Røyken kommune. Flyktningplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røyken kommune. Flyktningplan 2015-2017"

Transkript

1 Røyken kommune Flyktningplan Vedtatt i Kommunestyret 27.november 2014

2 1. Innledning... 3 Flyktninger Arbeidsgruppe bolig Boliganskaffelse Boligkarrière Boevne Selveid innbo Delaktig i lokalsamfunnet Arbeidsgruppe helse Arbeidsgruppe mottak og integrering av barn Arbeidsgruppe vurdering av introduksjonsprogram Handlingsplan for gjennomføring av Flyktningplan Flyktningplan

3 1. Innledning Røyken kommune har besluttet å utarbeide en plan for arbeidet med mottak og integrering av flyktninger. Planen er forankret både administrativt og politisk. Gruppen har tatt utgangspunkt i Maslows behovspyramide når visjonen ble utarbeidet. Det har vært avholdt et miniseminar med bred involvering fra hele organisasjonen I etterkant av seminaret har det vært gjennomført en intervjurunde med flere aktører, både interne og eksterne, for å utdype funnene fra miniseminaret. På bakgrunn av oppsummering og analyse fra miniseminar og intervjurunde besluttet kommunalsjef helse og omsorg og kommunalsjef oppvekst at det skal utarbeides en flyktningplan med bred involvering fra alle aktuelle parter i organisasjonen. Det ble rigget opp et forprosjekt som har avholdt to møter. Hensikten med forprosjektet har vært å kartlegge områder for arbeidsgrupper. Metoden som har vært benyttet er prosesskartlegging. Deltakere i forprosjektet er: Wigdis Bakke, Eli Sofie Berg, Eivind Mørch-Thoresen, Marit Husabø, Katrine Klemetsdal, Hanne Lien Aaberg, Helle Stiig og Turid Lohne Velund (prosjektleder). Gruppen har utarbeidet en visjon for flyktningplanen: Godt integrert borger i et godt samfunn En flyktning er godt integrert når han/hun: 1. Snakker norsk 2. Er selvforsørgende 3. Tar ansvar for eget liv 4. Er en del av lokalsamfunnet: o Kjenner naboer o Har venner og nettverk o Er kjent med servicetilbud i kommunen 5. Har kunnskap om den norske kulturen Det skal 1.1 utarbeides Mandat en samlet plan for mottak, bosetting og integrering av flyktninger. Resultatet skal være en plan med mål og delmål for alle faser i integreringsarbeidet. Det skal synliggjøres hvordan det tverrfaglige arbeidet skal planlegges og gjennomføres. Planen skal ha fokus på tiltak og gi en retning for hvordan vi kan øke antallet flyktninger pr år. Prosjekt - og styringsgruppe Styringsgruppe: Kommunalsjef Øydis Jahren, kommunalsjef Helga Tharaldsen og HTV Utdanningsforbundet Hanne Lien Aaberg. Prosjektleder Rådgiver Turid Lohne Velund Prosjektgruppe Ledende helsesøster Line Nordhaug rektor Marit Husabø rådgiver Wigdis Bakke avd.leder Katrine Klemetsdal

4 Flyktninger gjenforeningene. De fleste ble bosatt i november og desember. Årsaken til dette var mangelen på boliger. Hittil i 2014: 28 bosatt, samt 1 familiegjenforening, Det er planlagt 3 i november samt 4 familiegjenforeninger. Hvem er flyktningene Flyktninger 1 er personer som må flykte fra sitt hjemland på grunn av fare for liv og helse. Flyktningene som skal bosettes kan komme fra ett asylmottak, eller direkte fra en flyktningleir i utlandet. Direkte bosetting fra flyktningleir kalles overføringsflyktninger. Asylmottak er et frivillig botilbud til asylsøkere som kommer til Norge. UDI er ansvarlig for å organisere mottaksapparatet som kan handtere asylsøkere med ulike behov, alder og helsetilstand. Overføringsflyktninger, også kalt kvoteflyktninger og FN flyktninger, er personer som har flyktet fra hjemlandet sitt til et annet og som blir overført til et tredje land. Ofte er disse allerede anerkjent som flyktninger av FN før de blir overført til Norge. Bosetting av flyktninger i Røyken kommune foregår i dag ved at flyktningtjenesten i NAV mottar en anmodning fra IMDi (Integreringsog mangefoldighetsdirektoratet) om bosetting. Flyktningtjenesten sender da en bestilling til boligkontoret, som videre fatter vedtak og bestilling til Boligstiftelsen. Behov, volumvekst, kort- og lang sikt At Røyken kommune har sikret tilstrekkelig antall funksjonelle boliger til mottak av det antall flyktninger kommunestyret til enhver tid vedtar, samt har nødvendige ressurser til å følge opp nyankomne flyktninger. Det må tas hensyn til at flyktningene som bosettes ofte har særskilte behov og utfordringer med seg. Mange er analfabeter, traumatiserte, og flere er enslige mødre med mange barn. Status pr Det ble bosatt til sammen 14 flyktninger i 2013, og i tillegg kommer familie 1 Ifølge FNs flyktningkonvensjon fra 1951 defineres en flyktning som en person som har flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en bestemt sosial 2 Arbeidsgruppe bolig Arbeidsgruppens medlemmer Egil Lund, REAS Jon Heien, Røyken kommunes boligstiftelse Hege Mari Johansen, Flyktningtjenesten, NAV Sveinung Kvamme, Rådmannens stab Wigdis S. Bakke, boligadministrasjonen, Bestillerenheten Mandat gruppe, og som ikke er i stand til, eller, på grunn av Det skal utarbeides rutiner for alle faser av slik frykt, ikke villig til å påberope seg sitt lands boligtildeling fra IMDI kontakter kommunen til beskyttelse. flyktningen er bosatt i en innredet leilighet. Boligsosial handlingsplan må ligge til grunn for Flyktningplan 2014 arbeidet med flyktningplanen

5 Status Inntil utgangen av 2013 var det svært stor mangel på kommunale utleieboliger til flyktninger. Av ulike årsaker ble det ikke anskaffet tilstrekkelig antall boliger i forhold til behovet. Manglende beskrivelse av boligtype, beliggenhet etc. har medført at boligene som er anskaffet ikke alltid har hatt god nok beliggenhet med hensyn til servicetilbud og offentlig kommunikasjon. På grunn av lang reisevei til Introduksjonssenteret i Drammen, har det vært både slitsomt og vanskelig for flyktninger som er bosatt i deler av kommunen der offentlig kommunikasjon er langt unna eller lite tilgjengelig. Mangelen på boliger resulterte i at Røyken kommune ikke nådde målsettingen om bosetting av til sammen 20 flyktninger og kun 14 av 20 ble bosatt i Siden årsskiftet har det vært en betydelig bedring i bosetting situasjonen. Røyken kommunes boligstiftelse har p.t. fått bygget om et fraflyttet bofellesskap i Slemmestad til 5 fullverdige leiligheter for flyktninger. 4 av leilighetene har 1 soverom, mens den siste har 2 soverom. Pr vil alle være tatt i bruk. I tillegg er det blitt anskaffet flere nye boliger gjennom Røyken kommunes boligstiftelse og REAS. Flyktningtjenesten opplever nå at de kan være på forskudd med hensyn til å planlegge mottak av nye flyktninger som skal bosettes og er i en bedre dialog med IMDI, flyktningmottak og flyktningene selv. Kartlegging av arbeidsprosesser og fokusområder Arbeidsgruppen valgte å kjøre en arbeidsprosesskartlegging for å kunne avdekke om dagens arbeidsmåte / systemer / rutiner er hensiktsmessig. Resultatene fra kartleggingen er beskrevet i det følgende: Saksbehandling Det viste seg at veien fra IMDI melder behovet til flyktningtjenesten til flyktningen(e) kunne flytte inn i egen bolig var lang og kronglete. Kartleggingen har resultert i et forslag til omlegging av rutinene, og det er utarbeidet egen prosedyre for dette, se vedlegg. Boligens størrelse, beliggenhet og pris Boligsosial handlingsplan beskriver krav til kommunalt tildelte boliger med hensyn til antall soverom, avstand til servicefunksjoner, offentlig kommunikasjon, og til skoler og barnehage. Arbeidsgruppen har forholdt seg til dette og utarbeidet sjekklister for bestilling av boliger til Røyken kommunes boligstiftelse. Det er tidligere besluttet at husleieprisen for kommunale utleieboliger skal være tilnærmet gjengs leie. Det er generelt sett høyt prisnivå på boliger som selges og dette påvirker husleienivået for boligene. Boligstiftelsen har søkt om og fått innvilget tilskudd fra Husbanken til kjøp av bolig, likevel ser vi at husleienivået er høyt. Spesielt gjelder dette for større boliger med 2-3 soverom, der den månedlige husleien eks. strøm og eks. kommunale avgifter ligger på mellom kr pr. mnd. Dette mener arbeidsgruppen er for høyt for en familie med barn. Ofte er det enslige mødre med flere barn som trenger større bolig, og de har lav betjeningsevne med hensyn til husleien. Møbler og utstyr Flyktningkonsulentene har brukt mye tid på å handle inn møbler, hvitevarer og annet utstyr til boligene. De har også måttet bruke tid på montering av utstyr, henge opp gardiner og gjøre alt klart til flyktningen(e) kommer. Flyktningplan

6 Arbeidsgruppen mener at dette er oppgaver som kan løses på annen måte, slik at flyktningtjenesten får frigjort tid til oppfølging og andre oppgaver knyttet til bosettingen. Forslag til endring er beskrevet under tiltak. Møbler og utstyr kjøpes inn nytt og eies av flyktningen(e) fra den dagen de bosettes i kommunen. Dette innebærer at om de velger å flytte fra kommunen før de er ferdige i introduksjonsprogrammet, kan de ta med seg dette. 2.1 Boliganskaffelse Flyktningen(e) skal være innflyttet innen 3 måneder etter at behovet er meldt fra IMDI. Kortsiktig tiltak Røyken kommunes boligstiftelse er aktive på det private markedet og kjøper boliger som kan leies ut til flyktninger. Boligene skal følge krav til standard og beliggenhet som beskrevet i Boligsosial handlingsplan. Husleienivået skal holdes så lavt som mulig ved å benytte Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Langsiktige tiltak Røyken kommunes boligstiftelse planlegger og bygger kommunale utleieboliger på tomter eid av stiftelsen. Boligene skal følge krav til standard og beliggenhet som beskrevet i Boligsosial handlingsplan. Husleienivået skal holdes så lavt som mulig ved å benytte Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Samarbeidsmøter Samarbeidsmøter settes i system og eies av flyktningtjenesten. Flyktningtjenesten har ansvar for å innkalle til oppstartsmøte når nye flytninger er meldt fra IMDI. Hensikten med møtet er at alle involverte parter får kjennskap til flyktningen(e) som kommer og hvilke behov de har innenfor ulike områder. I møtet lages en plan med oppgaver og ansvar slik at alle involverte kan foreberede mottak av flyktningen(e) på best mulig måte. Deltakere i møtet 1. Boligadministrasjonen, Bestillerenheten 2. Andre aktører som: skole, barnehage, helsetjeneste, 2.2 Boligkarrière Alle flyktninger skal ha en individuell plan for boligkarrère innen 3 måneder etter bosetting. Hittil er det ikke utarbeidet individuell plan for flyktninger. Konsekvenser av dette er at det gir liten forutsigbarhet for den enkelte flyktnings situasjon og reduserer deres mulighet til å planlegge eget liv. Særlig barnefamilier bør unngå flytting da dette får negativ konsekvens med hensyn til sosialt nettverk, barnehage - og skolegang. Erfaringer fra andre kommuner 2 viser at bosetting er mest vellykket der flyktningene gis mulighet for å kunne bli boende i tildelt bolig over tid, med mulighet for kjøp av boligen. Tiltak: Det vises til handlingsplanen i slutten av dokumentet. 2.4 Boevne Den enkelte flyktnings boevne skal kartlegges senest 14 dager etter bosetting. Arbeidsgruppen har hatt diskusjoner knyttet til bruk av boligen. Flyktningene er uvant med norsk klima og vår måte å bo på. Erfaringen til 2 Se Vegårdshei Flyktningplan

7 utleier viser at flere av leietakerne behandler boligen på en slik måte at det oppstår skader, særlig gjelder dette innvendige fuktskader. Det skyldes i hovedsak manglende utlufting, dårlig oppvarming av boligen, og bruk av varmt vann som skaper damp og fukt. Reparasjon av fuktskader kan beløpe seg til store summer, og arbeidsgruppen har derfor valgt å komme med forslag til tiltak for å kunne forebygge denne type problemer. Tiltak: Det vises til handlingsplanen i slutten av dokumentet. 2.5 Selveid innbo Den enkelte husstand eier eget innbo 3 år etter bosetting. Det er viktig at flyktningene gjøres kjent med mulighetene for å overta møbler og utstyr etter en leieperiode på minimum 3 år. Flytter de ut av kommunen før det er gått 3 år mister de muligheten til å ta med seg møbler og utstyr. De må da selv bekoste flytting og innkjøp av nytt innbo. Dersom flyktningene ønsker å bli boende i kommunen etter 3 år, overtar de innboet vederlagsfritt. På denne måten oppmuntres flyktningene til å behandle innbo på en forsvarlig måte. Tiltak: Det vises til handlingsplanen i slutten av dokumentet. 3.1 Delaktig i lokalsamfunnet Den enkelte flyktning/husstand skal være engasjert i lokalsamfunnet. blir kjent med naboer, blir kjent med aktivitetstilbud og involveres på arenaer det er naturlig å delta på. Her mener arbeidsgruppen at det er viktig å involvere velforeninger, andre frivillige lag og foreninger. Arbeidsgruppen mener også at det kan være aktuelt å lage en egen håndbok for nye flyktninger i Røyken kommune der de finner den informasjonen de trenger. Denne håndboken bør være tilgjengelig på flere språk. Andre arenaer: Flyktningtjenesten kontakter leder for velforeningen og Frivillighetssentralen ved bosetting av nye flyktninger Velforeningen oppfordres til å ønske flyktningene velkommen. Frivilligsentralen inviterer til møte for å opplyse om muligheter og tilbud. 3 Arbeidsgruppe helse Arbeidsgruppens medlemmer Line Nordhaug (leder) Eivind Mørch-Thoresen Magnus Tøllev Kjøblie Trine Kongsrud Mandat Denne arbeidsgruppen skal utarbeide rutiner og verktøy for tverrfaglig samarbeid. Videre skal gruppen utarbeide rutiner og prosedyrer for somatiske og psykiske helseundersøkelser. For å få en vellykket bosetting av flyktningene er det en forutsetning for å kunne trives at de Flyktningplan

8 Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Det er utarbeidet veileder IS-1022 (2010) for arbeidet med flyktninger av Helsedirektoratet. Den gir klare føringer for hvordan kommunene skal legge opp arbeidet med Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre, inkludert oppfølging på helsestasjon. Helsetjenester som SKAL utføres når flyktningen kommer til Røyken kommune: Helseundersøkelse (direktebosatte flyktninger) Sikre at TBC screening er gjennomført og nødvendig dokumentasjon forefinnes. Sikre at barnevaksinasjonsprogrammet gjennomføres. Sikre medisinsk oppfølging av infeksjonsmedisinske sykdommer Språklig tilrettelegging skriftlig og muntlig i alle møter med helsepersonell. Det skal brukes tolk der når det er nødvendig. Tilbud om legeundersøkelse dersom fastlegekontakt ikke er etablert. Tilby helsehjelp til jenter og kvinner som har blitt kjønnslemlestet før ankomst. Sikre hørselscreening for de barn som ikke har fått gjort dette rett etter fødselen, og bidra til at foreldrene følger opp resten av screeningprogrammet og evt. habilitering. Helsetjenester som BØR utføres når flyktningen kommer til Røyken kommune: Gjennomgang av helsetilbud fra ankomst til Norge (flyktninger fra mottak) Gi tilbud om HIV-test Sjekke vaksinasjonsstatus Hjelpe til å få kontakt med en fastlege Gi foreldre med innvandrerungdom informasjon om barn og unges oppvekstvilkår, plikter og rettigheter Tilbud om samme screening som gjøres på nyfødte, til de barn som ikke har tidligere fått en slik screening. Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse til jenter og kvinner som kommer fra områder WHO definerer som risikoområde. Gi tilbud om hepatitt-b sprøyte til barn og unge under 25 år som kommer fra høyendemiske områder. Røyken kommune benytter veilederen i sitt arbeid med flyktninger. Det er utarbeidet prosedyrer i KSS for mottak av flyktninger og mot kjønnslemlestelse. Helse har hatt kun en person i 30 % helsesøsterstilling tilgjengelig, noe som har vist seg å være sårbart. Erfaring har vist at dette ikke er tilstrekkelig for å få gjennomført alle Skal og Bør oppgaver (jfr. ovenfor). Det er planlagt å utarbeide en legeplan Legeoppfølging av flyktninger må tas inne i denne planen og konkretiseres ytterligere. Tiltak: Det vises til handlingsplanen i slutten av dokumentet. Flyktningplan

9 Psykisk helse Erfaringen viser at viser at kommunen ikke kartlegger systematisk og tidlig nok psykisk helse og den enkeltes spesielle utfordringer. Konsekvensen blir at vi ikke fanger opp hva den enkelte sliter, og ikke får tidlig intervenert. Når status ikke kartlagt, kan vi heller ikke søke IMDI om midler til oppfølging. Det betyr at kommunen kan gå glipp av vesentlig midler. Psykisk helse har ikke kapasitet og spesiell kompetanse til å følge opp flyktninger. Tiltak: Det vises til handlingsplanen i slutten av dokumentet. Organisasjon Røykenmodellen utspringer fra vedtak i kommunestyre med mål om: kvalitetssikring og organisering av tilbud til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging helhetlig tjenestekjede forebyggende tiltak og tidlig intervensjon tverrfaglighet og større ressursutnyttelse Gråsoner Røykenmodellen utspringer fra vedtak i Eierskapet til helheten for ivaretakelse av kommunestyre med mål om: flyktninger er fraværende i kommunen. Det jobbes kvalitetssikring fragmentert og på og hvert organisering sitt område. Hver tjeneste av tilbud har til sitt barn selvstendige og unge med lovverk som styrer tjenesten. behov for Erfaringen særskilt tilrettelegging har vist at det er flere områder helhetlig som tjenestekjede ikke blir ivaretatt og som faller mellom forebyggende to stoler. tiltak Disse og områdene tidlig dekkes intervensjon ikke fullt ut, men ansatte tverrfaglighet og større (flyktningkonsulenter) innenfor enkelte ressursutnyttelse tjenestene må ta et ansvar for disse områdene. Dette har som konsekvens at dyr kompetanse brukes på feil sted. Eks. på gråsoner hvor det ikke er rutiner for oppfølging: Forebygging, hygiene, kosthold, oppfølging av sykdom, påkledning i forhold til vær, bruk av tekniske hjelpemidler, tannhelse, barneoppdragelse. Transport: Flyktningtjenesten bruker mye tid på å organisere transport og kjøring. Helsesøstertjenesten bruker mye tid på transport til og venting på lege/tannlege og optiker. Dersom disse oppgavene ikke blir utført, har det som konsekvens at flyktningen ikke kommer til seg skole, lege, tannlege med mer. Hvis flyktningen ikke deltar på introduksjonsprogrammet grunnet utfordring med transport, må kommunen betale tilskuddet uten å få nyttegjort dette. Konsekvens er at de ikke lærer norsk og det forhindrer god integrering. Tiltak: Det vises til handlingsplanen i slutten av dokumentet. Sikkerhet Det er ikke utarbeidet noen rutiner for ivaretakelse av sikkerhet for de ansatte som er i kontakt med flyktningene. De ansatte reiser på hjemmebesøk og transporterer flyktninger i biler. I og med at den enkeltes psykiske helse ikke er kartlagt så er det ikke mulig å vurdere sikkerhetsrisikoen. Erfaring viser at symptomer etter traumer kan komme etter en stund i Norge. Det har vært episoder hvor ansatte føler seg redde og usikre. Flyktninger kommer fra land med ulik kulturell bakgrunn som har et annet kvinnesyn enn i Norge. Pr. i dag er det kun kvinner som jobber med flyktninger. Flyktningplan

10 Tiltak: Det vises til handlingsplanen i slutten av dokumentet. Helse: Helsesøster har en meget viktig rolle i arbeidet med familien. Helsesøsterressursene må være store nok til at arbeidet kan ivaretas på en forsvarlig måte, og den må fordeles på flere personer for å være mer robust. Psykisk helse må inneha nødvendig kompetanse og ressurser til å kunne motta og gi forsvarlig tilbud til traumatiserte flyktninger. 4 Arbeidsgruppe mottak og integrering av barn Arbeidsgruppens medlemmer: Bente Ingjerd Nilsen Eli Fasting Elisabeth E Van Goor Hilde Steff-Pedersen Hilde Svellingen Kurt Springer Marit Husabø Sigrid Elisabeth Van Der Harst Mandat Det skal utarbeides prosedyrer og rutiner for integrering av barn i alle aldre på alle livsområder. Har familien det bra så har barna det bra! Overordnede prinsipper Kompetanse Status pr i dag: Kompetanse viser seg å være manglende når det settes sammen grupper hvor man skal fatte tiltak rundt flyktningbarna. Vi mangler kompetanse i kommunen generelt og også ute i de ulike enhetene. Enkeltpersoner innehar kompetanse, men denne er ikke satt inn i en helhetlig plan eller i et system. Tverrfaglighet: Viktige aktører i arbeidet med traumatiserte barn er helsesøstertjenesten og psykisk helse. Tjenesten må inneha nødvendig kompetanse og ressurser til å kunne motta og gi forsvarlig tilbud til de traumatiserte barna. Gjensidighet i forpliktelse i det tverrfaglige samarbeidet. Holdningsarbeid Holdningsarbeidet som preger Røyken kommune, mener gruppen, må være tuftet på barnekonvensjonen Til barnets beste Holdningsarbeidet må gjenspeiles i kompetansearbeidet. Psykisk helse Det psykiske aspektet hos traumatiserte barna er ikke ivaretatt i kommunen i dag. Erfaringer viser at flyktningbarn har forskjellige typer traumer avhengig av bakgrunn. Dette kommer ofte til uttrykk på ulike måter etter noen måneders opphold i kommune noe som igjen fører til vanskeligheter med å konsentrere seg på skolen, og er til hinder for sosial integrering i nærmiljøet. Det er viktig å etablere oppstartsmøte mellom de ulike enhetene når kommunen får meldt ny bosetting av flyktningfamilie med barn, eller familiegjenforening. Psykisk helse må styrkes slik at tjenesten har kompetanse og kapasitet til å gi tjenester i henhold til barnets behov. Flyktningplan

11 Frivillighet Flyktningene som bosatt og integrert i kommune kan brukes som ressurs for nye flyktninger. Frivillighetssentralen kan være tilrettelegger for møtearenaer. Skole Barneskole Røyken kommune har valgt å opprette egen mottaksklasse i kommunen, for tiden plassert ved Midtbygda skole. Betegnelsen for klassen er Velkomstklassen. Velkomstklassen har årlig hatt mellom 14 (skolestart) og 25 elever (vårparten). Elevene har vært fordelt på klassetrinn klasse og klasse. All kommunikasjon mellom elevene foregår på norsk, da de kommer fra ulike land. Denne ordningen har eksistert i 2 år. Elevene bosatt spredt i kommunen, kommer fra ulike nasjonaliteter og har ulik bakgrunn. Arbeidsgruppene har diskutert hvorvidt det er hensiktsmessig å ta barn ut av sitt bomiljø for å gå på skole et annet sted. Gruppen foreslår at Velkomstklassen opprettholdes. Det anbefales at det foretas en gjennomgang og evaluering av ordningen innen utgangen av Gjennomgangen bør inkludere både mottak av elever i nærskolen og Velkomstklassen ved Midtbygda skole. Ungdomskole Det er ikke opprettet mottaksklasse på ungdomskolenivå. Erfaringer viser at det behov for denne type tilbud for ungdomskoleelever. SFO Forskning og artikler i media viser til viktigheten av at barna får lære norsk språk og norsk kultur gjennom samvær og lek med andre barn. Barnets fritid er viktig i denne sammenhengen og SFO er kommunens fritidstilbud før og etter skoletid. Flyktningfamilier har begrenset inntekt mens de er under introduksjonsopplæringen, og vil ha liten mulighet til å betale for SFO og barnehageplass. Det må legges til rette for at SFO tilbudet benyttes til integrering. Barnehage Erfaringen viser at flere må vente lenge for å få barnehageplass, da det ikke er satt av plasser i påvente av mottak av flyktningbarn. Konsekvensen av manglende barnehageplass er forsinket start på introduksjonsprogram og språkopplæring av foreldre (oftest mor). Flyktningfamilien har oftest ikke sertifikat og er uten bil. Dette fører til at de må gå eller ta buss for å levere og hente barnet i barnehagen. Flere steder i kommunen er det dårlige bussforbindelser som medfører vanskeligheter for mor/far, da de skal videre til introduksjonsopplæringen. Tiltak: Det vises til handlingsplanen i slutten av dokumentet. Fritid Alle barn tilhører et fellesskap utenom barnehage og skole. Skolene er et nærmiljøsenter hvor det foregår felles aktiviteter. Flyktninger kjenner ikke norsk kultur og tradisjon for fritidsaktiviteter som for Flyktningplan

12 eksempel fotball og ski eller dugnadsjobbing knyttet til aktivitetstilbudene. Det er derfor viktig med miljøarbeider har ansvar for å gjøre dem kjent med og å bistå familiene i å benytte ulike aktiviteter i nærmiljøet. 5 Arbeidsgruppe vurdering av introduksjonsprogram Arbeidsgruppens medlemmer: Hege Mari Johansen NAV Røyken Kathrine Klemetsdal NAV Røyken Randi Holvik PPT Cecilie Myhrer Øiangen Helsestasjonen Thor Eivind Sund Barnevern Camilla Nordseth Bestillerenheten Anne Brit Strupstad Spikkestad barneskole Bente Dahl Karlsen Fagrådgiver Grunnskole Røyken Mandat Det skal foretas en evaluering av det nåværende opplegget for introduksjonsprogrammet, og evt. komme med forslag til forbedringer og andre løsninger. Det skal gis forslag til tiltak slik at den enkelte flyktning blir selvforsørgende og sosialt ARBEIDSGRUPPE VURDERING INTRODUKSJONSPROGR integrert. Utfordringer ved dagens introduksjonsprogram i Drammen klklk Det er i dag utfordrende å integrere flyktninger i Røyken kommune og tilrettelegge for tilhørighet og inkludering i nærmiljøet. Årsakene er flere, og nærmere beskrevet under. skal til Drammen og delta på introduksjonsprogrammet. Flyktningene som bosettes kan være enslige mødre med mange barn. De har ikke sertifikat og bil, og er derfor avhengig av transport for å komme seg til og fra introduksjonssenter samt å levere og hente barn i barnehage. Dette gjør hverdagen deres utfordrende. Dagens løsning gjør det svært komplisert for flyktninger på generell basis da de ofte må bytte buss, får lang reisevei og bruker mye tid på reising. Transport Alle flyktningene må reise til og fra Drammen på introduksjonssenteret med buss hver dag. Transporttilbudet til flyktinger bosatt i Røyken sentrum og på Spikkestad er godt da det er relativt hyppige bussavganger. De som er bosatt i Åros og Slemmestad har større utfordringer grunnet bytte av buss og lengre avstand Koordinering av tjenester Det er stor utfordring at tjenestetilbudet som PPT, økonomioppfølging, lege, helsesøster- og tannlegetjenester er i kommunen, mens flyktningene er i Drammen på dagtid. Konsekvensen et at flyktningen får fravær fra introduksjonsprogrammet for å følge opp nødvendige tilbud. Boliger Det tas må hensyn til at boligene bør ha en sentral beliggenhet i forhold til servicetilbud som butikker, offentlig transport med rimelig gangavstand til kollektiv transport (buss) jfr. Boligsosial handlingsplan. Kravet til beliggenhet er viktig grunnet at flyktningene Dagens tjenestetilbud er ikke samordnet. Det er stort behov for tolketjenester. Tolketjeneste kan utnyttes bedre gjennom samordning av tjenestetilbudet. Flyktningplan

13 Språkpraksisplasser Røyken kommune har få språkpraksisplasser til flyktningene. De aller fleste har praksisplasser i butikker i Drammen kommune. Dette er en konsekvens av at introduksjonssenteret ligger i Drammen kommune. Flyktninger ønsker gjerne praksisplass i barnehage, skole, SFO og innenfor eldreomsorg. Dersom Røyken kommune hadde hatt denne type tilbud, ville de lettere bli kjent og fått tilhørighet i Røyken. Muligheten for jobb i kommunen senere ville også vært større dersom de har kjennskap til ett arbeidssted i egen kommune. De ville også i større grad møtt mennesker fra kommunen, og kanskje bli kjent med noen, noe som igjen kan lette integreringen i egen kommune. Flyktninger som i dag har praksisplass i Drammen, ønsker å søke jobb der etter introduksjonsprogrammet. Kommunen må se på flyktninger som en fremtidig ressurs, spesielt med tanke på den kommende veksten i helse- og omsorgsektoren. Tilhørighet og integrering Støtte og oppfølging Flyktningtjenesten består av to flyktningkonsulenter og en helsesøster i 30 % stilling som jobber dagtid. På ettermiddag, kveld og natt har flyktningene ingen å søke hjelp hos. Flyktninger reiser til Drammen og er på skolen hele dagen. De er ikke tilbake i Røyken kommune før i firetiden. Når de kommer tilbake, er alle offentlige kontorer her stengt. Flyktningtjenesten har derfor begrenset mulighet å følge dem opp. I praksis får de liten mulighet til å få boveiledning, hjelp til aktiviteter, lekse, handling o.l. Veldig mange av flyktningene finner seg venner i Drammen på skolen, og de bruker mye av fritiden sin der. I Røyken er det vanskelig å etablere et nettverk og få venner pga at de har ikke arenaer for å bli kjent. Flere sier at de eneste de er kontakt med i Røyken kommune er bussjåfører og butikkansatte, og de fleste har ikke en norsk venn her i kommunen. Introduksjonssenteret i Drammen fører til avstand til bostedskommune. Flyktningene får svært lite tid i hjemkommunen og blir derfor ikke sett i nærmiljøet. I tillegg til at det naturlig finnes engstelse (både i lokalmiljøet og hos flyktningene) for det ukjente uheldige hendelser og mediefokus kan ha forsterket dette er det ikke tilstrekkelig kjent i lokalbefolkningen at det er bosatt flyktninger i deres nabolag. Det er også en naturlig usikkerhet i forhold til: hva kan jeg gjøre, hva er å bryte inn i privatlivet, trenger de noe av meg, hvem er de... Avstand til barnas dag blir stor. Minsker mulighet for å følge opp, bli kjent, kunne fylle foreldrerollen. Kommunen bygger liten kommunal kompetanse i forhold til flyktninger. Utfordringen blir isolert. Mulighet til å benytte kommunale lavterskeltilbud; åpen barnehage, familiehjelpen, oppvekstteam, blir liten. Muligheten for å stikke innom for å få svar på et spørsmål som gjelder kommunekunnskap blir liten. Kommunen mister den praktiske innsikten i hva flyktningene lærer og erverver av dagliglivskompetanse, kulturkompetanse... Flyktningplan

14 Fravær Det er komplisert for flyktninger offentlige kontorer på grunn av den lange avstanden til Drammen. De må ofte ta seg fri og reise tilbake til Røyken kommune. Dette fører til at de får fravær fra undervisningen på introduksjonssenteret i Drammen, og at de mister viktig undervisning. Ved at introduksjonssenteret ligger i egen kommune, vil fraværet reduseres da reisetid går betraktelig ned. Økonomi Mange av dem vi bosetter har aldri betalt husleie, strøm, barnehage o.l. De har ikke noe forhold til økonomi og betaling av regninger, og trenger derfor mye hjelp og veiledning til. På grunn av at de tilbringer dagene sine i Drammen på introduksjonssenteret fører dette til store utfordringer ved å følge dem opp. Flyktningkonsulentene får lite tid til å lære dem å betale regninger, bruke nettbank/minibank o.l. Dersom introduksjonssenteret flyttes til egen kommune, vil det innebære bedre mulighet til å følge opp dette. det vanskeliggjør sosialisering med andre barn i kommunen. Røyken kommune må organisere tjenesten slik at det også er tilbud og oppfølging på kveld og helg. Konklusjonen fra arbeidsgruppen er at ved å organisere introduksjonsprogrammet i egen kommune, vil flere av utfordringene nevnt over bli lettere å løse. Forventinger er at Røyken kommune vil i mye større grad enn i dag, lykkes med integrering av flyktninger. Tiltak: Det vises til handlingsplanen i slutten av dokumentet. Gjennomføring av Flyktningplan I arbeidet i de forskjellige arbeidsgruppene har det fremkommet flere områder som har behov for tiltak. Handlingsplanen tar opp i seg alle tiltakene. Flere av gruppene har kommet med likelydende tiltak, men det er valgt å sette det inn der hvor det mest naturlig hører til. Alle tiltak som har budsjettmessige konsekvenser vil fremmes som egne politiske saker. Arbeidsgruppen har en oppfatning av at flyktningene mangler kunnskap om egen kommune, servicetilbud, kurstilbud, sosiale arrangementer etc. Det er pr. i dag ikke noe treffsted/møtested hvor de kan få informasjon/hjelp på kveldstid. Flyktninger oppholder seg i annen kommune på dagtid 5 dager i uken, og kommunen har ikke noe organisert tilbud på kveld og helg. Dermed blir det er opp til en den enkelte flyktningen å lage sine egne arenaer for sosial integrering noe som har vist seg vanskelig. Dette fører flyktninger søker til Drammen i Det er flere at tiltakene som krever at organisasjonen jobber annerledes enn nå. Disse tiltakene skal følges opp i linjen. Det er planlagt en revidering av handlingsplanen våren Hensikten med den snarlige revideringen er å sjekke ut hvordan planen blir fulgt opp, foreslå nye tiltak og avslutte de tiltak som har blitt en del av ordinær drift. fritiden. Barna deltar sjelden på aktiviteter og Flyktningplan

15 Handlingsplan for gjennomføring av Flyktningplan Tiltak Tidsperiode Kostnad Ansvar Organisering: Nåværende organisering av flyktningarbeidet endres for å sikre at alle oppgaver blir ivaretatt 2015 Gjennomføres innenfor rammen Kommunalsjef Røykenmodellen benyttes for å sikre tverrfaglighet Arbeidet med flyktninger har fokus på miljøarbeid Arb.gruppe Bolig: Det utarbeides en boligkarriereplan innen 3 måneder etter bosetting. Fortløpende Gjennomføres innenfor rammen Ansvaret for utarbeidelsen legges til flyktningtjenesten. Det tas utgangspunkt i en standardisert mal for kartlegging av den enkeltes mulighet for å kunne eie egen bolig, fortrinnsvis boligen de leier. Andre involverte er boligadministrasjonen i Bestillerenheten Sentrale momenter i vurderingen vil være økonomi, jobbutsikter og livssituasjon. Innvendig vedlikehold skal ivaretas av leietaker i henhold til kontrakt. Opplæringen må ha fokus på utfordringer i de forskjellige årstider. Tilsyn i boligen den første tiden etter bosetting for å avdekke mulige problemer/uheldig bruk av boligen, spesielt med tanke på fuktproblematikken. Kartlegging av den enkelte husstand sin boevne skjer gjennom besøk i boligen 14 dager etter bosetting. Gjennomføres innenfor rammen Nødvendig opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler og bruk av boligen gis av flyktningtjenesten ved innflytting Tilsynet utføres av flyktningtjenesten og utleier.

16 Leietaker skal gjennom veiledning og hjelp fra boveileder/miljøarbeid er settes i stand til å utføre enkle vedlikeholdsoppgaver som: rydding og renhold av boligen, skifte lyspærer, batterier i røykvarsler, rydding av uteområder/fellesareal er. Leietaker skal ha kunnskap om hvor de kan henvende seg dersom det er feil/oppstår skader på boligen. Opplysninger om dette finnes i boligperm som skal gjennomgås med flyktningene ved innflytting. Flyktningene eier alt innbo etter 3 års leietid i boligen. Det utarbeides retningslinjer for overtagelse av møbler og utstyr Gjennomføres innenfor rammen Boligkontoret Arb.gruppe Helse: Helsesøsterstillingen økes til 100 % Budsjettprosess 2016 Må behandles i budsjettprosess. Krever økte ressurser. Enhetsleder Psykisk helse: Det utarbeides rutiner og 2015 Gjennomføres Enhetsleder Flyktningplan

17 prosedyre for mottak av flyktninger innenfor rammen Det er foretatt en analyse av ressurser og kompetanse Transport: Utrede mulighet for effektiv transportordning Koordinering av ulike helsetilbud for å redusere transporttid og tidsbruk for flyktninger og ansatte Effektivisere avtaler ved å samle avtalene på en fastsatt dag 2015 Gjennomføres innenfor rammen Enhetsleder Sikkerhet: Gjennomføre ROS-analyse for de ansatte Utarbeide rutiner for hjemmebesøk og transport av flyktninger Arb. gruppe Barn: Kompetanse: Sikre og utvikle kompetansen i enhetene gjennom felles opplæring og systematisk bruk av hverandres kunnskap. Kartlegge enhetenes kompetanse knyttet til arbeidet med flyktningbarna 2015 Gjennomføres innenfor rammen 2015 Gjennomføres innenfor rammen Enhetsleder Enhetsleder Holdningsarbeid: Innbyggerne i Røyken er kjent med arbeidet med flyktninger Fortløpende Gjennomføres innenfor rammen Enhetsleder Jevnlige oppdateringer om flyktningarbeidet Flyktningplan

18 på kommunens hjemmesider Reportasjer/artikler i media om gode historier Tema på fagdager for ansatte Samarbeid med lag og foreninger Skole: Det opprettes mottaksklasse for ungdomskoleelever. Budsjettprosess 2016 Må behandles i budsjettprosess. Krever økte ressurser. Kommunalsjef oppvekst SFO: Tilbud om gratis plass i SFO heltid/deltid i inntil 2 år. Barnehage: Tilbud om barnehageplass innen en måned etter ankomst til kommunen. Barnehagetilbudet gis i barnehagen som ligger nærmest mulig bopel. Budsjettprosess 2016 Budsjettprosess 2016 Må behandles i budsjettprosess. Krever økte ressurser. Må behandles i budsjettprosess. Krever økte ressurser. Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef oppvekst Arb.gruppe Introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet: Introduksjonssenteret flyttes til kommunen Språkpraksisplasser: Alle barnehager, skoler og institusjoner skal ta i mot min. 1 språkpraksisplass hver Det fremmes egen politisk sak om økonomi, beliggenhet og pedagogisk opplegg Gjennomføres Innenfor rammen Kommunalsjef Kommunalsjef/ Personalsjef/enhetsleder Flyktningplan

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

PLAN FOR INTEGRERING AV FLYKTNINGER

PLAN FOR INTEGRERING AV FLYKTNINGER KRAGERØ KOMMUNE «Krager PLAN FOR INTEGRERING AV FLYKTNINGER 2017-2021 Vedtatt av Kragerø kommunestyre 2.2.2017 Innhold KAPITTEL 1: BAKGRUNN... 2 Planen... 2 Kommunens innvandrerråd siden 2016... 2 Kommunens

Detaljer

Bosetting i Fredrikstad. Faglig forum

Bosetting i Fredrikstad. Faglig forum Bosetting i Fredrikstad Faglig forum 28.02.2017 2 Samarbeid om bosetting i Fredrikstad Bosetting Etablering Samarbeid om bosetting i Fredrikstad Bakgrunn HELE Fredrikstad bosetter alle seksjoner involveres

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Integreringsplan for Flyktninger

Integreringsplan for Flyktninger HVALER KOMMUNE Integreringsplan for Flyktninger Hvaler Kommune 2 Integreringsplan for Flyktninger i Hvaler kommune Det er tre faktorer som mer enn andre definerer integrering: at man snakker og forstår

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune

Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune Sentrum helsestasjon To helsesøstre for bosatte flyktninger 1,8 % stilling Lege for bosatte flyktninger Camilla Eilifsen Midtbu 20 % stilling Jordmor for både

Detaljer

Samordnet innsats i kommunen

Samordnet innsats i kommunen Samordnet innsats i kommunen Bamble kommune Bambles naboer er Kragerø, Porsgrunn og Skien Ca 14 000 innbyggere (null forventet befolkningsvekst) Tre tettsteder: Langesund, Stathelle og Herre Noen utfordringer:

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Hva vet vi og hva lurer vi på?

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Hva vet vi og hva lurer vi på? Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Hva vet vi og hva lurer vi på? Marianne Skogerbø, Kommunalleder oppvekst og levekår, Strand kommune Side 2 Innhold Hva har vi gjort? Hva har vi lært? Hva kan

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS BOSETTING AV FLYKTNINGER Nina Gran, Fagleder KS Hvordan løser vi dette? 35000 Antall asylsøkere 30000 25000 20000 25000 Antall bosatte (Photo: FERENC ISZA/AFP/Getty Images) 15000 10000 5000 20000 15000?

Detaljer

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Sammen om læring. Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det?

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Sammen om læring. Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det? Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det? LLS er en sammenslåing av voksenopplæring, flyktningavd., tospråklige lærere og innføringsklasse. Totalt 65 ansatte og ca. 350 elever. Flyktningavdelingen

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

Halden kommune Helse og omsorg FLYKTNING HELSETEAM (FHT)

Halden kommune Helse og omsorg FLYKTNING HELSETEAM (FHT) Helse og omsorg FLYKTNING HELSETEAM (FHT) Bakgrunn 1. Politisk vedtak om å bosette flere flyktninger Økning i antall bosatte flyktninger per år i Halden fra 36 i 2014 til 55 i 2016. Familiegjenforening

Detaljer

Orkdal kommune. Bosetting av flyktninger. Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen

Orkdal kommune. Bosetting av flyktninger. Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen Orkdal kommune Bosetting av flyktninger Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen Innvandrer Definisjoner Fellesbetegnelse på personer med utenlandsk bakgrunn som er bosatt i Norge Asylsøker

Detaljer

Suksessfaktorer i bosetting.

Suksessfaktorer i bosetting. Suksessfaktorer i bosetting. Bosettingsprisen 2012 Torstein Fuglseth Daglig leder Molde Utleieboliger KF Samhandlingsstruktur KOMMUNESTYRE FORMANNSKAP MOLDE UTLEIEBOLIGER KF RÅDMANN NAV MOLDE FLYKTNINGTJENESTEN

Detaljer

Drømmen om Drammen - bosetting og integrering

Drømmen om Drammen - bosetting og integrering Drømmen om Drammen - bosetting og integrering Gjeldende vedtak: bosetting av 170 flyktninger Gjøvik 21.10.2015 2 Drammen bosetter mange Kilde: IMDi Gjøvik 21.10.2015 3 Fler enn hver fjerde drammenser har

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/75-4 Arkiv: F30 SAKSFRAMLEGG Dato: 31.05.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Praktisk bosettingsarbeid. Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Praktisk bosettingsarbeid. Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Praktisk bosettingsarbeid Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Litt om kommunene Gran og Lunner: I overkant av 22 500 innbyggere til sammen Pendlerkommuner Lite industri

Detaljer

Bosetting av flyktninger i 2017 og rapportering 3. kvartal Saksordfører: Anne Hov Hilleren

Bosetting av flyktninger i 2017 og rapportering 3. kvartal Saksordfører: Anne Hov Hilleren ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Liva Aronsen Saksmappe: 2015/6975-35176/ Arkiv: F31 Bosetting av flyktninger i 2017 og rapportering 3. kvartal. Saksordfører: Anne Hov Hilleren Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Retningslinjer for etablering av nyankomne personer med flyktningstatus i Nittedal

Retningslinjer for etablering av nyankomne personer med flyktningstatus i Nittedal Retningslinjer for etablering av nyankomne personer med flyktningstatus i Nittedal a) Stønad til livsopphold Når en flyktning bosettes i Nittedal kommune, skal vedkommende i løpet av etableringsfasen motta

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Grunnlaget for inngåelse av samarbeid er presentert i dette dokumentet.

Grunnlaget for inngåelse av samarbeid er presentert i dette dokumentet. Notat lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Kommunens beslutningsgrunnlag Gran og Lunner kommuner og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har en felles ambisjon om at innen 31. mars 2016 skal

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

«Arbeid med bosetting av flyktningfamilier»

«Arbeid med bosetting av flyktningfamilier» KBL Boligkonferansen 2015 03.06.15 «Arbeid med bosetting av flyktningfamilier» Flyktningkontoret i Bodø kommune Lill-Eva T Hjerde Flyktninger mennesker som har flyktet. Mennesker som er innvilget beskyttelse

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

NAV Hemne og Snillfjord. Kommunal styring av kommunale tjenester i NAV Statlig styring av statlige tjenester i NAV. NAV-leder Ola J.

NAV Hemne og Snillfjord. Kommunal styring av kommunale tjenester i NAV Statlig styring av statlige tjenester i NAV. NAV-leder Ola J. NAV Hemne og Snillfjord Kommunal styring av kommunale tjenester i NAV Statlig styring av statlige tjenester i NAV NAV-leder Ola J. Sødahl Tjenestene i kontoret Målbildet: Helhetlig i forhold til statlige-

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger Byrådssak 1138 /16 Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger MAER ESARK-492-201504420-85 Hva saken gjelder: Oppgaven med å bosette flyktninger blir

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER. NAV Molde Flyktningtjenesten Miljøarbeider presentasjon NAV Molde flyktning tjenesten

BOSETTING AV FLYKTNINGER. NAV Molde Flyktningtjenesten Miljøarbeider presentasjon NAV Molde flyktning tjenesten BOSETTING AV FLYKTNINGER NAV Molde Flyktningtjenesten Miljøarbeider presentasjon NAV Molde flyktning tjenesten Miljøarbeideren Miljøarbeideren er en viktig kontaktperson for hver enkelt flyktning - har

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDBOKA Kapittel 1-4 - Rissa kommune Endeling versjon av arbeidsboka sendes inn før 4. nettverkssamling - innen 20.februar 2016. endes til: dag.langfjaeran@ks.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten Levanger kommune UDI/ IMDI. Rådmann Innvandrertjenesten Politiske system Leira Asylmottak 45 ansatte (32 årsv) 132 +28 stykkpr.pl. Flyktningtjenesten 9 ansatte (7,7 årsv) 297 flyktninger Levanger voksenopplæring

Detaljer

RS 2012-018V2. INDIVIDUELL KARTLEGGING av

RS 2012-018V2. INDIVIDUELL KARTLEGGING av RS 2012-018V2 INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER/ FLYKTNING NAVN: DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER

KOMMUNALE RETNINGSLINJER Side 1 av 5 KOMMUNALE RETNINGSLINJER BOSETTING AV FLYKTNINGER & DELTAKELSE I INTRODUKSJONS PROGRAM Revidert 28.11.2013 Side 2 av 5 INTRODUKSJON Arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger er omfattet

Detaljer

Fra anmodning til vedtak politisk behandling i kommunen Kurs nyansatte, Oslo

Fra anmodning til vedtak politisk behandling i kommunen Kurs nyansatte, Oslo Fra anmodning til vedtak politisk behandling i kommunen Kurs nyansatte, Oslo 27.10.16 Din oppgave som saksbehandler: Gi kommunestyret et godt beslutningsgrunnlag: Redegjøre for administrative og økonomiske

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010 Program

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Programkommunesamling 14.oktober Værnes Airshow 2014 Verdens eldste fly (1910) i lufta Fakta En kommune i sterk vekst 23144 innbyggere (1.aug 2015)

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger.

Detaljer

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen!

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen! Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere Slik gjør vi det i Drammen! Mål 2013-2016 Vedtak: Årlig bosetting av inntil 130 flyktninger Mål: Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Detaljer

Boligsosial konferanse 4. mars 2015 BARN OG BOLIG. Jeg vil jo bare være normal Richard 14 år. v/astrid Benestvedt og Siri Merete R.

Boligsosial konferanse 4. mars 2015 BARN OG BOLIG. Jeg vil jo bare være normal Richard 14 år. v/astrid Benestvedt og Siri Merete R. Boligsosial konferanse 4. mars 2015 BARN OG BOLIG Jeg vil jo bare være normal Richard 14 år v/astrid Benestvedt og Siri Merete R. Johannessen Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014-2020 1) En bekreftelse

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest Barn som kommer alene til Norge Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest 1 Navn på seminar / 31.03.2016 Utvikling i antall barn i omsorgssentre 2009-2016 2 BUFDIR / 31.03.2016 STORE ENDRINGER

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Boligsosialt arbeid. «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl. Naust i vårlys

Boligsosialt arbeid. «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl. Naust i vårlys Boligsosialt arbeid «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl Naust i vårlys Flyktninger og boligkarriere Antall ansatte på Hotellet Scandic med flyktningebakgrunn? 9 personer med flyktningebakgrunn er eller har

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

PLAN FOR FLYKTNINGARBEID I AREMARK KOMMUNE

PLAN FOR FLYKTNINGARBEID I AREMARK KOMMUNE PLAN FOR FLYKTNINGARBEID I AREMARK KOMMUNE 1.0 Innledning Dette er første plan for bosetting og integrering av flyktninger i Aremark kommune. Denne planen tar for seg grunnlag for bosettings- og integreringsarbeid,

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal. Presentasjon i bystyret 20. juni 2013

Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal. Presentasjon i bystyret 20. juni 2013 Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal Presentasjon i bystyret 20. juni 2013 1 2 Mandat Evaluering av resultatet av flyktningarbeidet i kommunen i forhold til vellykket integrering i lokalsamfunnet.

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

The municipality of Drammen

The municipality of Drammen Så enkelt gjør vi det i Drammen Bosetting og integreringsarbeid The municipality of Drammen Integreringskonferansen 2016 Glenny Jelstad glenny.jelstad@drmk.no Integreringskonferansen 2016 1 Drammen 67

Detaljer

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i Ås kommune Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 14/02907-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato: 19.11.2014 Formannskapet

Detaljer

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret Kjapt om Nes kommune 20 410 innbyggere vekstkommune Landbrukskommune Spredt boligbebyggelse i kretser Årnes kommunesenteret To-nivå modell Hvordan vi er organisert Boligkontoret er organisert i virksomheten

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Bosetting av flyktninger. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret

OPPDAL KOMMUNE. Bosetting av flyktninger. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Synnøve Sletvold Referanse SYSL/2015/1327-23/F30 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg 1 Anmodning om bosetting

Detaljer

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger

Detaljer