasjonen og viser en oversikt over hvem boligtjenesten trenger bistand fra/samarbeid med. Matrisekartet skal benyttes som et ledd i introduksjonen av en ny boligtjeneste i kommunen. Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 8

9 Oppsummering Prosjektgruppa har bestått av 7 medlemmer, tverrfaglig sammensatt. Kun prosjektleder og prosjektmedarbeider har vært frikjøpt til å jobbe med prosjektet i hhv. hel og halv stilling. Øvrige deltakere har bistått prosjektet i tillegg til sin ordinære stilling. Det er gjennomført 30 arbeidsmøter og prosjektleder har hatt møter med styringsgruppa ved behov. Prosjektet er ferdig utredet og innhold og ressursbruk er beskrevet, jfr. dokument datert Boligtjenesten skal videreutvikles over tid og en ressursbruk på 4,4 stilling anses som en god start. Vi har også brukt en del tid på å utrede boligtjenestens plassering i organisasjonen og har valgt å plassere den i Etat Omsorg. Det gir en god forankring mot det sosialfaglige feltet og vil være en forsterkning av boligarbeidet i etaten. Kommunen greide ikke å opprette en boligtjeneste ved prosjektets slutt, slik som forutsatt. Derimot har ledelsen bestemt at en boligtjeneste skal opprettes, og som første ledd i dette arbeidet er det fra 1.september i år opprettet en stilling som boligkoordinator. Prosjektet hadde også som mål å utprøve boligtjenesten i prosjektperioden. Pga. ressursmangel ble dette vanskelig å gjennomføre i sin helhet. Det er derimot prøvd ut deler som bl.a. prosjekt «selvstendig boligkarriere for flyktninger», arbeidet i boligsosialt utviklingsprogram med bl.a. vedtatte målsetninger, handlingsplan og oppfølging av dette, innført retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig, innspill til økonomiplan-arbeid og konkrete boligprosjekt for å nevne noe. Alt i alt har prosjektet vært positivt for kommunen og bidratt til å løfte det boligsosiale arbeidet i kommunen på politisk og administrativt nivå. Arbeid som ikke er avsluttet vil bli tatt med inn i ordinær drift og videreført. Vedlegg: 1. Prosjektplan datert Dokument innhold, ressursbruk og organisering datert Utkast til rapport Kartlegging/Vurdering av den kommunale boligmassen. 4. Utkast til rapport Husleierestanser. 5. Retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig. Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 9

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Programkommunesamling 14.oktober Værnes Airshow 2014 Verdens eldste fly (1910) i lufta Fakta En kommune i sterk vekst 23144 innbyggere (1.aug 2015)

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Boligsosialt arbeid. «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl. Naust i vårlys

Boligsosialt arbeid. «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl. Naust i vårlys Boligsosialt arbeid «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl Naust i vårlys Flyktninger og boligkarriere Antall ansatte på Hotellet Scandic med flyktningebakgrunn? 9 personer med flyktningebakgrunn er eller har

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Mange enheter en bruker Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Bakgrunn 2010: Hammerfest kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken 2011: Arbeidet

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune fokus på bo- og levevilkår for vanskeligstilte barnefamilier Nettverkssamling «Bedre bo og levekår for vanskeligstilte barnefamilier» Værnes 9.11.2016 Victoria Smenes, Prosjektmedarbeider

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Boligsosialt arbeid effekter for Fjell.

Boligsosialt arbeid effekter for Fjell. Boligsosialt arbeid effekter for Fjell. Statens pris for boligsosialt arbeid 2013 Bosettingsprisen 2015 Rådgiver Glenny Jelstad Områdeløft den 28. mai 2015 04.06.2015 1 Boligsosiale fakta om Drammen Drammen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune»

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» Haugesund kommune Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» 2012-2013 Prosjektleder John Arne Ulland john.arne.ulland@haugesund.kommune.no Innhold 1.

Detaljer

Sluttrapport fra Nærøy Kommune

Sluttrapport fra Nærøy Kommune Sluttrapport fra Nærøy Kommune Bo og lev bedre Prosjektperioden 01.08.14-31.12.15 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Prosjektets formål og innhold...3 2 Prosjektgruppe...4 3 Bakgrunn og målsettinger...4 4 Forankring...5

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. juni 2013

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. juni 2013 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20. juni 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.06.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Laila B. Finkenhagen Fagleder Bygge- og eiendomsavdeling Bystyre sak nr. 13/10 Overordnet mål for programsatsingen

Detaljer

Programsamling BASIS Husbanken Region Sør. Nytt fra Drammen etablering av prosjekt Boligtjenesten

Programsamling BASIS Husbanken Region Sør. Nytt fra Drammen etablering av prosjekt Boligtjenesten Programsamling BASIS Husbanken Region Sør Nytt fra Drammen etablering av prosjekt Boligtjenesten Bakgrunn: hvorfor prosjekt boligtjenesten? Et av tiltakene i boligsosial handlingsplan Noen av erfaringene

Detaljer

Vefsn kommune. Prosjekt. Egeneid bolig 2012-2013. Sluttrapport. Vefsn kommune. Boligkontoret 28.03.2014. EN «11i Norge.

Vefsn kommune. Prosjekt. Egeneid bolig 2012-2013. Sluttrapport. Vefsn kommune. Boligkontoret 28.03.2014. EN «11i Norge. Sluttrapport Egeneid bolig Vefsn kommune - Prosjekt Egeneid bolig 2012-2013 Sluttrapport Vefsn kommune Boligkontoret 28.03.2014 EN «11i Norge Arkivsaknr: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 3 1.1 Aktivitetsplan

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2013

Nedre Eiker kommune desember 2013 Nedre Eiker kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Rælingen kommune

Boligsosialt arbeid i Rælingen kommune Boligsosialt arbeid i Rælingen kommune Hvor er vi og hvor vil vi? Hva gjør vi - og fungerer det vi gjør? - Fokus på reduksjon av bruken av midlertidig botilbud - Tverrfaglig arbeid i kommunen Trivselskommunen

Detaljer

Status Husbankens virkemidler Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, v/torhild Skjetne

Status Husbankens virkemidler Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, v/torhild Skjetne Status Husbankens virkemidler 2016 Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, 24.11.16 v/torhild Skjetne Statsbudsjettet 2017 2 Forslag til Statsbudsjettet 2017 Husbanken spisser

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Arendal 20.05.15 Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Dialog med kommunene og husbanken, hva har dere av erfaringer som vi kan dra nytte av? Boligsosial

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet Barnefattigdomsprosjektet 2009 2011 - Funn: Mange barnefamilier bodde dårlig i kommunale boliger - Funn: Mange av barnefamiliene som bodde dårlig hadde fremmedspråklig bakgrunn

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE Skjema for halvårsrapportering 20.06. NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen: - Dokumenterte mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. - Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

SLUTTRAPPORT Boligsosialt utviklingsprogram Grunnleggende guide og rutiner

SLUTTRAPPORT Boligsosialt utviklingsprogram Grunnleggende guide og rutiner SLUTTRAPPORT Boligsosialt utviklingsprogram 2011 2015 Grunnleggende guide og rutiner 1 Setter man bitene sammen utgjør det en helhet. Innhold 1. Innledning 3 2. Sammendrag 3 3. Bakgrunn for deltagelse

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2010/2470 Klassering: F17/&30 Saksbehandler: Evy

Detaljer

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Kritiske suksessfaktorer Faglige problemstillinger Boveiledning Booppfølgingsavtale(BOFA) til alle som har behov. Botid og sirkulasjon av boliger Kunnskapsutvikling

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST

Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 Bydel Alna BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST Aktivitetsplan og halvårsrapportering for 2014 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM HUSBANKEN REGION ØST AKTIITETSPLAN OG HALÅRSRAPPORTERING Formål med aktivitetsplan I henhold til samarbeidsavtalen skal søknad

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

I prosjektsøknaden definerte Verdal kommune målsettingen med arbeidet slik:

I prosjektsøknaden definerte Verdal kommune målsettingen med arbeidet slik: Verdal kommune 2011 Innledning: Verdal kommune har siden 2006 hatt utviklingsfokus på sitt boligsosiale arbeid. Søknaden til Husbanken om Kompetansetilskudd til arbeidet med Helhetlig boligsosialt arbeid

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2014

Nedre Eiker kommune juni 2014 Nedre Eiker kommune juni Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

Saksframlegg. Romprogram 18 nye kommunale boliger på Lillemoen

Saksframlegg. Romprogram 18 nye kommunale boliger på Lillemoen STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 613 Arkivsaksnr: 2016/724-1 Saksbehandler: Anne Lise Tiller Sætnan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Ungdomsrådet

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/11268-4 Dato: 28.10.2011 HØRING NOU 2011:15 ROM FOR ALLE - EN SOSIAL BOLIGPOLITIKK FOR FRAMTIDEN INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

v GRUE kommune Møteinnkalling Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

v GRUE kommune Møteinnkalling Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: v GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Komité for omsorg og miljø Grue rådhus, form annskapssalen Mandag 11.11.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT. Sandefjord kommune

Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT. Sandefjord kommune Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT Sandefjord kommune 2 Innhold... Innledning... 5 Sammendrag... 6 Bakgrunn for deltakelse i programmet... 7 Programorganisering... 7 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014)

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014) Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 ) Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde : 66 214 Drammen Landet Andel barnefamilier med lav inntekt 18,7 % 12 % Antall bostedsløse per 1000 innbygger

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2015

Nedre Eiker kommune juni 2015 Nedre Eiker kommune juni 2015 1 Skjema for halvårsrapportering 20.06.15 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

Boligsosialt arbeid - statusrapport

Boligsosialt arbeid - statusrapport Boligsosialt arbeid - statusrapport Disposisjon: Utfordringer Fakta Boligløftet Organisering Økonomiske virkemidler Formuesforvaltning Leie til eie -prosjektet Bolig til flyktninger Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Sluttrapport Fokuskommunesamarbeidet Vågan kommune

Sluttrapport Fokuskommunesamarbeidet Vågan kommune Sluttrapport Fokuskommunesamarbeidet Vågan kommune Vågan eiendom KF 1. Innledning Vågan kommune har over år virkeliggjort de fleste av sine boligplaner for å imøtekomme behov i befolkning for midlertidige

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018 Tiltak Emne: Kommunale boliger Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. 1.1 Lage tids- og fremdriftsplan for oppgradering og vedlikehold av kommunale utleieboliger. 1.2 Utarbeide samarbeidsrutiner

Detaljer

Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV)

Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: 12.01.07. ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV) INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER Kommunale boliger Et godt botilbud eller fattigdomsfelle? Eller kanskje begge deler, litt avhengig av? 2 Rulleringsproblemet Erfaringer med kommunale boliger i kommunene

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015

Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015 Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015 Innhold Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune... 1 2011-2015... 1 Forord... 3 1. Sammendrag.... 4 1.0. Sammendrag.... 4 1.1. Konkrete tiltak

Detaljer