EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 186. av 27. juni 2002"

Transkript

1 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/317 ELUTNING NR /EØ/49/28 av 27. juni 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 101)() (2003/149/EF) DE EUROEIKE FELLEKA ADMINITRATIVE KOMMIJON FOR TRYGD FOR VANDREAREIDERE HAR under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet( 1 ), som pålegger den å behandle alle administrative spørsmål som oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger, under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72( 2 ), som pålegger den å utarbeide blankettene til de attester, bekreftelser, erklæringer, henvendelser og andre dokumenter som er nødvendige for anvendelsen av forordningene, under henvisning til beslutning nr. 172 av 9. desember 1998 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 101)( 3 ), og ut fra følgende betraktninger: 1) lankett E 101 bør tilpasses slik at den lovgivning som får anvendelse på arbeidstakere innen internasjonal transport, attesteres av den kompetente institusjon. 2) Vedlegg VI til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992, endret ved protokoll av 17. mars 1993, gjennomfører forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 3) Ved beslutning truffet av EØ-komiteen vil de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, bli tilpasset og anvendt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 4) Av praktiske grunner bør det benyttes identiske blanketter innenfor Fellesskapet og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 5) pråket som blankettene skal utstedes på, er fastsatt i Den administrative kommisjons rekommandasjon nr. 15 TRUFFET DENNE ELUTNING 1. lankett E 101 som er gjengitt i beslutning nr. 172, skal erstattes med vedlagte blankett. 2. De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal stille vedlagte blankett til rådighet for berørte parter (berettigede personer, institusjoner, arbeidsgivere osv.). 3. lanketten skal foreligge på Fellesskapets offisielle språk og være slik utformet at de ulike språkversjoner er helt sammenfallende, slik at enhver mottaker (berettiget person, institusjon, arbeidsgiver osv.) kan motta en blankett som er trykt på vedkommendes eget språk. 4. Denne beslutning får anvendelse fra den første dag i måneden etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. resident for Den administrative kommisjon Carlos GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEREDA () Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 55 av , s. 80, er omhandlet i EØ-komiteens beslutning nr. 112/2003 av 26. september 2003 om endring av EØ-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64 av , s. 18.( 1 ) EFT L 149 av , s. 2. ( 1 ) EFT L 149 av , s. 2. ( 2 ) EFT L 74 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 143 av , s. 13.

2

3 DE EUROEIKE FELLEKA e veiledningen på side 3 Forordninger om trygd EØ ( 1 ) ATTET OM DEN LOVGIVNINGEN OM KAL ANVENDE Forordn. 1408/71: art d; art a; art a;art b, art. 14a.1.a, 14a.2 og 14a.4; art. 14b.1, 14b.2 og 14b.4, art 14c.a; art 14e; art. 17 Forordn. 574/72: art. 11.1; art. 11a.1; art. 12a.2.a, 12a.5.c og 12a.7.a; art 12b 1. Arbeidstaker elvstendig næringsdrivende 1.1. Etternavn( 2 ) Fornavn Tidligere navn( 2 ) Fødselsdato( 3 ) Nasjonalitet DNI ( 4 ) Fast adresse Gate... Nr.... ostboks... y... ostnummer... Land Forsikringsnummer( 5 ) Arbeidsgiver elvstendig næringsvirksomhet 2.1. Navn eller firmanavn Identitetsnummer( 6 ) Arbeidsgiveren er et vikarbyrå Ja Nei 2.4. Adresse Tlf.... Telefaks... E-post... Gate... Nr.... ostboks... y... ostnummer... Land Ovennevnte medlem 3.1. har vært ansatt hos ovennevnte arbeidsgiver fra dato... har utøvd selvstendig næringsvirksomhet fra dato... í utsendes eller skal utøve selvstendig næringsvirksomhet i et tidsrom som ventes å vare fra... til i foretaket/foretakene nevnt nedenfor på skipet nevnt nedenfor 3.4. Foretakets eller skipets navn eller firmanavn Adresse(r) Gate... Nr.... ostboks... y... ostnummer... Land... Gate... Nr.... ostboks... y... ostnummer.... Land Identitetsnummer( 6 )... 1

4 E Hvem betaler den utsendte arbeidstakerens lønn og trygdeavgift? 4.1. Arbeidsgiveren nevnt i nr Foretaket nevnt i nummer Andre oppgi eventuelt Navn... og Adresse: Gate.... Nr.... ostboks... y... ostnummer... Land Ovennevnte medlem er fortsatt omfattet av lovgivningen i staten ( 1 ) 5.1. i henhold til artikkel 13.2.d 14.1.a 14.2.a 14.2.b 14a.1(a) 14a.2 14a.4 14b.1 14b.2 14b.4 14c(a) 14e 17 i forordning (EØF) nr. 1408/ fra... til i arbeidsperioden (jf. brev fra den kompetente myndighet eller det organet denne myndigheten har utpekt i den arbeidsstat som gir medlemmet rett til fortsatt å være omfattet av lovgivningen i utsendingsstaten av... ref....) 6. Den kompetente institusjon hvis lovgivning skal anvendes 6.1. Navn... Kodenummer( 7 ) Adresse Tlf.... Telefaks... E-post... Gate... Nr.... ostboks... y... ostnummer... Land timpill 6.4. Dagsetning Undirskrift... 2

5 E 101 VEILEDNING lanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. lanketten består av 4 sider, og ingen av disse må fjernes, selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. Den utpekte institusjon i den medlemsstat hvis lovgivning arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende er omfattet av, fyller ut blanketten på anmodning fra arbeidstakeren eller hennes/hans arbeidsgiver, eller den selvstendig næringsdrivende, og utleverer blanketten til vedkommende medlem. Når arbeidstakeren eller den selvstendig næringsdrivende er utsendt til elgia, Nederland, Finland, verige eller Island, skal institusjonen også sende et eksemplar av blanketten: i elgia, for arbeidstakere, til Office nationale de sécurité sociale/rijksdienst voor sociale zekerheid, russel, for selvstendig næringsdrivende til Institut national d'assurances sociales pour les travailleurs indépendants/rijksinstituut voor sociale verzekering der zelfstandigen, russel eller for sjøfolk til Caisse de ecours et de prévoyance des marins/hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden, Antwerpen, eller for tjenestemenn til ervice des Relations Internationales du Ministère des Affaires sociales/dienst Internationale etrekkingen van het Ministerie van ociale Zaken, i Nederland til ociale Verzekeringsbank (trygdebanken), Amstelveen; i Finland til Eläketurvakeskus (ensionsskyddcentralen), Helsinki; i verige til Riksförsäkringsverket, tockholm; i Island til Tryggingastofnun Rikisins (statens trygdeinstitusjon), Reykjavik. Veiledning for medlemmet Når du skal arbeide i en annen medlemsstat enn den der du er medlem i trygdeordningen, skal du før avreisen be om blankett E 128 eller blankett E 106 fra ditt trygdekontor. Dersom du selv eller et av dine familiemedlemmer har behov for naturalytelser (som f.eks. legebehandling, legemidler, sykehusbehandling, osv.) i det land der du arbeider, skal du følge veiledningen på den gjeldende blanketten. Dersom du er i besittelse av en blankett E 106, skal du så snart som mulig levere den til institusjonen for syketrygd på stedet der du arbeider. Dersom du er i besittelse av en blankett E 128, skal du beholde den til du trenger legebehandling. Dersom du ikke er i besittelse av en slik blankett, skal institusjonen på stedet der du arbeider be om å få blanketten fra den institusjonen der du er medlem. Veiledning for arbeidsgiveren En medlemsstat som mottar en anmodning om anvendelse av ovennevnte artikkel 14 nr. 1, artikkel 14b nr. 1 eller artikkel 17 i forordning (EØF) nr. 1408/71, skal underrette arbeidsgiveren og arbeidstakeren om på hvilke vilkår den utsendte arbeidstakeren fortsatt kan være omfattet av vedkommende stats lovgivning. Arbeidsgiveren skal underrettes om muligheten for kontroll under utsendingsperioden for å fastslå at utsendingen ikke er avsluttet. lik kontroll kan særlig gjelde innbetaling av avgifter og opprettholdelse av den direkte tilknytningen. Den utsendte arbeidstakerens arbeidsgiver skal videre underrette den kompetente institusjon i utsendingsstaten om alle endringer som har funnet sted under utsendingen, særlig dersom den utsendingen som det er blitt anmodet om, ikke har funnet sted, eller dersom den forlengelsen av utsendingen som det er blitt anmodet om, ikke har funnet sted, dersom utsendingen er blitt avbrutt, med mindre avbruddet i arbeidstakerens arbeid i foretaket i arbeidsstaten ikke er av rent midlertidig karakter, dersom den utsendte arbeidstakeren er blitt overført av sin arbeidsgiver til et annet foretak i arbeidsstaten. I de to første tilfellene skal hun/han sende denne blanketten tilbake til den kompetente institusjon i utsendingsstaten. Veiledning for oppholdsstedets institusjon Dersom medlemmet er i besittelse av den riktige blankett E 128 eller E 106, skal trygdeinstitusjonen i oppholdsstaten foreta foreløpig utbetaling av ytelser i forbindelse med yrkesskade eller yrkessykdom. Dersom denne institusjonen i denne forbindelse trenger blankett E 123, skal den snarest henvende seg til: i elgia, for arbeidstakere ved yrkessykdom, til Fonds des maladies professionnelles/fonds voor beroepsziekten (Yrkessykdomsfondet), russel, og ved yrkesskade, det forsikringsselskapet som arbeidsgiveren oppgir; i Danmark, til Arbejdsskadestyrelsen, København; i Tyskland, til den kompetente erufsgenossenschaft (institusjonen for yrkesskadetrygd), i pania, til Dirección rovincial del Instituto Nacional de eguridad ocial (rovinskontoret for den nasjonale trygdeinstitusjonen); i Irland, til Department of Health and Children, lanning Unit (Helsedepartementet, planleggingsavdelingen), Hawkins House, Dublin 2; i Italia, til det kompetente provinskontoret til Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (den nasjonale institusjonen for yrkesskadetrygd); i Luxembourg, til Association d'assurance contre les accidents (forbundet for yrkesskadetrygd); i Nederland, til ociale Verzekeringsbank (trygdebanken), Amstelveen; i Østerrike, til den kompetente institusjon for yrkesskadetrygd; i ortugal, til Centro Nacional de rotecção contra os Riscos rofissionais (det nasjonale senter for vern mot yrkesskaderisiko), Lisboa; i Finland, til Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto (sammenslutning av institusjoner for yrkesskadetrygd), ulevardi 28, Helsinki; i verige, til Försäkringskassan; i alle de øvrige medlemsstater, til den kompetente syketrygdinstitusjon; i Island, til Tryggingastofnun ríkisins (statens trygdeinstitusjon), Reykjavik; i Liechtenstein, til Amt für Volkswirtschaft (kontoret for nasjonaløkonomi), Vaduz; i Norge, til Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo. Når vedkommende er omfattet av den franske trygdeordningen, er den kompetente kasse for avgjørelse av retten til ytelser den kassen der vedkommende er medlem, som ikke nødvendigvis er den samme kassen som den som er angitt på blankett E 101. lankett E 128 eller E 123 skal i så fall innhentes fra kassen på vedkommendes vanlige bosted. Når en selvstendig næringsdrivende er omfattet av den finske eller islandske trygdeordningen, er blankett E 123 alltid nødvendig. Når en arbeidstaker som er omfattet av den islandske trygdeordningen får en yrkesskade eller yrkessykdom, skal arbeidsgiver alltid underrette den kompetente institusjon. 3

6 FOTNOTER E 101 () EØ-avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd: Ved anvendelsen av avtalen skal denne blanketten også gjelde for Island, Liechtenstein og Norge. ( 1 ) Nasjonalt kjennetegn for staten som fyller ut blanketten: = elgia; DK = Danmark; D = Tyskland; GR = Hellas; E = pania; F = Frankrike; IRL = Irland; I = Italia; L = Luxembourg; NL = Nederland; A = Østerrike; = ortugal; FIN = Finland; = verige; G = Det forente kongerike; I = Island; FL = Liechtenstein; N = Norge. ( 2 ) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. ( 3 ) Dag og måned oppgis med to sifre og året med fire sifre (f.eks. 1. august 1921 = ). ( 4 ) For spanske statsborgere oppgis nummeret på det spanske nasjonale identitetskortet (D.N.I.) dersom dette finnes, selv om kortet er ugyldig. Dersom dette ikke finnes, oppgis Intet. ( 5 ) For arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som omfattes av belgisk lovgivning, oppgis det nasjonale trygdenummeret (NI). For arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som omfattes av dansk lovgivning, oppgis CR-nummeret. For arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende som omfattes av nederlandsk lovgivning, oppgis OFI-nummeret. ( 6 ) Vennligst oppgi så mange opplysninger som mulig som kan identifisere arbeidsgiverens foretak eller den selvstendig næringsdrivendes virksomhet: For skip oppgis skipets navn og registreringsnummer. For elgia oppgis for arbeidstakere arbeidsgiverens ON/RZ-registreringsnummer og for selvstendig næringsdrivende T.V.A./.T.W.- nummer. For Danmark oppgis E-nummer. For Tyskland oppgis arbeidsgivers foretaksnummer (etriebsnummer des Arbeitgebers). For Frankrike oppgis IRET-nummer. For pania oppgis arbeidsgivers avgiftskontonummer (Código de Cuenta de Cotización del Empresario CCC). For arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som omfattes av finsk yrkesskadelovgivning, oppgis navnet på den kompetente institusjon for yrkesskadetrygd. For Norge oppgis organisasjonsnummer. ( 7 ) Oppgis dersom det foreligger. 4

7 Nr. 49/322 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende ELUTNING NR. 187 av 27. juni 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 111 og E 111 )() (2003/251/EF) DE EUROEIKE FELLEKA ADMINITRATIVE KOMMIJON FOR TRYGD FOR VANDREAREIDERE HAR under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet( 1 ), som pålegger den å behandle alle administrative spørsmål som oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger, under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72( 2 ), som pålegger den å utarbeide blankettene til de attester, bekreftelser, erklæringer, henvendelser og andre dokumenter som er nødvendige for anvendelsen av forordningene, under henvisning til beslutning nr. 179 av 18. april 2000 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 111, E 111, E 113-E 118 og E 125-E 127)( 3 ), og 2005/EØ/49/29 ut fra følgende betraktninger: 1) Det er nødvendig å endre blankett E 111 og E 111 for å gjøre opplysningene klarere for medlemmer i trygdeordningen og deres familiemedlemmer med hensyn til ytelser ved allerede oppståtte sykdommer. 2) Vedlegg VI til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992, endret ved protokoll av 17. mars 1993, gjennomfører forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 3) Ved beslutning truffet av EØ-komiteen vil de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, bli tilpasset og anvendt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 4) Av praktiske grunner bør det benyttes identiske blanketter innenfor Fellesskapet og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 5) pråket som blankettene skal utstedes på, er fastsatt i Den administrative kommisjons rekommandasjon nr. 15 TRUFFET DENNE ELUTNING: 1. lankett E 111 og E 111 som er gjengitt i beslutning nr. 179, skal erstattes med vedlagte blanketter. 2. De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal stille vedlagte blanketter til rådighet for berørte parter (berettigede personer, institusjoner, arbeidsgivere osv.). () Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 93 av , s. 40, er omhandlet i EØ-komiteens beslutning nr. 113/2003 av 26. september 2003 om endring av EØ-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64 av , s. 19. ( 1 ) EFT L 149 av , s. 2. ( 2 ) EFT L 74 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 54 av , s. 1.

8 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/ Hver blankett skal foreligge på Fellesskapets offisielle språk og være slik utformet at de ulike språkversjoner er helt sammenfallende, slik at enhver mottaker (berettiget person, institusjon, arbeidsgiver osv.) kan motta en blankett som er trykt på vedkommendes eget språk. 4. Denne beslutning får anvendelse fra den første dag i måneden etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. resident for Den administrative kommisjon C. GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEREDA

9 DE EUROEIKE FELLEKA e veiledningen på side 2 og 3 Forordninger om trygd EØ() ( 1 ) FOR RETT TIL NATURALYTELER UNDER OHOLD I EN MEDLEMTAT Forordning 1408/71: art a.i.; art. 22.a; art. 22.3; art. 31.a; art. 34.a Forordning 574/72: art. 20.4; art. 21.1; art. 23; art og 3 N: DENNE ATTETEN GIR IKKE RETT TIL NATURALYTELER DEROM FORMÅLET MED REIEN ER Å MOTTA MEDIINK EHANDLING I UTLANDET. Arbeidstaker ensjonist (ordning for arbeidstakere) tudent 1. elvstendig næringsdrivende ensjonist (ordning for selvstendig næringsdrivende) Andre (Etternavn( 1a ), tidligere navn ( 1a ), D.N.I.( 2a ), adresse) 1.1. Identifikasjonsnummer( 2b )... Fødselsdato Familiemedlemmer( 3 ) 2.1. Etternavn( 1a ) Fornavn Tidligere navn Fødselsdato Identifikasjons nummer( 2b ) Fast adresse( 2 )( 4 ) Ovennevnte personer har rett til naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel. like ytelser kan gis 3.1. ( 5 ) fra... til... til og med (dato) 3.2. ( 5 ) fra... 1

10 E Kompetent institusjon 4.1. Navn... Kodenummer( 6 ) Adresse( 2 ) tempel 4.4 Dato Underskrift Gyldig fra... til Gyldig fra... til tempel 4.8 Dato 4.11 tempel 4.12 Dato Underskrift 4.13 Underskrift Kompetent fransk institusjon for ulykker som selvstendig næringsdrivende i landbruket har pådratt seg utenfor arbeidet 5.1. Navn... Kodenummer( 6 ) Adresse( 2 ) tempel 5.4 Dato Underskrift... VEILEDNING lanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. lanketten består av tre sider, og ingen av disse må fjernes, selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. Den kompetente institusjon eller eventuelt institusjonen på bostedet til pensjonisten eller til arbeidstakerens/den selvstendig næringsdrivendes familiemedlem fyller ut blanketten og sender den til vedkommende person eller til institusjonen på oppholdsstedet dersom blanketten utstedes etter anmodning fra denne institusjonen. Ved opphold i Det forente kongerike er denne blanketten ikke nødvendig. Opplysninger for medlemmet i trygdeordningen og vedkommendes familiemedlemmer a) Denne attest gir ved øyeblikkelig behov, arbeidstakeren, den selvstendig næringsdrivende, studenten eller et annet medlem i trygdeordningen og vedkommendes familiemedlemmer nevnt i rubrikk 2 som oppholder seg midlertidig i en annen medlemsstat enn den kompetente stat, og pensjonister og vedkommendes familiemedlemmer nevnt i rubrikk 2 som oppholder seg midlertidig i en annen medlemsstat enn den der de til vanlig er bosatt, rett til å oppnå naturalytelser fra trygdeorganer i oppholdsstaten ved sykdom (herunder kroniske sykdommer, allerede oppståtte sykdommer) eller svangerskap og fødsel samt, midlertidig, ved yrkesskade og yrkessykdom. b) Dersom en av de berørte personer får behov for ytelser, herunder sykehusinnleggelse, skal denne blanketten framlegges for trygdeorganet i oppholdsstaten, dvs.: i elgia, «la mutualité» (sykekasse) etter eget valg, i Danmark, den kompetente «amtskommune» (fylkesadministrasjonen). I København kommune: «magistraten» (kommuneadministrasjonen). I Frederiksberg kommune: «kommunalbestyrelsen» (kommuneadministrasjonen). Hjelp fra lege, tannlege eller apotek kan søkes uten at det er tatt kontakt med nevnte institusjoner på forhånd. lanketten må framlegges ved hvert krav om ytelser. Opplysninger om leger og tannleger som kan benyttes, kan fås fra den lokale «social- og sundhedsforvaltning» (de lokale sosial- og helsemyndigheter). i Tyskland, en sykekasse etter eget valg, i Hellas, som hovedregel det regionale eller lokale kontor av instituttet for trygd (IKA), som utsteder en helsebok til vedkommende person; uten denne tilstås ikke naturalytelser, 2

11 E 111 i pania, lege- og sykehustjenester tilknyttet den spanske offentlige syketrygordningen. En kopi av blanketten skal framlegges sammen med originalen, i Frankrike, «Caisse primaire d assurance-maladie» (den lokale sykekasse), i Irland, «Health oard» (trygdeforvaltningen) i det området der kravet om ytelse fremmes, i Italia, «Unità sanitaria locale» (UL, den lokale avdeling av helseadministrasjonen) med ansvar for vedkommende område; for sjøfolk og flybesetninger i sivil luftfart, «Ministero della sanità - Ufficio di sanità marittima o aerea» (helsedepartementet, den kompetente sykekasse for handelsflåten eller den sivile luftfart), i Luxembourg, «Caisse de maladie des ouvriers» (arbeidernes sykekasse). i Nederland, «ANOZ Verzekeringen» (Nederlands alminnelige gjensidige sykekasse), Utrecht. Hjelp fra lege, tannlege og apotek kan søkes uten at ANOZ Verzekeringen er kontaktet på forhånd dersom sykehusinnleggelse er nødvendig; sykehuset sender blankett for innleggelse samt blankett E 111 til ANOZ Verzekeringen, i Østerrike, «Gebietskrankenkasse» (den regionale sykekasse) på oppholdsstedet), i ortugal, for fastlandet: «Administração Regional de aúde» (regional helseadministrasjon) på oppholdsstedet; for Madeira: «Direcção Regional de aúde ública» (regionalt kontor for folkehelse), Funchal; for Azorene: «Direcção Regional de aúde» (regionalt helsekontor), Angra do Heroísmo, i Finland, lokalkontoret til «Kansaneläkelaitos» (trygdeinstitusjonen) dersom det søkes om refusjon for utgifter til medisinsk behandling i den private sektor. Naturalytelser kan oppnås ved kommunale helsesentre og offentlige sykehus ved framlegging av denne blanketten, i verige, «försäkringskassan» (trygdekontoret). Helsetjenester (sykehus, lege, tannlege osv.) kan oppnås uten at det er tatt kontakt med nevnte institusjon på forhånd, i Island, «Tryggingastofnun rikisins», (statens trygdeinstitusjon), Reykjavik, i Liechtenstein, «Amt für Volkswirtschaft» (kontoret for nasjonaløkonomi), Vaduz, i Norge, det lokale trygdekontoret. Helsetjenester kan oppnås uten at det er tatt kontakt med nevnte institusjon på forhånd. lanketten må framlegges ved krav om ytelser. c) For å motta kontantytelser skal vedkommende person innen tre dager etter at arbeidsuførheten inntraff henvende seg til institusjonen på oppholdsstedet og framlegge en underretning om at arbeidet har opphørt eller, dersom det er fastsatt i lovgivningen den kompetente institusjon eller institusjonen på oppholdsstedet anvender, en attest om arbeidsuførhet utstedt av behandlende lege. FOTNOTER () EØ-avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd: for denne avtalens formål skal denne blanketten også gjelde for Island, Liechtenstein og Norge. ( 1 ) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: = elgia; DK = Danmark; D = Tyskland; GR = Hellas; E = pania; F = Frankrike; IRL = Irland; I = Italia; L = Luxembourg; NL = Nederland; A = Østerrike; = ortugal; FIN = Finland; = verige; G = Det forente kongerike; I = Island; FL = Liechtenstein; N = Norge. ( 1a ) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. ( 2 ) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, land. ( 2a ) For spanske statsborgere oppgis nummeret på det spanske nasjonale identitetskortet (D.N.I.) dersom dette finnes, selv om kortet er ugyldig. ( 2b ) For italienske statsborgere oppgis trygdenummer og/eller «codice fiscale» dersom dette er mulig. ( 3 ) Oppgi bare de familiemedlemmer som skal oppholde seg midlertidig i en annen medlemsstat. ( 4 ) Oppgis bare dersom familiemedlemmene har en annen adresse enn arbeidstakeren/den selvstendig næringsdrivende eller pensjonisten. ( 5 ) Disse to punktene utelukker hverandre gjensidig. Angi bare det alternativ som gjelder og sett kryss i tilhørende rute. Oppgis dersom det foreligger. 3

12

13 DE EUROEIKE FELLEKA e veiledningen på side 2 og 3 Forordninger om trygd EØ() ORDNING FOR ELVTENDIG NÆRINGDRIVENDE E 111 ( 1 ) ATTET FOR RETT TIL NATURALYTELER UNDER OHOLD I EN MEDLEMTAT Forordning 1408/71: art a.i.; art. 22.a; art. 22.3; art. 31.a; art. 34.a Forordning 574/72: art. 20.4; art. 21.1; art. 23; art og 3 N: DENNE ATTETEN GIR IKKE RETT TIL NATURALYTELER DEROM FORMÅLET MED REIEN ER Å MOTTA MEDIINK EHANDLING I UTLANDET. 1 elvstendig næringsdrivende ensjonist (Etternavn( 1a ), tidligere navn ( 1a ), fornavn, adresse( 2 )) 1.1 Identifikasjonsnummer( 2b )... Fødselsdato Familiemedlemmer( 3 ) 2.1 Etternavn( 1a ) Fornavn Tidligere navn Fødselsdato Identifikasjonsnummer( 2b ) Fast adresse( 2 )( 4 ) Ovennevnte personer har rett til naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel. like ytelser kan gis 3.1 fra (dato)... til og med (dato)... 4 Kompetent institusjon GJELDER ARE FOR YKEHUINNLEGGELE 4.1 Navn... Kodenummer( 6 ) Adresse( 2 ) tempel 4.4 Dato Underskrift Gyldig fra... til tempel 4.8 Dato Underskrift Gyldig fra... til tempel 4.12 Dato Underskrift... 1

14 ORDNING FOR ELVTENDIG NÆRINGDRIVENDE Gyldig fra... til Gyldig fra... til tempel Dato tempel Dato Underskrift Underskrift VEILEDNING lanketten skal fylles ut med blokkbokstaver, og det må bare skrives på de prikkede linjene. Den kompetente institusjon eller eventuelt institusjonen på bostedet til pensjonisten fyller ut blanketten og sender den til vedkommende person eller til institusjonen på oppholdsstedet dersom blanketten utstedes etter anmodning fra denne institusjonen. Ved opphold i Det forente kongerike er denne blanketten ikke nødvendig. Opplysninger for medlemmet i trygdeordningen og vedkommendes familiemedlemmer a) Denne attest gir den selvstendig næringsdrivende og dennes familiemedlemmer nevnt i rubrikk 2 som oppholder seg midlertidig i en annen medlemsstat enn den kompetente stat, og pensjonisten som omfattes av ordningen for selvstendig næringsdrivende og dennes familiemedlemmer nevnt i rubrikk 2 som oppholder seg midlertidig i en annen medlemsstat enn der de til vanlig er bosatt, rett til å oppnå naturalytelser fra trygdeorganer i oppholdsstaten ved sykehusinnleggelse (herunder ved tilfeller av kroniske sykdommer og allerede oppståtte sykdommer). b) Dersom en av de berørte personer må innlegges på sykehus, skal denne blanketten framlegges for trygdeorganet i oppholdsstaten, dvs.: i Danmark, den kompetente «amtskommune» (fylkesadministrasjonen). I København kommune: «magistraten» (kommuneadministrasjonen). I Frederiksberg kommune: «kommunalbestyrelsen» (kommuneadministrasjonen). lanketten må framlegges ved hvert krav om ytelser, i Tyskland, en sykekasse etter eget valg, i Hellas, det regionale eller lokale kontor av instituttet for trygd (IKA), som utsteder en helsebok til vedkommende person; uten denne tilstås ikke naturalytelser, i pania, sykehustjenester tilknyttet den spanske offentlige syketrygordningen. En kopi av blanketten skal framlegges sammen med originalen, i Frankrike, «Caisse primaire d assurance-maladie» (den lokale sykekasse), i Irland, «Health oard» (trygdeforvaltningen) i det området der kravet om ytelse fremmes, i Italia, «Unità sanitaria locale» (UL, den lokale avdeling av helseadministrasjonen) med ansvar for vedkommende område, i Luxembourg, «Caisse de maladie des ouvriers» (arbeidernes sykekasse), i Nederland, «ANOZ Verzekeringen», Utrecht, i Østerrike, «Gebietskrankenkasse» (den regionale sykekasse) som er kompetent på oppholdsstedet, i ortugal, for fastlandet: «Administração Regional de aúde» (regional helseadministrasjon) på oppholdsstedet; for Madeira: «Direcção Regional de aúde ública» (regionalt kontor for folkehelse), Funchal; for Azorene: «Direcção Regional de aúde» (regionalt helsekontor), Angra do Heroísmo, i Finland, lokalkontoret til «Kansaneläkelaitos» (trygdeinstitusjonen) og sykehuset som yter behandling. lanketten må framlegges ved hvert krav om ytelser, i verige, «försäkringskassan» (trygdekontoret) på oppholdsstedet, i Island, «Tryggingastofnun rikisins», (statens trygdeinstitusjon), Reykjavik, i Liechtenstein, «Amt für Volkswirtschaft» (kontoret for nasjonaløkonomi), Vaduz, i Norge, det lokale trygdekontoret på oppholdsstedet. FOTNOTER () EØ-avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd: Ved anvendelsen av avtalen skal denne blanketten også gjelde for Island, Liechtenstein og Norge. ( 1 ) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: = elgia. ( 1a ) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. ( 1b ) For italienske statsborgere oppgis trygdenummer og/eller «codice fiscale» dersom dette er mulig. ( 2 ) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, land. ( 3 ) Oppgi bare de familiemedlemmer som skal oppholde seg midlertidig i en annen medlemsstat. ( 4 ) Oppgis bare dersom familiemedlemmene har en annen adresse enn medlemmet i trygdeordningen eller pensjonisten. ( 5 ) Oppgis dersom det foreligger..