Permisjonsdirektivet. Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Permisjonsdirektivet. Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste."

Transkript

1 FORSVARETS OVERKOMMANDO Personellstaben Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste Gyldig fra 1 februar 2001 Permisjonsdirektivet Permisjonsdirektivet er gitt i henhold til Forsvarssjefens permisjonsmyndighet. Direktivet erstatter tidligere direktiv datert 1 mars 1999 om permisjon for militært personell når det gjelder ovennevnte kategorier. På siden- Rettelser og tillegg fremkommer hvilke rettelser som er foretatt siden forrige utgave.

2 RETTELSER OG TILLEGG NR REFERANSER RETTET DATO SIGNATUR 1/2000 FO 1 aug 2000/1128/00/526 1 aug 2000 FO/PIV 2/2000 FO 13 okt 2000/1323/PIV/ okt 2000 FO/PIV

3 Innholdsfortegnelse KAPITTEL GENERELT HENSIKT GYLDIGHET UTFYLLENDE BESTEMMELSER... 1 DEFINISJONER GENERELT BEFAL OG MANNSKAPER UNDER FØRSTEGANGSTJENESTE OG REPETISJONSTJENESTE TJENESTESTED TJENESTEN VIRKEDAGER FRITID BEREDSKAP/VAKTKVARTER PERMISJON/LANDLOV... 4 PERMISJONSBESTEMMELSER ALMINNELIGE BESTEMMELSER TYPE PERMISJON/LANDLOV MYNDIGHET TIL Å PERMITTERE LOKAL KOORDINERING AV PERMISJONSBESTEMMELSER GRUNNLEGGENDE BEREDSKAPSBESTEMMELSER SØKNAD OM PERMISJON REGISTRERING ADRESSEMELDING REGLER FOR BRUK AV SIVILT ANTREKK UNDER PERMISJON PERMISJONSOPPSTILLINGER PERMISJON FOR PERSONELL SOM GJØR TJENESTE VED HØYERE STABER, SENTRALE VERKSTEDER O L PERMISJONER UNDER TJENESTE VED NATO-STABER O L PERMISJONER UNDER REPETISJONSTJENESTE PERMISJON FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR I HEIMEVERNET PERMISJON TIL UTLANDET - BRUK AV UNIFORM DIVERSE BESTEMMELSER KONTROLLTILTAK KLAGEINSTANS VEDLEGG A FRITIDSPERMISJON/LANDLOV - OPPARBEIDET PERMISJON FRITIDSPERMISJON OPPARBEIDET PERMISJON VEDLEGG B LANGPERMISJON GENERELT... 18

4 1.2 AVVIKLING FRIE PERMISJONSREISER REISETID BEREGNING AV PERMISJONENS LENGDE REGISTRERING AV PERMISJONSREGNSKAPSSKJEMA REISEUTGIFTER ELEVER VED MILITÆRE SKOLER/KURS TURNUSTJENESTE VERVET PERSONELL OVERFØRINGSPERMISJON UNDERVEDLEGG 1 TIL VEDLEGG B PERMISJONSREGNSKAP FOR FØRSTEGANGSTJENESTEGJØRENDE VEDLEGG C FRIE PERMISJONSREISER GENERELT ANTALL REISER AVVIKLING Reise til annet sted enn hjemmet PERMISJONSREISER FOR UTSKREVNE BOSATT I UTLANDET PERMISJONSREISER FOR UTSKREVNE SOM TJENESTEGJØR I UTLANDET UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL VEDLEGGETS PKT OG FELLESTRANSPORT - SATSER REISEREKVISISJON BRUK AV EGET/LEIET TRANSPORTMIDDEL FLY UNDER VELFERDSPERMISJON EKSTRA FLYREISE BRUK AV FLY FOR PERSONELL TJENESTEGJØRENDE I SØR-NORGE TILBAKEKALLING FRA PERMISJON VEDLEGG D VELFERDSPERMISJON GENERELT VELFERDSPERMISJON KLASSE A VELFERDSPERMISJON KLASSE B VELFERDSPERMISJON KLASSE C UNDERVEDLEGG 1 TIL VEDLEGG D FRÅSEGN OM SØKNAD OM VELFERDSPERMISJON FOR ARBEID JORDBRUKET UNDERVEDLEGG 2 TIL VEDLEGG D VURDERING AV SØKNAD OM VELFERDSPERMISJON FOR ARBEIDE I JORD-BRUKET VEDLEGG E IDRETTSPERMISJON GENERELT VEDLEGG F PERMISJON I FORBINDELSE MED RELIGIONSUTØVELSE GENERELT HELLIGDAGSDISPOSISJON FOR ETNISKE MINORITETER NORSK MILITÆRT PERSONELLS DELTAGELSE I INTERNASJONAL MILITÆRVALFART TIL LOURDES VEDLEGG G PERMISJON FOR Å IVARETA OFFENTLIGE OMBUD OG VERV GENERELT... 50

