Andebu. Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu"

Transkript

1 Andebu INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/ årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv ut det grønne arket!

2 Andebu Utgiver: Andebu kommune Ordføreren har ordet Det er vår! I dag viste gradestokken på banken 10 varmegrader. Skiløpene er løse og veiene er skrukkete av telehiv. Dagene blir lengre. E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult, 3158 Andebu Opplag: Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Brit Lønmo Vigdis Prøytz Inger Moe Åpningstider Ekspedisjonen/sentralbordet på herredshuset, sykehjemmet og familiesenteret kl Onsdag før Skjærtorsdag stenger de kommunale kontorene og sentralbordet kl Det kan selvfølgelig gjøres avtaler om møter utenom åpningstiden. Forsidebilde: Det har vært en lang vinter og her ser vi et eksempel på ett av naturens kunstverk. Foto: Brit Lønmo. For noen dager siden fikk jeg avløsning som ordfører av Nils Ingar Aadne. TV2 skal sende en familieserie etter påske der fire komikere skal jobbe i ulike yrker for en dag. Nils Ingar ville prøve å være ordfører i Andebu og det blir spennende å se hvordan det framstår i TVruta. Jeg synes det er flott når en av landets beste standup komikere velger å legge en av sine arbeidsoppgaver til den kommunen han kommer fra. Når dette skrives er det nylig inngått en ny skoleavtale med Re kommune. Avtalen behandles politisk i våre to kommune i begynnelsen av april. For innbyggerne i Vivestad og for mange i Høyjord er det en skuffelse at vi i avtalen ikke lenger har med elevene på trinn 8 til 10 (ungdomsskoleelevene). Da vi fra Andebus side gikk til forhandlingene tok vi utgangspunkt i den avtalen vi har i dag, der elever på alle trinn fra 1. til 10. klassen fra Vivestad går på våre skoler. Det viste seg at det ikke var mulig å komme i mål med dette, og fra forhandlingsdelegasjonen vår var vi opptatt av å få til en avtale som sikrer at Høyjord skole fortsatt blir skole for elever fra Høyjord og Vivestad. Skolen er plassert der den er fordi den skal være felles skole for våre to bygder, og det har den vært det siden Det jeg også har lyst til å skrive litt om denne gangen er det økte fokuset som vi har fått på våre elver og vassdrag. Mye springer ut av de retningslinjer som følger EUs vanndirektiv, men også en økt bevissthet lokalt om hvor viktig det er å ta vare på våre vannressurser og hindre at uslipp av ulike slag forringer våre vann og elver. Andebu ligger slik til at de vestre delene av kommunen har vassdrag som ender i Goksjø og deretter i Numedalslågen. De østre delene av kommunen hører til Aulivassraget og renner ut i sjøen i Tønsberg. Goksjøvassdraget med kommunene Larvik, Sandefjord, Stokke og Andebu samarbeider nå med den grønne dalen. I dette prosjektet er alle kommunene som ligger langs Norges nest lengste elv med. Arbeidet med å verne våre vassdrag er en utfordring der kommunene må spille på lag med grunneierne og andre innbyggere. Det å bidra til at vassdragene våre har en kvalitet som gjør dem til gode fiskevann og badeplasser, vil være til glede for både oss og våre etterkommere. Landbruket har fått betydelige miljøkrav og mitt inntrykk er at dette tar bondelaget og det øvrige landbruket på alvor. Vi har verdiene nær, grønn og kreativ i våre planverk. Snøen smelter og snart blir det grønt rundt oss. Med ønske om en flott vår! Hans Hilding Hønsvall Andebu kommune på Facebook Finn Andebu kommunes offisielle side på Facebook og trykk liker. Da får du nyheter og ledige stillinger etterhvert som det blir lagt ut på siden vår. 2 Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu

3 Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Bra å bo i Andebu - unngå skader og ulykker 400 batterier til røykvarslere ble utlevert i Andebu før jul. For 3. år på rad fikk alle over 75 år og personer med nedsatt funksjonsevne i Andebu kommune tilbud om besøk i hjemmet for å forsøke å forebygge brann og fallskader. Tidlig i desember fikk 195 personer i denne gruppa besøk av medlemmer fra Lions Club. Alle som hadde tatt i mot tilbudet om besøk kunne få boks med strøsand til glatte trapper og gårdsplasser og hjelp til bytting av batterier i røykvarsleren. Tilbudet ble tatt godt i mot. Ragnar Thorsen fra Andebu Brannkasse Gjensidige og André Firing fra Lions Club Andebu byttet batteriet i røykvarsleren hjemme hos Borghild Gravdal. Som tidligere år var dette et Trygge lokalsamfunn tiltak, hvor Andebu Brannkasse Gjensidige, Sandefjord brannvesen, Lions Club Andebu og Andebu kommune samarbeider. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet er også med i dette samarbeidet. Skaderegistrering i 2010 I Andebu er det registrert 343 skader i Det første året med skaderegistrering i legevaktene i Sandefjord og Tønsberg, tannhelsetjenesten i Vestfold og hos fastlegene i Re og Nøtterøy, er snart over. Fram til og med desember 2010 er det registrert 50 skader som har skjedd i Andebu. På samme måte registrerer Sykehuset i Vestfold personer med skader og ulykker som kommer til akuttavdelingene eller som blir innlagt og 297 av disse kommer fra Andebu. I forbindelse med å legge bedre til rette for et trygt lokalsamfunn skal disse lokale skade- og ulykkestallene om mulig danne grunnlag for satsningsområder på det forebyggende området. Det vi ønsker å finne ut med prosjektet er: Når skjer ulykkene? For hvem skjer skadene? Hvor skjer skadene? Frisklivssentral i Andebu kommune lavterskeltilbud for bedre helse Fra 2012 vil kommunen gjennom lovverk få et tydeligere ansvar for styrking av kommunehelsetjenesten og det forebyggende arbeidet. I den forbindelse er det besluttet å styrke og utvikle lavterskeltiltak for bedre helse i kommunen, ivareta de tilbudene som allerede fungerer godt og sette fokus på koordinering og støtte. Det planlegges å opprette en Frisklivsentral. Målgruppen for et frisklivstilbud er personer som ikke er så aktive og som har høy risiko for å utvikle livsstilsykdommer eller som allerede har utviklet sykdom. I tillegg satses det på å nå grupper som har falt ut, eller som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet. Stokke og Sandefjord kommune har allerede et slikt tilbud til sine innbyggere og det blir i disse dager sett på muligheter for å samarbeide om enkelte tiltak. I Andebu kommune er det mange muligheter for befolkningen til å drive fysisk aktivitet i nærmiljøet og mye av dette arbeidet kan koples opp mot et frisklivstilbud i kommunen. Sentralen vil bli lokalisert på Møyland (Tidl. Familiesenteret). Dagens frivilligsentral med dens aktiviteter vil være en del av Frisklivssentralen. Vil du være med på å forme klima- og energiplan? I løpet av vår og sommer skal det lages en klima- og energiplan for Andebu kommune. I planen skal det innarbeides tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Fra ENOVA har kommunen mottatt tilsagn om støtte til dette arbeidet. Forslag til planprogrammet finner du på Andebu kommunes nettside. Energi- og klimaspørsmål berører mange av kommunens oppgaver, og kommunen har flere muligheter til å påvirke utviklingen. Gjennom rollen som samfunnsutvikler skal kommunen samarbeide målbevisst med innbyggere, organisasjoner og næringslivet for å redusere klimatrusselen. Derfor inviteres det til åpent møte om temaet: onsdag 4. mai 2011, klokken på Andebu herredshus. KAMILLA REVAAS FOND I ANDEBU Tildeling av fondsmidler skal skje til foreninger, lag og enkeltpersoner i Andebu. Fondsmidler skal brukes til velferdsog trivselstiltak for eldre bosatt i Andebu kommune. Det er renteinntekter som skal fordeles. Utdeling skjer en gang pr. år, i slutten av mai Søknad sendes innen 28. april til: Kamilla Revaas fond v/inger Steen Andebu kommune, Andebu sentrum 1, 3158 Andebu Andebu Stikka nr

4 Vi presenterer Presentasjon av Andebu familiesenter Familiesenteret holder til i 3. etasje i Andebu sentrum 26 der biblioteket er i 1. etasje og NAV i 2. etasje. Andebu familiesenter tilbyr et tilrettelagt tverrfaglig tilbud. Målsettingen er å tilby barn, unge og deres familier en helhetlig og familiestøttende tjeneste i et og samme hus. Senteret består av helsestasjon, psykisk helsetjeneste/rus, barneverntjeneste og frivilligsentral. Hvordan kontakte tjenestene på familiesenteret: Direktekontakt ved oppmøte Telefonkontakt se egen liste Henvendelsesskjemaet på kommunens nett side Telefonliste: Resepsjonen på familiesenteret: Virksomhetsleder: Barnevernsleder: Leder av psykisk helsetjeneste: Ledende helsesøster: Sentralbord: I resepsjonen på familiesenteret møter du Ellen Helleland og Hilde Vataker. Helsestasjonen Leder Nina Klevan. Ansatte pr. mars 2011: Konstituert leder: Signe Solås Jørnsen Helsesøstre: Linn Anette Berg Mæhlum og Ann-Kristin Olsøy Solberg Jordmor i 2011 er Anne Synnøve Hovland som er til stede en dag i uka Helsestasjonslege er Stig Opdøhl, Trine Eide er vikar for ham denne våren. Lege er på helsestasjonen hver onsdag fra kl. 08:00 12:00. Fysioterapeut Helle Wulfsberg kommer til helsestasjonen når barna er 5 mnd, og etter behov. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge 0-20 år, og til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud, og det stilles krav til tilgjengelighet for alle grupperinger innenfor målgruppene. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn og ungdom 0-20 år. Tilbud til gravide og til barn og ungdom 0-20 år. Helsetilbudet til gravide omfatter - helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/ henvisning ved behov - opplysningsvirksomhet, samlivs- og foreldreveiledning Helsestasjons- og skolehelsetjenestens tilbud til barn og ungdom 0-20 år omfatter - helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/ henvisning ved behov - forebyggende psykososialt arbeid/samarbeid med psykisk helse - opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper - hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet - samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever. - bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det og ressursene tillater det - samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede - info om og tilbud om barnevaksinasjonsprogrammet Befolkningsrettede tiltak: Eksempler på dette er Pandemivaksineringen og barnevaksinasjonsprogrammet. Helsesøstrene har fordelt skolene mellom seg slik; Høyjord og Kodal skole: Linn Annette Berg Mæhlum på tirsdager. Andebu barneskole: Signe Solås Jørnsen på mandager. Andebu ungdomsskole: Ann Kristin Olsøy Solberg på mandager. Helsestasjonen arrangerer foreldreveiledningskurs sammen med psykisk helsetjeneste. Se egen annonse om småbarnsgruppe med trygghetssirkelen. Psykisk helsetjeneste - for voksne Helsestasjonen fra v.: Hilde Vataker, Anne Synnøve Hovland, Signe Jørnsen, Linn Anette B. Mæhlum, Ann Kristin O. Solberg, Ellen Helleland Ansatte: Lone G. Ziegemann, leder og psykisk helsearbeider Bente Charlotte Gausen, psykisk helsearbeider og ruskonsulent (permisjon i 2011) Line Solberg, psykisk helsearbeider og ruskonsulent Anne Bjørnstad, psykisk helsearbeider og kontaktperson på Anexet Trygve Hagelund, psykisk helsearbeider 4

5 Psykisk helsetjeneste fra v.: Brit Lønmo, Lone Ziegemann, Trygve Hagelund, Anne Bjørnstad, Grethe Cederkvist, Line Solberg. - for barn og unge Ansatte: Grethe Cederkvist, psykisk helsearbeider for alderen år. Brit Lønmo, psykisk helsearbeider for alderen 0 10 år. Formål: Bidra til å fremme selvstendighet og evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser. Økt vekt på helsefremmende arbeid og likeverdig samarbeid med bruker, pasient og familie. Økt vekt på funksjon, mestring av egen livssituasjon og bruk av egne ressurser, samt redusere sykeliggjøring. Desentralisering og tilbud der brukeren bor. Helhet, kontinuitet i tilbudet, samarbeid mellom alle tjenesteytere innen ulike virksomheter og bedre oppfølging Redusere tvangsbruk. Anexet Velkommen til et trivelig sted hvor alle blir tatt vare på: Bli møtt, sett og ønsket velkommen. Anexet er et sosialt møtested med kafé og aktiviteter for alle. Vi har et åpent og inkluderende miljø med lav terskel og stor takhøyde. Dette er ikke et behandlingssted, men et rusfritt fristed hvor alle kan være seg selv og hvor det ikke stilles andre krav enn dine egne. Her kan du utvide og pleie ditt sosiale nettverk i trygge rammer. Ta gjerne med en venn. Vi har husmøte siste torsdag i mnd. og et etablert miljø med varierte aktiviteter som alle kan være med på å forme. Anexet er opptatt av bl.a. kultur, nærmiljø og helse. Anexet er ved siden av sykehjemmet. Anexet fra v.: Jan Erik Sparre, Anne Bjørnstad, Henry Skjelbred, Anne Bøen og Jan Inge Ljøkjel. På Anexet er det også flerkulturelt dametreff siste onsdag i måneden, kl 18:00-21:00. Der lages det spennende mat, det syes, danses og praten går livlig. Mange land er representert. Velkommen til flere! Informasjon om egenutviklingsskolen Tiltaket er rettet mot brukere innen rus og psykiatritjenesten i kommunen. Egenutviklingsskolen ble første gang etablert i Andebu kommune i Tiltaket ble i gangsatt gjennom midler fra helsedirektoratet og fylkesmannen i Vestfold. Egenutviklingsskolen defineres som: Egen = Ønske om Utvikling = Forandring Skolen = Kunnskap og erfaring Delmål for egenutviklingsskolen: - Bidra til at brukere lykkes i å ta egne selvstendige valg. - Brukerne og ansatte får økt kompetanse i brukermedvirkning i praksis. - Utvikle metoder som bidrar til flere handlingsstrategier i kommunens rus og psykiatriarbeid. Egenutviklingsskolen følger skoleåret. Plan for året blir fortløpende oppdatert. Planen blir etablert i forhold til brukernes ønsker og behov og brukerne er med på å bestemme og tilrettelegge for planen. Det har blitt gjennomført seminar med namsmannen, erfaringsturer til andre kommuner, informasjonsutveksling hos fylkesmannen med flere vestfold kommuner til stede. Videre i 2011 blir kosthold og trening sentrale tema og planlegging og gjennomføring av en erfaringsutvekslingstur. I tillegg til dette er det faste innslag på planen som oppsummering fra forrige samling og felles lunsj. Det arrangeres forelderveiledningskurs sammen med helsestasjonen, se egen annonse om småbarnsgruppe med trygghetssirkelen. Forts. neste side Henry Skjelbred og Jan Inge Ljøkjel Flerkulturelt dametreff. Margaret Zaga, Seinab Abdullahi Muhammad, Shadi Kalam. Andebu Stikka nr

6 Barneverntjenesten Ansatte: Leder Mona Thormodsrud Barnevernkonsulent: Ingunn Grude og Cristel Alvear Schrøder. Leder for bolig for enslige mindreårige: Erika Steen Barett Barneverntjenestens hovedoppgave er å hjelpe foreldre som sliter med omsorgsfunksjonen. De aller fleste av barneverntjenestens tiltak er frivillige og etableres i samarbeid med foreldrene. Foreldrene kan få veiledning av barneverntjenesten, de kan få PMTO kurs/veiledning (Parent Managment Training), hele familien kan få veiledning under opphold på institusjon, barna kan være hos en annen familie i noen helger (besøkshjem), fritidsaktiviteter for barn, deltakelse i ansvarsgruppe mv. I tilfelle der omsorgssituasjonen for barna er så alvorlig at tiltak ikke kan avhjelpe situasjonen må barneverntjenesten vurdere å plassere barnet utenfor hjemmet for kortere eller lengre perioder. Barneverntjenesten har videre som oppgave å godkjenne og føre tilsyn med fosterhjem, samt godkjenne familier som ønsker å adoptere barn. Barneverntjenesten har stadig behov for ressurspersoner som ønsker å være støttekontakt, besøkshjem eller tilsynsfører. Dersom dette er noe for deg er vi glad for at du tar kontakt. Barnevernet fra v.: Erika Steen Barett, Ingunn Grude, Mona Thormodsrud, Cristel Alvear Schrøder. Ved siden av at mange enkeltpersoner har blitt hjulpet på forskjellig vis, har frivilligsentralen vært pådriver for å få i gang mange prosjekter og sosiale nettverk. Dette til nytte og glede for veldig mange. Samarbeidspartnerne er ofte bygdas lag og foreninger, men også kommunale og fylkeskommunale instanser. I løpet av inneværende år kommer sentralen til å flytte ut av nybygget og inn i helsestasjonens gamle lokaler. Der vil det bli et samarbeid med den nyopprettede Frisklivsentralen. Dette blir svært spennende! Vi får store lokaler som igjen gir oss muligheter til aktivitet på mange felt. Stor plass har Andebu frivilligsentral hatt på ønskelista si siden oppstart! Vi gleder oss! Bolig for enslige mindreårige I løpet av juni måned starter Andebu kommune bosetning av 6 enslige mindreårige flyktninger i alderen år. Ungdommene skal få sitt nye hjem i familiesenterets gamle lokaler som er nyrestaurert for formålet. Tiltaket har vi kalt Klokkærn, siden huset en gang gikk under navnet Klokkergården. Enslige mindreårige flyktninger er barn og unge som er kommet til Norge uten foreldre eller andre som utøver foreldreansvar. At ungdommene er flyktninger betyr at de har fått positive svar på sine asylsøknader. Disse ungdommene er ungdom på lik linje med andre ungdom i kommunen. De skal gå på skole, drive med fritidsaktiviteter, trives og finne seg venner. Her skal de føle seg hjemme og ta fatt på veien inn i voksenlivet. Klokkærn vil ha et personal i døgnkontinuerlig turnus, med 2-3 på vakt dag, ettermiddag og kveld, samt en sovende nattevakt. Personalet skal sørge for god omsorg, trygghet, struktur og forutsigbarhet i ungdommenes hverdag. Det er planlagt et informasjonsmøte og omvisning i boligen for nærmiljøet i løpet av mai måned. Frivilligsentralen Daglig leder: Britt Mai Aasen Andebu frivilligsentral fyller 10 år 1. april Det er registrert 66 frivillige pr. 1. mars. Daglig leder kan ikke få fullrost innsatsen til disse flotte personene! Oppgavene kan være så mange. Hovedregelen er alltid: De frivillige bestemmer selv hva de vil bidra med - og hvor ofte. Frivilligsentralen. Fra v.: Britt Mai Aasen og renholder og frivillig Gunhild Røyne ANDEBU KULTURFORUM Andebu kulturforum arrangerer kurs innen ulike kunstformer for barn i Andebu. Tilbudet er rettet mot barn i grunnskolealder. Kreativt verksted er avholdt med over 20 deltakere. Der fikk barna prøve seg som smykkekunstnere og collagemalere. Bildene kan sees på Andebu bibliotek i tiden fremover. Fra 22. mars arrangeres det sirkus kurs med gruppen Cirkus. Barna får prøve seg på sirkusaktiviteter som sjonglering, ballansering, akrobatikk etc. Kurset er så godt som fulltegnet med yngre deltakere. Dersom interessen er stor vil det bli arrangert del 2 kurs for de viderekommende. Kulturforumet kommer til å arrangere flere kurs i 2011, bla. innen teater og musikk / band. Andebu Kulturforum får støtte gjennom offentlige aktivitetsmidler for barn og unge. Prosjektene er et samarbeid mellom kulturskolen, skolen, SFO og private aktører. Kontakt :

7 Skogkulturtiltak Andebu er en betydelig skogbrukskommune, og det er store ungskogfelt på gang. Det er viktig at disse stelles slik at vi får god ressursoppbygging og kvalitetsskog med høyest mulig verdi. For å stimulere skogeiere til slik innsats, bidrar det offentlige med bl.a. tilskudd. I 2011 har Andebu fått kr ,- fra staten som kan brukes til tilskudd til ulike skogkulturtiltak. Disse tilskuddssatser vil gjelde i år: Tiltak Tilskudd Grøfterensk/ Suppleringsgrøfting 25% Mekanisk etterarbeid 40% Avstandsregulering 40% Stammekvisting 40% Tilskuddet gis til godkjente kostnader, og fortløpende inntil potten er brukt opp. Skogbrukssjefen i Andebu kommune kan gi nærmere opplysninger. Ta utfordingen - Bli hjelpeverge -Bli hjelpeverge for en enslig mindreårig flyktning! Andebu overformynderi trenger hjelpeverger for inntil 6 enslige mindreårige flyktninger som flytter til Andebu og skal etableres i egen bolig. Den daglige omsorgen blir ivaretatt av Andebu kommune. Flyktningene kommer ca. 1. juni og vi søker etter personer som ønsker en spennende, utfordrende, lærerik og givende oppgave som hjelpeverge for en eller flere av de mindreårige flyktningene. Enslige mindreårige flyktninger - hvem er de? En mindreårig flyktning er en person under 18 år som kommer alene til landet. Den mindreårige blir betraktet som enslig når hun/han kommer uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Avhengig av verdenssituasjonen har de enslige mindreårige asylsøkerne ulike opprinnelsesland. Hva gjør en hjelpeverge? En hjelpeverge representerer den enslige mindreårige overfor offentlige myndigheter og har en kontrollfunksjon for å etterse at den mindreåriges interesser blir ivaretatt. Hjelpeverge fungerer som en støtte- og tals-person i saker der det hadde vært naturlig at en foresatt hadde bistått. Informasjon/kurs vil bli avholdt. Dersom dette høres interessant ut eller du ønsker mer informasjon, vennligst ta kontakt med Andebu overformynderi på telefon / epost De grønne turene 2011 Som de fleste alt vil ha oppdaget finner dere også i år De grønne turene bli bedre kjent i Andebu og omegn som del av Andebustikka. På denne måten er vi sikre på at alle husstander får arket, og sjansen for at det blir borte blant all reklamen er mindre. Er det noen som ønsker seg flere eksemplarer av det grønne arket, er det bare å kontakte kommunen eller ta en tur i banken, på biblioteket, på bensinstasjonene eller på sportsbutikken i varesenteret. Dere finner det også på Andebu kommunes hjemmeside. Som tidligere år er det Targeir Frøysnes og Lars Harald Alstadsæter som legger opp turene i Kodal, Kåre Kristiansen og Yngvar Sulutvedt i Høyjord og Gunnbjørn Tangen som sørger for nye turmål i Andebu. Tre av turene vil være med lokal kjentmann og skjer i forlengelse av en gudstjeneste. I Andebu skjer dette 29. mai, i Kodal 2. juni og i Høyjord 5. juni. Andebu Stikka nr Hvert år sender over 100 turgåere inn slippen og er med i trekning av fine turpremier sponset av Andebu sparebank. Dette beviser at nær 1000 turer blir gått hver sesong. I år ønsker vi også å få litt kontakt med dem som bare går en tur eller tre og legger derfor ut gjestebøker på alle turene. Dere finner dem på samme sted som stifteklemmene i grønne postkasser behørig merket med De grønne turene. Skriv gjerne en hilsen, kanskje et forslag til ny tur? Gi beskjed til kontaktpersonene om bøkene er skadet eller blyanten er blitt borte. Telefonnr. finner dere på det grønne arket. Øverst på arket finner dere også dato for når turene er ferdig merket.pr. dags dato ligger snøen meter høy, og det er ikke så lett å si når de første turene er klare. Men alt tyder på at det blir fra ca 1. mai. Vi ønsker alle mange trivelige turer i Andebu og omegn! Send oss gjerne noen fine turbilder både av natur og folk!

8 Ungdommens Kulturmønstring 2011 Ungdommens kulturmønstring (UKM) for Andebu, Stokke og Re gikk av stabelen 26. mars på Melsom videregående skole. Nytt i år var det tette samarbeidet med elevene på Melsom som sto for både lyd og lys, samt stilte med konferansierer. Elevene var også deltagende i planleggingen og selve gjennomføringen av mønstringa. UKM er et mangfold av både mennesker og uttrykk og alle som entrer UKM arenaen får masse feedback/energi både fra publikum og andre utøvere ut i fra det nivået de ligger på. Det er ingen konkurranse hvor noen blir stemt ut, men enkelte går videre til fylkesmønstringa. Fra Andebu stillte disse til lokalmønstringa: Musikk: Andreas Askjem Leonora Gyldenblom Utstilling: Robin Bugge Kaja Olafsen Frida Aasland Stine Abrahamsen Ann-Magritt Johnsen Haga Julie Pehrson Synne Pettersen Røisgård Linnea Pettersen Røisgård Ingvild Pettersen Embla Rasmussen Mina Sagen Dans: Helena Javobsen Kamilla Rygh Bergsholm Ingvild Fredriksen Embla Rasmussen Ellen Magnussen Film/Video Alexander Vestnes Sondre Hjelmeland Fylkesmønstringa blir arrangert 9. og 10. april fra kl i Messehall B på messeområdet i Tønsberg. Hvem som gikk videre finner du på Barneskoleelever fra Vivestad skal fortsatt gå på Høyjord skole Dette er resultatet etter at forhandlingene mellom Andebu og Re kommune nå er avsluttet. Fra og med høsten 2011 skal ungdomsskoleelever fra Vivestad gå på Revetal ungdomsskole. De elever som i dag skal opp i 9. og 10. klasse, kan fortsette sin skolegang i Andebu. Det er nå laget en langsiktig avtale med oppsigelsestid på 4 år. Avtalen innebærer at Høyjord skole fortsatt vil få et elevgrunnlag på ca. 100 elever 4-5 år framover. Bjørn Aamodt, kommunalsjef Nye priser på hjemmetjenester fra For tjenestene praktisk bistand (hjemmehjelp), trygghetsalarm og matombringing er egenbetalingen kr pr. mnd. når samlet inntekt i husstanden er inntil 2G (grunnpensjon pt. kr ). Dette gjelder uavhengig av om en mottar en eller flere av de nevnte tjenester. Egenbetaling praktisk bistand (hjemmehjelp) kr pr. time, begrenset oppad til kr pr. mnd., for de med samlet inntekt i husstanden mellom 2 og 3G. Egenbetaling praktisk bistand (hjemmehjelp) kr pr. time, ingen begrensning, for de med samlet inntekt i husstanden over 3G. Tabell for egenbetaling praktisk bistand: Antall timer Samlet inntekt i Samlet inntekt i Samlet inntekt i pr. mnd. husstanden under G husstanden mellom 2 og 3 G husstanden over 3G 1 time kr 165 kr 251 kr timer kr 502 kr timer kr 753 kr timer kr 772 kr timer kr timer kr timer kr osv. osv. Max pris pr. mnd kr 165 kr 772 Ingen Max grense Pris trygghetsalarm Egenbetaling trygghetsalarm kr pr. mnd. for brukere med inntekt over 2G i husholdningen. Etableringskostnad trygghetsalarm kr for alle.

9 Matematikk er gøy! Andebu kommune har sammen med 6 andre kommuner i Vestfold gått sammen om kompetanseutvikling i matematikk. Vi har knyttet kontakt med Mona Røsseland v/matematikksenteret i Trondheim og med Lisbeth Karlsen, Høyskolen i Vestfold. Med entusiasme og faglig tyngde overbeviser de lærerne om at undervisningen i matematikk må endres slik at det legges mindre vekt på oppgaveløsning og mer vekt på Bruk av konkretiseringsmateriell Muntlig matematikk - den matematiske samtalen Refleksjon om løsningsstrategier framfor fokus på fasitsvar Matematikk inn i alle fag Foreldrenes viktige rolle i matematikkopplæringen Hver skole har to ressurspersoner under opplæring. Etter hver samling deler de erfaringer med kolleger og er veiledere i klasserommet. De inspirerer og tar initiativ til aktiviteter på den enkelte skole. 8. februar arrangerte matematikklærere på Andebu skole matematikkens dag. Fra første stund av var det tydelig at matematikk stod på timeplanen. Elevene stilte opp i ulike geometriske figurer og sang matematikksangen så det ljomet: Ti desimeter det er like mye som en meter Og når vi måler mindre ting så brukes centimeter Med meterstav og målebånd Så måler vi fra topp til bånn. Og ellers så måler vi alt det vi kan, Både lengde og høyde og avstand. (Mel.: Vi lister oss..) Etterpå var det oppgaver der matematikk ble brukt til å løse praktiske oppgaver: kast på blink (addisjon og gjennomsnitt), hoppetau (regne ut hopp pr. minutt), volumberegning ved å senke en gjenstand ned i vann! Elever Det viser seg ofte at når elevene kommer oppover på klassetrinn, synes mange at matematikk blir vanskelig. Vi håper at vi gjennom denne skoleringen av lærerne, Fra v.: Jonas Skjeggerød Jacobsen og Christer Andreas Karlstrøm. innkjøp av konkretiseringsmateriell og gode undervisningsopplegg vil bøte noe på dette. Men hva med foreldrene? Foreldrenes holdning og innstilling er viktig for barnets læring. Hjelp til med hjemmearbeidet selv om du ikke var en ener selv på skolen. Engasjer barna hjemme med for eksempel spill og matematikk i hverdagssituasjoner (innkjøp, matlaging, aviser, TV). Ha høye forventninger! Skryt av barnet og få det til å tro på egne evner. Støtt barna i leksearbeidet, men gjør ikke leksene for dem! Nye betalingssatser for SFO og barnehage SFO 4-5 dg. kr 2.200,- pr. mnd. (kr 1.650,- for søsken i hel plass) 3 dgr. kr 1.540,- 50 % kr 1.320,- 2 dg. kr 1.100,- Dagbarn kr 170,- før/etter skoletid. For hel dag i ferier/fridager kr 340,- Pr. dag i ekstra sommeruke kr 200,- Barnehage Maks kr 2.330,- + kr 317,- for kost pr. mnd. 30 % moderasjon for første søsken 50% moderasjon for andre søsken Småbarnsgruppe Vi starter opp ny småbarnsgruppe høsten 2011 for å: styrke foreldrerollen bygge nettverk for småbarnsfamilier Kurset vil starte opp i september. Kurset vil være 7 ganger, hver mandag og en tirsdag på familiesenteret (omvisning på biblioteket). Kursdagene vil inneholde blant annet: tid for prat, stell og bli kjent! foreldreveiledning ved bruk av TRYGGHETSSIRKELEN som skal styrke foreldrene i deres rolle som foreldre, lære å se barnas behov og å gi foreldrene en forståelse av deres viktige rolle som omsorgsgivere. Andebu Stikka nr informasjon om ulike tjenester for barn og foreldre i kommunen. Ansvarlige for kurset er Brit Lønmo og Linn Anette Berg Mæhlum fra familiesenteret. Påmelding til Linn Anette Berg Mæhlum tlf: / eller til Brit Lønmo tlf / VELKOMMEN

10 Sykehjemmet og hjemmetjenester: Kunst på sykehjemmet Flere onsdager har Ragnhild Rise laget collage med ivrige kunstnere på sykehjemmet. I samarbeid med den kulturelle spaserstokk ble dette et populært og lærerikt prosjekt. Her fikk vi brukt våre kreative evner med saks, papir og maling på lerret. Resultatet ble vakre og personlige bilder med en kunstutstilling som avslutning. Linda Linnestad, miljøarbeider Andebu sykehjem Bingodamene Hvert år ordner bingodamene i stand en fest for de som bor på sykehjemmet. 10. februar i år satt de i gang et stort 10 års jubileum. Det ble servert deilig middag, dessert og kaker. Bordene var nydelig dekket med hvite duker og flotte blomsteroppsatser. Taler fra rådmann Ole Sverre Lund og virksomhetsleder Thor Henry Torød, som var utrolig imponert av innsatsen disse damene gjør. Det ble underholdning og gratis lotteri og humøret var på topp hos alle sammen. Vi gleder oss allerede til neste år. Tusen takk Bingodamer, dere gjør en strålende innsats. Linda Linnestad, miljøarbeider Andebu sykehjem Britt Wenche Carlsen, Anne Lise Newton, Synnøve Myrvollen, Inger Lise Hvitstein og Elsa Moland. Gjenbruket i Kodal Gjenbruket, bruktbutikken på Sagmyra i Kodal er i fortsatt i full drift ved hjelp av ildsjeler og gode venner. Gjenbruket i Kodal startet som et samarbeidsprosjekt i 2008, der kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, Røde Kors, Mental Helse og helselagene har vært bidragsytere på forskjellige måter. Prosjektperioden på tre år er nå over og Gjenbruket står nå mer eller mindre på egne ben. - Det er opprettet en forening som heter Gjenbrukets venner og vi samarbeider med Mental helse og helselagene i Kodal, Andebu og Høyjord, som har vært med hele tiden, også i prosjektperioden, sier Dag Kristiansen som er leder i foreningen. - Gjenbruket skal drives med samme intensjon som før. Gjenbruket nå også med klær! Nå starter Gjenbruket med klær, så Dag Kristiansen oppfordrer til opprydding i klesskapene rundt omkring i hjemmene. Et møtested Gjenbruket er mer en enn bruktbutikk, det er også et møtested for folk i alle aldre. Her kan man sette seg ned og ta seg en kaffekopp og snakke sammen. Åpningstider Fra 1. mars skal Gjenbruket ha åpent også på onsdager. Gjenbrukets åpningstider blir da: Tirs. og ons. kl , tors. kl og lør. kl Kontaktinformasjon Gjenbruket, Sagmyra 11, 3243 Kodal, tlf Epost: Web: Har du lyst til å være medlem av Gjenbrukets venner? Ta kontakt med oss på Gjenbruket! 10

11 Valg 2011 I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. I tillegg er det kirkevalg, dvs. valg på menighetsråd og bispedømmeråd. I Andebu kommune blir valgene avholdt mandag 12. september. Hvor kan du stemme På valgdagen 12. september kan du stemme i den kommunen du er manntallsført, det vil si den kommunen du var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i hvilken som helst kommune i perioden Informasjon om valglokaler vil komme i neste nummer av Andebustikka og vil bli lagt ut på våre nettsider. Informasjon om listeforslag Partiene må sende inn listeforslag og disse må være kommet frem til kommunen ved kommunestyrevalg og til fylkeskommunen ved fylkestingsvalg innen 31. mars i valgåret. Listeforslagene blir lagt ut på våre nettsider etterhvert som de kommer inn. Viktige endringer i valgloven Regjeringa foreslår at den som er sett opp på en valgliste og ikke ønsker å stille til valg, kan få slippe. Regjeringen foreslår flere viktige endringer i valgloven: Gjøre det enklere å få fritak fra å stille til kommune- og fylkestingsvalg Krav til forsegling av valgurner Krav om at listekandidater ikke kan ha oppgaver i valglokalet. Mer informasjon om valget Se Husk Kirkevalget 2011 Samme dag som kommunestyre- og fylkestingsvalget, 12. september, avholdes det også Kirkevalg, med valg av menighetsråd og bispedømmeråd. Les mer om kirkevalget på Mer informasjon om valgene vil komme i neste nummer av Andebustikka og bli lagt ut på våre nettsider www. andebu.kommune.no. Frivilligsentralens rusleturer vår/sommer Det blir ikke værforbehold! Alle turer går på tirsdager Dato Løype / Sted Oppmøte v/ Turansvarlig Andebu Pensjonistsenter kontaktperson m/tlf.nr Essoskogen Kl Hans Bø / Sti for øyet Kl Kristian Bø Fossnes / Fellestur. Stokke Kl Bjarne Holm Melsomvik / Utgår, selvsagt! Ha en fin feiring! Lønnskollen Kl Steinar Wegger / Fellestur Andebu Kl Stener Speilberg Heisetra Kodal / Klostervann Kl Kristian Bø Høyjord / Goksjø Kl Kari Hegdahl Merkedammen Kl Hans Bø / Borrehaugene Kl Bjarne Holm / Turer for de eldste til Vindfjelltunet Også i år vil Andebu frivilligsentral arrangere 2 dagsturer. Den aller første vil gå av stabelen 12. mai en liten måned før vi pleier å ta ut. Da er det sykehjemsbeboere, beboere i omsorgsblokka og de som bor på Bergly som får tilbudet. Finn Olsen og Thorbjørn Gjermundrød har alt sagt ja til å spille til allsangen. Ut på høsten en gang vil det bli annonsert i dagsavisene tur for hjemmeboende eldre over 70 år. Dato her er ikke bestemt ennå. Det er femte året på rad vi arrangerer disse turene, så nå er det virkelig blitt en tradisjon. Vi i sentralen har et bestemt inntrykk av at dette er noe som blir satt pris på!. Håper å få med ekstra mange dette året! Velkommen med! Andebu Stikka nr

12 Kildesortering TØMMERUTINER 2011: Det ble innført ny innsamlingsordning for husholdningsavfall fra mai 2009, og husholdningsavfall, som hentes av renovatøren, skal sorteres i 5 fraksjoner: Bioavfall (hver uke), plast og papir/papp/kartong og restavfall (vekselvis hver 3. uke), glass-/metallemballasje (hver 6. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: BIO matrester mv, PL plast, PP papir/papp/kartong, RA restavfall, GM glass/metall Måned uke nr. Fraksjon April 13 BIO + PP + GM 14 BIO + RA 15 BIO + PL 16 BIO + PP 17 BIO + RA Mai 18 BIO + PL 19 BIO + PP + GM Måned uke nr. Fraksjon 20 BIO + RA 21 BIO + PL Juni 22 BIO + PP 23 BIO + RA 24 BIO + PL 25 BIO + PP +GM 26 BIO + RA Vesar har utarbeidet en egen informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen i kommunen. Det er også mulig å få hentet grov- og/eller hageavfall ved å bestille dette hos Vesar. Se Vesars hjemmeside eller ta kontakt på tlf Innsamling av plastemballasje/ny dunke Plastemballasje hentes nå hver 3. uke hjemme hos deg. Du får utdelt en plastsekk til å samle emballasjen i. Denne setter du ut til renovatøren på hentedagen din. Plast utgjør i dag ca volumprosent av restavfallet. Ved at plasten sorteres ut, reduseres volumbehovet for restavfall, og du vil merke en markant forskjell i mengden restavfall. Nye kommunale årsgebyr/-avgifter Kommunale årsgebyr/-avgifter Årsgebyr for vann reduseres 12 % - Årsgebyr for kloakk reduseres med 8 % - Årsgebyr for renovasjon økes med 8 % - Tømmegebyr for septiktanker/tette tanker reduseres med ca. 10 % - Feie- og tilsynsgebyr økes med 5 % Eksempel: For en bolig (bruksareal over 80m 2 ) med 1 pipe, standard renovasjon og tilknyttet kommunalt vann og kloakk, vil samlet årsgebyr bli kr , inkl. 25 % mva. Dette er en reduksjon på kr 250 fra Iht. eget gebyrregulativ er tilknytningsgebyr for vann og kloakk fastsatt til hhv. kr og kr , inkl. 25 % mva. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider, søknad om byggetillatelse, byggekontroll mv. er også behandlet og det vises til gebyrregulativet. Fra 1. juni er også mulig å få egen dunke for plast. Sjekk dette på Vesars hjemmeside. Dersom avfallet ikke er hentet Dersom husholdningsavfallet ikke er hentet av renovatør, må dette umiddelbart varsles til Vesar. Kontroller imidlertid hvilke fraksjoner som skal hentes den aktuelle hentedagen. Ikke hentet avfall registreres som avvik hos Vesar og renovatøren skal normalt ordne opp innen 24 timer. Så ta rask kontakt med Vesar ved avvik. Det gis ikke reduksjon i renovasjonsgebyret pga. avvik. Dette må varsles umiddelbart til Vesar, slik at renovatøren kan ordne opp. Lionsklubbens hederspris til Kirsten og Vidar Hotvedt I år valgte lionsklubben å gi hedersprisen til Kirsten og Vidar Hotvedt i Andebu Jegerog fiskerforening. Kirsten og Vidar har stått på og gjort en stor innsats på sportsskytterbanen i mange President Kåre Hotvedt overrekker Lionsklubbens hederspris for 2010, en krystallvase, til Kirsten og Vidar Hotvedt. år. Da Andebu Jeger og Fiskerforening fikk tildelt NM Elg for 2010, var det Kirsten og Vidar som også tok hovedansvaret for dette arrangementet. Det arbeidet de to har lagt ned for jeger og fiskerforening, er enormt stort og det er ingen som har oversikt over antall timer de har tilbrakt på banen, sa Kåre Hotvedt, president i Lions Club Andebu da han overrakte prisen. 12

13 Sammen mot null Ny trafikksikkerhetsplan Gjeldene trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i kommunestyret Etter dette er planens handlings-/tiltaksplan rullert i teknisk utvalg, normalt en gang hvert år. Det er nå tid for å utarbeide ny TS-plan for perioden og vi ønsker innspill fra alle, om hovedmål, tiltak i handlingsplan (organisatoriske, fysiske og trafikantrettede) mv. Vi har alle et forhold til trafikken, så hva kan du og andre trafikkanter, kommunen med flere gjøre for økt sikkerhet langs veiene i kommunen? Hvilke mål bør vi ha? Er nullvisjon en riktig visjon? Dagens TS-plan har følgende hovedmål: Antall personskadeulykker med drepte/hardt skadde skal reduseres med 25 % innen 2012 Fluor Mange har spørsmål om fluorinnholdet i vann fra kommunale vannverk. Andebu kommune har 5 kommunale vannverk. Det er målt fluorinnhold i disse vannverkene i Andebu vannverk: 1,09 Høyjord vannverk: 1,96 Torp vannverk: 0,84 Hvitstein vannverk: 0,36 Kodal vannverk: 0,63 Se kartløsning på kommunens nettside kommune.no (kart under aktuelt) for å finne ut hvilket vannverk du tilhører. Ved fluorinnhold fra 1-1,5mg/l er det god beskyttelse mot tannråte, men det bør ikke brukes fluor i tillegg i form av tabletter eller fluor i tannpasta. Ved høyere fluorinnhold kan det bli hvite flekker på tennene, først ved fluorinnhold høyere enn 6 mg/l vil tennene bli mer skjøre og mindre motstandsdyktige. I Andebu er det mange som har private brønner, de oppfordres til å sjekke innholdet av fluor (og bakterier) i vannet. Det kan gjøres ved å levere inn vannprøver. Ta kontakt med virksomhet teknisk på tlf Trafikkopplæring i skolen og informasjon om trafikksikkerhet til befolkningen skal styrkes Som et verdigrunnlag er nullvisjonen innarbeidet i planen med følgende ordlyd: Vi kan ikke akseptere at mennesker blir drept eller får varige eller alvorlige skader i trafikken i Andebu. Vedtatt Trafikksikkerhetsplan og handlingsplan 2009 er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Forslag til ny TS-plan vil bli lagt ut på høring på kommunens hjemmeside senere. Skriftelige innspill kan sendes til kommune.no. Ved ev. spørsmål, kontakt virksomhet teknisk, tlf Tannhelsetjenesten legges ned Andebu tannklinikk ble nedlagt 3. mars Dette medfører bl.a.: Pasienter med postnummer Andebu skal overføres til Tønsberg Pasienter med postnummer Kodal skal overføres til Sandefjord De som har postnummer Stokke, men som har fått tannbehandling i Andebu overføres til Stokke Institusjonspasienter, bofellesskap, sykehjem og hjemmesykepleien overføres til Stokke tannklinikk. Det gis rom for individuelle tilpasninger. Det er lagt ut informasjon fra tannhelsetjenesten i Vestfold på kommunens nettside no/tannhelse. En statusrapport fra hele bygdas menighetshus Menighetshuset er nå nærmest ferdig utvendig med nytt tak og nye garasjer. Hele huset ble malt på dugnad sist sommer, og vi takker alle som var med på det. Vi har planer om å få søppeldunkene vekk fra hovedinngangen og samle de ved en ny redskapsbod mellom parkeringsplassen og veien til kirkekontorene. Innvendig har vi fått ferdig leiligheten i 2. etasje og leid denne ut. Taket i peisestua, lillesalen, kjøkkenet og gangen bar preg av langvarig vannlekkasje og har fått nye plater og nye lamper som kan reguleres fra måneskinn til leselys. Veggene i peisestua og lillesalen er også malt Andebu Stikka nr for at våre brukere forhåpentligvis skal trives enda bedre og ringe vår nye vaktmester Hans Thoresen (tlf ) når det er behov for trivelige lokaler. Planene videre er å gjøre huset enda mer brukervennlig for rullestolbrukere, skifte ut de gamle panelovnene, reparere / skifte ut vinduer i 1. etasje og skifte hele eller deler av gulvbelegget. Dette koster mange penger og vi må ta steg for steg etter hva økonomien tillater. Ta kontakt hvis du har noe å bidra med. Hilsen husstyret v/harald Skatvedt 13

14 Dette er lag og foreninger sin side der de kan bekjentgjøre arrangementer, kurs og små og store begivenheter eller bare fortelle litt om laget sitt. Vi minner også om at vi har en arrangementskalender på våre hjemmesider. Der kan lag og foreninger legge inn sitt arrangement selv eller de kan kontakte oss, så legger vi inn arrangementet herfra. Det skjer i Andebu, Høyjord og Kodal i vinter Mandag 4. april kl LHL har månedsmøte på pensjonistsenteret kl Lørdag 9. april kl og søndag 10. april Ungdommens kulturmønstring (UKM) Fylkesmønstring i messehall B i Tønsberg. Se mer info annet sted i Andebustikka og på Fredag 29. april kl Fra Stor sekk til liten sekk på Andebu sykehjem. En musikalsk og leken forestilling for barn og eldre med Gro Hansen og Bente Dølerud. Arr. Den Kulturelle Spaserstokken. Lørdag 21. mai LHL arrangerer Panterdagen, vi kjører buss fra sentrum til Ekebergsletta. Lørdag 28. mai LHL arrangerer Håskenfesten for eldre i kommunen. Det blir servert middag, frukt, kaker og kaffe. Så blir det underholdning. Vi ordner med kjøring for de som trenger det. Andebu LHL Andebu LHL hadde årsmøte 7. mars Årets styre består av leder Elsa Moland, kasserer Solveig Svartangen, sekretær Jorunn Bångunrød og styremedlemmer Kai Michelsen og Grethe Rindedal (ny i år). Laget vårt består nå av 77 medlemmer, men vi har plass til flere. Så ta gjerne kontakt med en av oss i styret hvis dere lurer på noe om laget vårt. Vi har medlemsmøter på pensjonistsenteret i Andebu første mandag i måneden kl Noe av det vi jobber med er vår årlige fest på Håsken, denne er for eldre og funksjonshemmede. På denne festen serveres det middag, kake og kaffe, og det er underholdning. Vi ordner også med transport for de som trenger det. I år er denne festen lagt til lørdag 28. mai. Vi deltar også på den årlige Panterdagen. Da tar vi buss til Ekebergsletta i Oslo hvor dette arrangementet foregår. Her går vi en tur og det er underholdning. Dette skjer 21. mai. Dessuten har vi trening med fysioterapeut hver torsdag kl i gymsalen på Andebu ungdomsskole. Bli gjerne med hvis du har lyst. Mandag 6. juni kl Petter Grimes på Den Norske Opera. Kr. 500 inkl. buss. Påmeldingsfrist til / Fa billetter. Arr. Den Kulturelle Spaserstokken. Fredag 10. juni kl Fransk Formiddag på Andebu sykehjem med Svendsrud og Hartvigsen. Fri inngang. Arr. Den Kulturelle Spaserstokken. LHL-trimmen Vi har trening på ungdomskolen hver torsdag klokka Bygdekoret Har du lyst til å være med å synge i Bygdekoret? Øvinger hver torsdag på Andebu ungdomskole kl. 19. Kom innom da vel! Lions Club Andebu kroner til psykisk funksjonshemmede barn Avslutningen av de tre Lionsklubbene Andebu, Sandefjord og Stokkes engasjement i Aserbajdsjan ble markert på Bygdetunet i Stokke onsdag 16. februar. Da fikk Normisjons humanitære organisasjon Norwegian Humanitarian Enterprise (NHE) overrakt en sjekk pålydende kroner. -Vi er stolte over å kunne avslutte et fantastisk prosjekt, sier Jan Oddvar Haugerød i Lions Club Andebu. -Og vi er stolte og glade over det gode samarbeidet vi har hatt med Normisjon som har stått for gjennomføringen av prosjektet norske kroner er mange penger i Aserbajdsjan. -Støtten fra lionsklubbene har vært av uvurderlig betydning for det arbeidet vi utfører ved barnehjemmet, sier Hildegunn Gjesdal Tennebø i Normisjon. -Å skaffe til veie kroner er ingen enkel sak. Resultatet ble å arrangere en helt spesiell dansekveld i Stokkehallen. Et arrangement som ble stor suksess og skaffet klubbene de første kronene. Resten ble skaffet til veie gjennom en dansekveld nummer to i samarbeid med skigruppa i Stokke idrettslag som arrangerte NM på ski vinteren Dermed var prosjektet fullfinansiert! Etterlysning: Andebu Skolers Musikkorps har protokoller fra starten i 1970 og fram til data`n overtok på 90 tallet. I disse protokollene er det skrevet fyldige referater fra møter og fra turer og oppdrag. Det ble begynt på en ny protokoll etter årsmøtet i 1988, men denne lå ikke i bankboksen sammen med de andre protokollene. Den inneholder mye verdifullt stoff om korpset på 90 tallet. Nå håper vi at noen har denne boka hjemme hos seg. Den er grønn og tykk og inneholder altså stoff om skolekorpset på 90 tallet, med bilder bl.a. fra Italia turen. Hvis du har opplysninger om denne protokollen kan du ta kontakt med Thore Sletvold på telefonnummer

15 Andebu Stikka nr RIV HER

16 RIV HER

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2008

Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2008 Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2008 Visjon / målsetting: Frivillighetssentralen skal fungere som et kraftsenter i kommunen gjennom frivillig innsats. Denne skal være et møtested i nærmiljøet hvor folk

Detaljer

Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2009

Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2009 Andebu Frivilligsentral Årsrapport 2009 Visjon / målsetting: Frivilligsentralen skal fungere som et kraftsenter i kommunen gjennom frivillig innsats. Denne skal være et møtested i nærmiljøet hvor folk

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

møte mellom generasjoner

møte mellom generasjoner møte mellom generasjoner Vestfold Frivilligsentral Møte mellom generasjoner I mai 2013 utlyste Kulturdepartementet midler som skulle brukes til å spre informasjon for å stimulere eldre som en ressurs i

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for funksjonshemmede Møterom Østre 21.03.2014 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for funksjonshemmede Møterom Østre 21.03.2014 09:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for funksjonshemmede Møterom Østre 21.03.2014 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Randi Noreng : Ingen Antall

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22) Sted: Nestor, Melsomvik. Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979

Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22) Sted: Nestor, Melsomvik. Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979 Eldrerådets rolle og funksjon 2016 Hvordan drive godt eldrerådsarbeid? Vi setter søkelys på viktige saker som Eldreråd i dag må og bør ta tak i! Kurset Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22)

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 FAGERLIDAL SFO Fagerlidal 9325 Bardufoss SFO avdeling kl 0715 1615 Tlf. 93468827 SFO leder kontor kl 0900 1445 Tlf 93468825 Sentralbord skolen kl 0800 1530 Tlf. 93468824

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk å få treningen tilrettelagt

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Agenda Velkommen Damedag Aktiviteter/konkurranser/trening Lavterskeltilbud/fadderrunder Bane Informasjonsaktiviteter Damedag Damedag onsdag kl. 17.30, 9 hull front,

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Klima- og energiplan Kulturprisen 2011 Kommune-

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_høsten 2014.indd 1 7/4/2014 2:03:17 PM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar:

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar: Januar 2014 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013 17.-18. januar Kangeiko Weekend 20. januar Oppstart Nybegynnerkurs 20. januar Ordinær timeplan

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Copyright@AnnaPanna Skolehelsetjenesten Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 1 2 Skolehelsetjenestens tilbud Drive helsefremmende og forebyggende arbeid i form av undervisning og opplysningsarbeid,

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 55 52 69 20 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Integreringsplan for Flyktninger

Integreringsplan for Flyktninger HVALER KOMMUNE Integreringsplan for Flyktninger Hvaler Kommune 2 Integreringsplan for Flyktninger i Hvaler kommune Det er tre faktorer som mer enn andre definerer integrering: at man snakker og forstår

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

Dagtilbudene i Verdal kommune

Dagtilbudene i Verdal kommune 28.04.2016 Dagtilbudene i Verdal kommune Anne Kari Hermann Prosjektleder for samorndet Dag-, lærings- og mestringstilbud Utviklingssenter for sykehjem i Nord- Trøndelag ATA sentret Arbeidstrening og aktivitetssenter

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv )

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv ) AKTIVITETSPLAN VÅREN 2015: Påmelding til kurs og aktiviteter skjer til Frivilligsentralen tlf: 948 02 966 fra 12.januar. AKTIVITETER/ / MØTEPLASSER: Mandager: AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

T O R S D A G 14. JUNI 2012

T O R S D A G 14. JUNI 2012 : TORSDAGSBREVET T O R S D A G 14. JUNI 2012 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n 2, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o s t

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 HVA SKOLEFRITIDSORDNINGEN TILBYR Definisjon Opplæringslovens 13.7 sier flg: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer