Det Hvite Bånd årgang nr. 7/ Velsignet julehøytid og et godt Nytt År!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det Hvite Bånd. 104. årgang nr. 7/8 2014. Velsignet julehøytid og et godt Nytt År!"

Transkript

1 RUSFRI VERE t Hvt Bå 104. åra r. 7/ Vlst jlyt t t ytt År!

2 Jlvalt 1 t skj a at t kk t fal fra ks sts at l v skll skrvs atall. 2 frst skrv l lt s Kvrs var lasv Syra. 3 O all r st fr å la s skrv, v tl s y. 4 Jsf r a fra y asart Galla tl Ja, tl s y Btl, s a var s s tt, 5 fr å la s skrv sa ara, s var lvt rt tl a, s vtt ar. 6 O s var, k t a skll f, 7 ft s s, frstft. H svt a la a kry, fr t var kk sr fr. 8 t var jt rt s var t å ark lt attvakt v flkk s. 9 tt st Hrs l fra, Hrs lt lyst. l vvlt rsl. 10 l sa tl : «Frykt kk! S, j frky str l, l fr l flkt: 11 I a t ft frls s y; a ssas, Hr.12 O tt skal a tl t: skal f t ar s svt l kry.»13 tt var l tt lsk rskar, s lvrst G sa: a l var rst frst r tt jlvalt ss: a l a frlatt vt tlak tl l. kj j? Sc ark tfr Btl. Lyst s skar j rkt lt jt, frsvat lk rått s t k. Elsa tt t l ttflt r tast. V f ss kstl talt å jra j. atta var lk rk stll s l å vr. Gjt lk al. t k ltt skkkl tr fr. E trst kjl a å. Hvs kk a jrt akkrat t jr. ratt st fra ål ska fr å f stall s t vrkl var sat. a så ara fat art kry, skjt at G ar tt ss t t. tk s kk t tl å råsrr klk lr va tt tt tyr. r rtt tlak lvrst G fr at frls var kt fr at sa var sa. S k t fr å tlk. Fr å srr v a tl var, a s k. Ha fkk l tl å sy, jt tl å jl sk tl å skjlv. Vs fra fj strk astt j kal rktt lyst lk stj. Hva fkk kskasrk tl å kl å t skttt jrlv? By s fra t ar tly s kstar? a j st å kal, strålt askt s s a stt lk Gs l. år krk a sals kry krst, t fr å s at lt jr skj fr vl l s. t t. t fr å fr tl G s frtsatt k, lv lsk. Krks tr at Jss, Gs t, lv lat ss. t a frtsatt vls, frjr frls. tr vkst fra s frst sl. vtsaakt så at kl tl lv vllt fra fra a flt. Fra art kry, lr v Gsartsj, frls å krst. Gs kl rat fra fsl, lv. Ikk all tålt tr s. t t l aklat fr lr jks. år l srt va s rv, vtt Jss. år vll st, rstt å t frtsatt s fr. t kk frls a, sa. k kk la vr å frtll t a stt rt a akra Kl: rk. aakt 14 «Ær vr G t yst, fr å jr lat sk G ar l!» 15 a l a frlatt vt tlak tl l, sa jt tl var: «La ss å tl Btl fr å s tt s ar t, s Hr ar kjrt fr ss.» 16 O skyt s st fat ara Jsf t lll art s lå kry.17 a fkk s a, frtalt alt s var ltt sat tt art.18 ll s rt å, rt s v t jt frtalt.19 ara tk var å alt s l sat, rt å t stt jt.20 Gjt r tlak. lvt rst G fr alt a rt stt; alt var slk s t var sat. 2 t Hvt Bås la t Hvt Bås la 3

3 L Kjr all! Lasls ls arart Øststa fr lys Hvt v så vkt fr vårt ar. Sa vv v t st vr rk trå frtvlls lk vkt s yl las sksss. Fr at G skal vls vår astrls, tr v å v å Js r - «Elsk var». rvs salt s tfr as ytt, fr å tfs s as skj. Fl sa, a a k tl kallt var t fllt! Ha yt å st fra at kjrlt sar sta fra tl, as artt l rt vllykkt. Fr lys rat å avtskras. t var lt stll, så stll at a k r lys sakk tl var. t frst lyst skkt sa: «tt fr. J sk klart, sk vl kk a fr, vl kk a». Lyst l r r, tl sltt slkkt t lt. t ar lyst sa: «tt tr. j ltt vfl. sk vl kk vt G l. t slst at j r». Så slkkt t ar lyst. Bvt l st sa t trj lyst: «tt kjrlt. J kk l kraft tl å r. sk vs. s ar s slv kk ar s skll lsk». Oså t trj lyst slkt. Et ar k rt, så å lys sa: skal a lys kk slk, y fll tår. a rts ltsl st tl t fj lyst: «Vr kk r! Så l j r, ka v t ar lys j. tt å». O art tk fla fra åts lys fyrstkk tt j all ar lys. 1 Kr 13:13 «å ss tr frl: Tr, å kjrlt. strst lat kjrlt.» ar sat: «ålt å s kk vr str as tr, vr str as kjrlt.» år v år j lvls lvt s kaskj kk altfr yl, ka t t ss ll k vår kjrlt slk at v fl fr ar s kaskj lv t v ar. Hstr frtalt lsk katlsk rst s t Js a Vst s 1873 l st tl statsrå tl salsk å awask ya lka. Ha k å ya t r, å å y t vska salsk. Ha y t kall, yt stjst lt t stt jt tl salsk, alt vrkt yttlst fr svart tl as artt. El, tt 12 års ka, stt a å år v. a a st å kaa vt å å å r å skt, så a å s la k tl ystsk vt flkk å. Fl ltt t, a vsst lart va s skj - a a fått salskt! Ha vt tlak tl kl fr salsk tl stt ar. Ort srt s raskt, lt t, s ttar kjrlt a, vl vr y ttakl fr å r stakt r. Ett alt s Jss ar jrt, l a tt ss str Gs kjrlt så vl s å frtll ss a. Vår : Kjr Far, V takk a at Jss k tl jr l sk slk at a k å lt vår far vr tt ss. Ha tk vår frals å s slv å krst vst ss fr vt at G s lsk. V takk fr kjrlt. V a at vl tl ss vår sy. Hjl ss å lsk slk ar lskt. I far s v står vfr a, ka v vs kjrlt tl ar. a ss far- vaskl å åt, v å kraft fra Hll Å tl å sr. Hjl ss å v t s kk så ra tl t tl jl fr ar s kaskj lv sa slk at v ka vs flls at. Vr kjr ls. V at vl trst vs sr, vr s v vs s, tr vs fl s, jl s st - t t fyssk st ll st sjlt vt ll srk. Lys kjrlt s jt a. Br fr vs lr frvrrt ll strsst v ksk kyr, ll slt s å ta. G styrk a fr å takl frstls s k tl jl tl å a s v å. Vr tl, lsa, v vl rttl v Å. V tt Js.. å Gs kjrlt fyll lvt tt a. Var sk vlst Jl Krsts str. arart 4 t Hvt Bås la t Hvt Bås la 5

4 Lkfas Lkfas Lkfas HB, å Rca Gar kt Tl Kfas å Rca Gar var 32 Hvt Bå sstr sa 3 a tl sr fat, fra ål t. Ta var.a. LEER- SKP, V ryr ss, U a, Vårt fat-gs Or. Rca Htll ar arrat a t Hvt Bås sal. llt lv v svs yl, jls sal. t vstt v! at var yl, 3 rtts a v a, var lsj svt v r kaff, s frkt as. stl, Bl Brkka var frrt å k, - ar R stlt jr fltt sats s stfrtr s ast. US. arart Øststa srt ss stt fra t frt ts vr l.a stt J.F. Ky: Et sk ka jr frskjll, all r rv! Vkt; Ha tr tl G vt at vlsar vt å jr! ajr Rlf Stack ajr Els Kar Rlf Stack ltk fltt sa, aakt fl l. js ss vr vkt TILGIVELSE ll ss krst. G tlr r å, v skal tl var vr å vår sk! Vs Js sla. Rlf Stack stt l Lska Bl a tk fra ss, var takvkk yl; ss s l lkkt fra lva, l r, flykt jt fr G t a r trsk a t kall t ra. S ss t a s kj s rs, t vkt fr l å vt. ss var talfr a, rr kltt var. G lt ss 40 år a tvs kkasj, slk fkk ss lv at G jr fr Isralsflkt; va fra fjllt, aa ark. Eva Tr lst fra Lasktrt t ss at v all rrstt Jss va. Kar Frla rtt rsjkt vår - Br frka! Tl Rktr, Haral ra Strla frtalt U a - vt ar fr ktakt vks s ryr s. Has l var t sr! Bvar fra tta var t vkt sla, lkså kvls ta «Vårt fat - Gs Or», attv, aakt, sa vtsyr. V kt Gs Å fllsskat. Els Kar Stack stt asjt l V ryr ss, jr trykk å ss all. Rsy var t rrstt, Tv Krst Jv Raar E. klkk var ss å lra fra a t fltt trsat fra Vkt ar s tfrs frvll rasasj Hvrfr rs fry så vkt? Fracs Wllar s 175 års jl frt. G akt å frt Raar E stt fra var trssat fltt slt å sr lkfas. Tv Bts Els G jvk lt ss f ttsa. t var ls fra Ral Håla, Bjr Styr a rl, Tr Syla Skl lst kt. På v Str Hvt Bå, vtt Brta lss HB stt Last 2015 tl Str Kar Frla takka sltta v sa la Vlsa a s. I kllkt k kr ,00. -ar R sll. Å kfas var s skal vr; Krstssal, Sal 146 v Grt Ols, frsal sa G s t Hvt Bå -ar R a fr srt. Kar Frla, åt kfas Hvra v yt, t tra fra Sara Wars tal start Or Sårkk sr. E la frsal Or Sårkk rartt fra Barlr Stvka a, trt l frsal v å frtll Trvky start kr lr a y, s ltt! Brta lss a rart Gatala arart Øststa frt Rssla art r. Fra Or fr a, t Åsla Lasl arart Øststa stt l lska ss y å ta v; Hvra r l vr? H stt Sara War s t t var vaskl å f l, fr få var vll å ta å s t asvar ksta lska. (S fra «O Lska» t st lat.) ara lvk, Ral E. Håla, By Brks, str Ivr Tvt Bjr Styr lr t. a s 2 jst, tl klt å Rsy, s a fått jl vst flkl fra t TV rra a ltatt. «rtr» st å RK kl Jrl, -J Hallaråk frtalt sl asjt Gs kall frats la fr HB Jr l. Psyklssalst, Kar Lsss fra Stftls Bs Lasl a l Fracs Wllar stt 175 års jl s l frt yl arsakak! I frls fr Fracs Wllar l By Brks, Ral Håla, str Ivr Tvt, Bjr Styr ara lvk vst v å få vrakt v s fra Lasl. -ar R takkt Lasl å v ss all fr fltt arrat. V s var, sstr rr fra r tl sr, rst styrka tra j, la fr ss a sa. Rf. Brta lss 6 t Hvt Bås la t Hvt Bås la B 7

5 Rsy RIISBY Balsst Tv Krst Jv, rs 356, 2870 OKK tlf Gr: Tv Krst Jv Isttsjssjf Hls fra Rsy! Krk safar Rsy Raar E, Rsyrst Hå a så rrat Ts Rt s fkk r s fylt å s rlyst. var jst rrat rs å RK Ccl Sk lksa Ga. I fl a kk å sk Passvk sv tlt 25 ra s. El kvl fkk r fylt! t fltt lyst flat v attl! ar tt slttt t års alsl å Rsy. B ar jt s t rst ar r å ska s t sfylt lv. Fll åast tvt fr tlvrls! I start kt var v vtt tl lt t Hvt Bå, frtalt Ts Rt s str. Fltt aassar fr Rsy k v kat få! O t alt kk å rss fra sal, t l t ft rt t ll sk s j fr t sa, l frt fra rs! V vl j få ratl Ts Rt t fltt rrat sk alt t fr frata! V ar ått tal Hls Sr-Øst t y alslass å Rsy. y lass tas rk fra yttår. t frtsatt la vtt tl al s ss, så fr t kstra kjrkt at v ka tv t lass. tvls r r fr styrk a. V ar frlktt ss tl å j va fr ast, t vl s styrk saart jlaaratt å ja å fr, tt lls. Hskt tt tltakt å r tlakfall tl rs sårar vasfas. Oså tl jl ar t kt fra t Hvt Bå fr rt lat. På t vt ltt HB ttk j fl kll jl tl ast. G ft jla j sl ls tl ttak. Past stt str rs å ss s t l så y sr tak! Ts takk tl all t Hvt Bå s s tl ast å Rsy år tt år! V å Rsy vl få sk all vlst jlyt t frfllt t yttår! Tv Krst Jv I st ar j att lvssysr å å Rsy rr Sr krk-safar. t tyr at v ar rst rt stt å krk rr Sr La. t ar tt ss f lvls. Grlta ar fått kj å va t jr å k frskjll krk. På v krkt ar v stast våst, t rt vr lals krk la fra s sy, sv, l, så ar j sat: «V r kk vå slk s flk lal, v ar ft «tal» vå s r ss å a t åt s. atv stll, krtsk l, fr, al å frvt vflaskt «vå» s frstyrr stv lvls t s skj år v k krk. Fr v år. ka v l fra ss slk «tal» vå våst.» år v så ar kt krkt, ar rlta vst å s. Bstrt ar stt tr far, kstvk, syl ssll jsta. ar vart rt krkt rt s, sat s ar ktt stlt srsål. J sys slv j rvlt s får vr sa sk å åt. lttl t krk v skt, rs Fl, ar tals krst s tv. V vårt sk ss krk, l fl stå å trakt kstvkt. lttl k Pt Pal Rs t l katal tw fra 1611, t tv s vs v Jss s tar t lt fra krst. Blt får fra at jr stt yttst fr å få s v Hr så varst s l fra krst, fr så å r a tl r. ltlts ltv å r Jss Krsts. Å r Jss, rs ltt kl t, vl s. vs v tk at Jss slv kjrlt, lr t ltt. t v s å altlt, kall ss tl å ta var å t s strst alt, kjrlt. Ta var å frsta at v jr t fr ar, at v sk s ryr ss å åt, at v tar ss t tl å lytt tl s ar t vt, at v rv å jl å ll a åt. B v t t lys fr t at sk, r v Krsts. Lkså år v s yl. tals krst t åsktv. Ltt allasst å skrv t å jlt lat vl v. fakt at t år r fra jl tl åsk fra åsk tl jl. B yt al Gs kjrlt. tak å jlfr år t frr å fr åt s ta t t Jssart fr så å r a as kjrlt t tl vår sk. På åt s atrl fr v klt. Gll jl sks all! Hls Rsyrst Raar E 8 t t Hvt Hvt Bås Bås la la t Hvt Bås la 9

6 v. Ssal Bl Brkka akt IGER HGERUPS IKT O VETSLYSEE ER KJET OG KJÆRT FOR E FLESTE Så t v t lys kvl, v t t fr l t står sk fr s slv ss s tlst Så t v t lys kvl, v t t fr l Så t v t lys kvl, t lys fr å l står sk fr s slv ss s tlst Så t v t lys kvl, t lys fr å l Så t v tr lys kvl, fr lsl, å l står sk fr s slv ss s tlst Så t v tr lys kvl fr lsl, å l V t fr lys kvl lar r Fr lsl, l, å fr, st allkvl fr fr å lll jr, vr sk r. Ir Ha s kt kl: Fr å jr Ær vr G t yst fr å jr, sk Gs vla. Els rskar jlt t ll jlatt.. Fr å jr. t så vsst fr å jr a. Kr, slt tra, v vt t str v v yt. t «krs ll sk så t kk kr, kral, sls vl! Parakst vks fra å akr. Ufr r ytr stt, å trss tt, står sk fra vt r fr. I Paksta l krst valsk fslt fr s krst tr. l sltt fallt trtrt vst t. fkk vl - frkt Jss ll. t var l å frkt s Frls Hr fr stt lvt. E valst a skrvt lj å a t s fat ttå. skjlv å var t skrvt: V ar Jss ss, fr ar v fr ss, l vt ss l. Fr jtt! Ev l l, t var artyrs far å! E j fr jtt vårt? Hva vt v ss Jl? ass at, s v tl kk ar rå tl å var? Ell vt v å a s kalt frsfyrst? Ha s ka fr tl rl, trst tl sr l s s la. å får v s tlak å årt s ått takk fr at a var l v så a a t strt s vst. år jlyt r s, å j l kyr s ls tt. Skal v l aksj fr all ar s r s tl yt? La ss at frlr ar vks å ta asvar ara jl t rsft, kk st alkl.. ll ar r a rtt tl jlfr vr alkl kk r! La ss strål, la ar s får lv å fry s sa fal! Vlst jlyt tl all; å t y årt l rkt t Hls Bl Brkka Utfr Jl t ska fra G. Ikk st t t ska fr all s fl s tfr vllykk sa. ssvr r kk jlfr vår y r tt. I fr-jls trafkk t kk lass tl y at al, sl la askt. Fr å jlkvl skal j all sa vr la`. Jl t kkrt t fra G tlrt å fr all. Fr v tr t. O Gs-tt v får jl t stkt vs å at G s ts. O tt skal a s TEG; skal f t ar s svt s l kry. Tt fra G var kry s var lasst tfr. Fr t var kk lass tl a lat s a flytls akt. t var kk r fr a ast sa. O t var kk a lass tl a t. Jlvalt frtll tl vål t ar s l ft tfr ktskats strfals try ra, s l ft kkt la frlr t ar r, - tll l r vst r a r lt s. Hyr var frst s fkk r tysfll fsl, - s å t var rt s safts ts. I rttssak talt kk a s vt. G kalt s st trv vt a Ha lt s f vår vrklt. G lt s f tfr fllsska fr å vs at Ha vl r sa all s tfr. fr jlskat åst fra G tl all ts,- s rsst t å r st, sr, svk, frls, arslt, srk ll rttft. t ss s all st frtj å kj jls var lys. Fr kaskj al jl frst frst at t ll sårart. El al skjl. I Krks Bysj trr å l. På yl. Fr s ar kstra y å strv lvt s fl s tfr, sl jl l s ar lat kst lass. t lass s tråkkt å, vrakt kastt rt. v t kst lasst ar lat yl l s y llstr jls ska å tal åt. Fr ll t s kst t s sårart. Ha s s satt tfr. I vakk tkst t Gal Tstat s G at; I t y ll r j s s kst y å. J vl vkk ys å tl lv jr ksts jt lv (Js.). Ett fsl lv Ha så tfr a Ha ar a al l flykt fr frlr ått ta Ha tl frka fr å sk asyl Eyt. V s så l å lv fr sa, ka frjlst var Has st s tvt tl å lv tfr. V ka ka ltt kstra kjrlt arsa. V ka s jlkrt tl s v vt kk vl få så a. V ka kl s fl s tfr. Fr frjlst r v. I år ka v a vår t, vår, vårt rvr, vår sr vår krft tl s tfr s srl ra tr t var Gs-vr. P s r Kl: RK. aakt (frkrtt) 10 t t Hvt Bås la t t Hvt Bås la 11

7 Jlfrtll Bt B - ars! -a-r-s! t var r s rt. H så a s rk flkk s rt å låvra. ars svart kk. Ha r t kk. Vsst kk r at a ått stt? t t fr a år s a farl ltls jt y y. l kalt sasksyk. vt fylt ars ått år kk ar klass. Ha var sj sskflkk å vkst å år. V kall t Hlt. lst var lstt å sytt år. Ha var fars yr å skll ta l å Hlt. ars a kk rkkt å tk å frata å. S st ttflkk var a fars flsv all st, t t å var å sty, å sl ll sk. Slk a t vrt s a var så str at a k vr. Ett at a yt å skl, syts a kk a var så lt l. Ha kjt s lks lr v sa far. O t kjts strt! O t var å all fall skkt, at år a l vks, så vll a vr s far! Tk å all a jal s a fått sasksyk st! Ha r år fr å ta t tak rtt s t var. Fl sklkaat tl ars a stt t r ll far. O å ar sa fjr a r lta tll ått. E k fr jl fkk ars vr ryt v tl aår. Far sa at ått l tl, fr Jr, 12 t Hvt Bås la Jlkvl s Jss a, a att «lra» r kk krsa. - Ha rst fr a s, a skal a tl r, sa far lt. Ha var så ytl ålt at ars tr st kk s. - Er a rst? srt a frskt. Ha vsst t va t vll s. - Ja, a t, sa far. - a rst ar frv fr ss ar, tl l. vt, v ar så tkt ss t. O å ar Jss ta a Jr. Hv s lr st, vt v kk. V kall t å, v, t ar kr vår s r. vt at Jss sa a at s trr å, skal lv a r. Far a tatt as såka. Ha sakkt så last takfllt. ars a rt t fr. å syts a tyl a så Jr å j Plrt! O a var t kk så farl lkvl! Far slt så t - så tryt. Så kk j, far tk å s sasklr kk rf. a tt a far fått f. r sa t s j vll tr, at a l k ra, ar a fkk l ltt. Ha var j så stk! H k kk sl å s tak å at «lra» s jt. H trstt ara s slv så t k. H satt sv å la jltryt, at at s ått stlls sst a fr yt. ars syts t l så stssl at far kk k fra lftt. O r l tas tt vt. H ysjt å : -Vr stll, ar, så r. Far å a r. Tr a fr jl k tat Gl fra y. r ått a jl. t var allt tat s k år st å. ars syts t l a. t l lv st, lys! Fr sa jlsa, akt r kak all sla - a tl jl! J, t l k jl år så. lkvl kjt ars å kt lat s. Ha kjt s frlatt - far. O å var r å lftt l a. ktr var å s slf ll år tl all syk s a kk a jl fr. Ha skkt så tt a a k lftstraa. -V får å t st, sa a a a kk.. Vr t r - jl. a syts ars at far så rtt å a! -Ja, far, sa a. Ha vsst kk fr a a sat t, l ltt ry. Ha a jrt s kk ass s fr a s var så lt? far fattt t. Ha lfta aa ltt slt vsst - t var all fall ars skk å! O t ltta ltt ra. tt var så t sst far fatta. I r å k ktakt a sst ar t. Så k jlaft. a l far lat kst. stk kar ar rt å låv. O låvra l stt. ars st så å. Ha a t så vt at a kk fkk råt. E rl a la s v all. t var ar lll St, ka tr år, s kk rkt k frstå vrfr ått vr stll. H frst ar at a ass å l s tl. str a frtalt jla, lys å trt, alt sa! H ratt sa, rkt å ysj å l. Ea, var v! sa j j. Trass all sr a tat Gl lat sta jlkvlsa. O r ått la vr å tk å s slv tt å. H ått ar få råt t st. Så kk sta arflkk vtt. vr var ars? -Ha t, v får a kk, sa tat. r sra t å tra. - ars! I svart. - ars!! Lll jlaft k r tt all tl sykt. - Skal far rs? srt ars r. - J vt kk å, sa r, r tt tl s t lt ylkk. t lr vst fr ars så, tkt r. H så at a satt s å låvra, l r a a kk svart. H sra rt tl tr kr s var st s. - J r vsst kk, sa far a all var salt. Ha rv a s å kjr arflkk s. - K r, vskt a, st kk så tt, så tt. - J å vsst rs fra. Ha salt krft. -J rs tl Jss vt å at stt. a rast ars råt. Ha rt asktt fat tl r. -Vt a t kk? kstt a. -Skal j frtll? Hr å. Far fr jlkvl s Jss å! O a ka v så fr. K, så år v. ars var la t tk ltt t å få å s «stklr». O så var t så tryt å få vr sa r j. Sart var all salt lart tl jlkvlsåltt, fars lass var t. Hv skll ls jlvalt? t l a allt å jr. t l r stll, s t stl lks rt å far. a rst 17-år s, a s skll l å Hlt. - V lvt å jl r, sa a, satt s å fars lass. Ha lst yt tyl t s a rt v st jlkvl fr, ara Jsf, s tl sltt fkk lass stall. O l Jss ft. ars rt tt s alr fr. Tak as var rt å låv! Ha syts a så l s k, yr s så frskrkkt a fkk r at kk v å vr r. -Hvrfr stt? -Far skal vl kk l al å jlkvl, vl? Ha så frskkkt å r s kk a tkt å tt. a satt r s s. H la ar tt s r a rt fat stt. Fr s, j frky str l, s fr alt flkt: I a t ft Frls, s Krsts, Hr s sta. O tt skal a tl t: skal f t ar, svt, s l kry. O straks var t s l lsk rskar s lvt G sa: Ær vr G t yst, fr å jr, sk a vla. - vsl, trfast ars! J vsst at tkt å far. a vt kk J, ars så, l rskar så a! -, sa strrr O å sy v Gla jl, sa a, akkrat s far rkt å s. å sa ars fll als. Ha syts far var så r. El så! O all sa! r sa, tat Gl sa, l flkk sa, vsl St sa så, å stt vs. O Jssart lå kry rt å! J, t l l jlkvl å Hlt t årt. å var ars skk: Far var kk å låv! Ha var s Jss l! a ars a lat s kvl, a a: - å ass t å, Jss, så j å få k tl l far.! jt a lat s. O l rt. ars l al a. Ha ar fått flytt j fr fl år s. alr lt a jl a far rst. Kl: «år lys ts» 2005 L frla. t Hvt Bås la 13

8 v. Fal Åsla js atskst t afals t jtvl kstl, s skrvt v, så v Karyrat ls tr vr: skk, stvls f. at y skk stvls lt f k lskkt raskt. tt kslvs stsak s rs, jc, kak t. Stvlssrk atvar srl y vtt l s ft alvrvt r, tar, caatta, zza, akst, vt asta rs. Fllkrsrkt (rv krrkt), lvkst, rsak frkt l y f. F å å stals lskkt, s st. ats. Lkvl t vkt å a kstra fks å karyrat kstlt fr å rl lskkt. EGE EERGI (KCL) SUKKER (G) LKOHOL (G) Øl (ls) 0,5 Lt Øl (ls) 35 cl Lttl 35 cl lklfrtt l 35 cl Vrtl 35 cl Trr vtv/rv 12 cl Halvtrr vtv 12 cl lklfr v 12 cl St vtv 17% 6 cl Brv 40% 3 cl Brv 60% 3 cl Lkr 2 cl 60 - år ss karyratrk atvar t vkt å tk å tallkll. L kk å ¼ tallk rat, kr, asta, rs tt vl fllkrsvarat. Grsak ka ss så y vl. Frkt l y f, så l skk. Hvs ar yt lskk ll sk å å vkt, t lrt å rs takt tl t ar frkt a. Ss rsak s tat, arka, lrt, kålrt salat st. t vaskl å afal stt skkrkt ål lk tl rålt. Glt ka s at t trt lk y skk t lass lk (1,5 l) s t la rst tl skv r, ll t tyt la syltty ll sjklaål. t fr flst rt å rs tl aks slk skkrsj ålt. Skk stsstff Brs lt takt skkrk at rkk (val skk frkts). ss r y rask lskkst, y (kalr) k rsk fr. I kakskrft ka j alvart skkt rks, rst ka vt statts kst stsstff. Hsk at fr ksl kak, t kk ar skk, så l, kaskj lk frkt ll r s k lskkt. Stsstff s atra, Sktt, Sla ll lk ka rks t, å rt ll lls tr ltt st sak. ss stff r kk lskkst ll kalr. Bvt fr st sak tllrt, v ka v ss tl å lk t s sak r stt. Va st trstkk! lkl lkl ka å k sk lskkt. flst alkll rkk l så l karyrat s vl ra tl lskkk frst t tt tak. Ov t vl t alkl krs rksj ET HVITE BÅ STØTTER ETTE: lkl t st rslt s tatt fra val kr lsklasj. t t araks at alklrst kk tr å jr r fr lt slk all ar å. fr saar cts atsfrt skrftskaaj kr at alkl skal ks rsl. ålt å sal flst l skrft vlv tl lsst fr jl. Lk: flaska skk fr tl t l lskk ralt. lkl ryts lv skkrksj, s rlatsk vs kk rk s. O t rk taltt s k slrksj (f.ks. aryl) ll sl, vl alkl k ra tl fr l lskkv fl. t ka fr vr lrt å t stt ltt r s sl ll v taltt, vs ar rkkt alkl. ltatvt ka ss ltt rtt fr l. st vs at s ar t at alkltak (ca. 2-3 l v a), ar r jt- karsyk s rkk y ll t. t lt vaskl å s skkt tt skyls alkl, ll lvsstl fr vr. lkl k t klstlt lt (HL-klstlt) tt ka vr årsak tl at a s r jt- karsyk s at alkltak. På a s vt v at alkl strr k ltrykkt, ftt lt (trlys) lv (fttlv). lkll rkk l så l kalr: T lass v r ca 160 kcal alvlt l r ca 200 kcal, trt lk y s t skv r. Tkst: Lala fst Sst att PPEL FRZZLE, arvl 1 rsj 12 cl lsaft 1 ts sr ½ ts yrsst strsaft Va kllsyr ll rs tatt va kllsyr rsts t sak s. Sls svs t kjlt lass st. Ts va kllsyr. CHEERY CHEERY 1 rsj 12 cl stt krsrsaft 3 cl yrsst lsaft Slts Strskv Krsrsaft slts las t kjlt jltlass s. Rrs yts strskv. lklfr rkk FIZZ E SITRO OG IGEFÆR 1 rsj 2,5 c fsk fr 1 l kk va 1 ts klar 1 l yrsst strsaft Ist 1 1/2 l alva kllsyr Strskv tl yt Skrll fr skjr skv. L lfast krs ll kk va v. La trkk 10 tt, ta t fr kjl. Bla tt strsaft. Hlls lass st svs. Pyt strskv. Fstrkk y sak y far! H skrft å alklfr rk, å fr ar vks. Hsk, t lv å kst! F fl skrft å tts. kl: tt://www.rkkl./ alklfr_rk/ 14 t Hvt Bås la t Hvt Bås la 15

9 Jrl J Hallaråk Hva t ara, Tts Frsrsv, alala Ysafza ar flls? ara Tts ar j lst Bl. alala kj j va tal tr a. J ar rst skt s lv, vt j. ara fkk sk l Garl. Ha frtalt at skll l ar v Hll Å, at art skll vr ll kalls Gs s. (Lkas ) Tts var lv stl Pals. Ha fkk Pals å vr Efss fr å r at skll k a lr. Pals s t frst rvt a skrv tl Tts at ålt fr tt ra kjrlt t rt jt, sttt rkt tr. (1. T. 5.) alala Pakstask skljt sktttsaktvst. Vå å s! H tasjalt kjt fr s ka fr jts rtt tl ta, fr stt asjt fr kvs rttt jlat. ara var trl tår a ft Jss. J vt kk vr al Tts var a a fkk å frr vralr Efss. alala var 11 år a yt s laktvtt å BBC. H var 14 år a l sktt t Tala fr skrv jts rtt tl skla. H fylt 17 år s l tllt ls frsrs kt, sa Kalas Satyart. alala yst frsrsv a. I rls fr tll s lkt at alala Ysafzay ar, trss s al, all fl år kjt fr jts rtt tl tals ar v stt ksl vst at så ar ka ra tl å s stasj. H ar jrt tt st farfll stt. Gj s lt ka ltt l st fr jts rtt tl tals. Hva ar flls, ss tr?! får str ra! år vsstr! Hva ar flls ss tr?! tt EI TIL RUS ar sat ja tl t strt ra! tt asjt fr lssak ka frar v! J lar Pals s ls tl Tts l ls tl : La frakt fr, vr t frl fr tr r lvsfrsl, kjrlt, tr rt. (1. T 4.12.) Bars V t Hvt Bå vl jl tl å frstå at alkl stff, sartt takk skal fr kr. V vl jl tl å vr stk s EI år rv å få tl å jr alt. V vl jl tl å stå t rss fra ar. STÅ FST VELG ET RETTE. HUSK IKKE OBB E GUS HJELP Bar- ss E GUS HJELP EI TIL RUSILER Jlfr 2014 Gjr fr ar jla Jss l ft stall, a k fr å jr v kk k klar slv, l l v GU! Jss ry s sk! fr skal v så ry ss! Vl rtt! G va, v val! RUSFRIE BR OG UGO BLI ELE I HB`s JUIOR ll UGOSKLUBB vl t Hvt Bå r, Wrl`s Wa`s Crsta Tac U : Fslsat: rss: Vvs : Vvs arss: Vvr tl s vv. Vlksakk, lsla lsvs tl s lr vvt. lskat rats. l 6-18 år Fr v ar t t, ka v jr t fr ar sk. Kaskj vt s tr v! J lv, Gs jl, kk å rk alkl, takk, ll a rsft. /Satr: at: / / Frsatts skrft: S tl: HB Lasktrt, Trt. 1, 0181 OSLO t Hvt Bå s.17 t Hvt Bås la 17

10 JULEKOS Jltrasj JULETRISJO Krkak OPPSKRIFT: 3 str 200 r sr ll arar 200 r skk 200 r vtl Gåt Vts E s lfat kk rk. Elfat kk slk at sa fkk å sky tl lfat. -Å, t så vart, sa lfat. Skal v ytt lass, slk at ka å sky? srt sa Såskl skll sltt fr jl t strt jlsll s all var svrt tatt. a k lll s j var alls trstl. å lr t kk jlsllt t l tatt! Jsf ar fått ksa l skal tl str s B. Gåt: 1. Hva rått v 3 t svv lft? 2. Hva sa a tl sa? 3. Hva s år ls å var? 4. Hvrfr var tallt r fr sj tallt? 18 t Hvt Bås la 4. Fr sj åt(t). 3. I t, t fs ar. 2. I t, ka kk sakk! SVR: 1. Et sr al. Rr alvl skkt srt tl t lr s kr. Vs ss rst skkt. Bla srkr ss. Tlstt lt stk kak krkakj. Jlkk Krt: Frlssar / Jas Wrs B. LOL 2 cl raatlsr 3 cl srtrjc 1/2 Lll-s ar alvart s rks tl artyr. ll rs saks sa. Fyll lasst st. Pyt vtkalt lt Lll. Sr å syrl st rks fr å rfar, tll tl å sakstt rkk. GRTEPLESIRUP 2 str rs raatl 1 l va 2 l skk Kk tl skkt ls s lt. Ks frktkasl sl. tt rs arkk! t Hvt Bå s.19

11 Slas s: Hsts var akt fra Øyst Sj 25 år fra Åkra Etts t sst k ar ått fra å vr s tl vt, ar j vrkl rlt v vrfr sk vvst at vtalvårt t st. J ar kt v så a tl taas s ar ttrykt s r l s rst ar sjt v at vtalvårt falt lt fatastsk. J ka vrkl kk s. Hvs j a att lyst, k j rast t vrfr j slk st vt. Hv a j ls l tl ss fr frstål stv vtlsk, ts j t tt vt st kt. Fr ksl tt at t «ksl å stt k kaka s å fl sttt s t r t». Fr all,. t kk ksl å stt, astt ar k kaka ll, år t r t. R kk ksl. R strss, r vått r, tr t ll, kalt. a lr våt å v tl skl, a å stt klasst frys ak s, tr at t ar fs årl klr kk årl vr ka j t rk år j skal å jtr, j k ar kk å skl frt rks t -stvl. t k kk å tal. Så va skal v jr, v vtssst, s kk stt rs å vk kaka ll fl ll l fra s? Utrl k, så trr j at j ar ft svart. J skal l kk kla å vtalvårt. Skal j vlv st vtr j tvs tl å tlr r t att vtrsj, j t tl å l. J vt j rs rsal t j vt at j tt ylkk ts slv, t jl faktsk å vr stv. Fr å k å t stvt lvssy a t tl å åra s tak tl tst, astt a kk t ll kk. t t ttrykk s t fak t tll y ak t, t al å tr s å tk jls tak, lt tl lr vasak tk atatsk. t krv la y ar, ja, a å faktsk v å t fl a al, t så trl vt t. J trr j ka kall t lv vs. vsltsvs vl j k ts s all fall ar jrt rk sta a akk lys. F stvt v a Ha l tl, så få tvasj fr å våk r. t ka vr flk trff å skl ll jlkal s, ll ar var sj st r. t ka vr va s lst, så l lk t. O flk s r tt ar trl y å s. Ikk vr sk s jr slt tr å lvsl. a f t vlk flk s jr la r stv, k kk sts kal vr ll krt a tl å la så y. Tr. K t Tr. Ell ar å å tr. t ar kk så y å s, så l trss vrt st t ra. Uastt vr la ll krt tr, så r t strsflls å vr t. tt tll y rsals rat sks fl kaka å åt fl a s rktv s a får rkt kr aktvt. rl at j skal vr st é t t v a, så ka j ll ta sks tt. Fks å t stv. På sltt a t vkt å tk v va s ar vrt ra v, astt vr la, t ll kj ar vrt. På åt stt t stv fks tt vt vl y å tk slk kltstasj så. Hva lr så y ltt. Bry ar S, kaskj t s tr! Et sl, jl å, at ryr sr vra ar U t a! E strf å fatastsk str s tyr så vl y fr ss: «O t skj a at t kk t fra Ks sts at l v skll skrvs atall.» str, slv sylt å vår tr, å vår sy, I a t ft frls. Jlvalt s v kj så t j fra Lkas Eval ka. 2. t yt v å år t, vtt, avtst frjls t, å at tt; E FRELSER BLIR FØT! Så fatastsk ska, s fr jt t å ark s asst s yr, ltsl lys l lsk rskar l, s frky tt skat. H r, år avtst tl trasj fal, kak skal aks, st 7 srt, jl skal als, avts kal skal ås at skal jrs klar. Tk så trl l v s ka jr tt! Strst l rs flk, s å; a skal kl ks s s rst, sat s v skal strss jlstras as ja. kjr ls, tt kk alt! t ssvr så trl a s faktsk r s tl yt, vl lst at skal å frt fr, ls. Es flk, jls flk fr kk å sakk såars fal s lv r ll fattsrs! Fr t la flls, år j t frlv fr å al jl. a s flk s å tll å kr fr å få va tl å å rv å jr t st fr ara. Fr kk å sakk rssrk s slt t kla lst. Fr s vkst Blå Krs fal, så får j trl vt så. ar rt s, ll fal. Es ar s k tl. Fr avtsta t t, å fr Js fsl, ar tak kjrlt. Jlsa t fst j vt skk. O jlsa j ar jtt rt, tak å va j å ar lt, Ey Kl`s «å Ts Ts Jllys» svsk flkvs rl, t yl ska: 1. å ts ts jllys, t strål rt vår jr, ls stj lk, tl lt tl str. 2. O v la y kvl, år jls la, a s fts stall, vår frls vår G. 3. stj v Btl, s strål, ss at Jls kjrlt fr. 4. Tl vt t fatt jt s t lysstrf fra sky så f t rtt v t lr jl å y. J å all tk v at t s tr ltt kstra tak kjrlt avt jl yta, tk v k l ll fl s kk ar t så ltt å, t sl, satal, slat ll at. Så yl! Ta all, så Frlssar, Blå Krs, t Hvt Bå Krks Bysj. Tk v jls ska sa. Tl sltt, IKKE l skat jlyt va v fr, Js fsl Btl fr 2014 år s. Ls vs 3 4 a tl jlsal, O t lr Jl å y! Ha vlst jlyt. Øyst I vts t ka v fr ss tl jl t Hvt Bås la 21

12 kat t alklasts. Brk l frst kjt tl rsfrål rlatvt y at, tl å 1990-tallt. sak, fis så s lv kasl. Ls s sls tls ka ( tll) l GBL 1,4-tal. stll, kra, t st vsstlst. s a s Karaktstsk fr s s vsstls s fl tak, at råvåk. svrt farl, fr t lt s frskjll lls s r rs s s fr tl vsst lst. Prks Utr s Lvss k G v rk B Krtt sv rk Lat sv rk G GH fr str s stats GH Kka S Bzaz stffr s ar strst Bzaz fllstls å Bzaz ar fått tyl trls v l Bzaz ll s ar vrk Bzaz ar ast, kra H str kk Saarsart IOGT Ll. Frl s GHtaltt, kals ll ls. GH trls s l svfrkall kat. Bzaz k å arkt rt 1960, s stat fr artrat. t fis fl ttalls lk ll fr zaz. r sj / l Utrls / strsj at a v lat ltt t S val jll å stralvsystt. Bzaz rks s ast v. Ka fi vs lls svrl. I r, l, sklsla, krastll al t a rstrt t ttalls frskjll zaz ll svfrkall kat. t trt ssk PCP lk ll. lat str rstrksj rk, så srk, ss stff. Vrk z K a sal (l/rst/atk). sy tl frskrv az ka vs tft (zazatast). I tll frår t llal st ss stff s zaz ks ar Caa E a tyl fa. stff, f.ks. alkl ll at, k sasylt fr alvrl frft traktl. r ll s syttsk frstlt. frl ft talttfr, ka så tas trst, s stkkll ll kstr. s Gll vrk Krttsvrk S Latsvrk PCP Kta rk skyls ft ststas. t lt frskjll ll s s r rs s s fr tl vsstlst. stll, l svfrkall s ka vrk.hy fr rs. E slk rs r t stsl, rst kls, kstrasjs- lrsv sat krtkklst. I tll vl zazrs vrk. Ovssfall rlatvt sjl s zaz tatt t kasj ar stff. Bzaz alkl ar js rsfrstk ffkt. Lvss stats Caas Hva rsl? sj / l Utrls / strsj a Hva rsl? HVITE GER t y rkt r fr lkhlfrie GER Gll vrk Krttsvrk Lvss stats Latsvrk VIS frskjll. T VI ER GE s vl jr Hva rsl? arktka jrs Vs ls tka r, salt arktkalst ar t jså rsfrstk ffkt. alkl Skrv atvl fr jll år å LS lv GH vltvks rsk s, k G LS ar allsrasasj s lss vsk s vrk ar atrl: vksfrtt atr. Pslcy fis stff Rs v rk Rsk fr tvkl t(frskrft krsk al tl Itasjalt rlt s GH atrl alls GH Plat GH åvrk (WHO) ttt afal tl rksst lllv, 1978). B å alls GH stralvsystt srl sss rys å r (ar, vrt kjt årts. Plat s l I klt tlfll frtas ktrllt yrk. fls. sasa, llsj allsasj. GH r t stsl, rst kls, st.s Tlastvkl kk srl t ka vr kt rsk arkt. GH slk trt v st l lat. S Kka s ktl kstr y stff tas åfr lstarktka, tt frkall tl t st r atr frstlls yt (stas r rk, s. Plat ll ar taltt stff, lfr rkt rls vrkstff ka lkks t rst rst. Rsvrk alls ka vr kstrasjs lrsv sat krtkk rsj, syks, atfsll sltsfrstyrrls tt jtatt tak. I lal sffi, flst stff s l sffi, år Utv rsvrk lk rkt, alklrs) sffstff Rs stsl, te ka tvkls tlas v latsrk, skr. t ka stå asts Rstrksj å T VRE å E TIE U HR E! GH.l.) GH GH a S tr t vt, ast å jrsk ssk vr stff. t ått lslrk kstrasjs ar lt GH Stff I klt lj ar stff att vss lartt t kstrakt. ka så l alls r. valst fyssk alls stratas å k lst. t vl var ra frl stral rk stff. ls r. LS l ttal sk vårtkl, al lv ll a sa. a vsak vrk. Sffi ka l tl kls, lrsv raksj år rk st rk GHfrål vr: Plv, trkks sst trls r. ffktlavar Ka fi arktka vr, asjal tal F: tasjal tal taltt, kasl, ry å ar. s tallt. LS l frstlt v frstlls syttsk. Syttsk: Frstlls Itasjalt t tyl tttal, tl ls ll, trrt, rask ls, yt ltrykk, årl stl syksl syt. frt v Fs Psyktr t, alt tt ss stff ass s lsfarl lat rrtasj sl lftv. Svkkt kls sat krtkklst. Rs ka l så vl jska, sat var lv yrska. Ska å ar stff. GH PCP asjal kakts tlflt 1938 lst rlatvt trtlr, sykatr atrl (f.ks. ta) syttsk lvl, lat, Syttsk krasj, sklkraft skjlv. Brk Frkst allsasj, llsj kvsj (1961), syktrkv kvsj ts rk råstff tysk rksj svkkt Prkt aart, sat syt.ll srk s syt. rst ll så svt. st val Pytkaktsktrll. krtkklst GHs, I stl kstrakt fr. v. I r 2011y s, ty fr å kk asts kjkal. krv alls rss US, la ka kk skll ll vrk sss fls t frvrt vrkltsl ka jr rs sj (1971) kvsj K sls, l, s, tvkst. lat rstrksj. lt frtt,vsstt. skrv sttt, rt,prksj al frvr tlfll, srl syksl aall stff å arktkalst s GH kalk fatt GH *Flklssttttt tt srlka al kska Strrtaa. rskal sy tl lykk vls Sss fls skrv rkvssj I 1950-år l LS rkt tstyr. Stff frl s Brk trls rst r. LS vs kk å frå vt va tar. srl rayl. s ar kjls fra s tlr kasj GH l ffkt. Sffrsss syt vr tl st. Vlsal lvl åt al fatts sa arktka llalt, y klkkfrt, rår att. arktka-t vtt lv så Ost r vsakl al rttt t vls t Caa ktrll yt. talkls, frlsvs lt vrs. lsat rsk fr frft å s sffs ka frk. Rsk fr sfall v tyl (kasl/taltt),, E a v frår, stff s arktka syktr stff (1988). lvv. Hkltr frt lars LSstffs rkt stk atvrk å frls å r(taltt, kjsk kk sta s åvrk. llal fl srstffal. vssast frtsar. st sffstff. lk alls. ar, last.l.) å kk rlt tasjalt. Vrk rsl tt syttsk stff vstl fra t 20. årr. S y. Syttsk stff s valvs frl s fta, st tt asj, t st val llal fta tafta stralstl stff. Rs stralstl stff r t ll rsl Rsk fr å tvkl t vss tlastvkl Itasjalt rlt s Syttsk stff lvfr. t Krtsk sas svkks. Rsl åvrk ls ftal frstlt 1887 tatt ssk rk (lv). Ka frstlls å r. Bsla ar ktå vaskl å skll vrk ss stff kaa rsj syktsk valsl salt arktk tafta t fra v stsl, rst kls, kstra v krsk rk. rk fr arktka. R Glt, rt, rsa ll vtt. j (tlavar slsk E vss lal 1927, lat salfra ala at tl al asta s rk tt vrk kvkk sat krtkklst. stt tlsta. s ty å stfft. ar. fta tafta fl åt. valst t å kk 2000-tallt, strr sjs- lrsv ssk ls. Lkt ft lsl. slakl. tfasta l vss kla at afta Flls fr at t Osval yrks tst sa. vrk. O O ar Rsk fr å tvkl t y. trt tlas Utv tt Itasjalt rlt s råt). Rs kar fra få tt å ta sy tl krtsk sas. at står så ar r H ststll ststll t sa t vsk. Prkt ft r På 1990-tallt kt rk cstasy slj, trykk sltflls svv. Itak ss stff vl t frl stralstl r: Rstlat ssk rarat R a syksktlkvkk vrk sls trykt strst rksj r latsaft fra t rsk s ststll st ll, vrk. r t stsl, r tvkl v latsrk fr. Tlastvkl fr arktka. rk vs tl fl t. ll rsl ar aktt vrk Urt r t llal frstll. r ssll sys åors a ltt ka, s, tl kval, k syt. Rskssk fr lvstr tlvsr. taltt llfr kasl. svvt. l frst a frastlt w kstrasjs lrt s år. astssyt srl str år kra, ststll.rfi ka tvs arkt. Sl rks st kls, lrs frsv t kr. lat skj va ar rt, ka llassstt kssts,al. Stff rstrksj. far lkt. t frår så fta tafta s sls tl r, krstatr, r ssls. k jt ffkt frtsar. Utlat: Oft rstfrtt, Ic (taftaklr) f llstrkk år t jl vrk rsl r at 1914 farasytsk str Tyskla, H: I kjt lal ft la ss aksj ltrykk, al. ka l H ltt tljl stk l. H frstlls var. så r, slv vrk s å fråfrål. ar v krtkklst. tfrk ka vr t Bar ft srk rk sat laratr s Ha lvl rksj tl ssk frastlls llal Lta, slv frtl lvs fis s slakl. ka skl. l alr tatt rk tatsk. I 1950 år l stfft l k tt tak: krtsk sas stts. råstff. Illal rk ar tatt å str t rra st. a kk ar st tasktt, syt var r fsl. ls. ta/ fta tl ssk ra.rsk rk fr lat vs str vla asts frstyrrls v ll farl rl, 2000-tallt. Hvs vl stff tr Pl. jtyt trv ll akask fr ts, far lkt å frår ar tl ssk frsts frst v lals ststt sys rrfi: Lal llalt. Eklt O rstrksj Pl stral Ecstasy ka klassfiss s å stl r. la å vr la f.ks. jl. kjsk krfr. var st kjt rs flls rs vlvr. V ka vrk aefr a vlvr K fiw/flls k ka rk stts ta s satt v tl slvkrtkk, lklat flls t y. Rsk fr frft k kraft ls llassstt fra atk. Erstatsstff fr frastll cstasy s sls tl r. r allst. Rs ka l s frakalls l fr 1980, fikk fra tl 1990 år I tll klt rsl H kstrasj vl Svkkt r stff s rrfi (Stx) rks llassstt ral vrkltsflkt v ralt (LR). lktstrkk LS. sat alklrk ll rk ar slat cstasy tyl lartt, rlj vr ll r fratr. lr a ssfikk tl afta, ka så a satt kls Vlr vrk kyttt k, f. ks. ta t r. rastls, ar lr trtt. Kval, valatssvr, stff. r: Rstlat å sarts, ra så r. t l w frstls, kl trrt val. Pll lr så. r B. WHO vrkstfft (stall), 1978 satt krtsk sas / kt lsvtt Kkask ca. 1,5 y Kkask ar vrt yrkt årts Vrk Sr-ka. Kka tvs fra kkala v rk Kkark Kkars r t stsl, rst Rsk fr å tvkl t Tlastvkl rlt s v rk ar vrt k sst år a Kka t stralstl l s r ts, ka vs tft (atast). fr v y. ksl lavar slvt Itasjalt Bla l rkt t al lv frls lsl. rsk la, trt lat rs å vr vå a kt kls, kstrasjs- lrsv kkark rst. Lavar kkark ka lsas rsj s arktk. lvtlst. Bla U Prsss år va kkaasta s så r. st krtvar flls Flktrll w Flktrll syktsk svkks. ska ssl stff v alkl l vrk kkaas tl kkaklr, s t va yt rls frål. I 1850-år vks, al kkark r lkvl få. Slt- svv trykks. Pll tv s. sat krtkklst. I tll vl kka l tl tlsta. t svt Kkala s lalt r la. Kkaasta caas. t all st kkat tf sarr vll. krsl vrk jfksj at ll s ås kkasrk svl, frkvs kt stralvs rår ass lkt asj stfft kka slt fra la, t Caas l tlsatt vrk lsl lv. Crack kkaas. salt l syt. t kt la Sr-ka. Caas lt ssll fr t st val llal svakt alls. Caasrs r t stsl, rst Rsk fr å ka tvkl al rksst tl Itasjalt rlt Rsk fr lavar å t tkrsk stralstl sffi. Hs r trsk aktvttv rksjsla w lvstr y ls, ltrykk, sasvar ll ar k lsl. t vttl ar rkks (lat Sffi var år crack v tl vr jt Vrklvstr frtsar. t staart, fsl Ells lt lal ls. Kkaklr 1961 fr tl ta ar fsl. rk rslt r. flk Rs jr rk lv s s ass, å kls, kstrasjscla, Tlastvkl rst, frk. svsffkt arktka j v CcaCla). ka atv slv fra lrsv P Blva. st. ka ytka så yrks ar stl stff s afta, ll lyslt lv. Kkaas kka yt rt Brk kt, 1914 l s ka als. Kka ka så frstlls Saa Prtal st rkt trastt tl rytfrstyrrls, jtfarkt jl. Kra I lal ls sas, tkt å1971 jr t afaktsk jr, fft (vsakl rv ssal, svkk så krtsk rk sat krtkklst. I tll vl t frk caas stralvsystt ka j la t tt sst Fs kvsj asj ll fl a,ar kt tyl lt w klassfist s arktk US. I arks ark fr y kt krstatr ka stå. tvttlv. Crack kkaas kka syttsk. Era. E rt va Vst-frka står så r. ll allsasj v rk w s all latl sst år. Stfft sls vsakl tl ka ft fr s fjllt. Ett tak får rk s syt å stralvsystt, as rk. Lavar caasrk k rsk fr rsj Ka sks ssk sat vt. sr rtt fr lrå, ss kl. va Saa kka kltt tlfll s vlssl v ls, r y, trr, sat trafikk. Ost kka frår llalt. U kt atlyst. O. araa: Trkt r fra arkk, ka sks ftst kt sat lt syks,sat rk å rstrsfrtak Itala. B syt. lrvask. t rstrt frstyrrls ral r fr syksl fl sall ått alls stffws LS. ar lls å ka så ratal. Hasj: caas tl r-s-alsasj, ssk rk v klt ryk, stakkraksj så rsk r. Frtstt a vl vrk vvar. Rs å frskrv ka vr y, rksj. t fr ska å fstt vs r rk ssk rksrå. Illal rk kka vr l fiat sykstlsta. frar tl kt svlt trttt, sat frstyrrt krtts srl s frstasrk. caas. O US s 1980-år Era s 1990-år. var/lsl/ tsfat. år krasj, kstrasj, raksjsv O vt V k Ls aslj: vrsv lr svkkt, k sjas fr lt j I j står å srll a. sal ll ls K R s trt Kat l aftalk stff, vrk all asj vr Kat sk frsk tkt lat al ll J fr å tvkl t. Kat ar vrt kjt Øst-frka tst I alykk. yrks kat frst frst Ty katla Øst-frka srl Katrs r t stsl, rst t vaskl å rsk Vrkstff t raksj år a lv t tv ay tl å jta s, asjalt rlt s alt fiatalt. la fra lat Cata ls. tlak str. Katla l lr frtsatt Øst-frka. t la fra katlat s l arask alvy. Kat vkt alsvar kat ka salks vrk afta. Itak kls, kstrasjs- lrsv Tlas fr rsvrk ka tvkls, sys kk å vr trt. å lsk: lk. Eklt å vr kraft fr art O rkt vstl s rkrasjs- ytlssl O a ss la. I r rks kat R lkt slk katrk frskjll å skr at arktka, lat l rsv stff.obla å fr kat r flls vlvr, l sttt, kt våk sat krtkklst. t fr at lavar kafr Fa O tlkyt tl ka rt stllvls srsklt sk sk s arktk la lat yrks. I s t ar a stt vr fsk fr å rsvrk. varlj la lat t /. t ka stå vrafrstll, ty Katrs vl så vr ty syks. så lavar katrk rlt fl ka tlls t skts falj s, å jta rk LS ar alls U s fr tvkl at sssyk. r frtt atr. Pslcy fis rsk s, srl sss alls RsUv Rsk frå tvkl t krski altlfll rksst syt tl Itasjalt rlt s vltvks stff åvrk stralvsystt sys tlt k rk varlj Era. yrks, rk å vr k. ll st ltt rvss s ll latttr. ka l å aftars. Lavar rk r. ty, t står t sk vlv. trllt yrk. fls. st l lat. S frkall sasa, llsj allsasj. r t stsl, rst kls, st. Tlastvkl kk srl arkt. t ka vr kt rsk fr arktka, H H trt Iv H r ar kat vrt t t r frår tls aktt syks, a, yaktvtt, ara frlvls takjtt, ssr askk. llalt. kat rsl s å jta å lskl, Rsl atfs ft tl tls vrk å sa Rsvrk lvrkstffka lkks tl t rk, rst. r atr ka vr skr. kstrasjs lrsv sat krtkk rsj, syks, ll sltsfrstyrrls tt jtatt tak. I H tl H alls lal ca. 1990, rk strt stt tak arssvtt. Itak kat ka fr tl kt krs st rst fl ra frl stral wat. a sk s t salv j s t s ff ka så l alls ar lt trls r. valst lst. t vl var stff. ls r. LS l ttal tl yrksla. fyssk ffkt alls str Vrk lj tlkyt tatr, kt jtaksj st ltrykkt. t sar, raksj Frstlls a tt tsk: Itasjalt t tyl tttal, ll, trrt, rask ls, ytltrykk, årl stl syksl syt. frt vfs Psyktr tl ls Ø ar fått. kas jr s K syttsk Brk stral ta) ll lvl, s, lat, kstrakt krasj, svkkt Frkst llsj kvsj fr. Syttsk sklkraft skjlv. allsasj, rs fr å vr å fr s skas Ø fi v rsl kraft krv fatt alls rss srl US, la ka kk skllll vrk sss t frvrt vrkltsl ka jr rs B fls sks frakalls atrl vlvlssv fr s tl lykk vls f frl s Strrtaa. Brk trls rst r. LS vs kk å frå vt va tar. srl rskal sy tvkl t. stl. tt), så Ost r frår vsakl llalt, y al rttt t vls t vrk å ytv, ka l ar rst lal Ut v atrl al s st stral ka t lk Valvs ll. vr lks stff ttalt Stff s fis s l vtll Rs v tak l vl ar frk Latsrk aal str s f kraft frstyrrls tasjalt å r (taltt, kjskfrl sastl kk staka, stff srll åvrk. Ø ralas l a fl ar ffkt, alt s frskjll ka å vr lalt llalt frstlt. ls sll. sal a j vlk vs stfft så t rsl. t ar vrtfr vlvls, latrkk, at tvkl askl trkk s rlt s arktka. lv, taltt, vrk. as l ar s å ss, wat frår å kkkasl rlt tasjalt. Frskrv kjsr sat, E lat ll jksjsls ltsa arktka / rsl. rll rarat ft lat vss rstrksj. llal rk ar ty l ll kat t r s. vt, t frl kk ktt, kv frstyrrls rksj al l saal ssalt, a sx sr var. s t å Hrll at tak aal st ka fr Ø all ll ttlass. stralstl tasktt frstlt tl ssk kt 2000-tallt. l stts s skrvt. t rl s. arssvtt rs Psltsfrar klasssk l rk. kls rsl fr fr rs. tl k,så arktsk stff l tatt rk tt a så fått fatt j lkk rttslj. s strrk st. ssk aal tas jtatt a, rarat. lvs frl s fta I s årar fta, st tt asj, t st vals llal stralstl stff. Rs stralstl stff r t fr å tvkl t Itasjalt rlt s rartt kt krftrsk rks y. t tafta Rsk vsstlastvkl fr v jl js ka lsk rsss s r 2. vskr. llal rksj. l ka frl. Ka frstlls å arktk r. Bsla tafta ar kt å t vaskl å skll vrk ss stff fra v stsl, rst kls, kstra v krsk rk. Lavar rk ka fr rsj syktsk arktka. E vss lal Irttsrasasj stafta taltt, kasl llkvkk jksjsls. ar s rstrksj lssyst tlls strr wat tt stfft. ar. fta t å kk 2000-tallt, vrk sjstlsta. ssk ls. s ty å strr rk lrsv sat krtkklst. lk tvkl fr rk. ss stff rhft r På1990-tallt kt rk cstasy slj, ty ar al. Lk tsatt var. Tra tl å kt trykk Utv ttvlt frl stralstl r: Rstlat sltflls svv. Itak s, fr tl kval, t r ssll sys ka, srl str kra, k syt. Rsk fr lvstr vs tlvsr. tt fsl får art lk fra rk rslt ( wat ) lr å a ltt r lrt s år. t frår fta tafta s sls tl r, krstatr, r ssls. Stff k jt ffkt frtsar. Utlat: Oft rstfrtt, så rs ryst. v Bart y å s, stk, s stv rs ssk frål. frastlls ft llal laratr Lta, la aksj ltrykk, ka slv l s fr tl lvs fis s slakl. al art lvls s vkt fr at ( lk ) sta svkks. Pl. fta tl ssk rk lat str tr frstyrrls jtyt ll farl r l, skal vlv. tl js Svkkt lk la Pl stral la www O svkkt stv rstrksj r. f.ks. jl. Ecstasy ka klassfiss s å stl lssyst å lr art at rslvls kalls så tlas fr frastll cstasy s sls tl r. r allst. Rs ka l s frakalls www afta, ka så a lktstrkk LS. t vkt å s fr ksl tvkl. a www www www 22 t Hvt Bås la R Kkark ar vrtk sst år a la v rk Kka t stralstl ls r ts, Kkars r t stsl, rst Rsk fr å tvkl t y. Tlastvkl v lavar Itasjalt rlt Far www kstrasjs kkaasta krtvar rs flls å vr vå a kt w skrvt Pvrk s va rsk la, så r. st trt kls, lrsv kkark rst. Lavar kkark ka lsas rsj s arktk. lat Utv årl arssats / skft I trykks. Pll H, s t va vks, al kkark r lkvl få. Slttv s. sat krtkklst. tll vl kkaltl syktsk tlsta. t svt ska ssl v Kkala s lalt svv www tall,fr rk llsrk Ssal kaas. salt caas. t all st kkat tf ka l sarr vll. krsl vrk stralstl lavar sffi. Hs r kkasrk t kt frkvs la Sr-ka. syt. www k a Rsk fr fr fl atv kskvs, fatt far v tl ass, k fra rksjsla ka vr lvstr lvstr vsffkt frtsar. staart, fr tl fsl fsl. Ells lt lal ls. Cla, U P Blva. y ls, yt ltrykk, jt ET : STØTTER Å B E HVIT r s t tr t Etts å var kk fr r kk k a rk ar v v a r ss r/sr Hrt r f st é ts vr t r t å a r vks s k s Bar r s r stv t tar t s vr t s r r a r å a k Vår s a a r rst f t rt vår st r a B «r R a rsfr!» aks t La y rssrs! LS v. sart Saarsart Hlsrktratt Rsk fr å tvkl t sktt, atakl rlatvt Itasjalt rlt y. Lavar zazrk, srl str s, ka fr tl s arktka. ssk B a fi år zaz å frsv a a rk lat rl. tlastvkl astssyt t kr. V rk zaz la vrkst ka Rstlat tlvs a k k a a fr astssyt tr. Bzaz r B. tfiå a a k k kk vl ft s slv, s fl zaz rks lla kasj ar V sat, k alkl ka rsl, ka k far fr frft tyl. a ll s rkstl sffi, frstlls flst stff s l fr sffi, ar Rsk fr rsvrk å tvkl t y. a s sffstff klar tlas Rs r Tykt- ll tytflyt vsk Ial ass fr å å vrt kjt Lsl år Utv (s lk alklrs) t stsl, rst t ka tvkls tlas v latsrk, t ka stå asts Rstrksj å lkll ar lkl j. Rstrksj å jrs rkt trt v l v rs t rsl s aktvtt l lklrs r t stsl, rst ls. Oft stk lkt. s yls strlt tl tksk frål a sa. K lvl r r. Blat stff rs, fi å alsvar så 1800-tallt. ass, s valvs kls, vårt al lv ll a vsak vrk. Sffi ka sst l tl kls, kstrasjsraksjs år rk Lavarv lslrk atas å k st rk tvkl s krsk alklrk, s fr astssyt. s,karyrat H st rk. lrsv fr l, v, rv ll r srt. t str tt r syt s vt stsl, rst ks kstrasjs lrsv t,ar så ltt rkt s arksl. strr stff ass s lsfarl lat sl lftv. Svkktkls å sat var lv- lvs ll r t, alt tt ss rrtasj sat krtkklst. Rs ka l så vl jska, yrska. Ska ar stff. Lavar alklrk ka fr tl rsj sykslk tlsta l karks. trasjsv, slvt krtsk sas kt lsvtt / ars sat krtkklst. lklrs vl tll s alkl rksj ll trls rk alkl s strkjkal. K s fr ksl fi lsl, Sffi ass lsl t rsl lal ls. st val ktrll. Prkt aart, rk st k lr, sat krtkklst tysk syt. srk s stl syt. I rst ll så svt. rsk fr ska flst ra. Hj stralv klkstrasj I r lr rt, rksj st alkl svtt. Vrk alkl s t fra alklks stl, så vl s, syt. GH rl fl la å r strs lsl fr lakk al, l, s, lat rstrksj. sls lt frtt, skrv sttt, rt, al frvr tlfll, srl tt y s, ka syksl rfi zaz lvl arktsk stff. systt, lv, jt, ksyttkjtl, sat rrs ra l a frstll rlt ktrllt t I sjl tlfll ka alkl så Ha l rkt j als trasj lt. t str vll frskjll. O syks l K lsl. rsvsk vs srayl. s ar krv rkvssj kjls fra kasj tstrakt rk sysr å vr sslt tsatt. tl så ktffkt. rsksffrsss fr tvkl krft,syt vr tl st. Vlsal ftst ltt åvrkt. ll 1 2 å alkl rs, skjkvll t statl Vlt. 0,5 rll fl a s l syt. lklrs frkt ktrll yt. t frlsvs lt lsat tyl rsk fr frft, å s sffs ka frk. Rsk fr sfallvrk v rsv stff ka ls tr vkatr: frstyrrls rksj ll fksjssyk. JULE ER BRS HØYTI, t fr å vr j. Frskjll rll får flst krasjsrl lrtrtt lykksrsk. rssv atf vl ss ft K st a fi a k ka llal sffstff. fl stffs rkt vrk srstffal. vs frtsar. Rsk fr lvsvar alklfrkalt fstska (FS/FS) k t ka rks slv. V ca 1,5 rll får a ft str rl alklåvrk. Itak Bar str s, stl alls. sa aras tlrkk st H å rss. sk vks s rs alkltak svaskat r rtt. kls ttt vasklt å sk t s alkl ka vr l. Vrk alkl s s yl. Slv a vl ka frårsak l.a. s art, t ka fr all ar ralt V vks lr kstrasjsvask skj s a var st. V svrt y rll ka st frstks rsl kat Stl skk taksrs. å rkk slska ar, fs t kat frskt stralvsystt. årwho kk s 1978 fr afals ttall stt j las. Prll v 3 ka vr l. såvrk l svaskat. ar s fl s rsåvrkt. lt kv atvks j Osval ar r, vt Osval sta trl fra tst, Osval vks vlt yrks sa. fasta vrk.o O ar ststll ststll Rsk fr å tvkl t y. t trt tlas Itasjalt rlt s vss kla Osval tst står Flls fr at ar fis atrl rlatvt s lkl Skla, fra 2000 rltstsl, r ) lt trt, s t stff vrk lk alkls. ka frkall rs rk fl s V jtatt rkststll å s j ks frll, å å sa ll filtt krla r ar vrtfrk kjt årts. O l rkt tsk tls. O latsaft rksj tl sls s st vrk. Ors r t tvkl v latsrk. Tlastvkl fr arktka. ssk rk Bl årl fra fr vr VI stt. FUGERER IKKE strst Rs LIKE GOT t rsk åvrk rsffkt. alkl. at t tvkls r/r/ s arktk r. Ls ll lysr salsstas aktt tlfll frft slj. ka frkall rs vr rk fl s stt. tr j lt tt skyls tlas fr s Kka (trk) frkasl. ll, rsl rls sa. lstr frkasl. rfi ka tvs arkt. Sl skj va ar rt, ka rks llassstt al. ststll st kls, kstrasjs- lrs astssyt lat rstrksj. Svl år frsv t kr. Palla, H 1961 kkfr vrk V lr s ar Vvar. lr slv fatt så så fra ar Rå r /srttlfll På 1800-tallt Hl vrkstfft I ssll kl svsyk ka t ll l rfi s slt. Rs I 1874 tr j fra lt t lsl. tt. Itak H frstlls tt. Itak ltt ka tljl så så tlltt svl r, slvsal. vrk. E s s jvl rk rkt å y frå s v stk lr t, v sat krtkklst. t frk ssststll ka vr t al. Bar ft srk H: I kjt lal fta fåst. år å rk var ra. Rsk fr vs ar1971 så kk kk ar ll ll lv. Has a rfi s råstff. syttsk rfi s sklsvakt, råstff.illal slvtatt tatt å 2000-tallt. ll st Hvs a st tasktt, vl stff r vl a/ asts v fsl. ls. ta/ tll kaskj araåka åt k. ka fr l frskrvs frstlt l. Fr vr frår ka fr tl svlt,, kast, t,rk, kast, sklsvakt, frvrr, astssyt a sltt stfft. syt Kat rfi K fi klr rått ll rakt syttsk, s ta,l frstltkrtkklst ar ft ssll kssts, far lkt å lt Eklt ar frst flls vlvr. V ka vrk v lals ststt sys å vr rrfi: Lal ktfrvsk salt vtt, st r llalt. frvrr, trttt. t ka tr vrafr krtkklst trttt. v frår llalt. sfall rartt tlssk frst rs frstår. PCP lv ll kl. frsk å å fi statsstff fr stll, rfi. kra, r frrs. rk fra atk. Erstatsstff ta s satt v tl slvkrtkk, lklat flls t y. Rsk fr frft k kraft ls llassstt H lv kasl. t st vsstlst. rkstts skyls ft ststas. t lt 1988 Pt, Kta syttsk vtt Lasfatt llassstt ralt syttsk stff s rrfi (Stx) rks llassstt ral vrkltsflkt vr ll r fratr. lr v sat alklrk ll rk ar ralt (LR). tls Karaktstsk fr s s vsstls s fl frskjll ll s s r rs s s atrf, I ESEBER RIKKER s ar lr trtt. Kval, valatssvr, lv s frl ssk fr startt r frstlls tl ssk rk, f.fr ks.t ta t vsstlst r. VI OBBELT SÅ YE rastls, stff. r: Rstlat WHO BL 1,4-tal. tak, at råvåk. svrt farl, lt fr tl. tx, rarat s lv, taltt, rrfi. kl trrt val. Pll lr så. r B. Caas årts å. Jltrasj fkt frstls, a j. Ecstasy frskjll ll s s r rs s s fr tl vsst arvk, kaslll ls. Vrk ka vs tft (atast). tc lst frl alkl. rsk ar* ar st é s srk K R t a tljl. r ar s rtt sltt r s Rstrksj å jrs lkll rkt trt lkl t rsl s lklrs t stsl, rst v l v aktvtt l j. Plat ar frsk r far. Caaslat ar vrt kjt sa årts, Caaslat vks vlt ssll Caas fr asj val Caas vrk s svakt alls. Caasrs r t stsl, rstb a Rsk å tvkl t krsk al rksst tl Itasjalt rlt ) fr t LS fi v å v a va tvkl astssyt. tt r R t st llal skrsk å alklrk, fr rv ll r srt. t så str kstrasjs st rk. karyrat fr l, v, syt s vt stsl, rst ks kls, lrsv Bla sal satakk. l rkt rls ssk sa. klatsk frl. ka så yrks ar rslt r. l flk s ar Rs ka jr at rk lv s slv s å kls, kstrasjs- lrsv st. Tlastvkl rst, ka frk. Vrk s arktka j Lavar alklrk ka fr tl rsj sykslk ll vrk ar ars tls å Bzaz fått tyl trls vl Bzaz s ar lsvtt Bzaz ar ast, kra Rsk fr å tvkl t sktt, atakl tlsta rlatvt Itasjalt rlt l Okarks. trls rk alkl s strkjkal. trasjsv, slvt krtsk sas kt / sat krtkklst. lklrs vl tll fl a k k v. sart lle BR HR RETT TIl HVIT araa: Trkt stl, la Plat k tlera frls rksj st. t aktv vrkstfft (vsakl rv asj ll fl a, ar kt tyl E lt JUl! ssal, svkk så krtsk sas, rk sat krtkklst. I tll vl t frk caas stralvsystt ka j la t tt sst Fs kvsj k rsk fr ska flst ra. Hj stralv syttsk frstlt. v. ltt trksj val jll v lat at å stralvsystt. Bzaz s ast stll, l svfrkall zazrk, str s, ka fr tl s arktka. ssk klkstrasj r lr rt, (a). st alkl alkl s fis trks fra alklks stl, så år. vl, s Stfft sls syt. tl y. Lavar ft s fjllt. srl sat tak fr. Hasj: IPrss kl/ fi l svtt. rk Vrk s all latl sst vsakl ka fr Ett får rk s ra syt å stralvsystt, as rk. Lavar rsj Ka sks ssk /) fi z azcaasrk k v rsk afrk k systt, lv, jt, ksyttkjtl, vs Frst åi 1800-tallt ttrayrcaal) H fr, ka al lls svrl. r, l, sklsla, krastll vrk. Hys ka fr rs. tlastvkl astssyt årrrs zaz frsv rk lat rl. l a frstll l O Trkt lat var kssts rsl kjt. I r l caasrkt rtstt fra fr rt. araa: r fra arkk, t ka sks ftst y, trr, sat kt atlyst. sat lt fr syksl syt. syks, sat lrvask. t rstrt frstyrrls ral r rk å rstrsfrtak va Saa Itala. ls, r ar kt frskjll zaz ssk VELG LKOHOLFRITT s skal vr sa stkkll ll far. Caaslj: t a rstrt t ttalls ll svfrkall kat. t trt E slk rs r t stsl, t kr. V rk zaz la vrkst ka Rstlat tlvs Srt/r a srl asj trt fra sltt la-, stl- lstatal. Hasj: å frskrv caas tl ssk rk v klt Frtstt a å ryk, vl vrkvvar. Rs ka så st- akkraksj ka vr y,v k så å fstt rk r. V rksj. t rsk fr v ska ka vs r vka ll. lat str rstrksj lk rk, ssaraa stff.vrk z sykstlsta. rst t åfr a a fr astssyt tr. Bzaz r B. så srk, Frkstrasjs aras skyl så fr skyl. kls, jla. r, tyktflyt vsk år. Vfrlt vr lfiat tl svlt trttt, frstyrrt krtts caas. sat srl s frstasrk. sy tl frskrv sal (l/rst/atk). az ka vs fjt tft (zazatast). lrsv sat krtkklst. I tll kk vlft s slv, Halls v s a s s fl zaz al jl var/lsl/ tsfat. krasj, kstrasj, raksjsv rks Frtsaktvtt frtskl s ar valvs kaår ty tl, I tll frår t llal st ss stff s ks ar vl zazrs vrk. sat, ll kasj alkl ar zaz kask tkkk. Caaslj: Ls vrsv fr lt j rsl, fijt. lr svkkt, k sjas jl. I jl t få st åvr tfr stt tyl fa. stff, f.ks. ll at, ksasylt fr Ovssfall rlatvt sjl k far fr frft tyl. alkl lkstrakt vr s araa all asj S Klassfis al tkt ll lykk. arktka fiatalt. alvrl frft traktl. zaz tatt t kasj latsaft slt fra alt Hva s tasjalt rs s stff s rlt s ark ar stff. Bzaz alkl G fl ar vt jl Ecstasy Halls Klassfis arktka Hva s tasjalt rs s arktka jrs Vs ls rasasj (WHO) tt afal kstr s ktl vr stff. t ått tr t asjal tal F: arktka kvsj (1961), syktrkv sj (1971) kvsj lvl åt al arktka syktr stff (1988). RU SFR I stff s rlt s ark tka r, salt arktkalst (Frskrft tl lllv, 1978). y stff tas å lst tt vt, ast å jrsk ssk vr, tasjal tal VE ts asjal v. I E r R all ty stff å arktkalst s arktka fatts sa lvv. t Hvt Bå s alklrk rkkskkk s t strst safsrl. fr ar rasasj fr å vkk sk tl å s stt asvar Efr / flls vlvr ta t jrt stakt t alkl I tll vl klt rsl Svkkt kstrasj ssfikk vrk kyttt tl vår ararsft. V vstt satt kls lr vrkstfft t l (s tall), saarsart vt satt krtsk sas / kt lsvtt s fr ksl slvt rkvkt Flktrll svkks. Flktrll stff s alkl art jr. jfksj s ås at ll svl, kt stralvs Vrk rsl ll rsl åvrk ls Krtsk sas svkks. Rsl stt j (t slsk sal fra ala råt). Rs ka var fra få tt å ta sy tl krtsk sas. tl fl t. ll rsl ar aktt vrk t fllstrkk år t jl vrk rsl r at lk tt tak: krtsk sas stts. t sasvar ll t a ar tkt å jr t a faktsk jr, sat vt. sr rtt fl s all ått. trsk aktvtt v rk stl stff s afta, ll allsasj v rk alls stff s LS. vt I j står ll ls raksj år a lv t å lsk: lk. Eklt slk lvls ka tlls srsklt ty, t står t sk å jta lvls å lsk wat. a sk s t a tt ar fått. kas rs fr å vr stral å fr sks vlvlssv fr tvkl t. atrl al s stral fr vlvls, s å ss, rkk, saal ssalt, a sx sr tl k, rs kls fr v jl js lssyst tlls strr ty ar al. Lk tt fsl får art lk fra rs ryst. Bart y å s, al s vkt fr at art skal vlv. O tl js lssyst å lr art at t vkt å s fr ksl å srll a. sal s tv ay tl å jta s, å vr kraft fr å skr at art sk s, sk å jta vlv. Rsl vrk å sa salv j s t s jr s t sar, raksj s skas v rsl kraft s frakalls atrl stl. t f lk wat frår sat, var. s t rsl tas jtatt a, ka lsk rsss s r wat lk tvkl s tsatt var. Tra tl å rk rslt ( wat ) lr stk, s stv rs lvls ( lk ) sta svkks. Svkkt lk svkkt stv rslvls kalls så tlas tvkl. ETTE ER VÅRE SRBEISPRTERE : Far Utv vrk s skrvt årl arssats / skft tall, fr rk ll srk Ssal rl, fatt far fr fl atv kskvs, Vl, sal, skt sx lat at: Kraltt Økt lykksrsk Brk rsl rlt r rsj t ar s slv fr å rs atv kskvs fr kltsk saft. tal rl Lv-, yr- jt/karsyk lkls tljlt rk rls j als- rll Økt krftrsk rs, skjkstls v Lvsvar fstska s ar lr. (FS, FS) ll rksj, rk, sttls, stt, frsl ar fr sts s yft ar (S) fr a arktka s kk Ta tvklslt frrt l, straffart. Sykfrr t straffs så fr vrk. frasj: Plakat ka stlls fra Hlsrktratt: E-st: IS / Kl: Vårt La t Hvt Bås la 23