«En god barndom varer ikke bare livet ut, den varer i generasjoner»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«En god barndom varer ikke bare livet ut, den varer i generasjoner»"

Transkript

1 Handlingsplan God oppvekst, Lardal «Vi ser deg» «En god barndom varer ikke bare livet ut, den varer i generasjoner» Fagdag BiR Farris Bad

2 Handlingsplan God oppvekst,lardal Organisering Styringsgruppe Rådmann, kommunalsjefer OK og HOV & koordinator God oppvekst Prosjektgruppe 8 stk tverretatlig bhg, skole, helse/familietjenesten,nav Arbeidsgruppe 25 stk på tvers innkl. Kultur, PPT, Barnevern MTN vaktmester Hele oppvekstfeltet Ca 120 stk

3 Handlingsplan God oppvekst,lardal Handlingsplanen er ment: Å gi forståelse for oppdraget Å peke på en retning og å se sammenhenger Å forplikte alle i våre ulike profesjonelle roller til å se, forstå og handle i møte med barnet, ungdommen, foreldrene Intensjon: Det tverretatlige/tverrfaglige blikket Å øke kompetanse og kunnskap gjennom å dele, mer samhandling på tvers Å se våre praksiser i nytt lys, se enkeltmenneske inn i dette den røde tråden Å få og gi flere å spille på lag med Å skape nysgjerrighet for hva andre kan bidra med sammen med vår enhet for å lykkes

4 God oppvekst,lardal Fundament HP Gode oppvekstvilkår for barn og unge i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold og KS Felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstsvilkår, bli kvalifisert for arbeidslivet deriblant hindre frafall i videregående. Innsats rettet mot å forebygge, begrense og snu negativ utvikling. Tidlig innsats ikke bare tidlig i alder men også tidlig i forløp. Prosjekt «Barn i rusfamliertidlig intervensjon» Korus-sør Borgestad/Helsedirektoratet Heve kompetansen om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn og unge.

5 God oppvekst,lardal en vei til Barns beste.. FN s barnekonvensjon Beskyttelse Velferdsrettigheter Frihetsrettigheter - Ikke diskriminering - Hensynet til barns beste - Retten til liv og utvikling - Retten til å uttale seg å bli hørt Folkehelse Folkehelselovens intensjon - en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen - Utjevning av sosiale forskjeller i helse og levekår - Psykiske lidelser er landets største helseutfordring

6 Lokal forankring Fundament 3 sentrale begrep Vi har definert disse med Lardals blikk; Barnets beste FN barnekonvensjon Forebygging - et veivalg Tidlig intervensjon 3 sentrale elementer Politisk og administrativ forankring Kommuneplans samfunnsdel Ung Data undersøkelsen 2013 Folkehelseprofilen Lardal 2014 Samhandlingsreformen Questback Kompetansekartlegging God oppvekst, Lardal

7 Visjon «Vi ser deg» Mandat God oppvekst,lardal «Familien er den viktigste arenaen for barn og unge» Verdigrunnlag Vi er modige i møte med krevende situasjoner Vi er engasjerte i alle barn og deres familier Vi er romslige og finner gode løsninger for barnet og deres familier Hovedmål «En bedre og mer helhetlig oppvekst arena for barn og unge» Delmål: 1. Alle barn og unge kvalifiseres til videre utdanning og arbeidsliv 2. Det er god kompetanse om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon hos alle ansatte som kommer i kontakt med barn og unge 3. Barn og unge medvirker i saker som vedrører dem 4. Alle familier blir møtt enhetlig gjennom alle livssituasjoner i våre ulike institusjoner fra 0-19 år

8 Mandat God oppvekst, Lardal forts. Fokusområder: 1. Alle voksne ser og handler 2. Tidlig innsats til barn og unge 3. Vi samarbeider på tvers 4. Alle opplever mestring barn/unge, foreldre, profesjonelle Verktøy/metode: Samtalen Evaluering: Evalueringen innehar både tellinger og fortellinger. Evaluerer 3 nivå; Overordna, tverrsektorielt og enhetsvis, knyttet til: Framdriften, Det tverrsektorielle arbeidet, Barn/foreldres medvirkning, Barn/foreldres vurdering av tilbud som gis, Den enkelte ansattes 100% ansvar for utvikling og gjennomføring av tiltakene

9 Eks fra Tiltaksplan Fokusområdene De 4 valgte fokusområder er førende og forpliktende for alle berøringspunkter i oppvekstfeltet i Lardal, med en bærende forståelse om at: Familien er den viktigste arenaen for barn og unge. Delmål: Alle som arbeider i oppvekstfeltet har felles forståelse for hvilke betydning fokusområdene har i egen yrkesutøvelse, og samlet i enhetens identitet og kultur.

10 Vi vil: Sånn gjør vi det: Slik merkes det: 1. Alle voksne ser og handler Vi er gode på hverdagssamtalen og relasjonsbygging. Antall saker i KE som omhandler samarbeid på tvers 2. Tidlig innsats til barn og unge Vi har kunnskap om tegn/symptomer/meldeplikt Vi vet hvordan vi bruker Rutine og handlingsveileder ved bekymring Vi bruker loggbok aktivt og har satt loggføring i system Vi har felles rutiner, systemer for observasjon/kartelgging Vi gjennomfører den nødvendige samtalen Vi hører alle barn og unges perspektiver. Vi har rutiner for informasjon og samtalepkt knyttet til rus, omsorgssvikt og vold i nære relasjoner med barn, foresatte og profesjonelle i fastlagte rutiner x ganger pr år på ulike arenaer som møter, samtaler, skriftlig info øker Antall drøftinger med BV tjenesten øker Det tverrfaglige arbeidet har faste møtepkt og avklarte arenaer og oppleves meningsfult og nyttig for de ansatte Vi har innarbeidet en standard rutine ved hver sak: «Hvor lang tid tok det fra du loggførte bekymring til du tok opp saken i KE/ Barnevern/andre Vi etterspør barn /foreldres vurderinger 1) av tilbud som gis, 2) om

11 Eks Verktøy Samtalen Vi tror på møte mellom mennesker. Vi tror på samtalen og alle mulighetene den gir. Samtalen - å være i dialog, er limet i all samhandling i alle enheter, i alle møter mellom barn voksen, elev lærer, pasient lege, bruker tjenesteyter, profesjon - profesjon. Samtalen er informasjonsgivende, bearbeidende, avdekkende, løsningssøkende, medvirkende, og fører oss framover mot egne og felles mål. Delmål: Våre ulike samtaler er virkningsfulle, trygge og sikre. De involverer brukere og gir innflytelse.

12 Vi vil: Sånn gjør vi det: Slik merkes det: Ha fokus på de gode hverdagssamtalene Vi snakker med barn/unge/foreldre i ulike settinger i hverdagen ha tid til Ha kompetanse og mot til å ta de nødvendige samtalene å lytte etter tegn og signaler Vi skaper rom for fortellingene om hvordan liv leves, oppleves, og er bevisst hvilke spørsmålsstillinger som åpner/lukker Vi har høyere grad av lyttestyrke enn snakkestyrke i møte med den andre Vi kjenner til ulike samtalemetoder og øker vår kompetanse om signaler, hva som skal til for at barn og unge forteller, generelle prinsipper i samtalesituasjoner, gode spørsmålsstillinger -- kommunikasjonsprinsipper Vi implementerer verktøyet Den nødvendige samtalen fra Borgestad Vi oppretter en gruppe på 3 personer til støtte i implementeringsarbeidet ute i enhetene Vi trener samtaler/ får veiledning sammen med kollegaer Vi jobber med barrierer som kan hindre oss å møte hverandre med respekt og likeverd, Vi har kunnskap om Den dialogiske samtalemodellen som en metode til inspirasjon Vi kjenner til og bruker Handlingsplakatene for Samtalen og for Uro - bekymring Antall formelle samtaler i enhetene og på tvers øker Det gjennomføres ulike treffpkt for meningsbæring; Ungdommens kommunestyre/ Ungdomspanel/ Elevrådsaktivitet, Elevsamtaler Alle barnehagene gjennomfører barnesamtaler systematisk Ansatte har gjennomgående økt sin kompetanse i den dialogiske samtalemodellen som grunnlag for hverdagssamtalen e så vel som den nødvendige samtalen. Den ansatte bygger relasjoner ved å bruke tid til å lytte, se og etterspørre forståelsen i møte med barn/unge.

13 Årshjul

14 God oppvekst,lardal en vei til Barns beste.. «Familien har helhetlige problemer, men møter det fragmenterte hjelpeapparatet» Frid Hansen Det handler om å bety en forskjell ikke gjøre enda «en ting», men å gjøre det vi gjør i dag på en bedre måte.

15 God oppvekst,lardal «Vi ser deg» «Å skape en bedre og mer helhetlig oppvekst arena for unger og ungdom i kommunen vår gjennom det tverrfaglige og tverretatlige blikket.» Barne hage Helsesøster/ lege Skole PPT Rus/ psykiatri NAV Barnevern

16 «hvert framskritt begynner i det små og skyldes et enkelt menneske» Henry Ford Suksesskriterier Forankring i alle ledd- tverrfaglig grupper Små skritt ikke vent til alt er ferdig planlagt det blir det nemlig aldri! Felles forståelse Tydelig retning Ansvarliggjøring og involvering Ulike møtepkt ulike grupper som leder/driver arbeidet Gir mening i hverdagen- se den røde tråden Idealisme og engasjement i oppstart og gjennomføring Ansvarsplassering, ledelse av arbeidet tett på 1.linjen Holde tak og holde ut forståelsen av at TTT Noe ressurser til disposisjon Snubletråder «materialtrøtthet» tar tid å få en hel organisasjon i flyt Uklar ansvarsfordeling Uklart mandat Utskifting i stillinger

17 Handlingsplan God oppvekst, Lardal «Vi ser deg» «En god barndom varer ikke bare livet ut, den varer i generasjoner:»

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet FoU rapport nr. 6/2013 En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet Forfattere: Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Universitetet i Agder og Agderforskning August

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt

Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Oslo, 2. september 2010 Vår ref.: 423.4/LRK Deres ref.: 201000615 Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt Landsrådet

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer