MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11."

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTE Handeland, Gisle (A) Christensen, Joril (A) Olsnes, Sigmund (A) Vebenstad, Torill (A) Søviknes, Terje (FRP) Tvedt, Petter Kvinge (FRP) Nilsen, Tom-Christer (H) Strømme, Mona Røsvik (H) Ryssdal, Stein Inge (H) Nyborg, Torill Selsvold (KRF) Kårbø, Pål (KRF) Lussand, Magnar (SP) Olsen, Mette Holmefjord (SV) Hove, Harald (V) Høgholm, Stig (FRP) Eldøy, Berit W. (H) Femoen, Dan Stian (H) FORFALL Nilsen, Monica (FRP) DESSUTAN MØTTE Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Økonomidirektør Johnny Stiansen Seksjonsleiar opplæringsavdelinga Inger Øvsthus Tønder Samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Regionaldirektør Jan Per Styve/stabsleiar Jon-Rune Smørdal Fylkeskultursjef Anna Elisa Tryti Fylkestannlege Inge Magnus Bruvik Organisasjonsdirektør Gerd Ingunn Opdal Informasjonssjef Stanley Hauge Seniorrådgjevar Gro Stien Thorvaldsen som sekretær 1

2 MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. GODKJENNING AV SAKLISTA Fylkesutvalet vedtok å behandle sak 254/10 etter sak 237/10. Deretter vart sakene behandla i rekkjefølgje. Med denne endringa vart saklista godkjend. YMSE Årsbudsjett 2011 Økonomiplan Orientering og drøfting. Avdelingsdirektørane i fylkesadministrasjonen presenterte budsjetta for sine ansvarsområde Stein Inge Ryssdal spurde om det igjen vil verte korrespondanse mellom Bybanen og vidare transport med buss frå Nesttun. Korrespondansen vart borte etter ruteomlegginga 1. november Direktør Oddmund Sylta svarte at etter at Bybanen frå 1. november 2010 fekk avgangar med ein frekvens på kvart 6. minutt, er ikkje lenger plikta til å korrespondere til stades. Joril Christensen viste til oppslag i media om bråk og hærverk på kollektivknutepunktet på Nesttun. Ho spurde om kven som har ansvaret for vakthald og sikring av området. Fylkesrådmannen svarte at det er Politiet som har ansvaret for å handtere ordensforstyrringar. Mette Holmefjord Olsen bad om fortgang i arbeidet med skolebruksplan. Fylkesrådmannen svarte at han vil gå gjennom bruken av skolane. Delegerte saker 34/10 36/10 vart refererte. 2

3 MELDINGAR Periode: 27. oktober november 2010 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 233/ Orientering til fylkesutvalet - strakstiltak for Hardangerfjorden 234/ Pressemelding fra KS - Landsstyrets enstemmige uttalelser om samhandlingsreformen og statsbudsjettet 235/ B - ferje til Austevoll 236/ Nasjonal transportplan Politisk møte med Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Bergen kommune 237/ Protokoll fra ordinær generalforsamling i HFK Bussanlegg AS 238/ Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bystasjonen AS 239/ Møteboka fra generalforsamling i Valen Kraftverk AS 240/ Årsmøteprotokoll for AL Vikafjellsvegen 241/ Vedtekter og generalforsamlingsprotokoll fra 2010 i Bybanen AS 242/ Belønningsordningen - svar på tildelingsbrev frå Samferdselsdepartementet datert 05. juli / Rassikring - søknad / forslag til omdisponering av budsjettmidlar i / Meldingsak - status for etablering av ladepunkt for ladbare motorvognet 245/ Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet august - oktober / Eigarskapskontroll - Arbeidsmarknadsbedriftene, Handlingsplan for det vidare arbeidet I samband med melding 246/10 sette Sigmund Olsnes fram slikt oversendingsforslag: Fylkesutvalet føreset å få ei heilskapeleg politisk sak til handsaming før det vert gjort disposisjonar som rokkar ved det fylkeskommunale eigarskap i arbeidmarknadsbedriftene. Olsnes sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. 247/ Uttalelse fra Kollektivt Krafttak - Mer penger til kollektivtransport! 248/ Oppnemning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Hallingskarvet nasjonalpark i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker og Finse biotopvernområde i Hordland fylke 249/ Familie- og kulturkomiteens besøk i Hordaland november Takker for all bistand i forbindelse med gjennomføringen av besøket 250/ Fri konkurranse / fritt drosjevalg - ikke lett å akseptere for enmonopolist! 3

4 251/ Revisjon av fylkesveiene etter overføring av ansvaret for de fleste riksveier og riksveiferjer fra staten til fylkeskommunene 252/ Revisjon av fylkesveger 253/ Fylkesskatt januar - oktober

5 SAKNR. 236/10 GODKJENNING AV MØTEBOK - FYLKESUTVALET Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Møteboka frå fylkesutvalet vert godkjent. 237/10 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Pål Kårbø sette på vegner av KrF, H og Frp fram slikt forslag: Endringer Beskrivelse Avdeling Nye tiltak Innsparing Statsbudsjettet, inntektsramme Skatt/ramme Ot/ppt Undervisning 500 Bibliotekplan Undervisning Leksehjelp/sommerskole Undervisning 250 Beregnet merinntekt billett kollektiv Samferdsel (jfr. justert grunnlagsdok.) reserven reduseres med 2 mill Vegoppgradering (renter og avdrag) Samferdsel Dette betyr 30 mill i ekstra investering på samferdsel Sjåføropplæring Samferdsel Ferge Austevoll Beregnet rest i 2011 i forhold til 10 mill avsatt, jfr. samferdselssjefens orientering 24/11 Samferdsel Museum Kultur 300 Prisjustering idrettskrets Kultur 100 Røldal pilgrimssenter Kultur 250 Hordaland husflidslag Kultur 100 Fossegrimen Kultur 70 Skrivekunstakademiet Kultur 250 Fjellberg gamle prestgard Kultur 50 Rallarveien Kultur Baroniet Kultur 150 Tuba-prosjekt mot vold Kultur 150 5

6 Tilskudd til prosjekt Grieghallen forprosjekt, tilskudd Kultur Oseanna, investeringstilskudd Kultur Friluftsliv, etablering friluftsråd Kultur 250 Barn og unge, aktivitetstilskudd Kultur 200 Til disp kultur og ressursutvalget Usf verftet,ombygging Kultur Vestlandssatsing, reiseliv (fjord Norge) Regional Vitensenteret, pris- og lønnsjustering Regional 100 Tilskudd kommuneplanarb. m.m. Regional 100 Til ekstraordinære utr. kontrollutvalget Admin Ikke ny stilling arkiv Admin 500 Takstøkning 3% ekstra Tannhelse Innsparing enøk ved ny stilling Admin (fordeles der innsparingen skjer) ikke gratis kaffe fylkeshuset Admin 800 Tilleggsløyvingskonto Admin 170 Ekstraordinært vedlikehold Admin Oversikt Avdeling Nye tiltak Innsparing Endring Admin Skatt/ramme Samferdsel Regional Tannhelse Undervisning Kultur Total Tekstforslag Starte arbeidet med en skolebruksplan for Hordaland Fylkeskommune, der avklaringen i forhold til et eventuelt nybygg ved Austrheim videregående skole blir gitt prioritet. Forsøk med toppklasser i realfag. Hordaland fylkeskommune har i dag stor aktivitet innenfor fornybar energi, maritim virksomhet, og marine næringer. Behovet for kompetent arbeidskraft er enn viktig forutsetning for videre verdiskaping og innovasjon, og grunnlaget for denne kompetansen ligger i å være god på realfag. 6

7 For å styrke rekrutteringen til næringen ønsker fylkestinget å iverksette et forsøk, etter modell frå St. Olav videregående skole i Rogaland og Vardafjell videregående skole i Haugesund, med toppklasser innen realfag, der elever i 2. og 3. årskull gis ekstra utfordringer blant anna ved å tilby forsknings- og undervisningstid i samarbeid med næringsliv, høyskoler og universitet. Forsøket evalueres etter tre år. Det iverksettes et prøveprosjekt med anonyme heldagsprøver ved tre videregående skoler i Hordaland første halvår Evalueringsrapport etter endt forsøk oversendes Opplæring og helseutvalget. Deltakere i sjåføropplæringstilbudet som er finansiert av Hordaland Fylkeskommune må akseptere en bindingstid etter endt kurs. Det tas sikte på å benytte intern kompetanse ved de videregående skolene i opplæringen. Det forutsettes at opplæring og finansiering koordineres med NAV. Fylkestinget ønsker fortgang i fremdriften for Sotrasambandet. Dette er en av veistrekningene med størst køproblemer, og er av stor regional betydning. Fylkestinget vil at prosjektstart skal skje så snart praktisk mulig. Fylkestinget går inn for at det velges en fergefri trase for Kyststamvegen E39 mellom Leirvik og Bergen som ledd i det nasjonale prosjektet med fremtidig fergefri kyststamveg langs vestlandet. Fylkestinget går bort fra alternativet med ferge fra Våge til Os, og vil i det videre arbeide for den fergefrie løsningen. Fylkestinget forutsetter at E39 Svegatjønn-Rådal startes opp i 2012 og ferdigstilles i tråd med plan. Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Fylkesbudsjett 2011, Arbeiderpartiet Budsjettet vert vedteke med desse endringane i høve til fylkesrådmannens budsjettgrunnlag av (i mill kr): Den vidaregåande skulen 23,0 Auka ramme (15,0) Elev- og lærlingombud (0,5) Kostbart undervisningsutstyr (2,0) Skulehelse/folkehelse, prøveprosjekt (2,0) Gratis læremidlar (2,5) Tiltak mot fråfall/bortval (0,5) Ekskursjonar, tilskott etter søknad (0,5) Regional utvikling/næringsretta tiltak 3,1 Klimaplan (2,1) Til rådvelde for andre næringsformål (1,0) Kultur 5,5 Museer (0,5) Kunstformidling, tilskott (0,8) Ymse kulturføremål (Skrivekunstakademiet) (0,2) 7

8 Idrett, barn og unge (1,0) Tilskott vern/vøling kulturminne (0,8) Tilskott barne-/ungd.organisasjonar (1,0) Filmproduksjon (1,0) Kulturtiltak mot rasisme (0,2) Samferdsel 18,5 25,0 Fjerne nattakst (7,0) Styrka frekvens/suppleringstiltak, betre billettering Auka frekvens hovudårene i Bergen Fleire innfartsparkeringsplassar Lågare pris på Periodekort Red.pris på høgaste takstsoner (17,0) Ungdomskort, auke med ein årsklasse (4,0) Gratis skuleskyss (2,0) Drift/vedlikehald fylkesvegar (12,5) Utvida TT-ordninga (1,0) Tannhelse 3,0 Auke i ramme (2,0) Prioriterte grupper (1,0) Personalpolitiske tiltak 1,0 Attføringstiltak, omstilling, seniorpolitikk (1,0) Renteutgifter 3,0 Sum utgifter 57,1 Inndekning Overføring frå investeringsbudsjettet 43,0 Skyss, marknadsføring, nedtrekk 2,0 Konsesjonskraft, meirinntekt 8,1 Rente på lån, reduksjon 4,0 Belønningsordninga for kollektivtiltak i storbyområda 25,0 Sum 57,1 25,0 Totalt 82,1 8

9 Tekstforslag Finansiering av den vidaregåande skulen Fylkestinget ber om at finanseringsordninga for den vidaregåande skulen vert gjennomgått med sikte på å retta opp uheldige verknader som teljedato, usikkert driftsgrunnlag for distriktsskulane og verknader av skilnader i levekår. Fråfall/bortval Praksisretta teori-eksamen. Det må satsast på å gjera teoriundervisninga meir praksisretta for å auka relevansen i praktiske fag. No syner det seg at eksamensoppgåvene for ein del framleis er basert på opplæring i studieførebuande opplæring. Konsekvensen av dette er at elevar i yrkesretta klassar stryk eller får langt dårlegare karakterar enn dei skulle hatt i forhold til pensum i teorifag. Fylkestinget ønskjer ein gjennomgang av desse problema og at praksisen skal endrast. Gratis vidaregåande skule Fylkestinget vil ha reell gratis vidaregåande skule i Hordaland, herunder Gratis PC Lærlingar får rett til å behalda PCen ut læretida Gratis skuleskyss Rett til å gå på næraste skule Fylkestinget går inn for å endra inntaksreglane i den vidaregåande skulen slik at dei elevane som ønskjer det får rett til å gå på den næraste skulen som har det aktuelle faget/tilbodet. Elev- og lærlingombod Det skal snarast opprettast elev- og lærlingombod i Hordaland. Ombodet skal ha ei fri og uavhengig rolle etter mønster av pasientomboda i helsesektoren. Ombodet skal ivareta den enkelte elev/lærling sine interessar, gi råd og når det er behov for det gi støtte og hjelp i enkeltsaker. Elev- og lærlingombodet vil vera ein viktig aktør i arbeidet mot mobbing og arbeidet for å unngå at elevar/lærlingar vel bort skulen/lærlingplassen. Mot rasisme Fylkestinget vil styrkja arbeidet for eit inkluderande samfunn og mot rasisme, mellom anna i den vidaregåande skulen og på kultursektoren. Det vert oppretta fast sekretariatordning for kontaktutvalet mellom innvandrarar og styresmakter(kis). Pris for særleg innsats for barn og unge Det blir oppretta ein pris for enkeltpersonar eller organisasjonar som gjennom ekstraordinær frivillig innsats gjer barn og unge sin kvardag rikare og tryggare. USF arena Fylkestinget viser til at det ligg føre fylkeskommunal løyving og intensjon om løyving på til saman 8 mill til prosjektet USF Arena. Fylkestinget har merka seg at det og ligg føre tilsegn om finansiering/finansieringsmedverknad til prosjektet frå staten og Bergen kommune. 9

10 Fylkestinget ber om at finansieringsløysingar som kan opna for naudsynt fylkeskommunal medverknad til realisering av prosjektet vert utgreidde, og ber vidare om at det snarast vert lagt fram sak om dette. Betre kollektivtilbod og mindre bilkøar Kollektivtilbodet må utviklast kontinuerleg for å sikra høg kvalitet, punktlege avgangar og tilstrekkeleg kapasitet. Kollektivtilbodet må vera eit attraktivt alternativ til å nytta privatbil. Skal den omfattande satsinga på kollektivtransporten i bergensregionen få nødvendig effekt, må det og satsast på tiltak som reduserer biltrafikken, og med det at kollektivtrafikken kjem fortare fram. Dette kan gjerast gjennom å innføra prøveprosjekt med sambruksfelt på innfartsårene til Bergen, oppretting av fleire innfartsparkeringsplassar og restriksjonar på parkering i Bergen sentrum. I tillegg kjem andre trafikkavgrensande tiltak, som tidsdifferensierte bompengar og på lengre sikt køprising. Det er og eit ønskje å redusera prisen for dei som har dei lengste kollektivreisene i Hordaland. Vi vil difor ha ein gjennomgang av takstsonesystemet med sikte på å redusere talet på sonar og forenkla systemet. Vi vil og satsa på ei kollektivpakke for bergensområdet. I denne ligg auka frekvens og kapasitet i rushtida på linjene frå bydelane og inn mot Bergen sentrum. Ein må vurdera å oppretta nye korte sentrumslinjer der dette kan vera tenleg. Fylkesvegnettet har stor trong for auka vedlikehald. Etter anbodsutsettinga av funksjonskontraktar for drift og vedlikehald, har ein opplevd stor prisauke i enkelte område. Dette dreg dermed midlar frå tyngre vedlikehald og over på drift av vegnettet. Statens Vegvesen melder at trongen for vedlikehaldsmidlar er 100 millionar meir i årlege overføringar. Dette er ein alvorleg situasjon, og vi vil prioritere dette feltet med auka løyvingar. Midlane skal gå til tyngre vedlikehald og trafikksikring. TT-ordninga blir styrka i 2011, med føremål å betra ordninga for brukarar med psykiske lidingar som ofte fell utanfor dagens ordning. Skyss får eit nedtrekk på 2 mill kr på budsjettposten Marknadsføring i budsjettet for Desse midlane blir overførde til konkrete kollektivtiltak. Gjennomgang av styringsordninga, formannskapsmodellen Fylkestinget viser til fylkestingsvedtaket i oktober 2010 som slår fast at ein parlamentarisk styringsordning for fylkeskommunen ikkje skal utgreiast vidare. Fylkestinget ber om at den eksisterande politiske styringsordninga blir gjennomgått. Målet er forenkling og forbetring, god balanse mellom posisjon og opposisjon, funksjonelle arbeidsordningar for dei folkevalde og eit honorarsystem som sikrar godt samsvar mellom ansvar, arbeidsbyrde og godtgjersle. Fylkestinget ber og om at delegasjonsreglementet blir gjennomgått med sikte på å opna god og effektiv arbeidsdeling mellom politikk og administrasjon. Mette Holmefjord Olsen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2011 Økonomiplan A) Årsbudsjett a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med endra finansiering (jf. pkt 1b og pkt 2). 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann, men med følgjande justeringar: 10

11 Område Tekst Sum Auka skatteanslag Sum Område Innsparing /omdisp Red. rentutg (3,5>3,3% snitt) Redusert tilleggssløyving Redusert avsetting frå drift til investeringsbudsjett Politisk org. / adm Auka belønningsmidlar Stønad til politisk arbeid Undervisningstimar, spes /tilrettelegging' Opplæring Tannhelse Regional utvikling Miljø Samferdsle Kultur Læremiddel elevar styrkja retten til gratis opplæring Undervisningsutstyr Førebygg /skulefrukt - prosjekt Miljøarbeidar "heiltid" auka stillingsdelar Psykisk helsesøsterteneste Fagoppl.kontoret; styrkja oppfølging av lærlingar med/utan kontrakt Tannpleiar; fleire på heiltid; tiltak for eldre / ungdom Utstyr Business Reg / Brg Hord Olje Gass Reiselivsprosjekt og FjordNorge Miljø- og klimatiltak, prioritert etter klimaplanen, Krisepakke Bergenslufta Yrkestransportfelt (+7,5 tonn) tilrettelegging/ skilting/ informasjon) Kollektiv takst- og sonerevisjon Fri skuleskyss vgo Trolleybussansvar Ekspressbussruter -auka tilbod Snarvegen-styrking TT -ordninga for psykiatri 500 Forum Nye Bergensbanen' 500 Parkeringstiltak (park-skyss) Sekretær KIS. 500 Kulturkortutviding Kulturell skulesekk.vgo Kontroll +/ ) a) Låneopptaket vert auka med 15 mill til kr ,3 mill b) Opptak av kassakreditt: Innstilling som rådmann. 11

12 3) Stønad til politiske parti: Innstilling som rådmann, men frikjøp vert sett til kr pr. representant. 4) IT-løyving: Innstilling som rådmann. 5) Tannhelsetakst: Innstilling som rådmann. 6) Kollektivsatsane vert ikkje auka %vis, men skal samordnast og favorisera daglege brukarar. B) Økonomiplan for som rådmannens innstilling, justert for endringar i ovanståande 2011-budsjett. C) Tekstframlegg Opplæring og helse 1. For å styrka kvaliteten i opplæringa og betra tilrettelegginga, vil Fylkestinget m.a. auka opp stillingane for miljøarbeidarane, redusera samanslåinga av klassar i fellesfag og setja av meir midlar til undervising / gruppedeling. Yrkesretting av fellesfaga og meir praktisk tilnærming av undervisinga er også viktige tiltak. 2. Fylkestinget vil gje elevane gode, gratis og varierte tilbod om læremiddel, både tradisjonelle og digitale, på begge målføre, til same tid og pris. 3. Fylkestinget vil vidareføra og styrkja samarbeid mellom ungdomsskulen og vidaregåande for at den enkelte eleven skal gjera betre val og få betre oppfølging. 4. Fylkestinget vil samarbeida tettare med kommunehelsetenesta for å styrkja helsetilbodet til våre elevar, og mellom anna setja i gong prøveprosjekt med skulepsykolog (jf. tiltak i Ytrebygda). 5. Fylkestinget vil styrkja skular som får høvesvis mange elevar med låge inntakspoeng 6. Fylkestinget vil etablera eit samarbeidsprosjekt med kommunane for å styrka tannhelsa hos eldre og pleietrengande, og for å kunna redusera omfanget av ufrivillig deltid i tannhelsetenesta. 7. Fylkestinget vil styrkja fagopplæringskontoret og forsterka samarbeidet med partane i arbeidslivet for å få nok læreplassar og særleg oppmoda offentlege verksemder om å ta inn lærlingar. Klima 8. For å følgja opp stategiar og tiltak i klimaplanen, set fylkestinget av kr 10 mill i Fylkestinget har som mål innan 2014 å nytta omlag 1 % av det totale driftsbudsjettet til klimatiltak, i tråd med tilrådingane i Stern rapporten. For Hordaland tyder det omlag kr. 50 mill årleg. Samferdsel 9. Fylkestinget vil, saman med Bergen Kommune, intensivera arbeidet for å betra framkoma for kollektivtrafikken i Bergen. Alle 4 felts innfartsårer og eksisterande sambruksfelt vert omgjort til yrkestransportfelt + 7,5 tonn i ein overgangsperiode, til permanente kollektivfelt er etablerte. 10. Fylkestinget vil innføra køprising som prinsipp (etter Stockholmsmodellen). For at belønningsordninga for kollektivtrafikken i Bergen skal fungera føremålsteneleg, må fylkestinget ha endeleg avgjerdslemynde i saka. 11. Fylkestinget vil i revidert, samordna trafikkplan redusera talet på parkeringsplassar i Bergen sentrum med min. 10 % frå dagens nærare plassar. 12

13 12. Fylkestinget vil justera takst og soneinndelinga for kollektivreiser for å stimulera til auka bruk. Prioriterte grupper skal vera ungdom og daglege brukarar (pendlarar) 13. Fylkestinget vil gjeninnføra prinsippet om gratis skuleskyss. Ordninga med samordning av skulereisekort og ungdomskort skal vere frivillig. 14. Fylkestinget ønskjer å vidareføra og utvida dagens Trolleybuss-liner, og vil setja som vilkår for anbudshavar i Bergen sentrum, at Trolleybussen vert vidareført. 15. Transportordninga for funksjonshemma vert utvida til også å inkludera psykisk helse. 16. Fylkestinget vil ha som mål å korte ned reisetida mellom Oslo og Bergen til 4 timar innan 2020, og vil særleg samarbeida med kommunar / fylke langs bana for å få realisert denne visjonen. 17. Fylkestinget meinar Vossebanen må utviklast som forstadsbane til Bergen, det krev at utbygging av infrastruktur Bergen Voss inkludert vidareføring av stogg, vert prioritert Fylkestinget meiner ny havn i Bergensområdet må sjåast i samanheng med auka transport på bil. Uavhengig av konklusjon for ny havn, må ny trailerterminal utanfor Bergen sentrum utgreiast. Kultur 18. Fylkestinget ønskjer kulturkortet utvida til å gjelda fleire kulturtilbod og alle studentar. Magnar Lussand sette fram slikt forslag: Framlegg til fylkesbudsjett 2011 Utdanning Mill. kr Auka råme 10,000 Elev- og lærlingeombod 0,500 Tilrettelagd opplæring 2,000 O T- tenesta/hindra fråfall 2,000 Tilskot distriktsskular (sikra elevgrunnlag) 3,000 Skulehelsetenesta 2,500 Prøve skulefrukost 1,550 21,550 Samferdsel Trygt heim 1,000 Skuleskyss 4,000 Takstfrys distrikt 16,000 Ungdomskort utvida 1 år 4,000 25,000 Regional utvikling Klimaplan 2,100 Vestlandssatsing reiseliv 1,000 3,100 Samla utgifter 49,650 13

14 Inndekning Disposisjonsfond 11,000 Red. ferje 2 Austevoll 2,650 Red overføring drift til investering 24,000 Red renteutgift 4,000 Auka konsesjonskraft innt 8,000 Samla inndekning 49,650 Investering Redusert overføring frå drift til investering 24,000 Auka låneopptak 24,000 Harald Hove sette fram slikt forslag: Endringer i forhold til fylkesrådmannens innstilling i revidert budsjettgrunnlag: Samferdsel Økte utgifter/ reduserte inntekter Ingen takstøkning, reduksjon periodekort Økt ruteproduksjon Aldersgrense ungdomskort 21 år Studentkort, oppheving av aldersgrense Innfartsparkering utenfor Bergensområdet Prøveordning Bømlo-Stord Sjåføropplæring Totalt Økte inntekter/ reduserte utgifter Opplæring Styrking av skolebudsjettet Lærertimer Kjøp av læremidler utenom NDLA Spesialundervisning Flere lærlinger i fylkeskommunen 500 Totalt Kultur og idrett Økt tilskudd til museene 900 Smelteverkstomten i Odda

15 Fylkesbiblioteket 300 Økning tilskudd barn og unge 400 Tilskudd andre kulturformål Økning Totalt Regional utvikling Oppfølging av klimaplanen Tannhelse Styrking Økte midler fra Belønningsordningen Økt momskompensasjon Inntekter køprising Økte midler gjennom satsøkning tannhelse betalende voksne til 10% Redusert avsetning/overskudd Redusert kostnad drift Austevollferje Til sammen Investeringsbudsjettet Investering i infrastruktur kollektivtrafikk, fra drift Økt investering universell utforming Økt lånefinansiering Tekstforslag Program for finansiering av bedre framkommelighet i bergensområdet styrking av kollektivtrafikken Reduksjon av bilbruk i Bergensområdet er det viktigste tiltak fylkestinget har som på kort sikt kan redusere forurensingen i Bergen. Dette er også et viktig forebyggende helsetiltak, og dessuten god miljøpolitikk med sikte på reduserte utslipp av klimagasser, og god næringspolitikk. Det er en rekke steder i Bergensområdet i perioder av dagen lange køer som innebærer at folk tilbringer altfor lang del av dagen i kø, og nyttetrafikken går altfor langsomt. Dette gir store omkostninger for den enkelte, og representerer en uforholdsmessig stor økonomisk belastning for næringslivet. For å redusere dagens køer og å unngå køer på nye strekninger er det nødvendig med en kraftig forbedring av kollektivtrafikken. Med sikte på å styrke grunnlaget for satsingen på kollektivtrafikk vedtas følgende: 1. Køprising og bompenger 15

16 Køprising der bompengesatsene kan variere på ulike tidspunkter av dagen må innføres så raskt som mulig. De økte inntektene skal i sin helhet brukes til å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. I tillegg må det snarest legges til rette for flere restriksjoner på biltrafikk og parkering. 2. Belønningsordningen Innføring av køprising sammen med investeringstiltak i samsvar med punkt 3 gir grunnlag for en solid søknad til Samferdselsdepartementet knyttet til Belønningsordningen, og Fylkestinget finner derfor grunnlag for å budsjettere med 100 millioner kroner i økte belønningsmidler utover rådmannens budsjettforslag. 3. FRAM og andre investeringer Det må tilføres midler til prosjekt i forbindelse med FRAM og andre investeringer i infrastruktur for kollektivtrafikk. Til innvesteringer, inklusiv forskutteringer settes av 78 millioner 4. Flere bussavganger Det må opprettes langt flere bussruter, særlig i form av ekspressbusser i Bergensområdet i rushtiden, blant annet strekningen Fana - Lagunen - Sentrum. 5. Redusert takstøkning på kollektivreiser redusert pris periodekort Det gjennomføres ikke takstøkning. For periodekort innenfor enhetstakstområdet reduseres prisen for periodekort til kr. 600,-. Dette gir i utgangspunktet reduserte inntekter med vel 30 millioner, men økning i antall reisende vil gi økte inntekter, stipulert til 10 millioner. 6. Prøveprosjekt med redusert billettpris på distriktsruter Det bør innføres et forsøk med reduserte takst på en strekning i distriktet for å vurdere å få en økt kollektivandel, f.eks. strekningen Bømlo Stord. Taksten bør halveres. Det settes av en million til et slikt prøveprosjekt. 7. Båtruter for kortere reise Det settes i gang utredning av mulige båtruter som kan korte inn reisestrekninger for reisende i Bergensområdet. Utredning av en båtrute mellom Sund og Fleslandsområdet settes i gang snarest. 8. Park and ride - for mindre biltrafikk Det opprettes parkeringsanlegg for å løse parkeringsutfordringer som spesielt er knyttet til snøggbåtterminalene og knutepunkt for ekspressbussene og togstasjonene. Andre endringer i budsjettet: Opplæring Kjøp av læremidler Pedagogene må stå fritt til å velge mellom ulike læremidler. Kvalitet må være viktigere enn pris. Den enkelte skole må ha myndighet til å velge mellom ulike læremidler. Kulturformål Smelteverkstomten i Odda Forfallet ved kulturminnene på Smelteverket i Odda har pågått i mange år. Disse er en avgjørende del av verdensarven i Odda, som er oppført av regjeringen til UNESCO. Arbeidet med stans av forfall og istandsetting av ovnsområdet Karbid må komme i gang straks. Tannhelse Når det er vakante tannlegestillinger, spesielt i distriktene, bør man søke samarbeid med privatpraktiserende tannleger om kjøp av tjenester for å få tilbud om tannhelseteneste til målgruppen. Styrkingen av budsjettet skal dessuten nyttes til å nå målgruppene bedre enn i dag. Flere lærlinger Fylkeskommunen må gjennomgå virksomheten sin for å ta inn flere lærlinger, og oppfordre kommunene, staten, og helseforetakene til å gjøre det samme. 16

17 Universell utforming Det må være et mål å nå kravene om universell utforming tidligere enn foreslått. Budsjettet økes derfor med kr. 15 millioner i 2011, og det samme for de seinere år i økonomiplanperioden. Røysting Forslaget frå Hove fekk 1 røyst (V) og fall. Forslaget frå Lussand fekk 1 røyst (SP) og fall. Forslaget frå Holmefjord Olsen fekk 1 røyst (SV) og fall. Forslaget frå Handeland fekk 5 røyster (A) og fall. Forslaget frå Kårbø vart vedteke som innstilling til fylkestinget mot 7 røyster (A, SV, SP, V). INNSTILLING TIL FYLKESTINGET Årsbudsjett og økonomiplan vert vedtekne i samsvar med det utsende materialet og med følgjande presiseringar og endringar: Endringer Beskrivelse Avdeling Nye tiltak Innsparing Statsbudsjettet, inntektsramme Skatt/ramme Ot/ppt Undervisning 500 Bibliotekplan Undervisning Leksehjelp/sommerskole Undervisning 250 Beregnet merinntekt billett kollektiv Samferdsel (jfr. justert grunnlagsdok.) reserven reduseres med 2 mill Vegoppgradering (renter og avdrag) Samferdsel Dette betyr 30 mill i ekstra investering på samferdsel Sjåføropplæring Samferdsel Ferge Austevoll Beregnet rest i 2011 i forhold til 10 mill avsatt, jfr. samferdselssjefens orientering 24/11 Samferdsel Museum Kultur 300 Prisjustering idrettskrets Kultur 100 Røldal pilgrimssenter Kultur 250 Hordaland husflidslag Kultur 100 Fossegrimen Kultur 70 Skrivekunstakademiet Kultur 250 Fjellberg gamle prestgard Kultur 50 Rallarveien Kultur Baroniet Kultur 150 Tuba-prosjekt mot vold Kultur 150 Tilskudd til prosjekt 17

18 Grieghallen forprosjekt, tilskudd Kultur Oseanna, investeringstilskudd Kultur Friluftsliv, etablering friluftsråd Kultur 250 Barn og unge, aktivitetstilskudd Kultur 200 Til disp kultur og ressursutvalget Usf verftet,ombygging Kultur Vestlandssatsing, reiseliv (fjord Norge) Regional Vitensenteret, pris- og lønnsjustering Regional 100 Tilskudd kommuneplanarb. m.m. Regional 100 Til ekstraordinære utr. kontrollutvalget Admin Ikke ny stilling arkiv Admin 500 Takstøkning 3% ekstra Tannhelse Innsparing enøk ved ny stilling Admin (fordeles der innsparingen skjer) ikke gratis kaffe fylkeshuset Admin 800 Tilleggsløyvingskonto Admin 170 Ekstraordinært vedlikehold Admin Oversikt Avdeling Nye tiltak Innsparing Endring Admin Skatt/ramme Samferdsel Regional Tannhelse Undervisning Kultur Total Tekstforslag Starte arbeidet med en skolebruksplan for Hordaland Fylkeskommune, der avklaringen i forhold til et eventuelt nybygg ved Austrheim videregående skole blir gitt prioritet. Forsøk med toppklasser i realfag. Hordaland fylkeskommune har i dag stor aktivitet innenfor fornybar energi, maritim virksomhet, og marine næringer. Behovet for kompetent arbeidskraft er enn viktig forutsetning for videre verdiskaping og innovasjon, og grunnlaget for denne kompetansen ligger i å være god på realfag. For å styrke rekrutteringen til næringen ønsker fylkestinget å iverksette et forsøk, etter modell frå St. Olav videregående skole i Rogaland og Vardafjell videregående skole i Haugesund, 18

19 med toppklasser innen realfag, der elever i 2. og 3. årskull gis ekstra utfordringer blant anna ved å tilby forsknings- og undervisningstid i samarbeid med næringsliv, høyskoler og universitet. Forsøket evalueres etter tre år. Det iverksettes et prøveprosjekt med anonyme heldagsprøver ved tre videregående skoler i Hordaland første halvår Evalueringsrapport etter endt forsøk oversendes Opplæring og helseutvalget. Deltakere i sjåføropplæringstilbudet som er finansiert av Hordaland Fylkeskommune må akseptere en bindingstid etter endt kurs. Det tas sikte på å benytte intern kompetanse ved de videregående skolene i opplæringen. Det forutsettes at opplæring og finansiering koordineres med NAV. Fylkestinget ønsker fortgang i fremdriften for Sotrasambandet. Dette er en av veistrekningene med størst køproblemer, og er av stor regional betydning. Fylkestinget vil at prosjektstart skal skje så snart praktisk mulig. Fylkestinget går inn for at det velges en fergefri trase for Kyststamvegen E39 mellom Leirvik og Bergen som ledd i det nasjonale prosjektet med fremtidig fergefri kyststamveg langs vestlandet. Fylkestinget går bort fra alternativet med ferge fra Våge til Os, og vil i det videre arbeide for den fergefrie løsningen. Fylkestinget forutsetter at E39 Svegatjønn-Rådal startes opp i 2012 og ferdigstilles i tråd med plan. Økonomiplanen vert justert i samsvar med framlagt budsjett. 238/10 NY TANNKLINIKK I EIKELANDSOSEN. NEDLEGGING AV TANNKLINIKKANE HATLESTRAND OG BALDERSHEIM. Innstillinga vart samrøystes vedteken. Det vert bygt ny tannklinikk i lokala til den vidaregåande skulen i Fusa. Den noverande tannklinikken i Eikelandsosen og biklinikkane Hatlestrand og Baldersheim vert lagt ned. Pasientane som soknar til biklinikkane vert overførte til den nye klinikken i Eikelandsosen, eventuelt til tannklinikken Rosendal. 239/10 NEDLEGGING AV TANNKLINIKKANE UTNE OG RØLDAL. Innstillinga vart samrøystes vedteken. Tannklinikkane Utne og Røldal vert lagt ned i Det frie klientellet som soknar til tannklinikkane vert overførte til tannklinikken Odda. 240/10 KOLLEKTIVMELDINGA 2010 Torill Vebenstad sette fram slikt oversendingsforslag: Savner omtale av hurtigbåtforbindelsen Kleppestø Nøstet som en viktig del av et helhetlig kollektivtilbud på strekningen Askøy-Bergen, og hvordan det kan tilrettelegges for busstilbud på bysiden. 19

20 Røysting Innstillinga vart samrøystes vedteken som innstilling til fylkestinget. Vebenstad sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. INNSTILLING TIL FYLKESTINGET 1. Fylkestinget tek Kollektivmeldinga 2010 til orientering. 2. Fylkestinget vil ha lagt fram sak til samferdselsutvalet med konkretisert tiltakspakke (ref. side 6) for handsaming før sommaren /10 EVALUERING AV DROSJEVERKSEMDA I BERGEN KØYREOMRÅDE Torill Vebenstad sette fram slikt forslag: Nytt punkt 3: Fylkesutvalet tildeler ikkje fleire drosjeløyve i 2011 med bakgrunn i løyvesituasjonen i området. Stein Inge Ryssdal sette på vegner av H, Frp og KrF fram slikt forslag: Endra punkt 1: Fylkesutvalet tek evalueringa av drosjeverksemda til orientering og viser til vedtak i fylkesutvalet i sak 279/09. Røysting Ryssdal sitt forslag vart vedteke med 8 røyster mot 7 røyster (A, SV, SP, V) for innstillinga punkt 1. Innstillinga punkt 2 vart samrøystes vedteken. Vebenstad sitt forslag fekk 7 røyster (A, SV, SP, V) og fall. 1. Fylkesutvalet tek evalueringa av drosjeverksemda til orientering og viser til vedtak i fylkesutvalet i sak 279/ Fylkesutvalet registrerer at det har vore manglande rapportering frå nokre av sentralane. Utvalet ber om at administrasjonen syter for at dette kjem på plass til neste års evaluering. Dette vil bidra til at tildelingane vert gjort på rett grunnlag. 242/10 HØYRINGSUTTALE - UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM SYKKELRITT PÅ VEG OG UTKAST TIL NY FORSKRIFT TIL KONKURRANSEKØYRING MED MOTORVOGN PÅ VEG SOM ER OPEN FOR ALMINNELEG FERDSEL Innstillinga vart samrøystes vedteken. 1. Fylkesutvalet er nøgd med at trafikktryggleik og framkomst er teke inn i ein føremålsparagraf i utkastet til forskrift om sykkelritt på veg. Fylkesutvalet sluttar seg til forslaget til ny Forskrift om sykkelritt på veg. 2. Fylkesutvalet meiner at Vegdirektoratet bør arbeida vidare med utkastet til Forskrift om konkurransekøyring med motorvogn på veg som er åpen for allminnelig ferdsel. Fylkesutvalet saknar ei grunngjeving for at ein stort sett vidarefører gjeldande reglar for motorvognsport. Vegdirektoratet bør vurdera om det også i denne forskrifta bør takast inn: 20