5 VEDLEGG H PERMISJON OG SYKDOM PERMISJON UNDER SYKDOM PERSONELL SOM BLIR SYKE UNDER PERMISJON VEDLEGG I NORSK MILITÆRT PERSONELL PÅ REISE I SVERIGE OG FINLAND - ORIENTERING OM DIVERSE FORHOLD (UTDRAG AV BTF 0-006) HENSIKT GENERELT BRUK AV UNIFORM LEGITIMASJON BEGRENSNINGER I BEVEGELSESFRIHET VÅPEN OG MILITÆRT UTSTYR SYKDOM VEDLEGG J REGLER FOR BRUK AV SIVILT ANTREKK UNDER FØRSTE-GANGSTJENESTEN GENERELT VEDLEGG K NÆRMERE BESTEMMELSER OM PLIKTMESSIG AVHOLD FOR MILITÆRT PERSONELL GENERELT BEGREPET TJENESTETIDEN (KAP A PKT 1) FORSVARSSJEFENS PÅLEGG OM MÅTEHOLD VED NYTING AV ALKOHOL VEDLEGG L RETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED SVANGERSKAP/ AMMING/OMSORG GENERELT DEFINISJONER VEDLEGG M DIVERSE BESTEMMELSER HANDLING VED FORSINKET RETUR ETTER ENDT PERMISJON BRUK AV MILITÆRE MOTORKJØRETØYER TIL TRANSPORT AV MANNSKAPER PÅ PERMISJON LEGITIMASJON VED BEFORDRING MED FORSVARETS MOTOR- KJØRETØYER I SIVILT ANTREKK (GITT I BTF 1-002) REISELEDER VED ORGANISERTE PERMISJONSTURER M V RABATTORDNINGER FOR FORSVARETS PERSONELL PÅ OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER EGENKONTROLL VED BESTILTE REISER BESTEMMELSER FOR VERNEPLIKTIGE MANNSKAPERS BRUK AV EGET KJØRETØY ISTEDENFOR FELLESTRANSPORT... 72

6 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT Kapittel 1 GENERELT 1.1 HENSIKT Hensikten med direktivet å gi samlet oversikt over bestemmelser om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste. å gi nødvendige retningslinjer for å sikre ensartet utøvelse av bestemmelsene. 1.2 GYLDIGHET Direktivet erstatter tidligere av 1 mars Direktivet har gjennomslagskraft overfor alle tidligere gitte permisjonsbestemmelser Eventuelle nye bestemmelser/endringer vil bli sendt ut som R/T under henvisning til dette direktivet. 1.3 UTFYLLENDE BESTEMMELSER Generalinspektørene kan gi utfyllende bestemmelser som er foranlediget av den særart tjenesten innen den enkelte forsvarsgren har Slike bestemmelser kan også gis av lokale sjefer der koordinering av de lokale forhold krever det (jfr pkt 3.1.4) Utfyllende bestemmelser skal ligge innen rammen av dette direktiv slik at det ikke oppstår uberettigede ulikheter. Slike bestemmelser må derfor koordineres før utgivelsen. 1 kapittel 1

7 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT DEFINISJONER 2.1 GENERELT Definisjonene i direktivet har bare gyldighet i sammenheng med permisjonsbestemmelsene og kan ikke nyttes ved fortolkning av andre bestemmelser, regulativer m v. 2.2 BEFAL OG MANNSKAPER UNDER FØRSTEGANGSTJENESTE OG REPETISJONSTJENESTE Følgende omfattes av bestemmelsene: Utskrevet befal som avtjener førstegangstjeneste, herunder vernepliktig personell med befalskurs (UB). Unntatt er leger, prester, psykologer, veterinærer, farmasøyter og tannleger med grad som utskrevet befal, normalt løytnant. Personell som er aspiranter og elever ved befalsskoler og fagskoler, samt elever ved kurs utenom befalsskole. Personell som er innkalt til ordinær førstegangstjeneste. Vervede i Forsvaret under avtjening av førstegangstjenesten. Befal og mannskaper innkalt til repetisjonstjeneste med hjemmel i vernepliktsloven Personell som i utgangspunktet ikke er underlagt vernepliktsloven, men som er underlagt denne med hjemmel i villighetserklæring/avtale følger respektive kategorier. 2.3 TJENESTESTED Med tjenestested menes avdelingens/stasjonens/enhetens leirområde slik dette er fastlagt i avdelingens/stasjonens/enhetens stående ordre eller annen tjenstlig instruks. For personell ombord på fartøyer, er dette tjenestested når ikke annet er bestemt. 2 kapittel 1

8 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT 2.4 TJENESTEN I dette direktivet omfatter tjenesten følgende: daglig tjenestetid inkludert turnustjeneste øvelser/trening vakttjeneste spising soning av disiplinær arrest og foreløpig arrest leirtjeneste annen beordret tjeneste perioder som sykemeldt, som deltaker i fellestransport, spesielt beordret virksomhet som vedlikehold, ompuss, parader, ettersøkning/katastrofebistand, møter/konferanser, særlige velferdsarrangementer, kirkeparader o l. Om beredskap/vaktkvarter, jfr pkt VIRKEDAGER Som virkedager regnes alle ukedager unntatt søndager, offentlige høytidsdager, helgedager og påskeaften. 2.6 FRITID Fritid er fri fra tjenesten uten at det samtidig automatisk er gitt tillatelse til å forlate tjenestestedet. For militært personell innkalt til førstegangstjeneste er fritiden etter rekrutt perioden, normalt tiden utenom tjenesten slik denne er definert i pkt.2.4 I rekruttperiodens første måned er fritiden begrenset til tiden fra tjenestens slutt til kl 2400 (fritidens slutt), samt tiden mellom revelje og fritidens slutt på dager uten ordinær tjeneste, jfr vedlegg A pkt Fritiden kan også begrenses etter rekruttperioden når avdelingssjefen finner dette nødvendig, jfr vedlegg A pkt og BEREDSKAP/VAKTKVARTER Beredskap/vaktkvarter regnes som fritid underlagt bestemte tjenstlige restriksjoner. 3 kapittel 1

9 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT 2.8 PERMISJON/LANDLOV Permisjon er tillatelse til å være borte fra tjenestestedet under bestemte forutsetninger og på bestemte vilkår Fritidspermisjon/landlov er tillatelse til å bevege seg fritt utenfor tjenestestedet i fritiden, dog kan bevegelsesfriheten begrenses av beredskapsmessig eller andre grunner. 4 kapittel 1

10 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT PERMISJONSBESTEMMELSER 3.1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Permisjon er ingen rettighet i lovens forstand, men et gode som innrømmes fordi dette er av vesentlig betydning for personellets velferd og trivsel og derved Forsvarets effektivitet. Virksomheten må i nødvendig utstrekning legges opp med dette for øyet og søknader behandles ut fra et likebehandlingsprinsipp Militært personell innkalt til førstegangstjeneste gis et bestemt antall permisjonsdager i form av langpermisjoner. Personell med omsorg for barn tilstås inntil 4 ekstra frie permisjons reiser (jfr vedlegg C pkt 1.2.1) I særlig viktige velferdstilfeller må alminnelige tjenstlige hensyn vike så langt beredskapssituasjonen eller operative/sikkerhetsmessige hensyn tillater. Ved øvrige permisjoner skal det foretas en avveining mot alminnelige tjenstlige hensyn i hvert enkelt tilfelle. Behovet for permisjon må stå i et rimelig forhold til eventuelle skade virkninger for vedkommendes militære utdannelse og tjenesten ved avdelingen/enheten i sin alminnelighet Særlig vekt skal legges på å etablere rettferdige og rutinemessige ordninger for de permisjoner (landlov) som ikke direkte berører den ordinære daglige tjeneste. I avgrensede geografiske områder med flere avdelinger må i reglene koordineres for lik praktisering. Eldste sjef i området er koordineringsansvarlig Permisjonssøknadene skal avgjøres raskt og i prinsippet på det nivå hvor man har personlig kjennskap til søkeren. Myndighet til å innvilge permisjon skal derfor delegeres i den grad dette er praktisk mulig Innen rammen av de generelle og spesielle krav tjenesten setter, herunder beredskapsbestemmelsene, skal personellet gis rimelig adgang til permisjon Vedkommende sjef skal holde seg ajour med den enkeltes tjeneste og sørge for at aktuelle permisjoner/landlov blir gitt i tur og orden. Personell som avtjener førstegangstjeneste, kan i spesielle tilfelle innvilges permisjon som 5 kapittel 1

11 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT påskjønnelse. Slike permisjoner gis eventuelt for meget vel utført tjeneste, samt som kompensasjon for ekstratjeneste eller unormal hard tjenstlig belastning til hele enheter ned til lags størrelse (tilsvarende), men kan også gis til enkeltpersoner. Permisjoner gitt som påskjønnelse skal anføres i permisjonsregnskapet Å ikke innvilge permisjon på disiplinært grunnlag kan bare skje i form av refselse. Slik frihetsinnskrenkelse som refselse skal ikke gå ut over de permisjonsdager refsede skal gis iht pkt.3.12, men kan medføre at avviklingen legges til et senere tidspunkt. Den skal heller ikke hindre avvikling av permisjoner som har særlig velferdsmessig betydning og som ikke kan utsettes, så som velferdspermisjon klasse A og etter nærmere vurdering klasse B Ordinær langpermisjon og velferdspermisjon klasse A skal innvilges når operative og beredskapsmessige hensyn tillater det Som alminnelige betingelser for at permisjon kan innvilges gjelder at: Permisjon ikke i vesentlig grad vil hindre vedkommendes militære opplæring eller tjenesten ved fartøyet/avdelingen/enheten. Vedkommende er kjent med Forsvarssjefens pålegg om måtehold ved nyting av alkohol, jfr vedlegg K. Permittenten oppgir en adresse som gjør det mulig at eventuelle meldinger og ordrer kan nå han/hun på en hurtig og sikker måte. Vedkommende straks melder seg tilbake til tjeneste ved tilbakekalling eller så snart permittenten måtte bli kjent med at Forsvaret eller den avdeling/stasjon/fartøy vedkommende tilhører skal settes på krigsfot eller at landet er i krig Ved Forsvarets rekruttskoler og avdelinger med 0+ordning kan fritidspermisjon/landlov innvilges når rekruttene har fått tilfredsstillende opplæring som omfatter følgende: opptreden i uniform og sivilt antrekk plikten som krigsmann, herunder FSJ pålegg om måtehold ved nyting av alkohol handling ved sykdom under permisjon handling ved forsinket retur etter permisjon krav til legitimasjon under permisjon/landlov. Opplæringen skal være gjennomført innen 9 virkedager etter innrykk. Det kan gis sammenhengende fritidspermisjon første ukehelg etter innrykk, jfr Direktivets vedlegg A, pkt kapittel 1

12 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT Personell som er delvis syke, skal bare gis permisjon i de tilfeller hvor medisinske hensyn er uten betydning for vedkommendes bevegelsesfrihet (se også vedlegg H). Andre syke kan normalt bare gis permisjon i samråd med lege og dersom permisjonen er et ledd i behandlingen og/eller sykdommen ikke antas å ville forverre seg på grunn av permisjonen Dersom ikke annet er bestemt, betraktes permisjonen som avsluttet i de tilfeller hvor permittenten vender tilbake til tjenestestedet før permisjonens utløp. Permisjon kan inndras når beredskapssituasjonen/andre viktige tjenstlige grunner gjør det nødvendig. Permisjon kan også inndras eller utsettes i inntil 48 timer for mistenkte og/eller mulige vitner, når dette er nødvendig for å etterforske eller behandle sak om refsbar eller straffbar handling som er oppstått umiddelbart før eller under permisjon. Dersom personell ulovlig forlater tjenestestedet før permisjonstiden, betraktes hele den tid vedkommende har vært borte fra sin militære avdeling som ulovlig fravær. 3.2 TYPE PERMISJON/LANDLOV De typer permisjon som kan gis er: Fritidspermisjon/landlov - Opparbeidet permisjon (vedlegg A) Langpermisjon (vedlegg B), jfr frie permisjonsreiser (vedlegg C) Overføringspermisjon (vedlegg B), jfr frie permisjonsreiser (vedlegg C) Velferdspermisjon (vedlegg D): Klasse A - Kritiske situasjoner i hjemmet Klasse B - Øvrige tvingende velferdsgrunner Klasse C - Andre velferdsgrunner Idrettspermisjon (vedlegg E) Permisjon ifm religionsutøvelse (vedlegg F) Permisjon for ivaretagelse av offentlige ombud og verv (vedlegg G) Permisjon under sykdom (vedlegg H) Permisjon til utlandet (vedlegg I) Permisjon for kvinner ifm svangerskap/fødsel/amming/-og omsorg (vedlegg L). 7 kapittel 1

13 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT 3.3 MYNDIGHET TIL Å PERMITTERE Militære mannskaper som avtjener førstegangstjenesten ved Forsvarsdepartementet, sentrale NATO- og nasjonale staber, regionale staber og kommandoer, fellesinstitusjoner, lokale staber, oppsettende avdelinger og selvstendig administrerte ledd, permitteres av nærmeste foresatte i samsvar med etterfølgende myndighetskriterier Myndighetsområder for permittering trinn - Permisjonsmyndighet på 1.trinn er tillagt følgende sjefer: Sjef for kompani-, batteri- og eskvadron (tilsvarende). Vedkommende sjefer kan innvilge fritidspermisjoner/landlov og langpermisjoner i samsvar med direktiver fra foresatt sjef, samt inntil 14 dagers velferdspermisjoner og inntil 5 virkedager av andre permisjoner. Myndighet til å innvilge permisjon kan delegeres ned til troppssjef/tilsvarende. Lik praksis mht utøvelsen av myndigheten skal til strebes trinn - Permisjonsmyndighet på 2.trinn er tillagt følgende sjefer: Hæren - Sjef for bataljon eller skole, når disse ikke er selvstendig administrerende avdeling og sjef for selvstendig administrerende avdeling. Heimevernet - Sjef for HV-distrikt og HV skole (se også pkt 3.14) Sjøforsvaret - Sjef for selvstendig orlogsstyrke og for selvstendig KNM fartøyer, gruppesjef, selvstendig fortsjef, sjef for orlogstasjon, sjef for sjøforsvarsdistrikt, sjefen for Sjøkrigsskolen, sjef for våpenskolesenter og sjefer for selvstendig skoler. Luftforsvaret - Gruppesjef/bataljonssjef/stasjonssjef/skolesjef. Sjef for forsvarskommando og sjef for fellesinstitusjoner eller forvaltning. Sjef for nasjonalt element ved NATO-stab eller militær FN-styrke dersom ikke annet er bestemt Permisjonsmyndigheten kan innvilge alle typer permisjoner, så fremt disse ikke overstiger 3 uker. Generell fritidspermisjon kan iverksettes/suspenderes (jfr vedlegg A) Dersom det unntaksvis blir aktuelt å vurdere lengre permisjoner enn det foreskrevne i pkt , avgjøres dette av forsvarsgrenstab, jfr BUV Del III, 8 kapittel 1

14 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT som samtidig vurderer om vedkommende skal gis utsettelse med resterende del av førstegangstjenesten. 3.4 LOKAL KOORDINERING AV PERMISJONSBESTEMMELSER Når flere avdelinger av samme eller forskjellig forsvarsgren er forlagt i samme område, må signallister og fritidspermisjoner gjennomføres ens så langt dette er tjenstlig mulig. Eldste sjef i området skal koordinere de utfyllende bestemmelser som måtte vise seg nødvendig. Fartøy og andre besøkende enheter kan imidlertid beholde den tjenesterutine som er fastlagt for fartøyet/-enheten (jfr punkt og 1.3.3) 3.5 GRUNNLEGGENDE BEREDSKAPSBESTEMMELSER Permisjoner må ikke innvilges slik at den militære beredskap som den enkelte avdeling er pålagt, ikke kan holdes. Pålagt beredskap for den enkelte avdeling vil variere, avhengig av dens status (oppsatt avdeling, skole- /øvingsavdeling, stab), geografiske beliggenhet og den generelle militære situasjon. Avdelingssjefen skal til enhver tid regulere permisjonen slik at den beredskap som avdelingen er pålagt, kan opprettholdes. 3.6 SØKNAD OM PERMISJON Søknad om permisjon skal som hovedregel skje skriftlig (tjenestevei) før permisjonen ønskes påbegynt og innen den frist som måtte være fastsatt. I særlige tilfeller, hvor det er nødvendig med øyeblikkelig permisjon, kan søknaden skje ved personlig fremmøte, pr telefon eller telegrafisk Utfylte permisjonssedler (blankett 581) gjelder som søknad for alle typer permisjoner og skal normalt nyttes. Ved fritidspermisjon av kortere varighet (ref vedlegg A pkt 1.1.1) kreves ikke permisjonsseddel. Den kan imidlertid brukes der soldaten ønsker dette for å oppnå rabatt på offentlige kommunikasjonsmidler m v. Avdelingen kan ved fritids- permisjon av kortere varighet opprette fraværsprotokoll, tilsv (jfr pkt 3.1.7, strek pkt 3) Ved søknad om andre permisjoner enn de som fremgår av pkt3.2.1, strek pkt 1-3, skal det gis nærmere opplysninger om grunnen til søknaden. 9 kapittel 1

15 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT Opplysningene skal om mulig, attesteres av rette myndigheter/institusjoner, jfr vedleggenes detaljbestemmelser. 3.7 REGISTRERING Avdelingen skal føre permisjonsregnskap for alle som avtjener førstegangstjeneste. Dette skal føres etter mønster vist i undervedlegg 1 til vedlegg B til dette direktiv. Permisjons regnskapet skal følge personellmappe ved overføring og dersom vernepliktig mannskaper får utsettelse med førstegangstjenesten og dimitteres. 3.8 ADRESSEMELDING Alle personellkategorier skal normalt føres inn i fraværs- /permisjonsprotokoll ved utstedelse av permisjonsseddel (fritidspermisjon/landlov). Denne hovedregel kan fravikes ved avdelinger/fartøyer og enheter hvor ordningen vil være mindre hensiktsmessig Ved lengre tids fravær skal så vidt mulig reiserute med angivelse av tid og sted for eventuelle kontaktpunkter oppgis. 3.9 REGLER FOR BRUK AV SIVILT ANTREKK UNDER PERMISJON Gjeldende bestemmelser fremgår av vedlegg J Rekrutter tillates å nytte sivilt antrekk på lik linje med øvrige vernepliktige når 1 måneds rekruttutdanning er gjennomført, jfr vedlegg J, pkt I rekruttens første tjenestemåned kan permisjonsmyndigheten (jfr pkt 3.3.2) gi tillatelse til å nytte sivilt antrekk for deltakelse i lovlige politiske opptog, demonstrasjoner etc Når permisjon gjennomføres i tilknytning til overføring til ny avdeling/enhet, skal permittenten under alle omstendigheter være iført militær uniform ved fremmøte til den nye avdeling/ enhet og medbringe det militære utstyr som er utlevert Etter bestemmelsene i vedlegg J, pkt og kan avdelingssjefen begrense eller oppheve den alminnelige adgang til å bruke sivilt antrekk på permisjon og i fritiden når beredskapshensyn eller tjenesten for øvrig gjør 10 kapittel 1

16 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT dette nødvendig eller ved misbruk av ordningen. For det personell som er pålagt beredskap, skal påbudet om å nytte uniform i fritiden være begrunnet i beredskapsmessig effektivitet. Pålagt beredskap er i seg selv ikke tilstrekkelig grunn for å pålegge beredskapsstyrken bruk av uniform Med avdelingssjef forstås i denne forbindelse vedkommende sjef med permisjonsmyndighet på 2.trinn (jfr pkt ), samt skipssjef, fortsjef og sjef for selvstendig kompani Bestemmelsene i vedlegg J, pkt hjemler tidsbegrenset inndragning av tillatelsen til å bruke sivilt antrekk i individuelle tilfeller. Med vedkommende kommandomyndighet menes i denne forbindelse den sjef som har ilagt refselsen eller høyere foresatt sjef PERMISJONSOPPSTILLINGER Permisjonsoppstillinger og oppstillinger på frilørdag eller helgedag/offentlig høytidsdag skal bare gjennomføres der spesielle tjenstlige hensyn gjør slik oppstilling nødvendig eller ved beordret tjeneste utover den daglige tjenestetid (parader og andre tjenstlige oppdrag, jfr pkt 2.4). Kontroll av beredskapsstyrke/vaktkvarter, brannvakt etc skal likevel normalt skje ved oppstilling PERMISJON FOR PERSONELL SOM GJØR TJENESTE VED HØYERE STABER, SENTRALE VERKSTEDER O L Vernepliktige og vervet personell som gjør tjeneste ved høyere staber, sentrale verksteder o l, anses permittert i tiden utenfor vanlig kontor- eller arbeidstid når de ikke er pålagt tjeneste utover denne Vedrørende innpassering og permisjonsseddel gjelder: Personell som er sivilt innkvartert søker bare om permisjon for fravær i daglig tjenestetid. Disse skal fra vedkommende stab/enhet være utstyrt med attestasjon i vernepliktsboken som viser at de er underlagt vanlige permisjonsbestemmelser hva angår innpassering og permisjonsseddel. Attestasjon skal føres i vernepliktsboken under diverse. Personell som er militært innkvartert følger vedkommende avdelings/stasjons/enhets permisjonsbestemmelser hva angår innpassering og bruk av permisjonsseddel og antrekk. 11 kapittel 1

17 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT 3.12 PERMISJONER UNDER TJENESTE VED NATO-STABER O L Så langt det er praktisk mulig skal vernepliktige og vervede i tjeneste ved NATO-staber o l følge de nasjonale permisjonsbestemmelser som fremgår av dette direktiv PERMISJONER UNDER REPETISJONSTJENESTE Under repetisjonstjeneste kan permisjoner utenfor den daglige øvingstid gis så langt øvingene og beredskapshensyn eller andre vesentlige tjenstlige hensyn tillater. I den daglige øvingstid gis normalt ingen permisjon, dog kan velferdspermisjon klasse A og kortere velferdspermisjon klasse B innvilges når velferdsgrunnen tilsier det Som grunn for velferdspermisjon klasse B regnes også deltakelse i nasjonale eller internasjonale idrettsmesterskap, når søkeren av sitt forbund er tatt ut for å representere Norge som aktiv deltaker eller som leder, eller når søkeren har kvalifisert seg som deltaker i Norgesmesterskap Som kortere velferdspermisjon regnes i denne forbindelse 1 dags permisjon pr uke av repetisjonstjenestens varighet. I tillegg til denne permisjonstid kommer permisjon utenfor den daglige øvingstid. Søknader om velferdspermisjon skal fremmes så snart velferdsgrunnen er kjent PERMISJON FOR PERSONELL SOM TJENESTEGJØR I HEIMEVERNET Generalinspektøren for Heimevernet har fastsatt egne permisjonsbestemmelser for mannskaper og befal som gjør tjeneste iht Heimevernsloven. Dette inngår i Instrukser og bestemmelser for Heimevernet (IBHV, kapittel 5) PERMISJON TIL UTLANDET - BRUK AV UNIFORM Permisjon med utlandet som permisjonssted gis på samme måte som permisjoner innenlands. Det er imidlertid av stor viktighet at korrekt 12 kapittel 1

18 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT permisjonssted blir registrert i god tid. Personell som under førstegangstjenesten søker vanlig permisjon med permisjonsadresse i utlandet, vil bli registrert ved sin avdeling og behøver ikke sende egen søknad om utenriks permisjon (jfr pkt ). Avdelingen/institusjonen/enheten forholder seg i samsvar med bestemmelser gitt i Forsvarets sikkerhetsbestemmelser og gir eventuell orientering til permittenten Sivilt antrekk skal nyttes under permisjon i utlandet. Ved spesielle anledninger, f eks ved bryllup, deltaking i arrangementer av militær karakter m v, kan vedkommende sjef for personellforvaltende enhet gi tillatelse til bruk av uniform. Avgjørelsen skal være skriftlig. Melding til den respektive forsvarsattaché/ambassade skal ivaretas av lokal personell-forvaltende enhet. Bruk av uniform skal innskrenkes kun til det eller de arrangementer vedkommende søker å delta i. Under opphold og reiser for øvrig skal sivilt antrekk alltid nyttes. Uten spesiell tillatelse er det ikke anledning til å medbringe skytevåpen/ammunisjon/ sprengstoff til utlandet Ved bruk av uniform i utlandet skal personellet forholde seg i samsvar med skikk og bruk i vedkommende land og for øvrig rette seg etter de bestemmelser som måtte være gitt for utenlandske militære personer. Innvilgende myndighet skal sørge for nødvendig orientering Militært personell som har tillatelse til å bære uniform under permisjon i utlandet, skal melde seg ved den norske ambassade (legasjon) som måtte finnes i vedkommende land. Melding skjer til forsvarsattachéen i de tilfeller hvor slik gjør tjeneste ved ambassaden. Når det ikke er hensiktsmessig med personlig fremmøte, kan melding skje telefonisk eller skriftlig Om militært personells reise i Sverige og Finland, se vedlegg I Utenrikspermisjon er permisjon gitt iht vernepliktsloven, som pålegger alt vernepliktig personell å søke slik permisjon for opphold i utlandet så lenge de er i vernepliktig alder. Permisjonssøknaden sendes vedkommendes rulleførende enhet, jfr BUV, del III DIVERSE BESTEMMELSER Under landlov/fritidspermisjon og annen permisjon skal militært personell til enhver tid være i besittelse av sin vernepliktsbok eller Forsvarets standard identitetskort. Adgangskort ol til eget tjenestested/hjemmeavdeling m v skal ikke medbringes. 13 kapittel 1

19 PERMISJONSDIREKTIVET - GENERELT Alt militært personell er underlagt egne regler om pliktmessig avhold. Disse gjelder også for personell som er på permisjon, når vedkommende sjef krever det. Dersom det ikke er truffet slik bestemmelse, er det generell adgang til å nyte alkohol utenfor militært område så lenge man ikke opptrer synlig beruset på offentlig sted eller militært område. Nærmere bestemmelser om pliktmessig avhold, samt Forsvarssjefens pålegg om måtehold er tatt inn i vedlegg K I vedlegg M er samlet etterfølgende bestemmelser med tilknytning til permisjon: Handling ved forsinket retur etter endt permisjon. Bruk av militære motorkjøretøyer til transport av mannskaper på permisjon. Legitimasjon ved befordring med Forsvarets motorkjøretøyer i sivilt antrekk. Reiseleder ved organiserte permisjonsturer m v. Rabattordninger for Forsvarets personell på offentlige transportmidler. Egenkontroll av bestilte reiser. Bestemmelser for vernepliktige mannskapers bruk av eget kjøretøy i stedet for fellestransport KONTROLLTILTAK For å kontrollere at innvilgede velferdspermisjoner blir nyttet etter forutsetningene kan den enkelte sjef iverksette nødvendige kontrolltiltak (dokumentasjon o l) KLAGEINSTANS Avslag på søknad om permisjon kan påklages til nest høyere permisjonsmyndighet. Klagen skal sendes med nødvendige påtegninger. 14 kapittel 1

20 PERMISJONSDIREKTIVET FRITIDSPERMISJON/LANDLOV OPPARBEIDET PERMISJON Vedlegg A FRITIDSPERMISJON/LANDLOV - OPPARBEIDET PERMISJON 1.1 FRITIDSPERMISJON Fritidspermisjon er tillatelse til å bevege seg fritt utenfor tjenestestedet i fritiden (jfr Direktivets pkt 2.6), uten permisjonsseddel ved permisjon av kortere varighet og med permisjonsseddel ved permisjon av lengere varighet, jfr dog Direktivet pkt 3.5. Under landlov/fritidspermisjon av kortere varighet (normalt fra tjenestens slutt til revelje eller inntil 30 minutter før daglig tjenestetids begynnelse dagen etter) kan personellet bevege seg fritt utenfor tjenestestedet uten å søke permisjon under forutsetning av at de kan returnere innen fritidens utløp. Ved landlov/ fritidspermisjon av lengre varighet skal det nyttes permisjonsseddel, permisjonsprotokoll e l, jfr Direktivets pkt og 3.6.3) I rekruttperiodens første måned er fritiden normalt begrenset til tiden fra tjenestens slutt til kl 2400 (fritidens slutt), samt tiden mellom revelje og fritidens slutt på dager uten tjeneste, jfr Direktivets pkt 2.6. Rekruttene kan søke permisjon etter begrunnet behov utover fritidens slutt. Rekruttene kan også søke om sammenhengende fritidspermisjon i forbindelse med ukeslutt og offentlige høytids-/fridag og da inntil revelje første virkedag eller unntaksvis inntil 30 minutter før tjenesten starter For personell underlagt beredskapsbestemmelsene gjelder bevegelsesfriheten bare innenfor det område som måtte være fastsatt eller i samsvar med bestemte tidskrav for fremmøte og bare innenfor den begrensede fritid. Begrensninger kan også foretas av operative og/eller sikkerhetsmessige hensyn. Ombord eller innen tjenestestedet følges fartøyets/avdelingens enhetens rutiner og tjenesteorden også i fritiden dersom ikke annet er bestemt av vedkommende sjef For personell i helkontinuerlig skiftarbeid (turnustjeneste) gis fritidspermisjon bare for den perioden det ikke er pålagt tjeneste ifølge skiftlisten og innen rammen av gjeldende beredskapsbestemmelser. 15 vedlegg A

Permisjonsdirek tivet

Permisjonsdirek tivet FORSVARSSTABEN Arbeidsgiveravdelingen Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste Gyldig fra 1 desember 2004 Permisjonsdirek tivet Permisjonsdirektivet

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner)

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) I I forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt foreslås følgende endringer:

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [Velg dato] PERSONAL REISEREGLEMENT ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.06.08 Nytt reglement 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. et omfatter

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

Høringsinnspill til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften)

Høringsinnspill til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften) Høringsinnspill til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften) Opprinnelig tekst i forslag til forskrift 3 Verneplikten opphører når den vernepliktige a) bosetter seg fast i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING. Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008

VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING. Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008 VEILEDNING FOR MILITÆR INSPEKSJON OG RANSAKING Gitt av Generaladvokaten dato 29. mars 2008 1. Innledning. Militær inspeksjon av militære bygninger og rom, effekter m.v. har vært praktisert så langt tilbake

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

Retningslinjer for godtgjøring og dekning av reiseutgifter: Fagkyndige medlemmer Alminnelige medlemmer Talspersoner

Retningslinjer for godtgjøring og dekning av reiseutgifter: Fagkyndige medlemmer Alminnelige medlemmer Talspersoner Retningslinjer for godtgjøring og dekning av reiseutgifter: Fagkyndige medlemmer Alminnelige medlemmer Talspersoner Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2001. Sist revidert 16. juni 2016. 1 Innhold: 1.

Detaljer

Fredsregulativet del I. Personellstaben FORSVARETS OVERKOMMANDO

Fredsregulativet del I. Personellstaben FORSVARETS OVERKOMMANDO FORSVARETS OVERKOMMANDO Personellstaben Regulativ for tillegg mv for utskrevne vernepliktige mannskaper og elever ved militære skoler og kurs under grunnopplæring til befal Regulativ for tillegg mv under

Detaljer

Fredsregulativet del I. Regulativ for tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell

Fredsregulativet del I. Regulativ for tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell Fredsregulativet del I. Regulativ for tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell Sjef Forsvarets personelltjenester fastsetter Fredsregulativet del I. Regulativ for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRING OG FOR DEKNING AV REISEUTGIFTER VED ARBEID I FYLKESNEMNDA FOR SOSIALE SAKER

RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRING OG FOR DEKNING AV REISEUTGIFTER VED ARBEID I FYLKESNEMNDA FOR SOSIALE SAKER Barne- og familiedepartementet, Oslo, desember 2000 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRING OG FOR DEKNING AV REISEUTGIFTER VED ARBEID I FYLKESNEMNDA FOR SOSIALE SAKER Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2001

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Fleksitidsreglement. for

Fleksitidsreglement. for 09/236-10064 Fleksitidsreglement for Vedtatt av Hemne formannskap i sak 164/08, den 07./10. - 2008 (revidert utgave pr. 27.03.09) 1. VILKÅR Ordningen med fleksitid i Hemne kommune er betinget av at følgende

Detaljer

Permisjon fra grunnskoleopplæring

Permisjon fra grunnskoleopplæring Permisjon fra grunnskoleopplæring Generelt Fagområde SFO, Skole og utdanning SFO, Skole og utdanninggrunnskolene Beskrivelse Alta kommune har forståelse for at foreldre kan anse det for ønskelig, og til

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

Permisjon fra fengsel

Permisjon fra fengsel Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Permisjon fra fengsel Strgjfl. 33. Permisjon fra fengsel Dersom sikkerhetmessige

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Kapittel 5 SÆRBESTEMMELSER FOR DANSERE CARTE BLANCHE DANSETEATER

Kapittel 5 SÆRBESTEMMELSER FOR DANSERE CARTE BLANCHE DANSETEATER Kapittel 5 SÆRBESTEMMELSER FOR DANSERE CARTE BLANCHE DANSETEATER 1 ANSETTELSE/ANSIENNITET 1.1 Ansiennitet - Ansiennitet regnes fra fylte 16 år ved profesjonell utøvelse som danser. - Godkjent 3-årig høyskoleutdannelse

Detaljer

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 Godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2018 1. halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den 11.12.17, saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 1. Generelt Bakgrunnen for godtgjøring for folkevalgte er kommuneloven kapittel

Detaljer

3. Vurdering av permisjonssøknader Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring dersom søknaden om permisjon innvilges.

3. Vurdering av permisjonssøknader Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring dersom søknaden om permisjon innvilges. Permisjon for elever i bergensskolen 1. Målgruppe og innhold Bergensstandarden for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen omfatter alle elever i de kommunale grunnskolene i Bergen kommune.

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Fredsregulativer Del I Bestemmelser om tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell

Fredsregulativer Del I Bestemmelser om tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell Fredsregulativer Del I Bestemmelser om tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell Sjef Forsvarsstaben /Personellavdelingen fastsetter Fredsregulativer Del I til bruk

Detaljer

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør.

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør. Nr: 27/2014/KH Dato: 06.06.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av Verkstedoverenskomsten ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE OG PARAT OM VERKSTEDOVERENSKOMSTEN Virke og Parat kom torsdag 5.

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN Politireserven er en del av den sivile beredskapen i Norge i tilfelle krise eller krig. Politireserven ble opprettet ved lov av 21. november 1952 og skal være en

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

Fredsregulativet del I

Fredsregulativet del I FORSVARSSTABEN Forsvarets forvaltnings og servicesenter Regulativ for tillegg mv for utskrevne vernepliktige mannskaper og elever ved militære skoler og kurs under grunnopplæring til befal Regulativ for

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret

Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret Innhold 1 Intensjon... 2 1.1 Tidligere bestemmelser... 2 2 Brukerkategorier... 2 2.1.1 Kategori 1 - Rett til kvarter eller økonomisk kompensasjon... 2 2.1.2

Detaljer

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Sjef Personell, økonomi- og styringsstaben fastsetter Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2003, den..ble det holdt forhandlingsmøte i Justisdepartementet. Fra Politiembetsmennenes Landsforening:

P R O T O K O L L. År 2003, den..ble det holdt forhandlingsmøte i Justisdepartementet. Fra Politiembetsmennenes Landsforening: Jnr. 2002/05189 P R O T O K O L L År 2003, den..ble det holdt forhandlingsmøte i Justisdepartementet. Til stede: Fra Justisdepartementet: Aase Skjebstad Fra Stats: Fra Politiembetsmennenes Landsforening:

Detaljer

Innledning. Til 1-1. Formål

Innledning. Til 1-1. Formål Utkast til merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om fravær og permisjon ved opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Innledning Forskriften om fravær og permisjon ved

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Forslag. til lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven. (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner)

Forslag. til lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven. (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner) Forslag til lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner) I I lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt foreslås følgende endringer: 2 andre

Detaljer

SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR MV. UNDER VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS DELTAKELSE I INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID

SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR MV. UNDER VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS DELTAKELSE I INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID SÆRAVTALE OM ØKONOMISKE VILKÅR MV. UNDER VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS DELTAKELSE I INTERNASJONALT HUMANITÆRT ARBEID 1. Avtaleparter og avtalens omfang Denne avtale er inngått mellom Direktoratet for

Detaljer

Virkemiddelbruk. Vedlegg 1

Virkemiddelbruk. Vedlegg 1 Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.2.6.32 Versjon 1.03 Gyldig fra 22.10.2014 Forfatter Fylkesrådet Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av6 RETNINGSLINJER FOR ANSATTE,

Detaljer

Lov om ferie [ferieloven]

Lov om ferie [ferieloven] Lov om ferie [ferieloven] Kap I Alminnelige bestemmelser. 1. Lovens formål Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 2. Hvem loven omfatter (1) (Arbeidstaker) Enhver som

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Strgjfl. 36. Fastsettelse

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtatt 1971, endret siste gang 2017* * Endringene trådte i kraft 1. januar 2018 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen

Detaljer

Ferdighetsmerker generelt

Ferdighetsmerker generelt 1 Ferdighetsmerker generelt Generelle bestemmelser for militære ferdighetsmerker Arrangør Alle militære avdelinger/institusjoner samt lokalforeninger av Norges Reserveoffisers Forbund (NROF) kan arrangere

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

Rundskriv 2014-28. Kommentar til forskrift om tilskudd til veterinærreiser

Rundskriv 2014-28. Kommentar til forskrift om tilskudd til veterinærreiser Rundskriv 2014-28 Alle fylkesmenn Kontaktperson: Mats Petter Sydengen Vår dato: 17.12.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: Kommentar til forskrift om tilskudd til veterinærreiser I dette rundskrivet

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.06 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 01.09.2014 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 Nedenfor

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Vedlegg 2. VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015. Gjeldende fra 09.04.2015

Vedlegg 2. VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015. Gjeldende fra 09.04.2015 Vedlegg 2 VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015 Gjeldende fra 09.04.2015 1. FORUTSETNINGER FOR OG DEFINISJON AV MEDFØLGENDE FAMILIE Samboer, registrert partner og ektefelle

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv.

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv. B-rundskriv nr: 24/1979 F Arkivkode: 251.3-4 ato: 2.11.1979 Saksbehandler: MF/ra Sign.: Karl Walter Tveter (sign.) Til: Kommunen/fylkeskommunen/styret K. Gundersen (sign.) I forbindelse med arbeidstidsforkortningen

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28.08.2009 Ref. nr.: 09/11305 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 55/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer