VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR

2 INNHALD VELKOMMEN...3 FØR DU STARTAR PÅ STUDIET...5 FØRSTE MØTE MED NHH...6 PRAKTISK INFORMASJON VED SEMESTERSTART...9 LÆRINGSMILJØ...11 DATAUTSTYR OG NETTVERK...12 UTVEKSLING...13 FRIVILLIG FORKURS FOR BACHELORSTUDENTAR...14 VELKOMSTVEKA FOR BACHELORSTUDENTAR...17 VELKOMSTVEKA FOR MASTERSTUDENTAR...18 VELKOMSTVEKA V/NHHS...21 ARRANGEMENT FOR STUDENTAR OG STAB...22 NHH FRÅ A TIL Å...24 KVALITETSSIKRING VED NHH...27 KVEN SVARAR PÅ KVA...28 HUGSELISTE NOREGS HANDELSHØGSKOLE

3 VELKOMMEN GRATULERER MED EIT GODT STUDIEVAL! Dette er ei orientering frå Studieadministrativ avdeling til nye studentar hausten Her får du mellom anna svar på kva du bør gjere ved semesterstart og kven du kan ta kontakt med når det er noko du lurer på eller treng hjelp til. Det er viktig at du også studerer andre informasjonskjelder om studia og studentlivet ved NHH. Sjå særleg nettsida der du mellom anna finn studiehandboka med studieplanar, kursskildringar, timeplan for forelesingane og rettleiing om korleis du set opp utdanningsplanen din. På nettsidene finn du også forskrifter og eksamensreglar som du må setje deg inn i. Vi tilrår at du deltek på dei ulike arrangementa i samband med velkomstveka for å bli kjent med medstudentane dine, fagmiljøet og høgskolen. Informasjon frå NHH si studentforeining (NHHS) er også lagt ved i opptakspakken. Vi ønskjer deg hjarteleg velkommen til NHH, og håpar du får ei spanande og lærerik tid! Vennleg helsing Studieadministrativ avdeling NOREGS HANDELSHØGSKOLE 3

4 4 Bergen sett frå Sandviken, like ved NHH. Foto: Sebastian S. Eide, NHH-student

5 FØR DU STARTAR PÅ STUDIET VILKÅR FOR OPPTAK Eit vilkår for at du blir tatt opp til studiet er at du seinast innan fristen som er gitt i opptaksbrevet gir melding om at du tek imot studieplassen. Studentar til bachelorstudiet melder frå til Samordna opptak. Dei som er teke opp direkte i masterstudia melder frå til NHH ved opptaksseksjonen. DOKUMENTKONTROLL NHH vil foreta kontroll av dokumentasjonen du sende inn i samband med opptaket. Det vil seie at du må ha med deg originaldokumentasjonen til studiestaden, eller at du kan få tak i han på kort tid. Det vil bli gitt meir informasjon ved studiestart. SEMESTERAVGIFT Semesteravgifta på kr 680 må betalast til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Semesteravgifta gir deg rett til å nytte alle SiB sine tenester (bustad, lege, tannlege, barnehage, trening mv). Giroblankett kjem i eiga sending. Ver vennleg å nytte KID-nummeret. Semesteravgifta må betalast 3 verkedagar før du kan stadfeste utdanningsplanen din, melde deg opp til eksamen og semesterregistrere deg. Du finn meir informasjon om semesteravgiftsbeløpet på nettsidene våre. SØKNAD OM UTSETT PLASS Du kan søkje om å utsetje studieplassen dersom du har vektige grunnar for å ikkje begynne på studiet. Slike grunnar kan vere førstegongsteneste, graviditet, langvarig sjukdom o.l. Du må likevel seie ja til studieplassen i år. Samstundes sender du ein søknad til NHH og legg ved dokumentasjon på kvifor du søkjer om utsetjing. Dersom du let vere å begynne på studiet av andre grunnar, vil du miste studieretten din. FRITAK FOR EMNER Fritak for kurs ved NHH blir innvilga dersom du allereie har tatt kurs ved andre lærestader som samsvarar med det aktuelle kurset ved NHH, både i omfang, innhald og nivå. Frist for å søkje om fritak er 1. september. For bachelorstudentar vert det eit eige informasjonsmøte om fritak onsdag 14. august. For masterstudentar vert fritak omtala i informasjonsmøtet tysdag 13. august. NOREGS HANDELSHØGSKOLE 5

6 FØRSTE MØTE MED NHH NHH ligg på ei høgd i Ytre Sandviken, med utsikt over Byfjorden og innseglinga til Bergen. Til studiestart denne hausten tek vi i bruk NHH sitt nye bygg, og heile høgskolen er no samla på eitt område. På nettsidene finn du kart over området. LOKALISERING Det er lett å komme frå Bergen sentrum til NHH. Du kan ta bussane 3, 4, 5, 6, 36, 39, 83 og 210. Kjem du til Bergen med tog eller buss, er det haldeplass like ved jernbane-/busstasjonen. Frå flyplassen tek du flybussen til sentrum og buss vidare til NHH. Kjem du med bil køyrer du av motorvegen mellom Bergen sentrum og Åsane (nord for Bergen sentrum). Avkøyringa til skolen er skilta. NB! Det er normalt ikkje parkering for studentar på NHH, løyve vert berre gitt etter søknad. VELKOMSTVEKE OG IMMATRIKULERING Måndag 12. august startar velkomstveka der du vert offisielt immatrikulert. Dette gjeld også dei som er immatrikulerte ved andre institusjonar frå før. Immatrikuleringa skjer ved ein høgtidleg seremoni (pene klede) der du mellom anna får utlevert immatrikuleringsbevis. Sjå program for velkomstveka på s NOREGS HANDELSHØGSKOLE

7 SKILNAD ELEV/STUDENT Den viktigaste skilnaden på å vere student på høgskolen og elev i vidaregåande skole er at du som student sjølv i større grad er ansvarleg for eiga læring. Det blir også stilt større krav til forståing av pensum samanlikna med den vidaregåande skolen. Eit studium på høgskole krev derfor ein betydeleg innsats og evne til å strukturere sin eigen kvardag, og det er viktig at du kjem i gang med studiane så tidleg som råd. Det er også ein føresetnad at studentane på eiga hand held seg à jour med den økonomiske utviklinga, og les tidsskrift og annan relevant litteratur. UNDERVISNING Undervisinga skjer i form av forelesingar i større eller mindre grupper. Oppmøte er i varierande grad obligatorisk, men vi oppmodar likevel til å delta i undervisninga som blir gitt. Hugs at på eksamen kan det komme spørsmål om tema som berre er teke opp i undervisinga. KOLLOKVIEGRUPPER På ein høgskole vil undervisinga i mange tilfelle bli gitt til ei stor studentgruppe. Det er difor ein stor fordel å vere med i mindre arbeidsgrupper, såkalla kollokvier, i tillegg. I kollokvier kan ein diskutere og jobbe med lærestoffet på ein måte som gjer det enklare å forstå. Kollokvier gir også god trening i samarbeid med andre. Det er studentane sjølve som organiserer kollokviegruppene. NOREGS HANDELSHØGSKOLE 7

8 8

9 PRAKTISK INFORMASJON VED SEMESTERSTART REGISTRERING OG UTDANNINGSPLAN Du må sjølv registrere deg for undervisning og eksamen gjennom StudentWeb (www.nhh.no/studentar). Her stadfestar du også utdanningsplanen din, som er ein framdriftsplan for studiane dine. Frist for registrering og stadfesting er 1.september for haustsemesteret og 1.februar for vårsemesteret. Stadfesting av utdanningsplan første semester er ein føresetnad for å behalda studieplassen. STUDENTKORT Studentkortet er din NHH-legitimasjon og fungerer også som adgangskort til skolen utanom ordinær opningstid. Studentkortet gjeld også som lånekort på biblioteket. Studentkortet er gyldig med semesterkvittering. Studentkortet ditt er lada med 50 kroner til å skrive ut dokument. Ved behov kan du fylle på kortet på biblioteket eller via IT-avdelinga sine nettsider. FOTOGRAFERING TIL STUDENTKORT Fotografering til studentkort skjer i veke 33 i Terje Hansen aud. For at det ikkje skal bli for stor kø deler vi inn fotograferinga etter alfabetet, i følgjande rekkefølgje (sortert på etternamn): Tysdag A-H, onsdag: I-M, torsdag: N-R, fredag: S-Å. Fotograferinga skjer tysdag til torsdag mellom og , og fredag mellom og Ta med gyldig legitimasjon, for eksempel førarkort, bankkort m/bilde, pass eller studentkort m/bilde. NB! Dersom du ikkje får ordna fotograferinga denne veka kan det gå 3 veker før du kan få studentkortet ditt. NOREGS HANDELSHØGSKOLE 9

10 STUDIERETTLEIING Både som ny student og i løpet av studietida kan det dukke opp ulike spørsmål. Du finn svar på mange av dei på nettsidene våre men nokre spørsmål vil kanskje vere av ein slik karakter at det kan vere nyttig å ta kontakt med ein studierettleiar: Råd ved studieplanlegging, fritak og innpass av kurs mm. Spørsmål om eksamen, klager, permisjon, dispensasjon mm. Samtale dersom ein har stroke til eksamen fleire gongar, har eksamensnervar m.m. Spesielle studieproblem Utfordringar av meir personleg art Studierettleiarane held til i 1.etasje i Høgblokka. Du kan reservere time per epost eller ved oppmøte i Infosenteret. Sjå også s. 28. SÆRSKILD TILPASSING I STUDIET Dersom du har behov for å tilpasse studia på grunn av funksjonshemming, sjukdom eller anna, kan du ta kontakt med Studieadministrativ avdeling. Vi vil forsøke å leggje til rette slik at du skal kunne konsentrere deg mest mogeleg om studia og studentlivet. Hugs å ta kontakt så tidleg som råd! TILPASSING AV EKSAMEN Vanlege tiltak kan vere ekstra tid, kviletid eller bruk av PC til eksamen. Søknad om tilpassa eksamen må sendast til eksamenskontoret så tidleg som mogleg, og seinast innan 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Behov må dokumenterast med ein attest av nyare dato frå lege eller logoped. Attesten må seie kva type særordning du treng. Meir informasjon og søknadsskjema finn du på Kontaktperson for studentar med behov for særskilt tilpassing er Inger D. Eikeland 10 NOREGS HANDELSHØGSKOLE

11 LÆRINGSMILJØ LESESALAR Lesesalane i Service- og Nybygget er døgnopne ved bruk av studentkort og pinkode. Det er også lesesal på studentbustaden Hatleberg, i tillegg til korttidsplassar i biblioteket. PC-ROM Det fins PC-rom i Servicebygget og Nybygget. Med studentkortet ditt har du tilgang til desse 24 timar i døgnet. AUDITORIUM OG KOLLOKVIEROM Høgskolen har moderne og godt utstyrte undervisingsrom. I tillegg finst grupperom som studentane disponerer til mindre arbeidsgrupper/ kollokvier. Kollokvierom kan du sjølv reservere på booking.nhh.no. BIBLIOTEK På biblioteket i Servicebygget finn du ei stor samling bøker og tidsskrift innan økonomisk-administrative fag. Du brukar studentkortet ditt som lånekort. Opningstidene i semesteret er måndag - torsdag kl , fredag kl og laurdag kl NOREGS HANDELSHØGSKOLE 11

12 DATAUTSTYR OG NETTVERK IT-KONTO, BRUKARNAMN OG PASSORD For å bruke NHH sitt datautstyr og nettverk treng du eit personleg brukarnamn og passord. Alle detaljar kring brukarnamn og passord vil bli gitt i velkomstveka og du finn også informasjon på IT-avdelinga sine nettsider. E-POST E-postadressa di som student ved NHH har formatet stud.nhh.no alias Merk at høgskolen brukar kun denne adressa ved utsending av informasjon og meldingar. Alle studentar er derfor plikta å sjekke e-posten jamleg. Du kan velje å vidaresende e-posten din til ei anna e-postadresse. TRÅDLAUST NETT Over heile NHH har du tilgang til trådlaust nettverk. Gå til for å finne rettleiing til korleis du loggar deg på. IT S LEARNING NHH brukar It s Learning som e-læringssystem. Her finn du mellom anna heimesidene til dei kursa du er undervisingsmeld i. Systemet har eit eige brukarnamn og passord. Dette får du informasjon om på informasjonsmøta ved semesterstart. BRUKARSTØTTE Det finst to bemanna brukarstøttekontor i samband med PC-romma; eitt i Servicebygget (Biblioteket), og eitt i Nybygget. Du kan også ringe til brukarstøtta på telefon eller , eller ta kontakt på e-postadressa 12 NOREGS HANDELSHØGSKOLE

13 UTVEKSLING TA DELAR AV STUDIET I UTLANDET NHH er ein internasjonalt orientert lærestad. Vi har student og forskingssamarbeid med over 140 universitet og handelshøgskolar over heile verda, noko som gir deg gode mogelegheiter for spanande opphald utanlands. Både i bachelor og masterstudia er det mogleg å ta eitt semester på utveksling, det vil seie at til saman eitt år med studiar i utlandet kan innpassast i den femårige siviløkonomutdanninga. Dei fleste av høgskulen sine samarbeidspartnarar i utlandet er lærestader organiserte i etablerte nettverk. Dei største nettverka er CEMS - The Global Alliance in Management Education, og PIM - Partnership in International Management. I masterstudiet i økonomi og administrasjon er det mogleg å søkje om opptak til ein internasjonal «CEMS Master s in International Management»-grad, eller om opptak til eit av NHH sine dobbelgradsprogram. I dobbelgradsprogrammet tek studentane første året ved NHH, for så å ta andre året ved eit partnaruniversitet som NHH har avtale med. Studentane oppnår då to mastergrader mastergrad i økonomi og administrasjon frå NHH og mastergrad frå det utanlandske universitetet. Seksjon for utveksling og internasjonalisering har ansvar for opptak til utveksling, CEMS og dobbeltgrad. Det vil vere ulike informasjonsmøte om internasjonale moglegheiter i velkomstveka og i samband med søknadsfristane. Du finn meir informasjon om utveksling og internasjonale mogelegheiter på nettsidene våre: NOREGS HANDELSHØGSKOLE 13

14 FRIVILLIGE FORKURS FOR BACHELORSTUDENTAR MATEMATIKK Forkurset i matematikk har følgjande timeplan i veke 32: Forelesing måndag 5. august til fredag 9. august i auditorium Aud Max (Nybygget). Gruppeundervising kl i mindre auditorium, aud 21, aud 23 og aud 24, dei same dagane. Forkurset i matematikk er meint som eit oppfriskingskurs (går ikkje utover krava til matematikk som vert stilt ved opptak). NB! Forkurset er frivillig. Det vert ikkje arrangert eksamen, og deltaking gjev ikkje utteljing i form av studiepoeng. 14 NOREGS HANDELSHØGSKOLE

15 BOKFØRING Forkurset i bokføring vert tilrådd for studentar utan forkunnskapar frå vidaregåande skole. Kurset er ikkje obligatorisk, men alle studentane blir prøvde i tema frå kurset gjennom ei obligatorisk innleveringsoppgåve i kurset BED011 Kostnads og inntektsanalyse. Kurset vert gjennomført konsentrert med 16 undervisningstimar over tre veker i starten av haustsemesteret. Desse tidene er: Veke 34: Onsdag 21. august Torsdag 22. august Fredag 23. august Veke 35: Måndag 26. august Tysdag 27. august Onsdag 28. august Fredag 30. august Veke 36: Måndag 2. september Alle forelesingar føregår i auditorium Aud Max i Nybygget Ei oversikt over innhaldet i kurset finn du på sida for nye studentar: NB! Forkurset er frivillig. Det vert ikkje arrangert eksamen, og deltaking gjev ikkje utteljing i form av studiepoeng. NOREGS HANDELSHØGSKOLE 15

16 16

17 VELKOMSTVEKA FOR BACHELORSTUDENTAR NB! OBLIGATORISK FRAMMØTE MÅNDAG 12. AUGUST 10.00: Immatrikulering. Alle må møte seinast klokka Pent antrekk. Stad: Aulaen. TYSDAG 13. AUGUST : Kva du må vite som ny bachelorstudent ved NHH v/studieadministrativ avdeling. Stad: Aud Max : Studentforeninga (NHHS) informerer. Stad: Aud Max. ONSDAG 14. AUGUST : Informasjon om fritak og valfag. Stad: Aud Max : Internasjonalisering og utveksling. Stad: Aud Max : Orientering frå Studentsamskipnaden i Bergen. Stad: Aud Max : Studentpresten informerer. Stad: Aud Max. TORSDAG 15. AUGUST : Forelesing IØA010 Introduksjon til økonomisk-administrativ analyse. Stad: Aud Max. FREDAG 16. AUGUST Open dag. Det er ikkje sett opp program denne dagen, men vi oppmodar deg til å gjere deg kjend på NHH og at du ordnar med registreringar og andre praktiske gjeremål, dersom du ikkje har gjort det tidlegare i veka. For program på kveldstid, sjå NHHS sin brosjyre NOREGS HANDELSHØGSKOLE 17

18 VELKOMSTVEKA FOR MASTERSTUDENTAR - MØA NB! OBLIGATORISK FRAMMØTE MÅNDAG 12. AUGUST 14.00: Immatrikulering. Alle må møte seinast klokka Pent antrekk. Stad: Aulaen. TYSDAG 13. AUGUST : Kva du må vite som ny masterstudent ved NHH v/dekan for masterutdanninga og Studieadministrativ avdeling. Stad: Aud D : Studentforeninga (NHHS) informerer. Stad: Aud D : Biblioteket informerer. Stad: Aud D. ONSDAG 14. AUGUST : Internasjonale mogelegheiter, utveksling, dobbelgrad, internasjonal karriere m.m. Stad: Aud D : Informasjon frå SiB sitt Karrieresenter. Stad: Aud D : Orientering frå SiB. Stad: Aud Max : Studentpresten informerer. Stad: Aud Max. TORSDAG 15. AUGUST : Informasjon om profilar. Stad: Aud D : Stands v/profilane og Seksjon for utveksling og internasjonalisering. FREDAG 16. AUGUST Open dag. Det er ikkje sett opp program denne dagen, men vi oppmodar deg til å gjere deg kjend på NHH og at du ordnar med registreringar og andre praktiske gjeremål, dersom du ikkje har gjort det tidlegare i veka. For program på kveldstid, sjå NHHS sin brosjyre 18 NOREGS HANDELSHØGSKOLE

19 VELKOMSTVEKA FOR MASTERSTUDENTAR - MRR NB! OBLIGATORISK FRAMMØTE MÅNDAG 12. AUGUST 14.00: Immatrikulering. Alle må møte seinast klokka Pent antrekk. Stad: Aulaen. TYSDAG 13. AUGUST : Kva du må vite som ny masterstudent ved NHH. Informasjon v/studieadministrativ avdeling. Stad: Aud Jan Mossin : Fagleg informasjon v/programdirektør Aasmund Eilifsen. Stad: Aud Jan Mossin : Studentforeninga (NHHS) informerer. Stad: Aud Jan Mossin. ONSDAG 14. AUGUST : Biblioteket informerer. Stad: Aud Jan Mossin : Orientering frå Studentsamskipnaden i Bergen. Stad: Aud Max : Studentpresten informerer. Stad: Aud Max. TORSDAG 15. AUGUST OG FREDAG 16. AUGUST Open dag. Det er ikkje sett opp program desse dagane, men vi oppmodar deg til å gjere deg kjend på NHH og at du ordnar med registreringar og andre praktiske gjeremål, dersom du ikkje har gjort det tidlegare i veka. For program på kveldstid, sjå NHHS sin brosjyre NOREGS HANDELSHØGSKOLE 19

20 20

21 VELKOMSTVEKA V/ STUDENTFOREININGA (NHHS) I tillegg til programmet på dagtid vil det også vere arrangement av meir sosial art på kveldstid i regi av studentforeininga NHHS. Allereie den første dagen får du ein fadder (noverande student på NHH) som skal vise deg rundt på skolen og gi deg gode råd i starten av studietilværet ditt. Fleire detaljar om arrangementa finn du i NHHS sin eigen informasjon i opptakspakken din. Der står alt du treng av informasjon om kva som skjer den første veka på NHH og alle aktivitetane du kan ta del i i tida framover. Sjå også Pikekoret Sangria (t.v.) og Direksjonsmusikken (t.h.) er to av mange aktive grupper i NHHS. NOREGS HANDELSHØGSKOLE 21

22 ARRANGEMENT FOR STUDENTAR OG TILSETTE Gå ikkje glipp av NHH Forum og Lehmkuhlforelesinga. Her får du nærkontakt med kjende norske toppleiarar som foreles om aktuelle tema. Begge arrangementa finn stad i september og er årlege hendingar ved NHH. NHH FORUM NHH Forum er eit samarbeid mellom NHH, NHHS og ei eller fleire større bedrifter. NHH Forum er ein møtestad der bedrifta si toppleiing vert invitert til å diskutere spørsmål av felles interesse med studentar og stab på NHH. Arrangementet vert halde på engelsk og er ope for alle studentar og tilsette. Årets partnarbedrift er Schibsted. Schibsted er eit internasjonalt mediekonsern med tilsette i 29 land. I Noreg eig Schibsted mellom anna avisene VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, og rubrikkannonsetenesta Finn.no. NHH Forum 2013 med Schibsted: Dag: 4. september Tid: Stad: Aulaen, NHH Konsernsjef i Schibsted, Rolv Erik Ryssdal. 22 NOREGS HANDELSHØGSKOLE

23 LEHMKUHLFORELESINGA NHH arrangerer kvart år Lehmkuhlforelesinga for å heidre høgskolen sin far, Kristofer Lehmkuhl. Tradisjonen går tilbake til 1958, og forelesinga vert gjennomført så nært opp til Kristofer Lehmkuhl sin fødselsdag som mogeleg (fødd 26. september 1855). Lehmkuhlforelesinga vert halde av ein framtredande representant for norsk samfunns- eller næringsliv. Oversikt over tidlegare forelesarar finn du på Arrangementet er på norsk og er ope for alle interesserte. Årets Lehmkuhlforelesar er Yngve Slyngstad, administrerande direktør i Norges Bank Investment Management (NBIM). Arbeidstittelen på foredraget er Felles sparing for framtidige generasjonar. Lehmkuhlforelesinga 2013: Dag: 26. september Tid: Stad: NHH Administrerande direktør i NBIM, Yngve Slyngstad. NOREGS HANDELSHØGSKOLE 23

24 NHH FRÅ A TIL Å Her er ei liste med ord og uttrykk som du vil treffe på som NHH-student, og som kan vere nyttige å kjenne til. Ammerom Det fins ammerom både i Servicebygget og i Nybygget. Ammeromma har du tilgang til med studentkortet ditt. Auditorium Større og mindre «klasserom» som finst både i hovudbygget og Nybygget. Aud.Max er det største auditoriet vårt, og dette finn du i Nybygget. Aula Finn du i hovudbygget. Vert brukt til immatrikulering, konsertar, revy m.m. Bibliotek Finst i Servicebygget og utgjer eit nasjonalt senter for økonomisk litteratur. Brukarstøtte IT-brukarstøtte for studentar finn du i Biblioteket og i Nybygget. Campus Studentlokala knytt til Klubben. Eksamen Frist for å melde seg opp til eksamen er 1.september om hausten og 1.februar om våren. E-post NHH brukar di student-epostadresse for utsending av informasjon. Dersom du ikkje ønskjer å sjekke to e-postkontoar, oppmodar vi deg til å setje opp vidaresending av e-post. Evaluering Studentane ved NHH skal kvart semester evaluere undervisninga. Fløien Studentforeininga sine lokalar. Ligg ved sida av Aulaen. Hybel Studentsamskipnaden i Bergen(SiB) har studenthyblar. Du kan også leige privat. Sjå også for nyttig informasjon om å finne bustad. Idrett Studentforeininga har eige idrettslag. Har du lyst å vere med kan du snakke med Studentforeininga. Infosenteret Møtestad for studierelatert informasjon, studierettleiing m.m. Fins i 1.etasje i Høgblokka. Opningstider: og Interne studentsider Mykje nyttig informasjon på nett for interne studentar: Karaktersystem Bokstavkarakter frå A til E som er bestått. Karakteren F er stryk. Kjernestyret Styret i Studentforeininga (NHHS). Står for den daglege drifta av NHHS. 24 NOREGS HANDELSHØGSKOLE

25 Klagenemnd Klageinstans for enkeltvedtak fatta i studentsaker. Er også avgjerande instans i saker der det er mistanke om fusk. Har representantar frå fagmiljøet og studentane, i tillegg til ein ekstern representant. Kompendieutsalget Sel kompendium og tidlegare eksamensoppgåver og -svar. Attesterer også kopiar. Lokalisert i Studia. Kopiering Kopimaskiner står til disposisjon. Krev at du har fylt pengar på studentkortet. Dette gjer du på biblioteket eller på IT-avdelinga sine nettsider. Kopinoravgift Ei årleg avgift NHH må betale til Kopinor. Avgifta er kr 377 per student per år, og er lagt til i semesteravgifta. Kopinor inngår avtalar om kopiering og anna bruk av åndsverk på vegne av opphavsmenn og utgivarar. Legene på Høyden Er SiB sitt fastlegetilbod, men tilbyr òg akuttimar for studentar som ikkje har fastlegen sin i Bergen. Legene på Høyden er lokalisert på Vektertorget i Bergen Sentrum. Lehmkuhlhallen Idrettshall like ved høgskolen, vert driven av SiB. Organisasjonssekretær NHHS sin eigen sekretær. Du finn kontaktinformasjon på Parkeringsløyve Du treng parkeringsoblat for å kunne parkere ved NHH. Løyve vert berre gitt dersom du har behov for å bruke bil av helsemessige årsaker eller grunna levering av barn i barnehage. Kontakt Infosenteret dersom du treng parkeringsløyve. PC-rom Finst i hovudbygget, Servicebygget og i Nybygget. I Nybygget må du ha med eigen PC. Pensum Lister for kvart fag finn du i kursskildringa i Studiehandboka. Prest Bergen har eigen studentprest. Sjå meir på Semester Haustsemesteret startar 12. august og varer til veke 51. I vårsemesteret 2014 startar undervisinga 13. januar. Semesteravgift Medlemskapsavgift i SiB. Må betalast før du kan melde deg opp til eksamen, få studielån m.m. For hausten 2013 er semesteravgifta 680 kr inklusiv Kopinoravgift. Stille rom Rommet er ein stad for stillhet og ettertanke. Det er livssynsnøytralt og skal vere inkluderande. Eitt rom ligg i korridoren mellom Seksjon for utveksling og internasjonalisering og NHH Executive. Eit anna rom ligg i Nybygget. Romma er opne kvardagar mellom og NOREGS HANDELSHØGSKOLE 25

26 Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) SiB driv studentvelferd for alle studentar i Bergen. For meir informasjon: StudentWeb Applikasjon for stadfesting av utdanningsplan, eksamensoppmelding og semesterregistrering. Her finn du òg resultata dine. PIN-koden du treng for å bruke systemet finn du på giroen for semesteravgifta. Studiehandboka Inneheld mellom anna kursskildringar, studieplanar og forskrifter, sjå: Utdanningsplan Ein framdriftsplan for studia som skal sikre ei betre oppfølging av deg som student. Denne skal du stadfeste via StudentWeb innan 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Utveksling Tilbod til studentar på bachelor og masternivå. Vert administrert av Seksjon for utveksling og internasjonalisering. Verneplikt Søknadsskjema for utsetjing av verneplikt finn du på: Studia Bokhandelen Studia ligg i underetasjen i Servicebygget. Her kan du kjøpe pensumbøker og anna studiemateriell. Studielån Du søker på Delar av lånet kan bli gjort om til stipend, avhengig av kor mange studiepoeng du tek per semester. Studiepoeng Eit fullt studieår utgjer 60 studiepoeng, dvs. 30 studiepoeng kvart semester. Dette er i samsvar med Lånekassen sine retningslinjer for full tildeling av stipend. Styret Høgskolen si øvste leiing. Tilpassing i studiet Kontaktperson for studentar med behov for særleg tilpassing i studiet er Inger D. Eikeland 26 NOREGS HANDELSHØGSKOLE

27 KVALITETSSIKRING VED NHH På NHH er det eit kontinuerleg fokus på kvalitet i utdanninga. Studentane har ei viktig rolle i kvalitetssikringsarbeidet mellom anna gjennom evaluering av kurs og deltaking i råd og utval. EVALUERING AV KURS Alle kurs på NHH vert evaluert av studentane. Evalueringane gir nyttige innspel til forelesar og dannar grunnlag for vidareutvikling av kursa. Med jamne mellomrom vil du bli bede om å delta i undersøkingar om ulike tema relatert til studia. Høgskolen ventar at du deltek aktivt i kvalitetssikringa av studia og læringsmiljøet ved å svare på spørsmåla som vert stilt. STUDENTDELTAKING I RÅD OG UTVAL Studentane deltek aktivt i ulike utval og råd ved høgskolen gjennom studentforeininga NHHS, og val av eigne representantar til høgskolen sitt styre og til ulike råd og utval. NHH sitt nybygg blir tatt i bruk hausten NOREGS HANDELSHØGSKOLE 27

28 KVEN SVARAR PÅ KVA? INFOSENTERET Generelle studiespørsmål og viktige fristar Studierettleiing Semesteravgift, semesterregistrering og eksamensoppmelding Spørsmål om eksamen, kursgodkjenning og vitnemål Bestilling av karakterutskrifter Utsending av studieinformasjon Studentkort Parkering m.m Opningstider: kl og Ved semesterstart (veke 34) har vi ope kl 9-15 mandag-onsdag. Har du andre studierelaterte spørsmål eller spørsmål av meir personleg art, ta kontakt med studierettleiarane via Infosenteret, e-post eller telefon: E-post: Telefon: SEKSJON FOR UTVEKSLING OG INTERNASJONALISERING Har du spørsmål om utveksling eller andre internasjonale mogelegheiter i studiet, ta kontakt med Seksjon for utveksling og internasjonalisering. E-post: Telefon: Opningstider: kl og INTERNASJONALT KARRIERESENTER (ICC) NHH har nyleg etablert eit eige karrieresenter for deg som ønskjer å jobbe utanfor Noreg etter at du er ferdig å studere. Her kan du få hjelp til utforming av søknader og CV, og trening i intervju på engelsk. Karrieresenteret tilbyr også ulike workshops og har samarbeid med ei rekkje internasjonale bedrifter. E-post: Telefon: NOREGS HANDELSHØGSKOLE

29 STUDENTSAMSKIPNADEN I BERGEN (SiB) SiB si viktigaste oppgåve er å sørgje for at du har det godt som student i Bergen. SiB driv studentvelferd for studentar på NHH, UiB, HiB m.m. Dei eig og driv studentbustadar, treningssenter, kafear og barnehagar. I tillegg har dei òg ein eigen helse- og rådgjevingsavdeling som tilbyr kurs i studieteknikk, stressmestring m.m., og kor du også kan få individuell karriererettleiing. SiB sin fagbokhandel Studia har ei avdeling på NHH. Studentar på NHH som har mottatt gyldig studentkort og semesterkort kan nytte seg av alle tenestene til SiB. Meir informasjon på STUDENTPRESTANE I BERGEN Studentprestane har tid til å lytte. Dei er til stades for alle studentar uavhengig av livssyn. Kva de skal snakke om er det du som bestemmer. Sjå meir på Inge Høyland Tlf: / E-post: Marie Grindheim Tlf: / E-post: NOREGS HANDELSHØGSKOLE 29

30 30

31 HUGS Å Betale semesteravgift innan 28. august Ta bilde til studentkort i veke 33 Skaffe tilgang til IT-ressursar i veke 33 Semesterregistrere deg innan 1. september Stadfeste utdanningsplan innan 1. september Melde deg til eksamen innan 1. september Gjere deg kjend med time- og eksamensplan på Hente studentkortet ditt i Infosenteret - du får beskjed når det er klart Hente kode til bokskap i Infosenteret: master august, bachelor 2. september Søkje om studielån på SKAL DU Søkje om fritak? Søkje om parkeringsplass? Søkje om tilrettelegging av studiet og eksamen? Hugs fristen 1. september!

32 NOREGS HANDELSHØGSKOLE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS KONTAKTINFORMASJON Studieadministrativ avdeling/infosenteret Helleveien 30, 5045 Bergen Opningstider: kl og T: E: W: NHHS Studentforeininga E: W: Foto: Montag/Helge Hansen, Helge Skodvin, Hallvard Lyssand, Sunniva Øiestad, Sebastian S. Eide, Daniel Bernstein, Schibsted, NBIM.