Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år"

Transkript

1 Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år

2 Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2001 Sagen Beretning om virksomheten Selskapets 133. år Sidene 3-11 Årsberetning Side 12 Himmelhaven Side 13 Styrets beretning Sidene Regnskapet 2001 Side 17 Revisjonsberetning Sidene 18 Finansiering av fellesgoder Sidene 19 Innkalling til årsmøte Sidene Munkebotsvassdraget og Store Sandviken Møllebruk Sidene 39 «Det var en gang» Sidene En fjellets «hedersmann» trer tilbake Sidene Christi Krybbe skoler med skolehage på Øvre Bleken Sidene Byfjellenes år Side Jan Robert Brandsdal Byfjellsforvalter Side En tur til Bergen Radio Side Hans E. Mo In Memoriam Øvre Bleken gård Tlf Postadresse: Postboks 3139, Årstad 5829 Bergen Skogmester: Axel Ingvaldsen Redaksjon: Jo Gjerstad Axel Ingvaldsen ØIVIND ØVREBOTTEN Opplag: Fotografer: AI: Axel Ingvaldsen ØØ: Øivind Øvrebotten BL: Børre Liland HU: Harald Ueland JG: Jo Gjerstad MK: Magne Kjølen OCM: Ole Christian Molstad KRA: Kjell Richard Aase KP: Kjell Pedersen SALG FRA SAGEN Fra Sagen selges det bl.a. ved, materialer, benker og hoggestabber. Vi har også et utvalg i diverse emner for treskjæring etc, og T-skjorter med Selskapets emblem. Salget gir Selskapet inntekter som brukes i Naturparken, samtidig som ressursene utnyttes best mulig. Forsiden: Ved Fløipilen, desember Foto: ØØ Grafisk tilrettelegging: Jo Gjerstad Produksjon: BODONI HUS

3 BERETNING OM VIRKSOMHETEN I 2001 Årsmøtet ble holdt torsdag 26. april på Fløirestauranten. Styrets leder ønsket de 65 fremmøtte velkommen og takket redaksjonskomiteen og andre bidragsytere til årsmeldingen for vel utført arbeid. Bent Stensaker ble valgt til møteleder og Axel Ingvaldsen til referent. Beretning om virksomheten for år 2000 ble gjennomgått og i forbindelse med gjennomgåelsen ga styremedlemmene korte orienteringer til beretningen. Styrets årsberetning for år 2000 ble opplest og enstemmig vedtatt. Regnskapet for år 2000 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt. Styreleder redegjorde for styrets forslag til lovendring. Styret foreslår at styret økes fra 7 til 9 medlemmer. Første avsnitt i 5 endres til: «Styret består av styreleder, nestleder og 7 styremedlemmer. Ett styremedlem med personlig varamedlem utnevnes av Bergen kommune, de øvrige velges av årsmøtet. Styreleder velges for 1 år ved særskilt valg. De øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for 2 år. Styret velger selv nestleder. Maksimal sammenhengende funksjonstid i hvert tillitsverv er 8 år». Første setning i 4. avsnitt endres til: «Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede». Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Valgkomitéens leder Tor Samuelsen ledet valget. Erik Næsgaard ble gjenvalgt for ett år. Styremedlemmene Øivind Øvrebotten, Ingrid Haukeland og Børre Liland ble gjenvalgt for 2 år. Varamedlem Ida Bjerke Olsen ble valgt til styremedlem for 1 år. Varamedlem Arne Sælen ble valgt til styremedlem for 2 år. Tor Samuelsen og Inger Sjong ble gjenvalgt som valgkomité. KPMG ble gjenvalgt som revisor. Etter årsmøtet holdt parksjef i Bergen, Sissel Lerum, et meget tankevekkende foredrag om Naturparkens betydning for rekreasjon og friluftsliv i Bergen. Etter årsmøtet har styret bestått av: Styreleder Erik Næsgaard, nestleder Børre Liland og styremedlemmene Øivind Øvrebotten, Ingrid Haukeland, Gunnar Opheim, Egil Hauge, Arne Sælen, Ida Bjerke Olsen og Berit Jacobsen med personlig varamedlem Anders Skoglund. Planting I 2001 ble det plantet 1000 gran (Picea abies) og 300 Japansk lerk (Larix leptolepis). Til sammen 1300 planter. Bergenhus og Åsane Rotaryklubbers årlige plantetur fant sted onsdag 2. mai i terrenget vest for Halfdan Griegsvei på Fløyen, 3

4 i skråningen ned mot Skredderdalen. Her ble det plantet 500 grantrær i et felt som Selskapet hadde hogd ut samme vinter. Onsdag 16. mai plantet elevene ved Christi Krybbe skole 200 gran i et felt vest for Skomakerdiket. Feltet var ryddet av Kalfarkollektivet i forbindelse med deres vedprosjekt på Fløyen. Selskapets egne ansatte plantet 200 gran ved Forsvarets anlegg på Fløyen og 300 gran i samme felt som Rotaryklubbenes medlemmer hadde tilplantet ved Halfdan Griegs vei. Det ble også plantet 300 lerk i et uthogd felt ved veien innerst i Isdalen i forlengelse av et større felt tilplantet etter stormen i De første juletrær ble i år hogd i feltene ved Skomakerdiket som i 10 år har blitt tilplantet av elever fra Christi Krybbe skole nettopp med tanke på juletreproduksjon. Skogskjøtsel Snøfattige, milde vintre og lave sommertemperaturer er blitt regelen snarere enn unntaket de senere år. Særlig det første har stor betydning på hvordan skogsdriften i Naturparken kan foregå. Bortsett fra en kort periode i februar/mars har også år 2001 føyet seg inn i dette endrete værbildet. Nedbørsmengden og antall nye vindfall har vært som gjennomsnittet for de senere år. Det har vært gjennomført en rekke mindre hogster i ulike deler av forvaltningsområdet. Perioden med kulde og snø ble nyttet til hogst av eldre gran i terrenget vest for Halfdan Griegs vei ned mot Skredderdalen. Både rotvelt og stående trær ble her tatt ut når anledningen bød seg for kjøring i det myrlendte terrenget. Ved Forsvarets anlegg på Fløyen ble også et parti eldre granskog hogd i løpet av året. I Skredderdalen ble det ryddet i rotvelter og tatt ut en del furu og gran. I Munkebotten ble et mindre parti svartfuru som var delvis rotveltet, fjernet og brukt til ved og materialer fra Selskapets sagbruk. Resten av et granfelt fra fjorårets drift ble avsluttet i Isdalen og Rådmann Mohrs vei. I forbindelse med behov for materialer til stiarbeid ble det hogd bergfuru flere steder på Fløyen. Det er gledelig at denne furusorten kan brukes til annet enn ved. Selskapets totale avvirkning for året tilsvarer 350 m 3, fordelt på 210 m 3 skurtømmer til eget sagbruk, 1500 sekker ved (75 m 3 ) og 65 m 3 til sliptømmer. Dette er ca. 150 m 3 mindre enn det som har vært vanlig de senere år. Reduksjonen skyldes blant annet at Selskapet har vært uten lærling i skogbruket mesteparten av året samt at prioritering av andre arbeidsoppgaver har gjort innsatsen i skogsdriften mindre enn tidligere år. Det viktige arbeidet med stell av ungskogen fortsatte også i år Femten dekar på Fløyen og i Isdalen ble avstandsregulert i løpet av året. I tillegg ble plantefelt i Skredderdalen og på Fløyen ettersett og nødvendig regulering foretatt. Prisen på tømmer har stagnert de senere år og tildels gått tilbake. På slutten av året kom også meldingen om at det var delvis leveringsstopp på sliptømmer. 4

5 Foreløpig har dette ikke hatt betydning for Selskapets skogsdrift, men er allikevel en utvikling som vi ser på med bekymring. Selskapets dugnadsgjeng Dugnadsgjengen har også i år gjort et stort arbeid for Selskapet. Under ledelse av Børre Liland har det vært gjennomført 8 dugnader om våren og 4 om høsten. I tillegg til rydding av utsikter og grøfterens har det i år vært arbeidet med utbedring av stier på Fløyen. En sti fra Blåmannsveien mot Skomakerdiket er grøftet og har fått trefortau over de bløteste partiene. Resultatet blir lagt merke til og blir satt pris på av de mange turgåere som benytter området. Vi håper dette også er et arbeid dugnadsgjengen vil fortsette med også i fremtiden. Enkeltpersoner har i tillegg tatt på seg andre oppgaver. Med maling i gave fra et lokalt malerfirma, tok Sverre Jørgensen på seg å male Selskapets løe på En av Selskapets dugnadsgjenger i aktivitet. Fra venstre: Bjørn Kahrs, Emil Alnæs, Erik Meland og Egil Larsen. Foto: BL Fløyen. Resultatet taler for seg. Andre plukker boss på sine turer i Naturparken. Vi takker enkeltpersoner og dugnadsgjengen for stor innsats. Selskapets stier og veier Selv med normale nedbørsmengder vil nedbøren skade Selskapets veier med påfølgende behov for vedlikehold. Våre ansatte reparerer fortløpende skadene som oppstår, men er i liten grad i stand til å utbedre grøfter og stikkrenner i den utstrekning som er nødvendig for å redusere nye skader. Selskapets styre har diskutert problemene knyttet til veivedlikeholdet og har bedt Tur og friluftskomitéen om å registrere tilstand for turveier og stier og arbeide med plan for opprusting og opparbeiding av disse. Dette arbeidet er kommet langt i løpet av året. Planen skal brukes som dokumentasjon ved søknader om midler for en nødvendig oppjustering av Selskapets 25 km lange veinett. Som et ledd i arbeidet med oppfølgning av Forvaltningsplanen for byfjellene har Bergen kommune stilt midler til disposisjon for opprustning av eksisterende turveier. Veien fra Sandviksfjellet til Munkebotten og Tippetueveien ble plukket ut som aktuelle prosjekt for en slik opprustning. Kr ble brukt til innkjøp 5

6 av grus under forutsetning av at resten av arbeidet ble utført av Selskapets egne ansatte. I løpet av september og oktober ble først grøftene og stikkrennene på veien fra Sandviksfjellet rensket og satt i stand. Deretter ble grus kjørt fra Fløyen og Munkebotten med Selskapets traktor. Samme arbeidsmåte er påbegynt i Tippetue, men dette ble avbrutt på grunn av snøfall og kulde. Jerngjerdene i deler av Tippetueveien har i lengre tid vært i dårlig forfatning. Utskiftning og reparasjon av disse gjerdene er imidlertid svært kostnadskrevende, og det er et arbeid som Selskapets egne ansatte ikke har utstyr og kompetanse til å utføre. Fra Vestenfjeldske Bykreditts stiftelse mottok Selskapet kr til reparasjon av gjerder i Tippetue. Oppfølging av Forvaltningsplanen gjorde at Bergen kommune også her kunne stille midler til rådighet. Et beløp på kr gjorde at langt mere enn først planlagt kunne istandsettes. Gjerdegjengen til Teknisk etat i Bergen kommune tok på seg å utføre den krevende jobben. Det gamle tregjerdet ble helt skiftet ut, dårlige gjerdestolper ble reparert eller skiftet ut. Alle rør i en lengde på 250 m ble skiftet. Alle gjerdene i hele Tippetue ble skrapet og malt. Det gjenstår å male de øverste gjerdene. Når resten av Tippetueveien blir ferdig gruset og resten av gjerdene malt til våren, har hele veien fått en lenge tiltenkt ansiktsløftning. Det er vår håp at Tur og friluftskomitéens pågående registrering vil medvirke til at liknende opprustning kan foretaes på andre veistrekninger i Naturparken. Stiprosjektet som ble påbegynt i Jordalsskaret i fjor, er nå avsluttet. Tilbakemeldinger fra turgåere er bare positive. Dugnadsgjengen har brukt samme type materialer til en sti på Fløyen. Buskfuru fra Fløyen som trefortau i Jordalskaret. Foto: AI 6

7 Behovet for utbedring av stier både i Naturparken og i andre turområder er etter vår oppfatning stigende. Vi ønsker å bidra med både materialer og erfaringer i dette for brukerne viktige arbeid. Styrets arbeid Det har i løpet av året vært avholdt 9 styremøter og en befaring. Tirsdag 12. juni var styret på befaring i Munkebotten. Fra Sandviken sykehus fulgte man den gamle postveien forbi Garpetjern og via terrenget mot Eidsvågsfjellet og tilbake til Ishuset ved Langevannet. Her ble den medbrakte nisten fortært før turen gikk tilbake til utgangspunktet via Munkebotsvannet. Det var enighet i styret om å arbeide for å ta vare på og utvikle videre områdets mange gode 14. juni ledet skogmester Axel Ingvaldsen en tur fra Fjellveien, gjennom Skredderdalen til Aasebu. Foto: BL kvaliteter som turområde og som område for ulike aktiviteter. Mellom styremøtene foregår mye arbeidet i komitéer oppnevnt av styret. Medlemskomitéen har også i år 2001 vært svært aktive og ledet an i Selskapets utadrettede virksomhet. I løpet av våren ble det gjennomført 7 guidete turer med til sammen 291 deltakerre. Størst oppslutning hadde turen 10. mai til Sandviksbatteriet med Sven-Erik Grieg Smith som guide. Nytt av året var geologisk vandring fra Munkebotten mot Rundemanen med geolog Øystein Jansen og fuglesang på Fløyen med ornitolog Frode Falkenberg. I forbindelse med Byfjellsdagen 9. september ble Selskapets stand på Fløyen besøkt av mange. Natursti var trekkplaster for de yngste, mens de voksne ble servert skogskaffe og informasjon om Selskapets virksomhet. Dugnadsarbeidet er en viktig del av komitéens virksomhet og har også i år gitt mange synlige resultater i Naturparken. Kulturkomitéen har fortsatt sitt arbeid i Våkendalen. Harald Toppe som har erfaring fra arbeider med stein, har vært engasjert for istandsetting av gjerdene i Geilen. Med et tilskudd fra Det Nyttige Selskap på kr er den vestligste og lengste muren på ca. 500 m satt i stand. I tillegg er 2 kisteveiter som krysser Geilen bygget opp på nytt. Arbeidet med rydding av veien mellom Tarlebø og Hardbakkehaugen samt opprydding i og rundt ruinene på Hardbakkahaugen er startet. Komitéen arbeider videre med planene for fullføring av rundløypen i Våkendalen. Løekomitéen arbeider videre med planene for fase 2 av rehabiliteringen av 7

8 Harald Toppe under restaureringsarbeid i Geilen på Tarlebø. Foto: AI Løen på Øvre Bleken gård. Selskapet har mottatt kr fra Westfal- Larsen og hustru Anna Westfal-Larsen Almennyttige Fond til det videre arbeid. Skogkomitéen, i samarbeid med skogsjefen i Bergen kommune, arbeider for å få på plass en strategiplan for fremtidig skogsdrift og skogskjøtsel i Naturparken. Hogstformer, hogstkvantum og veibygging er noen av stikkordene i denne sammenheng. Tur og friluftskomitéen har startet det viktige arbeidet med en tilstandsrapport for turveier, stier, benker og annet som har betydning for bruken av områdene. Dette er et arbeid som styret stiller store forventninger til. Informasjonskomitéen fortsetter arbeidet med informasjonspunkt på Fløyen. Arbeidet vil bli fullført i løpet av år Redaksjonskomitéen og økonomikomitéen arbeider fortløpende med utgivel-sen av årsberetningen og spørsmål knyttet til Selskapets økonomi og regnskap. Forøvrig arbeider styreleder og styret aktivt mot Bergen kommune og andre i spørsmål som angår forvaltning og drift av Selskapets områder i Byfjellene. Litt om Øvre Bleken gård Det er nå 100 år siden Selskapet overtok Øvre Bleken fra Bergen kommune. Sagbruket ble bygget i 1931 og i 1988 ble hovedhuset rehabilitert med midler fra Bjørneseths fond. For 2 år siden ble Løen ombygd med tilskudd fra Westfal- Larsens allmennyttige fond. Et samarbeid med Christi Krybbe skole har resultert i planer om oppføring av et eget lite bygg nær Løen med innlagt vann, biotoalett og redskapsboder. Dette blant annet for å møte skolens behov for undervisning i natur- og miljøfag og andre uteaktiviteter. Mesteparten av finansieringen er på plass ved årsskiftet for dette samarbeidsprosjektet. Bygningene på Øvre Bleken har dessverre blitt hjemsøkt av tyver de senere år med det resultat at verdifulle motorsager og annet verktøy er blitt stjålet. Det har vært nødvendig å installere tyverialarm og foreta andre sikringsmetoder. Miljøet rundt bygningene på Øvre Bleken er viktig for Selskapets identitet. Sagbygningen 8

9 og den gamle sirkelsagen er midtpunktet i mye av den aktivitet som foregår. Dagens krav til effektivitet og arbeidsmiljø har ført til at styret har vedtatt å fornye sagmaskineriet. Selskapet har derfor gått til innkjøp av en ny Kara sirkelsag som vil bli installert i løpet av Hensikten med den nye sagen er å gjøre arbeidet lettere for de ansatte samt å produsere tilnærmet samme kvantum som i dag, men med mindre arbeidsinnsats. Mannskapssituasjonen Det har heller ikke i år vært store endringer i mannskapssituasjonen. Største endringen er at Alf Kåre Aasebø har sluttet i vikariatet som skogsarbeider for å tiltre en tilsvarende stilling i Bergen kommune. Fra september er Yngve Nymark tilbake i samme stilling etter endt permisjon. Grunnbemanningen er derfor fortsatt 4 fast ansatte inkludert skogmester. I forbindelse med kulturprosjektet i Våkendalen har Harald Toppe vært engasjert deler av høsten for å arbeide med murene i Geilen på Tarlebø. Ole Petter Amundsen har vært engasjert i samme tidsrom hovedsakelig i forbindelse med istandsetting av gjerdene i Tippetue. Øyvind Olsen er fortsatt på full tid og bidrar på en rekke områder til Selskapets daglige drift. Som i fjor er Torstein Hardeland behjelpelig med vår vedproduksjon og Johnny Andersen sørger for at uteområdene på Øvre Bleken er i orden. Selskapet var uten lærling i skogbruket frem til midten av november. Da begynte Rune Eriksen som lærling med tanke på fagbrev i skogbruksfaget. Fravær av lærling og noe sykefravær har redusert tilgjengelig arbeidskraft i forhold til senere år. Nødvendig satsing på veivedlikehold har derfor redusert innsatsen innenfor skogskjøtsel og hogst. Kommunens bidrag og mottatte gaver Kommunens bidrag for 2001 var på kr som er en økning på kr fra forrige år. De senere års økning av det kommunale tilskudd er både gledelig og nødvendig for å opprettholde og øke det arbeid Selskapet gjør til beste for byens befolkning. Fra Vestenfjeldske Bykreditts Stiftelse er det mottatt kr til gjerder i Tippetuenveien og til informasjonspunkt på Fløyen. Fra Det Nyttige Selskab er det mottatt kr som er brukt til Selskapets ansatte, Yngve Nymark og Jan-Eirik Nyborg under et utbedringsarbeid i Tippetue. Foto: BL 9

10 Vedlikehold er viktig, lærling Rune Eriksen og Øyvind Olsen. Foto: BL reparasjon av steingjerder i Våkendalen. Kr er mottatt fra Westfal-Larsen og hustru Anna Westfal-Larsens Allmennyttige Fond for videreføring av restaureringsarbeidet på Løen på Øvre Bleken gård. Fra Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørneseth, født Knutzon s fond til Bergen bys vel er det mottatt kr til istandsetting av jerngjerder i Hestebergveien. I forbindelse med oppfølging av Forvaltningsplanen for byfjellene er det mottatt fra Bergen kommune grus for kr til ekstraordinært veivedlikehold og tjenester for kr til reparasjon av jerngjerdene i Tippetueveien. De mange tilskudd som er mottatt er stort sett et resultat av det arbeid Selskapets komitéer nedlegger. Det er grunn til å gi honnør for det gratis arbeid medlemmer av styret og andre utfører i løpet av et år. Medlemstallet Selskapet har i år 2001 fått 65 nye medlemmer fordelt på 60 nye årsbetalende, 4 livsvarige og ett bedriftsmedlemskap. Avgangen har vært på 50 medlemmer fordelt på 40 årsbetalende og 10 livsvarige. En av grunnene til den relativt store avgangen har vært en nødvendig gjennomgang av medlemsarkivet og fjerning av en del medlemmer som det av ulike grunner har vært vanskelig å nå på grunn av flytting etc. Vårt nye medlemstall er derfor nå på 2052, fordelt på 1144 årsbetalende inkludert 15 bedriftsmedlemmer og 908 livsvarige medlemmer. Styret takker Styret takker alle ansatte for godt utført arbeid. Våre mange ulønnede medhjelpere i dugnadsgjengen og andre som gjør en innsats i Naturparken takkes spesielt. Våre samarbeidspartnere i Bergen kommune, Bergen Turlag, Fløibanen og Fløien Folkerestaurant takkes for hjelp og godt samarbeid. For tilskudd og gaver takker vi Bergen kommune, våre annonsører, Familien Loofts gave, Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørneseth, født Knutzon s fond i Bergen bys vel, Westfal-Larsen og hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond, Vestenfjeldske Bykreditts stiftelse og Det Nyttige Selskab. 10

11 Økonomi Takket være en etterlengtet økning i det kommunale tilskuddet, er regnskapet gjort opp med et positivt resultat på k ,- Driftsresultatet er fortsatt negativt, men etter tilførsel av finansinntekter har vi for først gang på mange år, om enn beskjedent, kunnet øke egenkapitalen. En rekke av Selskapets tiltak er i dag prosjektfinansiert og gjennomføres kun i den grad det tilføres midler fra eksterne kilder. Samarbeid med Bergen Kommune Foruten den løpende kontakt om driftsoppgaver, har Selskapet flere tiltak under utvikling i samarbeid med Bergen kommune. Etter initiativ fra byråd Tom Knudsen har Selskapet utarbeidet en skisse til opparbeiding av området ved Brushytten. Selskapet har tatt initiativ til en utredning om fremtidig bruk av Fløyen-området for å få en avgrensning av hvilke tiltak som er ønskelig i området. Etter brannene på Sandviksfjellet og Isdalen i mars-april har Selskapet tatt kontakt med Bergen Brannvesen for et samarbeid om brannberedskapet i Naturparken. Det er også rettet en henvendelse til Bergen Reiselivslag om Naturparken som tilbud til tilreisende. Benkene langs stier og veier er et verdifullt innslag i Naturparkens helhet. Foto: ØØ 11

12 Det var et imponerende skue å se det store helikopteret komme «susende» med jordsekkene under buken. Hele 35 slike sekker ble «losset» i Himmelhaven. Foto: HU Flittige hender, her representert ved Julie Arntzen og Erik Næsgaard, fikk jordsekkene på plass. Mesteparten av jorden ble fordelt i løpet av høsten, resten blir tatt til våren. Foto: HU I 12 HIMMELHAVEN forrige årsberetning presenterte vi Julie Arntzens kunstprosjekt Himmelhaven 240 rhododendron i Bergensbakken på Rundemanen. Ca 75% av plantene overlevde den hardeste vinteren på 10 år. I løpet av sommeren ble det fraktet ca 25 tonn jord til bakken, og dette vil forhåpentlig gi plantene bedre vekstvilkår fremover. De døde plantene vil bli skiftet ut med nye, og det vil bli foretatt nødvendige utbedrings- og vedlikeholdstiltak.

13 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2001 Bergens Skog- og Træplantningsselskaps formål er å sikre og forvalte de områder som Selskapet disponerer til beste for Bergen by, blant annet ved å foreta planting og drive skogskjøtsel verne, tilrettelegge og vedlikeholde områdene som rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig del av landskapsbildet og som livsmiljø for planter og dyr ivareta landskapets egenart og arbeide for vern av kulturminnene i området. Selskapet er etablert 6. august 1868 og registrert som stiftelse. Oppgavene er omfattende, og behovet for innsats er stort i hele naturparken. De økonomiske ressurser setter imidlertid klare begrensninger for hva som kan gjennomføres. Selskapet hadde ved beretningsårets slutt 4 fast ansatte. Selskapets virksomhet utøves under nødvendige miljøhensyn. Arbeider i nedslagsfelt for drikkevanns-forsyningen gjennomføres i samsvar med pålegg fra kommunale myndigheter. Styret har bestått av styreleder Erik Næsgaard, nestleder Børre Liland, styremedlemmene Ingrid Haukeland, Egil Hauge, Berit Jacobsen (oppnevnt av Bergen Kommune), Ida Bjerke Olsen, Gunnar Opheim, Arne Sælen og Øivind Øvrebotten. Etter lovendringsvedtak på årsmøtet ble årsmøtevalgte varamedlemmer omgjort til styremedlemmer. Varamedlem for Bergen Kommunes representant har vært Anders Skoglund. Det er avholdt 9 styremøter og en befaring. I tillegg er det avholdt diverse møter i komitéer knyttet til prosjekter og spesielle arbeidsoppgaver. Styret mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Revisor er KPMG AS. Revisjonshonorar er utbetalt med kr ,. Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr Netto finansinntekter er tilført med kr , hvoretter årets overskudd blir kr Overskuddet, kr , foreslås tillagt egenkapitalen. Styret takker de ansatte for innsatsen i beretningsåret og våre bidragsytere for økonomiske tilskudd til virksomheten. Bergen, 19. februar 2002 Erik Næsgaard Egil Hauge Ingrid Haukeland Berit Jacobsen Børre Liland Ida Bjerke Olsen Gunnar Opheim Arne Sælen Øivind Øvrebotten Axel Ingvaldsen skogmester 13

14 Resultatregnskap pr. 31. desember Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter m.v Andre inntekter... note Sum driftsinntekter Lønninger, folketrygd og personalkostnader Andre kjøp, tilvirkning, salgs- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Aksjeutbytte Fortjeneste ved salg aksjer Renteinntekter Andre finansinntekter Andre finanskostnader Netto finansposter Årets resultat

15 Balanse pr. 31. desember EIENDELER Varige driftsmidler Bygninger «De Blå Hestene»... note Transportmidler, maskiner o.l Sum anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner... note Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd (herav bundet ) Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Selskapskapital Årets resultat Selskapskapital note Kortsiktig gjeld Leverandører Skyldig folketrygdavgift og skattetrekk Annen kortsiktig gjeld Øremerkede prosjekter... note Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og selskapskapital Bergen, 19. februar 2002 Erik Næsgaard Børre Liland Egil Hauge Ingrid Haukeland Berit Jacobsen Arne Sælen Ida Bjerke Olsen Gunnar Opheim Øivind Øvrebotten 15

16 Noter til regnskapet 1. Selskapet er gitt eiendomsrett til kunstverket «De blå hestene» som er plassert på Fløyen. 2. Obligasjoner er oppført til pari verdi. 3. Grunnfond Testamentariske gaver: Bonnevie Angells Fond Bonnevie Angell og hustrus gave Hildur og Harald Utnes Fond Johan Thesens legat A.B. Halvorsens Fond H. A. Michelsens Fond Konsul J.C. Isdahl s Legat D.H. Griegs Fond K.Thisted og H. G. Bentzon Thisteds Fond Birger Olav Jaasunds Fond Selskapskapital Ikke benyttede gaver og tilskudd til øremerkede prosjekter: Kavlis Allmennyttige Fond... (Våkendalen) Anonym gave... (Opprusting veier) Vestenfj. Bykreditts Stiftelse... (Informasjonssenter) Bjørneseths Fond... (Hestebergveien) Westfal-Larsens Almennyttige Fond. (Løen) Det Nyttige Selskab... (Geilen) Andre inntekter. Tilskudd Bergen kommune Tilskudd Bjørneseths Fond... (Våkendalen) Tilskudd Det Nyttige Selskab... (Våkendalen) Tilskudd Vestenfj.Bykreditts Stiftelse (Tippetue) Familien Loofts gave Kontingenter Veiavgift Leieinntekter Annonseinntekter Medlemsaktiviteter (turer) Salg jubileumsbok Salg diverse

17 REVISJONSBERETNING FOR 2001 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Bergens Skog- og Træplantningsselskap for regnskapsåret 2001, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til dekning av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskifter og gir et uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelsen av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Bergen, 28. februar 2001 KPMG as Dag Magne Vedvik Statsautorisert revisor 17

