Mal for opprettelse av nye emner ved Det juridiske fakultet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mal for opprettelse av nye emner ved Det juridiske fakultet"

Transkript

1 Mal for opprettelse av nye emner ved Det juridiske fakultet For saksforberedning og fremlegg til programråd/vedtaksorgan Emnenavn: Human Rights in Asia - HUMRxxxx Behov, økonomi og ressurser. Begrunnelse for opprettelse av emnet Tekst adresseres til PMR I tråd med Norsk senter for menneskerettigheters (SMR) strategi for tidsrommet , med et mål om å styrke undervisningens kvalitet og relevans gjennom bedre samspill mellom forsking, utdanning og anvendt virksomhet, ønsker SMR å kunne tilby studentene et emne om menneskerettigheter i Asia, med spesiell fokus på landene Kina, Indonesia og Vietnam. Ønsket om denne opprettelsen baserer seg på en foreliggende tilbudsmangel av menneskerettslige emner med geografiske profiler, samt en ubrukt undervisningskompetanse blant de ansatte innenfor senterets anvendte programvirksomhet. Et slikt emne vil derfor oppfylle flere av senterets (og universitetets) mål om å styrke og videreutvikle det tverrfaglige utdanningsfeltet, øke synergien mellom programvirksomhet og utdanning, samt videreutvikle det langvarige arbeidet for menneskerettigheter i Asia gjennom opplysning og økt forståelse for, og bevissthet om, menneskerettighetssituasjonen i de respektive landene. Kostnadsberegning PMR sekretær fyller ut dette Ressurser - Finansiering av emnet - Instituttilknytning Norsk Senter for Menneskerettigheter (SMR), Cort Adelers gate 30, Asbjørn Eide seminarrom - Faglig ansvarlig Gentian Zyberi - Faglærere Gentian Zyberi, Cecilie Figenschou Bakke, Maria Lundberg (Kina) Knut D. Asplund (Indonesia), Gisle Kvanvig (Vietnam), Vibeke Blaker Strand - Administrativt ansvarlig Gentian Zyberi - Programtilknytning Kina, Indonesia og Vietnam 1

2 Emnets innhold Innhold Beskriv emnets faglige innhold, en kort presentasjon av innhold i emnet med fokus på faglige temaer. Teksten inngår på emnesiden og skal være statisk informasjon, dvs. ikke gjenstand for jevnlig revisjon. Dette emnet har som mål å gi studentene en innføring i menneskerettighetssituasjonen i Asia, med særlig fokus på landene Kina, Indonesia og Vietnam. Dette er land hvor SMR har vært involvert i flere år gjennom ulike programmer som fokuserer på menneskerettighetsundervisning og opplæring i ulike deler av samfunnet. Emnet er tredelt, der første del tar sikte på å gi bakgrunnsinformasjon samt en teoretisk og filosofisk forståelse av menneskerettighetene i Asia; herunder en diskurs om asiatiske verdier, samt en oversikt over deres regionale menneskerettighetssystem (ASEAN). Andre del fokuserer på den konkrete menneskerettighetssituasjonen i de tre landene Kina, Indonesia og Vietnam. Tredje og siste del fokuserer på rettighetene til en rekke kategorier av sårbare personer, herunder minoriteter og urfolk, kvinner, barn og migrantarbeidere. Engelsk: This course will provide students with a broad overview of the situation of human rights in Asia, with a specific focus on three countries, namely China, Indonesia and Vietnam. These are countries where the Norwegian Centre for Human Rights has been involved for a number of years through different programs focusing on human rights education and training in different areas. The program is composed of three parts. The first part provides some background information about human rights in Asia, deals with theoretical and philosophical understandings of human rights in Asia, including the discourse of Asian values and provides an overview of the regional human rights system (ASEAN). The second part focuses on the human rights situation in a number of countries, namely in China, Indonesia and Vietnam. The third part focuses on the rights of a number of categories of vulnerable persons, namely minorities and indigenous peoples, women, children, and migrant workers. Hva lærer du? Skriv 1-2 setninger (spisset i forhold til læringsutbyttet). Det skal i forhold til forrige punkt; Innhold, være fokus på sluttprodukt, kompetansemål/ konkrete ferdigheter. Eks: «Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder innen[..] Etter emnet skal studenten[..]» Teksten inngår på emnesiden og skal være statisk informasjon, dvs. ikke gjenstand for jevnlig revisjon. Dette emnet diskuterer menneskerettighetssituasjonen i Asia generelt, med spesielt fokus på Kina, Indonesia og Vietnam. Det har som mål å utruste studentene med en god forståelse av hva slags utfordringer og muligheter promoteringen og realiseringen av menneskerettighetene i Asia fører med seg. Engelsk: This course discusses the human rights situation in Asia generally, and that of China, Indonesia and Vietnam more specifically. The aim of the course is to provide students with a good understanding of the challenges and achievements in promoting and ensuring the enjoyment of human rights in Asia. 2

3 Læringskrav Læringskravene fremgår på emnets semesterside og har klar sammenheng med litteraturlisten. Læringskravene skal deles inn i kvalifikasjonsrammeverkets tre kategorier. For å beskrive kunnskaper kan man for eksempel bruke formuleringer som kjenne til.., forstå.. For å beskrive ferdighetsmål kan man for eksempel bruke formuleringer som anvende, analysere, mm.: Generell kompetanse kan for eksempel være ikke-fagspesifikke kunnskaper, ikke-fagspesifikke (overførbare) ferdigheter, eller holdninger. Læringskravene bør ellers være korte og konsise, og bør settes opp som en punktliste. Kunnskap Etter fullført emne skal studentene: ha en god forståelse av institusjoner og mekanismer som beskytter og promoterer menneskerettigheter i Asia; kjenne til menneskerettighetssituasjonen i flere av de utvalgte landene; ha en god forståelse av hva som har blitt oppnådd, men også hvilke utfordringer som gjenstår i promoteringen og sikringen av respekt for menneskerettighetene i Asia. After having completed this course the student will have: A good understanding of institutions and mechanisms for the protection and promotion of human rights in Asia. The situation of human rights in a number of selected countries. Achievements and challenges in promoting and ensuring respect for human rights in Asia. Ferdigheter Etter fullført emne skal studentene kunne: problematisere spørsmål knyttet til menneskerettigheter i Asia satt i en juridisk og sosial kontekst; identifisere ulike verktøy for juridisk tolkning av grunnleggende menneskerettighetskilder i Asia; identifisere de grunnleggende mekanismene i Asia som jobber med menneskerettslige spørsmål presentere argumenter for ulike menneskerettighetssituasjoner, både muntlig og skriftlig After having completed this course the student will be able to: problematise human rights questions in a legal and social context; identify different tools for legal interpretation of key human rights texts in Asia; identify key institutional mechanisms for addressing human rights concerns in Asia; present orally and in writing arguments on different human 3

4 rights situations. Generell kompetanse Etter fullført emne skal studentene kunne: kjenne til menneskerettighetene på nasjonalt nivå, men også i en bredere regional kontekst; forstå menneskerettighetenes plass i Asia i en juridisk og politisk kontekst; forstå mulighetene, men også begrensningene til MRmekanismene til å respondere på brudd på menneskerettigheter i Asia. After having completed this course the student will be able to: view human rights law in both country-level and in a broader regional context; understand the place of human rights in Asia in a legal and political context; understand the potential and the limitations of human rights mechanisms to address human rights concerns in Asia. Litteraturliste For emner som inngår i MiR programmet er sidetallsnormen 40 s. pr stp ved ba-nivå, s. pr stp ved ma-nivå. For samfunnsvitenskapelige emner som f.eks HUMR-emner gjelder maks 80 s. pr stp. Innføringslitteratur Hovedlitteratur Tilgjengelige bøker: Randall Peerenboom, Carole J. Petersen, Albert H.Y. Chen (eds), Human Rights in Asia: A Comparative Legal Study of Twelve Asian Jurisdictions, France and the USA (Routledge, 2006); Hitoshi Nasu and Ben Saul, Human Rights in the Asia- Pacific Region: Towards Institution Building (Routledge, 2011); Ben Saul and Catherine Renshaw (eds), Human Rights in Asia and the Pacific: Critical Concepts in Asian Studies, Volume 2 (Routledge, 2014). Artikler og utvalgte bokkapitler: James C. Scott, The Art of Not Being Governed: An Anarchist History to Upland Southeast Asia, (Yale University Press, 2009), (State Evasion, State Prevention: The Culture and Agriculture of Escape). Tae-Ung Baik, Emerging Regional Human Rights System in Asia, (Cambridge University Press, 2012), pp and pp Richard Robison, The Politics of Asian Values, The Pacific Review 9(3) (1996), pp

5 Bùi Hải Thiêm, Pluralism Unleashed: The Politics of Reforming the Constitution in Vietnam, Journal of Vietnamese Studies 9(4) (2014), pp Javaid Rehman, Internasjonal Human Rights Law, 2 nd edition (Pearson Education Limited, London, 2010) Vu Cong Giao, Prospects and Challenges for Institutional Change in Vietnam: Reflection from the 2013 Constitution in Report of Findings: A Baseline Desk Study on Policy Directions and Development Through Vietnam s Constitutions, Rosa Luxemburg Stiftung. Andrew Wells Dang, The Political Influence of Civil Society in Vietnam, in Jonathan London (ed.), Politics in Contemporary Vietnam: Party, State, and Authority Relations, (Palgrave Macmillan, 2014), pp Gary Rhodan and Caroline Hughes, Accountability Coalitions in the Southeast Asian Context, in The Politics of Accountability in Southeast Asia: The Dominance of Moral Ideologies (Oxford University Press, 2014), pp Doh Chull Shin, Confucianism and Democratization in East Asia, (Cambridge University Press, 2012), pp and Anja Jetschke, Linking the Unlinkable? International Norms and Nationalism in Indonesia and the Philippines, Cambridge Studies in International Relations 66 (1999), pp Adriaan Bedner, Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions, Hague Journal on the Rule of Law 5 (2013), pp Simon Butt, The Position of International Law within the Indonesian Legal System, Emory International Law Review 28 (2014), pp Zhou Qi and Andrew J. Nathan Political Systems, Rights and Values, in Nina Hachigian (ed.) Debating China. The U.S-China Relationship in Ten Conversations (Oxford University Press 2014), pp Jerome A. Cohen, Introductory Reflections, in Mike McConville and Eva Pils (eds.) Comparative Perspectives on Criminal Justice in China (Edward Elgar 2013), pp Bjorn Ahl, Exploring Ways of Implementing Human Rights Treaties in China, Netherlands Quarterly of Human Rights 28(3) (2010), pp Andrew Byrnes and Eleanor Bath, Violence against Women, the Obligation of Due Diligence, and the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Recent Developments, Human Rights Law Review 8(3) (2008), Robyn Iredale and Fei Gao, Overview of Minority Migration in Robyn Iredale, Naran Bilik and Fei Guo (eds)., China's Minorities on the Move: Selected Case Studies, (Armonk, New York & London, 2003), pp

6 Dewen Wang, Rural-Urban Migration and Policy Responses in China: Challenges and Options, ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration Working Paper No.15, Regional Office for Asia and the Pacific, July 2008 Maria Lundberg, Yong Zhou, Hunting-Prohibition in the Hunters Autonomous Area: Legal Rights of Oroqen People and the Implementation of Regional National Autonomy Law, International Journal on Minority and Group Rights 16 (2009) pp James Leibold, Ethnic Policy in China, Is Reform Inevitable?, Policy Studies 68 (electronic), East West Center, 2013 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding comments: Indonesia, 10 August 2007, UN Doc. CEDAW/C/IDN/CO/5 Committee on the Rights of the Child, Concluding observations: China, 24 November 2005, UN Doc. CRC/C/CHN/CO/2 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding comments: China, 25 August 2006, UN Doc. CEDAW/C/CHN/CO/6 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding comments: Viet Nam, 2 February 2007, UN Doc. CEDAW/C/VNM/CO/6 Committee on the Rights of the Child, Concluding observations: Indonesia, 26 February 2004, UN Doc. CRC/C/15/Add.223 Javaid Rehman, The rights of women in Javaid Rehman, International Human Rights Law, 2nd edition (Pearson Education Limited, London, 2010), pp Javaid Rehman, The rights of the child in Javaid Rehman, International Human Rights Law, 2nd edition (Pearson Education Limited, London, 2010), pp Tilleggslitteratur Tillatte hjelpemidler til eksamen Til hjemmeeksamen: All tilgjengelig og relevant litteratur + online ressurser 6

7 Om emnet Generelle fakta om emnet Emnekode i FS (fylles inn etter eventuelt vedtak om opprettelse) Emnenavn bokmål Emnenavn nynorsk Emnenavn engelsk Antall studiepoeng Eksamenssemester (sett kryss) Undervisningssemester (sett kryss) Studienivå (sett kryss) Hvis emnet inngår i en profil/emnegruppe, oppgi hvilken. Opptak og adgang Hvordan oppnås studierett til emnet? Studieprogram, evt andre opptak. Har emnet obligatorisk undervisning? Forkunnskaper Obligatoriske Anbefalte Faglig overlapp med andre emner List opp emner og angi Emne overlapp i studiepoeng <2/3 overlapp = fullt overlapp Mellom 2/3 og 1/3 overlapp = halvt overlapp >1/3 overlapp = ingen overlapp HUMRxxxx Menneskerettigheter i Asia Menneskerettar i Asia Human Rights in Asia 10 ECTS Høstsemesteret Vårsemesteret x Høstsemesteret Vårsemesteret x BA (Bachelor) MA (Master) x Emnet inngår ikke i en profil Kurset er åpent for studenter på masternivå. Prioritet vil bli gitt til masterstudenter fra Theory and Practice of Human Rights, men studenter som er tatt opp til andre masterprogrammer kvalifiseres også til å søke på dette kurset. Nei Det anbefales at studenter bør ha grunnleggende kunnskaper om internasjonale menneskerettigheter, samt noe kjennskap til Asia som region. HUMR5140 Introduction to human rights law HUMR5508 Human rights and Diversity Leading Cases and Core Dilemmas HUMR5132 Human Rights in Context Studiepoeng 7

8 Undervisning Undervisningsformer Sett kryss Antall timer - Forelesninger x 22 timer - Kurs/Seminar - Frivillige kurs-/fak.oppgaver - PBL-undervisning - Basisgrupper -Veiledning Beskriv eventuelle obligatoriske arbeidskrav eller undervisning Eksamen Eksamensform Hjemmeeksamen 5000 ord Eksamenstid 2 uker Karakterregel (sett kryss) A-F (bokstavkarakter) x Bestått/Ikke bestått Gis det utsatt eksamen? Ja X i henhold til UiOs regelverk (sett kryss) Nei Inngår emnet i kvoteordning for gjentak av bestått eksamen? Gjelder emner som kan inngå i graden Master i rettsvitenskap Språk i undervisning, litteratur og eksamen Norsk Engelsk - Undervisning x - Litteratur (pensum) x - Eksamensoppgave x - Eksamensbesvarelse x Note: The course will also include discussion groups. These are expected to meet three times for a duration of two hours each time. 8

9 res Date and Time re 1: Topic/ rer Human rights in Asia: a brief introduction (Gentian Zyberi) Readings Tae-Ung Baik, Emerging Regional Human Rights System in Asia (Cambridge University Press, 2012), pp re 2: Asian values and perspectives on human rights: universality, relativism, or exceptionali sm? (Gentian Zyberi) Richard Robison, The Politics of Asian Values, The Pacific Review 9(3) (1996): Doh Chull Shin, Confucianism and Democratization in East Asia (Cambridge University Press, 2012), pp and re 3: The Asian system of human rights: strengths and weaknesses (Gentian Zyberi) Tae-Ung Baik, Emerging Regional Human Rights System in Asia (Cambridge University Press, 2012), pp re 4: The human rights situation in China (Cecilie Figenschou Bakke) Zhou Qi and Andrew J. Nathan Political Systems, Rights and Values, in Nina Hachigian (Ed.) Debating China. The U.S-China Relationship in Ten Conversations ( Oxford University Press 2014), pp Jerome A. Cohen, Introductory Reflections, in Mike McConville and Eva Pils (eds.) Comparative Perspectives on Criminal Justice in China (Edward Elgar 2013), pp Bjorn Ahl, Exploring Ways of Implementing Human Rights Treaties in China, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol 28/3 (2010), 9

10 re 5: The human rights situation in Indonesia (Knut D. Asplund) pp Simon Butt, The Position of International Law within the Indonesian Legal System, Emory International Law Review 28 (2014): Anja Jetschke, Linking the Unlinkable? International Norms and Nationalism in Indonesia and the Philippines, Cambridge Studies in International Relations 66 (1999): Adriaan Bedner, Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions, Hague Journal on the Rule of Law 5 (2013), pp re 6: The human rights situation in Vietnam (Gisle Kvanvig) Bùi Hải Thiêm, Pluralism Unleashed: The Politics of Reforming the Constitution in Vietnam, Journal of Vietnamese Studies 9(4) (2014), pp Vu Cong Giao, Prospects and Challenges for Institutional Change in Vietnam: Reflection from the 2013 Constitution in Report of Findings: A Baseline Desk Study on Policy Directions and Development Through Vietnam s Constitutions, Rosa Luxemburg Stiftung. Andrew Wells Dang, The Political Influence of Civil Society in Vietnam, in Jonathan London (ed.), Politics in Contemporary Vietnam: Party, State, and Authority Relations (Palgrave Macmillan, 2014), pp re 7: The rights of migrant workers (Maria Lundberg) Robyn Iredale and Fei Gao, Overview of Minority Migration in Robyn Iredale, Naran Bilik and Fei Guo (eds)., China's Minorities on the Move: Selected Case Studies, (Armonk, New York & London, 2003), pp3-32. Dewen Wang, Rural-Urban Migration and Policy Responses in China: Challenges and Options, ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration Working Paper No.15, Regional Office for Asia and the Pacific, July 2008, available at: 32 pages re 8: The rights of minorities and indigenous peoples Maria Lundberg, Yong Zhou, Hunting-Prohibition in the Hunters Autonomous Area: Legal Rights of Oroqen People and the Implementation of Regional National Autonomy Law, International Journal on Minority and Group Rights 16 (2009) pp James Leibold, Ethnic Policy in China, Is Reform Inevitable?, Policy 10

11 (Maria Lundberg) Studies 68 (electronic), East West Center, 2013, available at: pe=node&id=34192 re 9: re 10: The rights of women (Vibeke Blaker Strand) The rights of children (Vibeke Blaker Strand) Byrnes and Bath, Violence against Women, the Obligation of Due Diligence, and the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Recent Developments, Human Rights Law Review 8:3 (2008), Javaid Rehman, The rights of women in Javaid Rehman, International Human Rights Law, 2nd edition (Pearson Education Limited, London, 2010), pp Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding comments: Indonesia, 10 August 2007, UN Doc. CEDAW/C/IDN/CO/5 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding comments: China, 25 August 2006, UN Doc. CEDAW/C/CHN/CO/6 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding comments: Viet Nam, 2 February 2007, UN Doc. CEDAW/C/VNM/CO/6 Javaid Rehman, The rights of the child in Javaid Rehman, International Human Rights Law, 2nd edition (Pearson Education Limited, London, 2010), pp Committee on the Rights of the Child, Concluding observations: China, 24 November 2005, UN Doc. CRC/C/CHN/CO/2 Committee on the Rights of the Child, Concluding observations: Indonesia, 26 February 2004, UN Doc. CRC/C/15/Add.223 re 11: Ensuring respect for human rights in Asia: challenges and prospects (Gentian Zyberi) James C. Scott, The Art of Not Being Governed: An Anarchist History to Upland Southeast Asia (Yale University Press, 2009), (State Evasion, State Prevention: The Culture and Agriculture of Escape). 11