VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR

2 INNHALD VELKOMMEN...3 FØR DU STARTAR PÅ STUDIET...5 FØRSTE MØTE MED NHH...6 PRAKTISK INFORMASJON VED SEMESTERSTART...9 LÆRINGSMILJØ...11 DATAUTSTYR OG NETTVERK...12 UTVEKSLING...13 FRIVILLIG FORKURS FOR BACHELORSTUDENTAR...14 VELKOMSTVEKA FOR BACHELORSTUDENTAR...17 VELKOMSTVEKA FOR MASTERSTUDENTAR...18 VELKOMSTVEKA V/NHHS...21 ARRANGEMENT FOR STUDENTAR OG STAB...22 NHH FRÅ A TIL Å...24 KVALITETSSIKRING VED NHH...27 KVEN SVARAR PÅ KVA...28 HUGSELISTE NOREGS HANDELSHØGSKOLE

3 VELKOMMEN GRATULERER MED EIT GODT STUDIEVAL! Dette er ei orientering frå Studieadministrativ avdeling til nye studentar hausten Her får du mellom anna svar på kva du bør gjere ved semesterstart og kven du kan ta kontakt med når det er noko du lurer på eller treng hjelp til. Det er viktig at du også studerer andre informasjonskjelder om studia og studentlivet ved NHH. Sjå særleg nettsida der du mellom anna finn studiehandboka med studieplanar, kursskildringar, timeplan for forelesingane og rettleiing om korleis du set opp utdanningsplanen din. På nettsidene finn du også forskrifter og eksamensreglar som du må setje deg inn i. Vi tilrår at du deltek på dei ulike arrangementa i samband med velkomstveka for å bli kjent med medstudentane dine, fagmiljøet og høgskolen. Informasjon frå NHH si studentforeining (NHHS) er også lagt ved i opptakspakken. Vi ønskjer deg hjarteleg velkommen til NHH, og håpar du får ei spanande og lærerik tid! Vennleg helsing Studieadministrativ avdeling NOREGS HANDELSHØGSKOLE 3

4 4 Bergen sett frå Sandviken, like ved NHH. Foto: Sebastian S. Eide, NHH-student

5 FØR DU STARTAR PÅ STUDIET VILKÅR FOR OPPTAK Eit vilkår for at du blir tatt opp til studiet er at du seinast innan fristen som er gitt i opptaksbrevet gir melding om at du tek imot studieplassen. Studentar til bachelorstudiet melder frå til Samordna opptak. Dei som er teke opp direkte i masterstudia melder frå til NHH ved opptaksseksjonen. DOKUMENTKONTROLL NHH vil foreta kontroll av dokumentasjonen du sende inn i samband med opptaket. Det vil seie at du må ha med deg originaldokumentasjonen til studiestaden, eller at du kan få tak i han på kort tid. Det vil bli gitt meir informasjon ved studiestart. SEMESTERAVGIFT Semesteravgifta på kr 680 må betalast til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Semesteravgifta gir deg rett til å nytte alle SiB sine tenester (bustad, lege, tannlege, barnehage, trening mv). Giroblankett kjem i eiga sending. Ver vennleg å nytte KID-nummeret. Semesteravgifta må betalast 3 verkedagar før du kan stadfeste utdanningsplanen din, melde deg opp til eksamen og semesterregistrere deg. Du finn meir informasjon om semesteravgiftsbeløpet på nettsidene våre. SØKNAD OM UTSETT PLASS Du kan søkje om å utsetje studieplassen dersom du har vektige grunnar for å ikkje begynne på studiet. Slike grunnar kan vere førstegongsteneste, graviditet, langvarig sjukdom o.l. Du må likevel seie ja til studieplassen i år. Samstundes sender du ein søknad til NHH og legg ved dokumentasjon på kvifor du søkjer om utsetjing. Dersom du let vere å begynne på studiet av andre grunnar, vil du miste studieretten din. FRITAK FOR EMNER Fritak for kurs ved NHH blir innvilga dersom du allereie har tatt kurs ved andre lærestader som samsvarar med det aktuelle kurset ved NHH, både i omfang, innhald og nivå. Frist for å søkje om fritak er 1. september. For bachelorstudentar vert det eit eige informasjonsmøte om fritak onsdag 14. august. For masterstudentar vert fritak omtala i informasjonsmøtet tysdag 13. august. NOREGS HANDELSHØGSKOLE 5