18 FINANSIERING AV FELLESGODER Av styreleder Erik Næsgaard Fløyen har siden mellomkrigsårene vært byens mest populære turistmål med Fløibanen og utsikten som de store attraksjoner. Mange har også ønsket å se mer av Fløyenområdet, og de senere år har vi registrert at dette er en gruppe turister som er sterkt økende og som i større grad søker naturopplevelsen. Vi møter dem nå i grupper med guide eller alene over Rundemanen og Blåmanen. Ja Selskapet har sågar fått forespørsler om å arrangere guidede turer i naturparken for utenlandske turister. Dagens Næringsliv hadde i fjor sommer en større artikkel om cruisetrafikken til Norge. Det ble der vist til at cruisepassasjerene blir yngre og mer aktive og setter andre krav til aktiviteter i land enn det vi har vært vant til å forbinde med cruiseturister. Med konkrete eksempler fra Bergen og Fløyen viste artikkelen at cruiseturistene i stadig større grad bruker tiden i land til fotturer i naturen. Dette burde åpne for nye innfallsvinkler til potensielle finansieringspartnere i næringslivet. Men vi vet dessverre så altfor godt at tilrettelegging og fellestiltak av det slag Selskapet står for, er vanskelig å finansiere ettersom det ikke konkret kan påvises hva det betyr for den enkelte bedrift. Man forutsetter at dette er oppgaver som skal løses av det offentlige, finansiert av skatteinntekter, og vi savner litt glede uttrykt i kroner over at tilrettelegging og forvaltning av naturparken kan løses på en rasjonell måte av en privat stiftelse. I andre europeiske land er det ikke uvanlig at brukerne/turistene og reiselivsnæringen betaler en avgift til finansiering av såkalte fellesgoder i reiselivet. En utredning fra Norges Handelshøyskole konkluderte nylig med samme løsning for norsk reiseliv. Om staten og norsk reiseliv vil enes om en slik avgift gjenstår å se. I mellomtiden kan Bergen Kommune vise vei og vise at en billettavgift på Fløibanen kan komme alle brukere av Fløyen til gode. En undersøkelse gjennomført av Hordaland Fylkeskommune i fjor ga følgende rekkefølge på hvor folk helst vil drive sin fysiske aktivitet: 1. Nære skog- og fjellområder, 2. Gang- og sykkelveier, 3. Turløyper. Så fulgte svømmehall, gymsal og helsestudio. Og da er det bare å slå fast at for begensernes vedkommende dekkes de tre høyest prioriterte arenaer med driftskostnader tilsvarende en liten gymsal! 18

19 SELSKAPETS ÅRSMØTE holdes torsdag 25. april 2002 kl PÅ FLØIEN FOLKERESTAURANT Gratis Fløibane klokken og mot fremvisning av årsberetning Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent og referent 2. Styrets beretning 3. Årsregnskap 4. Fastsettelse av kontingent 5. Innkomne saker. 6. Valg av styreleder og styremedlemmer. På valg er: Styreleder Erik Næsgaard, styremedlemmene Gunnar Opheim, Egil Hauge og Ida Bjerke Olsen. 7. Valg av valgkomite 8. Valg av revisor I tilknytning til årsmøtet kåserer lokalhistoriker JO GJERSTAD om: MUNKEBOTSVASSDRAGET I FORTID OG NÅTID OG STORE SANDVIKEN MØLLEBRUK. Lysbilder. VELKOMMEN 19

20 Fra Blåmanen mot nordvest Foto: ØØ Vi er på Blåmanen i omkring 500 meters høyde, og ser nordvestover mot Askøy, Herdlefjorden, Holsnøy med sitt mektige Eldsfjell og havet. I forgrunnen får vi et glimt av Storevannet på Sandviksfjellet. Ja, det er faktisk slik, om enn fotografen spiller oss et puss. Er det ikke rart at havet gjør deg frisk når du er hos det, og tungsindig når du tenker på det. Havets stemninger gjengis forskjellig av dikterne. Hans E. Kinck gir et skarpt synsbilde i «Bryllupet i Genua»: Havet brummer tungt dernede i syd og gliser mot oss biskt med hvite tenner... mens Nils C. Vogt svarer i samlingen «Fra vår til høst»: Strålende hav som nu vugger derute i ynde og smil lik et barn på sin pute. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 20 KPMG as

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge Styrets beretning 2002 (nedenfor betegnet Fondet) er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon - stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Styrets beretning Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Styrets beretning Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond Styrets beretning 2002 Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bergensfondet for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo opprettet av sokneprest Louis Schaefers gavebrev datert 26 november

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert

Detaljer

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond Styrets beretning 2002 Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning Professor Morgenstiernes

Styrets beretning Professor Morgenstiernes , Styrets beretning 2002 Professor Morgenstiernes fond "Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier" ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert av Thomas K Jelstrup Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende legater: Disponent Otto Andersen og hustru Karen

Detaljer

Styrets beretning Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning

Styrets beretning Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning Styrets beretning 2002 o Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning Åse Gruda Skards fond til barne- og utviklingspsykologisk forskning frå Åse Gruda Skard til støtte for forskningsprosjekt

Detaljer

Styrets beretning Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket

Styrets beretning Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket Styrets beretning 2002 Miss Edith M. Sewell's legat til Universitetsbiblioteket i Oslo Legatet er opprettet på grunnlag av Miss Edith M. Sewell' s testamentariske gave til Universitetsbiblioteket i Oslo.

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat o o Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av lærerinne Anna Kristine Døscher Daae og advokat Leif Martin Løvestad til minne om cand. real. Ludvig Daae Løvestad som falt under krigen 1940-45.Den disponible

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Styrets beretning Olav Paus Grunts legat ved Universitetet i Oslo

Styrets beretning Olav Paus Grunts legat ved Universitetet i Oslo Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet ved testament av 2. juni 1958 av Lisken Paus Grunt til minne om hennes sønn, lektor Olav Paus Grunt. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til innkjøp

Detaljer

Styrets beretning Hans Siewers' legat

Styrets beretning Hans Siewers' legat Styrets beretning 2002 Hans Siewers' legat Legatet er opprettet av cand philol Hans Siewers Hvert 3 år skal den disponible del av avkastningen de siste tre årene tildeles som stipend til vitenskapelig

Detaljer

Styrets beretning Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Styrets beretning Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat ' Styrets beretning 2002 Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat Legatet er en sammenslåing av Professor Rathkes legat, Professor R. Colletts legat til undersøkelser og bearbeidelse

Detaljer

Styrets beretning Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Styrets beretning Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av Halina Birkeland ved testament av 8 mars 1989 Legatets formål er å fremme forskning innen litteratur og språk Stiftelsen er registrert hos Fylkesmannen i

Detaljer

Styrets beretning Johs. I. Svanho1msfond

Styrets beretning Johs. I. Svanho1msfond 00 Styrets beretning 2002 Johs. I. Svanho1msfond Johs. I. Svanholms fond til bekjempelse av kreft og tuberkulose i Norge ble gitt Universitetet i Oslo av grosserer Johs. I. Svanholm ved hans testament

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Styrets beretning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Styrets beretning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Styrets beretning 2002 Dr. Fiirst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Styrets beretning EIla og Robert Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Styrets beretning EIla og Robert Wenzins legat ved Universitetet i Oslo "", Styrets beretning 2002 EIla og Robert Wenzins legat ved Universitetet i slo Legatet er opprettet av ekteparet Robert og Blla Wenzin ved gjensidig testament av 29. november 1957. Den disponible del

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Styrets beretning Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning

Styrets beretning Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning Styrets beretning 2002 Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning Legatet er opprettet av generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bull ved gjensidig testament av

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård.

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård. Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamenn Revisor I Revisor II Per Kristian Ubøe Jan

Detaljer

Styrets beretning Hans Andreas Benneches stiftelse

Styrets beretning Hans Andreas Benneches stiftelse Styrets beretning 2002 Stiftelsen er opprettet ved Hans Andreas Benneches testament. Stiftelsen er blitt tilført midler ved overføring av Christian Joachim Mohns gave til universitetet, Professor J. Liebleins

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Coralee Schmandt og Marianne Tvedt (fra lærerkollegiet) Arne Enge og Camilla Smit (eksterne medlemmer)

Coralee Schmandt og Marianne Tvedt (fra lærerkollegiet) Arne Enge og Camilla Smit (eksterne medlemmer) Den norske Eurytmihøyskole Styret f Styre/eder Søren Bruun Camilla Colletsgate 33 1517 MOSS Oslo, 3.juni 2010 ARSBERETNING FOR 2009 Den norske Eurytmihøyskoles art og lokalisering Den norske Eurytmihøyskole

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Styrets beretning Georges Sautreaus legat

Styrets beretning Georges Sautreaus legat ',Il Styrets beretning 2002 Georges Sautreaus legat Legatet er opprettet av Dagny Bjørnson Sautreau ved gavebrev av 23. mai 1973. Den disponible del av avkastningen anvendes hvert år som bidrag til et

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., godkjenning av innkalling 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER 1) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2015 Årsmøtet 2015 ble avholdt 8. mai i Borgegrend Jaktlavvo, Det var i alt 10 fremmøtte. Årsmøtet var det første ordinære etter vedtekter utarbeidet i 2014. Under

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland.

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. 1. Godkjennelse av møteinnkalling 2. Godkjennelse av sakslista 3. Valg av referent 4. Fastsettelse av forretningsorden ( 9 og 10 i NKK s regler av 30.04.05.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 2015

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 2015 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 215 Generalforsamlingen for 215 ble avholdt i den nye Bjørn West hytten lørdag 29. august 215 kl. 15. Til stede: Fra styret: Oddvar Fyllingen,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave 4.3 Årsberetning fond 4.3.1 Gamle Hytters fond I 2016 ble Gamle Hytters Fond opprettet (konto 4212.04.90464). Fondet skal støtte opp under TTs mange tradisjonsrike og verdifulle hytteanlegg. Det er store

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

SKOGN FJELLSTYRE 7600 LEVANGER

SKOGN FJELLSTYRE 7600 LEVANGER Årsregnskap 2007 7600 LEVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Midt-Norge Regnskap AS Resultatregnskap for 2007 Note 2007 2006 Salgsinntekt 175.846 148.602 Annen driftsinntekt 12.000 10.000

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsberetning Comicopia AS

Årsberetning Comicopia AS Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, blant annet gjennom tegneseriekurs, drift av tegneserierelaterte

Detaljer

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 Nettside: http://www.beitostolenvel.no/ E-post: post@beitostolenvel.no ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 Styret har gleden av å innkalle til årsmøte Lørdag 8. august kl 12.00 Villmarksalen, Bergo Hotell,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2002 Selskapets 134. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2002 Selskapets 134. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2002 Selskapets 134. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2002 Beretning om virksomheten Selskapets 134. år Sidene 3-13 Årsberetning

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer