Permisjonsdirektivet. Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Permisjonsdirektivet. Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste."

Transkript

1 FORSVARETS OVERKOMMANDO Personellstaben Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste Gyldig fra 1 februar 2001 Permisjonsdirektivet Permisjonsdirektivet er gitt i henhold til Forsvarssjefens permisjonsmyndighet. Direktivet erstatter tidligere direktiv datert 1 mars 1999 om permisjon for militært personell når det gjelder ovennevnte kategorier. På siden- Rettelser og tillegg fremkommer hvilke rettelser som er foretatt siden forrige utgave.

2 RETTELSER OG TILLEGG NR REFERANSER RETTET DATO SIGNATUR 1/2000 FO 1 aug 2000/1128/00/526 1 aug 2000 FO/PIV 2/2000 FO 13 okt 2000/1323/PIV/ okt 2000 FO/PIV

3 Innholdsfortegnelse KAPITTEL GENERELT HENSIKT GYLDIGHET UTFYLLENDE BESTEMMELSER... 1 DEFINISJONER GENERELT BEFAL OG MANNSKAPER UNDER FØRSTEGANGSTJENESTE OG REPETISJONSTJENESTE TJENESTESTED TJENESTEN VIRKEDAGER FRITID BEREDSKAP/VAKTKVARTER PERMISJON/LANDLOV... 4 PERMISJONSBESTEMMELSER ALMINNELIGE BESTEMMELSER TYPE PERMISJON/LANDLOV MYNDIGHET TIL Å PERMITTERE LOKAL KOORDINERING AV PERMISJONSBESTEMMELSER GRUNNLEGGENDE BEREDSKAPSBESTEMMELSER SØKNAD OM PERMISJON REGISTRERING ADRESSEMELDING REGLER FOR BRUK AV SIVILT ANTREKK UNDER PERMISJON PERMISJONSOPPSTILLINGER PERMISJON FOR PERSONELL SOM GJØR TJENESTE VED HØYERE STABER, SENTRALE VERKSTEDER O L PERMISJONER UNDER TJENESTE VED NATO-STABER O L PERMISJONER UNDER REPETISJONSTJENESTE PERMISJON FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR I HEIMEVERNET PERMISJON TIL UTLANDET - BRUK AV UNIFORM DIVERSE BESTEMMELSER KONTROLLTILTAK KLAGEINSTANS VEDLEGG A FRITIDSPERMISJON/LANDLOV - OPPARBEIDET PERMISJON FRITIDSPERMISJON OPPARBEIDET PERMISJON VEDLEGG B LANGPERMISJON GENERELT... 18

4 1.2 AVVIKLING FRIE PERMISJONSREISER REISETID BEREGNING AV PERMISJONENS LENGDE REGISTRERING AV PERMISJONSREGNSKAPSSKJEMA REISEUTGIFTER ELEVER VED MILITÆRE SKOLER/KURS TURNUSTJENESTE VERVET PERSONELL OVERFØRINGSPERMISJON UNDERVEDLEGG 1 TIL VEDLEGG B PERMISJONSREGNSKAP FOR FØRSTEGANGSTJENESTEGJØRENDE VEDLEGG C FRIE PERMISJONSREISER GENERELT ANTALL REISER AVVIKLING Reise til annet sted enn hjemmet PERMISJONSREISER FOR UTSKREVNE BOSATT I UTLANDET PERMISJONSREISER FOR UTSKREVNE SOM TJENESTEGJØR I UTLANDET UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL VEDLEGGETS PKT OG FELLESTRANSPORT - SATSER REISEREKVISISJON BRUK AV EGET/LEIET TRANSPORTMIDDEL FLY UNDER VELFERDSPERMISJON EKSTRA FLYREISE BRUK AV FLY FOR PERSONELL TJENESTEGJØRENDE I SØR-NORGE TILBAKEKALLING FRA PERMISJON VEDLEGG D VELFERDSPERMISJON GENERELT VELFERDSPERMISJON KLASSE A VELFERDSPERMISJON KLASSE B VELFERDSPERMISJON KLASSE C UNDERVEDLEGG 1 TIL VEDLEGG D FRÅSEGN OM SØKNAD OM VELFERDSPERMISJON FOR ARBEID JORDBRUKET UNDERVEDLEGG 2 TIL VEDLEGG D VURDERING AV SØKNAD OM VELFERDSPERMISJON FOR ARBEIDE I JORD-BRUKET VEDLEGG E IDRETTSPERMISJON GENERELT VEDLEGG F PERMISJON I FORBINDELSE MED RELIGIONSUTØVELSE GENERELT HELLIGDAGSDISPOSISJON FOR ETNISKE MINORITETER NORSK MILITÆRT PERSONELLS DELTAGELSE I INTERNASJONAL MILITÆRVALFART TIL LOURDES VEDLEGG G PERMISJON FOR Å IVARETA OFFENTLIGE OMBUD OG VERV GENERELT... 50

5 VEDLEGG H PERMISJON OG SYKDOM PERMISJON UNDER SYKDOM PERSONELL SOM BLIR SYKE UNDER PERMISJON VEDLEGG I NORSK MILITÆRT PERSONELL PÅ REISE I SVERIGE OG FINLAND - ORIENTERING OM DIVERSE FORHOLD (UTDRAG AV BTF 0-006) HENSIKT GENERELT BRUK AV UNIFORM LEGITIMASJON BEGRENSNINGER I BEVEGELSESFRIHET VÅPEN OG MILITÆRT UTSTYR SYKDOM VEDLEGG J REGLER FOR BRUK AV SIVILT ANTREKK UNDER FØRSTE-GANGSTJENESTEN GENERELT VEDLEGG K NÆRMERE BESTEMMELSER OM PLIKTMESSIG AVHOLD FOR MILITÆRT PERSONELL GENERELT BEGREPET TJENESTETIDEN (KAP A PKT 1) FORSVARSSJEFENS PÅLEGG OM MÅTEHOLD VED NYTING AV ALKOHOL VEDLEGG L RETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED SVANGERSKAP/ AMMING/OMSORG GENERELT DEFINISJONER VEDLEGG M DIVERSE BESTEMMELSER HANDLING VED FORSINKET RETUR ETTER ENDT PERMISJON BRUK AV MILITÆRE MOTORKJØRETØYER TIL TRANSPORT AV MANNSKAPER PÅ PERMISJON LEGITIMASJON VED BEFORDRING MED FORSVARETS MOTOR- KJØRETØYER I SIVILT ANTREKK (GITT I BTF 1-002) REISELEDER VED ORGANISERTE PERMISJONSTURER M V RABATTORDNINGER FOR FORSVARETS PERSONELL PÅ OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER EGENKONTROLL VED BESTILTE REISER BESTEMMELSER FOR VERNEPLIKTIGE MANNSKAPERS BRUK AV EGET KJØRETØY ISTEDENFOR FELLESTRANSPORT... 72

6 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT Kapittel 1 GENERELT 1.1 HENSIKT Hensikten med direktivet å gi samlet oversikt over bestemmelser om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste. å gi nødvendige retningslinjer for å sikre ensartet utøvelse av bestemmelsene. 1.2 GYLDIGHET Direktivet erstatter tidligere av 1 mars Direktivet har gjennomslagskraft overfor alle tidligere gitte permisjonsbestemmelser Eventuelle nye bestemmelser/endringer vil bli sendt ut som R/T under henvisning til dette direktivet. 1.3 UTFYLLENDE BESTEMMELSER Generalinspektørene kan gi utfyllende bestemmelser som er foranlediget av den særart tjenesten innen den enkelte forsvarsgren har Slike bestemmelser kan også gis av lokale sjefer der koordinering av de lokale forhold krever det (jfr pkt 3.1.4) Utfyllende bestemmelser skal ligge innen rammen av dette direktiv slik at det ikke oppstår uberettigede ulikheter. Slike bestemmelser må derfor koordineres før utgivelsen. 1 kapittel 1

7 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT DEFINISJONER 2.1 GENERELT Definisjonene i direktivet har bare gyldighet i sammenheng med permisjonsbestemmelsene og kan ikke nyttes ved fortolkning av andre bestemmelser, regulativer m v. 2.2 BEFAL OG MANNSKAPER UNDER FØRSTEGANGSTJENESTE OG REPETISJONSTJENESTE Følgende omfattes av bestemmelsene: Utskrevet befal som avtjener førstegangstjeneste, herunder vernepliktig personell med befalskurs (UB). Unntatt er leger, prester, psykologer, veterinærer, farmasøyter og tannleger med grad som utskrevet befal, normalt løytnant. Personell som er aspiranter og elever ved befalsskoler og fagskoler, samt elever ved kurs utenom befalsskole. Personell som er innkalt til ordinær førstegangstjeneste. Vervede i Forsvaret under avtjening av førstegangstjenesten. Befal og mannskaper innkalt til repetisjonstjeneste med hjemmel i vernepliktsloven Personell som i utgangspunktet ikke er underlagt vernepliktsloven, men som er underlagt denne med hjemmel i villighetserklæring/avtale følger respektive kategorier. 2.3 TJENESTESTED Med tjenestested menes avdelingens/stasjonens/enhetens leirområde slik dette er fastlagt i avdelingens/stasjonens/enhetens stående ordre eller annen tjenstlig instruks. For personell ombord på fartøyer, er dette tjenestested når ikke annet er bestemt. 2 kapittel 1

8 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT 2.4 TJENESTEN I dette direktivet omfatter tjenesten følgende: daglig tjenestetid inkludert turnustjeneste øvelser/trening vakttjeneste spising soning av disiplinær arrest og foreløpig arrest leirtjeneste annen beordret tjeneste perioder som sykemeldt, som deltaker i fellestransport, spesielt beordret virksomhet som vedlikehold, ompuss, parader, ettersøkning/katastrofebistand, møter/konferanser, særlige velferdsarrangementer, kirkeparader o l. Om beredskap/vaktkvarter, jfr pkt VIRKEDAGER Som virkedager regnes alle ukedager unntatt søndager, offentlige høytidsdager, helgedager og påskeaften. 2.6 FRITID Fritid er fri fra tjenesten uten at det samtidig automatisk er gitt tillatelse til å forlate tjenestestedet. For militært personell innkalt til førstegangstjeneste er fritiden etter rekrutt perioden, normalt tiden utenom tjenesten slik denne er definert i pkt.2.4 I rekruttperiodens første måned er fritiden begrenset til tiden fra tjenestens slutt til kl 2400 (fritidens slutt), samt tiden mellom revelje og fritidens slutt på dager uten ordinær tjeneste, jfr vedlegg A pkt Fritiden kan også begrenses etter rekruttperioden når avdelingssjefen finner dette nødvendig, jfr vedlegg A pkt og BEREDSKAP/VAKTKVARTER Beredskap/vaktkvarter regnes som fritid underlagt bestemte tjenstlige restriksjoner. 3 kapittel 1

9 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT 2.8 PERMISJON/LANDLOV Permisjon er tillatelse til å være borte fra tjenestestedet under bestemte forutsetninger og på bestemte vilkår Fritidspermisjon/landlov er tillatelse til å bevege seg fritt utenfor tjenestestedet i fritiden, dog kan bevegelsesfriheten begrenses av beredskapsmessig eller andre grunner. 4 kapittel 1

10 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT PERMISJONSBESTEMMELSER 3.1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Permisjon er ingen rettighet i lovens forstand, men et gode som innrømmes fordi dette er av vesentlig betydning for personellets velferd og trivsel og derved Forsvarets effektivitet. Virksomheten må i nødvendig utstrekning legges opp med dette for øyet og søknader behandles ut fra et likebehandlingsprinsipp Militært personell innkalt til førstegangstjeneste gis et bestemt antall permisjonsdager i form av langpermisjoner. Personell med omsorg for barn tilstås inntil 4 ekstra frie permisjons reiser (jfr vedlegg C pkt 1.2.1) I særlig viktige velferdstilfeller må alminnelige tjenstlige hensyn vike så langt beredskapssituasjonen eller operative/sikkerhetsmessige hensyn tillater. Ved øvrige permisjoner skal det foretas en avveining mot alminnelige tjenstlige hensyn i hvert enkelt tilfelle. Behovet for permisjon må stå i et rimelig forhold til eventuelle skade virkninger for vedkommendes militære utdannelse og tjenesten ved avdelingen/enheten i sin alminnelighet Særlig vekt skal legges på å etablere rettferdige og rutinemessige ordninger for de permisjoner (landlov) som ikke direkte berører den ordinære daglige tjeneste. I avgrensede geografiske områder med flere avdelinger må i reglene koordineres for lik praktisering. Eldste sjef i området er koordineringsansvarlig Permisjonssøknadene skal avgjøres raskt og i prinsippet på det nivå hvor man har personlig kjennskap til søkeren. Myndighet til å innvilge permisjon skal derfor delegeres i den grad dette er praktisk mulig Innen rammen av de generelle og spesielle krav tjenesten setter, herunder beredskapsbestemmelsene, skal personellet gis rimelig adgang til permisjon Vedkommende sjef skal holde seg ajour med den enkeltes tjeneste og sørge for at aktuelle permisjoner/landlov blir gitt i tur og orden. Personell som avtjener førstegangstjeneste, kan i spesielle tilfelle innvilges permisjon som 5 kapittel 1

11 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT påskjønnelse. Slike permisjoner gis eventuelt for meget vel utført tjeneste, samt som kompensasjon for ekstratjeneste eller unormal hard tjenstlig belastning til hele enheter ned til lags størrelse (tilsvarende), men kan også gis til enkeltpersoner. Permisjoner gitt som påskjønnelse skal anføres i permisjonsregnskapet Å ikke innvilge permisjon på disiplinært grunnlag kan bare skje i form av refselse. Slik frihetsinnskrenkelse som refselse skal ikke gå ut over de permisjonsdager refsede skal gis iht pkt.3.12, men kan medføre at avviklingen legges til et senere tidspunkt. Den skal heller ikke hindre avvikling av permisjoner som har særlig velferdsmessig betydning og som ikke kan utsettes, så som velferdspermisjon klasse A og etter nærmere vurdering klasse B Ordinær langpermisjon og velferdspermisjon klasse A skal innvilges når operative og beredskapsmessige hensyn tillater det Som alminnelige betingelser for at permisjon kan innvilges gjelder at: Permisjon ikke i vesentlig grad vil hindre vedkommendes militære opplæring eller tjenesten ved fartøyet/avdelingen/enheten. Vedkommende er kjent med Forsvarssjefens pålegg om måtehold ved nyting av alkohol, jfr vedlegg K. Permittenten oppgir en adresse som gjør det mulig at eventuelle meldinger og ordrer kan nå han/hun på en hurtig og sikker måte. Vedkommende straks melder seg tilbake til tjeneste ved tilbakekalling eller så snart permittenten måtte bli kjent med at Forsvaret eller den avdeling/stasjon/fartøy vedkommende tilhører skal settes på krigsfot eller at landet er i krig Ved Forsvarets rekruttskoler og avdelinger med 0+ordning kan fritidspermisjon/landlov innvilges når rekruttene har fått tilfredsstillende opplæring som omfatter følgende: opptreden i uniform og sivilt antrekk plikten som krigsmann, herunder FSJ pålegg om måtehold ved nyting av alkohol handling ved sykdom under permisjon handling ved forsinket retur etter permisjon krav til legitimasjon under permisjon/landlov. Opplæringen skal være gjennomført innen 9 virkedager etter innrykk. Det kan gis sammenhengende fritidspermisjon første ukehelg etter innrykk, jfr Direktivets vedlegg A, pkt kapittel 1

12 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT Personell som er delvis syke, skal bare gis permisjon i de tilfeller hvor medisinske hensyn er uten betydning for vedkommendes bevegelsesfrihet (se også vedlegg H). Andre syke kan normalt bare gis permisjon i samråd med lege og dersom permisjonen er et ledd i behandlingen og/eller sykdommen ikke antas å ville forverre seg på grunn av permisjonen Dersom ikke annet er bestemt, betraktes permisjonen som avsluttet i de tilfeller hvor permittenten vender tilbake til tjenestestedet før permisjonens utløp. Permisjon kan inndras når beredskapssituasjonen/andre viktige tjenstlige grunner gjør det nødvendig. Permisjon kan også inndras eller utsettes i inntil 48 timer for mistenkte og/eller mulige vitner, når dette er nødvendig for å etterforske eller behandle sak om refsbar eller straffbar handling som er oppstått umiddelbart før eller under permisjon. Dersom personell ulovlig forlater tjenestestedet før permisjonstiden, betraktes hele den tid vedkommende har vært borte fra sin militære avdeling som ulovlig fravær. 3.2 TYPE PERMISJON/LANDLOV De typer permisjon som kan gis er: Fritidspermisjon/landlov - Opparbeidet permisjon (vedlegg A) Langpermisjon (vedlegg B), jfr frie permisjonsreiser (vedlegg C) Overføringspermisjon (vedlegg B), jfr frie permisjonsreiser (vedlegg C) Velferdspermisjon (vedlegg D): Klasse A - Kritiske situasjoner i hjemmet Klasse B - Øvrige tvingende velferdsgrunner Klasse C - Andre velferdsgrunner Idrettspermisjon (vedlegg E) Permisjon ifm religionsutøvelse (vedlegg F) Permisjon for ivaretagelse av offentlige ombud og verv (vedlegg G) Permisjon under sykdom (vedlegg H) Permisjon til utlandet (vedlegg I) Permisjon for kvinner ifm svangerskap/fødsel/amming/-og omsorg (vedlegg L). 7 kapittel 1

13 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT 3.3 MYNDIGHET TIL Å PERMITTERE Militære mannskaper som avtjener førstegangstjenesten ved Forsvarsdepartementet, sentrale NATO- og nasjonale staber, regionale staber og kommandoer, fellesinstitusjoner, lokale staber, oppsettende avdelinger og selvstendig administrerte ledd, permitteres av nærmeste foresatte i samsvar med etterfølgende myndighetskriterier Myndighetsområder for permittering trinn - Permisjonsmyndighet på 1.trinn er tillagt følgende sjefer: Sjef for kompani-, batteri- og eskvadron (tilsvarende). Vedkommende sjefer kan innvilge fritidspermisjoner/landlov og langpermisjoner i samsvar med direktiver fra foresatt sjef, samt inntil 14 dagers velferdspermisjoner og inntil 5 virkedager av andre permisjoner. Myndighet til å innvilge permisjon kan delegeres ned til troppssjef/tilsvarende. Lik praksis mht utøvelsen av myndigheten skal til strebes trinn - Permisjonsmyndighet på 2.trinn er tillagt følgende sjefer: Hæren - Sjef for bataljon eller skole, når disse ikke er selvstendig administrerende avdeling og sjef for selvstendig administrerende avdeling. Heimevernet - Sjef for HV-distrikt og HV skole (se også pkt 3.14) Sjøforsvaret - Sjef for selvstendig orlogsstyrke og for selvstendig KNM fartøyer, gruppesjef, selvstendig fortsjef, sjef for orlogstasjon, sjef for sjøforsvarsdistrikt, sjefen for Sjøkrigsskolen, sjef for våpenskolesenter og sjefer for selvstendig skoler. Luftforsvaret - Gruppesjef/bataljonssjef/stasjonssjef/skolesjef. Sjef for forsvarskommando og sjef for fellesinstitusjoner eller forvaltning. Sjef for nasjonalt element ved NATO-stab eller militær FN-styrke dersom ikke annet er bestemt Permisjonsmyndigheten kan innvilge alle typer permisjoner, så fremt disse ikke overstiger 3 uker. Generell fritidspermisjon kan iverksettes/suspenderes (jfr vedlegg A) Dersom det unntaksvis blir aktuelt å vurdere lengre permisjoner enn det foreskrevne i pkt , avgjøres dette av forsvarsgrenstab, jfr BUV Del III, 8 kapittel 1

14 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT som samtidig vurderer om vedkommende skal gis utsettelse med resterende del av førstegangstjenesten. 3.4 LOKAL KOORDINERING AV PERMISJONSBESTEMMELSER Når flere avdelinger av samme eller forskjellig forsvarsgren er forlagt i samme område, må signallister og fritidspermisjoner gjennomføres ens så langt dette er tjenstlig mulig. Eldste sjef i området skal koordinere de utfyllende bestemmelser som måtte vise seg nødvendig. Fartøy og andre besøkende enheter kan imidlertid beholde den tjenesterutine som er fastlagt for fartøyet/-enheten (jfr punkt og 1.3.3) 3.5 GRUNNLEGGENDE BEREDSKAPSBESTEMMELSER Permisjoner må ikke innvilges slik at den militære beredskap som den enkelte avdeling er pålagt, ikke kan holdes. Pålagt beredskap for den enkelte avdeling vil variere, avhengig av dens status (oppsatt avdeling, skole- /øvingsavdeling, stab), geografiske beliggenhet og den generelle militære situasjon. Avdelingssjefen skal til enhver tid regulere permisjonen slik at den beredskap som avdelingen er pålagt, kan opprettholdes. 3.6 SØKNAD OM PERMISJON Søknad om permisjon skal som hovedregel skje skriftlig (tjenestevei) før permisjonen ønskes påbegynt og innen den frist som måtte være fastsatt. I særlige tilfeller, hvor det er nødvendig med øyeblikkelig permisjon, kan søknaden skje ved personlig fremmøte, pr telefon eller telegrafisk Utfylte permisjonssedler (blankett 581) gjelder som søknad for alle typer permisjoner og skal normalt nyttes. Ved fritidspermisjon av kortere varighet (ref vedlegg A pkt 1.1.1) kreves ikke permisjonsseddel. Den kan imidlertid brukes der soldaten ønsker dette for å oppnå rabatt på offentlige kommunikasjonsmidler m v. Avdelingen kan ved fritids- permisjon av kortere varighet opprette fraværsprotokoll, tilsv (jfr pkt 3.1.7, strek pkt 3) Ved søknad om andre permisjoner enn de som fremgår av pkt3.2.1, strek pkt 1-3, skal det gis nærmere opplysninger om grunnen til søknaden. 9 kapittel 1

15 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT Opplysningene skal om mulig, attesteres av rette myndigheter/institusjoner, jfr vedleggenes detaljbestemmelser. 3.7 REGISTRERING Avdelingen skal føre permisjonsregnskap for alle som avtjener førstegangstjeneste. Dette skal føres etter mønster vist i undervedlegg 1 til vedlegg B til dette direktiv. Permisjons regnskapet skal følge personellmappe ved overføring og dersom vernepliktig mannskaper får utsettelse med førstegangstjenesten og dimitteres. 3.8 ADRESSEMELDING Alle personellkategorier skal normalt føres inn i fraværs- /permisjonsprotokoll ved utstedelse av permisjonsseddel (fritidspermisjon/landlov). Denne hovedregel kan fravikes ved avdelinger/fartøyer og enheter hvor ordningen vil være mindre hensiktsmessig Ved lengre tids fravær skal så vidt mulig reiserute med angivelse av tid og sted for eventuelle kontaktpunkter oppgis. 3.9 REGLER FOR BRUK AV SIVILT ANTREKK UNDER PERMISJON Gjeldende bestemmelser fremgår av vedlegg J Rekrutter tillates å nytte sivilt antrekk på lik linje med øvrige vernepliktige når 1 måneds rekruttutdanning er gjennomført, jfr vedlegg J, pkt I rekruttens første tjenestemåned kan permisjonsmyndigheten (jfr pkt 3.3.2) gi tillatelse til å nytte sivilt antrekk for deltakelse i lovlige politiske opptog, demonstrasjoner etc Når permisjon gjennomføres i tilknytning til overføring til ny avdeling/enhet, skal permittenten under alle omstendigheter være iført militær uniform ved fremmøte til den nye avdeling/ enhet og medbringe det militære utstyr som er utlevert Etter bestemmelsene i vedlegg J, pkt og kan avdelingssjefen begrense eller oppheve den alminnelige adgang til å bruke sivilt antrekk på permisjon og i fritiden når beredskapshensyn eller tjenesten for øvrig gjør 10 kapittel 1

16 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT dette nødvendig eller ved misbruk av ordningen. For det personell som er pålagt beredskap, skal påbudet om å nytte uniform i fritiden være begrunnet i beredskapsmessig effektivitet. Pålagt beredskap er i seg selv ikke tilstrekkelig grunn for å pålegge beredskapsstyrken bruk av uniform Med avdelingssjef forstås i denne forbindelse vedkommende sjef med permisjonsmyndighet på 2.trinn (jfr pkt ), samt skipssjef, fortsjef og sjef for selvstendig kompani Bestemmelsene i vedlegg J, pkt hjemler tidsbegrenset inndragning av tillatelsen til å bruke sivilt antrekk i individuelle tilfeller. Med vedkommende kommandomyndighet menes i denne forbindelse den sjef som har ilagt refselsen eller høyere foresatt sjef PERMISJONSOPPSTILLINGER Permisjonsoppstillinger og oppstillinger på frilørdag eller helgedag/offentlig høytidsdag skal bare gjennomføres der spesielle tjenstlige hensyn gjør slik oppstilling nødvendig eller ved beordret tjeneste utover den daglige tjenestetid (parader og andre tjenstlige oppdrag, jfr pkt 2.4). Kontroll av beredskapsstyrke/vaktkvarter, brannvakt etc skal likevel normalt skje ved oppstilling PERMISJON FOR PERSONELL SOM GJØR TJENESTE VED HØYERE STABER, SENTRALE VERKSTEDER O L Vernepliktige og vervet personell som gjør tjeneste ved høyere staber, sentrale verksteder o l, anses permittert i tiden utenfor vanlig kontor- eller arbeidstid når de ikke er pålagt tjeneste utover denne Vedrørende innpassering og permisjonsseddel gjelder: Personell som er sivilt innkvartert søker bare om permisjon for fravær i daglig tjenestetid. Disse skal fra vedkommende stab/enhet være utstyrt med attestasjon i vernepliktsboken som viser at de er underlagt vanlige permisjonsbestemmelser hva angår innpassering og permisjonsseddel. Attestasjon skal føres i vernepliktsboken under diverse. Personell som er militært innkvartert følger vedkommende avdelings/stasjons/enhets permisjonsbestemmelser hva angår innpassering og bruk av permisjonsseddel og antrekk. 11 kapittel 1

17 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT 3.12 PERMISJONER UNDER TJENESTE VED NATO-STABER O L Så langt det er praktisk mulig skal vernepliktige og vervede i tjeneste ved NATO-staber o l følge de nasjonale permisjonsbestemmelser som fremgår av dette direktiv PERMISJONER UNDER REPETISJONSTJENESTE Under repetisjonstjeneste kan permisjoner utenfor den daglige øvingstid gis så langt øvingene og beredskapshensyn eller andre vesentlige tjenstlige hensyn tillater. I den daglige øvingstid gis normalt ingen permisjon, dog kan velferdspermisjon klasse A og kortere velferdspermisjon klasse B innvilges når velferdsgrunnen tilsier det Som grunn for velferdspermisjon klasse B regnes også deltakelse i nasjonale eller internasjonale idrettsmesterskap, når søkeren av sitt forbund er tatt ut for å representere Norge som aktiv deltaker eller som leder, eller når søkeren har kvalifisert seg som deltaker i Norgesmesterskap Som kortere velferdspermisjon regnes i denne forbindelse 1 dags permisjon pr uke av repetisjonstjenestens varighet. I tillegg til denne permisjonstid kommer permisjon utenfor den daglige øvingstid. Søknader om velferdspermisjon skal fremmes så snart velferdsgrunnen er kjent PERMISJON FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR I HEIMEVERNET Generalinspektøren for Heimevernet har fastsatt egne permisjonsbestemmelser for mannskaper og befal som gjør tjeneste iht Heimevernsloven. Dette inngår i Instrukser og bestemmelser for Heimevernet (IBHV, kapittel 5) PERMISJON TIL UTLANDET - BRUK AV UNIFORM Permisjon med utlandet som permisjonssted gis på samme måte som permisjoner innenlands. Det er imidlertid av stor viktighet at korrekt 12 kapittel 1

18 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT permisjonssted blir registrert i god tid. Personell som under førstegangstjenesten søker vanlig permisjon med permisjonsadresse i utlandet, vil bli registrert ved sin avdeling og behøver ikke sende egen søknad om utenriks permisjon (jfr pkt ). Avdelingen/institusjonen/enheten forholder seg i samsvar med bestemmelser gitt i Forsvarets sikkerhetsbestemmelser og gir eventuell orientering til permittenten Sivilt antrekk skal nyttes under permisjon i utlandet. Ved spesielle anledninger, f eks ved bryllup, deltaking i arrangementer av militær karakter m v, kan vedkommende sjef for personellforvaltende enhet gi tillatelse til bruk av uniform. Avgjørelsen skal være skriftlig. Melding til den respektive forsvarsattaché/ambassade skal ivaretas av lokal personell-forvaltende enhet. Bruk av uniform skal innskrenkes kun til det eller de arrangementer vedkommende søker å delta i. Under opphold og reiser for øvrig skal sivilt antrekk alltid nyttes. Uten spesiell tillatelse er det ikke anledning til å medbringe skytevåpen/ammunisjon/ sprengstoff til utlandet Ved bruk av uniform i utlandet skal personellet forholde seg i samsvar med skikk og bruk i vedkommende land og for øvrig rette seg etter de bestemmelser som måtte være gitt for utenlandske militære personer. Innvilgende myndighet skal sørge for nødvendig orientering Militært personell som har tillatelse til å bære uniform under permisjon i utlandet, skal melde seg ved den norske ambassade (legasjon) som måtte finnes i vedkommende land. Melding skjer til forsvarsattachéen i de tilfeller hvor slik gjør tjeneste ved ambassaden. Når det ikke er hensiktsmessig med personlig fremmøte, kan melding skje telefonisk eller skriftlig Om militært personells reise i Sverige og Finland, se vedlegg I Utenrikspermisjon er permisjon gitt iht vernepliktsloven, som pålegger alt vernepliktig personell å søke slik permisjon for opphold i utlandet så lenge de er i vernepliktig alder. Permisjonssøknaden sendes vedkommendes rulleførende enhet, jfr BUV, del III DIVERSE BESTEMMELSER Under landlov/fritidspermisjon og annen permisjon skal militært personell til enhver tid være i besittelse av sin vernepliktsbok eller Forsvarets standard identitetskort. Adgangskort ol til eget tjenestested/hjemmeavdeling m v skal ikke medbringes. 13 kapittel 1

19 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT Alt militært personell er underlagt egne regler om pliktmessig avhold. Disse gjelder også for personell som er på permisjon, når vedkommende sjef krever det. Dersom det ikke er truffet slik bestemmelse, er det generell adgang til å nyte alkohol utenfor militært område så lenge man ikke opptrer synlig beruset på offentlig sted eller militært område. Nærmere bestemmelser om pliktmessig avhold, samt Forsvarssjefens pålegg om måtehold er tatt inn i vedlegg K I vedlegg M er samlet etterfølgende bestemmelser med tilknytning til permisjon: Handling ved forsinket retur etter endt permisjon. Bruk av militære motorkjøretøyer til transport av mannskaper på permisjon. Legitimasjon ved befordring med Forsvarets motorkjøretøyer i sivilt antrekk. Reiseleder ved organiserte permisjonsturer m v. Rabattordninger for Forsvarets personell på offentlige transportmidler. Egenkontroll av bestilte reiser. Bestemmelser for vernepliktige mannskapers bruk av eget kjøretøy i stedet for fellestransport KONTROLLTILTAK For å kontrollere at innvilgede velferdspermisjoner blir nyttet etter forutsetningene kan den enkelte sjef iverksette nødvendige kontrolltiltak (dokumentasjon o l) KLAGEINSTANS Avslag på søknad om permisjon kan påklages til nest høyere permisjonsmyndighet. Klagen skal sendes med nødvendige påtegninger. 14 kapittel 1

20 PERMISJONSDIREKTIVET FRITIDSPERMISJON/LANDLOV OPPARBEIDET PERMISJON Vedlegg A FRITIDSPERMISJON/LANDLOV - OPPARBEIDET PERMISJON 1.1 FRITIDSPERMISJON Fritidspermisjon er tillatelse til å bevege seg fritt utenfor tjenestestedet i fritiden (jfr Direktivets pkt 2.6), uten permisjonsseddel ved permisjon av kortere varighet og med permisjonsseddel ved permisjon av lengere varighet, jfr dog Direktivet pkt 3.5. Under landlov/fritidspermisjon av kortere varighet (normalt fra tjenestens slutt til revelje eller inntil 30 minutter før daglig tjenestetids begynnelse dagen etter) kan personellet bevege seg fritt utenfor tjenestestedet uten å søke permisjon under forutsetning av at de kan returnere innen fritidens utløp. Ved landlov/ fritidspermisjon av lengre varighet skal det nyttes permisjonsseddel, permisjonsprotokoll e l, jfr Direktivets pkt og 3.6.3) I rekruttperiodens første måned er fritiden normalt begrenset til tiden fra tjenestens slutt til kl 2400 (fritidens slutt), samt tiden mellom revelje og fritidens slutt på dager uten tjeneste, jfr Direktivets pkt 2.6. Rekruttene kan søke permisjon etter begrunnet behov utover fritidens slutt. Rekruttene kan også søke om sammenhengende fritidspermisjon i forbindelse med ukeslutt og offentlige høytids-/fridag og da inntil revelje første virkedag eller unntaksvis inntil 30 minutter før tjenesten starter For personell underlagt beredskapsbestemmelsene gjelder bevegelsesfriheten bare innenfor det område som måtte være fastsatt eller i samsvar med bestemte tidskrav for fremmøte og bare innenfor den begrensede fritid. Begrensninger kan også foretas av operative og/eller sikkerhetsmessige hensyn. Ombord eller innen tjenestestedet følges fartøyets/avdelingens enhetens rutiner og tjenesteorden også i fritiden dersom ikke annet er bestemt av vedkommende sjef For personell i helkontinuerlig skiftarbeid (turnustjeneste) gis fritidspermisjon bare for den perioden det ikke er pålagt tjeneste ifølge skiftlisten og innen rammen av gjeldende beredskapsbestemmelser. 15 vedlegg A