TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING ÅRGANG 43

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING 3 2002 ÅRGANG 43"

Transkript

1 TfS TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING ÅRGANG 43 Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på Abonnement på tidsskriftet kan bestilles på Tidsskriftet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med ISF eller forlaget, er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

2 TfS tidsskrift for samfunnsforskning nr 3, 2002 Innhold Artikler terje wessel Fra leie til eie konvertering av leiegårder i norske storbyer 299 karl georg øhrn Demokrati, handel og velstand: Tre teorier for varig fred 333 kari telste Karl Johans gate anno 1900: Kjønn, rom og moralske grenser 361 Foredrag/Aktuell debatt åse røthing Om bare ikke informantene leser avhandlingen Intervjuer med par, og forskningsetiske utfordringer 383 hanne bogen Konkurranseutsetting av omsorg: Reduseres kvaliteten? 394 Bokanmeldelser 415 Sammendrag 434 Bøker innkommet til redaksjonen 436 Forfattere 437 Forfatterinstruks 438

3 tidsskrift for samfunnsforskning Utgitt av Institutt for samfunnsforskning med støtte fra Norges forskningsråd Redaksjonens adresse: Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo. E-post: Redaktør: Geir Høgsnes (ansv.), Trygve Gulbrandsen, Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud Redaksjonssekretær: Ingebjørg Wesche Redaksjonsråd: Jon Ivar Elstad, nova Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Marianne Gullestad, Institutt for samfunnsforskning Gro Hagemann, Universitetet i Oslo Roar Hagen, Universitetet i Tromsø Ola Listhaug, ntnu Hilde Lorentzen, nibr Trond Nordby, Universitetet i Oslo Erling Sandmo, Institutt for samfunnsforskning Halvard Vike, Høgskolen i Telemark Tidsskrift for samfunnsforskning utkommer fire ganger årlig: vinter, vår, sommer og høst. Abonnements- og heftepriser 2002: Institusjoner: NOK 730,- Studenter: NOK 350,- Private: NOK 480,- Enkelthefter: NOK 190,- Indeksert blant annet i: Commun. Abstr. Curr. Contents/Soc. Behav. Sci Citation Index, Soc. Plan./ Policy Dev. Abstr. (1969 ) Sociol., Abstr. (1969 ) Sociol. Educ. Abstr. Stud., Women Abstr. Henvendelser om abonnement, forsendelse og annonser rettes til: Universitetsforlaget AS, Postboks 508 Sentrum, N-0105 Oslo, Norge. Telefon Telefax e-post: Opplysninger om tidsskrifter og bokutgivelser fra Universitetsforlaget er tilgjengelig via tidsskriftets egen hjemmeside:www.universitetforlaget.no/tfs 2002 Universitetsforlaget etter avtale med Institutt for samfunnsforskning Grafisk form: Terje Langeggen, Krasis design. Printed in Norway by PDC Tangen AS ISSN X

4 Fra leie til eie konvertering av leiegårder i norske byer terje wessel Abstract: from renting to owning conversion of rental property in major norwegian cities. The condominium sector in Norway dates back to the early 1960s. Following a slow introduction of purpose-built condominiums, the first transfer of rental dwellings to condominiums took place in Condominium conversion expanded rapidly, and became the major form of market growth. The article describes and analyses how this process developed in the inner cities of Oslo, Bergen and Trondheim. A context-sensitive explanation, termed the «replacement thesis», argues that traditional landlords had to Keywords: cope with contradictory interests and various forms of normative pressure. Thus, they were not susceptible to profit-maximizing behaviour, and, with the arrival of purposebuilt condominiums, the stage was set for an invasion of property-trading actors. This proposition is supported by the empirical analysis. The data demonstrate that the opportunity structure was more or less destroyed by a breakneck and uninhibited market competition, particularly in Oslo, where the conversion activity dropped dramatically at a time of rocketing housing prices. condominium conversion housing market norwegian major cities landlords 299 universitetsforlaget tidsskrift for samfunnsforskning vol 43, nr 3, s

5 [ WESSEL ] Den 12. desember 1958 hadde leserbrevspalten i Aftenposten en artikkel med et oppsiktsvekkende budskap: Siden det må antas at loven om borettslag nok kan komme til å føles som en tvangstrøye for noen, er det ikke usannsynlig at man i fremtiden kan komme til å ordne seg med eiendomsrett til leiligheter i vårt land. Artikkelen var skrevet av advokat Gustav Høgtun, og var ment som et innspill til borettslovkomiteen. Utspillet ble imidlertid fullstendig neglisjert både av komiteen, interesseorganisasjonene og de politiske partiene. Enkelte konservative politikere ville gjerne bruke aksjebegrepet i stedet for borettsbegrepet, men dette var mer symbolpolitikk enn realpolitikk. Stortingsdebatten om borettsloven forløp uten noen prinsipiell kritikk av det kollektive eierprinsippet (Ot.prp. nr ; Forh. O. nr ; Annaniassen 1996). Midt på 1960-tallet gikk Høgtun fra ord til handling. Som en av de mest kyndige fødselshjelpere bidro han ved lanseringen av eierleiligheter på Oslos vestkant. Han kunne også opplyse om at borettsmodellen ikke var beskyttet mot konkurranse: Norsk rett, inkludert tinglysningsloven, hadde aldri innført den gamle romerrettslige regel om at grunn og hus var én ting og måtte ha samme eier. Man kunne derfor, mente Høgtun (1966), fritt etterkomme eierønskene i en individualistisk innstilt befolkning. I tilbakeblikk er det nærliggende å betrakte eierleilighetene som en gjøkunge i det sosialdemokratiske boligsystemet. Uten sterk motstand vokste det fram en ny boligform og et nytt marked som kom til å undergrave både samvirkeprinsippet og de tilliggende innretningene i form av prisregulering, forkjøpsretter og allokeringsregler. En annen virkning er at leietilbudet svinger mye mer enn tidligere. (Nordvik & Gulbrandsen 2001). Mange av de leieboligene som på og 80-tallet ble omdannet fra leie til eie er i dag, paradoksalt nok, tilbake som leieboliger. Forskjellen er at boligene i dag eies av mange seksjonseiere i stedet for én dominerende gårdeier. Ethvert forsøk på å forklare eierseksjoneringen må nødvendigvis avspeile vanskelige perspektivvalg. Blant saksforhold som har krav på Artikkelen bygger på en dr.philos.-avhandling ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (Wessel 1996). En særlig takk til Tor Fredrik Rasmussen for hjelp under arbeidets gang. Andre som må takkes er Erling Berge, Tor Bysveen, Eric Clark, Lars Gulbrandsen, Tore Hansen, Ulf Torgersen, Jan van Weesep og to anonyme konsulenter. 300

6 [ FRA LEIE TIL EIE KONVERTERING AV LEIEGÅRDER I NORSKE STORBYER ] interesse kan nevnes: rurale eiendomstradisjoner (Robberstad 1963), kulturell/ideologisk arv, 1 sammenhengen mellom boligpolitikk og velferdspolitikk (Torgersen 1987) og boligpolitikken som en arena for bytteprosesser (Gulbrandsen 1980 og 1983; Torgersen 1988). Alt dette vil i liten grad berøres i det foreliggende arbeid. I stedet vil jeg belyse enkelte trekk ved markedskonteksten og markedsaktørene: Var de gamle markedene «modne» for eierseksjonering, eller fantes det hindringer av sosial og økonomisk art? Hvem var de viktigste produsentene? Hvilke samhandlingsforhold eksisterte mellom produsenter og konsumenter? Eierleiligheter er først og fremst et storbyfenomen. Av denne grunn, men også for å redusere variasjonene, har jeg avgrenset undersøkelsen til Oslo, Bergen og Trondheim. Etter å ha presentert framvekstmønsteret i de tre byene fram til 1988, foretas ytterligere en avgrensning til konvertering av leiegårder i sentrale bystrøk. I noen grad berøres også nybyggingsprosjektene på 1960-tallet. Nybyggingen la et helt nødvendig grunnlag for oppdelingen av bestående bygninger. I tillegg illustrerer disse prosjektene på en slående måte betydningen av aktører med spesifikke forutsetninger. Innskrenkningen til leiegårder indikerer på ingen måte at oppløsning av borettslag og boligaksjeselskaper er et mindre interessant fenomen. Det er imidlertid en litt annen type prosess ved at beslutningene er sterkere lovregulert, og ved at utfallet bestemmes av balansen mellom salgsorienterte eiere og eiere som ønsker å minimalisere kostnadene i sin nåværende bolig. En tredje type prosess representeres ved overganger fra partseiendommer, for eksempel tomannsboliger, til eierseksjonssameier. Her er det ekstremt tydelig at eierleilighetene, på samme måte som annen eiendom, er et spørsmål om sosiale relasjoner og sosiale konstruksjoner. Nybygging av eierleiligheter og konvertering av leiegårder førte over tid til en devaluering av eierformer som tidligere var betraktet som sikre og uproblematiske. Dels tilsiktet og dels utilsiktet oppsto det en «merkevare» som glinset mye tydeligere enn de konkurrerende produktene. Selv om denne artikkelen vesentlig handler om økonomi, er det viktig å ha i mente at eierseksjoneringen var innvevd i komplekse ideologiske og symbolske strukturer. Studien bygger på et bredt empirisk materiale. I alle byene er det gjennomført en systematisk gjennomgang av grunnboken, slik at alle eierseksjonssameier som var etablert fram til 1988 kunne legges inn i en database. Med utgangspunkt i denne, ble det trukket et beboerutvalg og 301

7 [ WESSEL ] gjennomført 486 intervjuer («beboerundersøkelsen») i I tillegg kommer registreringer av interne og eksterne salg, det vil si salg til eksisterende leieboere og salg i det åpne marked. For Oslos del var dette utvalget basert på 2610 omsetninger i eiendommer seksjonert i 1975, 1980 og Omsetningen av i alt 437 leiegårder («leiegårdsutvalget») er registrert tilbake til 1941/43. Et fjerde utvalg, som kun ble trukket for Oslo, omfattet registrering av yrkesopplysninger for 157 personlige gårdeiere i 1930 og 126 i Det ble også gjort historiske registreringer av eiernes bosetting i et utvalg på 402 leiegårder. Hertil kommer flere utvalg fra avisenes annonsespalter, registrering av takseringssaker i de tre byrettene, kvalitative intervjuer og en spørreundersøkelse med styret for 182 eierseksjonssameier (Wessel 1996). eierleiligheter og eierseksjonering Eierleiligheter er en todelt eierform, hvor rettigheter til grunnarealer og andre «felleselementer» (oppganger, tak, yttervegger, loft og kjeller) kombineres med rettigheter til individuelle enheter (boliger og næringslokaler). Den nøyaktige rettighetsstrukturen kan variere mye, men det er aldri mulig å splitte de to delene i eierskapet. Et viktig poeng i denne sammenheng er at samtlige rettigheter kan stilles som sikkerhet for lån: Dersom eierretten går tapt, for eksempel gjennom misligholdte gjeldsforpliktelser, er det ikke mulig å appellere til alternative rettigheter for å kunne fortsette boforholdet. Dette utgjør i dag en viktig distinksjon mellom andelsboliger og eierleiligheter. 2 Det todelte eierskapet kan lett skape konflikter om bruken av fellesarealer og fordelingen av fellesutgifter. I moderne tid er det derfor typisk at eierleilighetsformen beror på en kombinasjon av formelle kontrakter og rettslig regulering. De fleste vestlige land har i løpet av etterkrigstiden innført egne «eierleilighetsinstitutt», i samsvar med etablerte lovgivingstradisjoner. 3 Nasjonale tradisjoner påvirker også det øvrige institusjonelle rammeverk, for eksempel omsetningsregler og tilgang til subsidier. Eierleiligheter er sjelden underlagt prisregulering, mens de noe oftere tilføres finansielle (direkte) subsidier. Slike trekk er uhyre viktige når en skal forklare eierleilighetsmarkedets framvekst, men verken fri omsetning eller privat finansiering inngår i den rettsbaserte definisjonen. Med «seksjonering»/«eierseksjonering» menes konverteringer fra andre eierformer til eierleilighetsformen, altså endringer i den bestående bolig- 302

8 [ FRA LEIE TIL EIE KONVERTERING AV LEIEGÅRDER I NORSKE STORBYER ] masse. Dette kan tidfestes til det øyeblikk seksjonene godkjennes ved offentlig tinglysning. I nesten alle land må hele eiendommen deles under ett, det vil si at man ikke kan stykke ut leiligheter etter hvert som de ledigstilles. det norske eierleilighetsinstitutt historikk og kjennetegn Den nyere norske historien begynner med utbyggingen av et eksklusivt småhusområde på Bygdøy i Helt i det stille anvendte man her eierleilighetsformen, med individuelle eierretter til leilighetene og uløselig tilknyttede sameieretter til den bebygde grunn. Året etter kom et par terrasseblokker i Ullernåsen med til sammen 79 leiligheter. I motsetning til småhusene på Bygdøy, hvor vanlig matrikulering utgjorde et realistisk alternativ, ville dette bygget normalt vært organisert som borettslag. Ferdigstillelsen og overføringen av eierretter kom også på et ytterst delikat tidspunkt. Bare noen måneder tidligere, i januar 1963, hadde Justisdepartementet anmodet tinglysningsdommerne om ikke å tillate slike prosjekter. Ved neste henvendelse, i 1965, kunne byskriver Bjørn Bjerke i Oslo (Aker distrikt) vise til at lignende ordninger allerede hadde blitt anvendt ved bebyggelse av felleseiet grunn. Han framholdt også at tinglysningsdommernes arbeid ville bli lettere dersom man tillot egne grunnboksblad for hver boenhet. Hvilke av argumentene som hadde størst gjennomslagskraft er vanskelig å si, men faktum er at departementet meldte fullstendig pass. Svaret inneholdt ingen boligpolitiske overveielser, kun praktiske råd om hvordan seksjoneringen burde foregå rent teknisk. I en artikkel åtte år senere fastslo byskriver Audun Bruvoll i Gamle Oslo tinglysningsdistrikt at eierleilighetsinstituttet hadde «kommet inn bakveien gjennom en tilsynelatende uskyldig tinglysningsavgjørelse» (Bruvoll 1973:388). Han påpekte også, med full rett, at det forelå et stort behov for politiske vedtak og lovmessig regulering. I motsetning til i andre land, hvor lovgrunnlaget pekte ut hva som var mulig og umulig, fikk Norge i den første fasen et virvar av løsninger. Eierforholdet til boligene ble organisert med festekontrakter etter britisk mønster, med eksklusive eneretter etter hollandsk mønster og med såkalt fysiske eiendomsretter etter fransk mønster. Tilsvarende fantes det et enormt spenn i organiseringen av felleselementer. Sameiet kunne ta form av stiftelser med egne ressurser og en viss administrasjon eller private foreninger uten markante administrative innslag. Ikke uventet konvergerte dette mylderet av tilpasninger etter hvert mot 303

9 [ WESSEL ] én bestemt form; hele eiendommen ble eid av beboerne i sameiet, mens den enkelte rettighetsholder fikk kontraktsfestet enerett til sin bolig. Omtrent samtidig, på begynnelsen av 1970-tallet, fikk myndighetene en ny utfordring ved at leiegårder ble omgjort til eierleiligheter. Første gang en slik konvertering fant sted var 14. april 1970, da en fasjonabel leiegård på Frogner i Oslo ble oppdelt i 9 eierleiligheter. I en tid med boligdiskusjoner og boligutredninger på rekke og rad, var Justisdepartementet nærmest sjakkmatt overfor kløktige aktører i eiendomsmarkedet. Et talende uttrykk for departementets handlekraft gis i følgende brev fra 1970: «Justisdepartementet [ ] antar at det er adgang til å opprette egne grunnboksblad for eierleiligheter» (Justisdepartementet 1970). Nå fulgte et par år med stabile operasjonsbetingelser, men samtidig økte uroen i politikernes rekker. Etter stortingsvalget i 1973 var det ikke lenger åpenbart at oppløsningsretten ville bestå. De første forvarsler om en endring kom i 1974, da det spredte seg rykter om at regjeringen planla et forbud mot opprettelse av eierleiligheter i eksisterende bygninger (Gulbrandsen 1983). Året etter, i april 1975, ble ryktene bekreftet i en boligmelding (St.meld. nr ), men det tok ennå godt og vel et år før forbudet var et faktum. I de kommende sju år vokste markedet gjennom en kombinasjon av nybygging, dispensasjoner og tvilsomme omgåelser av den nye loven («forbudsloven»). Omgåelsene hadde blant annet sin bakgrunn i at Kommunaldepartementet formulerte forbudet som et tinglysingsforbud, med en kryptisk tilleggsformulering om at «ordinært tingsrettslig sameie» fortsatt skulle være tillatt (Ot.prp. nr : 3). Med andre ord kunne man fremdeles opprette og selge ideelle parter uten at kjøperne fikk tinglyst sine boretter. Dermed var det duket for nok et markedsprodukt, «eierpartsleiligheter», som kom til å skape atskillig bry både for myndighetene og tillitsfulle kjøpere (Lilleholt 1980). Til tross for navnelikheten med eierleilighetene, var dette en rettslig konstruksjon som etter hvert mistet all legitimitet i lånemarkedet. Heller ikke lov om eierseksjoner, som trådte i kraft 22. april 1983, var uten språklige forviklinger. I tråd med den praksis som var etablert tidlig på 1970-tallet, valgte politikerne en legaldefinisjon basert på sameierett til hele bygningen og eksklusiv bruksrett, eller «enerett», til leiligheten. Verken loven («Lov om eierseksjoner») eller forarbeidene anvendte begrepet «eiendomsrett». Dermed skapte man også en viss usikkerhet om styrken i 304

10 [ FRA LEIE TIL EIE KONVERTERING AV LEIEGÅRDER I NORSKE STORBYER ] de ulike råderettene. Fra juridisk hold ble det umiddelbart påpekt at «enerett» like gjerne kan være en leierett (Lilleholt 1983). Likedan er det påfallende at seksjonsloven kun spesifiserer hva eierne ikke kan foreta seg. En slik negativ avgrensing er typisk for eiendomsretter, mens bruksretter alltid er spesifikt («positivt») utpekt i rettsgrunnlaget (Lid 1989). I det hele tatt kan det norske eierleilighetsinstituttet betegnes som en individualistisk innretning innpakket i kollektivistisk begrepsbruk. Det er også symptomatisk at en rekke detaljer i loven ble hentet fra markedet, blant annet via en survey. Det viktigste unntak fra en liberal rettsfilosofi besto i at kommunene fikk mulighet til å stoppe seksjonering som kunne vanskeliggjøre byfornyelsen. Dersom eiendommen lå innenfor et eksisterende byfornyelsesområde, kunne den bare seksjoneres etter dispensasjon. I andre tilfeller lå kommunenes makt i å frambringe et byfornyelsesvedtak innen seks måneder. eierseksjonering i norske storbyer Etablering av eierleiligheter i Oslo er et fascinerende statistisk fenomen (figur 1). I lange perioder skjer det ingenting dramatisk; bestanden vokser med leiligheter i året. Dette mønsteret brytes imidlertid av to formidable bølger. Den første sammenfaller nøyaktig med forberedelsene figur 1. Etablering av eierleiligheter i Oslo 305

11 [ WESSEL ] av forbudsloven, det vil si årene I ettertid er det liten tvil om at denne reguleringen, ut fra sitt formål, burde vært håndtert langt raskere. Fra det tidspunkt ryktene begynte å spre seg til forbudet var et faktum, ble bestanden av oppdelte leiegårder i Oslo femdoblet. Den neste bølgen strekker seg over et litt lengre tidsrom, fra /87. I løpet av disse fire fem årene ble 12 % av boligmassen i Oslo omdannet til eierleiligheter. Til sammenligning vokste hele eierleilighetsbestanden i København med 15 % fra 1967 til 1981 (Blød by 1981: 3) og i Amsterdam med 7 % fra 1954 til 1981 (van Weesep 1986: 33). Heller ikke de største byene i USA (HUD 1982) eller London (Hamnett & Randolph 1988) kan oppvise maken til intensiv markedsvekst. I denne sammenheng må det imidlertid påpekes at seksjoneringen i Oslo omfattet all slags bebyggelse og alle eierrettslige boformer. De utenlandske eksemplene gjelder hovedsakelig seksjonering av private leiegårder i sentrale byområder. Om vi analogt til dette bare teller overganger fra leie til eie, blir veksten 5 % for hele Oslo og 10 % for indre by. Av leieboligene i indre by ble om lag 22 % seksjonert i samme periode ( ). I den første fasen, det vil si fram til 28. mai 1976, utgjorde Oslo indre vest et kjerneområde for markedsveksten. Mer enn tre fjerdedeler av nyproduksjonen kom i dette området (Frogner, Uranienborg, Homansbyen og Majorstuen), mens indre øst (Sinsen, Rodeløkka, Grünerløkka, Tøyen, Grønland, Kampen, Vålerenga og Gamlebyen) ikke hadde et eneste prosjekt. Seksjoneringen av bestående bygninger fordelte seg noe jevnere på hovedområder: Da perioden utløp, var 20 % av boligmassen i indre vest og 5 % i indre øst omdannet til eierleiligheter. Under bølgen på 1980-tallet ble ytterligere 32 % av boligmassen i indre vest og 10 % i indre øst omdannet til eierleiligheter. I disse årene ble det også, som et ledd i byfornyelsen, bygget over 300 eierleiligheter i indre øst. Parallelt med dette skjedde det en spredning til ytre by. Helt konkret sank lokaliseringsandelen for indre by fra 75 % under den første oppdelingsbølgen til 52 % under den andre. Andelen oppløste leiegårder viste enda sterkere nedgang fra ca. 90 til 35 %. Verken Bergen (figur 2) eller Trondheim (figur 3) hadde noen omfattende eierseksjonering før 1980-tallet. I Bergen, eller daværende Fana, ble eierleiligheter introdusert høsten Den første omdanning i bestående bygninger fant sted i 1972, uten at dette fikk noen synlige ringvirkninger i eiendomsmarkedet. Da forbudsloven trådte i kraft, hadde antallet eier- 306

12 [ FRA LEIE TIL EIE KONVERTERING AV LEIEGÅRDER I NORSKE STORBYER ] leiligheter i indre by så vidt passert 100. Sju år senere var antallet økt til rundt 400, blant annet som følge av seksjonering i småhusbebyggelsen i Fridalen. Med seksjonsloven eksploderte markedsveksten også i Bergen, men utflatingen her kom på et senere tidspunkt enn i Oslo. I 1987 og et godt stykke ut i 1988 var seksjoneringskurven fremdeles oppadstigende, særlig i indre by.trondheim skiller seg fra Oslo og Bergen ved at introduksjonen tok form av et konverteringsprosjekt, nærmere bestemt i Kongens gate høsten Året etter skjedde det ingenting, men i årene fikk ca. 350 boliger (21 eiendommer) status som eierleiligheter. Etter noen stille år, fulgte en respons på den nåværende lov som var nokså lik utviklingen i Bergen. Trondheim har imidlertid aldri fått noen sterk markedsvekst i ytre by, og vi ser også av figur 3 at veksttakten var klart lavere i 1986 enn i Det siste skyldes seksjoneringen av et større leiegårdskompleks (Voldsminde I) med 144 boliger. Målt i antall eiendommer i indre by, framkommer et mønster der Bergen og Trondheim skiller seg dramatisk fra Oslo (figur 4). Det finnes ikke noen sterk bølge på 1970-tallet, og på 1980-tallet økte aktivitetsnivået jevnt og trutt, i alle fall fram til 1987/88. Alt tyder på at samtlige markeder ble sterkt rammet av konjunkturfallet på slutten av 1980-tallet, men dette har liten relevans for hovedpoengene i denne analysen. figur 2. Etablering av eierleiligheter i Bergen 307

13 [ WESSEL ] figur 3. Etablering av eierleiligheter i Trondheim Det bør tilføyes at alle tallene ovenfor gjelder eierform, som beskriver hvordan boliger eies. Som vi skal se, må eierseksjonering, utleie og omsetning (i hele eiendomsmarkedet) sees som integrerte aktiviteter. Uten et slikt perspektiv er det komplett ubegripelig at seksjoneringstakten i Oslo falt nesten like brått under liberale markedsbetingelser ( ) som ved innføringen av et strengt oppdelingsforbud (1976). Man kunne kanskje tro at seksjoneringen begynte å nærme seg et absolutt «tak», men dette var ikke tilfellet: Ved inngangen til 1988 fantes det fremdeles seksjonerbare boliger i indre by, hvorav ca leieboliger. Vi kommer litt nærmere et fruktbart spor ved å se på kommunens regulering. Over tid ble Oslos borgerlige flertall mer og mer skeptisk til visse sider ved eierseksjoneringen. I august 1986 vedtok byrådet å slå hardt ned på ulovligheter. Året etter kom en boligmelding som framholdt behovet for offentlig kontroll i byfornyelsesområdene (Oslo kommune 1987). Disse justeringene var viktige som politiske signaler, etter årevis med høyt profilert «selveierpolitikk». Både tidspunktet for innspillene og de moderate implikasjonene tilsier likevel at kommunens regulering var nokså underordnet. Man ga uttrykk for bekymring, men lot ikke bekymringen nedfelle seg i kreative regelbrudd. Bergen og Trondheim, særlig 308

14 [ FRA LEIE TIL EIE KONVERTERING AV LEIEGÅRDER I NORSKE STORBYER ] figur 4. Seksjonering av bestående bygninger (eiendomsnivå) i indre by. Oslo, Bergen og Trondheim Bergen, var i så måte mye dristigere. Etter en serie reportasjer i Bergens Tidende våren og sommeren 1984, gikk de fleste partiene i Bergen sammen om en kontrollstrategi som i praksis brøt med seksjonslovens regler. Administrasjonen i Trondheim kopierte i en kort periode den samme strategien, men her fantes det ingen tverrpolitisk enighet, og administrasjonen ble tvunget til retrett. De praktiske konsekvensene var imidlertid nokså like i de to byene. Dels ble eierseksjoneringen innlemmet i kommunenes byfornyelsesstrategi, dels aner vi at seksjoneringstakten stagnerte i en kortere periode rundt (jf. figur 2 og 3). teorier om eierseksjonering I norsk sammenheng har eierseksjonering vært et hyppig tema i avisenes leserbrevspalter og bransjeorgan som Huseieren og Eiendomsmegleren. En av de første, antakelig den aller første, som på vitenskapelig grunnlag uttaler seg om fenomenet, er Lars Gulbrandsen. I sin avhandling om boligmarked og boligpolitikk i Oslo i det tjuende århundre (1980), påpeker han at oppdelingen av leiegårder midt på 1970-tallet skapte forbausende liten oppmerksomhet. Ut fra intuitive oppfatninger av lokaliseringsmønster og prisnivå, antyder han at det eksisterte et visst 309

15 [ WESSEL ] interessefellesskap mellom gårdeiere og leieboere: Eierne fikk større samlet avkastning ved å selge enkeltleiligheter framfor hele leiegårder, selv om de måtte akseptere suboptimale priser. Leierne på sin side kunne gjøre solide gevinster gjennom videresalg i det åpne marked. Utenlandsk forskning har som oftest et mindre balansert utgangspunkt, det vil si at man leter etter betingelser og handlingselementer enten på tilbudssiden eller etterspørselssiden i boligmarkedet. En av de største undersøkelsene som er gjennomført omfattet 12 amerikanske metropoler, såkalte «Standard Metropolitan Statistical Areas». I en fyldig sluttrapport fra departementet for bolig- og byutvikling (HUD 1982) fastslås det at forekomsten av husholdninger med kjøpelyst og kjøpekraft er den viktigste årsaken til eierseksjonering. Mange av disse husholdningene er ifølge undersøkelsen primært interessert i en vanlig eierbolig, men som følge av prisøkning har de inntil videre måttet oppgi dette ønsket. Andre igjen antas å bevege seg ut av leiemarkedet fordi terskelen til eierleilighetsmarkedet reelt sett er senket (for eksempel gjennom nedsettelse av skattenivået) og/eller fordi man forventer (fortsatt) høy inflasjon og (fortsatt) beskatning av nominelle verdier. Dette er med andre ord en forklaring som vesentlig handler om konsumentmakt. At det skulle foreligge en omvendt innvirkning, hvor produsentene tar regi over markedsutviklingen, tilbakevises helt og holdent i HUDs undersøkelse. Produsentenes interesser står derimot helt sentralt i en studie av leiegårdsseksjonering («flat break up») i indre deler av London. Chris Hamnett og Bill Randolph (1988) hevder at boligprodusenter og profesjonelle gårdeiere har en betydelig grad av sluttkontroll: Dersom disse aktørene ikke vil eller kan levere et boligprodukt til en gitt pris eller et gitt profittnivå, er det lite konsumentene kan foreta seg. Dette illustreres ved at den private leiesektor i London og andre britiske byer etter hvert er redusert til en marginalitet selv om det ikke har vært noen stor brist i etterspørselen etter slike boliger. Det som ved første øyekast kan se ut som en realisering av preferanser, er i virkeligheten et «valg» uten alternativer: «The structure of housing production and opportunities is such that most of those who can buy must buy» (Hamnett & Randolph 1988:2). Sett fra tilbudssiden er det et spørsmål om relative avkastningsnivåer: På grunn av en rekke variable faktorer (slitasje, inflasjon, husleieregulering, beskatning, rentenivå mv.) vil det over tid oppstå en kritisk forskjell mellom leieboligers investeringsverdi («tenanted invested value»), som beregnes ut fra 310

16 [ FRA LEIE TIL EIE KONVERTERING AV LEIEGÅRDER I NORSKE STORBYER ] kapitaliseringsfaktorer i leiegårdsmarkedet, og en ledighetsverdi («vacant possession value»), som i praksis tilsvarer den salgspris som kan oppnås etter konvertering til eierleilighetsformen. Jo større gapet får vokse, desto mer øker trykket på å selge ut bit for bit til eksisterende leietakere og boligsøkende husholdninger. Samtidig oppstår det et marked for eiendomshandel basert på framtidige ledighetsverdier. Gårdeiere som ønsker å redusere eller omforme porteføljen vil ikke lenger selge til rene investeringsverdier. Ettersom de heller ikke kan oppnå salg til ledighetsverdier, må de avfinne seg med en pris som innkalkulerer en del av verdiøkningen etter seksjonering («speculative tenanted investment value»). 4 kontekstuelle premisser. Vurdert i et bredt historisk-geografisk perspektiv er det ikke opplagt at aktørene velger å tre ut av eksisterende markedsposisjoner i stedet for å samle seg til kritisk protest, eller simpelthen å akseptere tingenes tilstand (jf. Hirschman 1970). Det er heller ikke selvinnlysende at alle som søker seg ut av bransjen satser på eierseksjonering. Begge deler, og særlig det siste, aksepteres åpenbart av Hamnett og Randolph når de skiller mellom «konservative» og «aggressive» eiere, og når de påpeker at rene spekulanter etter hvert kjøper seg inn i markedet. Noen nærmere spesifikasjon av sammenhengen mellom verdiforhold og aktørforutsetninger gis imidlertid ikke. I hovedsak handler teorien om ustabile økonomiske og politiske omgivelser, hvilket er nokså forståelig: Helt siden 1930-tallet har leiemarkedet i indre deler av London («the purpose built sector») vært dominert av store og profesjonelle aktører. Like før eierseksjoneringen skjøt fart, midt på 1960-tallet, var 80 % av leiegårdene eid av eiendomsselskaper, og bare 4 % av individuelle gårdeiere. Overgangen til en ny eierform utspilte seg derfor innenfor en tvers igjennom kommersiell kontekst. I de norske utleiemarkedene mangler en lignende dominans av rent næringsorienterte aktører. Selv i Oslo har den arketypiske profesjonelle gårdeier eksistert side om side med eiere som drev/driver utleie på mer sammensatt basis: småeiere med hoved- eller biinntekt fra andre kilder, eiere bosatt i egen gård, selvstendige håndverkere eller ufaglærte «altmuligmenn» med sysselsettingsmotiver og institusjonelle eiere med sterk ideologisk forankring. I de fleste av disse tilfellene fyller eiendomsbesittelsen mer enn ett formål, noe som lett kan svekke handlekraften. Særlig er det grunn til å tro at en kombinasjon av salgsorienterte og bruksorientert 311