6 FØRSTE MØTE MED NHH NHH ligg på ei høgd i Ytre Sandviken, med utsikt over Byfjorden og innseglinga til Bergen. Til studiestart denne hausten tek vi i bruk NHH sitt nye bygg, og heile høgskolen er no samla på eitt område. På nettsidene finn du kart over området. LOKALISERING Det er lett å komme frå Bergen sentrum til NHH. Du kan ta bussane 3, 4, 5, 6, 36, 39, 83 og 210. Kjem du til Bergen med tog eller buss, er det haldeplass like ved jernbane-/busstasjonen. Frå flyplassen tek du flybussen til sentrum og buss vidare til NHH. Kjem du med bil køyrer du av motorvegen mellom Bergen sentrum og Åsane (nord for Bergen sentrum). Avkøyringa til skolen er skilta. NB! Det er normalt ikkje parkering for studentar på NHH, løyve vert berre gitt etter søknad. VELKOMSTVEKE OG IMMATRIKULERING Måndag 12. august startar velkomstveka der du vert offisielt immatrikulert. Dette gjeld også dei som er immatrikulerte ved andre institusjonar frå før. Immatrikuleringa skjer ved ein høgtidleg seremoni (pene klede) der du mellom anna får utlevert immatrikuleringsbevis. Sjå program for velkomstveka på s NOREGS HANDELSHØGSKOLE

7 SKILNAD ELEV/STUDENT Den viktigaste skilnaden på å vere student på høgskolen og elev i vidaregåande skole er at du som student sjølv i større grad er ansvarleg for eiga læring. Det blir også stilt større krav til forståing av pensum samanlikna med den vidaregåande skolen. Eit studium på høgskole krev derfor ein betydeleg innsats og evne til å strukturere sin eigen kvardag, og det er viktig at du kjem i gang med studiane så tidleg som råd. Det er også ein føresetnad at studentane på eiga hand held seg à jour med den økonomiske utviklinga, og les tidsskrift og annan relevant litteratur. UNDERVISNING Undervisinga skjer i form av forelesingar i større eller mindre grupper. Oppmøte er i varierande grad obligatorisk, men vi oppmodar likevel til å delta i undervisninga som blir gitt. Hugs at på eksamen kan det komme spørsmål om tema som berre er teke opp i undervisinga. KOLLOKVIEGRUPPER På ein høgskole vil undervisinga i mange tilfelle bli gitt til ei stor studentgruppe. Det er difor ein stor fordel å vere med i mindre arbeidsgrupper, såkalla kollokvier, i tillegg. I kollokvier kan ein diskutere og jobbe med lærestoffet på ein måte som gjer det enklare å forstå. Kollokvier gir også god trening i samarbeid med andre. Det er studentane sjølve som organiserer kollokviegruppene. NOREGS HANDELSHØGSKOLE 7

8 8

9 PRAKTISK INFORMASJON VED SEMESTERSTART REGISTRERING OG UTDANNINGSPLAN Du må sjølv registrere deg for undervisning og eksamen gjennom StudentWeb (www.nhh.no/studentar). Her stadfestar du også utdanningsplanen din, som er ein framdriftsplan for studiane dine. Frist for registrering og stadfesting er 1.september for haustsemesteret og 1.februar for vårsemesteret. Stadfesting av utdanningsplan første semester er ein føresetnad for å behalda studieplassen. STUDENTKORT Studentkortet er din NHH-legitimasjon og fungerer også som adgangskort til skolen utanom ordinær opningstid. Studentkortet gjeld også som lånekort på biblioteket. Studentkortet er gyldig med semesterkvittering. Studentkortet ditt er lada med 50 kroner til å skrive ut dokument. Ved behov kan du fylle på kortet på biblioteket eller via IT-avdelinga sine nettsider. FOTOGRAFERING TIL STUDENTKORT Fotografering til studentkort skjer i veke 33 i Terje Hansen aud. For at det ikkje skal bli for stor kø deler vi inn fotograferinga etter alfabetet, i følgjande rekkefølgje (sortert på etternamn): Tysdag A-H, onsdag: I-M, torsdag: N-R, fredag: S-Å. Fotograferinga skjer tysdag til torsdag mellom og , og fredag mellom og Ta med gyldig legitimasjon, for eksempel førarkort, bankkort m/bilde, pass eller studentkort m/bilde. NB! Dersom du ikkje får ordna fotograferinga denne veka kan det gå 3 veker før du kan få studentkortet ditt. NOREGS HANDELSHØGSKOLE 9

10 STUDIERETTLEIING Både som ny student og i løpet av studietida kan det dukke opp ulike spørsmål. Du finn svar på mange av dei på nettsidene våre men nokre spørsmål vil kanskje vere av ein slik karakter at det kan vere nyttig å ta kontakt med ein studierettleiar: Råd ved studieplanlegging, fritak og innpass av kurs mm. Spørsmål om eksamen, klager, permisjon, dispensasjon mm. Samtale dersom ein har stroke til eksamen fleire gongar, har eksamensnervar m.m. Spesielle studieproblem Utfordringar av meir personleg art Studierettleiarane held til i 1.etasje i Høgblokka. Du kan reservere time per epost eller ved oppmøte i Infosenteret. Sjå også s. 28. SÆRSKILD TILPASSING I STUDIET Dersom du har behov for å tilpasse studia på grunn av funksjonshemming, sjukdom eller anna, kan du ta kontakt med Studieadministrativ avdeling. Vi vil forsøke å leggje til rette slik at du skal kunne konsentrere deg mest mogeleg om studia og studentlivet. Hugs å ta kontakt så tidleg som råd! TILPASSING AV EKSAMEN Vanlege tiltak kan vere ekstra tid, kviletid eller bruk av PC til eksamen. Søknad om tilpassa eksamen må sendast til eksamenskontoret så tidleg som mogleg, og seinast innan 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Behov må dokumenterast med ein attest av nyare dato frå lege eller logoped. Attesten må seie kva type særordning du treng. Meir informasjon og søknadsskjema finn du på Kontaktperson for studentar med behov for særskilt tilpassing er Inger D. Eikeland 10 NOREGS HANDELSHØGSKOLE

11 LÆRINGSMILJØ LESESALAR Lesesalane i Service- og Nybygget er døgnopne ved bruk av studentkort og pinkode. Det er også lesesal på studentbustaden Hatleberg, i tillegg til korttidsplassar i biblioteket. PC-ROM Det fins PC-rom i Servicebygget og Nybygget. Med studentkortet ditt har du tilgang til desse 24 timar i døgnet. AUDITORIUM OG KOLLOKVIEROM Høgskolen har moderne og godt utstyrte undervisingsrom. I tillegg finst grupperom som studentane disponerer til mindre arbeidsgrupper/ kollokvier. Kollokvierom kan du sjølv reservere på booking.nhh.no. BIBLIOTEK På biblioteket i Servicebygget finn du ei stor samling bøker og tidsskrift innan økonomisk-administrative fag. Du brukar studentkortet ditt som lånekort. Opningstidene i semesteret er måndag - torsdag kl , fredag kl og laurdag kl NOREGS HANDELSHØGSKOLE 11

12 DATAUTSTYR OG NETTVERK IT-KONTO, BRUKARNAMN OG PASSORD For å bruke NHH sitt datautstyr og nettverk treng du eit personleg brukarnamn og passord. Alle detaljar kring brukarnamn og passord vil bli gitt i velkomstveka og du finn også informasjon på IT-avdelinga sine nettsider. E-POST E-postadressa di som student ved NHH har formatet stud.nhh.no alias Merk at høgskolen brukar kun denne adressa ved utsending av informasjon og meldingar. Alle studentar er derfor plikta å sjekke e-posten jamleg. Du kan velje å vidaresende e-posten din til ei anna e-postadresse. TRÅDLAUST NETT Over heile NHH har du tilgang til trådlaust nettverk. Gå til for å finne rettleiing til korleis du loggar deg på. IT S LEARNING NHH brukar It s Learning som e-læringssystem. Her finn du mellom anna heimesidene til dei kursa du er undervisingsmeld i. Systemet har eit eige brukarnamn og passord. Dette får du informasjon om på informasjonsmøta ved semesterstart. BRUKARSTØTTE Det finst to bemanna brukarstøttekontor i samband med PC-romma; eitt i Servicebygget (Biblioteket), og eitt i Nybygget. Du kan også ringe til brukarstøtta på telefon eller , eller ta kontakt på e-postadressa 12 NOREGS HANDELSHØGSKOLE

13 UTVEKSLING TA DELAR AV STUDIET I UTLANDET NHH er ein internasjonalt orientert lærestad. Vi har student og forskingssamarbeid med over 140 universitet og handelshøgskolar over heile verda, noko som gir deg gode mogelegheiter for spanande opphald utanlands. Både i bachelor og masterstudia er det mogleg å ta eitt semester på utveksling, det vil seie at til saman eitt år med studiar i utlandet kan innpassast i den femårige siviløkonomutdanninga. Dei fleste av høgskulen sine samarbeidspartnarar i utlandet er lærestader organiserte i etablerte nettverk. Dei største nettverka er CEMS - The Global Alliance in Management Education, og PIM - Partnership in International Management. I masterstudiet i økonomi og administrasjon er det mogleg å søkje om opptak til ein internasjonal «CEMS Master s in International Management»-grad, eller om opptak til eit av NHH sine dobbelgradsprogram. I dobbelgradsprogrammet tek studentane første året ved NHH, for så å ta andre året ved eit partnaruniversitet som NHH har avtale med. Studentane oppnår då to mastergrader mastergrad i økonomi og administrasjon frå NHH og mastergrad frå det utanlandske universitetet. Seksjon for utveksling og internasjonalisering har ansvar for opptak til utveksling, CEMS og dobbeltgrad. Det vil vere ulike informasjonsmøte om internasjonale moglegheiter i velkomstveka og i samband med søknadsfristane. Du finn meir informasjon om utveksling og internasjonale mogelegheiter på nettsidene våre: NOREGS HANDELSHØGSKOLE 13

14 FRIVILLIGE FORKURS FOR BACHELORSTUDENTAR MATEMATIKK Forkurset i matematikk har følgjande timeplan i veke 32: Forelesing måndag 5. august til fredag 9. august i auditorium Aud Max (Nybygget). Gruppeundervising kl i mindre auditorium, aud 21, aud 23 og aud 24, dei same dagane. Forkurset i matematikk er meint som eit oppfriskingskurs (går ikkje utover krava til matematikk som vert stilt ved opptak). NB! Forkurset er frivillig. Det vert ikkje arrangert eksamen, og deltaking gjev ikkje utteljing i form av studiepoeng. 14 NOREGS HANDELSHØGSKOLE

15 BOKFØRING Forkurset i bokføring vert tilrådd for studentar utan forkunnskapar frå vidaregåande skole. Kurset er ikkje obligatorisk, men alle studentane blir prøvde i tema frå kurset gjennom ei obligatorisk innleveringsoppgåve i kurset BED011 Kostnads og inntektsanalyse. Kurset vert gjennomført konsentrert med 16 undervisningstimar over tre veker i starten av haustsemesteret. Desse tidene er: Veke 34: Onsdag 21. august Torsdag 22. august Fredag 23. august Veke 35: Måndag 26. august Tysdag 27. august Onsdag 28. august Fredag 30. august Veke 36: Måndag 2. september Alle forelesingar føregår i auditorium Aud Max i Nybygget Ei oversikt over innhaldet i kurset finn du på sida for nye studentar: NB! Forkurset er frivillig. Det vert ikkje arrangert eksamen, og deltaking gjev ikkje utteljing i form av studiepoeng. NOREGS HANDELSHØGSKOLE 15

16 16

17 VELKOMSTVEKA FOR BACHELORSTUDENTAR NB! OBLIGATORISK FRAMMØTE MÅNDAG 12. AUGUST 10.00: Immatrikulering. Alle må møte seinast klokka Pent antrekk. Stad: Aulaen. TYSDAG 13. AUGUST : Kva du må vite som ny bachelorstudent ved NHH v/studieadministrativ avdeling. Stad: Aud Max : Studentforeninga (NHHS) informerer. Stad: Aud Max. ONSDAG 14. AUGUST : Informasjon om fritak og valfag. Stad: Aud Max : Internasjonalisering og utveksling. Stad: Aud Max : Orientering frå Studentsamskipnaden i Bergen. Stad: Aud Max : Studentpresten informerer. Stad: Aud Max. TORSDAG 15. AUGUST : Forelesing IØA010 Introduksjon til økonomisk-administrativ analyse. Stad: Aud Max. FREDAG 16. AUGUST Open dag. Det er ikkje sett opp program denne dagen, men vi oppmodar deg til å gjere deg kjend på NHH og at du ordnar med registreringar og andre praktiske gjeremål, dersom du ikkje har gjort det tidlegare i veka. For program på kveldstid, sjå NHHS sin brosjyre NOREGS HANDELSHØGSKOLE 17

18 VELKOMSTVEKA FOR MASTERSTUDENTAR - MØA NB! OBLIGATORISK FRAMMØTE MÅNDAG 12. AUGUST 14.00: Immatrikulering. Alle må møte seinast klokka Pent antrekk. Stad: Aulaen. TYSDAG 13. AUGUST : Kva du må vite som ny masterstudent ved NHH v/dekan for masterutdanninga og Studieadministrativ avdeling. Stad: Aud D : Studentforeninga (NHHS) informerer. Stad: Aud D : Biblioteket informerer. Stad: Aud D. ONSDAG 14. AUGUST : Internasjonale mogelegheiter, utveksling, dobbelgrad, internasjonal karriere m.m. Stad: Aud D : Informasjon frå SiB sitt Karrieresenter. Stad: Aud D : Orientering frå SiB. Stad: Aud Max : Studentpresten informerer. Stad: Aud Max. TORSDAG 15. AUGUST : Informasjon om profilar. Stad: Aud D : Stands v/profilane og Seksjon for utveksling og internasjonalisering. FREDAG 16. AUGUST Open dag. Det er ikkje sett opp program denne dagen, men vi oppmodar deg til å gjere deg kjend på NHH og at du ordnar med registreringar og andre praktiske gjeremål, dersom du ikkje har gjort det tidlegare i veka. For program på kveldstid, sjå NHHS sin brosjyre 18 NOREGS HANDELSHØGSKOLE

19 VELKOMSTVEKA FOR MASTERSTUDENTAR - MRR NB! OBLIGATORISK FRAMMØTE MÅNDAG 12. AUGUST 14.00: Immatrikulering. Alle må møte seinast klokka Pent antrekk. Stad: Aulaen. TYSDAG 13. AUGUST : Kva du må vite som ny masterstudent ved NHH. Informasjon v/studieadministrativ avdeling. Stad: Aud Jan Mossin : Fagleg informasjon v/programdirektør Aasmund Eilifsen. Stad: Aud Jan Mossin : Studentforeninga (NHHS) informerer. Stad: Aud Jan Mossin. ONSDAG 14. AUGUST : Biblioteket informerer. Stad: Aud Jan Mossin : Orientering frå Studentsamskipnaden i Bergen. Stad: Aud Max : Studentpresten informerer. Stad: Aud Max. TORSDAG 15. AUGUST OG FREDAG 16. AUGUST Open dag. Det er ikkje sett opp program desse dagane, men vi oppmodar deg til å gjere deg kjend på NHH og at du ordnar med registreringar og andre praktiske gjeremål, dersom du ikkje har gjort det tidlegare i veka. For program på kveldstid, sjå NHHS sin brosjyre NOREGS HANDELSHØGSKOLE 19

20 20

21 VELKOMSTVEKA V/ STUDENTFOREININGA (NHHS) I tillegg til programmet på dagtid vil det også vere arrangement av meir sosial art på kveldstid i regi av studentforeininga NHHS. Allereie den første dagen får du ein fadder (noverande student på NHH) som skal vise deg rundt på skolen og gi deg gode råd i starten av studietilværet ditt. Fleire detaljar om arrangementa finn du i NHHS sin eigen informasjon i opptakspakken din. Der står alt du treng av informasjon om kva som skjer den første veka på NHH og alle aktivitetane du kan ta del i i tida framover. Sjå også Pikekoret Sangria (t.v.) og Direksjonsmusikken (t.h.) er to av mange aktive grupper i NHHS. NOREGS HANDELSHØGSKOLE 21

22 ARRANGEMENT FOR STUDENTAR OG TILSETTE Gå ikkje glipp av NHH Forum og Lehmkuhlforelesinga. Her får du nærkontakt med kjende norske toppleiarar som foreles om aktuelle tema. Begge arrangementa finn stad i september og er årlege hendingar ved NHH. NHH FORUM NHH Forum er eit samarbeid mellom NHH, NHHS og ei eller fleire større bedrifter. NHH Forum er ein møtestad der bedrifta si toppleiing vert invitert til å diskutere spørsmål av felles interesse med studentar og stab på NHH. Arrangementet vert halde på engelsk og er ope for alle studentar og tilsette. Årets partnarbedrift er Schibsted. Schibsted er eit internasjonalt mediekonsern med tilsette i 29 land. I Noreg eig Schibsted mellom anna avisene VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, og rubrikkannonsetenesta Finn.no. NHH Forum 2013 med Schibsted: Dag: 4. september Tid: Stad: Aulaen, NHH Konsernsjef i Schibsted, Rolv Erik Ryssdal. 22 NOREGS HANDELSHØGSKOLE

23 LEHMKUHLFORELESINGA NHH arrangerer kvart år Lehmkuhlforelesinga for å heidre høgskolen sin far, Kristofer Lehmkuhl. Tradisjonen går tilbake til 1958, og forelesinga vert gjennomført så nært opp til Kristofer Lehmkuhl sin fødselsdag som mogeleg (fødd 26. september 1855). Lehmkuhlforelesinga vert halde av ein framtredande representant for norsk samfunns- eller næringsliv. Oversikt over tidlegare forelesarar finn du på Arrangementet er på norsk og er ope for alle interesserte. Årets Lehmkuhlforelesar er Yngve Slyngstad, administrerande direktør i Norges Bank Investment Management (NBIM). Arbeidstittelen på foredraget er Felles sparing for framtidige generasjonar. Lehmkuhlforelesinga 2013: Dag: 26. september Tid: Stad: NHH Administrerande direktør i NBIM, Yngve Slyngstad. NOREGS HANDELSHØGSKOLE 23

24 NHH FRÅ A TIL Å Her er ei liste med ord og uttrykk som du vil treffe på som NHH-student, og som kan vere nyttige å kjenne til. Ammerom Det fins ammerom både i Servicebygget og i Nybygget. Ammeromma har du tilgang til med studentkortet ditt. Auditorium Større og mindre «klasserom» som finst både i hovudbygget og Nybygget. Aud.Max er det største auditoriet vårt, og dette finn du i Nybygget. Aula Finn du i hovudbygget. Vert brukt til immatrikulering, konsertar, revy m.m. Bibliotek Finst i Servicebygget og utgjer eit nasjonalt senter for økonomisk litteratur. Brukarstøtte IT-brukarstøtte for studentar finn du i Biblioteket og i Nybygget. Campus Studentlokala knytt til Klubben. Eksamen Frist for å melde seg opp til eksamen er 1.september om hausten og 1.februar om våren. E-post NHH brukar di student-epostadresse for utsending av informasjon. Dersom du ikkje ønskjer å sjekke to e-postkontoar, oppmodar vi deg til å setje opp vidaresending av e-post. Evaluering Studentane ved NHH skal kvart semester evaluere undervisninga. Fløien Studentforeininga sine lokalar. Ligg ved sida av Aulaen. Hybel Studentsamskipnaden i Bergen(SiB) har studenthyblar. Du kan også leige privat. Sjå også for nyttig informasjon om å finne bustad. Idrett Studentforeininga har eige idrettslag. Har du lyst å vere med kan du snakke med Studentforeininga. Infosenteret Møtestad for studierelatert informasjon, studierettleiing m.m. Fins i 1.etasje i Høgblokka. Opningstider: og Interne studentsider Mykje nyttig informasjon på nett for interne studentar: Karaktersystem Bokstavkarakter frå A til E som er bestått. Karakteren F er stryk. Kjernestyret Styret i Studentforeininga (NHHS). Står for den daglege drifta av NHHS. 24 NOREGS HANDELSHØGSKOLE

25 Klagenemnd Klageinstans for enkeltvedtak fatta i studentsaker. Er også avgjerande instans i saker der det er mistanke om fusk. Har representantar frå fagmiljøet og studentane, i tillegg til ein ekstern representant. Kompendieutsalget Sel kompendium og tidlegare eksamensoppgåver og -svar. Attesterer også kopiar. Lokalisert i Studia. Kopiering Kopimaskiner står til disposisjon. Krev at du har fylt pengar på studentkortet. Dette gjer du på biblioteket eller på IT-avdelinga sine nettsider. Kopinoravgift Ei årleg avgift NHH må betale til Kopinor. Avgifta er kr 377 per student per år, og er lagt til i semesteravgifta. Kopinor inngår avtalar om kopiering og anna bruk av åndsverk på vegne av opphavsmenn og utgivarar. Legene på Høyden Er SiB sitt fastlegetilbod, men tilbyr òg akuttimar for studentar som ikkje har fastlegen sin i Bergen. Legene på Høyden er lokalisert på Vektertorget i Bergen Sentrum. Lehmkuhlhallen Idrettshall like ved høgskolen, vert driven av SiB. Organisasjonssekretær NHHS sin eigen sekretær. Du finn kontaktinformasjon på Parkeringsløyve Du treng parkeringsoblat for å kunne parkere ved NHH. Løyve vert berre gitt dersom du har behov for å bruke bil av helsemessige årsaker eller grunna levering av barn i barnehage. Kontakt Infosenteret dersom du treng parkeringsløyve. PC-rom Finst i hovudbygget, Servicebygget og i Nybygget. I Nybygget må du ha med eigen PC. Pensum Lister for kvart fag finn du i kursskildringa i Studiehandboka. Prest Bergen har eigen studentprest. Sjå meir på Semester Haustsemesteret startar 12. august og varer til veke 51. I vårsemesteret 2014 startar undervisinga 13. januar. Semesteravgift Medlemskapsavgift i SiB. Må betalast før du kan melde deg opp til eksamen, få studielån m.m. For hausten 2013 er semesteravgifta 680 kr inklusiv Kopinoravgift. Stille rom Rommet er ein stad for stillhet og ettertanke. Det er livssynsnøytralt og skal vere inkluderande. Eitt rom ligg i korridoren mellom Seksjon for utveksling og internasjonalisering og NHH Executive. Eit anna rom ligg i Nybygget. Romma er opne kvardagar mellom og NOREGS HANDELSHØGSKOLE 25

26 Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) SiB driv studentvelferd for alle studentar i Bergen. For meir informasjon: StudentWeb Applikasjon for stadfesting av utdanningsplan, eksamensoppmelding og semesterregistrering. Her finn du òg resultata dine. PIN-koden du treng for å bruke systemet finn du på giroen for semesteravgifta. Studiehandboka Inneheld mellom anna kursskildringar, studieplanar og forskrifter, sjå: Utdanningsplan Ein framdriftsplan for studia som skal sikre ei betre oppfølging av deg som student. Denne skal du stadfeste via StudentWeb innan 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Utveksling Tilbod til studentar på bachelor og masternivå. Vert administrert av Seksjon for utveksling og internasjonalisering. Verneplikt Søknadsskjema for utsetjing av verneplikt finn du på: Studia Bokhandelen Studia ligg i underetasjen i Servicebygget. Her kan du kjøpe pensumbøker og anna studiemateriell. Studielån Du søker på Delar av lånet kan bli gjort om til stipend, avhengig av kor mange studiepoeng du tek per semester. Studiepoeng Eit fullt studieår utgjer 60 studiepoeng, dvs. 30 studiepoeng kvart semester. Dette er i samsvar med Lånekassen sine retningslinjer for full tildeling av stipend. Styret Høgskolen si øvste leiing. Tilpassing i studiet Kontaktperson for studentar med behov for særleg tilpassing i studiet er Inger D. Eikeland 26 NOREGS HANDELSHØGSKOLE

27 KVALITETSSIKRING VED NHH På NHH er det eit kontinuerleg fokus på kvalitet i utdanninga. Studentane har ei viktig rolle i kvalitetssikringsarbeidet mellom anna gjennom evaluering av kurs og deltaking i råd og utval. EVALUERING AV KURS Alle kurs på NHH vert evaluert av studentane. Evalueringane gir nyttige innspel til forelesar og dannar grunnlag for vidareutvikling av kursa. Med jamne mellomrom vil du bli bede om å delta i undersøkingar om ulike tema relatert til studia. Høgskolen ventar at du deltek aktivt i kvalitetssikringa av studia og læringsmiljøet ved å svare på spørsmåla som vert stilt. STUDENTDELTAKING I RÅD OG UTVAL Studentane deltek aktivt i ulike utval og råd ved høgskolen gjennom studentforeininga NHHS, og val av eigne representantar til høgskolen sitt styre og til ulike råd og utval. NHH sitt nybygg blir tatt i bruk hausten NOREGS HANDELSHØGSKOLE 27

28 KVEN SVARAR PÅ KVA? INFOSENTERET Generelle studiespørsmål og viktige fristar Studierettleiing Semesteravgift, semesterregistrering og eksamensoppmelding Spørsmål om eksamen, kursgodkjenning og vitnemål Bestilling av karakterutskrifter Utsending av studieinformasjon Studentkort Parkering m.m Opningstider: kl og Ved semesterstart (veke 34) har vi ope kl 9-15 mandag-onsdag. Har du andre studierelaterte spørsmål eller spørsmål av meir personleg art, ta kontakt med studierettleiarane via Infosenteret, e-post eller telefon: E-post: Telefon: SEKSJON FOR UTVEKSLING OG INTERNASJONALISERING Har du spørsmål om utveksling eller andre internasjonale mogelegheiter i studiet, ta kontakt med Seksjon for utveksling og internasjonalisering. E-post: Telefon: Opningstider: kl og INTERNASJONALT KARRIERESENTER (ICC) NHH har nyleg etablert eit eige karrieresenter for deg som ønskjer å jobbe utanfor Noreg etter at du er ferdig å studere. Her kan du få hjelp til utforming av søknader og CV, og trening i intervju på engelsk. Karrieresenteret tilbyr også ulike workshops og har samarbeid med ei rekkje internasjonale bedrifter. E-post: Telefon: NOREGS HANDELSHØGSKOLE

29 STUDENTSAMSKIPNADEN I BERGEN (SiB) SiB si viktigaste oppgåve er å sørgje for at du har det godt som student i Bergen. SiB driv studentvelferd for studentar på NHH, UiB, HiB m.m. Dei eig og driv studentbustadar, treningssenter, kafear og barnehagar. I tillegg har dei òg ein eigen helse- og rådgjevingsavdeling som tilbyr kurs i studieteknikk, stressmestring m.m., og kor du også kan få individuell karriererettleiing. SiB sin fagbokhandel Studia har ei avdeling på NHH. Studentar på NHH som har mottatt gyldig studentkort og semesterkort kan nytte seg av alle tenestene til SiB. Meir informasjon på STUDENTPRESTANE I BERGEN Studentprestane har tid til å lytte. Dei er til stades for alle studentar uavhengig av livssyn. Kva de skal snakke om er det du som bestemmer. Sjå meir på Inge Høyland Tlf: / E-post: Marie Grindheim Tlf: / E-post: NOREGS HANDELSHØGSKOLE 29

30 30

31 HUGS Å Betale semesteravgift innan 28. august Ta bilde til studentkort i veke 33 Skaffe tilgang til IT-ressursar i veke 33 Semesterregistrere deg innan 1. september Stadfeste utdanningsplan innan 1. september Melde deg til eksamen innan 1. september Gjere deg kjend med time- og eksamensplan på Hente studentkortet ditt i Infosenteret - du får beskjed når det er klart Hente kode til bokskap i Infosenteret: master august, bachelor 2. september Søkje om studielån på SKAL DU Søkje om fritak? Søkje om parkeringsplass? Søkje om tilrettelegging av studiet og eksamen? Hugs fristen 1. september!

32 NOREGS HANDELSHØGSKOLE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS KONTAKTINFORMASJON Studieadministrativ avdeling/infosenteret Helleveien 30, 5045 Bergen Opningstider: kl og T: E: W: NHHS Studentforeininga E: W: Foto: Montag/Helge Hansen, Helge Skodvin, Hallvard Lyssand, Sunniva Øiestad, Sebastian S. Eide, Daniel Bernstein, Schibsted, NBIM.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Informasjon for deg som er tatt opp som hospitant ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Informasjon for deg som er tatt opp som hospitant ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Informasjon for deg som er tatt opp som hospitant ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen (revidert 30. april 2010) Semesterregistrering StudentWeb er ei nettbasert teneste for alle studentar

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Av Arnfinn Kjelland Versjon 17.1.2003 Innhald Innhald...1 Pålogging...1 Framsida på Studentweb...2 Semesterregistrering epostadresse...3

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE www.sisof.no Førde Sogndal NY SOM STUDENT I SOGN OG FJORDANE Mellom fjordar og fjell på vestlandet ligg Sogndal, Førde og Sandane. Her finn du

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Å studere ved Universitetet i Oslo Ansvar for egen læring. Fulltid = 37,5 timer! Du er selv ansvarlig for å ta riktige emner og sørge for at du gjør det som kreves

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Leiing og personalutvikling

Leiing og personalutvikling Leiing og personalutvikling INFORMASJON OM OPPTAK, EKSAMEN OG RETTLEING 2013-14 Ta eksamen og oppgrader kurset til eit verdifullt høgskulestudium. Dette er kompetanse som i aukande grad vert etterspurt!

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi

Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi Geofysikk og klima, Geologi og geografi Våre splitter nye bachelorprogram i geofag! Et bachelorstudium består av 180 studiepoeng

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

STUDIESTART 2015. hib.no/studiestart

STUDIESTART 2015. hib.no/studiestart INSTAGRAM @hogskolenibergen #hibfolk STUDIESTART 2015 hib.no/studiestart VELKOMMEN TIL HØGSKOLEN I BERGEN! Studiene ved Høgskolen i Bergen er i hovedsak plassert på ett av to studiesteder: Campus Kronstad

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Velkommen til Det juridiske fakultet!

Velkommen til Det juridiske fakultet! Velkommen til Det juridiske fakultet! INNHOLD: UNDERVISNINGSOVERSIKT I UKE 33, 1. 4. STUDIEÅR... 2 BEKREFTELSE AV UTDANNINGSPLAN I STUDENTWEB 1. STUDIEÅR... 3 SEMINARUNDERVISNING I EXFAC OG EX.PHIL. HØSTEN

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjonsmøte Russisk

Informasjonsmøte Russisk Informasjonsmøte Russisk Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac Valg av fordypning. Du kan velge mellom tre fordypninger

Detaljer

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar.

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar. Vedlegg 10 UUI 090915 Emnekode ENG332 emne i engelskspråkleg litteratur/kultur II Engelsk emnenamn Selected topic in English Literature and/or Culture II Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Søknadsskjema Munnleg formidling, 15sp Søknadsfrist 01.05 2014

Søknadsskjema Munnleg formidling, 15sp Søknadsfrist 01.05 2014 Mottatt dato Reg.nr. Søknadsskjema Munnleg formidling, 15sp Søknadsfrist 01.05 2014 1. Personalia Etternamn - alle fornamn og mellomnamn Personnr. 11 siffer Heimstadadresse (i folkeregisteret) Postnr.

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

SAK: Revisjon av Studentcharter

SAK: Revisjon av Studentcharter LMU møte 04/15 Arkivreferanse 15/073399-1 Ettersendelse av dokumenter til sak 21/15: SAK: Revisjon av Studentcharter Etter oppdrag frå LMU kjem her føreslag til ny utgåve av Studentcharteret. Arbeidsgruppa

Detaljer

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst BARN & UNG

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst BARN & UNG Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst BARN & UNG Vanskeleg å lese trykt tekst? Vi har ei bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problem med å lese trykt tekst og

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Orientering. Viktige datoer våren Viktige datoer høsten 2016

Orientering. Viktige datoer våren Viktige datoer høsten 2016 Orientering Viktige datoer høsten 2016 15. september : betale semesteravgift : bekrefte utdanningsplan (eksamensmelding) Frist for å trekke seg fra eksamen er 2 uker før Viktige datoer våren 2017 1. februar

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring

Retningslinjer for gjennomføring Retningslinjer for gjennomføring 2012 Kartleggingsprøver i grunnskolen Versjon desember 2012 nynorsk 1 Innhald 1. Føremålet med kartleggingsprøver... 3 2. Praktiske opplysningar... 3 2.1. Tidspunkt for

Detaljer

STUDIESTART MASTERPROGRAM UNIVERSITETET I BERGEN

STUDIESTART MASTERPROGRAM UNIVERSITETET I BERGEN STUDIESTART MASTERPROGRAM UNIVERSITETET I BERGEN INNHALD Velkomen Velkomen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet fortel deg om ein del av

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer