Månedsrapport for oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for oktober 2011"

Transkript

1 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på krisen bidro til oppgang i aksjekedene Rentekedene I ober har nøkkeltall og økonomiske indikatorer vist en god utvikling i USA, mens den har vist en svakere utvikling i eurolandene. Markedene har hatt full fokus på kriseløsningen i eurolandene. Da kriakken kom ble den tatt godt i mot av kedene, selv om ikke alle detaljene var på plass. Markedene var også usikre på om tiltakene var tilstrekkelige, men anså dette som en god begynnelse. De positive nyhetene medførte stigende korte og lange renter både internasjonalt og i Norge. Våre pengekedsfond har gitt en tilfredsstillende avkastning i ober. De norske obligasjonsfondene har som følge av stigende renter gitt en svak avkastning i samme periode, men i forhold til sine referanseindekser har avkastningen vært god. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 10 års rente i % Norge Europa USA Japan Globalt Den 2. ember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken (FED) renten uendret på 0,13 prosent. Sentralbanken påpekte at den økonomiske veksten var litt høyere enn ventet. Arbeidskedet er fortsatt svakt og arbeidsløsheten holder seg på et høyt nivå. Det private forbruket viser kun en moderat vekst. Boligkedet er svakt og virker depressivt. Inflasjonen har vært høy, men har moderert seg ettersom råvareprisene har kommet noe ned fra de høyeste nivåene. FED påpeker at det er en signifikant nedsiderisiko for den økonomiske utviklingen. Det kom ingen ny runde med kvantitative lettelser (QE3), men sentralbanken fortsetter operasjon twist. Det vil si at de kjøper lange obligasjoner og selger korte obligasjoner. Dette vil presse ned de lange rentene. I tember var inflasjonen på 3,9 prosent på årsbasis, mens kjerneinflasjonen var uendret på 2,0 prosent. Sentralbanken vektlegger at det er økningen i råvareprisene som trekker inflasjonen opp, og de antar at dette vil avta på sikt. Boligkedet i USA sliter etter at diverse stimulerende tiltak er faset ut. Prisene steg noe frem til sommeren 2010, men begynte deretter å falle. Prisfallet startet etter at myndighetene avviklet skatterabatter for kjøp av nye og brukte boliger. De siste 12 månedene har boligprisene i gjennomsnitt falt 3,8 prosent. Prisene ser nå ut til å ha stabilisert seg, og flere andre indekser viser samme tendens. Etter at sentralbanken har sagt at de vil holde renten eksjonelt lavt minst frem til midten av 2013 har kedet lagt seg på disse forventningene. Stor usikkerhet underbygger dette, og mange er redd for en ny resesjon. Markedet tror fortsatt at det vil komme ytterligere tiltak i form av kvantitative lettelser. Den 3. ember kuttet litt uventet den europeiske sentralbanken (ECB) renten med 0,25 prosentpoeng

2 til 1,25 prosent. Dette var det første møtet som ble ledet av den nye ECBsjefen, italieneren Mario Draghi. I pressemeldingen ble det påpekt at de økonomiske utsiktene fortsatt preges av uvanlig stor usikkerhet og stor nedsiderisiko. Noe av denne risikoen har materialisert seg og medført signifikante nedrevideringer av anslagene for veksten i Inflasjonen er fortsatt høy, men lavere vekst bør medføre lavere inflasjon fremover. Arbeidsledigheten i EUlandene stiger videre og er nå 10,2 prosent. I Tyskland falt ledigheten, mens den var uendret i Frankrike. I Italia og Spania steg ledigheten noe. Veksten i pengemengden økte noe og har nå en årlig vekstrate på 3,0 prosent. Økningen er sannsynligvis drevet av høyere energi og matvarepriser. Kjerneinflasjonen er på 1,6 prosent. Selv om sentralbanken kuttet renten i ember kan det bli et ytterligere kutt på neste møte i ember. Her vil nok utviklingen rundt Helles ha stor påvirkning. Kreditt Den negative utviklingen i kredittkedet som startet i snudde brått i ober. Det har ikke vært en like bra månedlig utvikling i rentedifferanse mellom KLP Obligasjon Global I sin referanseindeks og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid siden i Renteforskjellen krympet med 0,3 prosentpoeng og endte på 2,07 prosent. Dette er fortsatt 0,66 prosentpoeng høyere enn hva den var ved inngangen til året og viser en negativ trend for kredittkedet året sett under ett. Kredittkedet på begge sidene av Atlanteren har denne måneden vært preget av diskusjonene i EU rundt restrukturering av gresk statsgjeld og oppkapitalisering av bankene. Det positive sentimentet som rådet i midten av måneden hadde sin grobunn i uttalelser fra Tyskland og Frankrike om at det ville komme en omfattende kriakke mot slutten av måneden. Pakken kom, men mottagelsen var noe kjøligere enn man håpet på. I månedsskiftet til ember ble det også klart at Hellas ønsker å ha en folkeavstemming rundt kriakken og de omfattende innstrammingstiltakene som følger med. Dette har skapt stor usikkerhet rundt om man vil klare å få til en styrt restrukturering av landets gjeld og om Hellas i det hele tatt har noen fremtid innenfor eurosabeidet. I overgangen til ny måned ser vi nå en total endring i investorenes risikoappetitt, og rentedifferansene mot stat er igjen på vei ut. Den største positive endringen i risikopremie skjedde naturlig nok i det eurodominerte området, som har hatt størst negativ utvikling hittil i år og som også er mest direkte påvirket av uroen rundt statsgjelden til de såkalte periferilandene. Det pund og dollardominerte kedet hadde også en klar positiv utvikling og samtlige sektorer i alle valutaer endte måneden i pluss. I USA tjente bankene og finanssektoren mest på stemningsendringen i midten av måneden. I Europa gjaldt dette også for finanssektorene generelt, men her kom ikke bankene relativt sett så bra ut som i USA. Dette har nok sammenheng med at europeiske banker har mer eksponering mot de utsatte landene og pålegget fra EU om å øke kjernekapitalen. Dette pålegget kan ses på som en forventning fra EU sin side om at det vil komme ytterligere tap som bankene må tåle. 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 Kredittspread CDX Mellom kredittkvalitetene hadde de dårligste ratingene den beste utviklingen i ober. Også dette kan ses på som en naturlig korreksjon, da det er i dette segmentet risikoappetitten har minsket mest i løpet av Det kom færre nyutstedelser av kredittobligasjoner i ober enn det som er vanlig på denne tiden av året. Antallet har også sunket fra foregående måned. Norge Den 19. ober holdt Norges Bank som ventet renten uendret på 2,25 prosent. I pressemeldingen ble det påpekt at industrilandene trolig står overfor en forsterket og langvarig lavkonktur. Finanskedene er preget av uro og usikkerhet. Uroen og svakere utsikter i utlandet påvirker utsiktene også for norsk økonomi. Her hjemme er inflasjonen lav, men veksten i norsk økonomi holder seg fortsatt godt. Det er uvanlig stor usikkerhet om den videre utviklingen. Analysene i Pengepolitisk rapport 3/11 tilsier at styringsrenten begynner å øke om ett års tid. Skulle uroen i utlandet forsterkes og utsikten for vekst og inflasjon bli ytterligere svekket, kan renten bli Kredittspread CDX

3 satt ned. Konsumprisindeksen steg til 1,6 prosent på årsbasis i tember. Kjerneinflasjonen steg til 1,2 prosent, noe under Norges Banks anslag på 1,3 prosent. Sentralbanken har lagt vekt på en konsumpris som måler trendveksten på energipriser. Den viser en vekst på 1,3 prosent. I ober styrket kronen seg fra 7,89 til 7,69 mot euro, og styrket seg fra 95,36 til 92,93 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland for 1,6 milliarder kroner pr. dag i ember. Dette var vesentlig høyere enn forventet. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 3 mnd rente i % kan bli førende. I kedet er det flere som venter at sentralbanken vil kutte renten dersom ECB kutter renten. Vi tror Norges Bank vil holde renten uendret ut året, men ser ikke bort fra et kutt dersom krisen i eurolandene eskalerer. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Volatilitet VIX Cboe Spx Volatility Indx 1,0 0,5 NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,8 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer, en nedgang på 200 personer. Dette tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidskedet viser nå en flat trend, og utviklingen er ikke like sterk som Norges Bank legger til grunn. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB, falt til 3,2 prosent. Kredittveksten økte til 6,5 prosent i ust. Husholdningenes kredittvekst har økt gradvis og er nå 7,2 prosent. Bedriftenes lånevekst er mer volatil fra måned til måned, men fortsetter å øke og er nå kommet opp i 4,0 prosent på årsbasis. Detaljhandelen falt i tember. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser fortsatt en oppgang, og sesongjustert er årsveksten på 1,6 prosent. Rentebanen ble som ventet kraftig nedjustert og signaliserer at neste renteøkning kommer først om ett år. Usikkerheten er stor og utviklingen i Europa Norge Europa USA Japan Aksjekedene Globalt Fallet de siste månedene på verdens børser, snudde til en oppgang på 8,5 prosent i ober målt ved verdensindeksen MSCI. Kursoppgang på aksjer kom som følge av at det ser ut til at gjeldsproblematikken i Hellas på en eller annen måte blir løst. Volatilitet i kedet målt ved VIX indeksen falt fra 45 til 30 prosent. Den negative estimatutviklingen de seneste månedene, flatet ut i ober. De fleste børser er attraktivt priset på dagens estimater, ca 20 prosent lavere enn gjennomsnittet siste 10 år , , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix

4 Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 7,95 prosent i ober i norske kroner. I lokal valuta gjorde det norske kedet best, mens det danske kedet var det svakeste. Den store uroen vi så i tember, har fortsatt gjennom ober, med en rekke politiske krisemøter, og med en avtale for å løse Hellas gjeldsproblemer og for å styrke balansen i europeiske banker. Måneden har også vært preget av resultatsesong, som har kommet litt under forventningene på tross av at analytikerne hadde senket forventningene i forkant. Equinox og BWO samt undervekten i gjødselselskapet Yara mest. KLP AksjeNorden sin avkastning i ober var 8,00 prosent. Svak aksjeplukking innen industri og telekom bidro negativt til relativavkastningen, mens aksjeplukkingen innen energi og materialer bidro positivt. De aksjene som bidro mest negativt til fondets resultat var overvektene i Sydbank, Lindab og Astrazeneca samt undervekten i Swedbank. De som bidro mest positivt var overvekten i Det Norske samt undervektene i Novo, Sampo og Novozymes. 800,0 Norge og Norden 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 Norge OSEFX Norden VINX 30 Norge Forventningene om en europeisk løsning på den greske tragedien bidro til en sterk oppgang i verdens aksjekeder i ober. På Oslo Børs ble det også en sterk oppgang, og børsen målt ved Fondsindeksen steg med hele 10,2 prosent i løpet av måneden. En videre oppgang i aksjekedene er avhengig av at det kommer troverdige langsiktige løsninger på situasjonen i Hellas og deretter i Italia og Spania. Frem til det skjer må vi fortsatt forvente store svingninger i aksjekursene. KLP AksjeNorge hadde en ginalt sterkere utvikling enn indeksen i perioden. Hovedårsaken til meravkastningen var eierskapet i oljeselskapet Det Norske som var med på et gigantisk oljefunn i Nordsjøen. Deretter bidro teknologiselskapet Nordic Semiconductor og industrikonglomeratet Aker også positivt. På den negative siden bidro overvektene i oljeserviceselskapene

5 Avkastningsinformasjon pr for KLPfondene Note Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff. Fond Indeks Diff. KLP Pengeked 0,33% 0,08% 0,24% 2,44% 1,95% 0,48% KLP Aktiv Rente 0,28% 0,21% 0,07% 2,45% 2,06% 0,39% KLP Rentefond II 0,18% 0,14% 0,32% 2,69% 2,39% 0,30% KLP Pensjon 0,38% 0,96% 0,58% 4,45% 4,46% 0,01% KLP Pensjon II 0,93% 1,49% 0,56% 5,89% 7,32% 1,43% KLP Statsobligasjon I 1,25% 1,27% 0,03% 6,04% 6,17% 0,13% KLP Obligasjon I 0,62% 0,84% 0,22% 4,74% 5,19% 0,45% KLP Obligasjon Global I 1,23% 1,58% 0,36% 7,30% 7,02% 0,29% KLP Obligasjon Global II 1,21% 1,58% 0,37% 7,35% 7,02% 0,33% ST1X 1 mnd. Nibor 0.15% ST3X ST4X ST5X DnB Stat Alle 50% Stat Alle/ 50% Swap 3 år Barclays Global Agg. Corp. SR Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 10,47% 10,20% 0,27% 17,72% 17,51% 0,21% KLP AksjeNorden 8,00% 7,95% 0,05% 18,73% 16,86% 1,87% KLP AksjeGlobal Indeks I 1,2 3,73% 3,67% 0,06% 8,44% 8,50% 0,06% KLP AksjeGlobal Indeks II 1,2 8,44% 8,47% 0,03% 4,63% 4,56% 0,06% KLP AksjeGlobal Indeks III 1,2 8,43% 8,47% 0,04% 4,65% 4,56% 0,09% KLP AksjeGlobal Indeks IV 1,2 8,39% 8,47% 0,07% 4,81% 4,56% 0,24% KLP AksjeFremv. Mark. Indeks 1,2,4 6,71% 6,46% 0,25% 2,62% 2,57% 0,04% KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 1,2,5 6,72% 6,46% 0,26% 0,99% 1,27% 0,29% KLP AksjeVerden Indeks 1,2,5 4,09% 4,04% 0,05% 4,24% 4,33% 0,09% KLP AksjeNorge Indeks 10,31% 10,32% 0,01% 12,48% 12,62% 0,14% KLP AksjeNorge Indeks II 10,27% 10,32% 0,05% 12,39% 12,62% 0,23% KLP AksjeEuropa Indeks I 1,2 5,30% 5,31% 0,01% 10,28% 10,50% 0,22% KLP AksjeEuropa Indeks II 1,2 7,32% 7,29% 0,03% 8,80% 9,00% 0,19% KLP AksjeUSA Indeks USD 1,2 10,76% 10,87% 0,11% 0,49% 0,40% 0,09% KLP AksjeUSA Indeks II 1,2 10,39% 10,68% 0,29% 0,53% 0,76% 0,23% KLP AksjeAsia Indeks I 1,2 1,34% 1,28% 0,06% 14,26% 13,87% 0,38% KLP AksjeAsia Indeks II 1,2 3,35% 3,51% 0,16% 12,00% 11,61% 0,40% OSEFX VINXFNOK KLP World KLP World valutasikret KLP World valutasikret KLP World valutasikret KLP Emerging Markets KLP Emerging Markets KLP All Country World OSEBX OSEBX KLP Europe KLP Europe valutasikret KLP USA KLP USA valutasikret KLP Pacific KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 3 5,62% 5,69% 0,07% 2,68% 2,53% 0,15% KLP Kombinasjon M 3 5,64% 5,69% 0,05% 2,66% 2,53% 0,13% Kombinasjonsindeks Kombinasjonsindeks Rentefond Eff. Val.sikr. Mod. rente eff. rente durasjon KLP Pengeked 3,31 0,22 KLP Aktiv Rente 3,29 0,32 KLP Rentefond II 3,58 0,92 KLP Pensjon 3,49 2,64 KLP Pensjon II 3,96 4,56 KLP Statsobligasjon I 2,35 4,09 KLP Obligasjon I 3,53 3,14 KLP Obligasjon Global I 3,69 5,62 5,32 KLP Obligasjon Global II 3,69 5,61 5,29 1) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging M arkets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by M SCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices M SCI starts with the M SCI World Index, the M SCI USA Index, the M SCI Europe Index, the M SCI Pacific Index, the M SCI Emerging M arkets Index and the M SCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. M SCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the M SCI World Index, the M SCI USA Index, the M SCI Europe Index, the M SCI Pacific Index, the M SCI Emerging M arkets Index and the M SCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging M arkets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : M SCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither M SCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the M SCI data (the "M SCI" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the M SCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the M SCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages. 3) Oppstart ) Oppstart ) Oppstart

6 OPPLYSNINGER OM KLPFONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 973, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 973, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1 025, ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 1 050, ,15 0,00/0, KLP Rentefond II 1 050, ,20 0,00/0, KLP Pensjon 1 079, ,20 0,00/0, KLP Pensjon II 1 280, ,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I 1 051, ,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I 1 053, ,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I 1 127, ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1 161, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 3 100, ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden 1 731, ,75 0,20/0,20* KLP AksjeGlobal Indeks I 1 080, ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1 092, ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1 088, ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 991, ,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1 026, ,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1 009, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 1 042, ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1 198, ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1 041, ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 742, ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 845, ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 1 219, ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 907, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 750, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 600, ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 1 000, ,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 34 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for august 2011

Månedsrapport for august 2011 Månedsrapport for ust 2011 Markedskommentar Svake makroøkonomiske indikatorer gir lite håp om videre sykeloppgang. Resesjonscenariet prises inn på aksjebørser rundt i verden. Få tegn til konstruktive løsninger

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 4,0 prosent i juli. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Månedsrapport for juli 2011

Månedsrapport for juli 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Bekymring for ny resesjon i USA. Fokus flyttet til Spania og Italias gjeldssituasjon og statsfinanser. Lange renter falt siste måned, mens kredittpåslaget økte

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fallet i oljeprisen fortsatte i desember, og oljeprisen er nå ned i overkant av 50 prosent fra toppen på 115 dollar i sommer. Utviklingen

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport April 2009 Endelig bedring å spore! Oslo børs: +5,5% S&P 500: +3,9% FTSE World: +3,4% FTSE Emerging: +9,7 % Oljepris: +7,6% Mars ga et etterlengtet mini-rally Diverse ledende indikatorer

Detaljer