Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY)"

Transkript

1 Fagplan Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY) 90 Studiepoeng heltid Godkjenning Planen bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. september 2002 Sist endret 1. november 2010 Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Studiested Kjeller Gjelder fra 2011 Vår

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV ORGANISERING LÆRINGSUTBYTTE INTERNASJONALISERING FAGLIG INNHOLD ARBEIDSFORMER TEORETISKE STUDIER PRAKSISSTUDIER VURDERING EKSAMENER PRAKSIS KVALITETSSIKRING... 8 EMNEBESKRIVELSER... 9 OPR7110 SYKEPLEIEFAGLIG FORDYPNING OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE EMNER... 9 OPR7200 MEDISINSKE OG NATURVITENSKAPELIGE EMNER OPR7900 OPERASJONSSYKEPLEIE, FAG OG YRKESUTØVELSE

3 1. Innledning Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium på 90 studiepoeng og skal kvalifisere sykepleiere ut over den kompetanse som 3-årig sykepleierutdanning gir. Videreutdanningen innebærer en videreføring og fordypning i sykepleie i forhold til operasjonssykepleierens målgruppe og arbeidsområde. Videreutdanningen er forankret i Rammeplan og forskrift om faglig innhold, vurderingsordninger og opptakskrav (2005) og tilpasset dagens spesialisthelsetjeneste. Hensikten er å utdanne yrkesutøvere som kan utøve operasjonssykepleie til pasienter og ivareta deres pårørende i et høyteknologisk miljø. Utdanningen gir faglig kompetanse, og kvalifiserer til yrkesutøvelse som operasjonssykepleier. Utøvelsen skal være i samsvar med de krav helselovgivningen stiller til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier samt samfunnets og spesialisthelsetjenestens behov for operasjonssykepleiekompetanse. 2. Målgruppe og opptakskrav Krav til opptak er sykepleier med autorisasjon og minst to års relevant yrkespraksis etter gitt autorisasjon. Opptak baseres på formelle krav og samarbeid med helseforetaklene som stiller praksisplasser til rådighet. I tillegg til vurdering av formelle krav, kan intervju bli foretatt for aktuelle søkere. 3. Organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium over tre semestre. All undervisning er obligatorisk. Studiet veksler mellom teori- og praksisstudier av ulik varighet. Teoristudiene utgjør ca. 45 % og praksisstudiene ca. 55 %. Minimum 90 % av praksisstudiene skal være praksis i pasientsituasjoner. Det er hovedtyngde på teoretiske studier i 1. og 2. semester, og hovedvekt på praksisstudier i 3. semester. 3

4 4. Læringsutbytte Operasjonssykepleie er et spesialområde innen sykepleie som krever kunnskaper om og forståelse for den akutt og/eller kritisk syke operasjonspasientens situasjon og behov, samt inngående kunnskap til operasjonstekniske prinsipper, kirurgiske undersøkelser og behandling. Operasjonssykepleie innebærer å være en sentral medspiller i arbeidet med å organisere og koordinere driften av den operative virksomheten, ivareta pasientens behov for sykepleie før, under og umiddelbart etter inngrepet samt medvirke under det operative inngrepet. For å kunne organisere, koordinere og ivareta sykepleie til pasienten, må operasjonssykepleieren observere, vurdere og tolke pasientens situasjon og iverksette hensiktsmessige tiltak. Operasjonssykepleieren har kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i å møte pasientens allmennmenneskelige behov og behov som oppstår som følge av den aktuelle sykdom eller skade. Operasjonssykepleier har ansvar for å sikre kontinuitet og høy kvalitet i sykepleien til pasienten gjennom dokumentasjon og rapportering. Operasjonssykepleieren fremmer helse og lindrer lidelse ved å redusere stress og angst og begrense omfanget og styrken i de belastninger pasienten utsettes for. Operasjonssykepleier medvirker til faglig forsvarlig prioritering i operasjonsavdelingen. Pasientens situasjon stiller store krav til operasjonssykepleierens evne til kontaktetablering og omsorg og krever en bevisst verdiforankring, forståelse og varhet. Kunnskap og refleksjon innenfor sykepleie, etikk, psykologi, pedagogikk og ledelse ligger til grunn for denne kompetansen. Målet med studiet er å utdanne yrkesutøvere som kan utøve operasjonssykepleie til pasienter og ivareta deres pårørende i et høyteknologisk miljø. Utdanningen skal gi handlingskompetanse, og kvalifisere til yrkesutøvelse som operasjonssykepleier. Utøvelsen skal være i samsvar med de krav helselovgivningen stiller til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier samt samfunnets og spesialisthelsetjenestens behov for operasjonssykepleiekompetanse. 5. Internasjonalisering Studenter oppfordres til å ta deler av utdanningen ved høgskolen ved en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Hensikten er å samle informasjon om hvordan andre land gjennomfører studier og opplæring i arbeidslivet. Utvekslingsopphold gir økt utbytte av studiene og viktig tilleggskompetanse for yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn. Økende globalisering av arbeidsmarkedet, gjør også internasjonal erfaring, språk- og kulturkunnskap stadig viktigere. Operasjonssykepleiere er også en gruppe som er viktig i forhold til internasjonalt hjelpearbeid. Oppdatert oversikt over de universiteter og høgskoler HiAk har samarbeidsavtaler med, finnes på høgskolens hjemmesider: Der finnes også mer informasjon, nyttige linker, søknadsfrister, høgskolens søknadsskjema for utvekslingsopphold og prosedyrer for studentutveksling. Høgskolen anbefaler kortere opphold i land i Norden for studentene ved videreutdanningen i operasjonssykepleie. 4

5 6. Faglig innhold Videreutdanningens faglige innhold er knyttet nært opp til Rammeplanens (2005) beskrivelse av operasjonssykepleierens kompetanseområder. Det faglige innholdet i utdanningen skal medvirke til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/eller kritisk syke pasienter i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag. Studiet er inndelt i tre hovedemner og bygger på teoretiske og praktiske bidrag fra ulike fag og kunnskapstradisjoner. Hovedemner fra rammeplanen med Studiested Kjeller fagplan: studiepoeng: OPR7110 OPR7200 OPR7900 Sykepleiefaglig fordypning og 15 samfunnsvitenskapelige emner, 15 sp Medisinske og naturvitenskapelige 30 emner, 30 sp Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse, 45 sp Til sammen Hovedemnene integreres både i teori- og praksisstudier. Ut fra utdanningens faglige innhold og fokusområder, skal det være sammenheng og progresjon i teori og praksisstudier. Bestemmelser om innhold i delemner og sentrale tema er beskrevet i rammeplanens kapittel 4 og utdypet i høgskolens undervisningsplan. 7. Arbeidsformer Det legges vekt på integrasjon mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Høgskolen vektlegger bruk av pedagogiske metoder som stimulerer studenten til egenaktivitet, selvstendighet og kritisk tenkning. Kompetansen studenten skal utvikle, kan ikke læres isolert fra praksis. Utøvelse av faglig forsvarlig operasjonssykepleie må læres i direkte samhandling med pasienter. Det kreves en faglig integrering av teori og praksis for å gi pasienten helhetlig omsorg når han/hun er i en sårbar situasjon. Høgskolen skal legge til rette for et læringsmiljø som ivaretar og fremmer den enkelte students personlige og faglige vekst og utvikling. Læringsmiljøet skal bygge på sentrale verdier. Respekt, omsorg, medbestemmelse, likeverd, solidaritet og medmenneskelighet er eksempler på verdier som vektlegges i læringsprosessen og i gjennomføringen av utdanningen. 5

6 7.1 Teoretiske studier Operasjonssykepleieren befinner seg i skjæringspunktet mellom det medisinsk mulige og det etiske valg, - i skjæringspunkter mellom et helhetlig menneskesyn og en naturvitenskapelig forståelse av mennesket. Å ha bevissthet i forhold til verdier, kan bidra til å skape refleksjon og mening i operasjonssykepleierens arbeide. For å bli en dyktig operasjonssykepleier er en læringsprosess som veksler mellom teoretiske og praktiske studier en forutsetning. Teoretiske kunnskaper innen både generell sykepleie, operasjonssykepleie og de medisinske og naturvitenskapelige fagområdene er grunnleggende for å kunne utøve operasjonssykepleie av høy faglig kvalitet. Dette er en forutsetning for å kunne medvirke i kirurgisk undersøkelse og/eller behandling og for å kunne mestre bruk av det avanserte medisinsk - tekniske utstyret som finnes i dagens operasjonsavdelinger. I de teoretiske studiene benyttes ulike læringsmetoder avhengig av emne, mål og innhold. De sentrale emnene i fagplanen kan behandles i forelesninger, dialogundervisning, gruppearbeid, PBL (problembasert læring), prosjektarbeid, framlegg, demonstrasjon, studentundervisning og praktiske øvelser. En del emner vil ikke bli timebelagt, og det forventes at studenten tilegner seg denne kunnskapen ved selvstudium. Studentens egne erfaringer er en viktig ressurs i teoristudiene. 7.2 Praksisstudier De praktiske studiene er på ca. 34 uker. Studenten har 40 timer studietid pr. uke, hvorav 32 timer er obligatorisk tilstedeværelse i praksis og 8 timer er selvstudietid knyttet til fordypning i teori- og praksisstudiene. Hensikten med praksisstudiene er at studenten utvikler nødvendig handlingskompetanse og handlingsberedskap. Praksisstudiene skal gi grunnlag for å utøve forsvarlig praksis i operasjonssykepleie. Læringsmetodene skal fremme egenaktivitet, refleksjon og læring hos studentene. Refleksjon i forhold til egne erfaringer er nødvendig for å utvikle hensiktsmessig handlingskompetanse og handlingsberedskap. Det forventes at studenten arbeider kontinuerlig med integrering av ny kunnskap og etisk refleksjon gjennom hele studieforløpet. Metodene varierer fordi læring skjer best i en person som tar alle sansene i bruk under sitt arbeid. I praksisstudiene er bruk av målskriving, vurderinger, læringslogg, veiledning i/av pasientrettede situasjoner med kontaktsykepleier, operasjonssykepleier og/eller lærer, praksissamlinger, studentundervisning, demonstrasjon, og praktiske øvelser aktuelle metoder. 6

7 8. Vurdering Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler, forskrift om studier og eksamen og utfyllende bestemmelser til forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Akershus. Se høgskolens nettsider samt rammeplan og forskrift. Se beskrivelse av den enkelte eksamen under emnebeskrivelsene. 8.1 Eksamener Sem Emnekode Emnenavn Sp Eksamensform Vurderingsuttrykk 1 OPR7110 Sykepleiefaglig fordypning, og samfunnsvitenskapelige emner 30 Hjemmeeksamen i gruppe (maks 3 studenter) Bestått / ikke bestått 2 OPR 7200 Medisinske og naturvitenskapelige emner 30 Skriftlig eksamen under tilsyn, individuell- 7 timer 3 OPR7900 OPR Fordypningsoppgave individuell/gruppe (maks 3 studenter) med individuell muntlig høring A - F A - F 8.2 Praksis Semester OPPRA Praksisstudier Vurderingsuttrykk 1 PR1, 10 uker Bestått/Ikke bestått 2 PR2, 8 uker Bestått/Ikke bestått PR3, 9 uker Bestått/Ikke bestått 3 PR4, 8 uker Bestått/Ikke bestått 7

8 9 Kvalitetssikring Studiet følger høgskolens kvalitetssikringssystem og skal bidra til å sikre høy kvalitet på utdanningene å skape et godt studie- og læringsmiljø for studentene å sikre at studentene gjennomfører sine studier med gode resultater og innenfor normert tid Høgskolen skal gjennom sine studietilbud utdanne yrkesutøvere som gjennom sitt studium har tilegnet seg ferdigheter, kunnskaper og generell kompetanse som er viktige for deres personlige utvikling og som samtidig er relevante for det samfunn og den yrkesutøvelse de skal inngå i. Kvalitetssikringssystemet skal ivareta følgende funksjoner: sikre en stadig kvalitetsforbedring av høgskolens utdanningstilbud sikre at krav og forventninger fra overordnet myndighet ivaretas Kvalitetssikringssystemet skal ikke være et statisk system, men et system i kontinuerlig utvikling. Studentenes deltakelse i kvalitetssikringsarbeidet er avgjørende. 8

9 Emnebeskrivelser Emnenavn OPR7110 Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Engelsk navn Professional Nursing and Social Science Type studie Videreutdanning der det kreves 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning for å få studierett Studiepoeng 30 Semester 1 og 2 Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav: Sykepleie med autorisasjon og minimum 2 års klinisk praksis som sykepleier Læringsutbytte: Studenten skal vise kunnskap og forståelse for opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienten, pårørende og personalet ved akutt og kritisk sykdom og ved undersøkelser, behandling og død forstå fenomenene i et flerkulturelt perspektiv vise selvinnsikt og mestre samhandling med mennesker som er alvorlig syke vise forståelse for sykepleiens teori- og verdigrunnlag og hvordan dette danner basis for utvikling av operasjonssykepleie vise etisk standard og utøve omsorgsfull, systematisk og velbegrunnet praksis ha kunnskap om forskning og fagutvikling i operasjonssykepleie kritisk vurdere og anvende teoretisk og forskningsbasert kunnskap for å bidra til sykepleieutøvelse av høy kvalitet vise forståelse for hvordan operasjonssykepleier handler i spenningsfeltet mellom medisinsk rasjonalitet og omsorgsrasjonalitet vise forståelse for hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie- og spesialisthelsetjenesten og kan se dette i sammenheng med ansvaret for å utøve operasjonssykepleie, lede eget fag og arbeide i team ha kunnskaper om spesialavdelingens arbeidsmiljø og hvordan arbeidsmiljøbelastninger kan forebygges og reduseres Innhold: Opplevelser og reksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom Kompetanse og fagutvikling Etikk Rammefaktorer, organisering, ledelse og miljø 9

10 Arbeidsformer: Forelesninger, gruppearbeid, PBL, selvstudier, kritisk lesing / vurdering av fagstoff og forskningsartikler, praktiske øvelser, deltagelse i pasientarbeid Praksis: Praksisstudier ved operasjonsavdeling, 9 uker Arbeidskrav: 1 2 gruppeoppgaver Eksamensform: Hjemmeeksamen i gruppe over 5 dager, med maks 3 studenter i gruppen Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen: Alle hjelpemidler tillatt Sensorbruk: Intern og ekstern Litteratur: Ca 1500 sider, se vedlegg til undervisningsplan Se fagside under 10

11 Emnenavn OPR7200 Medisinske og naturvitenskapelige emner Engelsk navn Medicine and Natural Sciences Type studie Videreutdanning der det kreves 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning for å få studierett Studiepoeng 30 Semester 2 Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav: OPR7100 og praksisstudier fra første semester må være bestått for å avlegge eksamen i OPR7200. Læringsutbytte: Studenten skal anvende relevante kunnskaper i medisinske og naturvitenskapelige emner slik at operasjonssykepleier er i stand til å observere og iverksette nødvendige tiltak ha kunnskap om menneskets anatomiske oppbygging og prinsipper som ligger til grunn for kirurgisk vurdering, undersøkelse og/eller behandling ha kunnskap om anerkjente kirurgiske behandlingsmetoder slik at operasjonssykepleier kan bidra til at den kirurgiske behandlingen forløper til pasientens beste utvikle sin evne til å observere, vurdere og iverksette tiltak når vitale organer trues eller svikter identifisere risiko for komplikasjoner og iverksette tiltak for å forebygge nerve- og hudskader og utvikling av hypotermi vise forståelse for mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte, og anvender relevante kunnskaper i infeksjonsforebyggende arbeid anvende kunnskaper om organismens forsvar mot infeksjoner, vurdere risiko i forhold til den enkelte pasients immunforsvar og se det i forhold til aktuelle smittestoffer og mulige smittemåter ha kunnskaper innen anestesiologi og farmakologi, og anvender disse kunnskapene i sin utøvelse under kirurgisk undersøkelse og/eller behandling. Innhold: Naturvitenskap: Anatomi, fysiologi, patofysiologi, sykdomslære, mikrobiologi, infeksjonsmedisin, hygiene, kirurgiske undersøkelser og behandlingsmetoder, anestesiologi og farmakologi Arbeidsformer: Forelesninger, kollokvier, gruppearbeid, løsning av tidligere eksamensoppgaver i grupper, selvstudier Praksis: Deltakelse og utøvelse av operasjonssykepleie med fokus på kirurgisk undersøkelse og/eller behandling, 8 uker 11

12 Arbeidskrav: Passeringstest i mikrobiologi Eksamensform: Skriftlig eksamen under tilsyn, individuell - 7 timer Vurderingsuttrykk: A til F Hjelpemidler til eksamen: Ingen hjelpemidler tillatt Sensorbruk: Intern og ekstern Litteratur: Ca 2000 sider, se vedlegg til undervisningsplan Se fagside under 12

13 Emnenavn OPR7900 Operasjonssykepleie, fag og yrkesutøvelse Engelsk navn Theatre Nursing as a Profession Type studie Videreutdanning der det kreves 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning for å få studierett Studiepoeng 30 Semester 3 Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav: OPR7200 og praksisstudier fra andre semester må være bestått for å avlegge eksamen i OPR7900 Læringsutbytte: Studenten skal vurdere pasientens totale situasjon i den pre-, per - og postoperative fase slik at operasjonssykepleier kan iverksette nødvendige tiltak innenfor sitt myndighets- og ansvarsområde ha de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne utøve operasjonssykepleie i et høyteknologisk miljø gi omsorg i et teknologisk miljø og reflektere over teknologiens muligheter og begrensninger anvende kunnskaper og oppøve holdninger og ferdigheter til å redusere de stress- og risikofaktorer pasienten utsettes for ta ansvar for avdelingens hygieniske standard vurdere kunnskaper, ferdigheter og holdninger i hygiene, infeksjonsforebyggende prinsipper og infeksjonsforebyggende arbeid og fremme den hygieniske standard ved avdelingen og i sykehuset for øvrig ivareta pasientens integritet ha en bevisst holdning ved bruk av utstyr med tanke på god ressursforvaltning ha kompetanse i anvendelsen av medisinskteknisk utstyr ha pedagogisk kompetanse og evne til å tilpasse informasjon, veiledning og undervisning ut fra pasient og pårørendes rettigheter, behov og totale situasjon formidle eget fag, undervise og veilede studenter og annet helsepersonell ha kunnskap om ambulansetjenesten, akuttmottak og katastrofeberedskap; deres funksjon og organisering Innhold: Pre,- per- og postoperativ sykepleie, kirurgiske instrumenter og utstyr, operasjonsteknikk, hygiene, sårbehandling Stress og mestring, pedagogikk Funksjon, kontrollrutiner og vedlikeholdsprinsipper i forhold til gjeldende retningslinjer og regelverk, samt risikomomenter for pasient og personale. 13

14 Arbeidsformer: Forelesninger, gruppearbeid, pasientcase, praksisrettet undervisning og deling av praksiserfaringer / læringslogg. Deltagelse og utøvelse av operasjonssykepleieoppgaver i praksisstudier. Under veiledning og etter hvert selvstendig utøvelse i samarbeid med kontaktsykepleier og andre. Praksis: Til sammen ca 18* ukers praksisstudier ved operasjonsavdelinger, hospitering ved anestesiog postoperativ avdeling og sterilsentral Annet: Framlegg av fordypningsoppgave Eksamensform: Fordypningsoppgave individuell eller gruppe (maks 3 studenter) med individuell muntlig høring Vurderingsuttrykk: A - F Hjelpemidler til eksamen: Alle hjelpemidler tillatt Sensorbruk: Intern og ekstern Litteratur: Ca 2500 sider, se vedlegg til undervisningsplan Se fagside under * enkelte uker m/ bevegelige helligdager. 14

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Studieprogram V-INTENSP, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Operasjonssykepleie - videreutdanning

Operasjonssykepleie - videreutdanning Operasjonssykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Videreutdanningen i operasjonssykepleie er et heltidsstudium på tre semester. Studiet bygger

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Operasjonssykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRA FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Barnesykepleie - videreutdanning

Barnesykepleie - videreutdanning Studieprogram V-BARNSPL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Barnesykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Operasjonssykepleie - videreutdanning

Operasjonssykepleie - videreutdanning Studieprogram V-OPERSPL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Operasjonssykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre semester (90 studiepoeng). Studiet bygger

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Barnesykepleie - videreutdanning

Barnesykepleie - videreutdanning Studieprogram V-BARNSPL, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:09 Barnesykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Videreutdanningen i barnesykepleie er

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bedret behandlingsmulighet fører paradoksalt nok til at antallet alvorlig og kronisk syke øker. Dette krever

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre semester (90 studiepoeng). Studiet bygger

Detaljer

Operasjonssykepleie - videreutdanning

Operasjonssykepleie - videreutdanning Studieprogram V-OPERSPL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:21 Operasjonssykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Operasjonssykepleierstudiet er

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i sykepleie til barn med smerter Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Studieprogram V-INTENSP, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Videreutdanning i spesialpedagogikk 2 (SP30) Postgraduate Programme in Special Needs 2

Videreutdanning i spesialpedagogikk 2 (SP30) Postgraduate Programme in Special Needs 2 Studieplan Videreutdanning i spesialpedagogikk 2 (SP30) Postgraduate Programme in Special Needs 2 30 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 15. mars 2007 Sist endret

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 11 HØST, versjon 08.aug.13 11:15:35 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som desentralisert deltidsstudium over fire år med oppstart 20. august 2008 Har du adresse på Hadeland, i Valdres eller i Gudbrandsdalen

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:08 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til VIN130 og VIN141.

Videreutdanning i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til VIN130 og VIN141. Emne VIN151_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:19 Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Fagplan. Videreutdanning i operasjonssykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo. 90 studiepoeng. kull 2009

Fagplan. Videreutdanning i operasjonssykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo. 90 studiepoeng. kull 2009 Fagplan Videreutdanning i operasjonssykepleie 90 studiepoeng kull 2009 Godkjent av avdelingsstyret 9.mai 2007 Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 Verdigrunnlag

Detaljer

Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching

Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching Studieplan Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching 60 Studiepoeng deltid Oppdrag Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 1. april 2003,

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I OPERASJONSSYKEPLEIE

RAMMEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I OPERASJONSSYKEPLEIE RAMMEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I OPERASJONSSYKEPLEIE Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1 INNHOLD: FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 2 OPERASJONSSYKEPLEIE FAG OG YRKE... 5 2.1

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre.

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:21 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 13 HØST, versjon 31.mai.13 06:45:30 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP4B_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Emnet skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre eget fagområde.

Emnet skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre eget fagområde. Emne VAN151_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:59 Anestesisykepleie II Emnekode: VAN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Emnet skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre eget fagområde.

Emnet skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre eget fagområde. Emne VAN151_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Anestesisykepleie II Emnekode: VAN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Programplan for Veiledning og Coaching

Programplan for Veiledning og Coaching Programplan for Veiledning og Coaching Further Education in Counselling, Supervision and Coaching Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VEIC Godkjent av styret

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Programplan for norsk med yrkesfaglig profil

Programplan for norsk med yrkesfaglig profil Programplan for norsk med yrkesfaglig profil Further Education in Norwegian with a Vocational Profile Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: NORY Godkjent av rektor

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Further Education in Voluntary Sector Management 60 Studiepoeng deltid

Further Education in Voluntary Sector Management 60 Studiepoeng deltid Studieplan Videreutdanning i ledelse og organisering av frivillige organisasjoner (LOFO) Further Education in Voluntary Sector Management 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av styret ved Høgskolen

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer